2012 PMYO Sağlık ve Giriş Şartları İle İlgili Tüm Bilgiler

T

TİTAN

Forum Okuru
2012 PMYO Sağlık ve Giriş Şartları İle İlgili Tüm Bilgiler
2012 PMYO yönetmeliği

PMYO 2012 giriş şartları
Sevgili melekler, dünm sitemizden 2012 PMYO sınav sonuçları hakkında bilgi vermiştik sizlere. Bu konumuzda da PMYO 2012 giriş şartları ile ilgili tüm yönetmeliği paylaşmak istiyoruz..


2012_pmyo-33c.jpgII- 2011 YILI POLİS MESLEK YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİ ADAYLIĞINA BAŞVURMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANILAN ŞARTLAR
a) T.C. vatandaşı olmak,
b) Lise ve dengi okul mezunu olmak veya Lise 4.sınıfta okuyor olmak,
c) Herhangi bir eğitim-öğretim kurumundan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak,
ç) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2011 yılı içinde yapılan Yükseköğretime
Geçiş Sınavı puan türlerinin herhangi birinden (YGS-1,YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve
YGS-6 ) en az (300.000) puan almış olmak,
d) Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit ve Vazife Malulü olanların eş ve çocuklarından Öğrenci
Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2011 yılı içinde yapılan üniversiteye giriş
sınavından, (YGS-1,YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 ) en az (140.000) puan almış
olmak,
e) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş
geçerli olmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın 1 Ekim tarihi itibariyle (1 Ekim 2011) 18 yaşını
tamamlamış, bayan ve askerlik yapmayan erkek adaylar için 24 yaşından gün almamış olmak,
askerlik hizmetini yapmış erkek adaylar için 26 yaşından gün almamış olmak, (Buna göre,
bayan ve askerlik hizmetini yapmayan erkeklerde 01 Ekim 1988 – 01 Ekim 1993
tarihleri arası, askerlik hizmetini yapmış erkeklerde 01 Ekim 1986-01 Ekim 1993
tarihleri arasında doğmuş olmak)
f) Bayanlar için 165 cm. erkekler için 167 cm.’den kısa boylu olmamak, beden kitle indeksi,
18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,
g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,
(EK-1)
ğ) Başvuru öncesi ve başvuru sırasında, genelev, birleşme evi, randevu evi, tek başına fuhuş
yapılan konut ve benzeri yerlerde aracılık ve bekleyicilik türünden bir işi bulunmamak, genel
ahlaka aykırı oyun temsil, film, videobant, teyp kaseti, vcd, şarkı sözü ve teknolojinin gelişimi
ile ortaya çıkan zararlı yayın, yayım ve benzeri işlerde çalışmaktan veya kumar, uyuşturucu
3
veya uyarıcı madde nedeniyle hakkında herhangi bir adli veya idari kovuşturma devam ediyor
olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm
giymemiş olmak, bu sayılan fiillerden herhangi birinin uzlaşma yoluyla sonuçlandırılmamış
veya bu fillerden herhangi birisi ile ilgili olarak mahkemece hükmün açıklanmasının geri
bırakılmasına karar verilmemiş olmak ya da başka bir tedbire çevrilmemiş olmak,
h) Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; üst sınırı 1 yıl
veya daha fazla hapis cezası öngörülen kasten işlenmiş suçlar ile 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 48/A-5 maddesinde ismen sayılan suçlardan dolayı,
1- Affa uğramış veya yasaklanmış haklar geri verilmiş olsa dahi mahkûmiyeti
bulunmamak,
2- Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak,
3- Devam etmekte olan bir kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile
neticelenmemiş olmak,
ı) (ğ) ve (h) bentleri adayın eşi hakkında da uygulanır,
i) Eğitim-Öğretim yılının başlangıç tarihi itibariyle bir siyasi partiye veya siyasi parti
kollarına üye bulunmamak,
j) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor
olmamak,
k) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
l) Askerlikle ilişiği bulunmamak,
m) Sağlık şartları Yönetmeliği hükümleri hariç herhangi bir nedenle Polis Meslek
Yüksekokulundan çıkmış veya çıkarılmış olmamak,
n) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması olumlu olmak, şartları aranır.
NOT: Geçmiş yıllarda Polis Meslek Yüksekokullarından Sağlık Şartları nedeniyle
çıkarılanlar ile mülakat sınavına girmiş ve kaybetmiş adaylar, diğer şartları taşıması
halinde yeniden başvuruda bulunabilirler.
NOT : PMYO Giriş Yönetmeliği ile Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliklerinde
belirtilen nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların eğitim-öğretim
esnasında dahi olsa PMYO’ dan ilişikleri kesilir.


