104 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Taslağı)

#1
104 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Taslağı)
Başlık 104 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Taslağı) Resmi Gazete No Resmi Gazete Tarihi
Kapsam

A. TÜRKİYE’DE İKAMET ETMEYENLERE DÖVİZ KARŞILIĞI YAPILAN TESLİMLERDE İHRACAT İSTİSNASI UYGULANMASI Türkiye’de ikamet etmeyenlere döviz karşılığı yapılan teslimlerde ihracat istisnası uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, 61 Seri No.lu Katma Değer Vergisi (KDV) Genel Tebliğinde düzenlenmiştir.
Katma Değer Vergisi Kanununun 11/2 nci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, 61 Seri No.lu KDV Genel Tebliği kapsamında Türkiye’de ikamet etmeyenlere döviz karşılığı yapılan satışlarda istisnanın, bu Tebliğde belirtilen koşulları taşıyan antrepolar aracılığıyla yurt dışına çıkarılacak mallar için de geçerli olması uygun görülmüş, uygulamanın usul ve esasları bu Tebliğde açıklanmıştır.
1. KAPSAM
Bu uygulama münhasıran 61 Seri No.lu KDV Genel Tebliği kapsamında, Türkiye’de ikamet etmeyenlere döviz karşılığı yapılan satışlar ile sınırlıdır. 61 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin bu Tebliğe aykırı olmayan hükümleri, bu Tebliğ kapsamındaki işlemler için de geçerlidir.
Öte yandan mükelleflerin bu antrepoları kullanmaksızın 61 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde belirlenen usul ve esaslara göre işlem yapmaları mümkün bulunmaktadır.
2. UYGULAMANIN USUL VE ESASLARI

2.1. Antrepo İşleticilerinde Aranılacak Şartlar Bu Tebliğ kapsamında işlem yapacak antrepo işleticilerinin, gümrük mevzuatına göre kurulmuş A tipi antrepo niteliğinde olması ve bağlı oldukları Vergi Dairesi Başkanlığından/Defterdarlıktan Türkiye’de ikamet etmeyenlere döviz karşılığında satışı yapılan eşyanın yurt dışı edilmesine aracılık etme yetkisine sahip olduğuna dair yazı alması gerekmektedir.
Bu niteliğe sahip antrepoların yukarıda belirtilen izin yazısını alabilmeleri için ayrıca;
a) Anonim şirket statüsünde kurulmuş ve öz sermaye toplamının en az 10.000.000. (on milyon) YTL olması ve başvuru tarihi itibariyle kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine vadesi geçtiği halde ödenmemiş borcu bulunmaması,
b) Sermayesinin asgari %51’inin, başvuru tarihinden önceki en az son 3 takvim yılının tamamını kapsayacak şekilde faaliyette bulunan Dış Ticaret Sermaye Şirketi (DTSŞ) statüsüne sahip bir şirkete ait olması (DTSŞ statüsündeki ortak için; başvuru tarihi itibariyle kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine vadesi geçtiği halde ödenmemiş borcu bulunmaması şartı ayrıca aranacaktır),
c) Bağlı olduğu vergi dairesine 500.000. (beş yüz bin) YTL karşılığı olarak 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinde (5 numaralı bent hariç) sayılan teminatlardan herhangi birinin verilmiş olması,
şartlarını yerine getirmeleri gerekmektedir.
2.2. Başvuru
Bu Tebliğ kapsamında işlem yapmak isteyen antrepo işleticileri, yukarıdaki koşulları taşıdıklarına dair belgeler, bu Tebliğ ekinde yer alan taahhütname (Ek:1) ve bir dilekçe ile birlikte bağlı oldukları Vergi Dairesi Başkanlığına/Defterdarlığa başvuracaklardır.
2.3. İzin Verilmesi / İptal Edilmesi
İzin talebinde bulunanlar hakkında, yukarıda belirtilen şartları taşıyıp taşımadığı, antreponun fiziki yapısının uygun olup olmadığı ve gerekli görülen diğer hususlarda Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlık tarafından bir değerlendirme yapılacaktır. Bu değerlendirme sonucunda yetki verilmesi uygun bulunanlara, Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlık tarafından “104 Seri No.lu KDV Genel Tebliği kapsamında işlem yapabilir” ibaresinin de yer aldığı bir yazı verilecektir.
