1. Misafir

  Misafir Forum Okuru

  4875 Sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uyarınca Yabancıların Mülk Edinimine I

  Konu, 'Hukuk' kısmında Misafir tarafından paylaşıldı.

  4875 SAYILI DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU UYARINCA YABANCILARIN MÜLK EDİNİMİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

  I- GİRİŞ:


  Avrupa Birliği müzakereleri doğrultusunda, siyasi ve ekonomik gündemi en çok
  meşgul eden konuların başında, Avrupa Birliği müzakere konularına ilişkin olarak

  yapılan yasal düzenlemeler ve bu düzenlemelere ilişkin yapılan tartışmalar

  oluşturmaktadır.

  Bu çalışmanın amacı, uyum süreci doğrultusunda düzenlenen Doğrudan Yabancı

  Yatırımlar Kanunu[1] uyarınca yabancıların Türkiye’de mülk edinimini, yine uyum

  sürecine paralel olarak düzenlenen Tapu Kanunun’nu 35.maddesi’nin[2] değişikliği ile

  bağlantılı kuracak şekilde ele almak olacaktır.


  Çalışma genel olarak Doğrudan Yabancı Yatırımcılar Kanunu çerçevesinde ele

  alınacak ve bu kanunun yabancıların mülk edinimiyle ilgili kısımlarıyla bağlantı

  kurularak, Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu’na göre daha yakın zamanda

  yürürlüğe girmiş olan, Tapu Kanunu’nu 35.maddesinin değişikliği ile

  değerlendirilmeye çalışılacaktır.

  Genel olarak çalışmanın temel noktaları, Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu’nun

  temel ilkeleri ve getirdiği yenilikler, Tapu Kanunu’nun 35 maddesi ve bu iki kanun

  arasındaki ilişkileri içeren son bölüm olmak üzere üç ana kıstastan oluşacaktır.  II- DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU:


  A- TARİHİ GELİŞİM


  Geçmiş dönemdeki yabancı yatırımlar için çıkarılmış olan 6224 sayılı Yabancı

  Sermayeyi Teşvik Kanunu[3] dönemin yabancı yatırım altyapısı için başarılı bir

  mevzuattı. Ancak bu kanun yürürlükte kaldığı yarım yüzyıl içerisinde eskimiş,

  uluslararası standartlarda yatırımcının haklarını korumada eksik kalması ve ortaya

  çıkan yeni kavram ve uygulamaları karşılamadığı gerekçesiyle Doğrudan Yabancı

  Yatırımlar Kanunu hazırlanmıştır.[4]

  Kanunun doğrudan yabancı yatırımcılara ilişkin bütün sorunları çözmek amacıyla

  hazırlanmadığı, asıl hedefin ilk aşamada yabancı yatırımcıya başvuru kaynağı olduğu,

  bu kanunun tamamlayıcı yeni kanunun hazırlıklarının devam ettiği ve bunun bir

  çerçeve kanun olarak düşünüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonu raporunda da

  belirtilmiştir.[5]

  Çağımıza damgasını vuran küreselleşme sürecinde, doğrudan yabancı sermaye

  yatırımları önemli bir yer tumaktadır.Dışa açılan gelişme sürecindeki ülke, dış

  pazarlarda rekabet gücü olacak kalite ve fiyatta yaşanan sermaye sorununun

  çözümüne de katkıda bulunacağı umulur.[6] Ülkemizde de benzer amaçlar

  doğrultusunda 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu uygulamaya

  konulmuştur.


  B-4875 SAYILI DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU  Kanun’un amaç maddesinde ‘Bu kanun’un amacı, doğrudan yabancı yatırımların

  özendirilmesine, yabancı yatırımcıların haklarının korunması ile yatırım ve

  yatırımcı tanımlarında uluslararası standartlara uyulmasına, doğrudan yabancı

  yatırımların gerçekleştirilmesinde izin ve onay sisteminin bilgilendirme

  sistemine dönüştürülmesine ve tespit edilen politikalar yoluyla doğrudan


  yabancı yatırımların artırılmasına ilişkin esasları düzenlemektir.Bu kanun,
  doğrudan yabancı yatırımlara uygulanacak muameleyi kapsar.’[7]hükmü

  bulunmaktadır. Amaç maddesindeki bu açıklamalardan görüldüğü üzere, Kanun’un

  ana esası yabancı sermayenin ülke içerisine girmesi için, yabancı yatırımcıya ilişkin

  birçok düzenlemenin açık olarak belirtildiği görülmektedir.[8]Bu açıklamalarla

  birlikte Kanun’un yabancı yatırımcı için getirmiş olduğu bir çok yenilik ve kolaylık

  bulunmaktadır. Kanunda göze çarpan en önemli yenilikler şu şekildedir:

  - İzin ve onay sisteminden bilgilendirme sistemine geçiş,

  - Yabancı yatırımları arttırma amacının esas olması,

  - Yabancı yatırım ve yatırımcı tanımının geniş bir biçimde ele alınmış olması,

  - Kar ve hisseler için yurt dışına transfer serbesitisinin oluşturulması,

  - Taşınmaz ediniminde serbesiteti sağlanması,

  - Uyuşmazlıkların tahkim yoluyla çözülebilecek olması,

  - Kamulaştırma ve devletleştirme yapılmayacağının belirtilmesi,

  - Yabancı personel istihdamı,

  - İrtibat büroları açma serbestisi.


  Kanunla birlikte ortaya çıkan bu kıstaslardan, yabancıların taşınmaz edinimine ilişkin

  bölümü, Tapu Kanunu 35.madde ile bağlantılı olacak şekilde daha detaylı

  incelemeye çalışılacaktır.  III- 4875 SAYILI KANUN UYARINCA YABANCI YATIRIMCILARIN TAŞINMAZ EDİNME İMKANI VE TAPU KANUNU’NUN 35.MADDESİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ


  DYYK m. 3\d’ye göre ‘Yabancı yatırımcıların Türkiye’de kurdukları veya

  iştirak ettikleri tüzel kişiliğe sahip şirketlerin, Türk vatandaşlarının edinimine

  açık olan bölgelerde taşınmaz mülkiyeti veya sınırlı ayni hak edinmeleri

  serbesttir.’ açıklamasına yer verilmiştir.Bu açıklama ile Kanunda tanımlanan yabancı

  yatırımcı şartlarını yada özelliklerini taşıyan kişilerin doğrudan taşınmaz edinimini

  yansıtmamaktadır.Burada belirtilmek istenen yabancı bir yatırımcının, ülke içerisinde

  kurduğu yada ortak olduğu bir şirketin taşınmaz edinme durumudur.

  Bu hüküm uyarınca, yabancı yatırımcıların Türkiye’de kurmuş oldukları yada iştirak

  ettikleri şirketler yoluyla, taşınmaz edinimi konusunda bir sınırlama getirmemiştir.Bu

  hususta tek sınırlayıcı nokta, Türk vatandaşlarının edinimine açık olan bölgeler

  şartının yer almasıdır.Yani sermayesi yabancı olan bir şirket, Türkiye’de kurulması

  durumunda askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgeleri dışında bir Türk vatandaşı

  gibi taşınmaz elde edebilecektir.Bu kıstasla birlikte ortaya çıkan, yabancı bir

  yatırımcının Türkiye’de diğer Türk vatandaşları için de alınması yasak olan yerler

  dışındaki yerlerden, şirket kurarak istediği oranda, serbestçe taşınmaz edinebileceği

  gerçeğidir.

  Kanaatimizce, Kanun’un bu hükme sahip olmasında fayda ve gerek yoktur. Zira, yabancı

  gerçek veya tüzel kişilerin Türkiye’de kurdukları veya iştirak ettikleri şirketler, Türk şirketi

  niteliğindedir. Gerek yerel hukuk kuralları, gerekse milletlerarası özel hukuk prensipler

  ışığında, bir şirket merkezinin bulunduğu devletin vatandaşlığına tabidir. Bu sebeple,

  Türkiye’de bir ticaret siciline kayıtlı bulunan şirketler, ortaklarının tabiyetine bakılmaksızın,