II- BAŞVURU ŞEKLİ VE BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN
İSTENİLECEK BELGELER


İnternet Üzerinden Ön Başvuru

Polis Meslek Yüksek Okullarına başvuruda bulunmak isteyen adaylar YGS sonuçları
açıklandıktan sonra Polis Meslek Yksek Okullar Resmi nternet Sitesi. adresinden 02-13 Mayıs 2011 tarihleri arasında
ön başvuru yapabileceklerdir.


Şahsen Başvuru ve Evrak Teslimi

İnternetten ön başvuru yapan ve 2011 Yükseköğretim Geçiş Sınavından (YGS) 300 puan ve
üzerinde alan adaylar 02-13 Mayıs 2011 tarihleri arasında Ek-2’de bulunan 2011 yılı ikamet
illerine göre başvuru, seçme ve değerlendirme sınav merkezlerine bizzat başvuruda
bulunmaları gerekmektedir. İnternet üzerinden ön başvurusunu yapan, ancak Polis Akademisi
Başkanlığı tarafından belirlenen şartları taşımayan ve 02-13 Mayıs 2011 tarihleri arasında
başvuru merkezlerine şahsen başvuru ve evrak teslimi için gelmeyen adayların başvuruları
kesinlikle kabul edilmeyecektir. (İnternet üzerinden ön başvuru müracaat sayılmaz.)


Başvuru Esnasında Adaylardan İstenilen Belgeler:
1- Sınav Başvuru dilekçesi, ( Polis Meslek Yksek Okullar Resmi nternet Sitesi. İnternet adresinden alınacaktır)
2- Aday Tanıma Bilgi Formu ( Polis Meslek Yksek Okullar Resmi nternet Sitesi. İnternet adresinden alınacaktır)
3- Başvuru ücretinin yatırıldığına dair Banka Dekontu,
4- Adaylar başvuru esnasında Nüfus Cüzdanı ibraz etmek zorundadırlar, (Üzerinde TC
Kimlik Numarası olmayan Nüfus Cüzdanı kabul edilmeyecektir.)
5- Lise Diploması veya Mezuniyet Çıkış Belgesinin aslı ile birlikte fotokopisi veya tasdikli
örneği [Lise 4. Sınıfta öğrenim gören öğrenciler okudukları Okul Müdürlüklerinden Başvuru
Dilekçesi’ndeki Öğrenim Bilgileri bölümünü onaylatacaktır.] (Yüksek Okul mezunu veya
Yüksek Okulda öğrenim görenler Lise Diplomalarını temin edememeleri halinde, Yüksekokul
Müdürlüklerinden Lise Diplomalarının tasdikli sureti istenilecektir. Ancak, bu adaylar yazılı
sınavında başarılı olmaları halinde PMYO’ya kayıt esnasında Lise Diplomalarının aslını
teslim etmek zorundadırlar.) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ortaöğretim kurumlarınca
Türkçe olarak tanzim edilen diploma ve diğer öğrenim belgeleri kabul edilerek herhangi bir
denklik belgesi istenilmeyecektir.
6- Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan personelin Kılık Kıyafetine Dair Yönetmeliğin 5.
ve 10. maddelerinde belirtilen hususlara uygun olarak son 1 yıl içerisinde çekilmiş 4 adet
vesikalık fotoğraf, (Fotoğrafların arkasına T.C. Kimlik No, Ad ve Soyadı yazılacak ve zarf
içerisinde teslim edilecektir.)
7- Adli Sicil kaydı bulunan adaylar ilgili mahkeme kararını,
8- Yaş tashihi yaptıran adaylar yaş tashihi ile ilgili mahkeme kararını ibraz edeceklerdir,
9- Askerlik hizmetini yapmış adaylardan, başvuru esnasında “Askerlik Terhis Belgesi”,
10- Askerlik hizmetini yapmamış iki yıllık Yüksekokul veya dört yıllık Fakülte mezunu
adayların 1111 sayılı Askerlik Kanunu
gereğince Tecil Belgesi,
11- Evli ise Evlenme Cüzdanı aslı ve fotokopisi veya noterden tasdikli örneği, Ayrıca,
Emniyet Teşkilatı Şehit veya Vazife Malulü olanların Eş ve Çocuklarından Emniyet Genel
Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığı’ndan alınan “Şehitlik veya Vazife Malullük Belgesi”
istenir. (Son bir yıl içerisinde alınan belgeler geçerlidir.)


