1. THESECRET

  THESECRET "Adalet olunca yiğitliğe lüzum kalmaz"

  Kayıt:
  16 Temmuz 2014
  Mesajlar:
  2.146
  Beğenilen Mesajlar:
  225
  Ödül Puanları:
  63
  Şehir:
  İstanbul

  2. Mahmut Dönemi’nde Yapılan Islahatları

  Konu, 'Tüm Lise Ders Notları' kısmında THESECRET tarafından paylaşıldı.

  2.mahmut dönemi ıslahatları nelerdir,2.mahmut döneminde yapılan yenilikler,2.mahmut döneminde yapılan askeri ıslahatlar,2.mahmut dönemi yenilikleri hakkında kapsamlı bilgiler < Konu Resmi..>  Sened-i İttifak (1808)

  Bu senet II. Mahmut ile âyânlar arasında imzalanmıştır.

  Âyanlarla II. Mahmut arasında Sened-i İttifak’ın yapılmasında Alemdar Mustafa Paşa önemli rol oynadı. Sened-i İttifak ile Osmanlı Devleti âyanların varlığını ve haklarını tanımıştır.

  Askeri Alanda Yapılan Yenilikler

  Nizam-ı Cedit’in yerine Sekban-ı Cedit ismiyle yeni bir ocak kurdu. Ancak yeniçerilerin isteğiyle Sekban-ı Cedit Ocağı kaldırıldı.

  Sekban-ı Cedit’in kaldırılması yeniçerilerin şımarmasına neden oldu. II. Mahmut yeniçerilerden Eşkinci adıyla yeni bir ocak kurdu. Bu ocak Avrupa tarzında eğitim yapacaktı. Yeniçeriler “eğitim istemeyiz” diyerek, ayaklandılar. Buna karşılık halk, esnaf, medrese öğrencileri, topçu birlikleri padişahın yanında toplanarak Yeniçeri Ocağı’nı kaldırdılar (1826).

  Böylece;

  Padişahın devlet yönetimindeki otoritesi yeniden güçlenmiştir.
  Yeniliklere engel olan bir kurum ortadan kaldırılmıştır.
  Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasından sonra yerine Asakir-i Mansure-i Muhammediye adıyla yeni bir askeri örgüt kuruldu. Bu ordu çağdaş nitelikli merkez ordusu olarak kuruldu (Bölük, tabur, alay, şeklinde düzenlenmiştir).

  Hükümet ve Yönetim Alanında Yapılan Yenilikler

  XVIII. yüzyıldan itibaren önemini kaybeden Divan örgütü kaldırılarak yerine bugünkü anlamda bakanlıklar (nazırlıklar) kuruldu.
  Devlet memurları dahiliye ve hariciye diye ayrılmıştır. Tımar ve zeamet kaldırılarak devlet memurlarına maaş bağlanmıştır.
  Görevden alınan veya ölen devlet adamlarının mal varlığına el koymak demek olan müsadere usulü kaldırıldı. Böylece II. Mahmut, mülkiyet hakkının güvence altına alınmasını amaçlamıştır.
  Osmanlı uyruğundaki herkese tam bir din ve mezhep özgürlüğü tanınmıştır.
  İller merkeze bağlanmış ve âyanlıklar kaldırılmıştır.
  Anadolu ve Rumeli’de ilk defa askeri amaçlı nüfus sayımı yapılmıştır (1831).
  Eğitim ve Kültür Alanlarında Yapılan Yenilikler

  Medreselerin yanında Avrupa tarzında eğitim kurumları açıldı. Bu dönemde İlköğretimin zorunluluğu kabul edildi.
  II.Mahmut döneminde Avruba tarzında sivil tarzında okulların açılması Osmanlı ülkesinde kültür çatışmasına neden oldu. Eğitimde doğan bu iki başlılşık Cumhiriyet dönemine kadar devam etti.Tevhid-iTedrisat Kanunu’yla ikilik oratadan kaldırılmıştır.
  İlk defa bu dönemde Fransa’ya öğrenci gönderilmiş, yabancı dil bilen Müslüman çevirmenler yetiştirilmiştir.
  Ekonomi Alanında Yapılan Yenilikler