  Türk vatandaşlığını haizdir. Anayasamızın eşitlik ilkesi çerçevesinde, Türk vatandaşlığını

  haiz şirkete, sırf ortaklarının yabancı olması sebebiyle, farklı bir uygulama

  getirilemeyecektir. Onlar da diğer Türki şirketleri gibi hak ve fiil ehliyetleri çerçevesinde her

  türlü hukuki işlemi gerçekleştirebilecektirler.Bu sebeple, Kanun’un söz konusu hükmü

  olmasa dahi, yabancı ortaklı Türk şirketleri diğer Türk şirketleri gibi taşınmaz

  edinebileceklerdir.Görüldüğü gibi, Kanun’un getirdiği bu kural, esasında genel hukuk

  prensipleri yorumlanarak rahat bir biçimde elde edilebilmektedir.Kısacası, Kanun’un söz

  konusu hükmü fuzulidir.  Yabancı yatırımcıların Türkiye’de kurdukları veya iştirak ettikleri şirket dışında

  taşınmaz edinebilmeleri birkaç açıdan söz konusu olabilir.Yabancı yatırımcı

  Türkiye’de açmış olduğu şube yada irtibat bürosu’nun bulunduğu yerdeki taşınmazın

  mülkiyetini kazanmak isteyebileceği gibi, bunun dışında da getirmiş olduğu sermaye

  nedeniyle de taşınmaz mal edinmek isteyebilir.[9]

  Yabancıların taşınmaz edinimine ilişkin olarak değinilmesi gereken diğer bir

  nokta, Tapu Kanunu’nun 5444 sayılı kanun ile düzenlenen 35.maddesidir.Bu madde

  hükmüne göre yabancı tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin de Türkiye’de

  taşınmaz elde etmesine ilişkin ilkeler de belirlenmiştir.

  Bu maddeye göre karşılıklı olmak, kanuni sınırlamalara uyulmak kaydı ile yabancı

  gerçek kişiler ile yabancı ülkelerin kanunlarına göre kurulmuş olan şirketler, Türkiye

  sınırları içerisinde karşılıklılık ilkesi uyarınca taşınmaz edinebilirler.Bununla birlikte

  yabancı bir ülkenin hukukuna göre kurulmuş bir şirketin taşınmaz edinimine ilişkin

  alabilecekleri yerler, sulama, enerji, tarım, maden alanları gibi alanlar dışındaki

  bölgeler şeklinde sınırlandırılmış ve bu sınırın arttırılmasının Bakanlar Kurulu

  Kararı’nın yetkisinde olduğu belirtilmiştir.

  Tapu Kanunu’nun 35. maddesi uyarınca karşılıklılık ilkesinden ortaya çıkan durum,

  yabancı bir ülkede kurulmuş olan şirketin, Türkiye’de taşınmaz elde edebilmesinin

  aynı eşit şartları kendi ülkesindeki Türk şirketlerine sağlaması diye

  değerlendirilebilir.Diğer bir şekil olarak da tam tersi durumu düşünebiliriz.DYY[10]

  kanunu ile böyle bir karşılıklılık esası durumundan söz edemeyiz çünkü, TTK[11]

  hükümlerine göre Türkiye’de kurulmuş olan bir şirket, kuruluş yeri esasına göre Türk

  şirketidir.Bu durumda yabancı ortaklı yada yabancı sermayeli bir şirket, Türk şirketi

  olarak değerlendirilecek ve bu durumda karşılıklılık durumu gibi bir durum söz

  konusu olmayacaktır.Yabancıların Türkiye’de edinebilecekleri taşınmazlar için getirilen

  kısıtlamalar, DYY kanununda yer almamaktadır.Öyle ki yukarıda DYY

  kanunundaki açıklamada belirtilen hususa göre, askeri yasak bölgeler ve stratejik

  noktalar dışında hiç bir kısıtlama bulunmamaktadır.

  IV- SONUÇ

  Avrupa Birliği süreci çerçevesinde gerçekleştirilen yasal düzenlemelerden birisi de

  yabancıların mülk edinimini içeren, yeniden düzenlenmiş yasalardır.Ülke

  ekonomilerinin gelişimine paralel olarak yabancı yatırımların ülkeye girişi kaçınılmaz

  bir gerekliliktir ve buna ilişkin olarak yabancı yatırımların, çeşitli yöntemler

  kullanılarak ülkeye girişinin sağlanması da buna mukabil ayrı bir önem arz

  etmektedir. Burada üzerinde tartışılması gereken ise, yabancılara ülkede taşınmaz

  edinme hususunda olması gerekenden daha fazla bir imtiyaz tanıyıp tanımadığız

  sorusunun cevabıdır.Benim kanaatimce DYY kanunu ile ileride büyük sorunlar ortaya

  çıkabilme ihtimali söz konusudur. Bu yüzden çok zaman kaybetmeden, mevzuatımızda bu

  konuyla ilgili yeniden düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.