DİKKAT : 29/06/2009 tarih ve 2009/15169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 31/07/2009
tarih ve 27305 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/15169 karar sayılı “Kamu
Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” gereği 2011-2012
yılı PMYO Başvurularında adaylardan Nüfus Cüzdanı fotokopisi,YGS sonuç belgesi,
Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği, Adli Sicil belgesi ve İkametgah belgesi istenmeyecektir.


DİKKAT : Ön başvurusunu yapıp da evraklarını belirtilen sürede teslim etmeyen,
başvurusunu yapmayan veya yapamayan ya da başvuru şartlarından herhangi birini
taşımayan, sınava girmeyen/giremeyen/sınava alınmayan/sınavdan çıkarılan/mülakat ve yazılı
sınavda başarısız olan/ sınavı geçersiz sayılan/ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran
ve aynı işlem için birden fazla ücret yatıran/sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların
yatırmış oldukları sınav ücreti geri ödenmez. Hiçbir surette sınav ücreti iade
edilmeyeceğinden, adayların mağdur olmamaları için başvuru şartlarını çok iyi inceleyerek,
şartları taşımaları halinde sınav ücretini yatırmaları gerekmektedir.


BAŞVURU YERLERİ: Ankara, Bolu ve Düzce’de ikamet eden adaylar Polis Akademisi
Başkanlığı Gölbaşı kampüsüne; diğer illerde ikamet eden adaylar EK-2’de bulunan Polis
Meslek Yüksekokullarına müracaat edeceklerdir.


İNTERNETTEN ÖN BAŞVURU TARİHLERİ : YGS sonuçları açıklandıktan sonra
Polis Meslek Yksek Okullar Resmi nternet Sitesi. adresinden 02-13 Mayıs 2011 tarihleri arasında ön başvuruda
bulanabileceklerdir.


BAŞVURU ÜCRETİ : 40 TL (Kırk Türk Lirası).


BAŞVURU ÜCRETİ İÇİN HESAP NUMARASI : Halk Bankası Gölbaşı Şubesi
TR530001200938500080000015 nolu Hesap


BAŞVURU MERKEZLERİNE ŞAHSEN BAŞVURU TARİHLERİ : 02-13 Mayıs 2011
tarihleri arası (Pazar Günleri Hariç)


MÜLAKAT SINAVI TARİHLERİ : 23 Mayıs-09 Haziran 2011 tarihleri arası


PMYO YAZILI SINAV ÜCRETİ : 40 TL (Kırk Türk Lirası) bu ücreti yalnızca PMYO
yazılı sınavına girmeye hak kazanan adaylar yatıracaklardır.


YAZILI SINAV TARİHİ VE MERKEZLERİ : Sınav ÖSYM Başkanlığınca 03 Temmuz
2011 Pazar günü Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep,
Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Niğde, Samsun, Sivas, Trabzon, Van,
Zonguldak olmak üzere toplam 20 sınav merkezinde yapılacaktır. Sınav saat 9:30 da
başlayacak ve 2 saat sürecektir.


YAZILI SINAVIN İÇERİĞİ : Yazılı sınavda adaylara ortaöğretim düzeyinde Genel
Yetenek ve Genel Kültür bölümlerinden oluşan 120 soruluk bir test uygulanacaktır. Test, beş
seçenekli çoktan seçmeli sorulardan oluşan bir test uygulanacaktır. Testteki konular ve
ağırlıkları; Genel Yetenek : Türkçe (%30), Matematik (%30), Genel Kültür : Atatürk İlkeleri
ve İnkılap Tarihi (%10), Türkiye ve Dünya Coğrafyası (%10), Temel Yurttaşlık Bilgisi
(%10), Güncel ve Kültürel Konular (%10) şeklinde olacaktır.


YAZILI SINAV DEĞERLENDİRME VE İTİRAZ: Cevap kağıtları ÖSYM’de optik
okuyucu ile okunacak ve bilgisayarla değerlendirilecektir. Değerlendirmede doğru ve yanlış
cevapların sayısı saptanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri
çıkarılarak adayın almış olduğu ham puan bulunacaktır. Başarı puanı tespit edilirken ham
puan 100/120 ile çarpılacak ve böylece yüz (100) tam puan üzerinden başarı puanı
hesaplanacaktır. Başarı sırası belirlenirken; başarı puanlarının eşit olması durumunda yıl, ay,
gün yaşı küçük olan adaya öncelik verilecektir. Adaylar sınav sonuçlarına ilişkin itirazları,
sonuçların internette açıklanma tarihinden itibaren en geç 10 gün içerisinde
ÖSYM Başkanlığına yapabileceklerdir. ÖSYM Başkanlığı süresi içinde yapılan itirazlar
inceleyerek, sonuçlarını adaylara 20 gün içerisinde posta ile bildirecektir. Süresi geçtikten
sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.


