2012 Yengeç Burcu aşk hayatı yorumları

  • Konbuyu başlatan Misafir
  • Başlangıç tarihi
M

Misafir

Forum Okuru
2012 Yengeç Burcu aşk hayatı yorumları
2012'de Yengeç burcu
2012 y?l?nda Yengeç burcunun a?k hayat? nas?l olacak
Yengeç burcundan olan tüm üyelerimiz ve yengeç burcundan olputa a?k yorumunu merak eden tüm misafirlerimiz için bu yaz?m?zda 2012 yengeç burcu a?k hayat? yorumlar?n? sizlerle payla??yoruz Melek'ler.

yengec%20burcu-e0.gifSürekli sevebilece?iniz bir partnerle kar??la?mak sizin elinizde say?n Yengeç, bu yeni dönemde biraz aray?? içerisinde olman?z ve istemeniz gerekiyor. A?k her zaman sizin kap?n?z? çalmaz birazda cesaretli olup sizin kap? çalman?z gerekiyor. Sizi anne sevgisiyle sevecek saracak birisini bulman?z için kendinizi de sevdirmeniz gerekmez mi? Bir çocuk annesinin gözüne girmek ve kendini daha çok sevdirmek için nas?l etraf?nda pervane oluyorsa nas?l gönlünü al?p ba?ar?l? olmaya çal???yorsa sizinde harekete geçmeniz gerekmekte…

Son y?llarda gerçek a?k? bulman?n zor oldu?unu dü?ünmeye ba?lam??t?n?z. Kar??n?zdaki ki?iden s?k?ld???n?z yada bu benim tan?d???m insan de?il art?k, dedi?iniz ili?kilerden yoruldu?unuzu hissediyorsunuz. ?unu hemen belirtelim evrenin sizi ödüllendirece?i günler yak?n. Ancak geçmi? tecrübelerden faydalanmal? bu sefer ili?kilerinizde daha temkinli olmal?s?n?z. Kar??n?zdaki ki?iyi tam olarak tan?madan gelecekle ilgili plan yapmaktan kaç?n?n. Bu y?l mutlu oldu?unuz dost toplant?lar?nda kar??la?aca??n?z ki?ilerle k?sa süreli birliktelikler ya?anabilir.Y?l?n ilk aylar?ndan itibaren duygusal anlamda güzel geli?meler ya?anacak.Yaln?z Yengeç burçlar? yeni tan??acaklar? biri ile güzel bir birlikteli?e ad?m atacak. Nisan-May?s aras? ikili ili?kilerinizde bir süre için kendinizi geriye çekip, etrafl?ca dü?ünmeniz ve daha uyumlu davran??lara girmeniz iyi olabilir. Beraberli?inizde her ?eyin kendi arzulad???n?z gibi olmas?na çal???rken kontrol edemedi?iniz olaylar yüzünden beklenmedik sorunlar ç?kabilir, sahiplenici davranmak yerine olaylar? biraz da ak???na b?rakmay? deneyin.

Temmuz ay?nda kendisini aramad???n?z eski bir dostunuz veya eski bir a?k ili?kinizle ilgili geli?meler ya?ayabilirsiniz. Yeni geli?meler veya yeni haberler olaylara daha güzel bakman?za sebep olacakt?r.

A?ustos Eylül aylar?nda A?k hayat?n?z aktif heyecanl? ve de?i?ken olacak. Bekâr Yengeç burçlar? için oldukça k?smetli bir dönem.

Eylül ay?nda a?k hayat?n?zda kar???kl?k ç?kabilir.Bu dönem eski hatalar gündeme gelecektir. Bu ara dikkatli olmal?s?n?z.

Y?lsonunda a?k hayat?n?zla ilgili olumlu ve sizi mutlu edecek olan geli?meler ya?anacak.Yaln?z bir kad?nsan?z bu dönemde kendinizden ya?l? fakat çok dengeli bir erkekle tan??abilir ve h?zl? bir evlilik karar? alabilirsiniz. Evli Yengeç burçlar? için kavga ve gürültüden uzak huzurlu bir aile hayat? ya?anacak.Evli Yengeçler bu y?l çocuk sahibi olmay? da dü?ünebilir.
 

Benzer İçerikler

M
Cevaplar
0
Görüntüleme
878
Misafir
M
M
Cevaplar
0
Görüntüleme
685
Misafir
M
M
Cevaplar
0
Görüntüleme
698
Misafir
M
M
Cevaplar
0
Görüntüleme
787
Misafir
M
M
Cevaplar
0
Görüntüleme
759
Misafir
M
Üst