1962 yılından itibaren Sayısal Kanun Listesi

M

Misafir

Forum Okuru
1962 yılından itibaren Sayısal Kanun Listesi
DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜNÜN GÖREV; YETKİ VE
KURULUŞU HAKKINDA KANUN (1)
Kanun Numarası : 53
Kabul Tarihi : 13/6/1962
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/6/1962 Sayı: 11136
Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 1 Sayfa: 953
*
* *
Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren
yönetmelik için, "Yönetmelikler Külliyatı" nın kanunlara göre
düzenlenen nümerik fihristine bakınız.
*
* *

Madde 1 - (8/6/1984 tarih ve 219 Sayılı KHK.`nin 1. maddesi ile yeniden
düzenlenmiştir.)

Madde 2 - (8/6/1984 tarih ve 219 Sayılı KHK.`nin 2. maddesi ile yeniden
düzenlenmiştir.)

Madde 3 - (8/6/1984 tarih ve 219 sayılı KHK.`nin 26. maddesi ile yeniden
düzenlenmiştir.)

Madde 4 - (8/6/1984 tarih ve 219 sayılı KHK.`nin 28. maddesi ile yeniden
düzenlenmiştir.)

Madde 5 - İstatistik teknik ve metodolojisinin geliştirilmesi ve yeter ve
kalifiye personel temini amaciyle;
a) Enstitü, görgü, bilgi ve ihtisaslarını geliştirmek gayesiyle yurt için-
deki öğretim kurumlarına veya yabancı memleketlere eleman gönderebilir.
b) Enstitü, istatistik ile ilgili personelin bilgisini artırmak ve memle-
kette istatistik kültürünü geliştirmek üzere pratik ve teorik kurslar açabilir,
milli ve milletlerarası istatistik eğitim merkezi kurabilir ve bu konuda millet-
lerarası teşekküller, yerli ve yabancı üniversitelerle yakın bir işbirliği yapar.
-------------------
(1) Bu Kanunun, 8/6/1984 tarih ve 219 sayılı "Devlet İstatistik Enstitüsü Baş-
kanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname" ile
düzenlenmeyen hükümlerinin uygulanmasına devam olunacağı, söz konusu Kanun
Hükmünde Kararnamenin 36 ncı maddesinde hükme bağlanmıştır.
c) Enstitü, uzun süreli eleman ihtiyacı için yurt içinde ve dışında Enstitü
hesabına burslu öğrenci okutabilir.
d) Kurulacak istatistik eğitim merkezinin görevleri, programı, eğitim süre-
leri ve yetiştirilecek elemanlara verilecek diploma ile tanınacak haklar, Devlet
İstatistik Enstitüsünce hazırlanıp Milli Eğitim Bakanlığınca teklif ve Bakanlar
Kurulunca kabul edilecek yönetmeliklerle tesbit olunur.

Madde 6 - (8/6/1984 tarih ve 219 sayılı KHK.`nin 30. maddesi ile yeniden
düzenlenmiştir.)

Madde 7 - (8/6/1984 tarih ve 219 sayılı KHK.`nin 29. maddesi ile yeniden
düzenlenmiştir.)

Madde 8 - 10 - (8/6/1984 tarih ve 219 sayılı KHK.`nin 31. maddesl ile yeni-
den düzenlenmiştir.)

Madde 11 - (8/6/1984 tarih ve 219 sayılı KHK.`nin 32. maddesi ile yeniden
düzenlenmiştir.)

Madde 12 - (8/6/1984 tarih ve 219 sayılı KHK.`nin 33. maddesi ile yeniden
düzenlenmiştir.)

Madde 13 - Sayım ve anketlerle ilgili işlerde, bu kanun gereğince görevlen-
dirileceklere ödenecek ücretler, gündelikler veya soru kağıdı başına verilecek
ödenekler, mesai saatleri içinde ve dışında çalıştırılacak memurlara verilecek
zaruri gider karşılıkları ile, her çeşit ödenekler ve Harcırah Kanunu dışında
kalanlara verilecek yolluklar, Bakanlar Kurulu Kararı ile tesbit olunur.

Madde 14 - Devlet İstatistik Enstitüsü memurlarından olup, sayımların ha-
zırlık ve denetleme işlerinde merkezleri dışında çalışanlara, Bakanlar Kurulu
Kararı ile her sayım için bir defaya mahsus olmak üzere, en çok üç aylık tutarı
nispetinde fazla çalışma ücreti ödenebilir.
Birden fazla sayımda görev alanlara verilecek fazla çalışma ücreti, bir yıl
içinde üç aylık tutarını geçemez.

Madde 15 - 18 - (8/6/1984 tarih ve 219 sayılı KHK.`nin 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. maddeleri ile yeniden düzenlenmiştir.)

Madde 19 - 3656 sayılı kanunla bu kanunun eklerine bağlı (1) sayılı cetvel-
lerin İstatistik Umum Müdürlüğü kısmında yazılı kadrolar çıkarılmış, yerine ili-
şik (1) sayılı cetveldeki kadrolar eklenmiştir.
Bu kadrolardan Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanı, Devlet İstatistik Ensti-
tüsü Başkan Yardımcıları, Daire Başkanları, Daire Başkan Yardımcıları, İstatis-
tik Uzmanları, İstatistik Uzman Yardımcıları ve İhtisas Şubesi Müdürleri kadro-
larına yapılacak tayinler 3656 sayılı kanunun 6 ncı maddesine tabidir.
Bu kadrolara aşağıdaki nitelikleri haiz olanlar 32 nci madde gereğince
hazırlanacak yönetmelik ile tesbit olunan esaslara göre tayin edilirler.
a) Yüksek öğrenimini tamamlamış olmak,
b) Bilimsel incelemelere yarıyacak dillerden birini hakkiyle vakıf bulunmak,
c) İstatistik alanında tecrübe veya ihtisası bulunmak.
Bu kadrolardan Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanı, Devlet İstatistik Ens-
titüsü Başkan Yardımcıları, Daire Başkanları, Daire Başkan Yardımcıları, İsta-
tistik Uzmanları, İstatistik Uzman Yardımcıları ile İhtisas Şubesi Müdürleri
kadrolarını işgal edenlere, müktesep maaş derecelerine bakılmaksızın ilişik (2)
sayılı cetvelde yazılı miktarlarda tahsisat verilir.
Bu kadrolara tayin edilenlerden yıllık izinlerini kullananlarla, yurt içi
ve yurt dışına geçici bir görevle gönderilenler hariç, görevleri başında bulun -
mıyanlara görevlerinden ayrı bulundukları sürece tahsisat verilmez.
Hastalık sebebi ile görevi başına gelemiyenlere, bu yüzden görevlerine devam
etmedikleri günlerin toplamı bir yılda altmış günü geçmemek kaydı ile bu tahsi-
sat ödenir.
Tahsisatla ilgili diğer hususlarda 5017 sayılı kanunun 3 üncü maddesi hükmü
uygulanır.

Madde 20 - (8/6/1984 tarih ve 219 Sayılı KHK.`nin 34. maddesi ile yeniden
düzenlenmiştir.)

Madde 21 - Tasnif, teksir ve matbaa, bakım ve tamir işlerinde fiilen makina
başında çalışanlara, aylıklarının dörtte birine kadar makina zammı verilebilir.

Madde 22 - Bu kanunda sayılı görevler, Enstitü memurlarının asli görevleri
olup, kendilerine Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanı tarafından ek olarak ve-
rilecek görevlerin ifası da mecburidir. Başkan, gerekirse herhangi bir memuru
dilediği görevde çalıştırabilir.

Madde 23 - 24 - (8/6/1984 tarih ve 219 sayılı KHK.`nin 31. maddesi ile yeni-
den düzenlenmiştir.)

Madde 25 - (8/6/1984 tarih ve 219 sayılı KHK.`nin 18. maddesi ile yeniden
düzenlenmiştir.)
Yasaklılık hükümleri:

Madde 26 - Türkiye`de istatistik toplama görevi Devlet İstatistik Enstitüsü-
ne aittir. Genel bütçeye dahil daireler ancak kendi ihtiyaçları için istatistiki
malümat derleyebilirler. Bu dairelerin kendi ihtiyaçları için fakat kendi kuru-
luşları dışından istatistiki malümat derleyebilmeleri, Devlet İstatistik Ensti-
tüsünün muvafık mütalaa vermesine ve Başbakanın iznine bağlıdır.
Bu daireler kendi kuruluşları içinden veya dışından derlemiş oldukları malü-
matı kendi kuruluşları dışında kullanmak veya neşretmek için Devlet İstatistik
Enstitüsünün muvafakatını alırlar.
Katma bütçeli daireler, İktisadi Devlet Teşekkülleri, özel idareler ve be-
lediyelerle bunlara bağlı teşekküller ve özel kanunlarla kurulu kurumlar yalnız
kendi ihtiyaçları için gerekli istatistik bilgilerini toplayabilirler. Ancak bu
bilgilerin toplanması için kullanılacak formüler, soru kağıdı ve sair belgelerin
hazırlanması ve bu belgelerin bir defadan fazla kullanılmasında ve toplanan bil-
gilerin yayınlanmasında Devlet İstatistik Enstitüsünün muvafakatını almaları
şarttır.

Madde 27 - Enstitü, toplanan istatistik bilgilerinden kişisel ve özel nite-
likte bulunanları, resmi veya özel herhangi bir makama vermekten veya açıklamak
ve yayınlamaktan yasaklıdır. Bu bilgileri toplıyan ve düzenliyen memurlar dahi,
kesin bir saklılık göstermeğe mecburdurlar.
Kişisel ve özel nitelikte olmasa dahi, Devlet İstatistik Enstitüsünce top-
lanan istatistik bilgileri, yayınlanmadan önce, Devlet İstatistik Enstitüsü Baş-
kanı dışında hiç bir görevli herhangi bir şahsa veya makama veremez.
Bu bilgiler istatistik amaçları dışında kullanılamaz ve subut vasıtası ola-
maz.
Cezai hükümler:

Madde 28 - Bu kanunda belirtilen hizmetlerin yapılmasında savsaklama ve
kusuru görülen memur ve hizmetliler Ceza Kanununun 230 uncu maddesine göre
cezalandırılırlar.

Madde 29 - 27 nci maddede yazılı yasaklara aykırı hareket eden memur ve hiz-
metliler on beş günden iki aya kadar hafif hapis cezası ve elli liradan iki yüz
liraya kadar hafif para cezası ile cezalandırılır. Tekerürü halinde verilecek
ceza evvelce verilen cezanın iki katından az olamaz. Her iki halde de doğan za-
rar ve ziyan ödettirilir.

Madde 30 - İstenilen bilgileri belirli süre içinde veya doğru olarak veya
gerektiği şekilde, geçerli bir özrü olmaksızın vermiyen resmi veya özel sektöre
dahil şahıslarla, şirket veya kurumların müdür veya temsilcileri bir haftadan
iki aya kadar hafif hapis cezası ve iki yüz liraya kadar hafif para cezası ile
cezalandırılırlar. Tekerrürü halinde bu cezalar evvelce verilenlerin iki katın-
dan aşağı olamaz.

Madde 31 - Nüfus sayımlarında geçerli bir özre dayanmaksızın sayım ve kont-
rol memurluğu görevini yapmaktan kaçınanlara elli liradan iki yüz liraya kadar
ve sayım işleri hakkında tesbit olunan esaslara aykırı hareket edenlere veya
sorulara cevap vermiyenlere veyahut bilerek gerçeğe aykırı cevap verenlere yüz
liradan beş yüz liraya kadar hafif para cezası hükmolunur.
Tarım sayımı ve anketlerindeki sorulara, belli edilen süre içinde, geçerli
bir özre dayanmaksızın cevap vermiyenlere veya bilerek gerçeğe aykırı cevap ve-
renlere, yüz elli liradan beş yüz liraya kadar hafif para cezası hükmolunur.
Sanayi ve iş yerleri sayım ve anketleri ile, diğer her çeşit sayım ve anket-
lerdeki sorulara, belli edilen süre içinde, geçerli bir özre dayanmaksızın cevap
vermiyen veyahut bilerek gerçeğe aykırı cevap veren gerçek ve tüzel kişilere,
iki yüz elli liradan bin liraya kadar hafif para cezası ve bu gerçek veya tüzel
kişilerin işlemlerini fiilen yöneten sorumlu müdür veya memurlarına bir hafta-
dan iki aya kadar hafif hapis cezası verilir. Tekerrürü halinde verilecek ceza
evvelce verilenlerin iki katından aşağı olamaz. 29 ve 30 uncu maddelerle bu
maddede cezaları belirtilmiş olan suçlara ait davalar Sulh Ceza Mahkemelerinde
görülür.
Tüzel kişiler hakkında verilecek para cezaları, Amme Alacaklarının Tahsil
Usulü Hakkındaki Kanun hükümleri uyarınca tahsil olunur.
Genel sayımlar ile diğer sayımlar ve anketlerde görevlendirilmek üzere ye-
tiştirme kurslarına katılan kimseler, görevlerini geçerli bir özre dayanmaksızın
yapmaktan kaçındıkları takdirde yetiştirilmeleri için yapılan giderler kendile-
rine ödettirilir.
Çeşitli hükümler:

Madde 32 - Bu kanunun uygulanması ile ilgili hususlar, yönetmeliklerle
düzenlenir.