İzin yazısı verilen antrepo işleticisinin bu Tebliğin (A/2.1) bölümünde belirtilen şartları kaybettiğinin anlaşılması halinde, Vergi Dairesi Başkanlığınca/Defterdarlıkça işlem yapma izni durdurulacaktır. İşletici, aranan şartları tekrar kazandığını belgelediği takdirde iznin devamı sağlanacaktır.
İzin verilen antrepo işleticisi, Bakanlığımızca belirlenen usul ve esaslara aykırı faaliyette bulunduğunun tespiti halinde vergi incelemesine sevk edilecektir. Yapılacak inceleme sonucunda vergi ziyaına sebebiyet verdiğinin tespit edilmesi halinde, raporda öngörülen vergi, gecikme faizi/zammı ve cezaların tamamını ödemeyen işleticilerin faaliyetleri, vade tarihinden itibaren, ödemeler tamamlanıncaya kadar durdurulacaktır. Ödemeler tamamlandıktan sonra Vergi Dairesi Başkanlığı/ Defterdarlık tarafından yeniden genel bir değerlendirme yapılacak, bu değerlendirme sonunda durumu uygun bulunanlara Tebliğ kapsamında işleme devam etmeleri konusunda izin verilebilecektir
Vergi inceleme raporunda, Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinde sayılan suçları işlediği konusunda tespit yer alan antrepo işleticilerinin izinleri iptal edilecektir. Raporda öngörülen suçların nihai yargı kararı ile kaldırılması halinde, işleticinin başvurusu üzerine Vergi Dairesi Başkanlığı/ Defterdarlık tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda durumu uygun bulunanlara yeniden izin verilebilecektir.
2.4. Gümrük Antreposu İşleticisinin Yükümlülükleri
Antrepo işleticileri 4458 sayılı Gümrük Kanunu, ilgili yönetmelikler ve gümrük işlemlerine ilişkin yürürlükte bulunan usul ve esasların yanı sıra, aşağıda belirtilen esaslara da uymak zorundadırlar.
a) Faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli olan araç- gereç, demirbaşlar v.b. hariç olmak üzere, antrepoya ihracat dışındaki amaçlarla eşya konulamaz.
b) Antrepoya konulan eşya işleme tabi tutulamaz, kullanılamaz, tüketilemez ve yurt içine satılamaz.
c) İşleticiler tarafından ay içinde antrepoya giren-çıkan ve stoklarında bulunan eşya miktarını içerecek şekilde “Antrepo Stok Defteri” tutulması zorunludur.
Ayrıca işleticilerin, kişisel şifre ve kullanıcı kodu ile Gelir İdaresi Başkanlığının [Yalnızca Kayıtlı Üyeler Linkleri Görebilirler. 10 Saniyede kayıt Olmak İçin Tıklayınız...] web adresinde hizmet veren İnternet Vergi Dairesi/Kurumlar-Gelir Vergi Dairesi sayfasına girerek bu Tebliğ ekinde yer alan (Ek:2) bildirim formunu aylık bazda doldurup onaylamak suretiyle, takip eden ayın 20. günü akşamına kadar Gelir İdaresi Başkanlığına elektronik ortamda göndermeleri zorunludur. İşleticilerce gönderilen bildirimlerin içeriğinde düzeltme yapılmak istenmesi halinde, aynı döneme ait düzeltilen bildirimler yeniden onaylanarak gönderilebilecektir.
İşleticilerin kişisel şifre ve kullanıcı kodu alabilmesi için “İnternet Hizmetleri Kullanım Başvuru Formu”nu doldurarak, KDV yönünden bağlı oldukları vergi dairesine vermeleri gerekmektedir. Bu başvuru üzerine işleticilere kişisel şifre ve kullanıcı kodu verilecektir. İnternet hizmetleri kullanım başvuru formu, Gelir İdaresi Başkanlığının [Yalnızca Kayıtlı Üyeler Linkleri Görebilirler. 10 Saniyede kayıt Olmak İçin Tıklayınız...] adresinde hizmet veren İnternet Vergi Dairesi/Kurumlar-Gelir Vergi Dairesi sayfasından döküm alınarak temin edilebilecektir.
