1. Misafir

  Misafir Forum Okuru

  19. Y.Y. Sanat Akımlari

  Konu, 'Sinema & Tiyatro' kısmında Misafir tarafından paylaşıldı.

  19 yy moda akımları 19 yüzyıl sanat akımları çağdaş sanat ortaya çıkış nedenleri çağdaş akımlarının ortaya çıkış nedenleri akımlarının nedeni 18.yüzyıl ise bir aydınlanma çağıdır .Rasyonalizm ve naturalizm gibi
  akımlar ön plana çıkmıştır. İnsan beyni boş bir levhadır,önemli olan,eğitimin
  buna yazdıklarıdır.İnsan doğadan iyi olarak gelir, eğer bozulmuşsa bunun nedeni
  içinde yaşadığı kültür ve toplumdur. Aydınlanma çağı eğitimi kısaca akılcı,
  realist, yararcı ve mesleksel yetiştirme esaslarına dayanmaktadır.18.yüzyılın
  son çeyreği ile 19. yüzyılın ilk yarısında Alman klasik ve idealistlerinde eğitim,farklı
  şekilde görülür. Kişi maddi doğa üzerinde egemenlik kurmalı ve otonom bir kişiliğe
  erişmelidir. Kant’a göre bireysel eğitimin amaçları disiplinleştirme ,uygarlaştırma
  ,kültürleştirme ve ahlakileştirmedir. 18. yüzyılın ikinci yarısı ile 19.yüzyıl
  , Sanayi Çağı’dır.Bu çağdaki eğitim akımları Batı ’da ki sanayi devriminin yarattığı
  toplumsal yapı ve onun sorunlarıyla paralellik gösterir. 1840’lı yıllarda ve
  özellikle buhar gücünün iş ortamında kullanılmasıyla başlayan sanayi devrimi
  yeni bir toplumsal hayat biçimin de beraberinde getirmiştir.Buhar gücü ile çalışan
  lokomotifler ve gemiler ,üretilen ürünlerin yeni dünyalara ulaştırılmasını sağlamıştır.
  İşçi sınıfının doğuşu, hızlı kentleşme ve makineleşmenin yer aldığı ve sanayi
  toplumu olarak adlandırılan bu dönemde insanlığın ilgisi sanayi ve makinelere
  yönelmiştir.

  KLASİZM

  Edebiyatta eski Yunan ve Roma sanatını temel alan tarihselci yaklaşım
  ve estetik tutumdur. Yeniden doğuş diye adlandırılan Rönesans döneminde gelişmiştir.
  Bu akamın izleri bir önceki dönemde Rebelais ve Montaigne de hatta Aristoteles'tedir.
  Klasizmin temel öğeleri kendi içinde soyluluk, akılcılık, uyum, açıklık, sınırlılık,
  evrensellik, idealizm, denge, ölçülülük, güzellik, görkemliliktir. Yani bir
  eserin klasik sayılabilmesi için bu özellikleri barındırması gerekmektedir.
  Kısaca klasik bir eser, bir üslubun en yetkin ve en uyumlu ifadesini bulduğu
  eserdir. Klasizm temellerini Rönesans aristokrasisinden alır. Klasizm bir bakıma
  aristokrasinin akımıdır.

  ROMANTİZM

  18. yüzyılın sonunda ortaya çıkan ve 19. yüzyılın ortalarına kadar
  uzanan akımdır. Kendisinden önceki klasizme bir tepki olarak ortaya çıkmıştır.
  Önce bir ön-romantizm dönemi denilen gelişmeler yaşanmıştır. Bu gelişmelerin
  en önemlisi, halkın beğenisinin klasizmin görkemli, katı, soylu, idealize edilmiş
  ve yüce anlatım biçiminden, daha yalın ve içten ve doğal anlatım biçimlerine
  kaymış olmasıydı. Romantizm, klasizmin düzenlilik, uyumluluk, dengelilik, akılcılık
  ve idealleştirme gibi özelliklerine bir başkaldırı niteliğindedir. Romantizm,
  doğduğu çağın akılcılığı ve maddeciliğine tepki olarak bireye, öznelliğe, akıl
  dışılığa, düş gücüne, kişiselliğe, kendiliğindenciliğe ve aşkınlığa, yani sınırları
  zorlayıp geçmeye önem verir. Tarihsel olarak bu dönemde gelişen orta soylu sınıfın,
  yani burjuvazinin duygu, düşünce ve yaşam tarzını ön plana çıkarır. Zaten Fransız
  devrimini hazırlayan görüşlerle aynı temellere sahiptir.