Madde 33 - 1 Şubat 1930 tarihli ve 1554 sayılı İstatistik Umum Müdürlüğünün
salahiyet ve vazifeleri hakkında kanun,
20 Mayıs 1933 tarihli ve 2203 sayılı İstatistik Umum Müdürlüğünün teşkilatı
hakkında kanun,
15 Mayıs 1939 tarihli ve 3604 sayılı İstatistik Umum Müdürlüğü teşkilatı
hakkındaki 2203 sayılı kanuna bağlı (B) cetvelinde bazı tadilat yapılması hak-
kında kanun,
23 Mart 1950 tarihli ve 5622 sayılı Sayımlar Kanunu,
23 Mart 1950 tarihli ve 5629 sayılı, 1554 sayılı kanuna iki madde eklenmesi
hakkında kanun ve 13 Nisan 1955 tarihli ve 6534 sayılı, 5622 sayılı Sayımlar
Kanununun 1, 10, 11 inci maddelerinin tadili hakkındaki kanun ile,
23/2/1961 tarih ve 248 sayılı kanun ile 9/8/1961 tarih ve 345 sayılı kanun
hükümleri saklı olmak üzere diğer kanunların bu kanuna aykırı hükümleri kaldı-
rılmıştır.

Ek Madde 1 - (25/6/1973-1760/1 md. ile gelen Ek Md. hükmü olup, teselsül
için numaralandırılmıştır.)
Devlet İstatistik Enstitüsü özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç
gösteren geçici işlerinde, zaruri hallere münhasır olmak üzere, Maliye Bakanlığı
ile Devlet Personel Dairesinin görüşlerine dayanarak Bakanlar Kurulu Kararı ile
sözleşmeli yerli ve yabancı personel çalıştırabilir.

Geçici Madde 1 - Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte İstatistik Genel Mü-
dürlüğünde çalışan memurlar, kazanılmış hakları saklı tutulmak kaydı ile bu
kanuna bağlı (1) sayılı cetveldeki kadrolara yeniden tayin edilirler.
Yeni tayinler yapılıncaya kadar, bu memurların almakta oldukları aylıkları-
nın ödenmesine devam olunur. Yeni tayinler yapıldığı tarihte geçici görev, izin
ve hastalık gibi kanuni sebeplerle görevi başında bulunmıyanlardan işe başlama
kaydı aranmaz.

Geçici Madde 2 - Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, İstatistik Genel Mü-
dürlüğünde çalışan memur ve hizmetlilerden:
19 uncu maddedeki nitelikleri haiz bulunanlar bu maddede tayinleri 3656
sayılı kanunun 6 ncı maddesine tabi olduğu belirtilen kadrolara tayin edilebi-
lirler.
19 uncu maddedeki nitelikleri haiz bulunmasalar dahi, halen tecrübe, hizmet
ve ihtisaslarından fiilen istifade edilmekte olanların mezkür kadrolardan ancak
ihtisas şube müdürlüğü kadrolarına tayinleri caizdir.

Geçici Madde 3 - İstatistik Genel Müdürlüğünde Bütçe Kanununa bağlı (D) cet-
veli kadrolarında halen istihdam edilenlerden, Devlet İstatistik Enstitüsü Baş-
kanlığınca maaşlı memuriyet kadrolarına geçirilmeleri uygun görülenlere, 3656
sayılı kanunun 3 üncü maddesi hükmü gereğince girebilecekleri dereceye bu kadro-
larda geçen hizmet sürelerinin her üç yılı için bir derece ilave edilmek sure-
tiyle bulunacak derece maaşı verilebilir.
Ancak, bu gibilere verilecek maaş, tayin edilecekleri memuriyetin kadro
maaşını geçemiyeceği gibi, halen (D) cetvelinde almakta oldukları ücretten de
fazla olamaz.

Geçici Madde 4 - Bu kanun gereğince verilecek aylık ve tahsisat 1962 Bütçe
yılı zarfında İstatistik Genel Müdürlüğü Merkez memurları maaşı ve hizmetliler
ücreti tertibinden ödenir. Bu kanunun 13 üncü maddesi gereğince yapılacak ödeme-
ler için 1962 Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetvelin İstatistik Genel Müdür-
lüğü kısmındaki 417 nci bölüm uygulanır.

Madde 34 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 35 - Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
53 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN
YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE
Kanun Yürürlüğe
No. Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler giriş tarihi
-------- ---------------------------------------------------- -------------
1760 -- 3/7/1973
 
Ce: 1962 yılından itibaren Sayısal Kanun Listesi

19 EKİM 1960 TARİHLİ VE 105 SAYILI KANUNUN
KALDIRILMASI HAKKINDA KANUN
Kanun Numarası :81
Kabul Tarihi :18/10/1962
Yayımlandığı R.Gazete :Tarih: 23/10/1962 Sayı: 11239
Yayımlandığı Düstur :Tertip: 5 Cilt: 1 Sayfa: 1263

Madde 1 - 19 Ekim 1960 tarihli ve 105 sayılı kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 2 - 19 Ekim 1960 tarihli ve 105 sayılı kanun uyarınca tasfiye komis-
yonları tarafından el konulan menkul mallar ve aynı şekilde el konulan gayrimen-
kuller ile 4753 sayılı kanuna göre kamulaştırılmış bulunan gayrimenkullerden
beşbin dönüme kadarı (Beşbin dönüm dahil) halihazır durumları ile sahiplerine
iade olunur.
19 Ekim 1960 tarihli ve 105 sayılı kanunun uygulanmasında toprakları 4753
sayılı kanuna göre kamulaştırılanlar, bu kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren
doksan gün içinde, kamulaştırma muamelelerine ve bedeline yürürlükteki kanun
hükümlerine göre itiraz edebilirler.

Madde 3 - Kanun ve tüzük hükümleri dairesinde tasfiye edilmiş bulunan menkul
ve gayrimenkul mallar iade edilmez.

Madde 4 - Haklarında 19 Ekim 1960 tarihli ve 105 sayılı kanunun uygulanmış
olduğu kimselerden yetkili merciden yazı ile talepte bulunanlara, bu kanunun
2 nci maddesi hükümleri uygulanmaz; ancak, menkul malları ile 4753 sayılı ka-
nun gereğince çiftçiye dağıtılması bahis konusu olmayan neviden gayrimenkulle-
rinden kamu yararına tahsis edilmemiş bulunanlar hakkında 2 ve 3 üncü maddeler
hükümleri saklıdır.
1 inci fıkra uyarınca talepte bulunanlar, kendilerine Devletçe iskan yardımı
olarak verilen sermaye ile gayrimenkulleri ve yapılan sair yardımları uhdelerin-
de muhafaza ederler.
1 inci fıkra uyarınca talepte bulunmadıklarından haklarında bu Kanunun
2 nci maddesi uygulanan şahıslar, kendilerine Devletçe iskan yardımı olarak
yapılan - yiyecek, giyecek ve yol masrafları hariç - masrafları ile verilen
gayrimenkulleri derhal; verilen sermayeyi ise, hüküm almaya lüzum olmaksızın,
bu kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl içinde her ay eşit taksitler-
le iade ederler.

Madde 5 - Bu Kanuna göre eski yerlerine dönmek isteyenlerin yol masrafları,
İmar ve İskan Bakanlığınca (Toprak ve İskan İşleri Genel Müdürlüğü) ödenir.

Madde 6 - Bu Kanuna göre yapılan işlemlerden dolayı hiçbir harç, vergi ve
resim alınmaz.

Madde 7 - Bu Kanuna göre Hazineye geri verilecek olan gayrimenkullerin tapu
kayıtları, İmar ve İskan Bakanlığınca bildirilmesi üzerine, vali ve kaymakam-
larca düzeltilir.

Madde 8 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 9 - Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
 
Ce: 1962 yılından itibaren Sayısal Kanun Listesi

TÜRK VATANDAŞLARININ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET
MECLİSİNE DİLEKÇE İLE BAŞVURMALARI VE
DİLEKÇELERİNİN İNCELENMESİ İLE KARARA
BAĞLANMASININ DÜZENLENMESİNE DAİR KANUN (1)
Kanun Numarası : 140
Kabul Tarihi : 26/12/1962
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih 5/1/1963 Sayı: 11300
Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 2 Sayfa: 338
Dilekçe Karma Komisyonu

Madde 1 - Türk vatandaşlarının Millet Meclisi Başkanlığına tek başlarına
veya toplu halde gönderdikleri dilekçeler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe
Karma Komisyonunda incelenir.
Bu Karma Komisyon, her toplantı yılı başında, Cumhuriyet Senatosunca kendi
üyeleri arasından seçilecek yedi üye ile Millet Meclisince milletvekilleri ara-
sından seçilecek onsekiz üyeden kuruludur.
Karma Komisyona her Meclisteki siyasi parti gruplarından ve siyasi parti
grubu mensubu olmıyanlardan seçilecek olanların tesbitinde, bunların o meclis-
teki sayılarının yüzde oranı esastır. Bu esasa göre, her Mecliste hangi siyasi
parti gruplarından ve siyasi parti grubu üyesi olmıyanlardan ne kadar aday
gösterileceği, önceden, o Meclisin İçtüzüğüne göre yetkili organ tarafından
aynı İçtüzükte gösterilen komisyonların seçimine dair kuralların uygulanması
suretiyle yapılır.
Bu Karma Komisyon üyeliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Millet Meclisi ve
Cumhuriyet Senatosunun diğer Karma Komisyon ve komisyonları üyeliğiyle bağdaşa-
maz; geçici nitelikteki komisyonları üyeliğiyle bağdaşabilir.
Dilekçelerin kaydedilmesi

Madde 2 - Anayasanın 62 nci maddesi uyarınca, vatandaşların, gerek şahısla-
rına gerek kamuya ait olarak, kanunlara ve tüzüklere aykırı gördükleri hususlar
ile bir hakkın hak sahibine tanınmaması veya ihmale uğraması hakkında gönderilen
dilekçeler ve dilekçe mahiyetindeki telgraflar, Dilekçe Karma Komisyonu Müdürlü-
ğünce, üzerlerine bir sayı konup özel bir deftere kaydedilir ve dilekçe sahibi
veya sahiplerine bir alındı varakası gönderilir.
-------------------
(1) Bu Kanun her ne kadar 1/11/1984 tarih ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kulla-
nılmasına Dair Kanunun 9. maddesi ile yürürlükten kaldırılmış ise de aynı
Kanunun geçici maddesinde T.B.M.M. İç Tüzüğünde gerekli değişiklikler yapı-
lıncaya kadar bu Kanunun Dilekçe Komisyonunun çalışma esas ve usullerine
ilişkin hükümlerinin uygulanmasına devam olunacağı hükme bağlanmış olduğun-
dan külliyata alınması uygun görülmüştür.
Dilekçenin kabul şartları

Madde 3 - Dilekçelerde, sahibi veya sahiplerinin imzası bulunmak, iş ve un-
vanı gösterilmek ve sahiplerinden en az birinin ikametgahı belirtilmek gerekir.
Dilekçelerin bir Cumhuriyet Senatosu üyesi veya milletvekili eliyle veril-
mesi de mümkündür. Bu takdirde, o üye, dilekçenin kendi vasıtasiyle verildiğini
dilekçeye kaydederek bu kaydın altını imzalar.
Başkanlık Divanı

Madde 4 - Dilekçe Karma Komisyonu Başkanlık Divanı, bir Başkan, bir Başkan-
vekili, iki Sözcü ile iki Katipten kurulur Başkan ve Başkanvekili, Karma Komis-
yona aynı Meclis tarafından seçilmiş olan üyeler arasından seçilemezler İki
Sözcüden biri ile iki Katipten biri, Karma Komisyona Cumhuriyet Senatosu tara-
fından seçilmiş olan üyeler arasından seçilirler. Başkanlık Divanı seçimi Karma
Komisyon üye tamsayısının salt çoğunluğu ile ve gizli oyla yapılır.
Dilekçelerin Başkanlık Divanınca incelenmesi

