1. Misafir

  Misafir Forum Okuru

  1962 yılından itibaren Sayısal Kanun Listesi

  Konu, 'Hukuk Tartışma Köşesi' kısmında Misafir tarafından paylaşıldı.

  DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜNÜN GÖREV; YETKİ VE KURULUŞU HAKKINDA KANUN (1)
  Kanun Numarası : 53
  Kabul Tarihi : 13/6/1962
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/6/1962 Sayı: 11136
  Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 1 Sayfa: 953
  *
  * *
  Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren
  yönetmelik için, "Yönetmelikler Külliyatı" nın kanunlara göre
  düzenlenen nümerik fihristine bakınız.
  *
  * *

  Madde 1 - (8/6/1984 tarih ve 219 Sayılı KHK.`nin 1. maddesi ile yeniden
  düzenlenmiştir.)

  Madde 2 - (8/6/1984 tarih ve 219 Sayılı KHK.`nin 2. maddesi ile yeniden
  düzenlenmiştir.)

  Madde 3 - (8/6/1984 tarih ve 219 sayılı KHK.`nin 26. maddesi ile yeniden
  düzenlenmiştir.)

  Madde 4 - (8/6/1984 tarih ve 219 sayılı KHK.`nin 28. maddesi ile yeniden
  düzenlenmiştir.)

  Madde 5 - İstatistik teknik ve metodolojisinin geliştirilmesi ve yeter ve
  kalifiye personel temini amaciyle;
  a) Enstitü, görgü, bilgi ve ihtisaslarını geliştirmek gayesiyle yurt için-
  deki öğretim kurumlarına veya yabancı memleketlere eleman gönderebilir.
  b) Enstitü, istatistik ile ilgili personelin bilgisini artırmak ve memle-
  kette istatistik kültürünü geliştirmek üzere pratik ve teorik kurslar açabilir,
  milli ve milletlerarası istatistik eğitim merkezi kurabilir ve bu konuda millet-
  lerarası teşekküller, yerli ve yabancı üniversitelerle yakın bir işbirliği yapar.
  -------------------
  (1) Bu Kanunun, 8/6/1984 tarih ve 219 sayılı "Devlet İstatistik Enstitüsü Baş-
  kanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname" ile
  düzenlenmeyen hükümlerinin uygulanmasına devam olunacağı, söz konusu Kanun
  Hükmünde Kararnamenin 36 ncı maddesinde hükme bağlanmıştır.
  c) Enstitü, uzun süreli eleman ihtiyacı için yurt içinde ve dışında Enstitü
  hesabına burslu öğrenci okutabilir.
  d) Kurulacak istatistik eğitim merkezinin görevleri, programı, eğitim süre-
  leri ve yetiştirilecek elemanlara verilecek diploma ile tanınacak haklar, Devlet
  İstatistik Enstitüsünce hazırlanıp Milli Eğitim Bakanlığınca teklif ve Bakanlar
  Kurulunca kabul edilecek yönetmeliklerle tesbit olunur.

  Madde 6 - (8/6/1984 tarih ve 219 sayılı KHK.`nin 30. maddesi ile yeniden
  düzenlenmiştir.)

  Madde 7 - (8/6/1984 tarih ve 219 sayılı KHK.`nin 29. maddesi ile yeniden
  düzenlenmiştir.)

  Madde 8 - 10 - (8/6/1984 tarih ve 219 sayılı KHK.`nin 31. maddesl ile yeni-
  den düzenlenmiştir.)

  Madde 11 - (8/6/1984 tarih ve 219 sayılı KHK.`nin 32. maddesi ile yeniden
  düzenlenmiştir.)

  Madde 12 - (8/6/1984 tarih ve 219 sayılı KHK.`nin 33. maddesi ile yeniden
  düzenlenmiştir.)

  Madde 13 - Sayım ve anketlerle ilgili işlerde, bu kanun gereğince görevlen-
  dirileceklere ödenecek ücretler, gündelikler veya soru kağıdı başına verilecek
  ödenekler, mesai saatleri içinde ve dışında çalıştırılacak memurlara verilecek
  zaruri gider karşılıkları ile, her çeşit ödenekler ve Harcırah Kanunu dışında
  kalanlara verilecek yolluklar, Bakanlar Kurulu Kararı ile tesbit olunur.

  Madde 14 - Devlet İstatistik Enstitüsü memurlarından olup, sayımların ha-
  zırlık ve denetleme işlerinde merkezleri dışında çalışanlara, Bakanlar Kurulu
  Kararı ile her sayım için bir defaya mahsus olmak üzere, en çok üç aylık tutarı
  nispetinde fazla çalışma ücreti ödenebilir.
  Birden fazla sayımda görev alanlara verilecek fazla çalışma ücreti, bir yıl
  içinde üç aylık tutarını geçemez.

  Madde 15 - 18 - (8/6/1984 tarih ve 219 sayılı KHK.`nin 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
  10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. maddeleri ile yeniden düzenlenmiştir.)

  Madde 19 - 3656 sayılı kanunla bu kanunun eklerine bağlı (1) sayılı cetvel-
  lerin İstatistik Umum Müdürlüğü kısmında yazılı kadrolar çıkarılmış, yerine ili-
  şik (1) sayılı cetveldeki kadrolar eklenmiştir.
  Bu kadrolardan Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanı, Devlet İstatistik Ensti-
  tüsü Başkan Yardımcıları, Daire Başkanları, Daire Başkan Yardımcıları, İstatis-
  tik Uzmanları, İstatistik Uzman Yardımcıları ve İhtisas Şubesi Müdürleri kadro-
  larına yapılacak tayinler 3656 sayılı kanunun 6 ncı maddesine tabidir.
  Bu kadrolara aşağıdaki nitelikleri haiz olanlar 32 nci madde gereğince
  hazırlanacak yönetmelik ile tesbit olunan esaslara göre tayin edilirler.
  a) Yüksek öğrenimini tamamlamış olmak,
  b) Bilimsel incelemelere yarıyacak dillerden birini hakkiyle vakıf bulunmak,
  c) İstatistik alanında tecrübe veya ihtisası bulunmak.
  Bu kadrolardan Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanı, Devlet İstatistik Ens-
  titüsü Başkan Yardımcıları, Daire Başkanları, Daire Başkan Yardımcıları, İsta-
  tistik Uzmanları, İstatistik Uzman Yardımcıları ile İhtisas Şubesi Müdürleri
  kadrolarını işgal edenlere, müktesep maaş derecelerine bakılmaksızın ilişik (2)
  sayılı cetvelde yazılı miktarlarda tahsisat verilir.
  Bu kadrolara tayin edilenlerden yıllık izinlerini kullananlarla, yurt içi
  ve yurt dışına geçici bir görevle gönderilenler hariç, görevleri başında bulun -
  mıyanlara görevlerinden ayrı bulundukları sürece tahsisat verilmez.
  Hastalık sebebi ile görevi başına gelemiyenlere, bu yüzden görevlerine devam
  etmedikleri günlerin toplamı bir yılda altmış günü geçmemek kaydı ile bu tahsi-
  sat ödenir.
  Tahsisatla ilgili diğer hususlarda 5017 sayılı kanunun 3 üncü maddesi hükmü
  uygulanır.

  Madde 20 - (8/6/1984 tarih ve 219 Sayılı KHK.`nin 34. maddesi ile yeniden
  düzenlenmiştir.)

  Madde 21 - Tasnif, teksir ve matbaa, bakım ve tamir işlerinde fiilen makina
  başında çalışanlara, aylıklarının dörtte birine kadar makina zammı verilebilir.

  Madde 22 - Bu kanunda sayılı görevler, Enstitü memurlarının asli görevleri
  olup, kendilerine Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanı tarafından ek olarak ve-
  rilecek görevlerin ifası da mecburidir. Başkan, gerekirse herhangi bir memuru
  dilediği görevde çalıştırabilir.

  Madde 23 - 24 - (8/6/1984 tarih ve 219 sayılı KHK.`nin 31. maddesi ile yeni-
  den düzenlenmiştir.)

  Madde 25 - (8/6/1984 tarih ve 219 sayılı KHK.`nin 18. maddesi ile yeniden
  düzenlenmiştir.)
  Yasaklılık hükümleri:

  Madde 26 - Türkiye`de istatistik toplama görevi Devlet İstatistik Enstitüsü-
  ne aittir. Genel bütçeye dahil daireler ancak kendi ihtiyaçları için istatistiki
  malümat derleyebilirler. Bu dairelerin kendi ihtiyaçları için fakat kendi kuru-
  luşları dışından istatistiki malümat derleyebilmeleri, Devlet İstatistik Ensti-
  tüsünün muvafık mütalaa vermesine ve Başbakanın iznine bağlıdır.
  Bu daireler kendi kuruluşları içinden veya dışından derlemiş oldukları malü-
  matı kendi kuruluşları dışında kullanmak veya neşretmek için Devlet İstatistik
  Enstitüsünün muvafakatını alırlar.
  Katma bütçeli daireler, İktisadi Devlet Teşekkülleri, özel idareler ve be-
  lediyelerle bunlara bağlı teşekküller ve özel kanunlarla kurulu kurumlar yalnız
  kendi ihtiyaçları için gerekli istatistik bilgilerini toplayabilirler. Ancak bu
  bilgilerin toplanması için kullanılacak formüler, soru kağıdı ve sair belgelerin
  hazırlanması ve bu belgelerin bir defadan fazla kullanılmasında ve toplanan bil-
  gilerin yayınlanmasında Devlet İstatistik Enstitüsünün muvafakatını almaları
  şarttır.

  Madde 27 - Enstitü, toplanan istatistik bilgilerinden kişisel ve özel nite-
  likte bulunanları, resmi veya özel herhangi bir makama vermekten veya açıklamak
  ve yayınlamaktan yasaklıdır. Bu bilgileri toplıyan ve düzenliyen memurlar dahi,
  kesin bir saklılık göstermeğe mecburdurlar.
  Kişisel ve özel nitelikte olmasa dahi, Devlet İstatistik Enstitüsünce top-
  lanan istatistik bilgileri, yayınlanmadan önce, Devlet İstatistik Enstitüsü Baş-
  kanı dışında hiç bir görevli herhangi bir şahsa veya makama veremez.
  Bu bilgiler istatistik amaçları dışında kullanılamaz ve subut vasıtası ola-
  maz.
  Cezai hükümler:

  Madde 28 - Bu kanunda belirtilen hizmetlerin yapılmasında savsaklama ve
  kusuru görülen memur ve hizmetliler Ceza Kanununun 230 uncu maddesine göre
  cezalandırılırlar.

  Madde 29 - 27 nci maddede yazılı yasaklara aykırı hareket eden memur ve hiz-
  metliler on beş günden iki aya kadar hafif hapis cezası ve elli liradan iki yüz
  liraya kadar hafif para cezası ile cezalandırılır. Tekerürü halinde verilecek
  ceza evvelce verilen cezanın iki katından az olamaz. Her iki halde de doğan za-
  rar ve ziyan ödettirilir.

  Madde 30 - İstenilen bilgileri belirli süre içinde veya doğru olarak veya
  gerektiği şekilde, geçerli bir özrü olmaksızın vermiyen resmi veya özel sektöre
  dahil şahıslarla, şirket veya kurumların müdür veya temsilcileri bir haftadan
  iki aya kadar hafif hapis cezası ve iki yüz liraya kadar hafif para cezası ile
  cezalandırılırlar. Tekerrürü halinde bu cezalar evvelce verilenlerin iki katın-
  dan aşağı olamaz.

  Madde 31 - Nüfus sayımlarında geçerli bir özre dayanmaksızın sayım ve kont-
  rol memurluğu görevini yapmaktan kaçınanlara elli liradan iki yüz liraya kadar
  ve sayım işleri hakkında tesbit olunan esaslara aykırı hareket edenlere veya
  sorulara cevap vermiyenlere veyahut bilerek gerçeğe aykırı cevap verenlere yüz
  liradan beş yüz liraya kadar hafif para cezası hükmolunur.
  Tarım sayımı ve anketlerindeki sorulara, belli edilen süre içinde, geçerli
  bir özre dayanmaksızın cevap vermiyenlere veya bilerek gerçeğe aykırı cevap ve-
  renlere, yüz elli liradan beş yüz liraya kadar hafif para cezası hükmolunur.
  Sanayi ve iş yerleri sayım ve anketleri ile, diğer her çeşit sayım ve anket-
  lerdeki sorulara, belli edilen süre içinde, geçerli bir özre dayanmaksızın cevap
  vermiyen veyahut bilerek gerçeğe aykırı cevap veren gerçek ve tüzel kişilere,
  iki yüz elli liradan bin liraya kadar hafif para cezası ve bu gerçek veya tüzel
  kişilerin işlemlerini fiilen yöneten sorumlu müdür veya memurlarına bir hafta-
  dan iki aya kadar hafif hapis cezası verilir. Tekerrürü halinde verilecek ceza
  evvelce verilenlerin iki katından aşağı olamaz. 29 ve 30 uncu maddelerle bu
  maddede cezaları belirtilmiş olan suçlara ait davalar Sulh Ceza Mahkemelerinde
  görülür.
  Tüzel kişiler hakkında verilecek para cezaları, Amme Alacaklarının Tahsil
  Usulü Hakkındaki Kanun hükümleri uyarınca tahsil olunur.
  Genel sayımlar ile diğer sayımlar ve anketlerde görevlendirilmek üzere ye-
  tiştirme kurslarına katılan kimseler, görevlerini geçerli bir özre dayanmaksızın
  yapmaktan kaçındıkları takdirde yetiştirilmeleri için yapılan giderler kendile-
  rine ödettirilir.
  Çeşitli hükümler:

  Madde 32 - Bu kanunun uygulanması ile ilgili hususlar, yönetmeliklerle
  düzenlenir.

  Madde 33 - 1 Şubat 1930 tarihli ve 1554 sayılı İstatistik Umum Müdürlüğünün
  salahiyet ve vazifeleri hakkında kanun,
  20 Mayıs 1933 tarihli ve 2203 sayılı İstatistik Umum Müdürlüğünün teşkilatı
  hakkında kanun,
  15 Mayıs 1939 tarihli ve 3604 sayılı İstatistik Umum Müdürlüğü teşkilatı
  hakkındaki 2203 sayılı kanuna bağlı (B) cetvelinde bazı tadilat yapılması hak-
  kında kanun,
  23 Mart 1950 tarihli ve 5622 sayılı Sayımlar Kanunu,
  23 Mart 1950 tarihli ve 5629 sayılı, 1554 sayılı kanuna iki madde eklenmesi
  hakkında kanun ve 13 Nisan 1955 tarihli ve 6534 sayılı, 5622 sayılı Sayımlar
  Kanununun 1, 10, 11 inci maddelerinin tadili hakkındaki kanun ile,
  23/2/1961 tarih ve 248 sayılı kanun ile 9/8/1961 tarih ve 345 sayılı kanun
  hükümleri saklı olmak üzere diğer kanunların bu kanuna aykırı hükümleri kaldı-
  rılmıştır.

  Ek Madde 1 - (25/6/1973-1760/1 md. ile gelen Ek Md. hükmü olup, teselsül
  için numaralandırılmıştır.)
  Devlet İstatistik Enstitüsü özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç
  gösteren geçici işlerinde, zaruri hallere münhasır olmak üzere, Maliye Bakanlığı
  ile Devlet Personel Dairesinin görüşlerine dayanarak Bakanlar Kurulu Kararı ile
  sözleşmeli yerli ve yabancı personel çalıştırabilir.

  Geçici Madde 1 - Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte İstatistik Genel Mü-
  dürlüğünde çalışan memurlar, kazanılmış hakları saklı tutulmak kaydı ile bu
  kanuna bağlı (1) sayılı cetveldeki kadrolara yeniden tayin edilirler.
  Yeni tayinler yapılıncaya kadar, bu memurların almakta oldukları aylıkları-
  nın ödenmesine devam olunur. Yeni tayinler yapıldığı tarihte geçici görev, izin
  ve hastalık gibi kanuni sebeplerle görevi başında bulunmıyanlardan işe başlama
  kaydı aranmaz.

  Geçici Madde 2 - Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, İstatistik Genel Mü-
  dürlüğünde çalışan memur ve hizmetlilerden:
  19 uncu maddedeki nitelikleri haiz bulunanlar bu maddede tayinleri 3656
  sayılı kanunun 6 ncı maddesine tabi olduğu belirtilen kadrolara tayin edilebi-
  lirler.
  19 uncu maddedeki nitelikleri haiz bulunmasalar dahi, halen tecrübe, hizmet
  ve ihtisaslarından fiilen istifade edilmekte olanların mezkür kadrolardan ancak
  ihtisas şube müdürlüğü kadrolarına tayinleri caizdir.

  Geçici Madde 3 - İstatistik Genel Müdürlüğünde Bütçe Kanununa bağlı (D) cet-
  veli kadrolarında halen istihdam edilenlerden, Devlet İstatistik Enstitüsü Baş-
  kanlığınca maaşlı memuriyet kadrolarına geçirilmeleri uygun görülenlere, 3656
  sayılı kanunun 3 üncü maddesi hükmü gereğince girebilecekleri dereceye bu kadro-
  larda geçen hizmet sürelerinin her üç yılı için bir derece ilave edilmek sure-
  tiyle bulunacak derece maaşı verilebilir.
  Ancak, bu gibilere verilecek maaş, tayin edilecekleri memuriyetin kadro
  maaşını geçemiyeceği gibi, halen (D) cetvelinde almakta oldukları ücretten de
  fazla olamaz.

  Geçici Madde 4 - Bu kanun gereğince verilecek aylık ve tahsisat 1962 Bütçe
  yılı zarfında İstatistik Genel Müdürlüğü Merkez memurları maaşı ve hizmetliler
  ücreti tertibinden ödenir. Bu kanunun 13 üncü maddesi gereğince yapılacak ödeme-
  ler için 1962 Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetvelin İstatistik Genel Müdür-
  lüğü kısmındaki 417 nci bölüm uygulanır.

