1. Misafir

  Misafir Forum Okuru

  118 yasa yürürlükten kaldırılıyor

  Konu, 'Hukuk' kısmında Misafir tarafından paylaşıldı.

  Hükümet, 118 yasada değişiklik öngören "Uygulama İmkanı Kalmamış Bazı Kanunların Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı"nı TBMM'ye gönderdi. Tasarıyla, tarihe damgasını vuran ve 1950 yılında çıkarılan Marshall Planı (Avrupa Kalkınması Programı) Çerçevesi Dahilinde Elde Edilecek Yardımların Bütçe ve Hazine Hesaplarına İntikal Şekline İlişik Kanun, 1951 yılında çıkarılan Avrupa Ekonomik İşbirliği Sözleşmesi ve Marshall Yardım Planı Çerçevesi Dahilinde Temin Edilen Yardımlar Karşılığı Türk Liralarından Bütçeye Taalluku Gerekenlerin Bütçe Hesaplarına İntikal Şekli Hakkında Kanun, 1948 yılında çıkarılan Amerika Birleşik Devletleri'nce Türkiye'ye Yapılacak Yardımdan Münhasıran Milli Savunma İhtiyaçları İçin Sağlanacak Maddelerin Vergi Muaflıkları Hakkında Kanun, 1945 yılında çıkarılan Toprak Bayramı Kanunu ve 1321 yılında Merakibi Bahriyeden Maada Mahallerde Kullanılan Müvellidi Buharlarla, Buhar Hazineleri ve Motörler Nizamnamesine Muhalefet Edenler Hakkında Kanunu Muvakkat artık yürürlükten kaldırılacak.

  Yürürlükten kaldırılan yasalar şöyle

  "- Merakibi Bahriyeden Maada Mahallerde Kullanılan Müvellidi Buharlarla, Buhar Hazineleri ve Motörler Nizamnamesine Muhalefet Edenler Hakkında Kanunu Muvakkat (16 Teşrinisani 13229)
  - 10 Safer 1329 Tarihli Taşocakları Nizamnamesine Müzeyyel Kanun (21 Şaban 1332)
  - Tababeti Adliye Kanunu (11.10.1920)
  - Zonguldak Şimendifer ve Liman Rüsumunun Tenzili Hakkında Kanun (6.4.1924)
  - Anadolu Demiryollarının Mubayaasına ve Müdüriyeti Umumiyesinin Teşkilat ve Vezaifine Dair Kanun (22.4.1924)
  - Her Nevi Fidan ve Tohumların Meccanen Tevzi ve Devlet Uhdesinde Bulunan Arazinin Fidanlık İhdası İçin Ziraat Vekaletine ve İdarei Hususiyelere Bilabedel Teffizi Hakkında Kanun (2.12.1925)
  - Yerli Kumaştan Elbise Giyilmesine Dair Kanun (9.12.1925)
  - Emvali Milliye ve Metrukeden veya Mazbut Vakıflardan, Bazı Müessesat ile Belediyelere Satılabilecek Arazi ve Arsalar Hakkında Kanun (22.2.1926)
  - İpek Böceği ve Tohumu Yetiştirilmesi ve Muayene ve Satılması Hakkında Kanun (26.5.1926)
  - Türkiye Cumhuriyeti Dahilinde İfayı Vazife Eden Bazı Ecnebi Rüesa ve Memurları Muhassasatının Tevkifata Tabi Tutulmaması Hakkında Kanun(28.5.1927)
  - Türkiye Cumhuriyeti Dahilinde İfayı Vazife Eden Bazı Ecnebi Rüesa ve Memurları Muhassasatının Tevkifata Tabi Tutulmaması Hakkında Kanun(26.6.1927)
  - Şimendiferlerde Nakli Memnu Olan Mevaddı İnfilakiyenin Nakline Müsaade Hakkında Kanun (25.6.1927)
  - Mübadeleye Gayri Tabi Ahaliye Verilecek Emvali Gayrimenkule Hakkında Kanun(1.4.1928)
  - Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Kraliyeti Beyninde 18 Teşrinievvel 1925 Tarihinde Münakit Muhadenet Muahedenamesine Merbut Protokolun (C) Fıkrası Hükmüne Nazaran Emvali Gayrimenkullerini Bulgaristan'da Terketmiş Olanlara Verilecek Emval Hakkında Kanun (24.5.1928)
  - Tasarruf Sandıkları Hakkında Kanun(10.6.1930)
  - Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü Memurları Maaşatının Tevhit ve Teadülü Hakkındaki 14 Nisan 1930 Tarih ve 1587 Numaralı Kanuna Müzeyyel Kanun(20.4.1933)
  - Nahiye Müdürlerinin Tayini Sureti Hakkında Kanun(5.6.1933)
  - Kars Vilayetiyle Bayazit, Erzurum ve Çoruh Vilayetlerinin Bazı Parçalarında Muhacir ve Sığıntıların Yerleştirilmesi ve Yerli Çiftçilerin Topraklandırılması Hakkında Kanun(9.6.1938)"