  Soyluların zarif sanat biçimlerini yapay ve aşırı incelikli bulan bu yeni sınıf,
  duygusal açıdan kendisine yakın hissettiği daha gerçekçi sanat biçimlerinden
  yanaydı. Böylece romantizm gelişme ve yaygılaşma şansı buldu. Farklı türlerin
  yan yana olduğunu görüyoruz bu dönemde. Güzel-çirkin,iyi-kötü gibi.. umutlu
  ileriye dönük bir yaklaşım söz konusu olmuştur. Bilimin etkisi yer yer tarzda
  etkili olmuştur. İnsanlar arasındaki eşitsizliğin temel sebepleri incelenmiştir.
  Ulusalcılığın benimsendiği bir akımdır. Bu dönemde eleştirmenler tiyatro yaşantısından
  uzak estetik kaygılara sahiptir. Klasik sanatla romantizm kıyaslandığında iki
  akım ve dönem arasındaki farkı daha iyi anlayabiliyoruz. Klasik sanat 17. ve
  18. yüzyıllarda egemen olmuş bir sanattır. Tiyatronun yararlı ve zevkli olması
  ilkesi vardır. Anlatım incelikli ve sanatsal olmalıdır. Klasikler Shakespeare’i
  üstün bir deha olarak takdir edip değerlendirirken eleştirel bir tutumda da
  bulunmuşlardır. Shakaespeare’in üç birilik kuralına uymazlığı,bilgisizliği,mantık
  hataları yaptığı ve edebe,ahlaka çok bağlı kalmadığı düşünülerek eleştirilmiştir.
  Klasikçiler doğayı mantıklı bir düzen olarak görürler, ona akılcı yöntemlerle
  yaklaşırlar. Romantikler doğanın gizemli bir özü ,organik bir biçimi olduğuna
  inanırlar ve ülküsel olana doğru evrimleştiğini iddia ederler. Romantikler bu
  öze akıla değil,esin yoluyla ulaşacaklarına inanırlar. Dolaylı anlatım yolunu
  benimsemişlerdir. Klasik düşüncede sanatın tipik ve evrensel gerçeği yansıttığı,
  romantikteyse asal ve tanrısal gerçeği yansıttığı söylenir.

  Klasik sanat nesnel bakarken,romantik sanat öznel bakar. Klasikte inandırıcılık
  önemliyken ,romantikte illüzyon yani yanılsama söz konusudur. Klasik sanat akla
  sağ duyuya yönelmekteyken romantik sanat duygular bu duyguların verdiği coşkulara
  yönelmektedir. Klasik sanat akılcı,ahlakçı,eğitici iken romantik sanatta bütünle
  uzlaşma aklın yalnız yeterli olamayacağı hakimdir. Romantizmde tiyatro seyircisi
  duygulanmalıdır. Duygulanma,acı çekme seyirciye zevk verir ilkesi hakimdir.
  Klasiklerin yanı sıra romantik yazarlar Shakespeare ‘e hayrandırlar. Romantik
  akım birey vicdanına ışık tutmuş insanı uygarlaştırmıştır. Biçimsel kısıtlamaları
  aşma ve düş gücüne özgürlük verir.

  Ülkemizde Namık Kemal ‘in Celalleddin Harzemşah adlı oyunu ilk romantik tiyatro
  oyunumuzdur. Romantizmin en önemli habercisi Fransız filozof ve yazar Jean Jacques
  Rousseau'dur. Ama İngiliz yazarlar William Wordsworth ve Samuel Taylor Coleridge'nin
  1790 yılında birlikte yayınladığı Lirik Balatlar adlı eser romantizmin bildirgesi
  sayılır. Yine İngiltere'de William Blake, Almanya'da Friedrich Hölderlin, Johann
  Wolfgang von Goethe, Jea Paul, Novalis, Fransa'da Chateaubriand ve Madame de
  Stael ilk romantizm temsilcileridir. Victor Hugo, Alphonse de Lamartine, Alfred
  de Vigny, Nodier, Soumet, Deschamp, Alfred de Musset, büyük romantik yazarlardır.

