Etiketler:
 1. MaWiM

  MaWiM ♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥ Yetkili Kişi

  Kayıt:
  25 Temmuz 2007
  Mesajlar:
  31.467
  Beğenilen Mesajlar:
  2.303
  Ödül Puanları:
  113

  506 Sayılı SSK Kanunu ( Geçici Maddeler ve Son Hükümler )

  Konu, 'Hukuk Tartışma Köşesi' kısmında MaWiM tarafından paylaşıldı.

  ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM Geçici Hükümler
  Kanunun uygulanma alanı:

  Geçici Madde 1-
  Bu kanun hükümleri, şehir ve kasabalarda belediye sınırları içinde bulunan yerlerde 4 kişiden, bunlar dışında kalan yerlerde de 8 kişiden az kimse çalıştıran işverenler ile bunların çalıştırdıkları kimseler hakkında, ihtiyacı karşılayacak sağlık tesisleri ve Kurum teşkilatı kurulduktan sonra, Bakanlar Kurulunca tesbit edilerek karara bağlanacak tarihlerden başlanarak uygulanır Bakanlar Kurulunca bu fıkraya göre alınacak uygulama kararları sigorta kollarının hepsini veya bir kısmını kapsayabilir.

  Yukarıki fıkranın uygulanmasında:

  a) Yılın bazı dönemlerinde tam veya fazla çalışılan, bazı dönemlerinde de kısmen çalışılan veya hiç çalışılmayan işler için, tam veya fazla çalışılan dönemdeki çalışanlar sayısı,

  b) Aynı işverenin aynı şehir, kasaba veya köyde bulunan işlerinde çalışanlar sayısının toplamı,

  Esas tutulur.

  Çalıştırılanlar sayısının tesbitinde, 3 üncü ve geçici 20 nci maddelerle istisna edilen kimseler nazara alınmaz.

  Çalıştırılanlar sayısı, sonradan yukarda belirtilen sınırların altına düşmüş olsa bile, bu işlerde çalışanlar hakkında bu kanun hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.


  Sigortaya tabi olma halinin devamı:

  Geçici Madde 2-

  Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 3008 sayılı iş Kanunu, Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi hakkındaki 5953 sayılı Kanun ve 6379 sayılı Deniz İş Kanunu kapsamına alınmış ve bu sebeple sosyal sigorta kanunlarına tabi tutulmuş durumda olan işlerde çalışanlarla bu işlerde sonradan çalıştırılacak olanlar ve bunların işverenleri hakkında bu kanun hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

  İtiraz:

  Geçici Madde 3-

  İşverenler ile bunların çalıştırdıkları kimseler, bu kanun hükümlerinin uygulanması hakkında Kurumca yapılan tesbite karşı, bu kanunun geçici 1 inci maddesinde belirtilen sayılardan az kimse çalıştırıldığını ileri sürerek, Kurumca yapılacak bildiri tarihinden sonraki bir ay içinde yetkili mahkemeye başvurabilirler.
  İtirazlar bu kanun hükümlerinin uygulanmasını durdurmaz.

  Primleri mahkeme kararı ile geri verilenler hakkında 84 üncü maddenin son fıkrası hükmü uygulanır.

  Sigortalı çalıştırıldığını bildirme süresi :

  Geçici Madde 4-

  8 inci maddede belirtilen haller bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce meydana gelmişse, 8 inci madde hükümleri bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten başlanarak uygulanır.
  8 inci maddede belirtilen bir aylık süre bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten başlar.

  Sağlık yardımlarının eş ve çocukları kapsaması:

  Geçici Madde 5-

  35'inci madde hükmü, ihtiyacı karşılayabilecek sağlık tesisleri kurularak Kurumca her türlü hazırlıkların tamamlandığı yerlerde, Bakanlar Kurulu kararı ile uygulanır.

  Bu madde hükmünün uygulanmadığı yerlerde hastalık sigortası primi sigortalının kazancının % 4'üdür. Bu miktarın yarısı işveren, yarısı da sigortalı hissesidir.
  Doğumdan ileri gelecek hastalıkların tedavisi:

  Geçici Madde 6-

  35'inci maddenin uygulanmadığı yerlerde çalışan sigortalı erkeğin sigortalı olmayan karısının doğumdan ileri gelecek hastalık veya arızası dolayısiyle gerekli sağlık yardımları yapılır.