İRTİBAT ADRESİ : Polis Akademisi Başkanlığı PMYO Şube Müdürlüğü
Gölbaşı/ANKARA
WEB ADRESLERİ : Polis Meslek Yksek Okullar Resmi nternet Sitesi, ANA SAYFA | Polis Akademisi Başkanlığı ve ::.. Emniyet Genel Müdürlüğü ..::
E-POSTA ADRESİ : bilgiedinme@egm.gov.tr
TELEFON : (0312) 412 54 00 pbx


EMNİYET TEŞKİLATI SAĞLIK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ
Polis Meslek Yüksek Okuluna Alınacak Öğrencilerde Aranılacak Sağlık Şartları
Hastalık Branşlarının Sınıflandırılmasındaki EK-3 A Dilimi
I- DAHİLİ VE HARİCİ HASTALIKLAR
1) Hematoloji, kardiyoloji, gastroenteroloji, endokrinoloji, nefroloji, immunoloji, romatoloji
ve enfeksiyon hastalıkları yönlerinden, mevcut haliyle organ ve sistem fonksiyonlarını
bozmayan, progresyon göstermeyen ve tıbbi tedavi ihtiyacı olmayan, herhangi bir operasyon
geçirmemiş olgular öğrenciliğe kabul edilir. Bu sitemlere ait konjenital anomalisi bulananlar
öğrenciliğe kabul edilmezler. Ancak;
a) Tedavi edilebilir demir eksikliği anemisi,
b) Talesemi taşıyıcılığı olanlar (Talesemi minör),
c) Bir veya iki ekstremitede (alt, üst) venöz dolaşım yetersizliği yapmamış, hafif yüzeysel
varisler,
d) Hormonal bozukluğa veya başka bir organik hastalığa bağlı olmayan geçirilmiş
jinekomasti ve aksesuar meme operasyonları,
e) Komplikasyonsuz apandektomi operasyonları,
f) Tam şifa bulmuş göbek fıtığı operasyonları,
g) Tam şifa bulmuş ingiunal herni operasyonlar,
h) Tam şifa bulmuş hemoroid, anal fistül, anal fissür ve komplikasyonsuz plenoidal sinüs
operasyonları, öğrenciliğe engel değildir.
2) Hbs antijeni (+) pozitif olanlardan HBV DNA’sı Pozitif olanlar öğrenciliğe kabul edilmez.
Sağlık kurulu raporu ile sağlıklı taşıyıcı olduğu belirlenenler öğrenciliğe kabul edilir.
3) Anti HCV’si (+) pozitif olanlarda karaciğer fonksiyon testleri normal ve HCV RNA’sı (-)
negatif olanlar öğrenciliğe kabul edilir. Anti HCV’si (+) pozitif olanlarda karaciğer fonksiyon
testleri normal olsa bile HCV RNA’sı (+) pozitif olanlar ve HIV taşıyıcıları öğrenciliğe kabul
edilmezler.
4) PPD Pozitif olanlarda Aktif TBC hastalığı olanlar öğrenciliğe kabul edilmez. Bu belgenin
verem savaş dispanserlerince düzenlenmesi gerekir.
7
5) Polis Meslek Yüksek Okulu Ön lisans programına alınacak öğrencilerin boyları en az
erkeklerde 167 cm, bayanlarda 165 cm olacaktır.
6) Polis Meslek Yüksek Okulu Ön lisans programına alınacak öğrencilerin; herhangi bir
hastalığa bağlı olmaksızın, beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olanlar
öğrenciliğe kabul edilir.
II- SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI
Mevcut haliyle organ ve sistem fonksiyonlarını bozmayan, progresyon göstermeyen ve tıbbi
tedavi ihtiyacı olmayan, herhangi bir operasyon geçirmemiş olgular öğrenciliğe kabul edilir.
Ayrıca;
1) İleri tetkiklerle solunum ve dolaşım fonksiyonlarını bozmadığı saptanan ve eşkal belirleyici
olmayan minimal pektus ekskavatus, pektus karinatus ve göğüs kafesinde diğer minimal şekil
bozuklukluğu olanlar,
2) İleri tetkiklerle solunum ve dolaşım fonksiyonlarını bozmadığı saptanan geçirilmiş
solunum sisteminin enfeksiyöz hastalıkları olanlar, öğrenciliğe kabul edilir.
III- KULAK, BURUN, BOĞAZ, AĞIZ VE DİŞ HASTALIKLARI