  Ankara merkez hıfzısıhha müessesesinde kullanılacak yabancı uzmanlara ait kanun

  - Divanı Muhasebat Kanunu(16.6.1934)
  - Merinos Koyunları Yetiştirilmesi ve Islah Edilmiş Pamuk Tohumu Üretilmesi Hakkında Kanun(5.7.1934)
  - Ankara Merkez Hıfzısıhha Müessesesinde Kullanılacak Yabancı Uzmanlara Ait Kanun(3.6.1935)
  - Gümrük ve İnhisarlar Vekilliği Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun (9.10.1935)
  - Milli Müdafaa Vekaleti ile Bu Vekalete Bağlı Teşekküllerde Kullanılacak Yabancı Devlet Tebaasından Mütehassıs ve Ustalarla Yapılacak Mukaveleler Hakkında Kanun(21.10.1935)
  - Umumi Muvazeneden Maaş veya Ücret Alan Baytarların Mahalli İdare ve Belediye Baytarlık İşlerini de Görebileceklerine Dair Kanun(25.10.1935)
  - Turist Gemilerinden Alınan Resimlerden Bazılarının Affına ve Bazılarının İndirilmesine Dair Kanun(13.12.1935)
  - İskelelerin Ne Suretle İdare Edileceğine Dair Kanun(8.6.1936)
  - Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti Teşkilat ve Memurin Kanunu(9.6.1936)
  - Gümrük Teşkilatı İçin Yaptırılacak Evler Hakkında Kanun(20.1.1937)
  - Öğretici ve Teknik Filimler Hakkında Kanun(10.2.1937)
  - Kan Gütme Sebebiyle İşlenen Adam Öldürme ve Buna Teşebbüs Cürümleri Failleri Hısımları Hakkında Tatbik Olunacak Muameleye Dair Kanun(11.6.1937)
  - Devlet Demiryolları ve Limanları Umumi İdaresinin Teşkilat ve Vazifelerine Dair Olan 1042 Sayılı Kanunun 25 inci Maddesinin Tadili Hakkında Kanun(15.12.1937)
  - Oyun Alet ve Vasıtalarından Belediyelerce ve Köy İdarelerince Alınacak Resim Hakkında Kanun(10.6.1938)
  - Yüksek Mühendis ve Teknik Okulları Mezunlarının Mecburi Hizmetlerine Dair Kanun(20.6.1938)
  - Yazılı ve Basılı Kağıtların Kese Kağıdı Olarak Kullanılmamasına Dair Kanun(28.6.1938)
  - Devlet Tarafından Kurulacak Demir ve Çelik Fabrikalarının Haiz Olacakları Muafiyet Hakkında Kanun(28.6.1938)
  - Kızılay Cemiyeti ve Harp ve Afet Vukuunda Onunla Birlikte Çalışmak Üzere Hükümetin Müsaadesiyle Gelecek Bu Türlü Sıhhi ve İnsani Yardım Heyetleri Namına Vürut Edecek Olan Eşyanın Gümrük Vergisinden Muafiyetine Dair Kanun(22.9.1941)
  - Memur Meskenleri İnşaası Hakkında Kanun(18.7.1944)
  - Toprak Bayramı Kanunu(15.6.1945)
  - Elektrik İşletme Müesseseleri Hakkında Kanun(25.6.1945)
  - Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü İhtiyaçları İçin Gelecek Yıllara Geçici Yüklenmelere Girişilmesi Hakkında Kanun(8.2.1946)
  - Şark Halı ve Kilimleriyle Benzerleri ve Hayvan Postları İçin Kurulacak Serbest Yer Hakkında Kanun(17.5.1946)

