[1.Sınıf] Hukuka Giriş Ders Notları - Özeti

aSqimSin

Yeni Üye
Üye
[1.Sınıf] Hukuka Giriş Ders Notları - Özeti
hukuk başlangıcı ders notları hukuka giriş ders notları hukuka giriş özeti hukuk 1 sınıf dersleri özet
[1.Sınıf] Hukuka Giriş Ders Notları - Özeti
Nafaka Yükümü", Yardım Edilmediği Takdirde Yoksulluğa Düşecek Olan Üstsoy, Altsoy Ve Kardeşlerine Yardım Etme Yükümlülüğüdür.

Sosyal Hayatı Düzenleyen Kurallar: Din Kuralları, Ahlak Kuralları, Görgü Kuralları, Hukuk Kuralları

14 Yaşındaki Naim Uygun'un Anne Ve Babasının İzni Olmadan Yapmış Olduğu Bir Satış Sözleşmesi " Tek Taraflı Bağlamazlık" Hükümsüzlük Yaptırımı Türüne Aittir. Henüz Fiil Ehliyeti Olmayan Küçüğü Bağlamaz Ama Tam Ehliyetli Olan Karşı Tarafı Bağlar.

Cürüm, Toplum Düzenini Ağır Biçimde Sarsan Suçlardır.

Müflis, İflasın Açılması İle Birlikte Borçlunun Aldığı Addır.

Ticaret Kanunu'na Göre Ticaret Şirketleri: Kollektif, Komandit, Anonom, Limited.

Kooperatifler 1163 Sayılı "Kooperatifler Kanunu" İle Düzenlenmiştir.

Kanun Tasarısını Bakanlar Kurulu Hazırlar.

Tüzük, Bir Kanunun Uygulamasını Göstermek Veya Emrettiği İşleri Belirtmek Üzere, Kanuna Aykırı Olmamak Şartıyla Çıkarılan Yazılı Hukuk Kurallarıdır.

"İntifa Hakkı", Başkasına Ait Malları Kullanma Ve Bunlardan Faydalanma Yetkisi Veren Haktır.

Miras Hukuku, Eşya Hukuku, Aile Hukuku Ve Borçlar Hukukunda İyi Niyetli Olmanın Sonuçları İle İlgili Açıklama Vardır, Fakat Anayasa Hukukunda Yoktur.

Def'i, Davalının Borcunu Özel Bir Nedenden Dolayı Yerine Getirmekten Kaçınmasına İmkan Sağlayan Haktır.

Şirketler, Devletler, Kooperatifler, Dernekler Tüzel Kişidir Fakat İnsanlar Tüzel Kişi Değildir.

Tam Ehliyet:
Tam Ehliyetler Kategorisine Giren Gerçek Kişiler, Fiil Ehliyetinin Bütün Koşuluna Sahip Bulunan Kimselerdir.
Ayırt Etme Gücüne Sahip, Ergin Olan Gerçek Kişiler Tam Ehliyetliler Kategorisine Giren Gerçek Kişilerdir.

Tam Ehliyetliler, Her Türlü Hukuki İşlemleri Hiç Kimsenin İznine Muhtaç Olmaksızın Yapabilirler.

Tam Ehliyetliler Haksız Fiilleri İle Başkalarına Vermiş Oldukları Zararlardan Bizzat Sorumludur.

"İnsan Sosyal Bir Hayvandır" Sözünü Söyleyen Düşünür Aristo'dur.

Devlet Denetleme Kurulu, Cumhurbaşkanına Bağlıdır.

Bir Kimsenin Doğumundan Ölümüne Kadar Geçen Zaman İçinde Giriştiği İlişkilerin Büyük Bir Kısmı Medeni Hukuk Tarafından Düzenlenmektedir.
Medeni Hukuk, Düzenlemekte Olduğu İlişkilerin Maliyetlerine Göre Beş Kısma Ayrılır.
Medeni Hukukun Bir Kolu Olan Miras Hukuku Bir Kimsenin Ölümünden Sonra Onun Para İle Ölçülen Bütün Hak Ve Borçlarının Kimlere Ve Nasıl Geçeceğini Düzenleyen Kurallardan Oluşmaktadır.
Medeni Hukuk, Yedi Maddelik Bir "Başlangıç" Kısmından Sonra Dört Kitaba Ayrılmıştır.

Kanun Hükmünde Kararnameler: Bakanlar Kurulunca Belli Konuları Düzenlemek Üzere Çıkarılan Yazılı Hukuk Kurallarıdır.
Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çıkardığı Yetki Kanununa Dayanılarak Çıkartılır.
Resmi Gazetede Yayınlanarak Yürürlüğe Girerler.
Kanun Hükmünde Kararnameler Yayınladıkları Gün Türkiye Büyük Millet Meclisine Sunulurlar.