Tam ve sağlam olacaktır. Bu siteme ait konjenital anomali, kronik ve ilerleyici hastalığı
bulunmayacaktır. İşlevsel konuşma bozukluğu olmayacaktır.
Ancak;
1) Eşkal belirleyici olmamak kaydıyla alt ve üst dişler arasında 6 mm ye kadar olan alt çene
gerilikleri, (retrognatileri) 3 mm. ye kadar olan alt çene ilerilikleri (prognatileri) ve 6 mm den
fazla olan, open-bite vakaları öğrenciliğe kabul edilmez. Ancak ortodontik tedaviye başlamış
ve tedavisi devam edenler öğrenciliğe kabul edilir.
2) Diş eksiklikleri sabit protezle rehabilite edilmiş olanlar öğrenciliğe kabul edilir. Dental
implant uygulananlarda, implantın 8 mm den uzun kemik desteği olmalı ve mobilitesi
olmamalıdır. Kapanış ve ark dizisi normal olan ön dişlerden birinin eksikliği kabul edilir.
3) Eksiklikleri sabit protez ya da dental implant uygulaması ile rehabilite edilmemiş olgularda
ise ön grup dışındaki 5 ten az diş eksiklikleri öğrenciliğe kabul edilir. 5 ve 5 ten fazla diş
eksikleri kabul edilmez. Üçüncü büyük azı dişlerin yokluğu eksiklik olarak değerlendirilmez,
Okluzyonda (Kapanış) ve fonksiyonda olmayan gömülü dişler ile tedavi edilmemiş mevcut
diş kökleri eksik diş kabul edilir.
4) Tonsillektomi, septum deviasyonu ve rhinoplasti ameliyatı geçirmiş olanlar ile muayene ve
odiometrik tetkikle tam ve sağlam olduğu tespit edilmesi koşuluyla timpanoplasti ve
miringoplasti ameliyatı olanlar,
5) Nefes alma ve konuşmayı güçleştirmeyen septum deviasyonları, öğrenciliğe kabul edilir.
IV- GÖZ HASTALIKLARI
Görme ve diskromotopsi muayenesinde lens kullanılmasına izin verilmez.
1) Bu siteme ait konjenital anomali, kronik ve ilerleyici hastalığı bulunmayacaktır.
2) İshiara kitabı ile yapılan muayenede parsiyel veya total diskromatopsi (renk körlüğü)
bulunmayacaktır.
3) Göz ve göz ekleri tam ve sağlam olacaktır. Göze ait hiçbir operasyon ve lazer müdahalesi
geçirmemiş olacaktır.
8
4) Göz ve göz eklerine ait eşkal belirleyici kalıcı sekel bulunmayacaktır.
5) Polis Meslek Yüksek Okuluna alınacak öğrencilerde; görme her iki gözde ayrı ayrı
myoplarda; (sferik + silendirik)-1 Diyopri ve hipermetroplarda + 1 Diyopriyi geçemez. Mixk
astigmatlarda transpozisyon sonrası değerlere göre işlem yapılır. Düzeltmeden önce ve/veya
sonra sadece gözlerden birinin görme gücü en az 7/10 ve her iki gözde görme güçleri toplamı
en az 16/20 olmak zorundadır. Gözlük camı veya lens ile yapılan tashihtir. Refraktif cerrahi
ile yapılan her türlü düzeltme girişe engel teşkil eder.
V- ÜROGENİTAL SİSTEM VE KADIN HASTALIKLARI
Mevcut haliyle organ ve sistem fonksiyonlarını bozmayan progresyon göstermeyen, tıbbi
tedavi ihtiyacı olmayan olgular öğrenciliğe kabul edilir. Bu sistemlere ait konjenital anomali,
kronik ve ilerleyici hastalığı bulunmayacaktır ve herhangi bir operasyon geçirmiş
olmayacaktır. Gebelik hali öğrenciliğe engeldir.
Ayrıca;
1) Diğeri normal olmak kaydıyla bir testisi veya overi doğuştan yok olanlar veya operasyonla
çıkarılmış olanlar,
2) Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ve Polis Meslek Yüksek Okulu ön lisans programına
alınacak öğrencilerde sezaryen operasyonu geçirmiş olanlar,
3) İnmemiş testisi, kordon kisti, distal hipospadiası, hidroseli ve varikoseli olanlar,