  REALİZM:

  Resim ve heykel sanatlarında,günlük yaşamı ve sorunlarını olduğu gibi ve ayrıntılarıyla
  biçimlemeyi amaçlayan anlayıştır. Bu akımı en iyi şekilde tanımlayan ressam
  Gustave Courbet “Ben hiç melek resmi yapmadım,çünkü hiç melek görmedim.” demiştir.
  Gerçekçilik 19. yy.’ın ikinci yarısında çıkmış olan popüler tiyatro ve romantik
  tiyatroya karşı bir akımdır. Nasıl ki romantizm klasizme bir başkaldırı niteliğinde
  ise gerçekçilik yani realizm ise, hem klasizme hem de romantizme bir başkaldırıdır.
  Romantizmin dramatik biçimlere,kalıplara karşı olan tutumu elbette realizmin
  yolunu açmıştır Bu akım 19 yy. Avrupası’nda görülen toplumsal,ekonomik değişimlerden
  oldukça etkilenmiştir Amaç, sanatı klasik ve romantik akımların yapaylığından
  kurtarmak, çağdaş eserler üretmek ve konularını öncelikle yüksek sınıflar ve
  temalarla ilgili değil, toplumsal sınıflar ve temalar arasından seçmekti. Realizmin
  amacı, günlük yaşamın önyargısız, bilimsel bir tutumla incelenmesi ve bir bilim
  adamının klinik bulgularına benzer nesnel bir bakış açısıyla ortaya konmasıdır
  . Fizik kuralları artık hakimdir. Örneğin Darwin’in türlerin kökeni,insan evrimi
  ,doğal seleksiyom yazarların esin konusu olmuştur. Fizyoloji’de Claude Bernard
  , psikoloji’de Sigmund Freud isim yapmıştır. Tiyatro yazarları arasında İbsen,
  Hauptmann ,George Bernard Shaw ve Çehov’u sayabiliriz. Realizmde dramatik olan
  insanın yaşamını sürdürebilmesi için verdiği savaştır. İnsan varlığını sürdürmek
  ve onurunu korumak için çetin bir savaş vermek zorundadır ve ne kadar gözü pek
  olursa olsun o savaşa yenik düşecektir.

  Realizmle romantizmde var olan yaşamdan kopukluk,toplumsal sorunlara ilgisizlik
  ,hastalıklı duygusallık,yapaylığa karşı çıkılıp;toplumsal sorunlara özellikle
  eğilerek çağdaş tiyatronun temelleri atılmıştır. . Endüstrileşmenin ve güçlenen
  kapitalizmin sonuçlarıyla beslenmiştir. Bu dönemde köyden kente göç , sendika
  ,işçi hakları ,yoksulluk vb. gibi insana dair toplumsal sorunlar varken romantizmin
  deyim uygunsa suyu çıkmıştır. İdealist felsefeden materyalist felsefeye geçilmiştir
  artık. Romantizm düşsel olanı,gerçekçilik ise somut olanı tüm gerçekçiliğiyle
  göstermektedir. Ayrıca bu gerçekleri gösterirken realistler tüm acılığıyla çirkinliğiyle
  göstermekten hiç çekinmemişleridir. Gerçekçilikte kolay çözümlemelerden kaçınılır
  ve bir durum her yönü ile tartışılır. Tiyatro yazarlarının seyircisinden beklentisi
  oyundan gerçekmiş gibi etkilenmesi bunu yaparken de bir oyun izlediğinin bilincine
  varmasıdır. Sahnede illüzyon önemli bir yer taşımaktadır. Seyirci gördüklerine
  inanmazsa olayı bilimsel olarak alamaz.