  Ancak, bu yardımdan yararlanabilmek için, doğum tarihinden başlanarak üç ay içinde Kuruma başvurulması gerekir.

  Kurum sağlık tesisi veya hekimi bulunmayan yerler de veya acil vakalarda, sigortalı erkeğin sigortalı olmayan karısının doğumdan ileri gelen hastalık veya arızası dolayısıyla yapılan sağlık yardımlarının belgelere dayanan masrafları, tedaviye başlandığının bir ay içinde Kuruma bildirilmesi şartıyla, Kurumca ödenir.

  Eski hakların devam edeceği:

  Geçici Madde 7-

  Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar, yürürlükten kaldırılmış 4772, 5417, 5502 ve 6900 sayılı kanunlar ile eklerine ve değişikliklerine göre hak kazanılmış bulunan her türlü yardım, tahsis ve ödemeler, bunların dayandığı kanun hükümleri gereğince kurumca sağlanır ve iş kazalariyle meslek hastalıkları, hastalık, analık, malüliyet, ihtiyarlık ve ölüm sigortalarından hak kazanılmış olan gelir ve aylıkların ödenmesine, yardımların yapılmasına ve ödeneklerin verilmesine bu kanunda yazılı hüküm ve esaslara göre devam olunur.

  Ancak, malüliyet, ihtiyarlık ve ölüm sigortalarından bağlanmış bulunan veya bağlanılmasına hak kazanılmış olan gelir ve aylıkların alt sınırı hakkında bu kanun hükümleri uygulanır.

  İleri yaştakilere aylık bağlama şartları:

  Geçici Madde 8-(Değişik: 29/06/1978-2167/13md.)

  A) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 30 yaşını geçmiş bulunan sigortalılardan kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmakla beraber 60 ncı maddede yazılı şartları yerine getiremediklerinden Yaşlılık Sigortasından aylık bağlanmasına hak kazanamayan ve :

  a) Sigortalılıklarının başladığı tarihten önceki 10 yıl içinde, 3 üncü maddenin 1 nci bendinin (C) fıkrasında belirtilen işlerden gayri işlerde en az 2000 gün çalıştıklarını tevsik eden,

  b) Sigortalılık süresince her yıl için en az ortalama 200 gün sigorta primi ödemiş olan,

  c) En az 5 yıl sigortalı bulunan,

  Sigortalılara, sigortalılık süresi 15 yılı doldurmuş olanlar gibi, 61 inci maddedeki esaslara göre yaşlılık aylığı bağlanır.
  3 üncü maddenin 1 inci bendinin (B,E,F,G,H,İ,J ve K) fıkraları kapsamına giren çalışmalar yukarıdaki (a) fıkrasında belirtilen en az 2000 günlük çalışma süresine katılmaz .

  Bu maddede belirtilen eski çalışma süreleri, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte sigortalı bulunanlar için Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak 2 yıl, sigortalılıkları iş bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten sonra başlayan sigortalılar için de sigortalılıklarının başladığı tarihten itibaren en geç bir yıl içinde kuruma verilecek belgelerle tevsik edilir.

  01/03/1966 tarihinden bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar kuruma tevdi edilen çalışma belgeleri de kanuni süresi içinde verilmiş çalışma belgesi olarak kabul edilir.

  İşverenler bu çalışma belgelerini düzenlemekten kaçınırlarsa, sigortalıların ilgili işverenden zarar ve ziyan isteme hakları saklıdır.

  Ancak, bu kanunun ek 1 nci maddesine göre sigortalı sayılanlar işverenlerinin bulunmaması halinde bu kanunda öngörülen eski hizmetlerini bağlı oldukları Sendika veya Meslek kuruluşlarından alacakları ve kanuni süresi içinde kuruma verecekleri belgelerle tevsik edebilirler.

  Çalışma belgelerinin gerçeğe uymadığı bir hükümle tespit edildiği takdirde, gerek bunu düzenleyenler gerekse ilgili sigortalılar, kurumun bu yüzden uğrayacağı zararları % 50 fazlasıyla ve kanuni faiz ile birlikte kuruma ödemekle yükümlüdür.