  Madde 34 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Madde 35 - Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
  53 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN
  YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE
  Kanun Yürürlüğe
  No. Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler giriş tarihi
  -------- ---------------------------------------------------- -------------
  1760 -- 3/7/1973
   
 2. Misafir

  Misafir Forum Okuru

  Ce: 1962 yılından itibaren Sayısal Kanun Listesi
  19 EKİM 1960 TARİHLİ VE 105 SAYILI KANUNUN
  KALDIRILMASI HAKKINDA KANUN
  Kanun Numarası :81
  Kabul Tarihi :18/10/1962
  Yayımlandığı R.Gazete :Tarih: 23/10/1962 Sayı: 11239
  Yayımlandığı Düstur :Tertip: 5 Cilt: 1 Sayfa: 1263

  Madde 1 - 19 Ekim 1960 tarihli ve 105 sayılı kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

  Madde 2 - 19 Ekim 1960 tarihli ve 105 sayılı kanun uyarınca tasfiye komis-
  yonları tarafından el konulan menkul mallar ve aynı şekilde el konulan gayrimen-
  kuller ile 4753 sayılı kanuna göre kamulaştırılmış bulunan gayrimenkullerden
  beşbin dönüme kadarı (Beşbin dönüm dahil) halihazır durumları ile sahiplerine
  iade olunur.
  19 Ekim 1960 tarihli ve 105 sayılı kanunun uygulanmasında toprakları 4753
  sayılı kanuna göre kamulaştırılanlar, bu kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren
  doksan gün içinde, kamulaştırma muamelelerine ve bedeline yürürlükteki kanun
  hükümlerine göre itiraz edebilirler.

  Madde 3 - Kanun ve tüzük hükümleri dairesinde tasfiye edilmiş bulunan menkul
  ve gayrimenkul mallar iade edilmez.

  Madde 4 - Haklarında 19 Ekim 1960 tarihli ve 105 sayılı kanunun uygulanmış
  olduğu kimselerden yetkili merciden yazı ile talepte bulunanlara, bu kanunun
  2 nci maddesi hükümleri uygulanmaz; ancak, menkul malları ile 4753 sayılı ka-
  nun gereğince çiftçiye dağıtılması bahis konusu olmayan neviden gayrimenkulle-
  rinden kamu yararına tahsis edilmemiş bulunanlar hakkında 2 ve 3 üncü maddeler
  hükümleri saklıdır.
  1 inci fıkra uyarınca talepte bulunanlar, kendilerine Devletçe iskan yardımı
  olarak verilen sermaye ile gayrimenkulleri ve yapılan sair yardımları uhdelerin-
  de muhafaza ederler.
  1 inci fıkra uyarınca talepte bulunmadıklarından haklarında bu Kanunun
  2 nci maddesi uygulanan şahıslar, kendilerine Devletçe iskan yardımı olarak
  yapılan - yiyecek, giyecek ve yol masrafları hariç - masrafları ile verilen
  gayrimenkulleri derhal; verilen sermayeyi ise, hüküm almaya lüzum olmaksızın,
  bu kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl içinde her ay eşit taksitler-
  le iade ederler.

  Madde 5 - Bu Kanuna göre eski yerlerine dönmek isteyenlerin yol masrafları,
  İmar ve İskan Bakanlığınca (Toprak ve İskan İşleri Genel Müdürlüğü) ödenir.

  Madde 6 - Bu Kanuna göre yapılan işlemlerden dolayı hiçbir harç, vergi ve
  resim alınmaz.

  Madde 7 - Bu Kanuna göre Hazineye geri verilecek olan gayrimenkullerin tapu
  kayıtları, İmar ve İskan Bakanlığınca bildirilmesi üzerine, vali ve kaymakam-
  larca düzeltilir.

  Madde 8 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Madde 9 - Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
   
 3. Misafir

  Misafir Forum Okuru

  Ce: 1962 yılından itibaren Sayısal Kanun Listesi
  TÜRK VATANDAŞLARININ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET
  MECLİSİNE DİLEKÇE İLE BAŞVURMALARI VE
  DİLEKÇELERİNİN İNCELENMESİ İLE KARARA
  BAĞLANMASININ DÜZENLENMESİNE DAİR KANUN (1)
  Kanun Numarası : 140
  Kabul Tarihi : 26/12/1962
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih 5/1/1963 Sayı: 11300
  Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 2 Sayfa: 338
  Dilekçe Karma Komisyonu

  Madde 1 - Türk vatandaşlarının Millet Meclisi Başkanlığına tek başlarına
  veya toplu halde gönderdikleri dilekçeler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe
  Karma Komisyonunda incelenir.
  Bu Karma Komisyon, her toplantı yılı başında, Cumhuriyet Senatosunca kendi
  üyeleri arasından seçilecek yedi üye ile Millet Meclisince milletvekilleri ara-
  sından seçilecek onsekiz üyeden kuruludur.
  Karma Komisyona her Meclisteki siyasi parti gruplarından ve siyasi parti
  grubu mensubu olmıyanlardan seçilecek olanların tesbitinde, bunların o meclis-
  teki sayılarının yüzde oranı esastır. Bu esasa göre, her Mecliste hangi siyasi
  parti gruplarından ve siyasi parti grubu üyesi olmıyanlardan ne kadar aday
  gösterileceği, önceden, o Meclisin İçtüzüğüne göre yetkili organ tarafından
  aynı İçtüzükte gösterilen komisyonların seçimine dair kuralların uygulanması
  suretiyle yapılır.
  Bu Karma Komisyon üyeliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Millet Meclisi ve
  Cumhuriyet Senatosunun diğer Karma Komisyon ve komisyonları üyeliğiyle bağdaşa-
  maz; geçici nitelikteki komisyonları üyeliğiyle bağdaşabilir.
  Dilekçelerin kaydedilmesi

  Madde 2 - Anayasanın 62 nci maddesi uyarınca, vatandaşların, gerek şahısla-
  rına gerek kamuya ait olarak, kanunlara ve tüzüklere aykırı gördükleri hususlar
  ile bir hakkın hak sahibine tanınmaması veya ihmale uğraması hakkında gönderilen
  dilekçeler ve dilekçe mahiyetindeki telgraflar, Dilekçe Karma Komisyonu Müdürlü-
  ğünce, üzerlerine bir sayı konup özel bir deftere kaydedilir ve dilekçe sahibi
  veya sahiplerine bir alındı varakası gönderilir.
  -------------------
  (1) Bu Kanun her ne kadar 1/11/1984 tarih ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kulla-
  nılmasına Dair Kanunun 9. maddesi ile yürürlükten kaldırılmış ise de aynı
  Kanunun geçici maddesinde T.B.M.M. İç Tüzüğünde gerekli değişiklikler yapı-
  lıncaya kadar bu Kanunun Dilekçe Komisyonunun çalışma esas ve usullerine
  ilişkin hükümlerinin uygulanmasına devam olunacağı hükme bağlanmış olduğun-
  dan külliyata alınması uygun görülmüştür.
  Dilekçenin kabul şartları

  Madde 3 - Dilekçelerde, sahibi veya sahiplerinin imzası bulunmak, iş ve un-
  vanı gösterilmek ve sahiplerinden en az birinin ikametgahı belirtilmek gerekir.
  Dilekçelerin bir Cumhuriyet Senatosu üyesi veya milletvekili eliyle veril-
  mesi de mümkündür. Bu takdirde, o üye, dilekçenin kendi vasıtasiyle verildiğini
  dilekçeye kaydederek bu kaydın altını imzalar.
  Başkanlık Divanı

  Madde 4 - Dilekçe Karma Komisyonu Başkanlık Divanı, bir Başkan, bir Başkan-
  vekili, iki Sözcü ile iki Katipten kurulur Başkan ve Başkanvekili, Karma Komis-
  yona aynı Meclis tarafından seçilmiş olan üyeler arasından seçilemezler İki
  Sözcüden biri ile iki Katipten biri, Karma Komisyona Cumhuriyet Senatosu tara-
  fından seçilmiş olan üyeler arasından seçilirler. Başkanlık Divanı seçimi Karma
  Komisyon üye tamsayısının salt çoğunluğu ile ve gizli oyla yapılır.
  Dilekçelerin Başkanlık Divanınca incelenmesi

  Madde 5 - Dilekçe Karma Komisyonu Başkanlık Divanı, Karma Komisyona gelen
  dilekçeleri, icabında ilgili bakanlığın da görüşünü almak veya bir temsilcisini
  çağırmak suretiyle inceliyerek:
  I - Dilekçe,
  a) Adli, idari veya askeri kaza mercilerinden birinin veya Uyuşmazlık Mahke-
  mesinin veyahut Anayasa Mahkemesinin kararına konu olan; veya
  b) Yukarıdaki (a) fıkrasında bahis konusu kaza mercilerinden birinde ince-
  lenmekte olan; veya
  c) Halli, yukarıdaki (a) fıkrasında zikredilen kaza mercilerinden birinin
  kararına bağlı bulunan hususlardan şikayete dairse; veya
  d) Kanun teklif veya tasarısına konu olmayı gerektiriyorsa, dilekçenin görü-
  şülemiyeceğini;
  II - Dilekçe, son kararı almaya yetkili - Yüksek Hakimler Kurulu dahil olmak
  üzere - bir idari merci tarafından henüz kesin bir karara bağlanmamış bir husu-
  sa aitse, dilekçe sahibi veya sahiplerine, Karma Komisyonca yapılabilecek bir
  işlem olmadığı ve yetkili idari mercie başvurması lüzumunun bildirilmesi gerek-
  tiğini karara bağlar.
  III - Karma Komisyon Başkanlık Divanı, bu maddede bahis konusu kararlarını,
  dilekçenin sahip ve sahiplerini, iş ve unvanlariyle ikametgahlarını, tarihini,
  kayıt tarihi ve sayısını ve konusunu gösteren bir cetvele geçirerek her hafta
  başında Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine dağıtır. Türkiye Büyük Millet
  Meclisi üyelerinden birinin, bu cetvelde gösterilen Başkanlık Divanı kararına
  cetvelin dağıtım tarihinden itibaren on gün içinde yazıyla itiraz etmemesi tak-
  dirinde Başkanlık Divanı kararı kesinleşir ve dilekçe sahip veya sahiplerine
  yazıyla bildirilir.
  Dilekçelerin Karma Komisyonca incelenmesi

  Madde 6 - Karma Komisyon Başkanlık Divanının 5 inci maddenin I ve II nci
  bentleri dışında gördüğü dilekçeler ile aynı maddenin zikri geçen bentleri gere-
  ğince karara bağladığı dilekçelerden süresi içinde itiraza uğrıyanlar, Karma
  Komisyon Genel Kuruluna sevk edilir.
  Karma Komisyon Genel Kurulu, kendisine sevk edilen dilekçeleri, ilk önce,
  karar konusu olup olamıyacakları noktasından 5 inci maddenin I ve II nci bent-
  leri gereğince inceliyerek bu hususu karara bağlar.
  Karma Komisyon Genel Kurulu, karar konusu olabileceğini kararlaştırdığı
  dilekçeleri, lüzum gördüğü takdirde, ilgili bakanlıktan gereken bilgiyi aldıktan
  son-
  ra, esas bakımından inceliyerek karara bağlar. Bu kararın birer sureti ilgili
  bakanlığa veya bakanlıklara, birer sureti de dilekçe sahip veya sahiplerine
  ve dilekçe bir Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyesi eliyle verilmişse, o üyeye
  gönderilir.
  T.B.M.M. üyelerine dilekçeler hakkında dağıtılan cetvel

  Madde 7 - Karma Komisyon Başkanlık Divanı, her hafta, Karma Komisyon Genel
  Kurulunca alınan kararları, 5 inci maddenin III üncü bendinde bahis konusu
  cetveldeki bilgilerin yer aldığı bir cetvel halinde bütün Cumhuriyet Senatosu
  üyeleriyle milletvekillerine ve Bakanlara dağıtır. Bu cetvelde, Karma Komisyon
  Genel Kurulunun kararının ve gerekirse gerekçesinin tam metni yayınlanır.
  Bakanlıkların temsili

  Madde 8 - Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunda, Karma Komisyonca lüzum
  görülürse, görüşülen dilekçe ile ilgili bakanlık veya bakanlıklar temsilcileri
  hazır bulunur.
  Karma Komisyon Genel Kurulu kararlarına itiraz

  Madde 9 - Türkiye Büyük Millet Meclisinin her üyesi, 6 ncı maddede bahis
  konusu cetvelin dağıtılması gününden itibaren otuz gün içinde, Dilekçe Karma
  Komisyonu Genel Kurulunun kararına, gerekçe göstererek yazıyla itiraz edebilir.
  Bu itirazlar, Dilekçe Karma Komisyonu Başkanlığına verilir. Bu süre içinde iti-
  razda bulunulmamışsa, dilekçe hakkındaki karar kesinleşir.
  Karma Komisyon Genel Kurulu, o dilekçe için, itiraz tarihinden itibaren
  otuz gün içinde bir rapor düzenliyerek Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına sunar.
  Cumhuriyet Senatosunun alacağı karar, yeniden Karma Komisyon Genel Kurulunda
  görüşülür ve Karma Komisyonu bu konudaki raporunu, Cumhuriyet Senatosunun kara-
  rı tarihinden itibaren yedi gün içinde, Millet Meclisi Başkanlığına sunar. Mil-
  let Meclisinin kararı kesindir.
  Karma Komisyon, raporunu, Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Genel Kurul-
  larında kendisi savunur. Raporun savunulmasında uygulanan kurallar, ilgili Mec-
  lisin İçtüzüğünün koyduğu kurallardır. Rapor, Meclisler Genel Kurullarında sa-
  dece bir defa görüşülür. Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Genel Kurulla-
  rında bu konuda karar verilmeden önce, ilgili Bakan veya Bakanlar veyahut gön-
  derecekleri yüksek dereceli memurlar dinlenir. Bu raporlar, itiraz sahibinin
  Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sıfatı kalkmış veya Millet Meclisi dönemi
  sona ermiş olsa bile, yasama meclislerinde görüşülür; ancak, Millet Meclisi
  döneminin sona ermiş bulunması takdirinde, Karma Komisyonun yeni bir rapor
  hazırlaması gereklidir.
  Bu madde hükümleri gereğince kesinleşen kararlar, 6 ncı maddenin 3 üncü fık-
  rası uyarınca, ilgililere ve ilgili bakanlık veya bakanlıklara bildirilir.
  Sürelerin işlememesi hali

  Madde 10 - Yasama meclislerinin tatili veya ara vermesi sırasında, 5 ve
  9 uncu maddelerde bahis konusu süreler işlemez; ancak, tatil veya araverme sıra-
  sında Dilekçe Karma Komisyonu çalışmaktaysa, 5 inci maddedeki süre işlemeye
  devam eder.
  Kaza mercilerinde incelenen ve bu mercilerde karar konusu olan dilekçeler

  Madde 11 - Dilekçe Karma Komisyonuna gelmesinden sonra hakkında inceleme
  ve görüşmelerin devam ettiği bir dilekçenin konusu, bu devre sırasında adli,
  idari veya askeri kaza mercilerine, Uyuşmazlık Mahkemesine veya Anayasa Mahke-
  mesine aksetmişse, bu dilekçe hakkındaki işlemler derhal durdurulur ve durum
  6 ncı maddenin 3 üncü fıkrası uyarınca ilgililere ve ilgili bakanlık veya bakan-
  lıklara bildirilir.
  Konuları, adli, idari veya askeri mahkemelerce, uyuşmazlık Mahkemesince
  veya Anayasa Mahkemesince karara bağlanan dilekçeler hakkındaki işlemler derhal
  durdurulur ve durum 1 inci fıkrada gösterilen şekilde ilgililere bildirilir.
  Dilekçeler hakkındaki kesin kararların sonucu

  Madde 12 - Bakanlar, 9 uncu madde gereğince kesinleşen kararlar hakkında
  yaptıkları işlemi, aynı maddenin son fıkrası uyarınca kendilerine yapılan bil-
  diri tarihinden itibaren altmış gün içinde, Karma Komisyon Başkanlığına yazıyla
  bildirirler. Bu bildiriler, 7 nci maddede bahis konusu cetvelde ayrı bir kısım-
  da yayınlanmakla beraber, Karma Komisyon Genel Kurulu, bunlardan gerekli gördük-
  lerinin yasama meclislerinde görüşülmesini istiyebilir. Bu takdirde, Karma Ko-
  misyon, kendi görüşünü belirten bir rapor hazırlıyarak Cumhuriyet Senatosu Baş-
  kanlığına sunar. Karma Komisyonun bu istekte bulunması takdirinde, 9 uncu mad-
  denin 3, 4 ve 5 inci fıkraları hükümleri uygulanır.
  İlgili bakanlık 1 inci fıkra uyarınca yapması gereken bildiriyi yapmadığı
  takdirde de, aynı fıkra hükümleri uygulanır.
  Özel af dilekçeleri

  Madde 13 - Kesinleşmiş cezaların hafifletilmesi veya kaldırılması hakkında-
  ki dilekçeler, ancak hükümlülerin kendileri, dördüncü dereceye kadar (Bu derece
  dahil) kan ve sıhri hısımları, kanuni mümessilleri veya vekilleri tarafından
  verilebilir. Vekilin avukat olması şart değildir.
  Bir özel af dilekçesinin Karma Komisyonca dikkate alınacak değerde görül-
  mesi takdirinde, Karma Komisyon, bir özel af kanunu tasarısı hazırlayarak Millet
  Meclisi Başkanlığına sunar. Bu tasarı Anayasanın 92 nci maddesi gereğince mua-
  mele görür.
  Millet Meclisi Başkanının yetkileri

  Madde 14 - Millet Meclisi Başkanı ve Başkanlık Divanı, Millet Meclisi
  İçtüzüğü gereğince komisyonlarla ilgili olarak haiz olduğu yetkileri, Dilekçe
  Karma Komisyonu için de haizdir.
  İlga edilen komisyonlar ve geçici İçtüzük maddeleri

  Madde 15 - Anayasanın 3 üncü geçici maddesi gereğince Cumhuriyet Senatosu
  ve Millet Meclisinde uygulanan Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1 Kasım 1956
  tarihli Dahili Nizamnamesi uyarınca her iki Mecliste kurulmuş olan Dilekçe Ko-
  misyonları kaldırılmıştır.
  Zikri geçen İçtüzüğün 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 ve 59 uncu madde-
  leri yürürlükten kaldırılmıştır.
  İlk Karma Komisyonun seçimi
  Geçici Madde - Bu kanunun yayımı tarihinden itibaren onbeş gün içinde birin-
  ci maddede derpiş edilen Karma Komisyonun seçimi her iki Yasama Meclisinde ta-
  mamlanır.
  Bu kanunun yayımı Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatil zamanına rastlarsa
  seçim, tatilin sona ermesinden itibaren aynı süre içinde yapılır.
  Bu Kanunun yürürlüğe girmesi

  Madde 16 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  Bu Kanunun yürütülmesi

  Madde 17 - Bu kanun Türkiye Büyük Millet Meclisince yürütülür.
   