  Bu dönemin kendi uygulamalarıyla gerçekçi tiyatronun kuramını yaratan Sranislavsky
  her şeyden önce yapay oyunculuğa,tiyatrosallığa dış kalıpların ezberlenerek
  yinelenmesine karşıdır. Modern tiyatro bize ne kazandırmalıdır? Stanislavsky’e
  göre yaşamın yalnızca yansıması verilmemeli;korkunç,gizli bir gerilim içinde
  yaşamda var olan her şey yansıtmalı;sanki günlük yaşammışçasına yalın ama gerçekte
  tüm coşkuların soyutlaştırıldığı ve canlı tutulduğu kesin ,ışıklı imgelerle
  canlandırılmalıdır. Bilinçaltı yaratıcılığını harekete geçirmek için sihirli
  eğer formülü geliştirmiştir. Çok önemli olan bir nokta var ki “ deneme yanılma
  yöntemi ile geliştirilen bu sihirli eğer çalışmasında oyuncu kendi iç gerçeği
  ile dış hareket arasındaki bağıntıyı önce kendinde inceliyor sonra canlandırdığı
  oyun kişisinde görmeye çalışır.” Çalışmalar sırasında akıl uyanık! Sıradan günlük
  bir olayı sahnede yapmak: Othello’nun kendini öldürdüğü hançerin kartondan olması
  önemli değil;kendisini öldürmeye iten duyguları haklı gösterebilmesi önemlidir.
  İçten dışa aksiyon söz konusudur. İnanç gerçeklikten ayrılamaz.

  Bu akımın iki güçlü temsilcisi Gustave Flaubert'in Madame Bovary adlı romanı
  ile Emile Zola'nın Nana adlı romanında cinsellik ve şiddet edebi bir mikroskop
  altında incelenerek olanca çıplaklığıyla ortaya konulmuştur. Realizm felsefesinin
  altında güçlü bir felsefi belirlenimcilik yatar. Fransız edebiyatında Flaubert,
  Zola'nın yanısıra Honore de Balzac, Stendhal, Rusya'da Lev Tolstoy, İvan Turgenyev,
  Fyodor Dostoyevski, İngiltere'de Charles Dickens ve Anthony Trollope, Amerika'da
  Theodore Dreiser, İrlanda'da James Joyce realizmin önemli temsilcileridir. Realizm,
  20. yüzyıl romanının gelişimini de önemli ölçüde etkilemiştir.

  PARNASİZM

  Klasizm, romantizm ve realizmin bütününe tepkili bir akımdır. Temel kuralı "sanat
  sanat içindir" diye özetlenebilir. Aslında realizmin katı toplumculuğu
  ve gerçekçiliğine bir karşı çıkıştır. Daha çok şiirde kendini gösterir. Sanatsal
  biçim ve sanatsal içerik kaygısı ön plandadır. Ölçülü ve nesnel bir anlatım,
  teknik kusursuzluk ve kesin betimlemeler kullanılır. Parnas şiir için "biçimciliği
  amaçlayan" şiir tanımı da kullanılabilir. Parnasizm, bir yönüyle kendisinden
  sonraki doğalcılığa da kaynaklık yapmıştır. Zengin bir dil, zengin bir biçim,
  zengin ve yoğun bir duygusallık işlenir. 1830'lu yıllarda ortaya çıkmıştır.
  Theophile Gautier'in şiirlerini, Theodore de Banville, Leconte de Lisle izlemiştir.
  Parnasizm, edebiyat tarihinde Leconte de Lisle ile özdeşleştirilir. Adarını
  Louis Xavier de Richard ile Catulle Mendes'in hazırlayıp Alphonse Lemerre'in
  bastığı Le Parnasse Contemporain (Çağdaş Parnasçılık) adlı eserden almıştır.

  DOĞALCILIK

  19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başında etkili olmuştur. Doğa bilimlerinin, özellikle
  de Darwinci doğa anlayışının ilke ve yöntemlerinin edebiyata uyarlanmasıyla
  gelişmiştir. Edebiyatta gerçekçilik geleneğini daha da ileri götüren doğalcılar,
  gerçekleri ahlaksal yargılardan, seçici bir bakıştan uzak bir anlatımla ve tam
  bir bağlılıkla anlatmayı amaçlar. Doğalcılık, bilimsel belirlenimciliği benimsemesiyle
  gerçekçilikten ayrılır. Doğalcı yazarlar, insanı ahlaksal ve akılsal nitelikleriyle
  değil, rastlantısal ve fizyolojik özellileriyle ele alır. Doğalcı yaklaşıma
  göre, çevrenin ve kalıtımın ürünü olan bireyler, dıştan gelen toplumsal ve ekonomik
  baskılar altında ezilir, içten gelen güçlü içgüdüsel dürtülerle davranırlar.
  Yazgılarını belirleyebilme gücünden yoksun oldukları için yaptıklarından sorumlu
  değillerdir.