  Bu gibiler hakkında, ayrıca genel hükümlere göre ceza kovuşturması da yapılır.

  B) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 30 yaşını geçmiş bulunan sigortalılardan 50 yaşını doldurup erken yaşlanmış oldukları tespit edilen ve 60 ıncı maddede yazılı şartları yerine getiremediklerinden aylık bağlanmasına hak kazanamayan sigortalılara, (A) fıkrasındaki şartlarla, sigortalılık süreleri 15 yılı doldurmuş olanlar gibi 61 inci maddedeki esaslara göre yaşlılık aylığı bağlanır.


  5417 ve 6900 sayılı kanunlara göre kazanılan haklar
  Geçici Madde 9-

  Yürürlükten kaldırılmış 5717 ve 6900 sayılı kanunların geçici 1 inci maddelerine göre bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar kuruma eski hizmet çalışma belgesi vermiş bulunanların sözü edilen maddelerde belirtilen hakları saklıdır.

  Ağır ve yıpratıcı işlerde geçen hizmetler:

  Geçici Madde 10-

  1 Nisan 1950 tarihinden bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar, yürürlükten kaldırılmış 5417 ve 6900 Sayılı Kanunlara göre ağır ve yıpratıcı sayılan işlerde çalışmış olan sigortalıların bu işlerde geçen hizmet süreleri üzerinden hesaplanacak yıpranma payı gün sayısı toplamı, bu kanunun 60'ıncı ve geçici 8'inci maddelerinin (A) fıkralarına göre yaşlılık aylığından yararlanabilecek yaşlardan indirilir.

  Münavebeli işlerde geçen hizmetler:

  Geçici Madde 11-

  1 Nisan 1950 ile 31 Mart 1954 tarihleri arasında yürürlükten kaldırılmış 5417 sayılı Kanuna göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca tesbit edilmiş bulunan münavebeli işlerde çalışmış olan sigortalıların bu işlerdeki prim ödeme gün sayıları toplamına dörtte biri eklenir ve tutarı, bunların malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim ödeme gün sayısı olarak kabul edilir.

  Eski primler ve gün sayıları:

  Geçici Madde 12-

  Sigortalılar namına, yürürlükten kaldırılmış 5417 ve 6900 sayılı kanunlara göre ödenen primler ile bunların prim ödeme gün sayıları, bu kanuna göre ödenen malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ve prim ödeme gün sayısı olarak kabul edilir.
  Yabancı uyruklular:

  Geçici Madde 13-

  31 Mayıs 1957 tarihinden sonra, yürürlükten kaldırılmış 6900 sayılı Kanun ve bu kanun hükümlerine tabi olmamış bulunan yabancı uyruklu sigortalıların, yürürlükten kaldırılmış 6900 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar, yürürlükten kaldırılmış 5417 sayılı Kanuna göre ödedikleri ihtiyarlık sigortası primlerinden doğan tahsis hakları saklıdır.

  Şu kadar ki, bu gibi sigortalılar yazılı istekte bulunduklarında, yürürlükten kaldırılmış 5417 sayılı Kanuna göre yalnız kendilerinin ödedikleri ihtiyarlık sigortası primleri geri verilerek, adlarına ödenmiş primlerden doğan hakları tasfiye edilmiş olur.

  Birden çok karısı bulunanlar:

  Geçici Madde 14-

  Türk Medeni Kanununun yürürlüğe girmesinden önce evlenen ve birden çok karısı bulunan sigortalının ölümünde, bu kanuna göre bağlanacak dul aylıkları bunlar arasında eşit surette paylaştırılır.

  Bunlardan birinin aylığının kesilmesini gerektiren bir durum meydana gelirse, aylığı, kalan dul bir ise onun aylığına, birden çok ise eşitlikle bunların aylıklarına eklenir.

  Tüzükler yürürlüğe girinceye kadar yapılacak işlem:

  Geçici Madde 15-

  135 inci maddede belirtilen tüzükler bu kanunun yayımı tarihinden başlanarak en geç altı ay içinde düzenlenir.

  Bu tüzükler yürürlüğe girinceye kadar, bu kanunda tüzükle tesbit olunacağı belirtilen hususlarda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak genelgelere göre işlem yapılır.