İntifa Hakkı Başkasına Ait Malları Kullanma Ve Bunlardan Faydalanma Yetkisi Veren Haktır.

Sözleşmenin Dışında Borçlunun Şartlarında Meydana Gelen Değişiklikler Sonucunda Sözleşmeyle Yerine Getirme Yükümlülüğünde Olduğu Taahhüdünün, Borçlunun Talebi Üzerine Hakim Tarafından Borçlunun Şartlarına Uydurmak İçin Değiştirilmesi Ya Da Tamamen Ortadan Kaldırılmasının Mümkün Olması, Emprevizyon Teorisi İle Açıklanmaktadır.

Mirasçılar, Ölüm Tehlikesi İçinde Kaybolma Durumunda "Gaibin" Mirası, Kesin Olarak 5 Yıl Sonra Kazanırlar.

Derneklerde Tüzel Kişiliğin Dağıtılma İle Sona Ermesi Durumları:
Derneğin Genel Kurulunun Kararıyla, Suç Kaynağı Haline Gelmesiyle, Yargı Kararıyla, Üst Üste İki Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapılmamasıyla

Kira Sözleşmesi Çok Taraflı Bir Hukuki İşlemdir.

Naim'in Kendisine Ait Evi 52 Milyar TL'ye Satacağını Fulya'ya Bildirmesi Hukuksal Durumlardan İcaba Davettir.

Temsil Yetkisinin Sona Erme Nedenleri: Temsilcinin Gaipliğine Karar Verilmesi, Temsilcinin İflas Etmesi, Temsilcinin İstifa Etmesi, Temsil Olunanın Gaipliğine Karar Verilmesi

Borçlar Kanunumuza Göre Borcu Sona Erdiren Nedenler: İfa, Yenileme, Birleşme, Takas, Zamanaşımı, Kusursuz İmkansızlık

Satım Sözleşmesinin Hükümlerinden Satıcının Borçları: Teslim Ve Mülkiyeti Geçirme Borcu, Satılanı Saklama Borcu, Ayıba Karşı Garanti Borcu, Zapta Karşı Garanti Borcu

Borçlar Kanunumuza Göre Hamalın Bavulumuzu Taşıması İşleminde Vekilin Özel Bir Yetkiye Sahip Olması Aranmamaktadır.

Disiplin Mahkemesi, Askeri Yargıda Yer Alır.

Sosyal Hayatı Düzenleyen Kurallar: Din, Ahlak, Görgü, Hukuk Kuralları

Hükümsüzlük, Kanunun Öngördüğü Şekilde Yapılmaması Veya Kanuna Aykırı Olarak Yapılması Halinde Hukuki Sonuç Doğurmamasını İfade Etmektedir.

Yürürlükteki Türkiye Anayasa Hukukunun Kaynağını 1982 Tarihli Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Oluşturur.

Kooperatifler 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu İle Düzenlenmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarafından Kabul Edilen Kanunları Cumhurbaşkanının 15 Gün İçinde Yayınlanması Gerekir.

İhtira Beratı, Patent Kavramı İle Eş Anlamlıdır.

Zaruret Hali, Kendisini Veya Başkasını Bilerek Sebebiyet Vermediği Bir Zarardan Ya Da Derhal Ortaya Çıkabilecek Bir Tehlikeden Kurtarmak İçin Başkasının Mallarına Zarar Vermeyi İfade Eder.

Tam Ehliyet: Tam Ehliyet Kategorisine Giren Gerçek Kişiler, Fiil Ehliyetinin Bütün Koşuluna Sahip Bulunan Kimselerdir.
Ayırt Etme Gücüne Sahip, Ergin Olan Gerçek Kişiler Tam Ehliyetliler Kategorisine Giren Gerçek Kişilerdir.
Tam Ehliyetliler, Her Türlü Hukuki İşlemleri Hiç Kimsenin İznine Muhtaç Olmaksızın Yapabilirler.

Üniversiteler, Mal Topluluğu Niteliğinde Bir Tüzel Kişiliktir.

Kefalet Sözleşmesinde Kefilin Sorumluluğu , Belli Miktarda Sorumluluk Türündendir.

Mal Rejimi Sözleşmesinin Kanuni Geçerlilik Şekli Resmi Şekildir.

Bir Süreye Bağlanmış Bulunan Borçlarda Bu Süre Geçtiğinde Muaccel Bir Borcun Borçlusuna Alacaklının İhbarıyla Mütemerid Denir.