  Doğalcılığın kuramsal temelini Hippolyte Taine'in Historei de la Litterature
  Anglaise (İngiliz edebiyatı tarihi) adlı eseri oluşturur. İlk doğalcı roman
  Goncourt kardeşlerin bi hizmetçi kızın yaşamını inceleyen Germinie Lacarteux
  adlı yapıtıdır. Ama Emile Zola'nın Le Roman Experimental (Deneysel Roman) adlı
  eseri akımın edebi bildirgesi sayılır. Zola'nın yanısıra Guy de Maupassant,
  J. K. Huysmans , Leon Hennique, Henry Ceard, Paul Alexis, Alphonse Daudet doğalcı
  yapıda eserler veren yazarlardır.

  SEMBOLİZM

  19. yüzyılın sonlarında Fransa'da ortaya çıkmış ve 20. yüzyıl edebiyatını önemli
  ölçüde etkilemiştir. Bireyin duygusal yaşantısını dolaysız bir anlatım yerine
  simgelerle yüklü ve örtük bir dille anlatmayı amaçlar. Simgecilik, geleneksel
  Fransız şiirini hem teknik hem de tema açısından belirleyen katı kurallara bir
  tepki olarak başladı. Simgeciler, şiiri açıklayıcı işlevinden ve kalıplaşmış
  bir hitabetten kurtarmayı, insanın yaşantısındaki anlık ve geçici duyguları
  betimlemeyi amaçladı. Simgeciler, dile getirilmesi güç sezgi ve izlenimleri
  canlandırmaya, şairin ruhsal durumunu ve gerçekliğin belirsiz ve karmaşık birliğini
  dolaylı biçimde yansıtacak özgür ve kişisel eğretileme ve imgeler aracılığıyla
  varoluşun gizemini aktarmaya çalıştılar. Simgeci şiirin başlıca temsilcileri
  Charles Baudelaire 'nin şiir ve görüşlerinden fazlaca etkilenen Fransız Stephane
  Mallarme, Paul Verlaine, Arthur Rimbaud'dur. Diğer temsilcileri ise Jules Laforgue.
  Henry de Regnier, Rene Ghil, Gustave Kahn, Belçikalı Emile Verhaeren, ABD'li
  Stuart Merrill, Francis Viele Griffin'dir.

  İDEALİZM

  Dünyayı ve varoluşu bilinç ve düşünceye öncelik vererek açıklama öğretisinin
  temel olduğu felsefi akımın edebiyattaki uzantısıdır. İdealist felsefenin tüm
  özellikleri edebi eserlerde yer alır. 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkmıştır.
  Bireyci dünya görüşü ve simgecilik akımına bir tepki olarak doğmuştur. Çağcıl
  yaşamın artık makineleşen toplumları ve alabildiğine serpilip gelişen kentleriyle
  bireyi topluluk içinde yaşamaya zorladığını vurgulayan idealizm, bir arada yaşamanın
  yarattığı ortak kanı ve duyguları dile getirmeyi amaçlamaktadır. Topluluk bilincini
  ve bu bilince göre bireyin varoluşunu, yaşamı belli belirsiz yönlendiren kimi
  tinsel gerçekleri betimlemeyi ön planda tutar. En büyük temsilcisi Fransız yazar
  Jules Romains'tir. Bu akımın temelleri Romains'le Chenneviere'nin yazdığı Petit
  Traite de Versification (Şiir üzerine küçük inceleme) ve Georges Duhamel'le
  Charles Vildrac'ın kaleme aldığı Notes su la technique poetique (Şiir tekniği
  üzerine notlar) adlı eserlerde ortaya konulmuştur.

  GELECEKÇİLİK

  20. yüzyılın başlarında İtalya'da ortaya çıkmıştır. Edebiyatta devrim ve dinamizmi
  vurgulayan akım olarak değerlendirilir. İtalyan şair, romancı, oyun yazarı ve
  yayın yönetmeni Filippo Tommaso Marinetti'nin 1909'de Paris'te Le Figaro gazetesinde
  yayınladığı bildiri ile ortaya çıktı. Bildiride, "Bizler müzeleri, kütüphaneleri
  yerle bir edip ahlakçılık, feminizm ve bütün yararcı korkaklıklarla savaşacağız"
  deniyordu. Bu geçmişin bütünüyle reddi demekti. Aynı bildiride, "Biz dünyadaki
  gerçekten sağlıklı tek şeyi, yani savaşcı ve ölüme götüren güzel düşünceleri
  yüceltiyoruz" sözleri, siyasal alanda o dönemde gelişen faşizm'den yana
  bir tavrın da açık göstergesiydi.