 4. Misafir

  Misafir Forum Okuru

  Ce: 1962 yılından itibaren Sayısal Kanun Listesi

  SİLAHLI KUVVETLER YAKACAK, AYDINLATMA,
  ISITMA VE SOĞUTMA KANUNU
  Kanun Numarası :169
  Kabul Tarihi :29/1/1963
  Yayımlandığı R.Gazete :Tarih: 9/2/1963 Sayı: 11330
  Yayımlandığı Düstur :Tertip: 5 Cilt: 2 Sayfa: 447

  Madde 1 - Türk Silahlı Kuvvetleri hizmetine tahsis edilmiş bulunan askeri
  bina, kurum, ordu evi, gemi, askeri gazino ve içinde vazife görülen bilümum yer-
  lerin hizmet, vazife ve fenni icaplar gözönüne alınarak aydınlatılmaları ve
  icabında soğutulmaları ve kış aylarında ısıtılmaları ile fırın, mutfak, hamam,
  çamaşırhane, bulaşıkhane, kiler, depo gibi yerlerle soğutma araç ve tesisleri
  için her türlü yakacak sarfiyatı (Milli Savunma Bakanlığınca tesbit edilecek
  yakacak maddelerinin cins ve hadleri aşılmamak şartiyle ve hakiki ihtiyacı
  karşılamak üzere) birlik ve kurumlarca tanzim ve üst ikmal kademelerince onay-
  lanacak esaslara göre yapılır.

  Madde 2 - Bu kanunun uygulanmasında kış ayları 1 Kasımdan başlamak ve
  31 Martta bitmek üzere beş ay olarak hesabedilir. Ancak sıcak veya soğuk bölge-
  lerde sıhhi ve fenni bir mahzur görülmediği takdirde bu müddetin başlangıç veya
  bitiş tarihleri Milli Savunma Bakanlığı tarafından değiştirilerek uzatılıp kı-
  saltılabilir.

  Madde 3 - 12 Eylül 1330 tarihli Askeri Tayinat ve Yem Kanununun 8, 9 ve
  10 uncu, 2247 sayılı kanunun 3 ve 4 üncü maddeleri ile 6305 sayılı kanun yürür-
  lükten kaldırılmıştır.

  Madde 4 - Bu kanun 1 Mart 1963 tarihinde yürürlüğe girer.

  Madde 5 - Bu kanunun hükümlerini Milli Savunma, İçişleri ve Maliye Bakan-
  ları yürütür.
   
 5. Misafir

  Misafir Forum Okuru

  Ce: 1962 yılından itibaren Sayısal Kanun Listesi MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU (1)
  Kanun Numarası : 197
  Kabul Tarihi : 18/2/1963
  Yayımlandığı R.Gazete : 23/2/1963 Sayı: 11342
  Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 2 Sayfa: 654
  *
  * *
  Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız
  "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı"
  Cilt:1 Sayfa: 697
  *
  * *
  BİRİNCİ BÖLÜM
  Mevzu, Tarifler, Mükellef ve İstisnalar
  Verginin mevzuu:

  Madde 1 - (Değişik: 26/11/1980-2348/1 md.)
  Bu Kanunun 5 ve 6 ıncı maddelerinde yazılı tarifelerde yer alan;
  a) Karayolları Trafik Kanununa göre trafik şube veya bürolarına kayıt ve
  tescil edilmiş bulunan motorlu kara taşıtları,
  b) Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne kayıt ve tescil
  edilmiş olan uçak ve helikopterler,
  c) Liman veya belediye siciline kayıt ve tescil edilmiş olan motorlu deniz
  taşıtları,
  Motorlu Taşıtlar Vergisine tabidir.
  Tarifler:

  Madde 2 - (Değişik: 26/11/1980-2348/2 md.)
  Bu Kanunda kullanılan tabirlerin taşıdıkları anlamlar aşağıda gösterilmiş-
  tir.
  1. Motorlu Taşıt: Karada, havada, deniz, göl ve nehirlerde insan, hayvan
  ve eşya taşımaya yarayan ve makine kuvvetiyle hareket eden araçlardır.
  2. Taksi: Taksimetre, tarife, pazarlık vaya sair şekillerde tespit olunan
  ücretle yolcu taşıyan otomobil, kaptıkaçtı, panel ve arazi taşıtlarıdır.
  3. Otomobil: Yapılış itibariyle şoföründen başka, oturmaları şartıyle, en
  çok 7 yolcu alabilen, insan taşımak için imal edilmiş olan ve bu maksatla kul-
  lanılan, yerle temas halinde 3 veya 4 tekerleği bulunan motorlu taşıtlardır.
  (Station-ğagon, Ranch-ğagon ve benzerleri bu sınıfa dahildir.)
  4. Panel: İnsan veya yük taşımak maksadiyle imal edilmiş ve sonradan ya-
  pılacak harhangi bir tadille otomobil veya benzeri taşıt haline getirilmesi
  mümkün, arka kısmı kapalı motorlu taşıtlardır.
  -------------------
  (1) 26/11/1980 tarihli ve 2348 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle Kanunun adı
  "Motorlu Kara Taşıtlar Vergisi Kanunu" iken "Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanu-
  nu" olarak değiştirilmiş ve değişiklik metne işlenmiştir.
  KANUNLAR, HAZİRAN 1988 (EK - 2)
  5. Arazi taşıtı: Karayollarında yolcu veya yük taşıyabilecek evsafta olmakla
  beraber, bütün tekerlekleri muharrik olan veya olabilen motorlu taşıtlardır.
  6. Kaptıkaçtı: Şoföründen başka, oturmaları şartiyle, en çok 7 yolcu alabi-
  len, insan taşımak için imal edilmiş olan ve bu maksatla kullanılan, yerle te-
  mas halinde 4 tekerleği bulunan, şekil ve yapılışı itibariyle otomobilden farklı
  olan motorlu taşıtlardır. (Garry - all, Travel - all, jeep - station ve benzer-
  leri bu sınıfa dahildir.)
  7. (Değişik: 24/3/1988 - 3418/11 md.) Lüks Otomobil: Maliye ve Gümrük Bakan-
  lığınca, uluslararası otomobil kataloglarındaki bilgiler de dikkate alınmak
  suretiyle lüks sayılan, otomobil ve arazi taşıtlarını ifade eder. Bunların hangi
  derecelerde lüks otomobil sayılacağı Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit olu-
  nur.
  8. (Değişik: 24/3/1981-2434/1 md.) Yat, kotra ve her türlü motorlu tekneler:
  Spor ve gezinti amacıyla özel olarak kullanılan her boyda içten ve dıştan takma
  motorla hareket eden tekneler ile motorlu yelkenli teknelerdir.
  Motorlu yelkenli tekneler: Türkiye Yelken Federasyonuna kayıtlı olup, Fede-
  rasyondan yelken numarası almış, motorları olan yelkenli teknelerdir.
  9. Kayıt ve Tescil: Motorlu Taşıtların ilgili mevzuat gereğince trafik,
  belediye veya liman ile Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce
  tutulan sivil hava vasıtaları siciline yapılan kayıt ve tescilini ifade eder.
  10. (Değişik: 24/3/1981 - 2434/1 md.) Motor gücü: Taşıtların motorlarını
  imal eden fabrikalarca uluslararası normlara göre tespit olunan ve kanunlarda
  (BG) olarak ifade olunan devamlı beygir gücüdür.
  11. Yaş: Motorlu Taşıtlarda model yılına göre geçen süredir. Bu süre takvim
  yılı itibariyle tespit edilir.
  12. Net Ağırlık: Taşıtı imal eden fabrikaca belirtilen ve uluslararası oto-
  mobil kataloglarında gösterilen ağırlıklar dikkate alınarak Maliye Bakanlığınca
  tespit olunan ağırlıktır.
  Bu verginin uygulanmasıyla ilgili diğer tabirler Trafik Kanunu, Tüzüğü, Türk
  Ticaret Kanunu ve Gümrük Tarife Cetveline göre tespit olunur.
  13. (Ek: 24/3/1981 - 2434/1 md.) Azami kalkış ağırlığı: Bir uçak veya heli-
  kopterin, azami, yakıt, yük, yolcu ve teçhizatı dahil kalkışı için özel teknik
  emirlerinde müsaade edilen ve yazılı olan azami kalkış ağırlığı olup Kg. cinsin-
  dendir.
  Mükellef:

  Madde 3 - (Değişik: 26/11/1980-2348/3 md.)
  Motorlu Taşıtlar Vergisinin mükellefi; trafik, belediye veya liman sicili
  ile Ulaştırma Bakanlığınca tutulan sivil hava vasıtaları sicilinde adlarına mo-
  torlu taşıt kayıt ve tescil edilmiş olan gerçek ve tüzelkişilerdir.
  İstisnalar:

  Madde 4 - (Değişik: 26/11/1980 - 2348/4 md.)
  Aşağıda yazılı motorlu taşıtlar vergiden müstesnadır.
  a) Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, il özel idareleri
  ve belediyelerle köy tüzelkişiliklerince iktisap edilerek bu daire ve idareler
  adına kayıt ve tescil edilen taşıtlar (Bu dairelere bağlı olup, ayrı tüzelkişi-
  liği olan işletmeler ile özel kanunlarında malları Devlet malı sayılmış olan
  kuruluşların taşıtları hariç),
  b) Karşılıklı olmak şartiyle, yabancı devletlerin Türkiye`de bulunan elçilik
  ve konsolosluklarıyla, elçi, maslahatgüzar ve konsoloslarına (Fahri konsoloslar
  hariç) ve o devletin uyruğunda bulunan elçilik ve konsolosluk memurlarına ve
  merkezi Türkiye`de bulunan uluslararası kurullar ile bu kurulların yabancı uy-
  uklu memurlarına ve resmi bir görev için yurda gelen delege ve heyetlere ve
  bu heyetlere mensup yabancı uyruklu kişilere ait taşıtlar,
  c) Bizzat maluller tarafından kullanılan özel tertibatlı olarak imal edilmiş
  taşıtlar.
  (Ek: 24/3/1988 - 3418/12 md.) Motorlu taşıtlar vergisi ile ilgili muaflık
  ve istisna hükümleri, bu Kanuna hüküm eklenmek veya bu Kanunda değişiklik yapıl-
  mak suretiyle düzenlenir. Bu Kanunda yer almayan istisna ve muaflıklar hükümsüz-
  dür. Ancak, uluslararası anlaşma hükümleri saklıdır.
  İKİNCİ BÖLÜM
  Vergileme Ölçü ve Hadleri (1)

  Madde 5 - (Değişik: 29/11/1984 - 3088/1 md.)
  Otomobil, kaptıkaçtı, panel ve arazi taşıtları aşağıdaki (I) sayılı tarifeye
  göre vergilendirilir.
  I SAYILI TARİFE (Değişik: 26/12/1993 - 3946/35 md.) (2)
  Taşıtların yaşları ile ödeyecekleri yıllık vergiler
  (Bu tarifenin metni için 22/12/2000 tarihli ve 24268 sayılı Resmi Gazete`ye bakınız. )
  Bu hadler, I inci derece lüks otomobiller için 3 kat, II nci derece lüks
  otomobiller için 2 kat ve III üncü derece lüks otomobiller için 1,5 kat olarak
  uygulanır. (3)

  Madde 6 - (Değişik: 29/11/1984 - 3088/2 md.)
  (I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan, motorlu kara taşıtları
  (II) sayılı tarifeye göre; özel amaçla kullanılan yat, kotra ve her türlü mo-
  torlu tekneler (III) sayılı tarifeye, uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk
  Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilen-
  dirilir.
  -------------
  (1) 26/11/1980 tarihli ve 2348 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle bölüm başlığı
  "Vergileme Ölçü ve Hadleri" olarak değiştirilmiş ve değişiklik metne
  işlenmiştir.
  (2) Bu tarifede Kanunla getirilmiş olan miktarlar aynen bırakılmış, 22/12/2000
  tarih ve 24268 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Maliye Bakanlığı`nın 17
  seri no`lu tebliğ ile 1/1/2001 tarihinden geçerli olarak
  tesbit edilen miktarlar ise metne parantez içinde siyah punto ile işlen-
  miştir. Daha önce Çeşitli Mevzuat ile yapılan değişiklik için bu Kanunun
  sonundaki "ÇEŞİTLİ MEVZUAT İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER CETVELİ"ne bakınız.

   
 6. Misafir

  Misafir Forum Okuru

  Ce: 1962 yılından itibaren Sayısal Kanun Listesi

  (3) Lüks uygulaması,27/12/1996 tarih ve 22860 sayılı Resmi Gazete`de yayım-
  II SAYILI TARİFE (Değişik: 26/12/1993 - 3946/35 md.)(1)
  Taşıtların yaşları ile ödeyecekleri yıllık vergiler
  Taşıtların
  cinsleri ve istiap 1 - 6 Yaş 7- 15 Yaş 16 ve daha yukarı Yaş
  hadleri TL. TL. TL.
  ------------------------------------------------------------------------------------------------
  A) Minibüs 1.190.000 884.000 391.000
  (72.520.000) (53.720.000) (23.670.000)
  B) Otobüs ve benzerle-
  ri (Oturma yeri)
  1.25 kişiye kadar 2.992.000 1.785.000 799.000
  (182.560.000) (108.830.000) (48.440.000)
  2. 26-35 kişiye
  kadar 3.587.000 2.992.000 1.190.000
  (218.870.000) (182.560.000) (72.520.000)
  3. 36-45 kişiye
  kadar 3.995.000 3.587.000 1.598.000
  (243.810.000) (218.870.000) (97.280.000)
  4. 46 kişi ve daha
  yukarı 4.794.000 3.995.000 2.397.000
  (292.790.000) (243.810.000) (146.120.000)
  C) Kamyonet, kamyon,
  çekici ve benzerleri
  (İstiap haddi)
  1. 1.500 Kg.`a
  kadar 1.190.000 884.000 391.000
  (72.520.000) (53.720.000) (23.670.000)
  2. 1.501-3.500
  Kg.`a kadar 2.992.000 1.785.000 799.000
  (182.560.000) (108.830.000) (48.440.000)
  3. 3.501-5.000
  Kg.`a kadar 3.587.000 2.992.000 1.190.000
  (218.870.000) (182.560.000) (72.520.000)
  4. 5.001-10.000
  Kg.`a kadar 3.995.000 3.587.000 1.598.000
  (243.810.000) (218.870.000) (97.280.000)
  5. 10.001-20.000
  Kg.`a kadar 4.794.000 3.995.000 2.397.000
  (292.790.000) (243.810.000) (146.120.000)
  6. 20.001 Kg.
  ve daha yukarı 5.984.000 4.998.000 2.652.000
  (365.360.000) (305.000.000) (161.750.000)
  ------------
  (1) Bu tarifede Kanunla getirilmiş olan miktarlar aynen bırakılmış, 22/12/2000
  tarih ve 24268 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Maliye Bakanlığının 17
  seri nolu tebliğ ile 1/1/2001 tarihinden geçerli olarak tespit
  edilen miktarlar ise metne parantez içinde siyah punto ile işlenmiştir.
  Daha önce Çeşitli Mevzuat ile yapılan değişiklik için bu Kanunun sonundaki
  "ÇEŞİTLİ MEVZUAT İLE YAPILAN DEĞİŞİKLER CETVELİ"ne bakınız.
  3716-1
  III SAYILI TARİFE (Değişik: 26/12/1993 - 3946/35 md.) (1)
  Taşıtların yaşları ile her motor gücü birimi (BG) için ödenecek vergi miktarı
  Taşıtların 16 ve daha
  cinsleri ve motor 1 - 3 Yaş 4 - 5 Yaş 6 - 15 Yaş yukarı Yaş
  gücü (BG) TL. TL. TL. TL.
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Yat, kotra ve her
  türlü motorlu özel
  tekneler:
  10-20 BG`ne kadar 59.500 45.900 25.500 11.900
  (3.608.000) (2.780.000) (1.508.000) (687.000)
  21-50 BG`ne kadar 85.000 66.300 39.100 18.700
  (5.171.000) (4.016.000) (2.367.000) (1.095.000)
  51-100 BG`ne kadar 105.400 79.900 52.700 25.500
  (6.392.000) (4.844.000) (3.188.000) (1.508.000)
  101 - 150 BG`ne
  kadar 132.600 98.600 66.300 32.300
  (8.072.000) (5.979.000) (4.016.000) (1.953.000)
  151 BG ve daha
  yukarısı için 192.100 146.200 91.800 45.900
  (11.711.000) (8.900.000) (5.579.000) (2.780.000)
  IV SAYILI TARİFE (Değişik: 26/12/1993 - 3946/35 md.) (1)
  Taşıtların yaşları ile ödeyecekleri yıllık vergiler
  Taşıtların azami 1 - 3 Yaş 4 - 5 Yaş
  kalkış ağırlığı TL. TL.
  ------------------------------- ---------------------- ----------------------
  Uçak ve helikopterler:
  1.150 Kg.`a kadar 6.528.000 5.440.000
  (398.650.000) (332.150.000)
  1.151-1.800 Kg.a kadar 8.704.000 7.616.000
  (531.350.000) (465.230.000)
  1.801-3.000 Kg.`a kadar 10.880.000 9.792.000
  (664.330.000) (587.850.000)
  3.001-5.000 Kg.`a kadar 17.408.000 15.232.000
  (1.063.140.000) (930.540.000)
  5.001-10.000 Kg.`a kadar 21.760.000 19.584.000
  (1.329.370.000) (1.196.230.000)
  10.001-20.000 Kg.`a kadar 32.640.000 30.464.000
  (1.994.240.000) (1.861.160.000)
  20.000 Kg. ve daha yukarı 54.400.000 48.960.000
  (3.323.630.000) (2.991.340.000)
  11 ve daha
  Taşıtların azami 6 - 10 Yaş yukarı Yaş
  kalkış ağırlığı TL. TL.
  ------------------------------- ----------------------- ----------------------
  Uçak ve helikopterler:
  1.150 Kg.`a kadar 4.352.000 3.264.000
  (265.660.000) (199.040.000)
  1.151-1.800 Kg.`a kadar 5.440.000 4.352.000
  (332.150.000) (265.660.000)
  1.801-3.000 Kg.`a kadar 8.704.000 7.616.000
  (531.350.000) (465.230.000)
  3.001-5.000 Kg.`a kadar 13.056.000 10.880.000
  (797.470.000) (664.330.000)
  5.001-10.000 Kg.`a kadar 17.408.000 15.232.000
  (1.063.140.000) (930.540.000)
  10.001-20.000 Kg.`a kadar 28.288.000 26.112.000
  (1.728.020.000) (1.595.030.000)
  20.001 Kg. ve daha yukarı 43.520.000 38.080.000
  (2.658.750.000) (2.326.460.000)
  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  Mükellefiyetin Başlaması ve Sona Ermesi, Tarh, Tebliğ ve Ödeme
  Mükellefiyetin başlaması:
   