Vekalet Sözleşmesi Konusuna Girenler: Bir Diş Tabibinin Dişimizi Tedavi Etmesi, Bir Avukatın Davamızı İzlemesi, Bir Mimarın İnşaatımızı Kontrol Etmesi, Arkadaşımızın Bizim İçin Bir Yer Kiralaması

Vekalet Sözleşmesi Azil, İstifa, İflas, Ölüm Nedenleriyle Sona Erer.

İdari Yargı Arasında Yer Alanlar: İdare Mahkemesi, Vergi Mahkemesi, Danıştay, Bölge İdare Mahkemesi

Cebr-İ İcra, Hukuk Kurallarına Uymayan Bir Kimsenin Devlet Zoru İle Bu Kuralların Gereğini Yerine Getirmesi Anlamına Gelmektedir.

Anayasaya Göre Yargı Yetkisi Türk Milleti Adına Bağımsız Mahkemelerce Kullanılır.
Hakimler Kendileri İstemedikçe Başka Herhangi Bir Kuruluş Tarafından Yaşları Dolmadan Emekliye Ayrılamazlar.
Hakimler Ve Savcılar Yüksek Kurulunun Başkanı Adalet Bakanıdır.
Mahkemelerin Kuruluşu Görev Ve Yetkileri İşleyişi Ve Yargılama Usulleri Kanunla Düzenlenir.

Yabancılar Hukuku: Bir Ülkede O Ülkenin Vatandaşları İle Birlikte Vatandaş Olmayan Kimselerin De İkamet Etmesi Mümkündür.
Yabancılar, Ülkesinde Bulundukları Devletin Vatandaşlarına Tanınan Hakların Hepsinden Yararlanamazlar.
Türk Anayasası, Yabancıların Haklarının Milletler Arası Hukuka Uygun Bir Şekilde Kanunla Düzenleneceğini Öngörmektedir.
Yabancıların Hangi Haklardan Yararlanıp Yararlanamayacağı Yabancılar Hukukunun Konusudur.

Bir Malın Sahibinin İsteği Dışında, Bilerek Ya Da Bilmeyerek Başka Bir Kişi Tarafından Başka Birine Satılması Durumunda, Malın Asıl Sahibi Mülkiyet Hakkını Geri Almak İçin İstihhak Davası Açar.

Akla Uygun Biçimde Davranma Yeteneği, Hukuksal Olarak "Ayırt Etme Gücü" Kavramıyla İfade Edilir.

Bankalar, İktisadi Amaç Ya Da Kazanç Paylaşma Amacı Güden Tüzel Kişilerdendir.

Sınırsız Sorumluluk, Borçlunun Borcundan Dolayı Bütün Mallarıyla Sorumlu Olmasıdır.

Borçlar Kanunumuza Göre Borcu Sona Erdiren Nedenler: İfa, Yenileme, Birleşme, Takas

Semene(Satış Parası) İlişkin Hasar Alıcıya Satış Sözleşmesinin Yapıldığı Anda Geçer.

Gerçek Olmayan Factoring'de Factoring Şirketinin Sözkonusu Riski Üstlenmemesi Ve Bu Riskin Müşteride Kalması, Avans İşleminin Ödünç Olarak Nitelendirilmesi Sonucunu Doğurur.

Kendi Nefsimize Karşı Nasıl Davranmamız Gerektiğini Belirten Ahlak Kuralları Subjektif Ahlak Kurallarıdır.

Müeyyide Kavramı Yaptırım İle Eş Anlamlıdır.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Yürütme Yetkisi Sahip Olan Organlardan Biri Bakanlar Kuruludur.

Navlun Sözleşmesinin Düzenleme Amacı: Deniz Yoluyla Eşya Taşıma İşi Yapmak İsteyenlerin Ulaştırma Bakanlığından Aldıkları Ve Ruhsat Niteliği Taşıyan Sözleşmelerdir.

Mal Varlıkları Hakları, Konularına Göre Hakların Türlerindendir.

Hak Sahibinin Ölmesiyle Velayet Hakkı Ortadan Kalkar.

Bir Gazete, Bir Devlet Adamının Özel Hayatıyla İlgili Çok İlginç Resimler Yayınlayacağını İlan Eder Ve Bunu Yayınlarsa, Sözkonusu Devlet Adamı, Yayının Durdurulması İçin "Saldırıya Son Verilmesi Davası" Nı Açabilir.

Dolaylı Temsilde, Temsilci Hukuki İşlemi Başkası Hesabına, Fakat Kendi Adına Yapmaktadır.