  Gelecekçiliğin kurucusu Marinette Avrupa'dan birçok yazarı etkilerdi. Rusya'da
  Velemir Hlebinikov ve Mayakovski gelecekçiliğe yöneldi. Rus gelecekçiler kendi
  bildirgelerini yayınladı. Puşkin, Tolstoy, Dostoyevski reddedildi. Şiirde sokak
  dilinin kullanılması istendi. 1917 Ekim devriminden sonra da gelecekçi akım
  güçlendi. Mayakovski'nin ölümüne kadar etkisini sürdürdü. İtalya'daki gelecekçiler
  ilk şiir antolojisini 1912'de yayınladı. İtalya'nın 1. Dünya Savaşı'na girmesini
  ve Mussolini'yi savunuyorlardı. Onunla birlikte hapsedildiler. Gelecekçilik
  faşizm ile özdeşleşti. Ve 1920'lerin ortalarına doğru etkisini yitirdi. Eserlerinde
  mantıklı cümleler kurmayı reddeden gelecekçilerin parolası, "sozcüklere
  özgürlük"tü. Ezra Pound, D. H. Lawrence ve Giovanni Papini bu akımdan etkilenin
  yazar olarak sayılabilir.

  DADAİZM

  Jean Arp, Richard Hülsenbeck, Tristan Tzara, Marcel Janco ve Emmy Hennings'in
  aralarında bulunduğu bir grup genç sanatçı ve savaş karşıtı 1916 yılında Zürih'te
  Hugo Ball'in açtığı cafe'de toplandı. Fransızca'da oyuncak tahta at anlamına
  gelen "Dada" akımın ismi olarak seçildi. Bildirisi de burada açıklandı.
  Bu akım, dünyanın, insanların yıkılışından umutsuzluğa düşmüş, hiçbir şeyin
  sağlam ve sürekli olduğuna inanmayan bir felsefi yapıdan etkilenir. 1. Dünya
  Savaşı'nın ardından gelen boğuntu ve dengesizliğin akımıdır. Kamuoyunu şaşkınlığa
  düşürmek ve sarsmak istiyorlardı. Yapıtlarında alışılmış estetikçiliğe karşı
  çıkıyor, burjuva değerlerinin tiksinçliğini vurguluyorlardı.

  Toplumda yerleşmiş anlam ve düzen kavramlarına karşı çıkarak dil ve biçimde
  yeni deneylere giriştiler. Çıkardıkları çok sayıda derginin içinde en önemlisi
  1919-1924 arasında yayınlanan ve Andre Breton, Louis Aragon, Philippe Soupauld,
  Paul Eluard ve Georges Ribemont-Dessaignes'in yazılarının yer aldığı Litterature'dü.
  Dadacılık 1922 sonrasında etkinliğini yitirmeye başladı. Dadacılar gerçeküstücülüğe
  yöneldi.

  VAROLUŞÇULUK

  Yirminci yüzyılın ilk yarısının sonlarına doğru Fransa'da ortaya çıktı. Öncelikle
  bir felsefi akımdır. En önemli temsilcileri Martin Heidegger, Karl Jaspers,
  Jean-Paul Sartre, Gabriel Marcel ve Maurice Merleau-Ponty olmuştur. Felsefi
  bakımdan temelleri ise bunlardan önce Nietzsche, Kierkegaard, ve Husserl gibi
  düşünürler tarafından atılmıştır. Varoluşçuluk 4 temel fikri savunur: 1) Varoluş
  her zaman tek ve bireyseldir. Bu görüş bilinç, tin, us ve düşünceye öncelik
  veren idealizm biçimlerinin karşıtıdır.

  2) Varoluş, öncelikle varoluş sorununu içinde taşır ve dolayısıyla varlık'ın
  anlamının araştırılmasını da içerir.

  3) Varoluş insanın içinden bir tanesini seçebileceği bir olanaklar bütünüdür.
  Bu görüşher türlü gerekirciliğin karşıtıdır.