  Hastalık sigortasının Ereğli Kömür Havzasında uygulanması:

  Geçici Madde 16-

  Bu Kanunun hastalık sigortası ile ilgili hükümleri, Havzai Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna Mütaallik 151 sayılı Kanunun uygulandığı yerler için, Bakanlar Kurulu kararı ile belli edilecek tarihten başlanarak uygulanır.

  Eski gelirlerin artırılması:

  Geçici Madde 17-

  Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce meydana gelmiş olan iş kazaları veya bu tarihten önce anlaşılmış bulunan meslek hastalıkları dolayısıyla bağlanmış veya bağlanmasına hak kazanılacak olan gelirler, işbu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak, ekli (1 ) numaralı cetvelde gösterilen katsayılara göre artırılır.

  Yukarıki fıkra hükmünün, 6 liradan az günlük kazançlar üzerinden bağlanmış olup 7232 sayılı Kanunla bu sınıra göre yükseltilmiş olan gelirlere uygulanmasında bu yükselmeler nazara alınmaz.

  (1) NUMARALI CETVEL

  İş kazalariyle meslek hastalıkları sigortasından, kaldırılmış 4772 sayılı kanun ile ek ve değişiklikleri gereğince bağlanmış veya bağlanmasına hak kazanılacak gelirlerin artırılmasında kullanılacak katsayılar.

  İş kazasının meydana geldiği Gelir
  veya meslek hastalığının artırma
  anlaşıldığı yıl katsayısı

  1946 - 1950 3.46
  1951 3,37
  1952 3,02
  1953 2,83
  1954 2,50
  1955 2,16
  1956 1,89
  1957 1,69
  1958 1,43
  1959 1,17
  1960 1,08
  1961 1
  1962 1

  Eski aylıkların artırılması:

  Geçici Madde 18-

  Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce bağlanmış veya bağlanmasına hak kazanılmış olan malüliyet ve ihtiyarlık aylıklariyle ölen sigortalıların hak sahibi kimselerine bağlanan aylıklara esas tutulan aylıklardan:

  a) Tutarları, yürürlükten kaldırılmış 5417 sayılı kanun ile ek ve değişikleri gereğince tesbit edilmiş olanlar ekli (2) numaralı cetvelde yazılı katsayılara göre,


  (2) NUMARALI CETVEL

  (Geçici Madde 18-a)

  Kaldırılmış 5417 sayılı kanun ile ek ve tadilleri gereğince tesbit edilen aylıkların artırılmasında
  kullanılacak katsayılar.
  Aylık artırma
  Sigortalılık Süresi katsayıları
  1 yıl -1 yıl 1 aydan az 74,81
  1 “ 1 Ay - 2 “ “ 69,06
  1 “ 2 “ - 3 “ “ 64,13
  1 “ 3 “ - 4 “ “ 59,85
  1 “ 4 “ - 5 “ “ 56,11
  1 “ 5 “ - 6 “ “ 52,81
  1 “ 6 “ - 7 “ “ 49,87
  1 “ 7 “ - 8 “ “ 47,25
  1 “ 8 “ - 9 “ “ 44,89
  1 “ 9 “ - 10 “ “ 41,00
  1 “ 10 “ - 11 “ “ 39,14
  1 “ 11 “ - 2 yıldan az 37,43
  2 yıl - 2 yıl 1 aydan az 35,88
  2 “ 1 ay - “ 2 “ “ 34,44
  2 “ 2 “ - “ 3 “ “ 33,11
  2 “ 3 “ - “ 4 “ “ 31,89
  2 “ 4 “ - “ 5 “ “ 30,75
  2 “ 5 “ - “ 6 “ “ 29,69
  2 “ 6 “ - “ 7 “ “ 28,70
  2 “ 7 “ - “ 8 “ “ 27,77
  2 “ 8 “ - “ 9 “ “ 26,91
  2 “ 9 “ - “ 10 “ “ 25,06
  2 “ 10 “ - “ 11 “ “ 24,32
  2 “ 11 “ - 3 yıldan az 23,63
  3 yıl - 3 yıl 2 aydan az 22,97
  3 “ 2 “ - “ 4 “ “ 21,76
  3 “ 4 “ - “ 6 “ “ 20,67
  3 “ 6 “ - “ 8 “ “ 19,69
  3 “ 8 “ - “ 10 “ “ 18,79
  3 “ 10 “ - “ 4 yıldan az 17,06