  Vergilendirmede adalet esasları göz önüne alınmış ve bazı vergiler kaldırılmıştır.
  Yerli malların kullanılması teşvik edilmiştir. Osmanlı parasının dışarıya çıkışını önlemek için yabancı kumaştan elbise yapılması yasaklanmıştır.
  Yeni kurulan ordunun elbise ve ayakkabı ihtiyacının karşılanması için Bakırköy’de bez, Eyüp’te iplik, İzmit’te çuha ve Beykoz’da deri fabrikaları kurulmuştur.
  Osmanlı tüccarlarının yabancı tüccarlarla rekabet edebilmesi için gümrük vergilerinde kolaylık sağlanmıştır.
  Tanzimat Dönemi (1839 - 1876)

  Tazminat Fermanı

  Tanzimat Fermanı’nın ilan edilmesinde;

  Osmanlı Devleti’nin varlığını kendi kuvvetiyle koruyamayacağını anlamasından sonra Avrupalı devletlerin desteğini sağlamak istemesi
  Rusya’nın Hristiyan halka yeni haklar verilmesi için yaptığı baskıların önlenmek istenmesi
  Osmanlı Devleti’nin kanunlarda bazı düzenlemeler yapmak istemesi
  gibi nedenler etkili olmuştur.

  1. Müslüman ve Hristiyan bütün halkın ırz, namus, can ve mal güvenliği devletin güvencesi altında olacaktır.

  Bu hükümle; din ve mezhep ayrımı gözetilmeksizin halka eşitlik ve devlet güvencesi verilmiştir.

  2. Vergiler herkesin gelirine göre düzenli bir şekilde toplanacaktır.

  Bu hükümle; vergilerin toplanmasındaki eşitsizlik ve haksızlıklar ortadan kaldırılmaya çalışılmıştır.

  3. Askerlik işleri düzene konulacak, askere alma ve terhis işleri sağlam esaslara bağlanacaktır.

  Bu hükümle;

  Askerlikte ocak usulü ortadan kaldırılmış, askerlik vatan görevi haline getirilmiştir.
  Hristiyanların askerlik yapması zorunlu hale getirilmiştir.
  4. Mahkemeler açık olarak yapılacak ve hiç kimse haksız yere idam edilmeyecektir.

  5. Herkes mal ve mülküne sahip olacak, miras bırakabilecek ve müsadere kaldırılacaktır.

  Bu hükümle; şahısların mülkiyet hakkı devlet garantisi altına alınmıştır. Böylece sermaye birikimine ortam hazırlanmıştır.

  6. Rüşvet ve iltimas kaldırılacaktır.

  7. Herkes kanun önünde eşit olacaktır.

  Bu hükümle; tüm Osmanlı vatandaşları arasında eşitliğin sağlanması istenmiş, bu durum Osmanlıcılık fikrine esas olmuştur.

  Patişah Abdülmecit Tanzimat Fermanı’yla açıklanan hükümlere uyaçağına,fermana dayanarak yapılacak bütün yasaları uygulayacağına yemin etmiştir.Böylece patişah;
  - Yetkişlerini kendi rızasıyla kısıtlamıştır.

  - Kendi gücü üzerinde konun gücünü kapul etmiştir.

  Islahat Fermanı

  Islahat Fermanı’nın başlıca maddeleri şunlardır:

  1. Din ve mezhep özgürlüğü sağlanacak, okul, kilise ve hastane gibi binalar tamir ve yeniden inşaa edilebilecektir.

  Bu hükümle; Hristiyanlara tam bir dini serbestiyet getirilmiş, açılan okullar milli isyanların artmasına neden olmuştur.

  2. Hristiyan ve Musevilere karşı küçük düşürücü sözler ve deyimler kullanılmayacaktır.

  Bu hükümle; gayrimüslimlerin isyanlarının önlenmesi ve Müslüman – Hristiyan çatışmasının ortadan kaldırılması amaçlanmıştır.

  3. Hristiyan ve Museviler devlet memuru olabilecek, çeşitli okullara girebilecektir.

  Bu hükümle; Hristiyanlarla Müslümanlar arasındaki en önemli ayrılık giderilmiştir.

  4. İşkence, dayak ve angarya kaldırılacaktır.

  5. Vergiler herkesin gelirine göre toplanacak ve iltizam usulü kaldırılacaktır.

  6. Askerlik için nakdi bedel kabul edilecektir.

  Bu hükümle; Hristiyanlar para ödeyerek askerlik görevinden muaf tutulmuştur.

  7. Hristiyanların il meclisine üye olmaları kabul edilecektir.

  Islahat Fermânı’ndan sonra Hristiyanların çoğunlukta olduğu yerlerde yerel yönetim Hristiyanların denetimine geçti. Bu da devletin parçalanmasını hızlandırmıştır.