 7. Misafir

  Misafir Forum Okuru

  Ce: 1962 yılından itibaren Sayısal Kanun Listesi

  Madde 7- (Değişik: 29/11/1984-3088/3 md.)
  Motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti motorlu taşıtların trafik, liman ve-
  ya belediye sicili ile Ulaştırma Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıta-
  ları siciline kayıt ve tescili ile başlar.
  Şu kadarki mükellefiyet;
  a) Takvim yılının ilk altı ayı içinde yeni kayıt ve tescil edilen taşıtlar-
  da kayıt ve tescilin yapıldığı takvim yılı başından, son altı ayı içinde yeni
  kayıt ve tescil edilen taşıtlarda ise, son altı aylık dönemin başından itibaren,
  -------------------
  (1) Bu tarifede Kanunla getirilmiş olan miktarlar aynen bırakılmış, Maliye Ba-
  kanlığının 22/12/2000 tarih ve 24268 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan
  17 seri nolu tebliğ ile 1/1/2001 tarihinden geçerli olarak tespit
  edilen miktarlar ise metne parantez içinde siyah punto ile işlenmiştir.
  Daha önce Çeşitli Mevzuat ile yapılan değişiklik için bu Kanunun sonundaki
  "ÇEŞİTLİ MEVZUAT İLE YAPILAN DEĞİŞİKLER CETVELİ"ne bakınız.
  3716-2
  b) Kayıt ve tescilli olup da devir ve temlik sebebiyle kayıt ve tescil
  yapılan taşıtlarda değişiklik, takvim yılının ilk altı ayında yapılmış ise ta-
  kip eden son altı aylık dönemin başından; son altı ayında yapılmış ise takip
  eden takvim yılı başından itibaren,
  Nazara alınır.
  Mükellefiyetin sona ermesi:

  Madde 8 - (Değişik: 29/11/1984-3088/4 md.)
  Motorlu taşıtların trafik, liman veya belediye sicili ile Ulaştırma Bakan-
  lığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline ait kayıtlarının silin-
  mesi halinde, silinme takvim yılının ilk altı ayı içinde yapılmış ise ikinci
  altı aylık dönemin başından, ikinci altı aylık dönem içinde yapılmışsa takip-
  eden takvim yılı başından itibaren mükellefiyet sona erer.
  Verginin tarh, tebliğ ve ödenmesi:

  Madde 9 - (Değişik: 3/12/1988 - 3505/26 md.)
  Motorlu taşıtlar vergisi, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin
  vergi dairesi tarafından her yıl Ocak ayının başında yıllık olarak tahakkuk et-
  tirilmiş sayılır. Şu kadar ki, yıl içinde bu Kanunun 10 uncu ve 11 inci madde-
  leri gereğince, vergi miktarlarında bir değişiklik olması halinde, bu değişik-
  liğe göre ödenecek vergi; değişiklik, takvim yılının ilk altı ayında yapılmış
  ise takip eden son altı aylık dönemin başında, son altı ayında yapılmış ise
  takip eden takvim yılı başında tahakkuk ettirilmiş sayılır.
  Tahakkuk ettirilen vergi, ayrıca mükellefe tebliğ olunmaz ve vergi tahak-
  kuk ettirilen günde tebliğ edilmiş sayılır.
  Maliye ve Gümrük Bakanlığı, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yer-
  le sınırlı olmaksızın, motorlu taşıtlar vergisinin tarh, tahakkuk ve tahsil
  işlemlerini yürütecek vergi dairesini tespit etmeye yetkilidir.
  Motorlu taşıtlar vergisi her yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte
  ödenir. Takvim yılının ilk altı ayında, taşıtın bünyesinde bir değişiklik olması
  veya verginin artırılması veya azaltılması halinde ikinci taksit, yeni duruma
  göre ödenir.
  a) (Mülga: 22/7/1998-4369/76 md.)
  b) (Mülga: 22/7/1998-4369/76 md.)
  (Ek: 22/7/1998-4369/76 md.) (I), (II), (III) ve (IV) sayılı tarifelerde
  yazılı taşıtlar için vergi taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin
  vergi dairesine ödenir.
  (I), (II), (III) ve (IV) sayılı tarifelerde yazılı taşıtların, yıl içinde
  ilk defa kayıt ve tescillerinin yapılması halinde vergi, yıllık olarak tahakkuk
  eder. Tahakkuk eden verginin taksit süresi geçmiş olan kısmı kayıt ve tescilin
  yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde ödenir. Şu kadar ki, ilk altı aylık
  dönem geçtikten sonra yapılacak kayıt ve tescil işlemlerinde, sadece ikinci
  altı aylık döneme ilişkin vergi tahakkuk eder ve ödenir.
  Devir ve temlik sebebiyle Ocak ve Temmuz ayları içinde yapılacak kayıt ve
  tescil değişikliğinde vergi, bu değişikliğin yapılmasından önce ödenir.
  Yetki:

  Madde 10 - (Değişik: 26/12/1993 - 3946/35md.)
  Bu Kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinde yer alan (I),(II),(III)ve(IV)sayılı ta-
  rifelerindeki 1.1.1993 tarihi itibariyle geçerli olan vergi miktarları %70 ora-
  nında artırılmıştır.
  Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi
  miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan
  yeniden değerleme oranında artırılır.
  (Değişik:23/11/2000-4605/1 md.) Bakanlar Kurulu;
  a)Yeniden değerleme oranının %50 fazlasını geçmemek, %20`sinden az
  olmamak üzere yeni oranlar tespit etmeye,
  b)Kanunda yazılı vergi miktarları ile yeniden değerleme oranı veya (a)
  bendindeki oran uygulanmak suretiyle belirlenmiş olan vergi miktarlarını, taşıt-
  ların teknik özellikleri ve/veya kullandıkları yakıt türleri veya kullanım amaçları
  itibariyle ayrı ayrı veya topluca yirmi katına kadar artırmaya,
  c)EURO normlarını sağlayan katalitik konvertör sistemi ile teçhiz edilmiş
  taşıtlarda tespit edilen bu oranı veya vergi miktarlarını %50 nispetine kadar
  indirmeye,
  Yetkilidir.
  Bu suretle hesaplanan ve ödenmesi gereken vergi miktarlarında 10 000 lira-
  nın,(III) sayılı tarife için ödenecek vergi miktarlarının hesaplanmasında ise
  1 000 liranın altındaki tutarlar dikkate alınmaz.
  Vergiye müessir değişiklikler:

  Madde 11 - (Değişik: 3/12/1988 - 3505/28 md.)
  Yıl içinde taşıtın vergilendirilmesine esas olan model yılı, cinsi, net
  ağırlığı, istiap haddi, motor gücü birimi (BG) ve azami kalkış ağırlığı gibi
  unsurlarından herhangi birisinde, verginin artırılması veya azaltılmasını gerek-
  tiren bir değişiklik olduğu takdirde, bu değişiklik, takvim yılının ilk altı
  ayında yapılmış ise takip eden son altı aylık dönemin başından, son altı ayın-
  da yapılmış ise takip eden takvim yılı başından itibaren dikkate alınır ve ver-
  gi, yeni duruma göre ödenir.
  Takvim yılından daha yeni model taşıtların vergilendirilmesinde, içinde
  bulunulan takvim yılının modeli esas alınır.

  Madde 12 - (Mülga: 29/11/1984-3088/10 md.)
  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  Çeşitli Hükümler
  Bildirme ve sorumluluk: (2)

  Madde 13 - (Değişik: 26/11/1980 - 2348/10 md.)
  a) Trafik, belediye veya liman sicil memurları ile Ulaştırma Bakanlığı
  sivil hava vasıtaları sicil memurları kayıt ve tescil ettikleri motorlu taşıt-
  ları bu taşıtların cins, nevi, nitelikleri ve kullanış maksatları ile verginin
  alınmasına esas olabilecek diğer bilgileri ve bunlarda vukua gelen değişiklik-
  leri, kayıt ve tescilin yapıldığı ve değişikliğin tespit olunduğu tarihten iti-
  baren bir ay içinde ilgili vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar.
  Bu mecburiyetleri yerine getirmeyen trafik, belediye veya liman sicil memur-
  ları ile Ulaştırma Bakanlığı sivil hava vasıtaları sicil memurları hakkında 213
  sayılı Vergi Usul Kanununun 150 nci maddesinin 1-3 bendinde yazılı olanlar için
  uygulanan ceza hükmolunur.
  b) Motorlu Taşıtlar Vergisi mükellefleri, adlarına kayıt ve tescil edilmiş
  bulunan taşıtları, bu taşıtların cins, nevi, niteliklerini ve kullanış maksat-
  ları ile verginin alınmasına esas olabilecek diğer bilgileri ve bunlarda vukua
  gelen değişiklikleri, kayıt ve tescilin yapıldığı veya değişikliğin vukubulduğu
  tarihten itibaren bir ay içinde ilgili vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar.
  Bu mecburiyetlere riayet etmeyenler hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu-
  nun 352 nci maddesine bağlı usulsüzlük cezalarına ait cetvelin (İhtar 2) sıra-
  sına göre ceza kesilir.
  c) (Değişik: 24/3/1988 - 3418/16 md.) Noterler (3) trafik, belediye veya
  liman sicil memurları ile Ulaştırma Bakanlığı sivil hava vasıtaları sicil
  memurları gibi, taşıtların her türlü satış veya devir işlemlerini yapanlar,
  motorlu taşıtların her türlü satış veya devir işlemlerini yapmadan önce, bu ta-
  şıtlara ait o güne kadar ödenmemiş motorlu taşıtlar vergileri ile gecikme zam-
  ları, gecikme faizleri ve vergi cezalarının ödendiğini gösterir belgeyi istemeye
  mecburdurlar.
  d) Taşıtlarla ilgili fenni muayene komisyonları, liman ve deniz işletme
  bölge müdürlükleri, belediyeler veya liman başkanlıkları ile Ulaştırma Bakan-
  lığı sivil havacılık genel müdürlüğü taşıtların fenni muayenelerini yapmadan,
  denize veya uçuşa elverişli belgelerini vermeden önce, verginin ödenip ödenme-
  diğini araştırmak zorundadırlar.
  ----------------------
  (1) Bu fıkrada yeralan "EURO93" ibaresi, 22/7/1998 tarih ve 4369 sayılı Kanunun
  81 inci maddesi ile "EURO" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
  (2) 26/11/1980 tarihli ve 2348 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle bölüm başlığı
  "Bildirme ve Sorumluluk" olarak değiştirilmiş ve değişiklik metne işlenmiş-
  tir.
  (Değişik: 24/3/1988-3418/16 md.) Vergisi ödenmemiş taşıtlara ait fenni mua-
  yene yapılamaz, denize veya uçuşa elverişli belgesi verilemez. (Mülga:
  22/7/1998-4369/82 md.)
  e) (Birinci fıkra mülga: 22/7/1998-4369/82 md.)
  (Değişik: 24/3/1988 - 3418/16 md.) Yukarıdaki (c) ve (d) bentlerinde belir-
  tilen zorunluluklara uymadan işlem yapanlar, ödenmeyen veya noksan ödenen vergi-
  ler ile gecikme zamları, gecikme faizleri ve vergi cezalarından, mükelleflerle
  birlikte müteselsilen sorumludurlar. Ancak, bunlar sorumlu sıfatı ile ödemek
  mecburiyetinde kaldıkları vergiler dolayısıyla mükelleflere rücu hakkına sahip-
  tirler.
  (Mülga: 22/7/1998-4369/82 md.)
  Gider kaydedilmeme hali:

  Madde 14 - (Değişik: 29/11/1984-3088/9 md.)
  Bu Kanuna bağlı (I), (III) ve (IV) sayılı tarifelerde yer alan taşıtlardan
  (Ticari maksatla kullanılan uçak ve helikopterler ile taşıt kiralama faaliyeti
  ile uğraşan işletmelerin bu amaçla kiraya verdikleri taşıtlar hariç) alınan
  vergi ve cezalar ile gecikme zamları gelir ve kurumlar vergilerinin matrahları-
  nın tespitinde gider olarak kabul edilmez.
   
 8. Misafir

  Misafir Forum Okuru

  Ce: 1962 yılından itibaren Sayısal Kanun Listesi
  Madde 15-16 - (Mülga: 29/11/1984 - 3088/10 md.)
  Paylar:

  Madde 17 - (Mülga: 21/2/2001 - 4629/1 md.)
  onun, belediyelerin ve il özel idarelerinin bizzat başarma imkanı bulamadık-
  ları trafik mevzuu ile ilgili hizmetlerinin ifası için yapacakları teklifleri
  inceliyerek hazırlıyacağı bir yıllık program dairesinde Mahalli İdareler Genel
  Müdürlüğünün teklifi ve İçişleri Bakanının tasdikı ile ilgili belediyeler ve
  il özel idarelerine tahsis olunur.
  Bu paralar adı geçen mahalli idarelerce hiçbir şekilde tahsis maksadı dışın-
  da kullanılmaz. (1)
  Kaldırılan hükümler:

  Madde 18 - 6936 sayılı Hususi Otomobil Vergisi Kanunu ile 232 sayılı kanun-
  la değişik 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 9 uncu maddesi kaldırılmış-
  tır.
  Geçmiş yıllara ait vergi ve resimler:
  Geçici madde 1 - 1962 ve daha önceki bütçe yıllarına ait Hususi Otomobil
  Vergisi, Trafik Resmi ve bunlara ait cezaların eski hükümlere göre alınmasına
  devam olunur.
  Geçici madde 2 - Bu kanun gereğince tahsil olunacak Motorlu Kara Taşıt-
  ları Vergisi 1963 Mali yılı bütçesi (B) cetvelinde Hususi Otomobil Vergisi adlı
  16 ncı bölüme gelir kaydedilir.

  Geçici Madde 3 - (Ek : 24/3/1988-3418/17 md.) Halen spor veya lüks otomo-
  bil olarak kabul edilen taşıtlarla ilgili uygulamaya 1.7.1988 tarihine kadar
  aynı şekilde devam olunur.
  Yürürlük tarihi:

  Madde 19 - Bu kanun 1 Mart 1963 tarihinde yürürlüğe girer.
  Yürütme yetkisi:

  Madde 20 - Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
  *
  * *
  18/2/1963 TARİH VE 197 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN
  GEÇİCİ MADDELER
  1 - 26/11/1980 tarih ve 2348 sayılı kanunun geçici maddeleri:

  GEÇİCİ MADDE 1 - Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinde yer
  alan III sayılı tarifede yazılı, yat, kotra ve her türlü içten veya dıştan
  takma motorlu özel tekneleri elinde bulunduranlardan, bu taşıtlarını bulunduk-
  ları yer belediye veya liman başkanlıklarına aynı tarifedeki uçak ve helikopter-
  leri elinde bulunduranlardan Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlü-
  ğüne kaydettirmemiş olanlar, bunların 2 ay içerisinde kayıt işlemlerini, bele-
  diye veya liman başkanlıkları ile Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel
  Müdürlüğüne yaptırmak ve bu dairelerin bulunduğu yerdeki ilgili vergi dairesi-
  ne bildirmek zorundadırlar.

  GEÇİCİ MADDE 2 - 27/9/1962 gün ve 11217 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan
  "Araçların Kayıt ve Tescil İşlemleri ile Plakalar Hakkındaki Yönetmelik" hüküm-
  lerine göre yeni plaka almamış taşıt sahipleri adına, eski plaka numaraları
  üzerinden Motorlu Taşıtlar Vergisi tarh edilemez; bu suretle daha önce tarh ve
  tahakkuk ettirilip de tahsil olunamayan Motorlu Kara Taşıtları Vergileri de
  terkin olunur.
  -------------------
  (1) a-) 2/2/1981 tarih ve 2380 sayılı Kanunun 3/b md. ile, bu maddenin Belediye
  ve Özel İdarelere pay verilmesine dair hükümleri ile bu kuruluşlara ge-
  nel bütçe gelirlerinden pay verilmesine ilişkin diğer hükümler yürürlük-
  ten kaldırılmıştır.
  b-) Bu maddenin, Trafik Hizmetleri Geliştirme Fonuna pay verilmesine ilişkin
  hükümlerinin, 2001 bütçe yılında sözkonusu yıl Bütçe Kanununa bağlı (A)
  cetvelinin ilgili tertiplerine konulmuş ödenek tutarları düzeyinde uygu-
  lanacağı 20/12/2000 tarih ve 4611 sayılı "2001 Mali Yılı Bütçe Kanunu"
  nun 68/a-(3) maddesi ile hüküm altına alınmıştır. (R.G.:30/12/2000-24273 mük.)
  3720-1

  Geçici Madde 3 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, Motorlu Kara Taşıt-
  ları Vergisinin 1980 yılına ait iki taksidini birden yatıranlar, 2 nci taksidin
  ödeme süresinde; bu Kanunda yer alan tarifelere göre, hesaplanacak 2 nci taksi-
  de ilişkin miktarla, daha önce ödedikleri 2 nci taksit tutarı arasındaki farkı
  Vergi Dairesine yatırmakla yükümlüdürler.