d) Antrepo işleticileri, kullanacakları defter ve belgeler ile ilgili olarak Vergi Usul Kanununun muhafaza ve ibraz hükümlerine uymak zorundadırlar.
e) Antrepo işleticileri yıllık faaliyetlerine ilişkin olarak, yeminli mali müşavirlerce onaylı “Antrepo Faaliyet Raporu” düzenlettirerek her yılın Nisan ayı sonuna kadar bağlı oldukları vergi dairesine teslim etmek zorundadır. Bu süre içinde raporu teslim etmeyen işleticiler Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlık tarafından vergi incelemesine sevk edilecek, bu tarihten sonra verilecek yeminli mali müşavir raporları işleme konulmayacaktır. Yapılacak inceleme sonucunda düzenlenecek vergi inceleme raporunda usulsüz işlem yapıldığının belirtilmesi halinde, durumları bu Tebliğin (A/2.3) bölümünde yer alan açıklamalara göre değerlendirilecektir.
2.5. Diğer Usul ve Esaslar
Türkiye’de ikamet etmeyenlere döviz karşılığı yapılan satışlarda, satışı yapılan malın antrepoya konulmak suretiyle yurt dışı edilmek istenilmesi halinde, söz konusu malın, bu Tebliğ hükümleri uyarınca işletme izni verilen antrepolara konulması, çıkarılması, yurt dışı edilmesi ve KDV istisnasının uygulanmasına ilişkin işlemler aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yürütülecektir.
a) Yurt dışı edilecek mal satıcı tarafından düzenlenen özel fatura ile birlikte antrepoya alınacaktır. Özel fatura 5 nüsha olarak düzenlenecek, bir nüshası satıcıda kalacak, bir nüshası alıcıya, üç nüshası da antrepo işleticisine verilecektir.
b) Antrepo işleticisi antrepoya alınan mala ilişkin olarak; satıcının ve alıcının kimlik bilgileri, malın cinsi, miktarı ve tutarı gibi özel faturada yer alan bilgileri antrepo stok defterine kaydedecektir.
c) Antrepoya alınan mal yurt dışı edilirken transit beyannamesi veya transit beyannamesi yerine geçen bir belge düzenlenecek; bu belgeye bir örneği bu Tebliğ ekinde yer alan (Ek:3) eşya listesi eklenecektir. Antrepo işleticisi tarafından bu listeye verilecek olan tarih ve sayı, ilgili transit beyannamesi veya yerine geçen belge üzerine de kaydedilecektir. Hazırlanan eşya listesi antrepoda görevli olan gümrük yetkilisi tarafından imzalanmak ve mühürlenmek suretiyle onaylanacaktır. Mal, transit beyannamesi veya yerine geçen belge ve onaylı liste ile birlikte çıkış gümrük idaresine sevk edilecektir. Antrepo işleticisi, transit beyannamesi veya yerine geçen belge ile eki eşya listesini Vergi Usul Kanununun muhafaza ve ibraz hükümlerine göre muhafaza edecektir.
d) Malın fiilen yurt dışı edilmesini takiben bu husus ilgili transit beyannamesi veya yerine geçen belge esas alınarak çıkış gümrük idaresi tarafından antreponun bağlı bulunduğu gümrük idaresine teyit edilecektir. Antrepoya alınan mala ilişkin özel faturalar, malın yurt dışı edildiğinin sınır gümrük idaresi tarafından teyit edilmesinden sonra, antrepoda görevli gümrük yetkilisi tarafından onaylanacaktır. Onaylanan özel faturalar üzerinde, özel fatura muhteviyatı malın yurt dışı edildiği transit beyannamesi veya yerine geçen belgenin tarih ve sayısı ile malın yurt dışı edildiği tarih yazılacaktır.
e) Onaylanan özel faturaların bir nüshası antreponun bağlı bulunduğu gümrük idaresinde kalacak, bir nüshası malın satıcısına iletilecek, kalan nüshası Vergi Usul Kanununun muhafaza ve ibraz hükümlerine göre antrepo işleticisi tarafından muhafaza edilecektir.
f) Satıcılar istisna kapsamındaki teslimlerini aşağıdaki şekilde beyan edecektir.