Alacaklının Kendisine Ait Bir Miktar Paranın Kararlaştırılan Süreden Daha Fazla Bir Süreyle Borçlunun Yanında Kalmasından Dolayı Uğradığı Zararı Karşılayan Faize Temerrüt Faizi Denir.

Hizmet Sözleşmesinin İşçiye Yüklediği Borçlar: İşi Bizzat Yapmak, İşverenin Talimatına Uymak, İşine Özen Göstermek, İşletmenin Sırlarını Saklamak

Müteselsil Kefalette, Kefilin Tartışma Def'ini İleri Sürmesi Mümkün Değildir.

Nafaka Yükümü, Yardım Edilmediği Takdirde Yoksulluğa Düşecek Olan Üstsoy, Altsoy Ve Kardeşlerine Yardım Etme Yükümlülüğüdür.

İcra Ve İhmal, Suçun Maddi Unsurudur. Kast Ve Taksir İse Manevi Unsurudur.

Çek, Poliçe Ve Bono Kambiyo Senetleridir.

Yargısal Kararlar:
Yargısal Kararlar, Anlaşmazlık Konusu Olan Hukuki Bir Olayın Çözümü İçin Mahkemece Verilmiş Olan Kararlardır.
Mahkemelerin Varmış Oldukları Kararlarda Oluşan Bir Sorunun Çözümlenmesi İle İlgili Olarak Kabul Edilmiş Olan İlkeleri Yansıtırlar.
Hakim, Önüne Gelmiş Olan Anlaşmayı, Benzer Bir Anlaşmazlıkla İlgili Olarak Verilmiş Yargısal Karara Uygun Bir Biçimde Sonuca Bağlamak Zorunda Değildir.
Uygulamada Mahkemeler, Yargısal Kararlara Büyük Ölçüde Uymaktadırlar.

Ölüm Karinesi En Büyük Mülkiye Amirinin Emriyle Gerçekleştirilir.(Kaymakam)
Hukuk, Bir Toplum İçindeki Kişilerin Birbirleri İle Ve Toplumla Olan İlişkilerini Düzenleyen, Uyulması Zorunlu, Yani Maddi Yaptırımı Bulunan Kurallar Bütünüdür.

Hukuk Kurallarına Uymayan Bir Kimsenin , Devlet Zoru İle Bu Kuralların Gereğini Yerine Getirmesi Cebr-İ İcra Anlamına Gelir.

Sosyal Hayatı Düzenleyen Maddi Yaptırımlı Kurallar Bütününü İfade Eden Kavram Hukuk Kavramıdır.

Nafaka Yükümü, Yardım Edilmediği Takdirde Yoksulluğa Düşecek Olan Üstsoy, Altsoy Ve Kardeşlerine Yardım Etme Yükümlülüğüdür.

Yaptırım, Müeyyide Kavramının Eşanlamlısıdır.

Kusur Bildirme, Disiplin Cezalarına Örnektir.

14 Yaşındaki Bir Kişinin Anne Ve Babasının İzni Olmadan Yapmış Olduğu Bir Satış Sözleşmesitek Taraflı Bağlamazlık Hükümsüzlük Yaptırımı Türüdür.

İcra Ve İhmal Suçun Maddi Unsurudur.

Müflis, İflasın Açılması İle Birlikte Borçlunun Aldığı Addır.

Ticaret Kanununa Göre Ticaret Şirketleri: Kollektif, Komandit, Anonim, Limited

Kooperatifler 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu İle Düzenlenmiştir.

TBMM Tarafından Kabul Edilen Kanunları, Cumhurbaşkanının 15 Gün İçinde Yayınlaması Gerekir.

Cumhurbaşkanı, Tbmmnin Onaylaması İçin Göndermiş Olduğu "Bütçe İle İlgili Kanunları"Onaylamayıp Tekrar Görüşülmesi İçin Tbmmne Gönderemez.

Resmi Gazete, Başbakanlık Tarafından Çıkarılır.

Milletvekili Seçilme Hakkından Yararlanmak İçin 30 Yaşını Bibitirmiş Olmak Gerekir.

Konularına Göre Hakların Türleri: Mamelek Hakları (Mal Varlığı Hakları), Şahsiyet Hakları

Davalının Borcunu Özel Bir Nedenden Dolayıyerine Getirmekten Kaçınmasına İmkan Sağlayan Hak Def'i İle İfade Edilir.

Ölüm Karinesi,En Büyük Mülkiye Amirinin Emriyle Gerçekleştirilir.

Mirasçılar, Ölüm Tehlikesi İçinde Kaybolma Durumunda "Gaibin" Mirasını, Kesin Olarak 1 Yıl Sonra Kazanırlar.