  Geçici Madde 4 - Bu Kanunun yayımı tarihinden önce, 1980 Bütçe yılı için
  tahakkuk ettirilen veya tahsil olunan Motorlu Kara Taşıtları Vergileri, Motorlu
  Taşıtlar Vergisinin ilgili tarifelerindeki hadlere ve Vergi Usul Kanunu Hüküm-
  lerine göre düzeltilir ve yukardaki Geçici 3 üncü Maddede belirtilen esaslara
  göre hesaplanan fark 2 nci taksit süresinde tahsil olunur.
  2) 29/11/1984 tarih ve 3088 sayılı Kanunun geçici maddesi:

  Geçici Madde 1 - 28/2/1980 tarihine kadarki dönemlere ait olarak tahakkuk
  edilip de bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar tahsil edilmemiş bulunan
  motorlu kara taşıtları vergileri ile bunlara ilişkin cezalar ve gecikme zamları
  terkin olunur.
  3) 3/12/1988 tarih ve 3505 sayılı Kanunun geçici maddesi:

  Geçici Madde 1 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar (bu tarih dahil)
  her bir vergi türü, vergilendirme dönemi ve vergi dairesi itibariyle miktarı
  500.000 lirayı aşmayan ve vadesi geldiği halde ödenmemiş olan vergiler ile bu
  tarih itibariyle ihtilaflı hale getirilmiş ya da dava açma süresi henüz geçme-
  miş olan ve miktarı 500.000 lirayı aşmayan vergilerin % 30 fazlasıyla ve ihti-
  laf yaratmamak, yaratılmış ihtilaftan vazgeçmek kaydıyla 31.12.1988 tarihi so-
  nuna kadar ödenmesi halinde, ödenen bu vergilere isabet eden gecikme zammı,
  gecikme faizi ve vergi cezalarının tahsilinden vazgeçilir.
  Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce her bir vergi türü, vergilendir-
  me dönemi ve vergi dairesi itibariyle asılları kısmen veya tamamen ödenmiş bulu-
  nan vergilere ait olan ve her vergi türü itibariyle miktarı 500.000 lirayı
  aşmayan gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarının % 30`unun 31.12.1988
  tarihi sonuna kadar ödenmesi halinde, kalan % 70`inin tahsilinden vazgeçilir.
  Bu maddenin uygulanmasına ait usul ve esaslar Maliye ve Gümrük Bakanlığınca
  belirlenir.
  KANUNLAR, ŞUBAT 1989 (EK - 3)
  3720-2
  3720-3
  197 Sayılı Kanunun Çeşitli Maddelerindeki Oran ve Miktarlarda
  ÇEŞİTLİ MEVZUAT İLE YAPILAN
  DEĞİŞİKLİKLER CETVELİ
  Değişiklik Yapan
  Mevzuatın Yayımlandığı Resmi Gazete`nin Değişiklik
  Tarihi Numarası Tarihi Numarası Gören Tarife
  ----------- ------------ -------------- ------------------ ---------------
  25/6/1988 88/13038 26/6/1988 19854 Mükerrer I, II, III, IV.
  28/12/1988 88/13645 30/12/1988 20035 I, II, III, IV.
  27/12/1989 89/14912 30/12/1989 20388 I, II, III.
  24/12/1990 90/1317 30/12/1990 20741 I, II, III, IV.
  26/12/1991 91/2568 31/12/1991 21098 I, II, III, IV.
  28/12/1992 92/3920 31/12/1992 21452 I, II, III, IV.
  Tebliğ 10 25/12/1995 22504 I, II, III, IV.
  Tebliğ 11 27/12/1996 22860 I, II, III, IV.
  Tebliğ 14 16/12/1997 23202 Mükerrer I, II, III, IV.
  Tebliğ 15 1/12/1998 23540 Mükerrer I, II, III, IV.
  Tebliğ 16 16/12/1999 23908 I,II,III,IV
  Tebliğ 17 22/12/2000 24268 I,II,III,IV
  3720-4
  197 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN
  YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE
  Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın
  Yürürlükten Kaldırılan -------------------------------
  Kanun veya Kanun Hükümleri Tarihi Sayısı Maddesi
  --------------------------------------------- --------- --------- ---------
  18/2/1863 tarih ve 197 sayılı Kanunun, 12, 15
  ve 16 ncı maddeleri 29/11/1984 3088 10
  29/7/1970 tarih ve 1318 sayılı Kanuna
  29/11/1984 gün ve 3089 sayılı Kanunun 5 nci
  maddesiyle eklenen "Ek Madde" 24/3/1988 3418 41
  4/1/1961 tarih ve 213 sayılı Kanuna 3239
  sayılı Kanunla eklenen "Mükerrer Madde 415" 24/3/1988 3418 42
  6/12/1984 tarih ve 3100 sayılı Katma Değer
  Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları
  Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunun 7 nci
  maddesinin 2 nci fıkrası, 3/12/1988 3505 34
  193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü
  maddesinin (B) fıkrası ile mükerrer 116 ncı
  maddesinin yedinci fıkrası, 3/12/1988 3505 34
  213 sayılı Vergi Usul Kanununun 358 inci
  maddesinin 2 numaralı bendi, 3/12/1988 3505 34
  197 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN
  YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE
  Kanun Yürürlüğe
  No. Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler giriş tarihi
  ------- ----------------------------------------------------------------- -------------------
  2348 -- 28/11/1980
  2380 -- 1/3/1981
  2434 -- 1/3/1981 tarihinden
  geçerli olmak üzere
  26/3/1981
  3088 Geçici 1 inci maddesi ile Maliye ve Gümrük
  Bakanlığına yetki veren hükümleri 6/12/1984
  1 inci ve 2 nci maddeleri 1/1/1985 tarihin-
  den geçerli olmak üzere
  6/12/1984
  Diğer maddeleri 1/1/1986
  3418 a) 1 - 10 1/4/1988
  b) 12 - 13 ve 15 1/7/1988 tarihin-
  den geçerli olmak üzere
  31/3/1988
  c) 23 ve 24 1/1/1988 tari-
  hinden geçerli
  olmak üzere
  31/3/1988
  d) Diğer maddeleri 31/3/1988
  3505 1) 2, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 21, 22, 23, 26, 28,
  29, 32, 33, 34 ve geçici 2 nci maddeler (1/1/1989 tari-
  hinden geçerli
  olmak üzere)
  10/12/1988
  2) Bakanlar Kuruluna ve Maliye ve Gümrük Bakanlığına yet-
  ki veren hükümleri ile diğer maddeleri 10/12/1988
  3858 1,2 ve 3 üncü maddeleri 1/1/1993
  Diğer maddeleri 27/12/1992
  3946 ---- 1/1/1994
  4605 1 inci madde 30/1/2000
  4629 --- 1/1/2002 tarihinden
  geçerli olmak üzere
  3/3/2001 tarihinde
   
 9. Misafir

  Misafir Forum Okuru

  Ce: 1962 yılından itibaren Sayısal Kanun Listesi

  MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNUNUN
  YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ
  Kanun Numarası : 197
  Kabul Tarihi : 18/2/1963
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 23/2/1963 Sayı: 11342
  Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 2 Sayfa: 654
  1 - 26/11/1980 tarih ve 2348 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya
  değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,
  12,13,14 ve 15)

  Madde 1 - (18/2/1963 tarih ve 197 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Karayolları Trafik Kanununa göre trafik şube veya bürolarında kayıt ve tes-
  cil edilmiş olan motorlu taşıtlarla lastik tekerlekli traktörler Motorlu Kara
  Taşıtları Vergisine tabidir.

  Madde 2 - (18/2/1963 tarih ve 197 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Bu kanunda kullanılan tabirlerin taşıdıkları anlamlar aşağıda gösterilmiş-
  tir;
  1. Motorlu taşıt: Karayolunda insan, hayvan ve eşya taşımaya yarıyan ve
  makina kuvvetiyle hareket eden araçlardır.
  2. Motosiklet: Yere devamlı olarak değen en fazla üç tekerleği bulunan, ge-
  nişliği 160 santimetreyi, uzunluğu 4 metreyi ve yüklü ağırlığı 750 kilogramı
  geçmiyen, sepetli veya sepetsiz, motorlu araçlardır. Karoseri yük veya yolcu
  taşıyabilecek şekilde sandıklı veya özel biçimli yapılmış üç tekerlekli moto-
  sikletlere "yük - yolcu motosikleti" denir.
  3. Otomobil: Yapılışı itibariyle şoföründen başka, oturmaları şartiyle en
  çok 7 yolcu alabilen, insan taşımak için imal edilmiş olan ve bu maksatla kul-
  lanılan, yerle temas halinde 3 veya 4 tekerleği bulunan motorlu taşıtlardır.
  (Station - ğagon, Ranch - ğagon ve benzerleri bu sınıfa dahildir.)
  4. Kaptıkaçtı: Şoföründen başka oturmaları şartiyle en çok 7 yolcu alabi-
  len, insan taşımak için imal edilmiş olan ve bu maksatla kullanılan, yerle
  temas halinde 4 tekerleği bulunan, şekil ve yapılışı itibariyle otomobilden
  farklı olan motorlu taşıtlardır. (Garry - all, Travel - all, Jeep - station ve
  benzerleri bu sınıfa dahildir.)
  5. Minibüs (Küçük otobüs): Şoföründen başka oturmaları şartiyle 8 ila 10
  yolcu alabilen, insan taşımak için imal edilmiş olan ve bu maksatla kullanılan
  motorlu taşıtlardır.
  6. Kamyonet: Bir tona kadar (Bir ton dahil) yük taşımak için imal edilmiş
  olan, bu maksatla veya Karayolları Trafik Kanunu ve Tüzüğündeki bu cins taşıt-
  lara ait yolcu nakliyatı ile ilgili şartları sağlamak kaydiyle, insan taşımak
  gayesiyle de kullanılabilen motorlu taşıtlardır.
  7. Panel: İnsan veya yük taşımak maksadiyle imal edilmiş ve sonradan yapı-
  lacak herhangi bir tadille otomobil veya benzeri taşıt haline getirilmesi müm-
  kün, arka kısmı kapalı motorlu taşıtlardır.
  8. Arazi taşıtı: Karayolları yolcu veya yük taşıyabilecek evsafta olmakla
  beraber bütün tekerlekleri muharrik olan veya olabilen motorlu taşıtlardır.
  9. Otobüs: Şoföründen başka oturmaları şartiyle 10 kişiden fazla yolcu ala-
  bilen, insan taşımak için imal edilmiş olan ve bu maksatla kullanılan motorlu
  taşıtlardır. (Troleybüsler de bu sınıfa dahildir.)
  10. Kamyon: Bir tondan fazla yük taşımak için imal edilmiş olan,bu maksatla
  veya Karayolları Trafik Kanunu ve Tüzüğündeki bu cins taşıtlara ait yolcu nak-
  liyatı ile ilgili şartları sağlamak kaydiyle insan taşımak gayesiyle de kulla-
  nılabilen motorlu taşıtlardır.
  11. Lastik tekerlekli traktör: Karayolları insan, hayvan ve eşya nakliyatı
  da yapabilen lastik tekerlekli traktörlerdir.
  12. Net ağırlık: Karayolları Trafik Tüzüğünün ikinci maddesinin 61/b fıkra-
  sındaki manayı tazammun eder.
  13. Kayıt ve tescil: Karayolları Trafik Kanunu gereğince trafik şube veya
  bürolarınca yapılan kayıt ve tescil ifade eder.
  14. Özel taşıt: Binek olarak özel hizmetlerde kullanılan otomobil, kaptı-
  kaçtı, minibüs, kamyonet, panel ve arazi taşıtıdır.
  15. Taksi: Taksimetre, tarife, pazarlıkla veya sair şekillerde tesbit olu-
  nan ücretle, yolcu taşıyan otomobil, kaptıkaçtı, minibüs, kamyonet panel ve
  arazi taşıtıdır.
  16. Yaş: Motorlu kara taşıtlarında model yılına göre geçen süredir. Bu süre
  takvim yılı itibariyle tesbit edilir.

  Madde 3 - (18/2/1963 tarih ve 197 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Motorlu Kara Taşıtları Vergisini, adlarına motorlu taşıt veya lastik teker-
  lekli traktör kayıt ve tescil edilmiş olan gerçek veya tüzel kişiler ödemekle
  mükelleftir.

  Madde 4 - (18/2/1963 tarih ve 197 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Aşağıda yazılı motorlu taşıtlar vergiden müstesnadır:
  a) Devlete, katma bütçeli idarelere, belediyelere, il özel idarelerine ve
  köy tüzel kişiliklerine ait taşıtlar;
  b) Karşılıklı olmak şartiyle,yabancı Devletlerin Türkiye`de bulunan elçilik
  ve konsolosluklariyle, elçi, mazlahatgüzar ve konsoloslarına (Fahri konsoloslar
  hariç) ve o Devletin uyruğunda bulunan elçilik ve konsolosluk memurlarına ve
  merkezi Türkiye`de bulunan milletlerarası kurullar ve bu kurulların yabancı uy-
  ruklu memurlarına ve milletlerarası kurulların Türkiye`deki temsilcilikleri ile
  bu temsilciliklerin yabancı uyruklu memurlarına ve resmi bir görev için yurda
  gelen delege ve heyetlere ve bu heyetlere mensup yabancı uyruklu kişilere ait
  taşıtlar;
  c) Bizzat malüller tarafından kullanılan hususi tertibatlı taşıtlar.

  Madde 5 - (18/2/1963 tarih ve 197 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Binek olarak özel hizmetlerde kullanılan otomobil, kaptıkaçtı, minibüs,kam-
  yonet, panel ve arazi taşıtı, aşağıdaki I sayılı tarifeye göre vergilendirilir.
  I - Sayılı tarife
  Taşıtların yaşları ve ödeyecekleri yıllık vergiler
  16 ve daha
  1-3 yaş 4-5 yaş 6-15 yaş yukarı yaşlar
  Taşıtların net ağırlığı Lira Lira Lira Lira
  ----------------------------- --------- ---------- ----------- ----------------
  950 kilo ve daha aşağı 432 396 324 252
  951 - 1200 kilo 780 684 552 396
  1201 - 1600 kilo 1500 1320 1044 744
  1601 - 1800 kilo 2304 2016 1584 1104
  1801 ve daha yukarı 4248 3708 2892 1992

  Madde 6 - (18/2/1963 tarih ve 197 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Taksimetre, tarife, pazarlıkla veya sair şekillerde tesbit olunan ücretle
  yolcu taşıyan otomobil, kaptıkaçtı, minibüs, kamyonet,panel ve arazi taşıtı ile
  diğer bilümum motorlu kara taşıtları ve lastik tekerlekli traktörler aşağıdaki
  II sayılı tarifeye göre vergilendirilir:
  II - Sayılı tarife
  Taşıtların yaşları ve
  ödiyecekleri yıllık vergiler
  11 ve
  daha yukarı
  1-10 yaş yaşlar
  Taşıtların cins ve vasfı Lira Lira
  ------------------------------------------------------- ----------- -----------
  Motosiklet 72 60
  Yük - yolcu motosikleti 96 84
  Net ağırlığı 1200 (Dahil) kg.a kadar otomobil 144 132
  Net ağırlığı 1201-1800 (Dahil) Kg.a arasında olan otomobil 192 180
  Net ağırlığı 1801 Kg. veya daha fazla olan otomobil 240 216
  Kamyonet,kaptıkaçtı,minibüs,panel ve arazi taşıtı 192 180
  İstiap haddi 5 (Dahil) tona kadar kamyon veya oturma yeri
  25 (Dahil) kişiye kadar otobüs, troleybüs ve benzeri 216 192
  İstiap haddi 5 tondan fazla olan kamyon veya oturma yeri
  25 kişiden fazla olan otobüs, troleybüs ve benzerleri 240 228
  Lastik tekerlekli traktörler 144 132
  Zirai Gelir Vergisi mükellefi olmıyan kişilerin,munhasıran kendi ziraat iş-
  lerinde kullandıkları lastik tekerlekli traktörler bu vergiye tabi değildir.

  Madde 7 - (18/2/1963 tarih ve 197 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Motorlu kara taşıtlarının trafik şube veya bürolarına kayıt ve tescili ile
  mükellefiyet başlar.

  Madde 8 - (18/2/1963 tarih ve 197 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Motorlu kara taşıtlarının trafik şube veya bürolarınca kayıtlarının silin-
  mesi halinde silinmeyi takip eden aybaşından itibaren mükellefiyet sona erer.

  Madde 9 fıkra bir - (18/2/1963 tarih ve 197 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Motorlu Taşıtlar Vergisi, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin
  vergi dairesince, bütçe yılının ilk ayında, yıllık olarak tahakkuk ettirilir.

  Madde 12 fıkra bir - (18/2/1963 tarih ve 197 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Motorlu Taşıtlar Vergisi,taşıtların kayıt ve tescil edildikleri yerin vergi
  dairesine, Haziran ve Aralık ayları içinde, iki eşit taksitte ödenir.

  Madde 13 - (18/2/1963 tarih ve 197 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  a) Trafik şube veya büroları kayıt ve tescil ettikleri motorlu kara taşıt-
  larını, bu taşıtların cins, nevi, nitelikleri ve kullanış maksatları ile vergi-
  nin alınmasına esas olabilecek diğer bilgileri ve bunlarda vukua gelen değişik-
  likleri, kayıt ve tescilin yapıldığı ve değişikliğin tesbit olunduğu tarihten
  itibaren bir ay içinde ilgili vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar.
  Bu mecburiyetleri yerine getirmeyen trafik şube veya bürolarının ilgili me-
  murları hakkında, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 150 nci maddesinin 1-3 ben-
  dinde yazılı olanlar için uygulanan ceza hükmolunur.
  b) Motorlu Kara Taşıtları Vergisi mükellefleri, adlarına kayıt ve tescil
  edilmiş bulunan taşıtları, bu taşıtların cins, nevi, niteliklerini ve kullanış
  maksatları ile verginin alınmasına esas olabilecek diğer bilgileri ve bunlarda
  vukua gelen değişiklikleri, kayıt ve tescilin yapıldığı veya değişikliğin vuku
  bulduğu tarihten itibaren bir ay içinde ilgili vergi dairesine bildirmeye mec-
  burdurlar.
  Bu mecburiyetlere riayet etmiyenler hakkında, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu-
  nun 352 nci maddesine bağlı usulsüzlük cezalarına ait cetvelin (İhtar 2) sıra-
  sına göre ceza kesilir.