  8. Yapılacak antlaşmalarla yabancı uyruklular vergilerini vermek şartıyla mal ve mülk sahibi olabileceklerdir.

  Bu hüküm, yabancı sermayenin ülkede yatırım yapmasına olanak sağlamıştır.

  9. Mahkemeler açık yapılacak, herkes kendi dinine göre yemin edecektir.

  10. Patrikhanede yeni meclisler kurulacak, bu meclislerin aldığı kararlar Babıali tarafından tasdik edildikten sonra yürürlüğe girecektir.

  Bu hüküm, Balkanlarda yeni Hristiyan devletlerin kurulmasına yol açmıştır.

  11. Tarım ve ticaret işleri düzenlenecek, herkes şirket ve banka gibi ticari nitelikli kurumlar açabilecektir.

  Meşrutiyet Dönemi

  1. I. Meşrutiyet’in İlanı ve Kanun–ı Esasi

  I. Meşrutiyet’in ilan edilmesinde;

  Yeni Osmanlıların Meşrutiyet’in ilan edilmesi için çalışmaları
  İstanbul Konferansı’nda Osmanlı Devleti aleyhine karar alınmasının önlenmek istenmesi
  İmparatorluk içindeki ulusların isyan etmelerinin önlenmek istenmesi
  etkili olmuştur.

  Kanun–ı Esasi’nin Önemli Maddeleri

  1. Saltanat ve hilafet hakkı ve makamı Osmanoğulları soyunun en büyük erkek evladına aittir.

  Bu madde Osmanlı Meşrutiyeti’nin monarşik karakter taşıdığını göstermektedir.

  2. Devletin dini İslam’dır. Yasalar dini hükümlere aykırı olamaz.

  Bu madde Osmanlı anayasasının teokratik ağırlıklı bir yapıya sahip olduğunu gösterir.

  3. Yasama görevi; Âyan Meclisi ve Mebusan Meclisi’ne verilmiştir.

  4. Ayan Meclisi üyeleri padişah tarafından ölünceye kadar tayin edilebilecekti. Mebusan Meclisi’nin üyeleri dört yılda bir yapılan seçimle her ellibin Osmanlı erkeğinin seçeceği milletvekillerinden oluşacaktır.

  Osmanlı Devleti’nde parlamenter sisteme geçilmiştir.

  5. Yürütme yetkisi; başında padişahın bulunduğu Bakanlar Kurulu’na (Heyet-i Vükela’ya) verilmiştir.

  6. Kanun teklifini sadece hükümet yapabilecektir.

  Bu maddeler Mebuslar Meclisi’nin etkinliğini azaltmış ve bir danışma meclisi durumuna düşürmüştür.

  7. Bakanlar Kurulu’nun başkan ve bakanlarını padişah seçer, atar ve gerektiğinde azleder.

  8. Mebuslar Meclisi’nin başkanı ve iki yardımcısı Meclisin gösterdiği adaylar arasından padişah tarafından seçilir.

  9. Meclisi açmak ve kapatmak padişaha aittir.

  10. Hükümet Meclise karşı değil, padişaha karşı sorumlu olacaktır.

  Bu madde, padişahın yetkilerinin milli iradenin üstünde olduğunu göstermektedir.

  11. Anayasada kişi özgürlüğü, öğretim ve öğrenim özgürlüğü, mülkiyet hakkı, din özgürlüğü, basın özgürlüğü, konut dokunulmazlığı, vergi eşitliği, yasal eşitlik ve dilekçe hakkı gibi temel haklar yer almıştır.

  Osmanlı Devleti’nde kişisel haklar ve özgürlükler genişlemiş ve anayasa güvencesine alınmıştır.

  12. Padişah, devlet güvenliğini bozduğu gerekçesiyle polis araştırması yaptırabilecek ve sonunda suçlu görülen kişileri sürgüne gönderebilecektir.

  Kanun-ı Esasi Türk tarihinin Avrupa tarzındaki ilk anayasasıdır.
  Halk ilk defa Padişahın yanında yönetime ortak olmuş ve I. Meşrutiyet Dönemi başlamıştır. (1876 - 1908)
  II. Meşrutiyet’in İlanı

  II. Abdülhamit’in Mebuslar Meclisi’ni kapatması ve anayasayı yürürlülükten kaldırması meşrutiyet yanlılarını yeniden harekete geçirdi. Meşrutiyet yanlıları 1889 yılında İttihad–ı Osmani Cemiyeti’ni kurarak örgütlendiler.