Madde 5 - Dilekçe Karma Komisyonu Başkanlık Divanı, Karma Komisyona gelen
dilekçeleri, icabında ilgili bakanlığın da görüşünü almak veya bir temsilcisini
çağırmak suretiyle inceliyerek:
I - Dilekçe,
a) Adli, idari veya askeri kaza mercilerinden birinin veya Uyuşmazlık Mahke-
mesinin veyahut Anayasa Mahkemesinin kararına konu olan; veya
b) Yukarıdaki (a) fıkrasında bahis konusu kaza mercilerinden birinde ince-
lenmekte olan; veya
c) Halli, yukarıdaki (a) fıkrasında zikredilen kaza mercilerinden birinin
kararına bağlı bulunan hususlardan şikayete dairse; veya
d) Kanun teklif veya tasarısına konu olmayı gerektiriyorsa, dilekçenin görü-
şülemiyeceğini;
II - Dilekçe, son kararı almaya yetkili - Yüksek Hakimler Kurulu dahil olmak
üzere - bir idari merci tarafından henüz kesin bir karara bağlanmamış bir husu-
sa aitse, dilekçe sahibi veya sahiplerine, Karma Komisyonca yapılabilecek bir
işlem olmadığı ve yetkili idari mercie başvurması lüzumunun bildirilmesi gerek-
tiğini karara bağlar.
III - Karma Komisyon Başkanlık Divanı, bu maddede bahis konusu kararlarını,
dilekçenin sahip ve sahiplerini, iş ve unvanlariyle ikametgahlarını, tarihini,
kayıt tarihi ve sayısını ve konusunu gösteren bir cetvele geçirerek her hafta
başında Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine dağıtır. Türkiye Büyük Millet
Meclisi üyelerinden birinin, bu cetvelde gösterilen Başkanlık Divanı kararına
cetvelin dağıtım tarihinden itibaren on gün içinde yazıyla itiraz etmemesi tak-
dirinde Başkanlık Divanı kararı kesinleşir ve dilekçe sahip veya sahiplerine
yazıyla bildirilir.
Dilekçelerin Karma Komisyonca incelenmesi

Madde 6 - Karma Komisyon Başkanlık Divanının 5 inci maddenin I ve II nci
bentleri dışında gördüğü dilekçeler ile aynı maddenin zikri geçen bentleri gere-
ğince karara bağladığı dilekçelerden süresi içinde itiraza uğrıyanlar, Karma
Komisyon Genel Kuruluna sevk edilir.
Karma Komisyon Genel Kurulu, kendisine sevk edilen dilekçeleri, ilk önce,
karar konusu olup olamıyacakları noktasından 5 inci maddenin I ve II nci bent-
leri gereğince inceliyerek bu hususu karara bağlar.
Karma Komisyon Genel Kurulu, karar konusu olabileceğini kararlaştırdığı
dilekçeleri, lüzum gördüğü takdirde, ilgili bakanlıktan gereken bilgiyi aldıktan
son-
ra, esas bakımından inceliyerek karara bağlar. Bu kararın birer sureti ilgili
bakanlığa veya bakanlıklara, birer sureti de dilekçe sahip veya sahiplerine
ve dilekçe bir Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyesi eliyle verilmişse, o üyeye
gönderilir.
T.B.M.M. üyelerine dilekçeler hakkında dağıtılan cetvel

Madde 7 - Karma Komisyon Başkanlık Divanı, her hafta, Karma Komisyon Genel
Kurulunca alınan kararları, 5 inci maddenin III üncü bendinde bahis konusu
cetveldeki bilgilerin yer aldığı bir cetvel halinde bütün Cumhuriyet Senatosu
üyeleriyle milletvekillerine ve Bakanlara dağıtır. Bu cetvelde, Karma Komisyon
Genel Kurulunun kararının ve gerekirse gerekçesinin tam metni yayınlanır.
Bakanlıkların temsili

Madde 8 - Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunda, Karma Komisyonca lüzum
görülürse, görüşülen dilekçe ile ilgili bakanlık veya bakanlıklar temsilcileri
hazır bulunur.
Karma Komisyon Genel Kurulu kararlarına itiraz

Madde 9 - Türkiye Büyük Millet Meclisinin her üyesi, 6 ncı maddede bahis
konusu cetvelin dağıtılması gününden itibaren otuz gün içinde, Dilekçe Karma
Komisyonu Genel Kurulunun kararına, gerekçe göstererek yazıyla itiraz edebilir.
Bu itirazlar, Dilekçe Karma Komisyonu Başkanlığına verilir. Bu süre içinde iti-
razda bulunulmamışsa, dilekçe hakkındaki karar kesinleşir.
Karma Komisyon Genel Kurulu, o dilekçe için, itiraz tarihinden itibaren
otuz gün içinde bir rapor düzenliyerek Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına sunar.
Cumhuriyet Senatosunun alacağı karar, yeniden Karma Komisyon Genel Kurulunda
görüşülür ve Karma Komisyonu bu konudaki raporunu, Cumhuriyet Senatosunun kara-
rı tarihinden itibaren yedi gün içinde, Millet Meclisi Başkanlığına sunar. Mil-
let Meclisinin kararı kesindir.
Karma Komisyon, raporunu, Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Genel Kurul-
larında kendisi savunur. Raporun savunulmasında uygulanan kurallar, ilgili Mec-
lisin İçtüzüğünün koyduğu kurallardır. Rapor, Meclisler Genel Kurullarında sa-
dece bir defa görüşülür. Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Genel Kurulla-
rında bu konuda karar verilmeden önce, ilgili Bakan veya Bakanlar veyahut gön-
derecekleri yüksek dereceli memurlar dinlenir. Bu raporlar, itiraz sahibinin
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sıfatı kalkmış veya Millet Meclisi dönemi
sona ermiş olsa bile, yasama meclislerinde görüşülür; ancak, Millet Meclisi
döneminin sona ermiş bulunması takdirinde, Karma Komisyonun yeni bir rapor
hazırlaması gereklidir.
Bu madde hükümleri gereğince kesinleşen kararlar, 6 ncı maddenin 3 üncü fık-
rası uyarınca, ilgililere ve ilgili bakanlık veya bakanlıklara bildirilir.
Sürelerin işlememesi hali

Madde 10 - Yasama meclislerinin tatili veya ara vermesi sırasında, 5 ve
9 uncu maddelerde bahis konusu süreler işlemez; ancak, tatil veya araverme sıra-
sında Dilekçe Karma Komisyonu çalışmaktaysa, 5 inci maddedeki süre işlemeye
devam eder.
Kaza mercilerinde incelenen ve bu mercilerde karar konusu olan dilekçeler

Madde 11 - Dilekçe Karma Komisyonuna gelmesinden sonra hakkında inceleme
ve görüşmelerin devam ettiği bir dilekçenin konusu, bu devre sırasında adli,
idari veya askeri kaza mercilerine, Uyuşmazlık Mahkemesine veya Anayasa Mahke-
mesine aksetmişse, bu dilekçe hakkındaki işlemler derhal durdurulur ve durum
6 ncı maddenin 3 üncü fıkrası uyarınca ilgililere ve ilgili bakanlık veya bakan-
lıklara bildirilir.
Konuları, adli, idari veya askeri mahkemelerce, uyuşmazlık Mahkemesince
veya Anayasa Mahkemesince karara bağlanan dilekçeler hakkındaki işlemler derhal
durdurulur ve durum 1 inci fıkrada gösterilen şekilde ilgililere bildirilir.
Dilekçeler hakkındaki kesin kararların sonucu

Madde 12 - Bakanlar, 9 uncu madde gereğince kesinleşen kararlar hakkında
yaptıkları işlemi, aynı maddenin son fıkrası uyarınca kendilerine yapılan bil-
diri tarihinden itibaren altmış gün içinde, Karma Komisyon Başkanlığına yazıyla
bildirirler. Bu bildiriler, 7 nci maddede bahis konusu cetvelde ayrı bir kısım-
da yayınlanmakla beraber, Karma Komisyon Genel Kurulu, bunlardan gerekli gördük-
lerinin yasama meclislerinde görüşülmesini istiyebilir. Bu takdirde, Karma Ko-
misyon, kendi görüşünü belirten bir rapor hazırlıyarak Cumhuriyet Senatosu Baş-
kanlığına sunar. Karma Komisyonun bu istekte bulunması takdirinde, 9 uncu mad-
denin 3, 4 ve 5 inci fıkraları hükümleri uygulanır.
İlgili bakanlık 1 inci fıkra uyarınca yapması gereken bildiriyi yapmadığı
takdirde de, aynı fıkra hükümleri uygulanır.
Özel af dilekçeleri

Madde 13 - Kesinleşmiş cezaların hafifletilmesi veya kaldırılması hakkında-
ki dilekçeler, ancak hükümlülerin kendileri, dördüncü dereceye kadar (Bu derece
dahil) kan ve sıhri hısımları, kanuni mümessilleri veya vekilleri tarafından
verilebilir. Vekilin avukat olması şart değildir.
Bir özel af dilekçesinin Karma Komisyonca dikkate alınacak değerde görül-
mesi takdirinde, Karma Komisyon, bir özel af kanunu tasarısı hazırlayarak Millet
Meclisi Başkanlığına sunar. Bu tasarı Anayasanın 92 nci maddesi gereğince mua-
mele görür.
Millet Meclisi Başkanının yetkileri

Madde 14 - Millet Meclisi Başkanı ve Başkanlık Divanı, Millet Meclisi
İçtüzüğü gereğince komisyonlarla ilgili olarak haiz olduğu yetkileri, Dilekçe
Karma Komisyonu için de haizdir.
İlga edilen komisyonlar ve geçici İçtüzük maddeleri

Madde 15 - Anayasanın 3 üncü geçici maddesi gereğince Cumhuriyet Senatosu
ve Millet Meclisinde uygulanan Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1 Kasım 1956
tarihli Dahili Nizamnamesi uyarınca her iki Mecliste kurulmuş olan Dilekçe Ko-
misyonları kaldırılmıştır.
Zikri geçen İçtüzüğün 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 ve 59 uncu madde-
leri yürürlükten kaldırılmıştır.
İlk Karma Komisyonun seçimi
Geçici Madde - Bu kanunun yayımı tarihinden itibaren onbeş gün içinde birin-
ci maddede derpiş edilen Karma Komisyonun seçimi her iki Yasama Meclisinde ta-
mamlanır.
Bu kanunun yayımı Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatil zamanına rastlarsa
seçim, tatilin sona ermesinden itibaren aynı süre içinde yapılır.
Bu Kanunun yürürlüğe girmesi

Madde 16 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Bu Kanunun yürütülmesi

Madde 17 - Bu kanun Türkiye Büyük Millet Meclisince yürütülür.
 
Ce: 1962 yılından itibaren Sayısal Kanun Listesi

SİLAHLI KUVVETLER YAKACAK, AYDINLATMA,
ISITMA VE SOĞUTMA KANUNU
Kanun Numarası :169
Kabul Tarihi :29/1/1963
Yayımlandığı R.Gazete :Tarih: 9/2/1963 Sayı: 11330
Yayımlandığı Düstur :Tertip: 5 Cilt: 2 Sayfa: 447

Madde 1 - Türk Silahlı Kuvvetleri hizmetine tahsis edilmiş bulunan askeri
bina, kurum, ordu evi, gemi, askeri gazino ve içinde vazife görülen bilümum yer-
lerin hizmet, vazife ve fenni icaplar gözönüne alınarak aydınlatılmaları ve
icabında soğutulmaları ve kış aylarında ısıtılmaları ile fırın, mutfak, hamam,
çamaşırhane, bulaşıkhane, kiler, depo gibi yerlerle soğutma araç ve tesisleri
için her türlü yakacak sarfiyatı (Milli Savunma Bakanlığınca tesbit edilecek
yakacak maddelerinin cins ve hadleri aşılmamak şartiyle ve hakiki ihtiyacı
karşılamak üzere) birlik ve kurumlarca tanzim ve üst ikmal kademelerince onay-
lanacak esaslara göre yapılır.

Madde 2 - Bu kanunun uygulanmasında kış ayları 1 Kasımdan başlamak ve
31 Martta bitmek üzere beş ay olarak hesabedilir. Ancak sıcak veya soğuk bölge-
lerde sıhhi ve fenni bir mahzur görülmediği takdirde bu müddetin başlangıç veya
bitiş tarihleri Milli Savunma Bakanlığı tarafından değiştirilerek uzatılıp kı-
saltılabilir.