Bir vergilendirme dönemi içinde Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura düzenlenerek yapılan teslimlerin toplam bedeli KDV beyannamesinin 24. satırına, bu teslim üzerinden hesaplanan toplam KDV tutarı ise 25. satırına yazılacaktır. İlgili dönemde farklı vergi oranlarına tabi malların istisna kapsamında teslim edilmesi halinde 25. satıra farklı vergi oranlarına göre hesaplanacak KDV toplamı yazılacaktır. Bu satışlara ait faturalardan, özel faturaları en geç beyanname verme süresinin son gününe kadar gümrükçe onaylanarak satıcılara intikal ettirilenlere ait hesaplanan KDV tutarları, bu süre içinde döviz alım belgesinin de temin edilmiş olması kaydıyla, aynı beyannamenin 36. satırında indirim konusu yapılacaktır. Bu döneme ilişkin beyannameye, transit beyannamesi veya yerine geçen belgenin antrepo işleticisi tarafından onaylanmış örneği, gümrükçe onaylanan özel faturaların tarih, sıra, seri numaraları ve tutarlarını ihtiva eden bir liste ile bu tutarlara ait döviz alım belgeleri eklenecektir.
Teslim konusu malın, özel faturanın düzenlendiği tarihi içine alan dönem beyannamesinin verilme süresi içinde yurt dışı edilememesi ve/veya döviz alım belgesinin temin edilememesi halinde, teslim bedeli üzerinden hesaplanan KDV tutarları 36. satırda indirim konusu yapılmayacaktır.
Malın teslim tarihini içine alan dönem beyannamesinin verildiği tarihten sonra, ancak özel faturanın düzenlendiği tarihten itibaren 3 ay içinde yurt dışına çıkarılması ve gümrükçe onaylanan özel faturanın çıkış tarihini izleyen 1 ay içinde satıcıya intikal ettirilmesi halinde aşağıdaki şekilde işlem yapılacaktır.
Bu sürelere bağlı kalmak şartıyla, gümrükçe onaylanan özel faturanın satıcıya intikal ettiği tarihi içine alan dönem beyannamesinde, özel faturanın düzenlendiği dönemde beyan edilen KDV tutarları indirim konusu yapılacaktır. Bu beyannameye özel fatura listesi, döviz alım belgesi ve transit beyannamesi veya yerine geçen belgenin antrepo işleticisi tarafından onaylanmış örneği eklenecektir.
Eşyanın teslim tarihini izleyen 3 ay içinde yurt dışı edilememesi ve/veya onaylı özel faturanın çıkış tarihini izleyen 1 ay içinde satıcıya intikal etmemesi halinde istisna kapsamında işlem yapılamayacaktır.
g) Türkiye’de ikamet etmeyenlere döviz karşılığı yapılan satışlarda iade talebi yukarıda açıklandığı şekilde, malın yurt dışı edildiği, onaylı özel fatura ve döviz alım belgesinin temin edildiği ve 25. satırda beyan edilen KDV tutarının 36. satırda indirim konusu yapıldığı dönem beyannamesinde yapılacaktır. Bu beyannamede iade tutarları Tablo 9’da iki satır açılmak suretiyle beyan edilecektir.
Buna göre, beyannamede teslim bedeli üzerinden hesaplanan KDV yukarıda açıklandığı şekilde 36. satırda indirim konusu yapılacak, ayrıca Tablo 9’a 407 kodlu satır açılarak “İadeye Konu Olan KDV” satırına aynı miktar yazılacaktır.
Bu teslimlerin bünyesine giren vergiler ise aynı tablonun 403 kodlu satırında beyan edilecektir.
Bu beyanlar sonunda ortaya çıkacak iade talepleri aşağıdaki belgelerin eklendiği bir dilekçe ile yapılacaktır.
-İadenin talep edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi,
-İhraç edilen malın bünyesine giren vergi miktarına ilişkin hesaplamaları gösterir tablo.
Vergi daireleri, bu belgelerle birlikte ilgili dönem beyannamesi ekinde verilmesi gereken belgeleri de dikkate almak suretiyle, iade ve mahsup taleplerini, 84 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde açıklanan usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirecektir.
3. SORUMLULUK
Antrepoya alınan malların, bir işleme tabi tutulmadan oldukları gibi gümrük mevzuatına uygun olarak yurt dışı edilmesi gerekmektedir. Malın antrepoya alınmasından itibaren, bu eşya ile ilgili olarak antrepo işleticisinin fiilleri nedeniyle vergi ziyaına sebebiyet verilmesi halinde, ziyaa uğratılan vergi, buna ilişkin olarak kesilecek ceza ve hesaplanacak gecikme faizinin/zammının ödenmesinden satıcılarla birlikte antrepo işleticisi de müteselsilen sorumlu olacaktır.