4) İç salgı bozukluğu yapmamış ve kişinin cinsiyet niteliklerini bozmamış organ kaybı ile
sonuçlanmayan üriner, (her türlü üriner sistemdeki taş ameliyatları hariç) ve genital sistem
operasyonları geçirmiş olanlar (organ fonksiyonları tam ve sağlam olmak kaydıyla)
5) Böbrek fonksiyonları tam ve sağlam olmak kaydıyla üreter taşı olanlar, öğrenciliğe kabul
edilirler
VI- KAS VE İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARI
Mevcut haliyle organ ve sistem fonksiyonlarını bozmayan progresyon göstermeyen, tıbbi
tedavi ihtiyacı olmayan olgular öğrenciliğe kabul edilir. Bu sisteme ait noksan, anomali,
kronik ve ilerleyici hastalık, hareket kısıtlılığı ve geçirilmiş bir ameliyat olmayacaktır.
Ancak;
1) Konservatif metotla veya operasyonla tedavi edilip tam şifa bulmuş, patolojik olmayan,
sekelsiz eklem dışı kırıklar, okullara alınacak öğrenci adaylarında sağlam kabul edilir. (Eklem
içine yapılan artroskopik girişim öğrenciliğe kabul edilmez).
2) Hiçbir klinik belirti vermeyen sadece radyolojik olarak saptanan tek seviyedeki spina bifida
occulta, tek ve çift taraflı sakralisazyon, tek vertebrada lumbalisazyonu olanlar öğrenciliğe
kabul edilir (Skolyoz mevcudiyetinde öğrenciliğe kabul edilmez)
3) Hareket ve fonksiyonlarına mani olmayan flexıbl pesplanuslar öğrenciliğe kabul edilir.
VII- SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI
Herhangi bir operasyon geçirmiş olmayan ve mevcut haliyle organ ve sistem fonksiyonlarını
bozmayan progresyon göstermeyen, tıbbi tedavi ihtiyacı olmayan olgular öğrenciliğe kabul
edilir.
9
VIII- RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
Ruhsal yönden tam ve sağlam olacaktır. Geçmişinde ve halen hiçbir ruhsal hastalık, intihar
girişimi, kekemelik ve kişilik bozukluğu olmayacaktır. Ayrıca onikofaji (tırnak yeme),
trikotilomani (saç, kirpik, kaş vb yolma) gibi durumların mevcudiyetinde daha ayrıntılı
değerlendirilerek A dilimi kapsamında olup olmadığına karar verilir.
IX- CİLT HASTALIKLARI
Tam ve sağlam olacaktır. Bu sistemlere ait kronik ve ilerleyici bir hastalığı, eşgal belirleyici
veya fonksiyon bozucu nitelikte doğumsal veya edinsel anomali bulunmayacaktır. Vücudun
neresinde olursa olsun her türlü dövme ve benzeri kalıcı uygulamalar öğrenciliğe girişe engel
teşkil eder.
Ancak;
1) Eşgal belirleyici olmayan, fonksiyon kaybına yol açmamış sikatrisler ve yanık sekelleri,
nevüsler ve cilde ait diğer bening tümöral oluşumları,
2) Yazlık üniforma giyildiğinde vücudun kapalı bölgelerinde kalan nevüs ve lipom gibi
derinin iyi huylu tümöral oluşumları ve kronik bir hastalığa bağlı olmayan ve fonksiyon
kaybına yol açmayan skatris, keloid ve lekeleri,
3) Hamilton klasifikasyonuna göre Tip 3 (dahil) ye kadar Androjenik alopesisi, olanlar
öğrenciliğe kabul edilir.
X- ONKOLOJİ
Tam ve sağlam olacaktır.”
şartları aranır.
Polis Meslek Yüksek Okuluna alınmaya engel olmadığı yukarıda belirtilen operasyonların,
sağlık kurulu raporundan önce geçirilmiş olması gerekmektedir. Polis Meslek Yüksek Okulu
Giriş ve Sağlık Şartlarına Dair Yönetmeliklerde belirtilen nitelikleri taşımadıkları anlaşılan
adayların eğitim-öğretim esnasında dahi olsa Polis Meslek Yüksek Okulundan ilişiği kesilir.
 
Üst