  4) İnsanın önündeki olanaklar bütünü öteki insanlarla ve nesnelerle ilişkilerinden
  oluştuğundan varoluş her zaman bir "dünyada var olma"dır. Bir başka
  deyişle insan her zaman seçimini sınırlayan ve koşullandıran somut tarihsel
  bir durum içindedir.

  Varoluşçuluğun etkileri çağdaş kültürün çeşitli alanlarında görüldü. Kierkegaard'ı
  izleyen Franz Kafka, Das Schools, Şato, Der Prozess, Dava adlı eserlerinde insanın
  varoluşunu bir türlü ulaşamadığı istikrarlı, güvenli ve parlak bir gerçeklik
  arayışı olarak betimledi. Çağdaş varoluşçuluğun özgün temaları, Sartre'ın oyunları
  ve romanlarında, Simone de Beauvoir'in yapıtlarında, Albert Camus'nün roman
  ve oyunlarında, özellikle de L'Homme revolte (Başkaldıran İnsan) adlı denemesinde
  işlendi.

  -------------------------------------------------------------------------------------------------

  Batı tiyatrosu bugün de genel olarak Stanislavski'nin sahne düzeni ve oyunculuk
  anlayışına dayalı bir gerçekciliği sürdürmekle birlikte, 20. yüzyılın ilk yarısında
  dışavurumculuk, gelecekçilik ve Bertolt Brecht'in epik tiyatrosu gibi gerçekçilik
  karşıtı akımlar da etkili oldu. Bu akımların hepsi farklı amaçlar ve yöntemlerle
  de olsa, sanatın gerçeği yansıttığı düşüncesine karşı çıktılar; doğallık yanılsamasını
  kırarak sanatın doğal değil yapılmış bir şey olduğunu savundular. Geliştirdikleri
  deneysel teknikler tiyatroyu bir vakit geçirme ve eğlenme aracı olmaktan çıkardığı
  için de çoğu zaman seyirci çekemedi, hatta skandallara yol açtı. Bu yeni akımların
  bir başka özelliği de, oyun yazarları kadar sahne tasarımcıları ve yönetmenlerin
  de öne çıkması, kuramcı kimliğini kazanmalarıydı.

   
19. Y.Y. Sanat Akımlari konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. Karikatür Sanatı

  Karikatür Sanatı

  Karikatür: Cumhuriyet’in kuruluşuyla birlikte Cemal Nadir Güler ve Ramiz Gökçe, Türk karikatürünün iki önemli imzası olmuşlardır. Aynı dönemde Yusuf Ziya Ortaç’ın yayımladığı ve Cumhuriyet döneminin en uzun ömürlü mizah dergisi olan “Akbaba” da, değişik anlayışların sergilendiği, güçlü yazar ve çizer kadrosuyla döneme damgasını vurmuştur. 22. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması’nda...
 2. RÖLYEF Sanatı

  RÖLYEF Sanatı

  rölyef malzemeleri rölyef sanatı resimleri yapımı yapımı Yüzey üzerine yapılan yükseltme ya da çökertmelere rölyef (kabartma) denir. Alçak ve yüksek rölyef olmak üzere ikiye ayrılır. Yüzey üzerine yükseltilerek yapılıyorsa yüksek rölyef; çökertilerek yapılıyorsa alçak rölyef adını alır. Üzeri işlenebilir malzemeleri şekillendirme. Kabartma, sanat kolları dahil endüstri, tarım ve günlük...
 3. Maji Sanatı

  Maji Sanatı

  Biz bayanların en büyük ortak özelliklerinden biri gizemli olaylara olan merakımızdır. Özellikler ben fizikötesi ve parapsikoloji olaylarına çok meraklıyımdır. Benim gibi bu konulara meraklılar için çok güzel bir konu.. İnsanlığın en eski öğretisi, hatta dinlerin ve inançların kökeni Majidir. Maji sanatı ve onun çocuğu olan büyü, her çağda varolan ve etkinliğini sürdüren bir olaydır....
 4. 29 ~ 19  ?

  29 ~ 19 ?

  Arkadaşalar 29 yaşındayım 19 yaşında birine bağlandım sanırım. Sizce armızda olan 10 yaş farkı bi sorun teşkil edermi?
 5. sanat akımları

  sanat akımları

  çağdaş sanat akımlarının ortaya çıkış nedenleri nelerdir madde madde.

Sayfayı Paylaş