Nafaka Yükümlüsü, Mahkeme Emrine Uymayarak, Kararlaştırılan Yardımı Yapmazsa Nafaka Devlet Tarafından CEBRİ İCRA YOLUYLA Alınır.

Verilmiş Bir Söze Sadık Kalmayı Emreden Ahlak Kurallarına Objektif Ahlak Kuralları Denir.

Hükümsüzlük Türleri: İptal, Cebri İcra, Tazminat, Ceza.

Yargıtay(Temyiz), Denetim Mahkemesidir.

Hukuk Kurallarına Uyulmamasının Müeyyidesi Cezaya Çarptırılmadır.

Tek Taraflı Bağlamazlık, Hükümsüzlük Türlerinden Biridir.

Deniz Ticaretinde, Geminin Bayrağı, Geminin Bağlı Olduğu Devleti Gösterir.

Örf Ve Adet Hukukunun Maddi Unsuru, Örf Ve Adetin Devamlılığı Ve Tekrarlanmasıdır.

Bozucu Yenilik Doğuran Haklar: Vekaletten Azil Hakkı, Feshi İhbar Hakkı, İstifa Hakkı, İşçinin Hizmet Akdini Fesfetmesi

Hukukumuzda Bir Gerçek Şahıs, Hak Ehliyetini, Kısıtlılığı Ortadan Kalktığında, Evlendiğinde, Reşit Olduğunda, Temyiz Gücünü Elde Ettiğinde Elde Eder.

Medeni Kanun M.10'da Belirtilen, "Mümeyyiz Olan Reşit, Medeni Hakları Kullanmaya Salahiyettardır." Hükmü Fiil Ehliyeti Bakımından Tam Ehliyetliler Kategorisinde Yer Alır.

Evlenme Akdi Dolayısıyla Eşlerden Biri İle Diğerinin Kan Hısımları Arasında Meydana Gelen Hısımlığa SIHRİ HISIMLIK(Kayın Hısımlığı) Denir.

Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Derneklerde Kanunen Bulunması Zorunlu Olan Organlardır.

Zilyetlik Karinesinden Doğan Hakkın Korunmasını Sağlayan Dava, MENKUL DAVASI'dır.

Tapu Siciline Yapılan Tescile Esas Olan Hukuki Sebep Geçerli Değilse, Bu Halde Tapu Kütüğünde Görünen Tescile YOLSUZ TESCİL Denir.

Bir Kimse İle Halasının Oğlu Arasında Dördüncü Dereceden Hısımlık Vardır.

Bir Kimsenin Şahsiyet Haklarına Karşı Haksız Bir Saldırıda Bulunulması Ve Saldırının Hala Devam Etmekte Olması Halinde MEN Davası Açılabilir.

Devlet, Vilayet, Belediyeler Ve Köyler Gibi Şahıs Topluluğu Niteliğindeki Kamu Hukuku Hükmi Şahıslarına Kamu İdareleri Denir.

Zilyetliğin İdari Yoldan Korunması Gayrimenkuller İçin Gereklidir.

Disiplin Cezaları: Kusur Bildirme, Uyarma, Geçici Çıkarma, Büsbütün Çıkarma, Kınama.

Bir Fiilin Ceza Kanununda Yazılı İlkeye Uygun Olmasına Tipiklik (Suçun Kanuni Unsurı) Denir.

Deniz Yoluyla Eşya Taşıma Karşılığı Ödenen Ücrete NAVLUN Denir.

Metninde Yürürlük Tarihi Gösterilmeyen Bir Kanun Resmi Gazete'de Yayımlanmasından 45 Gün Sonra Yürürlüğe Girer.

Bir Kişiye Bir Mal Üzerinde Kullanma, Yararlanma Ve Tasarrufta Bulunma Yetkilerinden Bir Yada İkisini Tanıyan Haklara SINIRLI AYNİ HAKLAR Denir.

Sahipsiz Menkul (Taşınır) Malların Aslen Kazanılmasına İHRAZ (Ele Geçirme) Denir.

İnfilak Eden Bir Gemide Yolculuk Eden Ve Cesedi Bulunmayan Bir Kimsenin Öldüğünü İspat Etmek İçin ÖLÜM KARİNESİ'den Yararlanılır.

Kazai(Erken, Yargısal) Rüşt İçin Gerekli Şartlar: Ana Ve Babanın İzni, Küçüğün İsteği, Küçüğün 15 Yaşını Bitirmiş Olması,Vasinin Dinlenmesi, Küçüğün Menfaatının Bulunması.