  Erzincan'da yaptırılacak meskenler hakkında kanun

  - Bucak Müdürlerinin Devir Masrafları Hakkında Kanun(17.2.1947)
  - Amerika Birleşik Devletleri'nce Türkiye'ye Yapılacak Yardımdan Münhasıran Milli Savunma İhtiyaçları İçin Sağlanacak Maddelerin Vergi Muaflıkları Hakkında Kanun (19.1.1948)
  - Gümrük Koruma Memurlarının Askeri Teşkilata Göre Tensikı Hakkındaki 1841 Sayılı Kanuna Ek Kanun(7.6.1948)
  - Erzincan'da Yaptırılacak Meskenler Hakkında Kanun (6.7.1948)
  - Bilumum Hava Meydan ve Limanlariyle Bunlarla İlgili Bina ve Tesislerin Bayındırlık Bakanlığı'nca Yapılması Hakkında Kanun (11.4.1948)
  - Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu Üyelerine Ankara Dışında Yapacakları İncelemeler İçin Verilecek İkamet Yevmiyesi Hakkında Kanun (31.5.1949)
  - Bataklıkların Kurutulması ve Bundan Elde Edilecek Topraklar Hakkında Kanun (18.1.1950)
  - Marshall Planı (Avrupa Kalkınması Programı) Çerçevesi Dahilinde Elde Edilecek Yardımların Bütçe ve Hazine Hesaplarına İntikal Şekline İlişik Kanun (1.3.1950)
  - Türkiye Sınai Kalkınma Bankasının Dağıtacağı Karın Hazinece İkmali Hakkında Kanun (24.3.1950)
  - Avrupa Ekonomik İşbirliği Sözleşmesi ve Marshall Yardım Planı Çerçevesi Dahilinde Temin Edilen Yardımlar Karşılığı Türk Liralarından Bütçeye Taalluku Gerekenlerin Bütçe Hesaplarına İntikal Şekli Hakkında Kanun (28.2.1951)
  - Limanların İnşa,Tevsi, Islah ve Teçhizine Dair Kanun (23.5.1951)
  - Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasının Türkiye Sınai Kalkınma Bankasına Açacağı Kredilere Kefalet Edilmesi ve Bu Hususta Garanti Anlaşmaları Akdi Zımnında Hükümete Mezuniyet İtasına Dair Kanun (13.7.1953)
  - İstanbul Opera Binası İnşaatının Hazinece İkmali ve Sureti İdaresi Hakkında Kanun(15.7.1953)
  - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çukurova Elektrik Türk Anonim Ortaklığı Arasında Seyhan Barajı Hidroelektrik Tesislerinin Devrine Mütaallik Olarak Aktedilen Mukavelenin Tasdiki Hakkında Kanun (27.1.1954)
  - Tavas Kazasının Heyelana Maruz Kale Nahiyesinin Yerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun(11.3.1954)
  - Toprak Mahsulleri Ofisi Tarafından veya Nam ve Hesabına Hariçten İthal Olunacak Hububat ve Unlarla Bunların Naklinde Kullanılacak Her Nevi Malzemenin İthal Vergisiyle Resim ve Harçlardan Muaf Tutulması Hakkında Kanun(25.3.1954)
  - D. D. T. Mütedavil Sermayesi Kanunu(13.5.1955)
  - Lice Kasabasında Kayaların Tehdidine Maruz Mahallerin Yerlerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun (20.5.1955)
  - Gerze Yangınından, Lüleburgaz ve İnece'de Su Baskınından Zarar Görenlere Yapılacak Yardım Hakkında Kanun(28.2.1954)