  Madde 14 - (18/2/1963 tarih ve 197 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Bu kanuna bağlı 1 sayılı tarife gereğince hususi taşıtlardan alınan vergi
  ve cezalar gelir ve kurumlar vergilerinin matrahlarının tesbitinde gider olarak
  kabul edilmez.

  Madde 15 - (18/2/1983 tarih ve 197 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Taksi olarak kullanılan otomobil, kaptıkaçtı, minibüs, kamyonet, panel ve
  arazi taşıtı sahipleri kayıt ve tescil tarihinden itibaren plaka ile birlikte
  taksi kelimesini ifade eden (T) işareti takmaya ve damalı kuşak çizdirmeye mec-
  burdurlar. Bu mecburiyetlerden herhangi birine riayetsizlik halinde, riayetsiz-
  liğin devam ettiği müddetçe bu taşıtlar I sayılı tarifeye göre vergilendirilir.
  2 - (24/3/1981 tarih ve 2434 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya
  değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 2 ve 6)

  Madde 2 bent (8 ve 10) - (26/11/1980 tarih ve 2348 sayılı Kanunun hükmü-
  dür.)
  8. Yat - Kotra: Spor ve gezinti maksadiyle kullanılan her boyda direkli ve
  direksiz rondalı, içten ve dıştan takma motor gücü ile yürütülen teknelerdir.
  10. Motor Gücü: Taşıtların fabrikalarınca tespit edilmiş olan standart
  motorgücünün beygir gücü (BG) olarak ifadesidir.

  Madde 6 - (26/11/1980 tarih ve 2348 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  I Sayılı tarifede yazılı taşıtlardan taksi olarak kullanılanlar ile mezkür
  tarife dışında kalan bilumum motorlu kara taşıtları II sayılı tarifeye göre;
  yat, kotra ve her türlü içten veya dıştan takma motorlu özel tekneler ile uçak
  ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumu, Türk Hava Yolları Anonim Ortak-
  lığına ait olanlar hariç) aşağıdaki III Sayılı tarifeye göre vergilendirilir-
  ler.
   
 10. Misafir

  Misafir Forum Okuru

  Ce: 1962 yılından itibaren Sayısal Kanun Listesi

  II SAYILI TARİFE
  Taşıtların yaşları ile
  ödeyecekleri yıllık vergiler
  -------------------------------------
  16 ve daha
  Taşıtların cinsleri, 1-3 yaş 4-5 yaş 6-15 yaş yukarı yaş
  net ağırlıkları ve istiap hadleri TL. TL. TL. TL.
  ------------------------------------ --------- --------- ---------- -----------
  A) TAKSİLER:
  950 kg. ve daha aşağı 3000 2580 2040 1500
  951-1200 Kg. 4500 3780 3000 2280
  1201-1600 Kg. 6780 5640 4440 3360
  1601 ve daha yukarı 10020 8400 6840 5040
  B) MİNİBÜS: 12000 10020 8100 6000
  C) OTOBÜS:
  Oturma yeri 25 kişiye kadar 21000 17520 14100 10500
  Oturma yeri 26 kişi ve daha yukarı 28200 23520 18840 14100
  D) KAMYONET: 12000 10020 8100 6000
  E) KAMYON, ÇEKİCİ VE
  BENZERLERİ:
  İstiap haddi 5000 Kg-a kadar 21000 17520 14100 10500
  İstiap haddi 5001 Kg.ve daha yukarı 28200 23520 18840 14100
  F) LASTİK TEKERLEKLİ
  TRAKTÖRLER: 2100 1752 1440 1080
  G) MOTOSİKLETLER, YÜK-YOLCU
  MOTOSİKLETLERİ 600 540 420 300
  III SAYILI TARİFE
  Her motor gücü birimi
  (BG) için ödenecek
  Taşıtın cinsi ve motor gücü (BG) vergi miktarı (TL.olarak)
  --------------------------------------------- ------------------------------
  A) YAT,KOTRA VE HER TÜRLÜ İÇTEN VE DIŞTAN
  TAKMA MOTORLU ÖZEL TEKNELER
  10-50 BG`ne kadar olanlar 600
  51-150 BG`ne kadar olanlar 800
  151 BG ve daha yukarı olanlar 1000
  B) UÇAKLAR
  150 BG ve daha aşağı olanlar 500
  151-300 BG`ne kadar olanlar 600
  301-600 BG`ne kadar olanlar 700
  601-750 BG`ne kadar olanlar 800
  751 BG ve daha yukarı olanlar 900
  C) HELİKOPTERLER
  3 - 29/11/1984 tarih ve 3088 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya
  değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 5,6,7,8,9,10,11,12,
  13,14,15 ve 16)

  Madde 5 - (26/11/1980 tarih ve 2348 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Otomobil, kaptıkaçtı, panel ve arazi taşıtları aşağıdaki I sayılı tarifeye
  göre vergilendirilirler.
  (I) SAYILI TARİFE
  Taşıtların yağları ile
  ödeyecekleri yıllık vergiler
  ----------------------------------------------
  16 ve daha
  1-3 yaş 4-5 yaş 6-15 yaş yukarı yaş
  Taşıtların net ağırlığı TL. TL. TL. TL.
  -------------------------------- ---------- ---------- ----------- ------------
  950 Kg. ve daha aşağı 4080 3000 2040 1020
  951-1200 Kg. 6000 4500 3000 1500
  1201-1600 Kg. 10080 7500 5040 2520
  1601-1800 Kg. 18000 13500 9000 4500
  1801 ve daha yukarı 35040 26280 17520 8760
  Bu hadler, spor veya lüks otomobiller için % 100 zamlı olarak uygulanır.

  Madde 6 - (24/3/1981 tarih ve 2434 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  I Sayılı tarifede yazılı taşıtlardan taksi olarak kullanılanlar ile mezkür
  tarife dışında kalan bilumum motorlu kara taşıtları II sayılı tarifeye göre,
  özel amaçla kullanılan yat,kotra ve her türlü motorlu tekneler III sayılı tari-
  feye, uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumu, Türk Hava Yolları Ano-
  nim Ortaklığına ait olanlar hariç) aşağıdaki IV sayılı tarifeye göre vergilen-
  dirilir.
  III SAYILI TARİFE
  Taşıtların yaşları ile her motor gücü birimi
  (BG) için ödenecek vergi miktarı
  --------------------------------------------
  16 ve daha
  Taşıtların Cinsleri ve 1-3 yaş 4-5 yaş 6-15 yaş yukarı yaş
  Motor Gücü (BG) TL. TL. TL. TL.
  ---------------------------------- --------- ---------- ----------- -----------
  Yat, kotra ve her türlü motorlu
  özel tekneler.
  10 - 20 BG`ne kadar 216 168 96 48
  21 - 50 BG`ne kadar 312 240 144 72
  51 - 100 BG`ne kadar 408 288 192 96
  101 - 150 BG`ne kadar 504 360 240 120
  151 ve daha yukarısı için beher
  (BG) için ilaveten 216 158 96 48
  IV SAYILI TARİFE
  Taşıtların yaşları ile
  ödeyecekleri yıllık vergiler
  --------------------------------------------
  11 ve daha
  1-3 yaş 4-5 yaş 6-10 yaş yukarı yaş
  Taşıtların azami kalkış ağırlığı TL. TL. TL. TL.
  Uçak ve helikopterler.
  ----------------------------------- ----------- ---------- --------- ----------
  1150 Kg.`a kadar 30000 25000 20000 15000
  1151-1800 Kg.`a kadar 40000 35000 25000 20000
  1801-3000 Kg.`a kadar 50000 45000 40000 35000
  3001-5000 Kg.`na kadar 80000 70000 60000 50000
  5001-10000 Kg.`na kadar 100000 90000 80000 70000
  10001-20000 Kg.`na kadar 150000 140000 130000 120000
  20001 Kg. ve daha yukarı 250000 225000 200000 175000

  Madde 7 - (26/11/1980 tarih ve 2348 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Motorlu Taşıtlar Vergisi mükellefiyeti,motorlu taşıtların trafik,liman veya
  belediye sicili ile Ulaştırma Bakanlığınca tutulan sivil hava vasıtaları sici-
  line kayıt ve tescili ile başlar.

  Madde 8 - (26/11/1980 tarih ve 2348 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Motorlu taşıtların; trafik, liman veya belediye sicili ile Ulaştırma Bakan-
  lığınca tutulan sivil hava vasıtaları siciline ait kayıtlarının silinmesi ha-
  linde, silinmeyi takip eden aybaşından itibaren mükellefiyet sona erer.

  Madde 9 - (18/2/1963 tarih ve 197 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  (26/11/1980 tarih ve 2348 sayılı Kanunun hükmüdür.) Motorlu Taşıtlar Vergi-
  si, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesince,bütçe yılı-
  nın ilk ayında, yıllık olarak tahakkuk ettirilir.
  Yıllık vergi tutarının 1/12 si aylık vergi sayılır.
  Tarh olunan vergi bir defaya mahsus olmak üzere mükellefe ihbarname ile
  tebliğ olunur.
  Mükellefiyet devam ettiği müddetçe müteakıp yıllar için bu vergi ayrıca
  tebliğ olunmaz ve vergi bütçe yılının ilk gününde tebliğ edilmiş sayılır.

  Madde 10 - (18/2/1963 tarih ve 197 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Bütçe yılı içinde mükellefiyete giriş halinde vergi, kayıt ve tescilin ya-
  pıldığı ayı takip eden aybaşından itibaren hesap edilip bir ay içinde tahakkuk
  ettirilir.
  Bütçe yılı içinde mükellefiyetten çıkan taşıt, mükellefiyetten çıktığı ayın
  sonuna kadar vergiye tabidir.

  Madde 11 - (18/2/1963 tarih ve 197 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Yıl içinde verginin artırılması veya azaltılmasını icap ettiren değişiklik-
  ler bu değişikliğin vukuunu takip eden ay başından itibaren nazarı itibara alı-
  nır ve yeni duruma göre hesaplanan vergi mükellefe tebliğ olunur.
  Mali yıl içindeki yaş değişiklikleri o yılın mükellefiyetinde nazara alın-
  maz.
  Bütçe yılında daha yeni model taşıtlar taallük ettiği bütçe yılındaki mode-
  le göre vergilendirilir.

  Madde 12 - (18/2/1963 tarih ve 197 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  (26/11/1980 tarih ve 2348 sayılı Kanunun hükmüdür.) Motorlu Taşıtlar Vergi-
  si, taşıtların kayıt ve tescil edildikleri yerin vergi dairesine, Haziran ve
  Aralık ayları içinde, iki eşit taksitle ödenir.
  Yıl içinde mükellefiyete girilmesi halinde, tahakkuk eden vergi, iki eşit
  taksitte, yukarıki fıkrada yazılı zamanlarda; ilk taksit zamanı geçmiş ise ver-
  ginin tamamı Aralık ayında, son taksit zamanı da geçmiş ise, tahakkuk ettiği ay
  içinde ödenir.
  Yıl içinde mükellefiyetten çıkış halinde, o yıl için tahakkuk ettirilmiş
  vergiden,kayıt ve tescilin silindiği ayı takip eden aylara isabet eden miktarı,
  ödenmemişse terkin olunur, ödenmemişse bir yıl içinde talep edilmek kaydiyle
  mükellefine iade edilir.
  Taksit ayı gelmeden veya taksit ayı içinde mükellefiyetten çıkan taşıtların
  vergileri, taşıtın mükellefiyetten çıktığı ay içinde ödenir.

  Madde 13 bent (d) fıkra iki - (26/11/1980 tarih ve 2348 sayılı Kanunun hük-
  müdür.)
  Verginin ödendiği tevsik edilmeden fenni muayene yapılamaz,denize veya uçu-
  şa elverişli belgesi verilemez.
   
 11. Misafir

  Misafir Forum Okuru

  Ce: 1962 yılından itibaren Sayısal Kanun Listesi

  Madde 14 - (26/11/1980 tarih ve 2348 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Bu Kanuna bağlı I ve III sayılı tarifelerde yeralan taşıtlardan alınan ver-
  gi (Ticari maksatla kullanılan uçak ve helikopterler hariç) ve cezalar gelir ve
  kurumlar vergilerinin matrahlarının tesbitinde gider olarak kabul edilmez.

  Madde 15 - (26/11/1980 tarih ve 2348 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Taksi olarak kullanılan otomobil, kaptıkaçtı, panel ve arazi taşıtı sahip-
  leri, kayıt ve tescil tarihinden itibaren, plaka ile birlikte taksi kelimesini
  ifade eden (T) işareti takmaya, damalı kuşak çizdirmeye mecburdurlar. Bu mec-
  buriyetlerden herhangi birine riayetsizlik halinde, riayetsizliğin devam ettiği
  müddetçe, bu taşıtlar I sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

  Madde 16 - (18/2/1963 tarih ve 197 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Plaka ile birlikte taksi kelimesini ifade eden (T) işareti takılan ve dama-
  lı kuşak çizdirilen taşıtların devamlı bir şekilde özel hizmetlerde binek ola-
  rak kullanılması halinde, bu taşıtların vergileri I sayılı tarifeye göre düzel-
  tilir ve ayrıca mükellefler hakkında Vergi Usul Kanununun kaçakçılık hükümleri
  uygulanır.
  704-1
  4 - 24/3/1988 tarih ve 3418 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya
  değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 2,5,6,9,10,13.)

  Madde 2 fıkra bir bend (7)-(26/11/1980 tarih ve 2348 sayılı Kanunun hük-
  müdür.)
  7. Spor ve lüks otomobil: Hangi otomobillerin spor veya lüks otomobil sa-
  yılacağı uluslararası otomobil kataloglarındaki bilgiler esas alınmak suretiy-
  le Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan olunur.

  Madde 5 (I) sayılı Tarife - (29/11/1984 tarih ve 3088 sayılı Kanunun hük-
  müdür.)
  I SAYILI TARİFE (1)
  Taşıtların Yaşları ile Ödeyecekleri Yıllık Vergiler
  16 ve daha
  1-6 yaş 7-15 yaş yukarı yaş
  Taşıtların net ağırlığı TL. TL. TL.
  ----------------------------- --------- ---------- ----------
  950 kg. ve daha aşağı 8.000 4.000 2.000
  951 - 1200 kg. 12.000 6.000 3.000
  1201 - 1600 kg. 20.000 10.000 5.000
  1601 - 1800 kg. 40.000 20.000 10.000
  1801 kg. ve daha yukarısı 80.000 40.000 20.000
  Bu hadler spor veya lüks otomobiller için % 100 zamlı olarak uygulanır.

  Madde 6 (II, III ve IV) sayılı tarifeler - (29/11/1984 tarih ve 3088 sayılı
  Kanunun hükmüdür.)
  II SAYILI TARİFE (2)
  Taşıtların yaşları ile ödeyecekleri yıllık vergiler
  16 ve daha
  1-6 yaş 7-15 yaş yukarı yaş
  Taşıtların cinsleri ve istiap hadleri TL. TL. TL.
  ----------------------------------------- -------- --------- ----------
  A) Minibüs 20.000 15.000 10.000
  B) Otobüs oturma yeri 25 kişiye kadar 50.000 30.000 20.000
  Oturma yeri 26 kişi ve daha yukarısı 60.000 50.000 30.000
  C) Kamyonet 20.000 15.000 10.000
  D) Kamyon, çekici ve benzerleri
  İstiap haddi 5000 kg.`a kadar 50.000 30.000 20.000
  İstiap haddi 5001 kg. ve daha yukarısı 60.000 50.000 30.000
  (1) Bu tarifedeki vergi miktarları 1/1/1986 tarihinden geçerli olmak üzere
  1/8/1985 tarih ve 85/9752 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bir kat
  arttırılmış, artırılan bu vergi miktarları ayrıca 19/12/1986 tarih ve
  86/11304 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla 1/1/1987 tarihinden geçerli
  olmak üzere % 50 nisbetinde yükseltilmiş; bu şekilde bulunan vergi mik-
  tarları 30/12/1987 tarih ve 87/12465 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
  1/1/1988 tarihinden itibaren 2/3 miktarında yeniden artırılmıştır.
  (2) Bu tarifedeki vergi miktarları, 1/1/1986 tarihinden geçerli olmak üzere
  1/8/1985 tarih ve 85/9752 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyle bir kat art-
  tırılmış; bu şekilde bulunan vergi miktarları 30/12/1987 tarih ve
  87/12465 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyle 1/1/1988 tarihinden itibaren
  1/2 miktarında yeniden yükseltilmiştir.
  MÜLGA HÜKÜMLER, HAZİRAN 1988 (EK - 1)
  704-2
  III SAYILI TARİFE (1)
  Taşıtların yaşları ile her motor gücü birimi (BG) için ödenecek
  vergi miktarı
  16 ve daha
  Taşıtların cinsleri ve motor gücü 1-3 yaş 4-5 yaş 6-15 yaş yukarı yaş
  (BG) TL. TL. TL. TL.
  ----------------------------------- -------- --------- --------- -----------
  Yat,kotra ve her türlü motorlu özel
  tekneler :
  10-20 BG`ne kadar 450 350 200 100
  21-50 BG`ne kadar 650 500 300 150
  51-100 BG`ne kadar 800 600 400 200
  101-150 BG`ne kadar 1000 750 500 250
  151 ve daha yukarısı için beher (BG)
  için ilaveten 450 350 200 100
  IV SAYILI TARİFE (1)
  Taşıtların yaşları ile ödeyecekleri yıllık vergiler
  11 ve daha
  Taşıtların azami kalkış 1-3 yaş 4-5 yaş 6-10 yaş yukarı yaş
  ağırlığı TL. TL. TL. TL.
  ----------------------------------- -------- ---------- -------- ----------
  Uçak ve helikopterler :
  1.150 kg.`a kadar 60.000 50.000 40.000 30.000
  1.151-1.800 kg.`a kadar 80.000 70.000 50.000 40.000
  1.801-3.000 kg.`a kadar 100.000 90.000 80.000 70.000
  3.001-5.000 kg.`a kadar 160.000 140.000 120.000 100.000
  5001-10.000 kg.`a kadar 200.000 180.000 160.000 140.000
  10.001-20.000 kg.`a kadar 300.000 280.000 260.000 240.000
  20.001 kg. ve daha yukarı 500.000 450.000 400.000 350.000