Madde 3 - 12 Eylül 1330 tarihli Askeri Tayinat ve Yem Kanununun 8, 9 ve
10 uncu, 2247 sayılı kanunun 3 ve 4 üncü maddeleri ile 6305 sayılı kanun yürür-
lükten kaldırılmıştır.

Madde 4 - Bu kanun 1 Mart 1963 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 5 - Bu kanunun hükümlerini Milli Savunma, İçişleri ve Maliye Bakan-
ları yürütür.
 
Ce: 1962 yılından itibaren Sayısal Kanun Listesi

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU (1)
Kanun Numarası : 197
Kabul Tarihi : 18/2/1963
Yayımlandığı R.Gazete : 23/2/1963 Sayı: 11342
Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 2 Sayfa: 654
*
* *
Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız
"Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı"
Cilt:1 Sayfa: 697
*
* *
BİRİNCİ BÖLÜM
Mevzu, Tarifler, Mükellef ve İstisnalar
Verginin mevzuu:

Madde 1 - (Değişik: 26/11/1980-2348/1 md.)
Bu Kanunun 5 ve 6 ıncı maddelerinde yazılı tarifelerde yer alan;
a) Karayolları Trafik Kanununa göre trafik şube veya bürolarına kayıt ve
tescil edilmiş bulunan motorlu kara taşıtları,
b) Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne kayıt ve tescil
edilmiş olan uçak ve helikopterler,
c) Liman veya belediye siciline kayıt ve tescil edilmiş olan motorlu deniz
taşıtları,
Motorlu Taşıtlar Vergisine tabidir.
Tarifler:

Madde 2 - (Değişik: 26/11/1980-2348/2 md.)
Bu Kanunda kullanılan tabirlerin taşıdıkları anlamlar aşağıda gösterilmiş-
tir.
1. Motorlu Taşıt: Karada, havada, deniz, göl ve nehirlerde insan, hayvan
ve eşya taşımaya yarayan ve makine kuvvetiyle hareket eden araçlardır.
2. Taksi: Taksimetre, tarife, pazarlık vaya sair şekillerde tespit olunan
ücretle yolcu taşıyan otomobil, kaptıkaçtı, panel ve arazi taşıtlarıdır.
3. Otomobil: Yapılış itibariyle şoföründen başka, oturmaları şartıyle, en
çok 7 yolcu alabilen, insan taşımak için imal edilmiş olan ve bu maksatla kul-
lanılan, yerle temas halinde 3 veya 4 tekerleği bulunan motorlu taşıtlardır.
(Station-ğagon, Ranch-ğagon ve benzerleri bu sınıfa dahildir.)
4. Panel: İnsan veya yük taşımak maksadiyle imal edilmiş ve sonradan ya-
pılacak harhangi bir tadille otomobil veya benzeri taşıt haline getirilmesi
mümkün, arka kısmı kapalı motorlu taşıtlardır.
-------------------
(1) 26/11/1980 tarihli ve 2348 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle Kanunun adı
"Motorlu Kara Taşıtlar Vergisi Kanunu" iken "Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanu-
nu" olarak değiştirilmiş ve değişiklik metne işlenmiştir.
KANUNLAR, HAZİRAN 1988 (EK - 2)
5. Arazi taşıtı: Karayollarında yolcu veya yük taşıyabilecek evsafta olmakla
beraber, bütün tekerlekleri muharrik olan veya olabilen motorlu taşıtlardır.
6. Kaptıkaçtı: Şoföründen başka, oturmaları şartiyle, en çok 7 yolcu alabi-
len, insan taşımak için imal edilmiş olan ve bu maksatla kullanılan, yerle te-
mas halinde 4 tekerleği bulunan, şekil ve yapılışı itibariyle otomobilden farklı
olan motorlu taşıtlardır. (Garry - all, Travel - all, jeep - station ve benzer-
leri bu sınıfa dahildir.)
7. (Değişik: 24/3/1988 - 3418/11 md.) Lüks Otomobil: Maliye ve Gümrük Bakan-
lığınca, uluslararası otomobil kataloglarındaki bilgiler de dikkate alınmak
suretiyle lüks sayılan, otomobil ve arazi taşıtlarını ifade eder. Bunların hangi
derecelerde lüks otomobil sayılacağı Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit olu-
nur.
8. (Değişik: 24/3/1981-2434/1 md.) Yat, kotra ve her türlü motorlu tekneler:
Spor ve gezinti amacıyla özel olarak kullanılan her boyda içten ve dıştan takma
motorla hareket eden tekneler ile motorlu yelkenli teknelerdir.
Motorlu yelkenli tekneler: Türkiye Yelken Federasyonuna kayıtlı olup, Fede-
rasyondan yelken numarası almış, motorları olan yelkenli teknelerdir.
9. Kayıt ve Tescil: Motorlu Taşıtların ilgili mevzuat gereğince trafik,
belediye veya liman ile Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce
tutulan sivil hava vasıtaları siciline yapılan kayıt ve tescilini ifade eder.
10. (Değişik: 24/3/1981 - 2434/1 md.) Motor gücü: Taşıtların motorlarını
imal eden fabrikalarca uluslararası normlara göre tespit olunan ve kanunlarda
(BG) olarak ifade olunan devamlı beygir gücüdür.
11. Yaş: Motorlu Taşıtlarda model yılına göre geçen süredir. Bu süre takvim
yılı itibariyle tespit edilir.
12. Net Ağırlık: Taşıtı imal eden fabrikaca belirtilen ve uluslararası oto-
mobil kataloglarında gösterilen ağırlıklar dikkate alınarak Maliye Bakanlığınca
tespit olunan ağırlıktır.
Bu verginin uygulanmasıyla ilgili diğer tabirler Trafik Kanunu, Tüzüğü, Türk
Ticaret Kanunu ve Gümrük Tarife Cetveline göre tespit olunur.
13. (Ek: 24/3/1981 - 2434/1 md.) Azami kalkış ağırlığı: Bir uçak veya heli-
kopterin, azami, yakıt, yük, yolcu ve teçhizatı dahil kalkışı için özel teknik
emirlerinde müsaade edilen ve yazılı olan azami kalkış ağırlığı olup Kg. cinsin-
dendir.
Mükellef:

Madde 3 - (Değişik: 26/11/1980-2348/3 md.)
Motorlu Taşıtlar Vergisinin mükellefi; trafik, belediye veya liman sicili
ile Ulaştırma Bakanlığınca tutulan sivil hava vasıtaları sicilinde adlarına mo-
torlu taşıt kayıt ve tescil edilmiş olan gerçek ve tüzelkişilerdir.
İstisnalar:

Madde 4 - (Değişik: 26/11/1980 - 2348/4 md.)
Aşağıda yazılı motorlu taşıtlar vergiden müstesnadır.
a) Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, il özel idareleri
ve belediyelerle köy tüzelkişiliklerince iktisap edilerek bu daire ve idareler
adına kayıt ve tescil edilen taşıtlar (Bu dairelere bağlı olup, ayrı tüzelkişi-
liği olan işletmeler ile özel kanunlarında malları Devlet malı sayılmış olan
kuruluşların taşıtları hariç),
b) Karşılıklı olmak şartiyle, yabancı devletlerin Türkiye`de bulunan elçilik
ve konsolosluklarıyla, elçi, maslahatgüzar ve konsoloslarına (Fahri konsoloslar
hariç) ve o devletin uyruğunda bulunan elçilik ve konsolosluk memurlarına ve
merkezi Türkiye`de bulunan uluslararası kurullar ile bu kurulların yabancı uy-
uklu memurlarına ve resmi bir görev için yurda gelen delege ve heyetlere ve
bu heyetlere mensup yabancı uyruklu kişilere ait taşıtlar,
c) Bizzat maluller tarafından kullanılan özel tertibatlı olarak imal edilmiş
taşıtlar.
(Ek: 24/3/1988 - 3418/12 md.) Motorlu taşıtlar vergisi ile ilgili muaflık
ve istisna hükümleri, bu Kanuna hüküm eklenmek veya bu Kanunda değişiklik yapıl-
mak suretiyle düzenlenir. Bu Kanunda yer almayan istisna ve muaflıklar hükümsüz-
dür. Ancak, uluslararası anlaşma hükümleri saklıdır.
İKİNCİ BÖLÜM
Vergileme Ölçü ve Hadleri (1)

Madde 5 - (Değişik: 29/11/1984 - 3088/1 md.)
Otomobil, kaptıkaçtı, panel ve arazi taşıtları aşağıdaki (I) sayılı tarifeye
göre vergilendirilir.
I SAYILI TARİFE (Değişik: 26/12/1993 - 3946/35 md.) (2)
Taşıtların yaşları ile ödeyecekleri yıllık vergiler
(Bu tarifenin metni için 22/12/2000 tarihli ve 24268 sayılı Resmi Gazete`ye bakınız. )
Bu hadler, I inci derece lüks otomobiller için 3 kat, II nci derece lüks
otomobiller için 2 kat ve III üncü derece lüks otomobiller için 1,5 kat olarak
uygulanır. (3)

Madde 6 - (Değişik: 29/11/1984 - 3088/2 md.)
(I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan, motorlu kara taşıtları
(II) sayılı tarifeye göre; özel amaçla kullanılan yat, kotra ve her türlü mo-
torlu tekneler (III) sayılı tarifeye, uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk
Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilen-
dirilir.
-------------
(1) 26/11/1980 tarihli ve 2348 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle bölüm başlığı
"Vergileme Ölçü ve Hadleri" olarak değiştirilmiş ve değişiklik metne
işlenmiştir.
(2) Bu tarifede Kanunla getirilmiş olan miktarlar aynen bırakılmış, 22/12/2000
tarih ve 24268 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Maliye Bakanlığı`nın 17
seri no`lu tebliğ ile 1/1/2001 tarihinden geçerli olarak
tesbit edilen miktarlar ise metne parantez içinde siyah punto ile işlen-
miştir. Daha önce Çeşitli Mevzuat ile yapılan değişiklik için bu Kanunun
sonundaki "ÇEŞİTLİ MEVZUAT İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER CETVELİ"ne bakınız.
 