  Ahmet Niyazi Bey Manastır’da kendilerine bağlı birliklerle ayaklandılar. Rumeli’de Meşrutiyet isteğiyle gösterilerin artması sonucunda II. Abdülhamit Meşrutiyet’in yürürlüğe girdiğini ilan etmek zorunda kaldı (23 Temmuz 1908).

  II. Meşrutiyet Dönemi’nde Kanun-ı Esasi’de Yapılan Önemli Değişiklikler

  1. Padişah Mebuslar Meclisi’nde anayasaya bağlılık yemini edecektir.

  Kanun üstünlüğü ilkesi pekiştirilmiştir.

  2. Padişah Bakanlar Kurulu’nun yalnızca başkanını seçmekle yükümlüdür.

  3. Bakanlar Kurulu Mebuslar Meclisi’ne karşı sorumludur.

  Padişahın yürütme ile ilgili yetkileri kısıtlanmış, millet iradesi yürütme organı üzerinde denetim hakkı elde etmiştir.

  4. Mebuslar Meclisi başkanını kendisi seçer.

  5. Ekonomi, ticaret ve barış antlaşmaları Mebuslar Meclisi’nin onayından sonra yürürlülüğe girer.

  6. Mebuslar Meclisi ve Âyân Meclisi padişahtan izin almadan yasa önerme hakkına sahiptir.

  7.Padişah, veto ettiği bir yasa tasarısı değişmeden yeniden mecliste kabul edilirse bu tasarıyı onaylamak zorundadır.

  5. 6. ve 7. maddeler padişahın yasama yetkisinin kısıtlandığını göstermektedir.

  8. Padişahın meclisi feshetme yetkisi oldukça zorlaştırılmıştır.
   

  Ekli Dosyalar:

2. Mahmut Dönemi’nde Yapılan Islahatları konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. Esat Mahmut Karakurt-Aldatacağım

  Esat Mahmut Karakurt-Aldatacağım

  1. ROMANIN KONUSU O zamanların ünlü bir muharirinin başından geçen olayları anlatmaktadır. 2. ROMANIN ÖZETİ: Macit isimli bir muhariri bir gün kitap yazarken bir bayan arar.Bu bayan Macit’e kocasının onu aldattığını ve o da aynı şekilde kocasını aldatmak istediğini söyler.Bu aldatma işini de onunla icra etmek istediğini ifade eder.Macit ilk önce bunun bir oyun olduğunu ve bu bayanın onunla...
 2. Kaşgarlı Mahmut kimdir - Kaşgarlı Mahmutun çalışma alanları

  Kaşgarlı Mahmut kimdir - Kaşgarlı Mahmutun çalışma alanları

  kaşgarlı mahmut kimdir, hayatı, eserleri, çalışma alanları, biyografisi, yaşam öyküsü, kişisel özellikleri, yaşamının dönüm noktaları hakkında bilgiler burada arkadaşlar. Merhaba Melek'ler... Bu yazımızda Türk Dil Bilgini, Kaşkarlı Mahmut ve hayatı hakkında sizlere geniş kapsamlı bilgiler sunacağız. XI. yüzyılda yaşayan Türk dil bilginidir. Dîvânü Lûgati’t-Türk adlı eseriyle ünlüdür....
 3. 2. Mahmutun yaptığı yenilikler nelerdir

  2. Mahmutun yaptığı yenilikler nelerdir

  2. Mahmutun yaşadığı dönemde yaptığı yenilikler ve değişikler nelerdir. Bilgi verir misiniz lütfen. Maddeler halinde olursa iyi olur.
 4. 3. Osman Dönemi Islahatları hakkında bilgi istiyorum

  3. Osman Dönemi Islahatları hakkında bilgi istiyorum

  Merhaba arkadaşlar sizden 3. Osman Dönemi Islahatları hakkında bilgi rica ediyorum benim gibi tarih sevenleri bu sayfaya bekliyorum:)
 5. 1. Abdülhamit Döneminde Yapılan Islahatlar nelerdir yazın

  1. Abdülhamit Döneminde Yapılan Islahatlar nelerdir yazın

  Aranızda tarihe merak sarmış tarih konusunda bilgi sahibi olan arkadaşlarım var ise bana 1. Abdülhamit Döneminde Yapılan Islahatlar hakkında bilgi verin lütfen.

Sayfayı Paylaş