  Sağlık eğitim enstitüleri kuruluş kanunu

  - Aydın, Balıkesir, Bilecik, Edirne, Eskişehir, Kırklareli, Konya ve Denizli Vilayetlerinde 1955 - 1956 Yılında Tabii Afetlerden Zarar Görenlere Yapılacak Yardım Hakkında Kanun (22.6.1956)
  - Muğla, Denizli, Bolu, Aydın ve Sakarya Vilayetleri Dahilinde Vukua Gelen Yer Sarsıntısında Zarar Görenlere Yapılacak Yardım Hakkında Kanun (14.6.1957)
  - Türkiye Öğretmenler Bankası Anonim Şirketi Kuruluş Kanunu (14.5.1958)
  - Libya (Trablusgarb) daki Turgutreis Manzumesi Restorasyonunun Vakıflar Umum Müdürlüğünce Yaptırılması Hakkında Kanun(6.1.1960)
  - Milli Korunma Suçlarının Affına, Milli Korunma Teşkilat, Sermaye ve Fon Hesaplarının Tasfiyesine ve Bazı Hükümler İhdasına Dair Kanun (10.9.1960)
  - 1 ve 3 Sayılı Kanun Gereğince Mal Beyanına Davet Olunanlardan Meşru Surette Edindiklerini İspat Edemedikleri Malların Müsaderesi Hakkında Kanun (22.12.1960)
  - Askeri Garnizonların İçme ve Kullanma Sularının Temini Hakkında Kanun (26.12.1960)
  - Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğünce Girişilecek Sari Taahhüt İşlerinde Kullanılmak Üzere Bono İhracına Yetki Verilmesi Hakkında Kanun (20.4.1961)
  - Karayolları Yapımı İçin Girişilecek Sari Taahhüt İşlerinde Kullanılmak Üzere Bono İhracına Yetki Verilmesi Hakkında Kanun (29.5.1961)
  - Türk Vatandaşlarının Türkiye Büyük Millet Meclisine Dilekçe ile Başvurmaları ve Dilekçelerin İncelenmesi ile Karara Bağlanmasının Düzenlenmesine Dair Kanun (26.12.1962)
  - Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Uçucularına Verilecek Uçuş Tazminatı Hakkında Kanun(19.2.1963)
  - Cezaevleri İnşası İçin Gelecek Yıllara Geçici Yüklenmelere Girişilmesine ve İstikraz Akdine Dair Kanun(12.7.1963)
  - Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 1960 ve Daha Önceki Bütçe Yıllarına Ait Bir Kısım Vergi Borçlarının Tasfiyesi Hakkında Kanun(5.9.1963)
  - Lübnan'a Silah Satışından Doğan Alacağımızla Fransız Hükümetinin Emrine Verdiği Bazı Meblağların Lübnan'a ve Fransa'da Türk Misyonları İçin Arsa, Bina Satınalınmasına veya Yaptırılmasına Ayrılması Hakkında Kanun(14.5.1964)
  - Gelecek Yıllara Geçici Yüklenmelere Dair Kanun(25.1.1965)
  - Sağlık Eğitim Enstitüleri Kuruluş Kanunu (31.3.1965)
  - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Yapılan Zirai İstihsal Fazlası Andlaşmaları Gereğince İthal Olunacak Zirai ve Gıdai Maddeler ile Bedelsiz Olarak Verilen Amerikan İhtiyaç Fazlası Malzeme, Teçhizat ve Vasıtaların Vergi Muafiyeti Hakkında Kanun(20.4.1965)
  - 440 Sayılı Kanuna Tabi Kuruluşlardan Sağlık Teşkilatı Olanlarda Çalışan Tabip, Diş Tabibi ve Eczacıların 224 ve 472 Sayılı Kanunlardan İstifade Ettirilmesine Dair Kanun (4.1.1966)
  - 1965 Kalkınma İstikrazı Hakkında Kanun (20.1.1966)
  - 1966 Kalkınma İstikrazı Hakkında Kanun (29.12.1966)
  - 1967 Kalkınma İstikrazı Hakkında Kanun (23.1.1968)
  - 1968 Kalkınma İstikrazı Hakkında Kanun (4.2.2969)
  - 1969 Kalkınma İstikrazı Hakkında Kanun (29.1.1970)
  - Devlet İç İstikraz Tahvillerine Uygulanacak Faiz Hadlerinin Tespit ve Gerektiğinde İkramiye Keşideleri Tertibi Hakkında Kanun (18.2.1971)
  - Deniz Kuvvetlerine Yabancı Memleketlerden Harp Gemileri, Harp Gemisi Cihaz ve Silahları ve Harp Gemisi İnşa Malzemesi Satın Alınmasına Dair Kanun (23.6.1971)