Ce: 1962 yılından itibaren Sayısal Kanun Listesi

(3) Lüks uygulaması,27/12/1996 tarih ve 22860 sayılı Resmi Gazete`de yayım-
II SAYILI TARİFE (Değişik: 26/12/1993 - 3946/35 md.)(1)
Taşıtların yaşları ile ödeyecekleri yıllık vergiler
Taşıtların
cinsleri ve istiap 1 - 6 Yaş 7- 15 Yaş 16 ve daha yukarı Yaş
hadleri TL. TL. TL.
------------------------------------------------------------------------------------------------
A) Minibüs 1.190.000 884.000 391.000
(72.520.000) (53.720.000) (23.670.000)
B) Otobüs ve benzerle-
ri (Oturma yeri)
1.25 kişiye kadar 2.992.000 1.785.000 799.000
(182.560.000) (108.830.000) (48.440.000)
2. 26-35 kişiye
kadar 3.587.000 2.992.000 1.190.000
(218.870.000) (182.560.000) (72.520.000)
3. 36-45 kişiye
kadar 3.995.000 3.587.000 1.598.000
(243.810.000) (218.870.000) (97.280.000)
4. 46 kişi ve daha
yukarı 4.794.000 3.995.000 2.397.000
(292.790.000) (243.810.000) (146.120.000)
C) Kamyonet, kamyon,
çekici ve benzerleri
(İstiap haddi)
1. 1.500 Kg.`a
kadar 1.190.000 884.000 391.000
(72.520.000) (53.720.000) (23.670.000)
2. 1.501-3.500
Kg.`a kadar 2.992.000 1.785.000 799.000
(182.560.000) (108.830.000) (48.440.000)
3. 3.501-5.000
Kg.`a kadar 3.587.000 2.992.000 1.190.000
(218.870.000) (182.560.000) (72.520.000)
4. 5.001-10.000
Kg.`a kadar 3.995.000 3.587.000 1.598.000
(243.810.000) (218.870.000) (97.280.000)
5. 10.001-20.000
Kg.`a kadar 4.794.000 3.995.000 2.397.000
(292.790.000) (243.810.000) (146.120.000)
6. 20.001 Kg.
ve daha yukarı 5.984.000 4.998.000 2.652.000
(365.360.000) (305.000.000) (161.750.000)
------------
(1) Bu tarifede Kanunla getirilmiş olan miktarlar aynen bırakılmış, 22/12/2000
tarih ve 24268 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Maliye Bakanlığının 17
seri nolu tebliğ ile 1/1/2001 tarihinden geçerli olarak tespit
edilen miktarlar ise metne parantez içinde siyah punto ile işlenmiştir.
Daha önce Çeşitli Mevzuat ile yapılan değişiklik için bu Kanunun sonundaki
"ÇEŞİTLİ MEVZUAT İLE YAPILAN DEĞİŞİKLER CETVELİ"ne bakınız.
3716-1
III SAYILI TARİFE (Değişik: 26/12/1993 - 3946/35 md.) (1)
Taşıtların yaşları ile her motor gücü birimi (BG) için ödenecek vergi miktarı
Taşıtların 16 ve daha
cinsleri ve motor 1 - 3 Yaş 4 - 5 Yaş 6 - 15 Yaş yukarı Yaş
gücü (BG) TL. TL. TL. TL.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Yat, kotra ve her
türlü motorlu özel
tekneler:
10-20 BG`ne kadar 59.500 45.900 25.500 11.900
(3.608.000) (2.780.000) (1.508.000) (687.000)
21-50 BG`ne kadar 85.000 66.300 39.100 18.700
(5.171.000) (4.016.000) (2.367.000) (1.095.000)
51-100 BG`ne kadar 105.400 79.900 52.700 25.500
(6.392.000) (4.844.000) (3.188.000) (1.508.000)
101 - 150 BG`ne
kadar 132.600 98.600 66.300 32.300
(8.072.000) (5.979.000) (4.016.000) (1.953.000)
151 BG ve daha
yukarısı için 192.100 146.200 91.800 45.900
(11.711.000) (8.900.000) (5.579.000) (2.780.000)
IV SAYILI TARİFE (Değişik: 26/12/1993 - 3946/35 md.) (1)
Taşıtların yaşları ile ödeyecekleri yıllık vergiler
Taşıtların azami 1 - 3 Yaş 4 - 5 Yaş
kalkış ağırlığı TL. TL.
------------------------------- ---------------------- ----------------------
Uçak ve helikopterler:
1.150 Kg.`a kadar 6.528.000 5.440.000
(398.650.000) (332.150.000)
1.151-1.800 Kg.a kadar 8.704.000 7.616.000
(531.350.000) (465.230.000)
1.801-3.000 Kg.`a kadar 10.880.000 9.792.000
(664.330.000) (587.850.000)
3.001-5.000 Kg.`a kadar 17.408.000 15.232.000
(1.063.140.000) (930.540.000)
5.001-10.000 Kg.`a kadar 21.760.000 19.584.000
(1.329.370.000) (1.196.230.000)
10.001-20.000 Kg.`a kadar 32.640.000 30.464.000
(1.994.240.000) (1.861.160.000)
20.000 Kg. ve daha yukarı 54.400.000 48.960.000
(3.323.630.000) (2.991.340.000)
11 ve daha
Taşıtların azami 6 - 10 Yaş yukarı Yaş
kalkış ağırlığı TL. TL.
------------------------------- ----------------------- ----------------------
Uçak ve helikopterler:
1.150 Kg.`a kadar 4.352.000 3.264.000
(265.660.000) (199.040.000)
1.151-1.800 Kg.`a kadar 5.440.000 4.352.000
(332.150.000) (265.660.000)
1.801-3.000 Kg.`a kadar 8.704.000 7.616.000
(531.350.000) (465.230.000)
3.001-5.000 Kg.`a kadar 13.056.000 10.880.000
(797.470.000) (664.330.000)
5.001-10.000 Kg.`a kadar 17.408.000 15.232.000
(1.063.140.000) (930.540.000)
10.001-20.000 Kg.`a kadar 28.288.000 26.112.000
(1.728.020.000) (1.595.030.000)
20.001 Kg. ve daha yukarı 43.520.000 38.080.000
(2.658.750.000) (2.326.460.000)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Mükellefiyetin Başlaması ve Sona Ermesi, Tarh, Tebliğ ve Ödeme
Mükellefiyetin başlaması:
 
Ce: 1962 yılından itibaren Sayısal Kanun Listesi

Madde 7- (Değişik: 29/11/1984-3088/3 md.)
Motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti motorlu taşıtların trafik, liman ve-
ya belediye sicili ile Ulaştırma Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıta-
ları siciline kayıt ve tescili ile başlar.
Şu kadarki mükellefiyet;
a) Takvim yılının ilk altı ayı içinde yeni kayıt ve tescil edilen taşıtlar-
da kayıt ve tescilin yapıldığı takvim yılı başından, son altı ayı içinde yeni
kayıt ve tescil edilen taşıtlarda ise, son altı aylık dönemin başından itibaren,
-------------------
(1) Bu tarifede Kanunla getirilmiş olan miktarlar aynen bırakılmış, Maliye Ba-
kanlığının 22/12/2000 tarih ve 24268 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan
17 seri nolu tebliğ ile 1/1/2001 tarihinden geçerli olarak tespit
edilen miktarlar ise metne parantez içinde siyah punto ile işlenmiştir.
Daha önce Çeşitli Mevzuat ile yapılan değişiklik için bu Kanunun sonundaki
"ÇEŞİTLİ MEVZUAT İLE YAPILAN DEĞİŞİKLER CETVELİ"ne bakınız.
3716-2
b) Kayıt ve tescilli olup da devir ve temlik sebebiyle kayıt ve tescil
yapılan taşıtlarda değişiklik, takvim yılının ilk altı ayında yapılmış ise ta-
kip eden son altı aylık dönemin başından; son altı ayında yapılmış ise takip
eden takvim yılı başından itibaren,
Nazara alınır.
Mükellefiyetin sona ermesi:

Madde 8 - (Değişik: 29/11/1984-3088/4 md.)
Motorlu taşıtların trafik, liman veya belediye sicili ile Ulaştırma Bakan-
lığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline ait kayıtlarının silin-
mesi halinde, silinme takvim yılının ilk altı ayı içinde yapılmış ise ikinci
altı aylık dönemin başından, ikinci altı aylık dönem içinde yapılmışsa takip-
eden takvim yılı başından itibaren mükellefiyet sona erer.
Verginin tarh, tebliğ ve ödenmesi:

Madde 9 - (Değişik: 3/12/1988 - 3505/26 md.)
Motorlu taşıtlar vergisi, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin
vergi dairesi tarafından her yıl Ocak ayının başında yıllık olarak tahakkuk et-
tirilmiş sayılır. Şu kadar ki, yıl içinde bu Kanunun 10 uncu ve 11 inci madde-
leri gereğince, vergi miktarlarında bir değişiklik olması halinde, bu değişik-
liğe göre ödenecek vergi; değişiklik, takvim yılının ilk altı ayında yapılmış
ise takip eden son altı aylık dönemin başında, son altı ayında yapılmış ise
takip eden takvim yılı başında tahakkuk ettirilmiş sayılır.
Tahakkuk ettirilen vergi, ayrıca mükellefe tebliğ olunmaz ve vergi tahak-
kuk ettirilen günde tebliğ edilmiş sayılır.
Maliye ve Gümrük Bakanlığı, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yer-
le sınırlı olmaksızın, motorlu taşıtlar vergisinin tarh, tahakkuk ve tahsil
işlemlerini yürütecek vergi dairesini tespit etmeye yetkilidir.
Motorlu taşıtlar vergisi her yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte
ödenir. Takvim yılının ilk altı ayında, taşıtın bünyesinde bir değişiklik olması
veya verginin artırılması veya azaltılması halinde ikinci taksit, yeni duruma
göre ödenir.
a) (Mülga: 22/7/1998-4369/76 md.)
b) (Mülga: 22/7/1998-4369/76 md.)
(Ek: 22/7/1998-4369/76 md.) (I), (II), (III) ve (IV) sayılı tarifelerde
yazılı taşıtlar için vergi taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin
vergi dairesine ödenir.
(I), (II), (III) ve (IV) sayılı tarifelerde yazılı taşıtların, yıl içinde
ilk defa kayıt ve tescillerinin yapılması halinde vergi, yıllık olarak tahakkuk
eder. Tahakkuk eden verginin taksit süresi geçmiş olan kısmı kayıt ve tescilin
yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde ödenir. Şu kadar ki, ilk altı aylık
dönem geçtikten sonra yapılacak kayıt ve tescil işlemlerinde, sadece ikinci
altı aylık döneme ilişkin vergi tahakkuk eder ve ödenir.
Devir ve temlik sebebiyle Ocak ve Temmuz ayları içinde yapılacak kayıt ve
tescil değişikliğinde vergi, bu değişikliğin yapılmasından önce ödenir.
Yetki:

Madde 10 - (Değişik: 26/12/1993 - 3946/35md.)
Bu Kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinde yer alan (I),(II),(III)ve(IV)sayılı ta-
rifelerindeki 1.1.1993 tarihi itibariyle geçerli olan vergi miktarları %70 ora-
nında artırılmıştır.
Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi
miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan
yeniden değerleme oranında artırılır.
(Değişik:23/11/2000-4605/1 md.) Bakanlar Kurulu;
a)Yeniden değerleme oranının %50 fazlasını geçmemek, %20`sinden az
olmamak üzere yeni oranlar tespit etmeye,
b)Kanunda yazılı vergi miktarları ile yeniden değerleme oranı veya (a)
bendindeki oran uygulanmak suretiyle belirlenmiş olan vergi miktarlarını, taşıt-
ların teknik özellikleri ve/veya kullandıkları yakıt türleri veya kullanım amaçları
itibariyle ayrı ayrı veya topluca yirmi katına kadar artırmaya,
c)EURO normlarını sağlayan katalitik konvertör sistemi ile teçhiz edilmiş
taşıtlarda tespit edilen bu oranı veya vergi miktarlarını %50 nispetine kadar
indirmeye,
Yetkilidir.
Bu suretle hesaplanan ve ödenmesi gereken vergi miktarlarında 10 000 lira-
nın,(III) sayılı tarife için ödenecek vergi miktarlarının hesaplanmasında ise
1 000 liranın altındaki tutarlar dikkate alınmaz.
Vergiye müessir değişiklikler:

Madde 11 - (Değişik: 3/12/1988 - 3505/28 md.)
Yıl içinde taşıtın vergilendirilmesine esas olan model yılı, cinsi, net
ağırlığı, istiap haddi, motor gücü birimi (BG) ve azami kalkış ağırlığı gibi
unsurlarından herhangi birisinde, verginin artırılması veya azaltılmasını gerek-
tiren bir değişiklik olduğu takdirde, bu değişiklik, takvim yılının ilk altı
ayında yapılmış ise takip eden son altı aylık dönemin başından, son altı ayın-
da yapılmış ise takip eden takvim yılı başından itibaren dikkate alınır ve ver-
gi, yeni duruma göre ödenir.
Takvim yılından daha yeni model taşıtların vergilendirilmesinde, içinde
bulunulan takvim yılının modeli esas alınır.