Satıcıların ve antrepo işleticilerinin bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara uymamaları halinde, adlarına 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesi gereğince özel usulsüzlük cezası uygulanacaktır.
B. 84 SERİ NO.LU KDV GENEL TEBLİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK
84 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (I/1.1.3. iv) bölümünün ikinci paragrafının girişinde yer alan “ihracatın gerçekleştiği” ibaresi, “iadenin talep edildiği” şeklinde değiştirilmiştir.
Bu değişiklik, 2006/Aralık ve sonraki dönemler için verilecek KDV beyannamelerinde yer alacak iade talepleri için geçerli olacaktır.
Tebliğ olunur.

EK 1 : 104 Seri No.Lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde Açıklanan Usul Ve Esaslara Göre Faaliyette Bulunacak Antrepo İşleticileri Tarafından Verilecek Taahhütname
EK 2 : Antrepo Aracılığıyla Yurt Dışı Edilen Eşyaya İlişkin Bildirim Formu
EK 3 : 104 Seri No.Lu Kdv Genel Tebliği Kapsamında Yurt Dışı Edilen Eşya Listesi
 
  Kavak Yelleri 104. Bölüm Özeti hakkında benzer konular Forum Cevap Tarih
Karadayı 104. bölüm fragmanı. (30 mart ) Karadayı 104. bölüm fragmanı. (30 mart )
50200 yX3k5lu-Avs Pazartesi akşamlarının vaz geçilmezi olan Karadayı dizisinin son bölümünde silahlar patladı. Peki dizinin haftaya yayınlanacak olan 104. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? merak...
Karadayı 0
Muhteşem Yüzyıl 104.Bölüm Konu özeti 18 Eylül Çarşamba Muhteşem Yüzyıl 104.Bölüm Konu özeti 18 Eylül Çarşamba
muhteşem yüzyıl 104.bölüm, muhteşem yüzyıl yeni sezon ilk bölüm, muhteşem yüzyıl yeni bölüm Sevgili melekler, bu akşam saat 20:00'de Star Tv'de yayınlanacak 104.bölümüyle 4. sezonuna merhaba diyecek olan reyting rekortmeni dizi Muhteşem...
Muhteşem Yüzyıl 0
Muhteşem Yüzyıl Yeni Sezon 104.Bölüm Tanıtım Fragmanı Muhteşem Yüzyıl Yeni Sezon 104.Bölüm Tanıtım Fragmanı
muhteşem yüzyıl 104.bölüm fragmanı, muhteşem yüzyıl yeni sezon ilk bölüm, muhteşem yüzyıl yeni sezon 104.bölüm Sevgili melekler, yeni sezonda yepyeni oyuncuları ve gittikçe ilginçleşen konusuyla merakla beklenen Muhteşem Yüzyıl'ın yeni...
Muhteşem Yüzyıl 0
Muhteşem Yüzyıl Yeni (4.) Sezon 104. Bölüm  İlk Fragmanı Burada! Muhteşem Yüzyıl Yeni (4.) Sezon 104. Bölüm İlk Fragmanı Burada!
muhteşem yüzyıl, muhteşem yüzyıl yeni sezon, muhteşem yüzyıl 4.sezon ilk fragman Sevgili melekler, bu yıl 4.sezonu izleyeceğimiz Muhteşem Yüzyıl dizisinin yeni sezon ilk fragmanı yayınlandı. Aradan yıllar geçmiş ve şehzadelerin büyümüş...
Muhteşem Yüzyıl 3
Kavak Yelleri 104. Bölüm Özeti Kavak Yelleri 104. Bölüm Özeti
Aslı’nın hayatı tehlikede Aslı yüzünden hayatının mahvolduğuna inanan Semih, Aslı'nın da hayatını mahvetmek istiyor Semih, Aslı’yı kaçırmıştır ve çıldırmış durumdadır Aslı yüzünden hayatının mahvolduğuna inanan Semih, Aslı'nın da...
Biten Diziler 0

Benzer Konular