  Madde 9 bend (a) ikinci paragraf - (29/11/1984 tarih ve 3088 sayılı Kanu-
  nun hükmüdür.)
  Yıl içinde kayıt ve tescil yapılması halinde ödeme süresi geçmiş olan vergi
  bu işlemlerin tamamlanmasından önce ödenir. Şu kadarki ilk altı aylık süre geç-
  tikten sonra yapılacak kayıt ve tescil işlemlerinde, sadece ikinci altı aylık
  döneme ilişkin vergi ödenir. Vergi ödeme zamanında yurt dışında bulunan taşıt-
  ların vergileri bu durumun tevsiki kaydıyla yurda dönüşlerinde cezasız olarak
  ödenir. Zayı edilen taşıt pulları, zayiin tevsiki kaydıyla yenilenir.
  -------------------
  (1) Bu tarifelerdeki vergi miktarları 1/1/1986 tarihinden geçerli olmak üzere
  1/8/1985 tarih ve 85/9752 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bir kat arttı-
  rılmış, artırılan bu vergi miktarları ayrıca 19/12/1986 tarih ve 86/11304
  sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla 1/1/1987 tarihinden geçerli olmak üzere
  % 50 nisbetinde yükseltilmiş, bu şekilde bulunan vergi miktarları 30/12/1987
  tarih ve 87/12465 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1/1/1988 tarihinden iti-
  baren 2/3 miktarında yeniden yükseltilmiştir.
  704-3

  Madde 10 - (29/11/1984 tarih ve 3088 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Bu Kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinde yer alan I,II,III,IV sayılı tarifelerde-
  ki vergi miktarlarını beş katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

  Madde 13 bend (c) - (26/11/1980 tarih ve 2348 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Noterler, trafik, belediye veya liman sicil memurları ile Ulaştırma Bakan-
  lığı sivil hava vasıtaları sicil memurları motorlu taşıtların her türlü satış
  veya devir işlemlerini yapmadan önce, Motorlu Taşıtlar Vergisinin ödendiğini
  gösterir belgeyi istemeye mecburdurlar.
  Bend (d) paragraf iki - (29/11/1984 tarih ve 3088 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Vergisi ödenmemiş taşıtlara ait fenni muayene yapılamaz, denize veya uçuşa
  elverişli belgesi verilemez. Ayrıca, pul yapıştırılmak suretiyle vergisinin
  ödendiği tevsik edilemeyen taşıtlar hakkında vergi ödemede gecikilen her ay
  için ödenmesi gereken verginin % 10`u tutarında trafik cezası kesilir.
  Maddenin son paragrafı - (26/11/1980 tarih ve 2348 sayılı Kanunun hükmü-
  dür.)
  Yukardaki (c) ve (d) fıkralarında belirtilen zorunluluklara uymadan işlem
  yapanlar, ödenmeyen veya noksan ödenen vergilerden, mükelleflerle birlikte,
  müteselsilen sorumludurlar. Ancak bunlar sorumlu sıfatıyla ödemek mecburiyetin-
  de kaldıkları vergiler dolayısiyle mükelleflere rücu hakkına sahiptirler.
  5 - 3/12/1988 tarih ve 3505 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya
  değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numaraları: 9,10,11)

  Madde 9 - (29/11/1984 tarih ve 3088 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Motorlu Taşıtlar Vergisi;
  a) (I) ve (II) sayılı tarifelerde yazılı motorlu kara taşıtları için taşıt
  pulu yapıştırılması şeklinde her yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte
  ödenir. Ödenen bu vergiye ait taşıt pulu, taşıtın ön camına içinden yapıştırı-
  larak bir yıl süre ile muhafaza edilir.
  (Değişik: 24/3/1988 - 3418/14 md.) Motorlu Taşıtlar Vergisi, taşıtların ka-
  yıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesi tarafından, her yıl Ocak ayında
  yıllık olarak tahakkuk ettirilir. Tarh olunan vergi bir defaya mahsus olmak
  üzere mükellefe ihbarname ile tebliğ olunur. Mükellefiyet devam ettiği müddetçe
  müteakip yıllar için bu vergi ayrıca tebliğ olunmaz ve vergi takvim yılının ilk
  gününde tebliğ edilmiş sayılır.
  (Ek: 24/3/1988 - 3418/14 md.) Yıl içinde ilk defa kayıt ve tescil yapılması
  halinde vergi, kayıt ve tescilin yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde, o
  yıl için yıllık olarak tahakkuk ettirilerek ödeme süresi geçmiş olan taksitler
  derhal tahsil edilir. Şu kadar ki, ilk altı aylık süre geçtikten sonra yapıla-
  cak kayıt ve tescil işlemlerinde, sadece ikinci altı aylık döneme ilişkin vergi
  tahakkuk ettirilerek tahsil edilir. Zayi edilen taşıt pulları, zayiin tevsiki
  kaydiyle yenilenir.
  704 - 4
  (Ek:24/3/1988 - 3418/14 md.) Maliye ve Gümrük Bakanlığı,taşıtların kayıt ve
  tescilinin yapıldığı yerle sınırlı olmaksızın,Motorlu Taşıtlar Vergisinin tarh,
  tahakkuk ve tahsil işlemlerini yürütecek vergi dairesini tespit etmeye yetkili-
  dir.
  Taşıt pulları Maliye ve Gümürük Bakanlığı tarafından bastırılır.Taşıt pul-
  larının şekli,muhtevası,satışı ve dağıtımı ile verilecek satış aidatına ait hu-
  suslar ve tevsike ilişkin usul ve şartlar Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından
  belirlenir.
  b) (III) ve (IV) sayılı tarifelerde yazılı taşıtlar için taşıtların kayıt ve
  tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesi tarafından Ocak ayında yıllık olarak
  tahakkuk ettirilir. Tarh olunan vergi bir defaya mahsus olmak üzere İhbarname
  ile tebliğ olunur. Mükellefiyet devam ettiği müddetçe bu vergi ayrıca tebliğ
  olunmaz ve vergi takvim yılının ilk gününde tebliğ edilmiş sayılır.
  Vergi,taşıtların kayıt ve tescil edildikleri yerin vergi dairesine Ocak ve
  Temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenir. Yıl içinde kayıt ve tes-
  cil yapılması halinde vergi,o yıl için yıllık olarak kayıt ve tescil işlemleri-
  nin tamamlanmasından önce tahakkuk ettirilerek ödeme süresi geçmiş olan taksit-
  ler derhal tahsil edilir.Şu kadar ki ilk altı aylık süre geçtikten sonra yapı-
  lacak kayıt ve tescil işlemlerinde,sadece ikinci altı aylık döneme ilişkin vergi
  tahakkuk ettirilerek tahsil edilir.
  c) Devir ve temlik sebebiyle Ocak ve Temmuz ayları içinde yapılacak kayıt ve
  tescil değişikliğinde vergi,bu değişikliğin yapılmasından önce ödenir.

  Madde 10 - (24/3/1988 tarih ve 3418 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Bu Kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinde yer alan (I),(II),(III) ve (IV) sayılı
  tarifelerdeki vergi miktarlarını 10 (on) katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu
  yetkilidir.

  Madde 11 - (29/11/1984 tarih ve 3088 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Yıl içinde verginin artırılması veya azaltılmasını icap ettiren değişiklik-
  ler, bu değişikliğin vukuunu takip eden takvim yılı başından itibaren nazarı
  itibara alınır ve (III) ve (IV) sayılı tarifede yer alan taşıtlar için yeni
  duruma göre hesaplanan vergi mükellefe tebliğ olunur.
  Takvim yılı içinde yaş değişiklikleri o yılın mükellefiyetinde nazara alın-
  maz.
  Takvim yılından daha yeni model taşıtlar, taalluk ettiği takvim yılındaki
  modele göre vergilendirilir.
  6 - 26/12/1993 tarih ve 3946 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya
  değiştirilimiş olan hükümlerin metinleri.(Madde numaraları: 5,6,10)

  Madde 5 (I) sayılı tarife - (24/3/1988 tarih ve 3418 sayılı Kanunun hükmü-
  dür.)
  I SAYILI TARİFE (1)
  Taşıtların yaşları ile ödeyecekleri yıllık vergiler
  16 ve Daha
  1 - 6 Yaş 7-15 Yaş yukarı Yaş
  Taşıtların net ağırlığı TL. TL. TL.
  ------------------------ ---------------- ----------------- ---------------
  950 Kg. ve daha aşağı 40.000 (620.000) 20.000 (310.000) 10.000 (70.000)
  951-1.200 Kg.`a kadar 60.000 (940.000) 30.000 (470.000) 15.000 (110.000)
  1.201-1.600 Kg.`a kadar 100.000 (1.560.000) 50.000 (780.000) 25.000 (190.000)
  1.601-1.800 Kg.`a kadar 200.000 (3.130.000) 100.000 (1.560.000) 50.000 (390.000)
  1.801.Kg.ve daha yukarı 400.000 (6.270.000) 200.000 (3.130.000)100.000 (780.000)
  -------------------
  (1) Bu tarifede Kanunla getirilmiş olan miktarlar aynen bırakılmış; 28/12/1992
  tarih ve 92/3920 sayılı Kararname ile 1/1/1993 tarihinden geçerli olarak
  tespit edilen miktarlar ise metne parantez içinde siyah punto ile işlen-
  miştir. Daha önce Kararname ile yapılan değişiklik için bu Kanunun sonun-
  daki "KARARNAMELER İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER CETVELİ" ne bakınız.
  704 - 5

  Madde 6 (II),(III) ve (IV) sayılı tarifeler-(24/3/1988 tarih ve 3418 sayılı
  Kanunun hükmüdür.)
  II SAYILI TARİFE (1)
  Taşıtların yaşları ile ödeyecekleri yıllık vergiler
  Taşıtların 16 ve Daha yukarı
  cinsleri ve istiap 1 - 6 Yaş 7 - 15 Yaş Yaş
  hadleri TL TL TL
  -------------------------------------------------------------------------------
  A) Minibüs 60.000 ( 700.000) 45.000 ( 520.000) 30.000 ( 230.000
  B) Otobüs ve benzerleri
  (Oturma yeri)
  1.25 kişiye kadar 150.000 (1.760.000) 90.000 (1.050.000) 60.000 ( 470.000
  2.26-35 kişiye 180.000 (2.110.000) 150.000 (1.760.000) 90.000 ( 700.000
  kadar
  3.36-45 kişiye 200.000 (2.350.000) 180.000 (2.110.000) 120.000 ( 940.000
  kadar
  4.46 kişi ve 240.000 (2.820.000) 200.000 (2.350.000) 180.000 (1.410.000
  daha yukarı
   
 12. Misafir

  Misafir Forum Okuru

  Ce: 1962 yılından itibaren Sayısal Kanun Listesi

  C) Kamyonet.Kamyon,
  Çekici ve ben-
  zerleri (istiap
  haddi)
  1.1.500 Kg`a kadar 60.000 ( 700.000) 45.000 ( 520.000) 30.000 ( 230.000
  2.1.501-3.500 Kg`a 150.000 (1.760.000) 90.000 (1.050.000) 60.000 ( 470.000
  kadar
  3.3.501-5.000 Kg`a 180.000 (2.110.000) 150.000 (1.760.000) 90.000 ( 700.000
  kadar
  4.5.001-10.000 200.000 (2.350.000) 180.000 (2.110.000) 120.000 ( 940.000
  Kg`a kadar
  5.10.001-20.000 240.000 (2.820.000) 200.000 (2.350.000) 180.000 (1.410.000
  Kg`a kadar
  6.20.001 Kg.ve 300.000 (3.520.000) 250.000 (2.940.000) 200.000 (1.560.000
  daha yukarı
  III SAYILI TARİFE (1)
  Taşıtların yaşları ile her motor gücü birimi (BG) için ödenecek vergi miktarı
  Taşıtların 16 ve Daha
  cinsleri ve mo- 1 - 3 Yaş 4 - 5 Yaş 6 - 15 Yaş yukarı Yaş
  tor gücü(BG) TL TL TL TL
  -------------- --------------- ---------------- ---------------- ---------------
  Yat,kotra ve
  her türlü mo-
  torlu özel
  tekneler
  10-20 BG`ne 2.250 ( 35.000) 1.750 (27.000) 1.000 (15.000) 500 ( 7.000)
  kadar
  21-50 BG`ne 3.250 ( 50.000) 2.500 (39.000) 1.500 (23.000) 750 (11.000)
  kadar
  51-100 BG`ne 4.000 ( 62.000) 3.000 (47.000) 2.000 (31.000) 1.000 (15.000)
  kadar
  101-150 BG`ne 5.000 ( 78.000) 3.750 (58.000) 2.500 (39.000) 1.250 (19.000)
  kadar
  151 BG ve daha 7.250 (113.000) 5.500 (86.000) 3.500 (54.000) 1.750 (27.000)
  yukarısı için
  IV SAYILI TARİFE (1)
  Taşıtların yaşları ile ödeyecekleri yıllık vergiler
  Taşıtların
  azami kalkış 1 - 3 Yaş 4 - 5 Yaş 6 - 10 Yaş
  ağırlığı TL TL TL
  -------------- --------------------- --------------------- ---------------------
  UçaK ve heli-
  kopterler
  1.150 Kg`a 300.000( 3.840.000) 250.000(3.200.000) 200.000( 2.560.000)
  Kg`a kadar
  1.151-1.800 400.000( 5.120.000) 350.000(4.480.000) 250.000( 3.200.000)
  Kg`a kadar
  1.801-3.000 500.000( 6.400.000) 450.000(5.760.000) 400.000( 5.120.000)
  Kg`a kadar
  3001-5.000 800.000(10.240.000) 700.000(8.960.000) 600.000( 7.680.000)
  Kg`a kadar
  5.001- 10.000 1.000.000(12.800.000) 900.000(11.520.000) 800.000(10.240.000)
  Kg`a kadar
  10.001-20.000 1.500.000(19.200.000) 1.400.000(17.920.000) 1.300.000(16.640.000)
  Kg`a kadar
  20.000 Kg 2.500.000(32.000.000) 2.250.000(28.800.000) 2.000.000(25.600.000)
  ve daha
  yukarı
  11 ve daha
  yukarı Yaş
  TL
  -----------------------
  150.000( 1.920.000)
  200.000( 2.560.000)
  350.000( 4.480.000)
  500.000( 6.400.000)
  700.000( 8.960.000)
  1.200.000(15.360.000)
  1.750.000(22.400.000)
  ---------------------------------------
  (1) Bu tarifede Kanunla getirilmiş olan miktarlar aynen bırakılmış;28/12/1992
  tarih ve 92/3920 sayılı Kararname ile 1/1/1993 tarihinden geçerli olarak
  tespit edilen miktarlar ise metne parantez içinde siyah punto ile işlenmiş-
  tir.Daha önce Kararname ile yapılan değişiklik için bu Kanunun sonundaki
  "KARARNAMELER İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER CETVELİ"ne bakınız.
  704 - 6

  Madde 10 - (3/12/1988 tarih ve 3505 sayılı Kanunun hükmüdür.) (2)
  Bakanlar Kurulu,bu Kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinde yer alan (I),(II),(III)
  ve (IV) sayılı tarifelerdeki vergi miktarlarını,tarifeler ve tarifeler içinde
  yer alan,taşıtların yaşları,cinsleri,net ağırlıkları,istiap hadleri,motor gücü
  birimleri (BG) ve azami kalkış ağırlıkları gibi unsurlar itibariyle kısmen,ayrı
  ayrı veya birlikte 20 (yirmi) katına kadar artırmaya ve Kanunda yazılı miktar-
  lardan az,bu miktarların 20 (yirmi) katından çok olmamak kaydıyla yeni vergi
  miktarları tespit etmeye yetkilidir.Bu yetkiler taksit dönemleri itibariyle de
  kullanılabilir.
  7 - 22/7/1998 tarih ve 4369 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya
  değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numaraları: 9,13)

  Madde 9 fıkra dört bent (a) ve (b) - (3/12/1998 tarih ve 3505 sayılı Kanunun
  hükmüdür.)
  a) (I) ve (II) sayılı tarifelerde yazılı motorlu kara taşıtları için vergi,
  taşıt pulu alınması suretiyle ödenir. (1)
  Ödenen bu vergiye ait taşıt pulu, taşıtın ön camına içinden yapıştırılarak
  bir yıl süre ile muhafaza edilir. Zayi edilen taşıt pulları zayiin tevsiki kay-
  dıyla yenilenir.
  Taşıt pulları, Maliye ve GÜmrÜk Bakanlığı tarafından bastırılır. Taşıt pul-
  larının şekli, muhtevası, satışı ve dağıtımı ile verilecek satış aidatına ait
  hususlar ve tevsike ilişkin usul ve esaslar Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafın-
  dan belirlenir.
  b) (III) ve (IV) sayılı tarifelerde yazılı taşıtlar için vergi, taşıtların
  kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesine ödenir.(1)