  Ahmet Ersin Özkaya

  Kadir Has Üniversitesi – Sermaye Şirketleri Hukuku Y.Lisans
  [1] RG. 17.06.2003-25141


  [2] RG. 07.01.2006-26046

  [3] RG.23.1.1954-8615


  [4] Sibel ÖZEL, ‘Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Üzerine Bir Değerlendirme’ , Prof.Dr.Gülören Tekinalp’e armağan, s.600’dan Bkz. Genel Gerekçe. (25.7.2003)


  [5] ÖZEL, Prof.Dr.Gülören Tekinalp’e armağan, , s.600’dan Bkz.Plan ve Bütçe Komisyon Raporu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Esas no: 1\327 Karar no:30


  [6] Mustafa SÖNMEZ, ‘Yabancı sermaye:1980-1995 Bilançosu’ , Yüzyıl Biterken Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, C.12, İletişim Yayınları, İstanbul, s.334


  [7] RG. 17.06.2003-25141 md.1

  [8] Doğan Alantar, ‘Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve 4875 Sayılı Kanunun getirdiği yenilikler ‘ , Yaklaşım Dergisi, Sayı:128, Ağustos 2003 , ss. 3-4

  [9] Rifat Erten, Doğrudan yabancı yatırımlar kanununun Türk yabancılar hukuku sistemi içindeki yeri ve rolü, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Aralık 2005 s.143

  * Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu

  [11]Türk Ticaret Kanunu RG. 09.07.1956-9353   
4875 Sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uyarınca Yabancıların Mülk Edinimine I konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. Yabancı yatırımlarda ikinci dalga geliyor

  Yabancı yatırımlarda ikinci dalga geliyor

  Sermaye Piyasası Kurulu Başkanvekili Turan Erol, ABD ve Avrupa'da doyuma ulaşan, 500 milyar dolarlık fon büyüklüğüne sahip özel sermaye şirketleri ile 1.5 trilyon dolar büyüklüğündeki serbest yatırım fonlarının yönünü Türkiye'ye çevireceğini ileri sürdü. Geçen yıl 19.9 milyar dolarlık yabancı sermaye girişi ile, Orta ve Merkez Avrupa bölgesinde Rusya'dan sonra en çok doğrudan yabancı...
 2. Yabancıların portföy yatırımlarında hızlanma

  Yabancıların portföy yatırımlarında hızlanma

  “Sıcak paraö olarak da adlandırılan yabancıların Türkiye’deki menkul kıymet alım satım trafiği, bu yıl ilk dokuz ayda geçen yılın eş dönemine göre yaklaşık yüzde 50 hızlandı. Yabancı yatırımcıların bu yılın ilk dokuz aylık döneminde Türkiye’ye hisse senedi, Devlet tahvili ve Hazine bonosu almak üzere getirdiği döviz 60.4 milyar dolar, söz konusu kağıtları satarak ya da vadesinde tahsil...
 3. Hizmet yetersizliği sebebiyle 5434 sayılı Kanun uyarınca

  Hizmet yetersizliği sebebiyle 5434 sayılı Kanun uyarınca

  5434 sayılı kanun 5434 nolu kanun ssk sayılı Hizmet yetersizliği sebebiyle 5434 sayılı Kanun uyarınca kendilerine veya hak sahiplerine aylık bağlanamayanlara, 5510 sayılı Kanunun yürürlüğünden sonra borçlanma yapmak suretiyle aylık bağlanabilir mi? 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 2008 yılı Ekim ayı başından önce kamu idarelerindeki görevlerinden ayrılanlardan, ayrıldıkları tarihte...
 4. Yabancı

  Yabancı

  Birazda şiir meleklerim.
 5. Yabancı damat !!!

  Yabancı damat !!!

  MERHABALAR... arkadaşlar bazılarınız bilir uzun süredir bir ilişkim var . ve evlenmeye kadar geldik . yanlız bizim damat arap . yani ürdün asıllı . o türkiyeye gelecek ve burada yaşayacağız . ama yakınlarım kızıyor araplar pis olur ürdünlüler pis olur falan . sadece annem destek oluyor . siz olsanız ne yapardınız farklı ülkeden arap bir insana aşık olsnız ... kafayı yicem ve o beni çok...

Sayfayı Paylaş