Baba İle Evlatlığı Arasında SUNİ Hısımlık Vardır.
Haksız Saldırıda Bulunan Kimsenin Diğerine Tarziye Vermesi, Özür Dilemesi Demektir.

Mahkeme Kapatılan Derneklerin Mal, Para Ve Hakları Hazineye İntikal Eder. (Geçer)

Kadastronun Sağladığı Yararlar: Gayrimenkullerin Sınırlarını Belirlemek, Araziden Doğan İhtilafları Gidermek, Küçük Arazi Parçalarının Birleştirilmesine İmkan Sağlamak, Gayrimenkul Kredisinde Emniyeti Sağlamak.

Aralarında Kanun Veya Sözleşme Gereğince Ortaklık Bağı Bulunan Kimselerin Hep Birlikte Bir Şeyin Tamamına Malik Olmalarına İştirak Halinde Mülkiyet Denir.

Bir Gayrimenkul Üzerinde İpotek Kurulması İçin Kural Olarak Rehin Sözleşmesi Ve Rehnin Tescil Edilmiş Olması Gereklidir.

Doğrudan Doğruya Borçlunun Malvarlığı İle Yerine Getirilebilen Edimlere MADDİ EDİM Denir.

Borçlar Kanununa Göre, Hazır Olmayanlar Arasında Yapılan Bir Sözleşme, Kabul Haberinin İcapçıya Vardığı Andır.

Bir Borç İlişkisinde, Edinim İfasının Mümkün Olmasına Ve İhtara Rağmen, Borçlunun Borcunu Zamanında İfa Etmemesine BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ (Direnişi) Denir.

Haksız Fiilden Doğan Borçlar, Bir Yıllık Zamanaşımı Süresine Tabidir.

Trampa Sözleşmesini, Satım Sözleşmesinden Ayıran En Önemli Fark: Edimin Konusunun Para Dışında Bir Şey Olması.

Köylerde Gayrimenkul Kiralanması İle İlgili Olarak BORÇLAR KANUNU Uygulanır.

Sosyal Bir Dernek, Üyeleri İçin Temsil Vermek Üzere Özel Bir Tiyatro Topluluğu İle Anlaşmıştır. Dernek İle Tiyatro Topluluğu Arasındaki Sözleşmenin Türü İstisna Sözleşmesi (Eser Sözleşmesi)Dir.

Vedia, Bir Şeyin Saklanması Amacını Güden Sözleşmelerdendir.

Bir Vedia Sözleşmesinde Vedia Alan, Vedia Konusu Malı Karşı Tarafın İzni Olmadan Kullanırsa Bunun Sonucunda Vedia Verene Uygun Bir Tazminat Vermekle Yükümlü Olur.

Bakanlar Kurulu Kararlarına Karşı İptal Ve Tam Yargı Davaları, Danıştay Mahkemesinde Karara Bağlanır.

İlk Derece Mahkemesi Olarak Askeri Yargıtay Daireleri Tarafından Verilen Kararların Temyiz Yolu İle İncelenmesi Görevi ASKERİ YARGITAY DAİRELER KURULU Organına Aittir.

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Askeri İdari Yargı Türüne Girer.