  Madde 13 bend (d) ikinci fıkra ilk cümleden sonra gelen kısmı - (24/3/1998
  tarih ve 3418 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Ayrıca pul yapıştırılmak suretiyle vergisinin ödendiği tevsik edilemeyen
  taşıtlara ait Motorlu Taşıtlar Vergisi, ödeme süresi geçtikten en az 2 ay sonra,
  Maliye ve Gümrük Bakanlığınca TRT veya basın yoluyla yapılacak duyuru tarihinden
  itibaren 15 gün içerisinde ödenmediği takdirde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının
  Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine bağlı kalınmaksızın ve başkaca herhangi
  bir işlem yapılmasına gerek duyulmaksızın bu taşıtlar haciz edilmiş sayılırlar.
  Bu suretle toplu haciz kararı alınan taşıtlar, yoklamaya yetkili memurlar tara-
  fından, ilgili amme alacağının ödendiği tevsik edilinceye kadar trafikten men
  edilirler.
  ---------------------------
  (1) Bu tarifede kanunla getirilmiş olan miktarlar aynen bırakılmış; 28/12/1992
  tarih ve 92/3920 sayılı Kararname ile 1/1/1993 tarihinden geçerli olarak
  tespit edilen miktarlar ise metne parantez içinde siyah punto ile işlen-
  miştir. Daha önce Kararname ile yapılan değişiklik için Kanunun sonundaki
  "KARARNAMELER İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER CETVELİ"ne bakınız.
  (2) Bu maddedeki 10 (on) katına ve 10(on) katından ibareleri,23/12/1992 tarih ve
  3858 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile 20 (yirmi) olarak değiştirilmiş ve
  metne işlenmiştir.
  704 - 7

  Madde 13 bent (e) fıkra bir ve son - (24/3/1998 tarih ve 3418 sayılı
  Kanunun hükmüdür.)
  Motorlu Taşıtlar Vergisi taksitlerinin vadesi geçtikten sonra, trafik zabı-
  tası veya yoklamaya yetkili memurlar tarafından yapılacak denetimlerde taşıtın
  ön camında taşıt pulunun bulundurulmaması halinde, bu durumu belirtir her tes-
  pitte, sözkonusu taşıt puluna göre ödenmesi gereken vergi miktarının 1/4`ü nis-
  petinde özel usulsüzlük cezası kesilir. Ancak, iki tespit arasında asgari 15
  günlük sürenin geçmiş olması şarttır.Şu kadar ki; trafik zabıtası tarafından
  yapılan tespitlere istinaden tahsil edilen özel usulsüzlük cezalarının % 20`si
  Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfına gönderilir.
  Bu maddenin uygulanmasına ve Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfına para
  gönderilmesine ilişkin usul ve esasları tespit etmeye Maliye ve Gümrük Bakanlığı
  yetkilidir.
  8 - 23/11/2000 tarihli ve 4605 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş
  olan hükümlerin metinleri. (Madde numarası: 10)

  Madde 10 fıkra üç - (26/12/1993 tarih ve 3946 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Bakanlar Kurulu,yeniden değerleme oranının % 50`sinden çok,% 50`sinden az
  olmamak üzere yeni oranlar veya bu oranlar içinde farklı vergi miktarları tes-
  pit etmeye,EURO (1) normlarını sağlayan katalitik konvertör sistemi ile teçhiz
  edilmiş taşıtlarda tespit edilen bu oranı veya vergi miktarlarını % 50 nispeti-
  ne kadar indirmeye yetkilidir.
  9)21/2/2001 tarihli ve 4629 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya
  değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde 17.)

  Madde 17-(18/2/1963 tarih ve 197 sayılı Kanun hükmüdür.)
  Bu kanun gereğince alınan Motorlu Kara Taşıtları Vergisi ile Karayolları Trafik
  Kanununa göre trafik zabıtasınca tahsil olunan cezaların yıllık tahmini üzerinden % 11
  nispetinde belediyelere, % 3 nipetinde il özel idarelerine, % 19 nispetinde müşterek
  trafik fonuna verilmek üzere Maliye Bakanlığı bütçesine ödenek kaydolunur.
  Yıl sonunda sağlanan gelir bütçeye konan ödeneklerden fazla veya eksik ol-
  duğu takdirde keyfiyet ertesi yıl ödeneklerinin hesabında nazara alınır.
  Belediyelere, il özel idarelerine ve müşterek trafik fonuna ait ödeneklerin
  her ay sonunda eşit taksitler halinde ve bir önceki yılın hasılat fazlası er-
  tesi yılın birinci ayı sonunda toptan İçişleri Bakanlığı emrine ayrı ayrı üç
  hesaba kaydedilmek üzere İller Bankasına tediye olunur.
  İller Bankasında İçişleri Bakanlığı emrinde her ay toplanan bu paralardan:
  704 - 8
  1. Belediyelere ve il özel idarelerine ait olanları bankaca en geç ertesi
  ayın 15 ine kadar belediyelerin ve illerin son genel nüfus sayımındaki nüfus
  miktarlarına göre kendilerine dağıtılır.
  Bu paylar belediyeler ve il özel idarelerinin borçlarına mahsup edilmez.
  2. Müşterek trafik fonuna ait olanları, mahalli idareler, Emniyet ve Kara-
  yolları Genel Müdürlüklerince seçilen birer şahıstan teşekkül edecek bir komis-
  yonun, belediyelerin ve il özel idarelerinin bizzat başarma imkanı bulamadık-
  ları trafik mevzuu ile ilgili hizmetlerinin ifası için yapacakları teklifleri
  inceliyerek hazırlıyacağı bir yıllık program dairesinde Mahalli İdareler Genel
  Müdürlüğünün teklifi ve İçişleri Bakanının tasdikı ile ilgili belediyeler ve
  il özel idarelerine tahsis olunur.
   
 13. Misafir

  Misafir Forum Okuru

  Ce: 1962 yılından itibaren Sayısal Kanun Listesi

  Bu paralar adı geçen mahalli idarelerce hiçbir şekilde tahsis maksadı dışın-
  da kullanılmaz. (1)
  ----------------------------
  (1) 2/2/1981 tarih ve 2380 sayılı Kanunun 3/b md. ile, bu maddenin Belediye
  ve Özel İdarelere pay verilmesine dair hükümleri ile bu kuruluşlara ge-
  nel bütçe gelirlerinden pay verilmesine ilişkin diğer hükümler yürürlük-
  197 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN
  YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE
  Kanun Yürürlüğe
  No. Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler giriş tarihi
  ------------- ------------------------------------------ ------------------
  2348 - 28/11/1980
  2380 - 1/3/1981
  2434 - 1/3/1981
  tarihinden
  geçerli olmak
  üzere
  26/3/1981
  6/12/1984
  3088 Geçici 1 inci maddesi ile Maliye ve Gümrük 1/1/1985 ta-
  Bakanlığına yetki veren hükümleri rihinden
  1 inci ve 2 nci maddeleri geçerli olmak
  üzere
  6/12/1984
  Diğer maddeleri....... 1/1/1986
   
 14. Misafir

  Misafir Forum Okuru

  Ce: 1962 yılından itibaren Sayısal Kanun Listesi

  TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UÇUCULARINA
  VERİLECEK UÇUŞ TAZMİNATI HAKKINDA KANUN
  Kanun Numarası : 203
  Kabul Tarihi : 19/2/1963
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 28/2/1963 Sayı: 11343
  Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 2 Sayfa: 744

  Madde 1 - Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Aero Fotogrametri uçuş ekibini
  teşkil eden personelden:
  a) Başpilot ve pilotlara maaş veya ücret tutarının % 80`i,
  b) Uçuş ekibine dahil olup uçuş görevlerine pilotla beraber katılmaya mec-
  bur olan Uçuş Şube Müdürü (Aero fotogrametri uçucusu), başrasıt, rasıt, baş-
  makinist, makinist, hava fotoğrafçısı ve telsizcilere maaş veya ücret tutarının
  % 60 ı nisbetinde aylık tazminat verilir. Bu tazminat aylıklarla beraber ödenir.
  Bu kanunla verilen tazminatlara 7244 sayılı kanunun 3 ve 4 üncü maddeleriyle
  24/2/1961 tarih ve 263 sayılı kanunun aynı maddelere dair hükümleri uygulanmaz.

  Madde 2 - Sıhhi Heyet raporuna müsteniden uçuştan ayrılan başpilot ve pilot-
  lara uçuş ekibine dahil diğer personel, Genel Müdürlük emrinde başka bir vazife-
  ye nakledilirler. Bunlardan başpilot ve pilotlara uçuştan ayrıldıkları sırada
  almakta oldukları maaş veya ücret tutarının % 50 si uçuş ekibine dahil diğer
  personele uçuştan ayrıldıkları sırada almakta oldukları maaş veya ücret tutarı-
  nın % 40 ı her ay yıpranma tazminatı olarak verilir.
  Bu kanunla verilen tazminatlara 7244 sayılı kanunun 3 ve 4 üncü maddeleriy-
  le 24/2/1961 tarih ve 263 sayılı kanunun aynı maddelere mütedair hükümleri uygu-
  lanmaz.

  Madde 3 - Aero fotogrametri uçuş ekibine dahil olmayıp da muvakkat vazife
  ile uçuş esnasında tayyarede vazife alanlara her uçuş saati başına (7) şer lira
  verilir. Ancak bu suretle bir ay zarfında verilecek para maaş veya ücretleri
  tutarının % 30 unu geçemez.

  Madde 4 - Vazife uçuşu yapan uçucular ile uçuş esnasında tayyare içerisinde
  vazife alanlardan uçuştan mütevellit kaza neticesinde sakat kalanlara (10 000),
  memuriyetten daimi olarak ayrılanlara (15 000), şehit olanların maaşa müstahak
  dul ve yetimlerine, yoksa kanuni mirasçılarına (20 000) lira tazminat verilir.

  Madde 5 - Uçuştan mütevellit sebeplerle tedavi veya hava değişimi dolayı-
  siyle uçuş yapamıyan uçuculara hadise tarihinden itibaren bir sene müddetle uçuş
  tazminatı verilir.

  Madde 6 - 5602 sayılı Tapulama Kanununa 6383 sayılı kanunun ikinci maddesi
  ile eklenen Ek: 1, 2, 3 ve 4 üncü maddeler yürürlükten kaldırılmıştır.

  Madde 7 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Madde 8 - Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
   
 15. Misafir

  Misafir Forum Okuru

  Ce: 1962 yılından itibaren Sayısal Kanun Listesi

  DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU
  Kanun Numarası :210
  Kabul Tarihi :21/2/1963
  Yayımlandığı R.Gazete :Tarih: 28/2/1963 Sayı: 11343
  Yayımlandığı Düstur :Tertip: 5 Cilt: 2 Sayfa: 828
  Değerli kağıtlar:

  Madde 1 - (Değişik: 21/11/1980 - 2343/1 md.)
  Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler "değerli kağıt" sayılır.
  Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan de-
  ğerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve
  esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir.
  Kullanma mecburiyeti:

  Madde 2 - Değerli kağıtların ilgili bulundukları işlemlerde ve kira sözleş-
  meleri noterlerce yapıldığı takdirde noterlerde kullanılması mecburidir.
  Değerli kağıtların hazırlanması ve satılması:

  Madde 3 - Değerli kağıtlar, ilgili bakanlık ve dairelerin mütalaası alınmak
  suretiyle Maliye Bakanlığınca hazırlanır ve bastırılır.
  Bu kağıtların Maliye Bakanlığının muvafakati ile, ilgili bakanlık ve daire-
  ler tarafından hazırlanıp bastırılması mümkündür.
  Değerli kağıtlar malsandıklarınca veya Maliye Bakanlığınca tayin edilecek
  yerlerde satılır.
  (Ek hüküm: 26/11/1999-4481/12 md.) Çekler ilgili bankalarca bastırılır ve
  satılır. Satılan çeklerin (genel ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri
  ve belediyelere verilen çekler hariç) değerli kağıt bedelleri, bankalarca her
  ayın yedinci günü akşamına kadar ilgili mal sandıklarına ödenir.
  Değerli kağıtların bedeli:

  Madde 4 - Değerli kağıtlar ilgililere, bu kanuna bağlı tabloda gösterilen
  bedeller karşılığında satılır.
  Değerli kağıt yerine adi kağıt kullanılması:

  Madde 5 - Bu kanunda yazılı noter kağıtları ile noterlerde kullanılan kira
  sözleşmeleri yerine adi kağıt kullanılması halinde bu evraka değerli kağıdın
  bedeli tutarında damga pulu yapıştırılır.
  Bu mecburiyete uymayan noterlerden yukarıki fıkrada yazılı bedelin beş
  katı tutarında ceza alınır.
  Kaldırılan hükümler:

  Madde 6 - Aşağıda yazılı kanunlar ve kanun hükümleri yürürlükten kaldırıl-
  mıştır:
  1. 28/5/1934 tarihli ve 2459 sayılı Tayyere Resmi hakkındaki Kanunun 5 inci
  maddesi,
  2. 22/6/1938 tarihli ve 3478 sayılı kanunun 25 inci maddesinin kira
  kontratları, noter evrakı ve ferağ ve intikal ilmühaberleri ile ilgili fıkra-
  ları,
  3. 11/4/1938 tarihli ve 3356 sayılı kanun,
  4. 2/4/1958 tarihli ve 7109 sayılı kanun,
  5. 12/4/1927 tarihli ve 1025 sayılı kanun,
  6. 5/7/1939 tarihli ve 3686 sayılı kanunun 2 nci maddesi,
  7. 26/5/1926 tarihli ve 859 sayılı kanunun 9 uncu maddesinin son fıkrası,
  8. 29/6/1938 tarihli ve 3529 sayılı kanunun 5 inci maddesi ile 7 nci mad-
  desinin son fıkrası,
  9. 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı kanunun 45 inci maddesinin 2 nci fık-
  rası,
  10. 2/5/1949 tarihli ve 5383 sayılı kanunun 153 üncü maddesinin 2 nci fık-
  rası.

  Geçici Madde 1 - Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten evvel satılıp da kul-
  lanılmayan değerli kağıtların eski ve yeni bedelleri arasındaki fark ilgililer
  tarafından tamamlattırılır. Değerli kağıtlar arasından çıkarılanlardan kullanıl-
  mamış bulunanların bedelleri geri verilir.
  Bu madde gereğince yapılacak işlemleri Maliye Bakanlığı düzenler.

  Geçici Madde 2 - Bu kanun yürürlüğe girdikten sonra satın alınacak pasa-
  portlardan damga resmi ve nüfus hüviyet cüzdanlarından harc ve damga resmi alın-
  maz.
  Yürürlük:

  Madde 7 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  Yürütme:

  Madde 8 - Bu Kanunu Maliye Bakanı yürütür.
  DEĞERLİ KAĞITLAR TABLOSU (Değişik: 4/12/1985-3239/99 md.)
  Uygulanan Orjinal
  Değerli kağıdın cinsi Bedel (TL) (1) Bedel (TL)
  ----------------------------------------------- -------------- ------------
  1. Noter kağıtları:
  a) Noter kağıdı (500.000) 100
  b) Beyanname (500.000) 100
  c) Protesto, vekaletname, resen senet (1.000.000) 200
  2. Kira sözleşme kağıtları (1.000.000) 200
  3. Pasaportlar (20.000.000) 7.500
  4. Yabancılar için ikamet tezkereleri (20.000.000) 5.000
  5. Askerlik cüzdanları (500.000) 100
  6. Nüfus cüzdanları (500.000) 100
  7. Aile cüzdanları (5.000.000) 1.000
  8. Bono kağıtları (emre muharrer senetler)
  (10 adet) (8.000.000) 500
  9. SürücÜ belgeleri (8.000.000) 1.000
  10. Sürücü çalışma belgeleri (karneleri) (8.000.000) 1.000
  11. Motorlu araç trafik belgesi (8.000.000) 500
  12. Motorlu araç tescil belgesi (5.000.000) 500
  13. İş makinesi tescil belgesi (5.000.000) 500
  14. (Ek: 26/11/1999-4481/12 md.) Banka çekleri
  (her bir 600.000 çek yaprağı) 600 000
   
1962 yılından itibaren Sayısal Kanun Listesi konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. Yılda iki kere kan verin

  Yılda iki kere kan verin

  Memorial Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarlar Koordinatörü Doç. Dr. Kenan Keskin, yılda iki kez kan vermenin, vücudu yenilediğini bildirdi. Keskin, her yıl yüzlerce kişinin hastalık ya da kaza sonrası kan bulunamadığı için hayatını kaybettiğine işaret ederek, buna karşılık, son yıllarda yapılan araştırmaların Türkiye'deki yıllık kan bağışı oranının...
 2. 1962 den bu güne kadar yapılan kanun değişiklikleri listesi

  1962 den bu güne kadar yapılan kanun değişiklikleri listesi

  ADALET BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN (1) ADANA İLİNDE SEYHAN VE YÜREĞİR ADIYLA İKİ İLÇE KURULMASl HAKKINDA KANUN ADLİ TIP KURUMU KANUNU ADLİ PERSONEL İLE DEVLET DAVALARINI TAKİP EDENLERE YOL GİDERİ VE TAZMİNAT VERİLMESİ İLE 492 SAYILI HARÇLAR KANUNUNUN BİR MADDESİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA KANUN ADLİ...
 3. Yılda iki kere kan vermeli

  Yılda iki kere kan vermeli

  Kan bağışı, kan bekleyen kişilerin hayatlarını kurtarmasının yanı sıra kişinin kendi sağlığı açısından da yaşamsal önem taşıyor. Kan bağışında kan hücreleri yenileniyor, bu da vücudu daha sağlıklı ve güçlü yapıyor. Memorial Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarlar Koordinatörü Doç. Dr. Kenan Keskin, yılda iki kez kan vermenin; vücudu yenilediğini, insanı...
 4. 2009 yılı başından itibaren Erivan'dan elektrik alacağız

  2009 yılı başından itibaren Erivan'dan elektrik alacağız

  Ermenistan ile enerjide bir bağ kuruyoruz... Ermenistan'ın, Türkiye'ye 2009 yılı başından itibaren elektrik satacağı bildirildi. Ermenistan Enerji Bakanı Armen Movsisyan, Ermenistan elektrik idaresiyle bir Türk şirketi arasında, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün cumartesi günkü tarihi Erivan ziyareti sırasında anlaşma imzalandığını açıkladı. Movsisyan, ''Türkiye, Ermenistan için yeni pazar. SSCB...
 5. 2013 yılında resmi tatiller listesi

  2013 yılında resmi tatiller listesi

  Slm gençler, 2013 yılı içinde ki resmi tatillerin tarihlerini bu sayfadan paylaşırmısınız, ne de olsa okulluyuz tatiller ne zaman kaç gün merak ediyoruz :D

Sayfayı Paylaş