  4 yıl - 4 yıl 2 aydan az 16,35
  4 “ 2 “ - “ 4 “ “ 15,70
  4 “ 4 “ - “ 6 “ “ 15,09
  4 “ 6 “ - “ 8 “ “ 14,53
  4 “ 8 “ - “ 10 “ “ 14,02
  4 “ 10 “ - “ 5 yıldan az 12,72
  5 yıl - 5 yıl 3 aydan az 12,29
  5 “ 3 “ - “ 6 “ “ 11,71
  5 “ 6 “ - “ 9 “ “ 11,18
  5 “ 9 “ - 6 yıldan az 10,00
  6 yıl - 6 yıl 3 aydan az 9,59
  6 “ 3 “ - “ 6 “ “ 9,21
  6 “ 6 “ - “ 9 “ “ 8,85
  6 “ 9 “ - 7 yıldan az 7,97
  7 yıl - 7 yıl 3 ay 7,69
  b) Tutarları. yürürlükten kaldırılmış 6900 sayılı kanun gereğince tesbit edilmiş olanlar ekli
  (3) numaralı cetvelde yazılı katsayılara göre,

  Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten başlanarak artırılır.

  Bu artırmaların hesaplanmasında, aylık tutarlarının, yürürlükten kaldırılmış 5417, 6708, 6900 ve 7231 sayılı kanunlarla tesbit edilen en az sınırlara çıkarılması için yapılan yükseltmeler nazara alınmaz.

  (3) NUMARALI CETVEL

  (Geçici Madde 18-b)

  Yürürlükten kaldırılmış 6900 sayılı kanun gereğince tesbit edilen aylıkların artırılmasında kullanılacak katsayılar.

  Sigortalılığın sona ererek aylık bağlandığı yıllara göre aylık artırma katsayıları.


  Sigortalının
  Başladığı 1962 ve daha
  Yıl 1957 1958 1959 1960 1961 sonraki yıllar

  1950 2,46 2,28 2,08 1,92 1,78 1,68
  1951 2,36 2,18 1,99 1,84 1,71 1,61
  1952 2,25 2,08 1,90 1,75 1,63 1,54
  1953 2,14 1,98 1,80 1,66 1,55 1,47
  1954 2,02 1,86 1,70 1,57 1,47 1,39
  1955 1,87 1,75 1,60 1,48 1,38 1,32
  1956 1,78 1,65 1,50 1,39 1,31 1,25
  1957 - 1,55 1,40 1,30 1,23 1,18
  1958 - - 1,29 1,21 1,15 1,12
  1959 - - - 1,12 1,08 1,06
  1960 - - - - 1,04 1,03
  1961 - - - - - 1,00  Bağlanacak aylıklarda eski kazançların artırılması:

  Geçici Madde 19-

  Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak başvurmalar üzerine bağlanacak malüllük veya yaşlılık aylıkları ile bu tarihten sonra ölen sigortalıların hak sahiplerine ölüm sigortasından bağlanacak aylıkların tutarları, sigortalıların 1950 - 1960 yıllarındaki kazançları ekli
  (4) numaralı cetvelde yazılı katsayılara göre artırılarak hesaplanır.

  (4) NUMARALI CETVEL

  (Geçici Madde 19)

  Malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından bağlanacak aylıkların tesbitinde, sigortalıların 1950-1960 yıllarına ait kazançlarına uygulanacak artırma katsayıları,

  Kazancın taalluk ettiği yıl Katsayı

  1950 3,46
  1951 3,37
  1952 3,02
  1953 2,83
  1954 2,50
  1955 2,16
  1956 1,89
  1957 1,69
  1958 1,43
  1959 1,17
  1960 1,09


  Bankalar, sigorta şirketleri,ticaret ve sanayi odaları ve borsalar:

  Geçici Madde 20-

  Bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları, borsalar veya bunların teşkil ettikleri birlikler personelinin malüllük, yaşlılık ve ölümlerinde yardım yapmak üzere, bu kanunun yayımı tarihine kadar tesis veya dernek olarak kurulmuş bulunan sandıklar, bu kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç altı ay içinde:

  a) İlgili bulundukları banka, sigorta şirketi, reasürans şirketi, ticaret odası, sanayi odası, borsa veya bunların birliklerinin bütün personelini kapsıyacak,

  b) Bu personelin, iş kazalariyle meslek hastalıkları, hastalık, analık, malüllük, yaşlılık ve ölüm, eşlerinin analık, eş ve çocuklarının hastalık hallerinde, en az bu kanunda belirtilen yardımları sağlayacak,

  c) Sandıkların statülerine tabi personelin bu madde şümulüne giren banka, sigorta şirketi, reasürans şirketi, ticaret odası, sanayi odası, borsa veya bunların birliklerinden birinden diğerine geçmesi halinde bu gibi personelin kendi sandıklarındaki müktesep haklarının da diğer ilgili sandığa veya aralarında kuracakları müşterek bir sandığa intikalini temin edecek,

  Birer tesis haline getirildiği ve bunu tevsik eden statülerini, bu kanunun yayımı tarihinden en geç altı ay içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına verdikleri takdirde, bu teşekküllerin ve sandıkların personeli işbu kanunun uygulanmasında sigortalı sayılmazlar.

  Şu kadar ki, bu sandıkların statüleri ve statü değişiklikleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca onaylanmak suretiyle tekemmül eder. Mali durumları da Çalışma, Maliye ve Ticaret Bakanlıklarınca müşterek kontrol ve murakabe edilir. Mali durumlarının kontrol ve murakabesi sonunda alınmasına bu Bakanlıklarca müştereken lüzum gösterilecek tedbirleri, sandıklar ve ilgili bulundukları teşekküller yerine getirmekle yükümlüdür.

  Sözü edilen sandıkların mevzuatına tabi olarak geçen hizmetler ile emekli sandıkları kanunlarına veya malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi olarak geçen hizmetler, yazılı istek halinde, 05/01/1961 tarihli 228 sayılı kanunun aylık bağlanmasına ilişkin esasları dairesinde birleştirilerek tahsis yapılır.

  Geçici Madde 21- (Ek: 13/07/1967-899/4 md.)

  01/03/1965 tarihi ile bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih arasındaki sürede evlenmeleri dolayısıyle işlerinden ayrılmış bulunan kadın sigortalılardan yazılı talepte bulunanlar hakkında da, bu kanunun 3 üncü maddesinde belirtilen esaslar dairesinde gerekli işlemler yapılır.

  (Bu maddede ifade edilen 3. madde, ek 1 madde olarak teselsül ettirilmiştir.)

  Geçici Madde 22-(Ek: 13/07/1967-899/5 md.)

  01/04/1950 tarihinden bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar maden işyerlerinin yeraltı işlerinde malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi olarak çalışmış bulunan sigortalıların, bu hizmetleri, bunların çalıştıkları iş yerlerinden alacakları örneği kurumca hazırlanacak belgeleri Sosyal Sigortalar Kurumuna vermeleri suretiyle tevsik edilir.

  Geçici 8 inci maddedeki çalışma belgelerinin düzenlenmesi bakımından işverenler ve sigortalılar için belirtilen hükümler, yeraltı hizmetlerine ait çalışma belgeleri hakkında da uygulanır.

  Geçici Madde 23-(23/10/1969 - 1186/ 21 md. ile gelen Geçici 1 nci md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)

  Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortasından gelir almakta olanlar ile malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından aylık almakta olanlar ve gelir veya aylık bağlanmasına hak kazanmış durumda olup da, henüz işlemi tamamlanmamış bulunanlar, yürürlük tarihinden,

  Daha önce gelir veya aylığı kesilenlerden kanunun yürürlük tarihinden sonra gelir veya aylığın kesiliş sebebinin ortadan kalkmasiyle gelir veya aylık ödenmesine tekrar hak kazananlar, hak kazandıkları tarihten itibaren gelir veya aylık tutarları bu kanunun hükümlerine göre yeniden tespit edilir.