  Tahsilatın hızlandırılması hakkında kanun

  - İstanbul Boğaz Köprüsü ve Çevre Yolu Projesi Sahasındaki Gecekonduların Tasfiyesi Hakkında Kanun
  (7.2.1972)
  - Atatürk Üniversitesinde Kurulacak Teknoloji ve Ev Ekonomisi Araştırma ve Yayım Enstitüsü ile Kürk Hayvanları Yetiştirme ve Yayım Çiftliği İşletmesi Hakkında Kanun (14.3.1972)
  - Kadroları İl Özel İdarelerine Ait Bulunan Kütüphane ve Müze Personelinin Aylıklarının Genel Bütçeden Ödenmesi Hakkında Kanun (20.3.1975)
  - Belediyelerin, Belediyelere Bağlı Müessese ve İşletmelerin, Köy Tüzel Kişiliklerinin, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin ve Tekel Genel Müdürlüğünün Bir Kısım Borçlarının Tahkimi Hakkında Kanun(22.5.1975)
  - Köye Götürülen Hizmetlerden Gönüllü Katkılar D1ışında Katılma Payı Alınmaması Hakkında Kanun (1.2.1977)
  - 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ile Türk Ceza Kanununun 264 üncü Maddesinde Yer Alan Ateşli Silahlar, Patlayıcı Maddeler, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin Teslimi Hakkında Kanun (25.9.1980)
  - Bayındırlık Bakanlığınca Yaptırılacak Sivil Akaryakıt ve Doğal Gazların Boru Hatları ile Taşınması, Depolanması ve Dağıtılmasına Ait Tesislerin İhale Esaslarına Dair Kanun (13.2.1981)
  - Tahsilatın Hızlandırılması Hakkında Kanun (20.3.1981)
  - Atatürk Barajı ve Hidroelektrik Santralı, Karakaya Barajı ve Hidroelektrik Santralı ile Afşin-Elbistan Linyitleri Developmanı ve Termik Santralı Projelerinde Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Kanun (4.6.1981)
  - Romen İndependante Tankerinin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Tarafından Çıkarılabilmesine İzin Verilmesine İlişkin Kanun (28.7.1981)
  - Tuzla Deniz Harp Okulu İnşaatının Tamamlanması ve Hizmete Açılması ile İlgili Kanun (22.10.1981)
  - T.C. Ziraat Bankasının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına Olan Bir Kısım Borçlarının Hazineden ve Bazı Kuruluşlardan Olan Alacakları Karşılığında Tahkim Edilmesi Hakkında Kanun (30.12.1981)
  - Afganistan'dan Pakistana Sığınan Türk Soylu Göçmenlerin Türkiye'ye Kabulü ve İskanına Dair Kanun (17.3.1982)
  - Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlere ve Bunlarla İlgili Kişilere Uygulanacak Ceza Hükümleri Hakkında Kanun (26.3.1982)
  - Bazı Kamu Alacaklarının Özel Uzlaşma Yolu ile Tahsili Hakkında Kanun (22.2.1983)
  - Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Borçlarının Tahkimi Hakkında Kanun (31.1.1984)

  Genel nüfus tespiti yapılması ve seçmen kütüklerinin güncelleştirilmesi hakkında kanun

  - Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Sözleşmeli Hazine Avukatı Çalıştırılması Hakkında Kanun (1.5.1985)
  - Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun (25.12.1985)
  - Lastik Tekerlekli Traktörlerin Tescili İçin Süre Verilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabulüne Dair Kanun (4.11.1986)
  - Emniyeti Umumiye İdaresinin Nezareti Altında Bulundurulma Ceza ve Tedbirlerinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun (15.4.1987)
  - 3, 4, 6, 7, 10 ve 14 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun (8.5.1991)
  - 19, 47, 89, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 164, 166 ve 167 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun (11.5.1991)
  - 29, 51, 64, 172 ve 173 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun (26.2.1992)
  - Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun (18.6.1992)
  - Terörle Mücadele Kanununun Geçici 9. Maddesine Göre Yapılan Tasarruflar Hakkında Kanun (26.11.1992)
  - İhraç Bedeli Dövizlerini Süresinde Yurda Getirmeyenlere 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Gereğince Uygulanacak Cezaların Affına Dair Kanun (1.6.1994)
  - 1996 Türkiye Europalia Festivaline İlişkin Kanun (22.9.1994)
  - Çiftçilerin T.C. Ziraat Bankasına, Tarım Kredi Kooperatiflerine, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne, Türkiye Zirai Donatım Kurumuna, Toprak Mahsulleri Ofisine, Orman ve Köy İlişkileri Genel Müdürlüğüne Olan Bir Kısım Borç Faizlerinin Silinmesine Dair Kanun(27.4.1995)
  - Kıymetli Maden ve Ziynet Eşyası Beyanı Hakkında Kanun(20.11.1996)
  - Genel Nüfus Tespiti Yapılması ve Seçmen Kütüklerinin Güncelleştirilmesi Hakkında Kanun (30.7.1997)
  - Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun (28.8.1999)
  - Spor-Toto Teşkilat Müdürlüğünün İstihdam Fazlası Personelinin Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadrolarına Atamalarının Yapılması Hakkında Kanun (3.11.1999)
  - Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkındaki Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanunu (21.12.2002)
  - Ekonomik İstikrarı Sağlamak İçin Ek Vergiler Alınması Hakkında Kanun
   
118 yasa yürürlükten kaldırılıyor konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. Yürürlüğe koyma ve yürürlükten kaldırma

  Yürürlüğe koyma ve yürürlükten kaldırma

  kanunların yürürlükten kalkması tüzüklerin yürürlüğe girmesi yürürlükten kaldırma yasaların yürürlüğe girmesi kanunlar nasıl girer Kanunlar,tüzükler ve yönetmeliklerin yürürlüğe girebilmesi için R.G.’de yayınlanması gerekir.Bunarın hangi tarihte yürürlüğe gireceği çoğunlukla metinlerde yazılıdır.(M.K.936).Bazı kanunlar ise derhal yürürlüğe girmesi gerekir bu yüzden bu metinlerde yayın...
 2. **118"i arayanlar**

  **118"i arayanlar**

  ankara'dan istanbula giden garın numarasını alabilirmiyim?? -ssk hastanesinin dışkapısını alabilirmiyim? -bartindan istanbula giden metroların adını alabilirmiyiz? -müsaitseniz akşam 4buçuk gibi annemi yanınıza gönderebilirimiyim?(doktoru aradığını sanıyo) -size bir plaka versek araç sahibinin kimlik nosunu söyleyebilir misiniz? -kıbrısın pin kodunu alcaktık.. -monaco fransaya mı...
 3. Sınavsız Giriş Kaldırılıyor

  Sınavsız Giriş Kaldırılıyor

  Meslek lisesi mezunlarının alanlarıyla ilgili meslek yüksekokullarına sınavsız geçişi kaldırılıyor. Yüksekokullara öğrenci alımının yeniden ÖSS veya bir 'yetenek sınavı' ile yapılması planlanıyor. Yüksekokullara alınacak öğrencilerin seviyelerinin yükseltilmesini amaçladıklarını dile getiren YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan, çalışmanın son aşamaya geldiğini kaydetti. Yükseköğretim Kurulu (YÖK),...
 4. 118 reklamlarından bıkanlar

  118 reklamlarından bıkanlar

  arkadaşlar sizi bilmem ama ben bıktım yaa nefret getirdiler resmen hele 118 33 diye şimdide bir adam çıkıyor ya ayyyy uok böyle bir kıçıklık yaa aslında hakaret edicemde o adama terbiyemi bozmak istemiyorum artık çıkmasın 118 reklamı bıktıkkkkkk:Laie_23:
 5. Dedektif Memoli Yayından Kaldırılıyor

  Dedektif Memoli Yayından Kaldırılıyor

  dedektif memoli dizisi oyuncuları yayın kanalı dedektif memoli son 2011 ile ilgili bilgiler burada melekler. 23 Eylül akşamı ilk bölümü yayınlanan büyük umutlarla ekranlara gelen Dedektif Memoli dizisi yayından kaldırılıyor melekler. Yıllar önce M.Ali Alabora ve Meltem Cumbul'un oyunculuklarıyla izlediğimiz Dedektif Memoli ne yazık ki 13.bölümü çekilmeden yayından kaldırılmasına karar verildi....

Sayfayı Paylaş