HUKUKA GİRİŞ
• Hukuk, Bir Toplum İçindeki Kişilerin Birbirleri İle Ve Toplumla Olan İlişkilerini Düzenleyen, Uyulması Zorunlu, Yani Maddi Yaptırımı Bulunan Kurallar Bütünüdür.
• Hukuk Kurallarına Uymayan Bir Kimsenin , Devlet Zoru İle Bu Kuralların Gereğini Yerine Getirmesi Cebr-İ İcra Anlamına Gelir.
• Sosyal Hayatı Düzenleyen Maddi Yaptırımlı Kurallar Bütününü İfade Eden Kavram Hukuk Kavramıdır.
• Nafaka Yükümü, Yardım Edilmediği Takdirde Yoksulluğa Düşecek Olan Üstsoy, Altsoy Ve Kardeşlerine Yardım Etme Yükümlülüğüdür.
• Yaptırım, Müeyyide Kavramının Eşanlamlısıdır.
• Kusur Bildirme, Disiplin Cezalarına Örnektir.
• 14 Yaşındaki Bir Kişinin Anne Ve Babasının İzni Olmadan Yapmış Olduğu Bir Satış Sözleşmesitek Taraflı Bağlamazlık Hükümsüzlük Yaptırımı Türüdür.
• İcra Ve İhmal Suçun Maddi Unsurudur.
• Müflis, İflasın Açılması İle Birlikte Borçlunun Aldığı Addır.
• Ticaret Kanununa Göre Ticaret Şirketleri: Kollektif, Komandit, Anonim, Limited
• Kooperatifler 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu İle Düzenlenmiştir.
• TBMM Tarafından Kabul Edilen Kanunları, Cumhurbaşkanının 15 Gün İçinde Yayınlaması Gerekir.
• Cumhurbaşkanı, Tbmmnin Onaylaması İçin Göndermiş Olduğu "Bütçe İle İlgili Kanunları"Onaylamayıp Tekrar Görüşülmesi İçin Tbmmne Gönderemez.
• Resmi Gazete, Başbakanlık Tarafından Çıkarılır.
• Milletvekili Seçilme Hakkından Yararlanmak İçin 30 Yaşını Bibitirmiş Olmak Gerekir.
• Konularına Göre Hakların Türleri: Mamelek Hakları (Mal Varlığı Hakları), Şahsiyet Hakları
• Davalının Borcunu Özel Bir Nedenden Dolayıyerine Getirmekten Kaçınmasına İmkan Sağlayan Hak Def'i İle İfade Edilir.
• Ölüm Karinesi,En Büyük Mülkiye Amirinin Emriyle Gerçekleştirilir.
• Mirasçılar, Ölüm Tehlikesi İçinde Kaybolma Durumunda "Gaibin" Mirasını, Kesin Olarak 1 Yıl Sonra Kazanırlar.
• Nafaka Yükümlüsü, Mahkeme Emrine Uymayarak, Kararlaştırılan Yardımı Yapmazsa Nafaka Devlet Tarafından CEBRİ İCRA YOLUYLA Alınır.
• Verilmiş Bir Söze Sadık Kalmayı Emreden Ahlak Kurallarına Objektif Ahlak Kuralları Denir.
• Hükümsüzlük Türleri: İptal, Cebri İcra, Tazminat, Ceza.
• Yargıtay(Temyiz), Denetim Mahkemesidir.
• Hukuk Kurallarına Uyulmamasının Müeyyidesi Cezaya Çarptırılmadır.
• Tek Taraflı Bağlamazlık, Hükümsüzlük Türlerinden Biridir.
• Deniz Ticaretinde, Geminin Bayrağı, Geminin Bağlı Olduğu Devleti Gösterir.
• Örf Ve Adet Hukukunun Maddi Unsuru, Örf Ve Adetin Devamlılığı Ve Tekrarlanmasıdır.
• Bozucu Yenilik Doğuran Haklar: Vekaletten Azil Hakkı, Feshi İhbar Hakkı, İstifa Hakkı, İşçinin Hizmet Akdini Fesfetmesi
• Hukukumuzda Bir Gerçek Şahıs, Hak Ehliyetini, Kısıtlılığı Ortadan Kalktığında, Evlendiğinde, Reşit Olduğunda, Temyiz Gücünü Elde Ettiğinde Elde Eder.
• Medeni Kanun M.10'da Belirtilen, "Mümeyyiz Olan Reşit, Medeni Hakları Kullanmaya Salahiyettardır." Hükmü Fiil Ehliyeti Bakımından Tam Ehliyetliler Kategorisinde Yer Alır.
• Evlenme Akdi Dolayısıyla Eşlerden Biri İle Diğerinin Kan Hısımları Arasında Meydana Gelen Hısımlığa SIHRİ HISIMLIK(Kayın Hısımlığı) Denir.
• Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Derneklerde Kanunen Bulunması Zorunlu Olan Organlardır.
• Zilyetlik Karinesinden Doğan Hakkın Korunmasını Sağlayan Dava, MENKUL DAVASI'dır.
• Tapu Siciline Yapılan Tescile Esas Olan Hukuki Sebep Geçerli Değilse, Bu Halde Tapu Kütüğünde Görünen Tescile YOLSUZ TESCİL Denir.
• Bir Kimse İle Halasının Oğlu Arasında Dördüncü Dereceden Hısımlık Vardır.