Madde 12 - (Mülga: 29/11/1984-3088/10 md.)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Bildirme ve sorumluluk: (2)

Madde 13 - (Değişik: 26/11/1980 - 2348/10 md.)
a) Trafik, belediye veya liman sicil memurları ile Ulaştırma Bakanlığı
sivil hava vasıtaları sicil memurları kayıt ve tescil ettikleri motorlu taşıt-
ları bu taşıtların cins, nevi, nitelikleri ve kullanış maksatları ile verginin
alınmasına esas olabilecek diğer bilgileri ve bunlarda vukua gelen değişiklik-
leri, kayıt ve tescilin yapıldığı ve değişikliğin tespit olunduğu tarihten iti-
baren bir ay içinde ilgili vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar.
Bu mecburiyetleri yerine getirmeyen trafik, belediye veya liman sicil memur-
ları ile Ulaştırma Bakanlığı sivil hava vasıtaları sicil memurları hakkında 213
sayılı Vergi Usul Kanununun 150 nci maddesinin 1-3 bendinde yazılı olanlar için
uygulanan ceza hükmolunur.
b) Motorlu Taşıtlar Vergisi mükellefleri, adlarına kayıt ve tescil edilmiş
bulunan taşıtları, bu taşıtların cins, nevi, niteliklerini ve kullanış maksat-
ları ile verginin alınmasına esas olabilecek diğer bilgileri ve bunlarda vukua
gelen değişiklikleri, kayıt ve tescilin yapıldığı veya değişikliğin vukubulduğu
tarihten itibaren bir ay içinde ilgili vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar.
Bu mecburiyetlere riayet etmeyenler hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu-
nun 352 nci maddesine bağlı usulsüzlük cezalarına ait cetvelin (İhtar 2) sıra-
sına göre ceza kesilir.
c) (Değişik: 24/3/1988 - 3418/16 md.) Noterler (3) trafik, belediye veya
liman sicil memurları ile Ulaştırma Bakanlığı sivil hava vasıtaları sicil
memurları gibi, taşıtların her türlü satış veya devir işlemlerini yapanlar,
motorlu taşıtların her türlü satış veya devir işlemlerini yapmadan önce, bu ta-
şıtlara ait o güne kadar ödenmemiş motorlu taşıtlar vergileri ile gecikme zam-
ları, gecikme faizleri ve vergi cezalarının ödendiğini gösterir belgeyi istemeye
mecburdurlar.
d) Taşıtlarla ilgili fenni muayene komisyonları, liman ve deniz işletme
bölge müdürlükleri, belediyeler veya liman başkanlıkları ile Ulaştırma Bakan-
lığı sivil havacılık genel müdürlüğü taşıtların fenni muayenelerini yapmadan,
denize veya uçuşa elverişli belgelerini vermeden önce, verginin ödenip ödenme-
diğini araştırmak zorundadırlar.
----------------------
(1) Bu fıkrada yeralan "EURO93" ibaresi, 22/7/1998 tarih ve 4369 sayılı Kanunun
81 inci maddesi ile "EURO" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
(2) 26/11/1980 tarihli ve 2348 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle bölüm başlığı
"Bildirme ve Sorumluluk" olarak değiştirilmiş ve değişiklik metne işlenmiş-
tir.
(Değişik: 24/3/1988-3418/16 md.) Vergisi ödenmemiş taşıtlara ait fenni mua-
yene yapılamaz, denize veya uçuşa elverişli belgesi verilemez. (Mülga:
22/7/1998-4369/82 md.)
e) (Birinci fıkra mülga: 22/7/1998-4369/82 md.)
(Değişik: 24/3/1988 - 3418/16 md.) Yukarıdaki (c) ve (d) bentlerinde belir-
tilen zorunluluklara uymadan işlem yapanlar, ödenmeyen veya noksan ödenen vergi-
ler ile gecikme zamları, gecikme faizleri ve vergi cezalarından, mükelleflerle
birlikte müteselsilen sorumludurlar. Ancak, bunlar sorumlu sıfatı ile ödemek
mecburiyetinde kaldıkları vergiler dolayısıyla mükelleflere rücu hakkına sahip-
tirler.
(Mülga: 22/7/1998-4369/82 md.)
Gider kaydedilmeme hali:

Madde 14 - (Değişik: 29/11/1984-3088/9 md.)
Bu Kanuna bağlı (I), (III) ve (IV) sayılı tarifelerde yer alan taşıtlardan
(Ticari maksatla kullanılan uçak ve helikopterler ile taşıt kiralama faaliyeti
ile uğraşan işletmelerin bu amaçla kiraya verdikleri taşıtlar hariç) alınan
vergi ve cezalar ile gecikme zamları gelir ve kurumlar vergilerinin matrahları-
nın tespitinde gider olarak kabul edilmez.
 
Ce: 1962 yılından itibaren Sayısal Kanun Listesi

Madde 15-16 - (Mülga: 29/11/1984 - 3088/10 md.)
Paylar:

Madde 17 - (Mülga: 21/2/2001 - 4629/1 md.)
onun, belediyelerin ve il özel idarelerinin bizzat başarma imkanı bulamadık-
ları trafik mevzuu ile ilgili hizmetlerinin ifası için yapacakları teklifleri
inceliyerek hazırlıyacağı bir yıllık program dairesinde Mahalli İdareler Genel
Müdürlüğünün teklifi ve İçişleri Bakanının tasdikı ile ilgili belediyeler ve
il özel idarelerine tahsis olunur.
Bu paralar adı geçen mahalli idarelerce hiçbir şekilde tahsis maksadı dışın-
da kullanılmaz. (1)
Kaldırılan hükümler:

Madde 18 - 6936 sayılı Hususi Otomobil Vergisi Kanunu ile 232 sayılı kanun-
la değişik 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 9 uncu maddesi kaldırılmış-
tır.
Geçmiş yıllara ait vergi ve resimler:
Geçici madde 1 - 1962 ve daha önceki bütçe yıllarına ait Hususi Otomobil
Vergisi, Trafik Resmi ve bunlara ait cezaların eski hükümlere göre alınmasına
devam olunur.
Geçici madde 2 - Bu kanun gereğince tahsil olunacak Motorlu Kara Taşıt-
ları Vergisi 1963 Mali yılı bütçesi (B) cetvelinde Hususi Otomobil Vergisi adlı
16 ncı bölüme gelir kaydedilir.

Geçici Madde 3 - (Ek : 24/3/1988-3418/17 md.) Halen spor veya lüks otomo-
bil olarak kabul edilen taşıtlarla ilgili uygulamaya 1.7.1988 tarihine kadar
aynı şekilde devam olunur.
Yürürlük tarihi:

Madde 19 - Bu kanun 1 Mart 1963 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme yetkisi:

Madde 20 - Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
*
* *
18/2/1963 TARİH VE 197 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN
GEÇİCİ MADDELER
1 - 26/11/1980 tarih ve 2348 sayılı kanunun geçici maddeleri:

GEÇİCİ MADDE 1 - Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinde yer
alan III sayılı tarifede yazılı, yat, kotra ve her türlü içten veya dıştan
takma motorlu özel tekneleri elinde bulunduranlardan, bu taşıtlarını bulunduk-
ları yer belediye veya liman başkanlıklarına aynı tarifedeki uçak ve helikopter-
leri elinde bulunduranlardan Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlü-
ğüne kaydettirmemiş olanlar, bunların 2 ay içerisinde kayıt işlemlerini, bele-
diye veya liman başkanlıkları ile Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel
Müdürlüğüne yaptırmak ve bu dairelerin bulunduğu yerdeki ilgili vergi dairesi-
ne bildirmek zorundadırlar.

GEÇİCİ MADDE 2 - 27/9/1962 gün ve 11217 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan
"Araçların Kayıt ve Tescil İşlemleri ile Plakalar Hakkındaki Yönetmelik" hüküm-
lerine göre yeni plaka almamış taşıt sahipleri adına, eski plaka numaraları
üzerinden Motorlu Taşıtlar Vergisi tarh edilemez; bu suretle daha önce tarh ve
tahakkuk ettirilip de tahsil olunamayan Motorlu Kara Taşıtları Vergileri de
terkin olunur.
-------------------
(1) a-) 2/2/1981 tarih ve 2380 sayılı Kanunun 3/b md. ile, bu maddenin Belediye
ve Özel İdarelere pay verilmesine dair hükümleri ile bu kuruluşlara ge-
nel bütçe gelirlerinden pay verilmesine ilişkin diğer hükümler yürürlük-
ten kaldırılmıştır.
b-) Bu maddenin, Trafik Hizmetleri Geliştirme Fonuna pay verilmesine ilişkin
hükümlerinin, 2001 bütçe yılında sözkonusu yıl Bütçe Kanununa bağlı (A)
cetvelinin ilgili tertiplerine konulmuş ödenek tutarları düzeyinde uygu-
lanacağı 20/12/2000 tarih ve 4611 sayılı "2001 Mali Yılı Bütçe Kanunu"
nun 68/a-(3) maddesi ile hüküm altına alınmıştır. (R.G.:30/12/2000-24273 mük.)
3720-1

Geçici Madde 3 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, Motorlu Kara Taşıt-
ları Vergisinin 1980 yılına ait iki taksidini birden yatıranlar, 2 nci taksidin
ödeme süresinde; bu Kanunda yer alan tarifelere göre, hesaplanacak 2 nci taksi-
de ilişkin miktarla, daha önce ödedikleri 2 nci taksit tutarı arasındaki farkı
Vergi Dairesine yatırmakla yükümlüdürler.

Geçici Madde 4 - Bu Kanunun yayımı tarihinden önce, 1980 Bütçe yılı için
tahakkuk ettirilen veya tahsil olunan Motorlu Kara Taşıtları Vergileri, Motorlu
Taşıtlar Vergisinin ilgili tarifelerindeki hadlere ve Vergi Usul Kanunu Hüküm-
lerine göre düzeltilir ve yukardaki Geçici 3 üncü Maddede belirtilen esaslara
göre hesaplanan fark 2 nci taksit süresinde tahsil olunur.
2) 29/11/1984 tarih ve 3088 sayılı Kanunun geçici maddesi:

Geçici Madde 1 - 28/2/1980 tarihine kadarki dönemlere ait olarak tahakkuk
edilip de bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar tahsil edilmemiş bulunan
motorlu kara taşıtları vergileri ile bunlara ilişkin cezalar ve gecikme zamları
terkin olunur.
3) 3/12/1988 tarih ve 3505 sayılı Kanunun geçici maddesi:

Geçici Madde 1 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar (bu tarih dahil)
her bir vergi türü, vergilendirme dönemi ve vergi dairesi itibariyle miktarı
500.000 lirayı aşmayan ve vadesi geldiği halde ödenmemiş olan vergiler ile bu
tarih itibariyle ihtilaflı hale getirilmiş ya da dava açma süresi henüz geçme-
miş olan ve miktarı 500.000 lirayı aşmayan vergilerin % 30 fazlasıyla ve ihti-
laf yaratmamak, yaratılmış ihtilaftan vazgeçmek kaydıyla 31.12.1988 tarihi so-
nuna kadar ödenmesi halinde, ödenen bu vergilere isabet eden gecikme zammı,
gecikme faizi ve vergi cezalarının tahsilinden vazgeçilir.
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce her bir vergi türü, vergilendir-
me dönemi ve vergi dairesi itibariyle asılları kısmen veya tamamen ödenmiş bulu-
nan vergilere ait olan ve her vergi türü itibariyle miktarı 500.000 lirayı
aşmayan gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarının % 30`unun 31.12.1988
tarihi sonuna kadar ödenmesi halinde, kalan % 70`inin tahsilinden vazgeçilir.
Bu maddenin uygulanmasına ait usul ve esaslar Maliye ve Gümrük Bakanlığınca
belirlenir.
KANUNLAR, ŞUBAT 1989 (EK - 3)
3720-2
3720-3
197 Sayılı Kanunun Çeşitli Maddelerindeki Oran ve Miktarlarda
ÇEŞİTLİ MEVZUAT İLE YAPILAN
DEĞİŞİKLİKLER CETVELİ
Değişiklik Yapan
Mevzuatın Yayımlandığı Resmi Gazete`nin Değişiklik
Tarihi Numarası Tarihi Numarası Gören Tarife
----------- ------------ -------------- ------------------ ---------------
25/6/1988 88/13038 26/6/1988 19854 Mükerrer I, II, III, IV.
28/12/1988 88/13645 30/12/1988 20035 I, II, III, IV.
27/12/1989 89/14912 30/12/1989 20388 I, II, III.
24/12/1990 90/1317 30/12/1990 20741 I, II, III, IV.
26/12/1991 91/2568 31/12/1991 21098 I, II, III, IV.
28/12/1992 92/3920 31/12/1992 21452 I, II, III, IV.
Tebliğ 10 25/12/1995 22504 I, II, III, IV.
Tebliğ 11 27/12/1996 22860 I, II, III, IV.
Tebliğ 14 16/12/1997 23202 Mükerrer I, II, III, IV.
Tebliğ 15 1/12/1998 23540 Mükerrer I, II, III, IV.
Tebliğ 16 16/12/1999 23908 I,II,III,IV
Tebliğ 17 22/12/2000 24268 I,II,III,IV
3720-4
197 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE
Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın
Yürürlükten Kaldırılan -------------------------------
Kanun veya Kanun Hükümleri Tarihi Sayısı Maddesi
--------------------------------------------- --------- --------- ---------
18/2/1863 tarih ve 197 sayılı Kanunun, 12, 15
ve 16 ncı maddeleri 29/11/1984 3088 10
29/7/1970 tarih ve 1318 sayılı Kanuna
29/11/1984 gün ve 3089 sayılı Kanunun 5 nci
maddesiyle eklenen "Ek Madde" 24/3/1988 3418 41
4/1/1961 tarih ve 213 sayılı Kanuna 3239
sayılı Kanunla eklenen "Mükerrer Madde 415" 24/3/1988 3418 42
6/12/1984 tarih ve 3100 sayılı Katma Değer
Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları
Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunun 7 nci
maddesinin 2 nci fıkrası, 3/12/1988 3505 34
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü
maddesinin (B) fıkrası ile mükerrer 116 ncı
maddesinin yedinci fıkrası, 3/12/1988 3505 34
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 358 inci
maddesinin 2 numaralı bendi, 3/12/1988 3505 34
197 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN
YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE
Kanun Yürürlüğe
No. Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler giriş tarihi
------- ----------------------------------------------------------------- -------------------
2348 -- 28/11/1980
2380 -- 1/3/1981
2434 -- 1/3/1981 tarihinden
geçerli olmak üzere
26/3/1981
3088 Geçici 1 inci maddesi ile Maliye ve Gümrük
Bakanlığına yetki veren hükümleri 6/12/1984
1 inci ve 2 nci maddeleri 1/1/1985 tarihin-
den geçerli olmak üzere
6/12/1984
Diğer maddeleri 1/1/1986
3418 a) 1 - 10 1/4/1988
b) 12 - 13 ve 15 1/7/1988 tarihin-
den geçerli olmak üzere
31/3/1988
c) 23 ve 24 1/1/1988 tari-
hinden geçerli
olmak üzere
31/3/1988
d) Diğer maddeleri 31/3/1988
3505 1) 2, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 21, 22, 23, 26, 28,
29, 32, 33, 34 ve geçici 2 nci maddeler (1/1/1989 tari-
hinden geçerli
olmak üzere)
10/12/1988
2) Bakanlar Kuruluna ve Maliye ve Gümrük Bakanlığına yet-
ki veren hükümleri ile diğer maddeleri 10/12/1988
3858 1,2 ve 3 üncü maddeleri 1/1/1993
Diğer maddeleri 27/12/1992
3946 ---- 1/1/1994
4605 1 inci madde 30/1/2000
4629 --- 1/1/2002 tarihinden
geçerli olmak üzere
3/3/2001 tarihinde
 
