4 - Tutukluluk Ve Hükümlülük Halinde:

4 - Tutukluluk Ve Hükümlülük Halinde:
hükümlüye icra takibi tutukluya icra takibi
Madde 54 - (Değişik madde: 18/02/1965 - 538/25 md.)

Mümessili olmıyan bir tutuklu veya hükümlü aleyhine takipte, mümessil tayini vesayet makamına ait olmadıkça, icra memuru bir mümessil tayin etmesi için kendisine münasip bir mühlet verir ve takibi bu sürenin bitmesine bırakır. Bu mühlet içinde temsilci tayin edip icra dairesine bildirmiyen tutuklu veya hükümlü hakkında takibe devam olunur.

Mal kaçırılması ihtimali olan hallerde bu mühlet içinde de haciz yapılabilir.
 
Üst