• Bir Kimsenin Şahsiyet Haklarına Karşı Haksız Bir Saldırıda Bulunulması Ve Saldırının Hala Devam Etmekte Olması Halinde MEN Davası Açılabilir.
• Devlet, Vilayet, Belediyeler Ve Köyler Gibi Şahıs Topluluğu Niteliğindeki Kamu Hukuku Hükmi Şahıslarına Kamu İdareleri Denir.
• Zilyetliğin İdari Yoldan Korunması Gayrimenkuller İçin Gereklidir.
• Disiplin Cezaları: Kusur Bildirme, Uyarma, Geçici Çıkarma, Büsbütün Çıkarma, Kınama.
• Bir Fiilin Ceza Kanununda Yazılı İlkeye Uygun Olmasına Tipiklik (Suçun Kanuni Unsurı) Denir.
• Deniz Yoluyla Eşya Taşıma Karşılığı Ödenen Ücrete NAVLUN Denir.
• Metninde Yürürlük Tarihi Gösterilmeyen Bir Kanun Resmi Gazete'de Yayımlanmasından 45 Gün Sonra Yürürlüğe Girer.
• Bir Kişiye Bir Mal Üzerinde Kullanma, Yararlanma Ve Tasarrufta Bulunma Yetkilerinden Bir Yada İkisini Tanıyan Haklara SINIRLI AYNİ HAKLAR Denir.
• Sahipsiz Menkul (Taşınır) Malların Aslen Kazanılmasına İHRAZ (Ele Geçirme) Denir.
• İnfilak Eden Bir Gemide Yolculuk Eden Ve Cesedi Bulunmayan Bir Kimsenin Öldüğünü İspat Etmek İçin ÖLÜM KARİNESİ'den Yararlanılır.
• Kazai(Erken, Yargısal) Rüşt İçin Gerekli Şartlar: Ana Ve Babanın İzni, Küçüğün İsteği, Küçüğün 15 Yaşını Bitirmiş Olması,Vasinin Dinlenmesi, Küçüğün Menfaatının Bulunması.
• Baba İle Evlatlığı Arasında SUNİ Hısımlık Vardır.
Haksız Saldırıda Bulunan Kimsenin Diğerine Tarziye Vermesi, Özür Dilemesi Demektir.
• Mahkeme Kapatılan Derneklerin Mal, Para Ve Hakları Hazineye İntikal Eder. (Geçer)
• Kadastronun Sağladığı Yararlar: Gayrimenkullerin Sınırlarını Belirlemek, Araziden Doğan İhtilafları Gidermek, Küçük Arazi Parçalarının Birleştirilmesine İmkan Sağlamak, Gayrimenkul Kredisinde Emniyeti Sağlamak.
• Aralarında Kanun Veya Sözleşme Gereğince Ortaklık Bağı Bulunan Kimselerin Hep Birlikte Bir Şeyin Tamamına Malik Olmalarına İştirak Halinde Mülkiyet Denir.
• Bir Gayrimenkul Üzerinde İpotek Kurulması İçin Kural Olarak Rehin Sözleşmesi Ve Rehnin Tescil Edilmiş Olması Gereklidir.
• Doğrudan Doğruya Borçlunun Malvarlığı İle Yerine Getirilebilen Edimlere MADDİ EDİM Denir.
• Borçlar Kanununa Göre, Hazır Olmayanlar Arasında Yapılan Bir Sözleşme, Kabul Haberinin İcapçıya Vardığı Andır.
• Bir Borç İlişkisinde, Edinim İfasının Mümkün Olmasına Ve İhtara Rağmen, Borçlunun Borcunu Zamanında İfa Etmemesine BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ (Direnişi) Denir.
• Haksız Fiilden Doğan Borçlar, Bir Yıllık Zamanaşımı Süresine Tabidir.
• Trampa Sözleşmesini, Satım Sözleşmesinden Ayıran En Önemli Fark: Edimin Konusunun Para Dışında Bir Şey Olması.
• Köylerde Gayrimenkul Kiralanması İle İlgili Olarak BORÇLAR KANUNU Uygulanır.
• Sosyal Bir Dernek, Üyeleri İçin Temsil Vermek Üzere Özel Bir Tiyatro Topluluğu İle Anlaşmıştır. Dernek İle Tiyatro Topluluğu Arasındaki Sözleşmenin Türü İstisna Sözleşmesi (Eser Sözleşmesi)Dir.
• Vedia, Bir Şeyin Saklanması Amacını Güden Sözleşmelerdendir.
• Bir Vedia Sözleşmesinde Vedia Alan, Vedia Konusu Malı Karşı Tarafın İzni Olmadan Kullanırsa Bunun Sonucunda Vedia Verene Uygun Bir Tazminat Vermekle Yükümlü Olur.
• Bakanlar Kurulu Kararlarına Karşı İptal Ve Tam Yargı Davaları, Danıştay Mahkemesinde Karara Bağlanır.
• İlk Derece Mahkemesi Olarak Askeri Yargıtay Daireleri Tarafından Verilen Kararların Temyiz Yolu İle İncelenmesi Görevi ASKERİ YARGITAY DAİRELER KURULU Organına Aittir.
• Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Askeri İdari Yargı Türüne Girer.
 
Üst