Ce: 1962 yılından itibaren Sayısal Kanun Listesi

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNUNUN
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ
Kanun Numarası : 197
Kabul Tarihi : 18/2/1963
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 23/2/1963 Sayı: 11342
Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 2 Sayfa: 654
1 - 26/11/1980 tarih ve 2348 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,
12,13,14 ve 15)

Madde 1 - (18/2/1963 tarih ve 197 sayılı Kanunun hükmüdür.)
Karayolları Trafik Kanununa göre trafik şube veya bürolarında kayıt ve tes-
cil edilmiş olan motorlu taşıtlarla lastik tekerlekli traktörler Motorlu Kara
Taşıtları Vergisine tabidir.

Madde 2 - (18/2/1963 tarih ve 197 sayılı Kanunun hükmüdür.)
Bu kanunda kullanılan tabirlerin taşıdıkları anlamlar aşağıda gösterilmiş-
tir;
1. Motorlu taşıt: Karayolunda insan, hayvan ve eşya taşımaya yarıyan ve
makina kuvvetiyle hareket eden araçlardır.
2. Motosiklet: Yere devamlı olarak değen en fazla üç tekerleği bulunan, ge-
nişliği 160 santimetreyi, uzunluğu 4 metreyi ve yüklü ağırlığı 750 kilogramı
geçmiyen, sepetli veya sepetsiz, motorlu araçlardır. Karoseri yük veya yolcu
taşıyabilecek şekilde sandıklı veya özel biçimli yapılmış üç tekerlekli moto-
sikletlere "yük - yolcu motosikleti" denir.
3. Otomobil: Yapılışı itibariyle şoföründen başka, oturmaları şartiyle en
çok 7 yolcu alabilen, insan taşımak için imal edilmiş olan ve bu maksatla kul-
lanılan, yerle temas halinde 3 veya 4 tekerleği bulunan motorlu taşıtlardır.
(Station - ğagon, Ranch - ğagon ve benzerleri bu sınıfa dahildir.)
4. Kaptıkaçtı: Şoföründen başka oturmaları şartiyle en çok 7 yolcu alabi-
len, insan taşımak için imal edilmiş olan ve bu maksatla kullanılan, yerle
temas halinde 4 tekerleği bulunan, şekil ve yapılışı itibariyle otomobilden
farklı olan motorlu taşıtlardır. (Garry - all, Travel - all, Jeep - station ve
benzerleri bu sınıfa dahildir.)
5. Minibüs (Küçük otobüs): Şoföründen başka oturmaları şartiyle 8 ila 10
yolcu alabilen, insan taşımak için imal edilmiş olan ve bu maksatla kullanılan
motorlu taşıtlardır.
6. Kamyonet: Bir tona kadar (Bir ton dahil) yük taşımak için imal edilmiş
olan, bu maksatla veya Karayolları Trafik Kanunu ve Tüzüğündeki bu cins taşıt-
lara ait yolcu nakliyatı ile ilgili şartları sağlamak kaydiyle, insan taşımak
gayesiyle de kullanılabilen motorlu taşıtlardır.
7. Panel: İnsan veya yük taşımak maksadiyle imal edilmiş ve sonradan yapı-
lacak herhangi bir tadille otomobil veya benzeri taşıt haline getirilmesi müm-
kün, arka kısmı kapalı motorlu taşıtlardır.
8. Arazi taşıtı: Karayolları yolcu veya yük taşıyabilecek evsafta olmakla
beraber bütün tekerlekleri muharrik olan veya olabilen motorlu taşıtlardır.
9. Otobüs: Şoföründen başka oturmaları şartiyle 10 kişiden fazla yolcu ala-
bilen, insan taşımak için imal edilmiş olan ve bu maksatla kullanılan motorlu
taşıtlardır. (Troleybüsler de bu sınıfa dahildir.)
10. Kamyon: Bir tondan fazla yük taşımak için imal edilmiş olan,bu maksatla
veya Karayolları Trafik Kanunu ve Tüzüğündeki bu cins taşıtlara ait yolcu nak-
liyatı ile ilgili şartları sağlamak kaydiyle insan taşımak gayesiyle de kulla-
nılabilen motorlu taşıtlardır.
11. Lastik tekerlekli traktör: Karayolları insan, hayvan ve eşya nakliyatı
da yapabilen lastik tekerlekli traktörlerdir.
12. Net ağırlık: Karayolları Trafik Tüzüğünün ikinci maddesinin 61/b fıkra-
sındaki manayı tazammun eder.
13. Kayıt ve tescil: Karayolları Trafik Kanunu gereğince trafik şube veya
bürolarınca yapılan kayıt ve tescil ifade eder.
14. Özel taşıt: Binek olarak özel hizmetlerde kullanılan otomobil, kaptı-
kaçtı, minibüs, kamyonet, panel ve arazi taşıtıdır.
15. Taksi: Taksimetre, tarife, pazarlıkla veya sair şekillerde tesbit olu-
nan ücretle, yolcu taşıyan otomobil, kaptıkaçtı, minibüs, kamyonet panel ve
arazi taşıtıdır.
16. Yaş: Motorlu kara taşıtlarında model yılına göre geçen süredir. Bu süre
takvim yılı itibariyle tesbit edilir.

Madde 3 - (18/2/1963 tarih ve 197 sayılı Kanunun hükmüdür.)
Motorlu Kara Taşıtları Vergisini, adlarına motorlu taşıt veya lastik teker-
lekli traktör kayıt ve tescil edilmiş olan gerçek veya tüzel kişiler ödemekle
mükelleftir.

Madde 4 - (18/2/1963 tarih ve 197 sayılı Kanunun hükmüdür.)
Aşağıda yazılı motorlu taşıtlar vergiden müstesnadır:
a) Devlete, katma bütçeli idarelere, belediyelere, il özel idarelerine ve
köy tüzel kişiliklerine ait taşıtlar;
b) Karşılıklı olmak şartiyle,yabancı Devletlerin Türkiye`de bulunan elçilik
ve konsolosluklariyle, elçi, mazlahatgüzar ve konsoloslarına (Fahri konsoloslar
hariç) ve o Devletin uyruğunda bulunan elçilik ve konsolosluk memurlarına ve
merkezi Türkiye`de bulunan milletlerarası kurullar ve bu kurulların yabancı uy-
ruklu memurlarına ve milletlerarası kurulların Türkiye`deki temsilcilikleri ile
bu temsilciliklerin yabancı uyruklu memurlarına ve resmi bir görev için yurda
gelen delege ve heyetlere ve bu heyetlere mensup yabancı uyruklu kişilere ait
taşıtlar;
c) Bizzat malüller tarafından kullanılan hususi tertibatlı taşıtlar.

Madde 5 - (18/2/1963 tarih ve 197 sayılı Kanunun hükmüdür.)
Binek olarak özel hizmetlerde kullanılan otomobil, kaptıkaçtı, minibüs,kam-
yonet, panel ve arazi taşıtı, aşağıdaki I sayılı tarifeye göre vergilendirilir.
I - Sayılı tarife
Taşıtların yaşları ve ödeyecekleri yıllık vergiler
16 ve daha
1-3 yaş 4-5 yaş 6-15 yaş yukarı yaşlar
Taşıtların net ağırlığı Lira Lira Lira Lira
----------------------------- --------- ---------- ----------- ----------------
950 kilo ve daha aşağı 432 396 324 252
951 - 1200 kilo 780 684 552 396
1201 - 1600 kilo 1500 1320 1044 744
1601 - 1800 kilo 2304 2016 1584 1104
1801 ve daha yukarı 4248 3708 2892 1992

Madde 6 - (18/2/1963 tarih ve 197 sayılı Kanunun hükmüdür.)
Taksimetre, tarife, pazarlıkla veya sair şekillerde tesbit olunan ücretle
yolcu taşıyan otomobil, kaptıkaçtı, minibüs, kamyonet,panel ve arazi taşıtı ile
diğer bilümum motorlu kara taşıtları ve lastik tekerlekli traktörler aşağıdaki
II sayılı tarifeye göre vergilendirilir:
II - Sayılı tarife
Taşıtların yaşları ve
ödiyecekleri yıllık vergiler
11 ve
daha yukarı
1-10 yaş yaşlar
Taşıtların cins ve vasfı Lira Lira
------------------------------------------------------- ----------- -----------
Motosiklet 72 60
Yük - yolcu motosikleti 96 84
Net ağırlığı 1200 (Dahil) kg.a kadar otomobil 144 132
Net ağırlığı 1201-1800 (Dahil) Kg.a arasında olan otomobil 192 180
Net ağırlığı 1801 Kg. veya daha fazla olan otomobil 240 216
Kamyonet,kaptıkaçtı,minibüs,panel ve arazi taşıtı 192 180
İstiap haddi 5 (Dahil) tona kadar kamyon veya oturma yeri
25 (Dahil) kişiye kadar otobüs, troleybüs ve benzeri 216 192
İstiap haddi 5 tondan fazla olan kamyon veya oturma yeri
25 kişiden fazla olan otobüs, troleybüs ve benzerleri 240 228
Lastik tekerlekli traktörler 144 132
Zirai Gelir Vergisi mükellefi olmıyan kişilerin,munhasıran kendi ziraat iş-
lerinde kullandıkları lastik tekerlekli traktörler bu vergiye tabi değildir.

Madde 7 - (18/2/1963 tarih ve 197 sayılı Kanunun hükmüdür.)
Motorlu kara taşıtlarının trafik şube veya bürolarına kayıt ve tescili ile
mükellefiyet başlar.

Madde 8 - (18/2/1963 tarih ve 197 sayılı Kanunun hükmüdür.)
Motorlu kara taşıtlarının trafik şube veya bürolarınca kayıtlarının silin-
mesi halinde silinmeyi takip eden aybaşından itibaren mükellefiyet sona erer.

Madde 9 fıkra bir - (18/2/1963 tarih ve 197 sayılı Kanunun hükmüdür.)
Motorlu Taşıtlar Vergisi, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin
vergi dairesince, bütçe yılının ilk ayında, yıllık olarak tahakkuk ettirilir.

Madde 12 fıkra bir - (18/2/1963 tarih ve 197 sayılı Kanunun hükmüdür.)
Motorlu Taşıtlar Vergisi,taşıtların kayıt ve tescil edildikleri yerin vergi
dairesine, Haziran ve Aralık ayları içinde, iki eşit taksitte ödenir.

Madde 13 - (18/2/1963 tarih ve 197 sayılı Kanunun hükmüdür.)
a) Trafik şube veya büroları kayıt ve tescil ettikleri motorlu kara taşıt-
larını, bu taşıtların cins, nevi, nitelikleri ve kullanış maksatları ile vergi-
nin alınmasına esas olabilecek diğer bilgileri ve bunlarda vukua gelen değişik-
likleri, kayıt ve tescilin yapıldığı ve değişikliğin tesbit olunduğu tarihten
itibaren bir ay içinde ilgili vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar.
Bu mecburiyetleri yerine getirmeyen trafik şube veya bürolarının ilgili me-
murları hakkında, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 150 nci maddesinin 1-3 ben-
dinde yazılı olanlar için uygulanan ceza hükmolunur.
b) Motorlu Kara Taşıtları Vergisi mükellefleri, adlarına kayıt ve tescil
edilmiş bulunan taşıtları, bu taşıtların cins, nevi, niteliklerini ve kullanış
maksatları ile verginin alınmasına esas olabilecek diğer bilgileri ve bunlarda
vukua gelen değişiklikleri, kayıt ve tescilin yapıldığı veya değişikliğin vuku
bulduğu tarihten itibaren bir ay içinde ilgili vergi dairesine bildirmeye mec-
burdurlar.
Bu mecburiyetlere riayet etmiyenler hakkında, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu-
nun 352 nci maddesine bağlı usulsüzlük cezalarına ait cetvelin (İhtar 2) sıra-
sına göre ceza kesilir.

Madde 14 - (18/2/1963 tarih ve 197 sayılı Kanunun hükmüdür.)
Bu kanuna bağlı 1 sayılı tarife gereğince hususi taşıtlardan alınan vergi
ve cezalar gelir ve kurumlar vergilerinin matrahlarının tesbitinde gider olarak
kabul edilmez.

Madde 15 - (18/2/1983 tarih ve 197 sayılı Kanunun hükmüdür.)
Taksi olarak kullanılan otomobil, kaptıkaçtı, minibüs, kamyonet, panel ve
arazi taşıtı sahipleri kayıt ve tescil tarihinden itibaren plaka ile birlikte
taksi kelimesini ifade eden (T) işareti takmaya ve damalı kuşak çizdirmeye mec-
burdurlar. Bu mecburiyetlerden herhangi birine riayetsizlik halinde, riayetsiz-
liğin devam ettiği müddetçe bu taşıtlar I sayılı tarifeye göre vergilendirilir.
2 - (24/3/1981 tarih ve 2434 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 2 ve 6)

Madde 2 bent (8 ve 10) - (26/11/1980 tarih ve 2348 sayılı Kanunun hükmü-
dür.)
8. Yat - Kotra: Spor ve gezinti maksadiyle kullanılan her boyda direkli ve
direksiz rondalı, içten ve dıştan takma motor gücü ile yürütülen teknelerdir.
10. Motor Gücü: Taşıtların fabrikalarınca tespit edilmiş olan standart
motorgücünün beygir gücü (BG) olarak ifadesidir.

Madde 6 - (26/11/1980 tarih ve 2348 sayılı Kanunun hükmüdür.)
I Sayılı tarifede yazılı taşıtlardan taksi olarak kullanılanlar ile mezkür
tarife dışında kalan bilumum motorlu kara taşıtları II sayılı tarifeye göre;
yat, kotra ve her türlü içten veya dıştan takma motorlu özel tekneler ile uçak
ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumu, Türk Hava Yolları Anonim Ortak-
lığına ait olanlar hariç) aşağıdaki III Sayılı tarifeye göre vergilendirilir-
ler.
 
Ce: 1962 yılından itibaren Sayısal Kanun Listesi

II SAYILI TARİFE
Taşıtların yaşları ile
ödeyecekleri yıllık vergiler
-------------------------------------
16 ve daha
Taşıtların cinsleri, 1-3 yaş 4-5 yaş 6-15 yaş yukarı yaş
net ağırlıkları ve istiap hadleri TL. TL. TL. TL.
------------------------------------ --------- --------- ---------- -----------
A) TAKSİLER:
950 kg. ve daha aşağı 3000 2580 2040 1500
951-1200 Kg. 4500 3780 3000 2280
1201-1600 Kg. 6780 5640 4440 3360
1601 ve daha yukarı 10020 8400 6840 5040
B) MİNİBÜS: 12000 10020 8100 6000
C) OTOBÜS:
Oturma yeri 25 kişiye kadar 21000 17520 14100 10500
Oturma yeri 26 kişi ve daha yukarı 28200 23520 18840 14100
D) KAMYONET: 12000 10020 8100 6000
E) KAMYON, ÇEKİCİ VE
BENZERLERİ:
İstiap haddi 5000 Kg-a kadar 21000 17520 14100 10500
İstiap haddi 5001 Kg.ve daha yukarı 28200 23520 18840 14100
F) LASTİK TEKERLEKLİ
TRAKTÖRLER: 2100 1752 1440 1080
G) MOTOSİKLETLER, YÜK-YOLCU
MOTOSİKLETLERİ 600 540 420 300
III SAYILI TARİFE
Her motor gücü birimi
(BG) için ödenecek
Taşıtın cinsi ve motor gücü (BG) vergi miktarı (TL.olarak)
--------------------------------------------- ------------------------------
A) YAT,KOTRA VE HER TÜRLÜ İÇTEN VE DIŞTAN
TAKMA MOTORLU ÖZEL TEKNELER
10-50 BG`ne kadar olanlar 600
51-150 BG`ne kadar olanlar 800
151 BG ve daha yukarı olanlar 1000
B) UÇAKLAR
150 BG ve daha aşağı olanlar 500
151-300 BG`ne kadar olanlar 600
301-600 BG`ne kadar olanlar 700
601-750 BG`ne kadar olanlar 800
751 BG ve daha yukarı olanlar 900
C) HELİKOPTERLER
3 - 29/11/1984 tarih ve 3088 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 5,6,7,8,9,10,11,12,
13,14,15 ve 16)

Madde 5 - (26/11/1980 tarih ve 2348 sayılı Kanunun hükmüdür.)
Otomobil, kaptıkaçtı, panel ve arazi taşıtları aşağıdaki I sayılı tarifeye
göre vergilendirilirler.
(I) SAYILI TARİFE
Taşıtların yağları ile
ödeyecekleri yıllık vergiler
----------------------------------------------
16 ve daha
1-3 yaş 4-5 yaş 6-15 yaş yukarı yaş
Taşıtların net ağırlığı TL. TL. TL. TL.
-------------------------------- ---------- ---------- ----------- ------------
950 Kg. ve daha aşağı 4080 3000 2040 1020
951-1200 Kg. 6000 4500 3000 1500
1201-1600 Kg. 10080 7500 5040 2520
1601-1800 Kg. 18000 13500 9000 4500
1801 ve daha yukarı 35040 26280 17520 8760
Bu hadler, spor veya lüks otomobiller için % 100 zamlı olarak uygulanır.

Madde 6 - (24/3/1981 tarih ve 2434 sayılı Kanunun hükmüdür.)
I Sayılı tarifede yazılı taşıtlardan taksi olarak kullanılanlar ile mezkür
tarife dışında kalan bilumum motorlu kara taşıtları II sayılı tarifeye göre,
özel amaçla kullanılan yat,kotra ve her türlü motorlu tekneler III sayılı tari-
feye, uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumu, Türk Hava Yolları Ano-
nim Ortaklığına ait olanlar hariç) aşağıdaki IV sayılı tarifeye göre vergilen-
dirilir.
III SAYILI TARİFE
Taşıtların yaşları ile her motor gücü birimi
(BG) için ödenecek vergi miktarı
--------------------------------------------
16 ve daha
Taşıtların Cinsleri ve 1-3 yaş 4-5 yaş 6-15 yaş yukarı yaş
Motor Gücü (BG) TL. TL. TL. TL.
---------------------------------- --------- ---------- ----------- -----------
Yat, kotra ve her türlü motorlu
özel tekneler.
10 - 20 BG`ne kadar 216 168 96 48
21 - 50 BG`ne kadar 312 240 144 72
51 - 100 BG`ne kadar 408 288 192 96
101 - 150 BG`ne kadar 504 360 240 120
151 ve daha yukarısı için beher
(BG) için ilaveten 216 158 96 48
IV SAYILI TARİFE
Taşıtların yaşları ile
ödeyecekleri yıllık vergiler
--------------------------------------------
11 ve daha
1-3 yaş 4-5 yaş 6-10 yaş yukarı yaş
Taşıtların azami kalkış ağırlığı TL. TL. TL. TL.
Uçak ve helikopterler.
----------------------------------- ----------- ---------- --------- ----------
1150 Kg.`a kadar 30000 25000 20000 15000
1151-1800 Kg.`a kadar 40000 35000 25000 20000
1801-3000 Kg.`a kadar 50000 45000 40000 35000
3001-5000 Kg.`na kadar 80000 70000 60000 50000
5001-10000 Kg.`na kadar 100000 90000 80000 70000
10001-20000 Kg.`na kadar 150000 140000 130000 120000
20001 Kg. ve daha yukarı 250000 225000 200000 175000

Madde 7 - (26/11/1980 tarih ve 2348 sayılı Kanunun hükmüdür.)
Motorlu Taşıtlar Vergisi mükellefiyeti,motorlu taşıtların trafik,liman veya
belediye sicili ile Ulaştırma Bakanlığınca tutulan sivil hava vasıtaları sici-
line kayıt ve tescili ile başlar.

Madde 8 - (26/11/1980 tarih ve 2348 sayılı Kanunun hükmüdür.)
Motorlu taşıtların; trafik, liman veya belediye sicili ile Ulaştırma Bakan-
lığınca tutulan sivil hava vasıtaları siciline ait kayıtlarının silinmesi ha-
linde, silinmeyi takip eden aybaşından itibaren mükellefiyet sona erer.

Madde 9 - (18/2/1963 tarih ve 197 sayılı Kanunun hükmüdür.)
(26/11/1980 tarih ve 2348 sayılı Kanunun hükmüdür.) Motorlu Taşıtlar Vergi-
si, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesince,bütçe yılı-
nın ilk ayında, yıllık olarak tahakkuk ettirilir.
Yıllık vergi tutarının 1/12 si aylık vergi sayılır.
Tarh olunan vergi bir defaya mahsus olmak üzere mükellefe ihbarname ile
tebliğ olunur.
Mükellefiyet devam ettiği müddetçe müteakıp yıllar için bu vergi ayrıca
tebliğ olunmaz ve vergi bütçe yılının ilk gününde tebliğ edilmiş sayılır.

Madde 10 - (18/2/1963 tarih ve 197 sayılı Kanunun hükmüdür.)
Bütçe yılı içinde mükellefiyete giriş halinde vergi, kayıt ve tescilin ya-
pıldığı ayı takip eden aybaşından itibaren hesap edilip bir ay içinde tahakkuk
ettirilir.
Bütçe yılı içinde mükellefiyetten çıkan taşıt, mükellefiyetten çıktığı ayın
sonuna kadar vergiye tabidir.

Madde 11 - (18/2/1963 tarih ve 197 sayılı Kanunun hükmüdür.)
Yıl içinde verginin artırılması veya azaltılmasını icap ettiren değişiklik-
ler bu değişikliğin vukuunu takip eden ay başından itibaren nazarı itibara alı-
nır ve yeni duruma göre hesaplanan vergi mükellefe tebliğ olunur.
Mali yıl içindeki yaş değişiklikleri o yılın mükellefiyetinde nazara alın-
maz.
Bütçe yılında daha yeni model taşıtlar taallük ettiği bütçe yılındaki mode-
le göre vergilendirilir.

Madde 12 - (18/2/1963 tarih ve 197 sayılı Kanunun hükmüdür.)
(26/11/1980 tarih ve 2348 sayılı Kanunun hükmüdür.) Motorlu Taşıtlar Vergi-
si, taşıtların kayıt ve tescil edildikleri yerin vergi dairesine, Haziran ve
Aralık ayları içinde, iki eşit taksitle ödenir.
Yıl içinde mükellefiyete girilmesi halinde, tahakkuk eden vergi, iki eşit
taksitte, yukarıki fıkrada yazılı zamanlarda; ilk taksit zamanı geçmiş ise ver-
ginin tamamı Aralık ayında, son taksit zamanı da geçmiş ise, tahakkuk ettiği ay
içinde ödenir.
Yıl içinde mükellefiyetten çıkış halinde, o yıl için tahakkuk ettirilmiş
vergiden,kayıt ve tescilin silindiği ayı takip eden aylara isabet eden miktarı,
ödenmemişse terkin olunur, ödenmemişse bir yıl içinde talep edilmek kaydiyle
mükellefine iade edilir.
Taksit ayı gelmeden veya taksit ayı içinde mükellefiyetten çıkan taşıtların
vergileri, taşıtın mükellefiyetten çıktığı ay içinde ödenir.

Madde 13 bent (d) fıkra iki - (26/11/1980 tarih ve 2348 sayılı Kanunun hük-
müdür.)
Verginin ödendiği tevsik edilmeden fenni muayene yapılamaz,denize veya uçu-
şa elverişli belgesi verilemez.
 
Geri
Üst