  Yukarıdaki fıkralara göre yeniden tespit edilecek gelir ve aylık tutarları gelir veya aylıklara esas olan eski yıllara ait kazançlar ile kanunun yürürlük tarihinden sonra bağlanacak aylıklara esas olan yıllık kazançlar bu Kanuna bağlı cetvelde yazılı katsayılarla çarpılmak suretiyle hesaplanır.
  Şu kadar ki;

  a) Yeniden tespit edilecek ve bundan böyle bağlanacak aylık tutarı bu Kanunun 96 ncı maddesine göre hesaplanan azami aylık tutarını aşamaz.

  b) Aylıkların hesabına esas olarak seçilen 3 yıl kazançlarının ait oldukları katsayılarla çarpılarak meydana gelen değerleri, en yüksek yıllık kazancın katsayısı ile çarpılan değerini geçemez.

  Artırmalar neticeleninceye kadar ödenmekte olan gelir veya aylıklar sonradan mahsubu yapılmak üzere % 20 zamlı olarak ödenebilir. Ancak, 506 sayılı Kanunun 96 ncı maddesi uyarınca alt sınıra göre kendilerine gelir veya aylık bağlananlar hakkında bu hüküm uygulanmaz.

  Geçici Madde 24- (23.10.1969 - 1186/ 21 md. ile gelen geçici 2. madde hükmü olup, madde numarası teselsül ettirilmiştir.)

  Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihten önce çeşitli sigorta kanunları hükümlerine göre bağlanmış olan iş kazası ve meslek hastalığı gelirleri ile malüliyet, ihtiyarlık ve ölüm aylıkları da 506 sayılı kanunun bu kanunla değiştirilen 20, 23, 24, 55, 60, 61, 67 inci maddelerinde belirtilen esaslara uygun olarak bağlanacak aylıklar seviyesine getirilir.

  Geçici Madde 25-(23/10/1969-1186/21 md. ile gelen geçici 3 ncü madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir : İptal : Ana.Mah.Kar. 17.10.1972 – E 1972 / 16, K 1972 / 49 )

  Bu kanunun yayımından önce çeşitli işyerlerinde fikir ve beden işçisi olarak çalışmakta olup, her ne sebeple olursa olsun Sosyal Sigortalar Kurumuna veya bu Kuruma devredilen çeşitli emekli sandıklarına emekli veya yaşlılık aylığına esas olacak prim ödememiş olanlar hizmetlerini belgelendirdikleri ve o zamana ait ilk aylık ücretleri üzerinden işçi ve işveren sigorta primlerini en geç beş yıl içinde defaten veya eşit taksitlerle ödedikleri takdirde toplam olarak en çok 10 yıllık hizmetleri Sosyal Sigortalarda veya Sosyal Sigortalara devredilen sandıklarda geçen hizmetleriyle birleştirilir.

  Geçici Madde 26-(23/10/1969-1186/21 md. ile gelen Geçici 4 üncü md, hükmü olup numarası teselsül ettirilmiştir.)

  Bu kanunun uygulanmasına ait işlemlerin zamanında yapılmasını ve prim tarifesi ile teknik bilançonun hazırlanmasını sağlamak maksadiyle, çalışma saatleri dışında görevlendirilecek personele, Kurum Müdürler Kurulunca tespit edilecek esas ve miktarlar dahilinde bir ücret ödenir.

  Yukarıdaki fıkra hükmü 506 sayılı Kanunun tatbiki dolayısiyle munzam mesaiyi gerektiren her türlü haller için de uygulanır.

  Bu ücretler, 7244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi hükmüne tabi değildir.

  Geçici Madde 27-(23/10/1969-1186/21 md. ile gelen Geçici 5 inci md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)

  Sigortalılık hakkı tanınan görevlerde bulunup da,TBMM üyesi seçilenler, seçildikleri tarihten itibaren altı ay içinde Sosyal Sigortalar Kurumuna müracaat ettikleri takdirde bu kanunun sigortalılara tanıdığı haklardan faydalanırlar. Sigorta primlerinde işveren hissesi TBMM Başkanlığınca ödenir.

  Geçici Madde 28-(07/03/1973 -1698/2 md. ile gelen Geçici 1 inci md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)

  Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte iş kazalarıyla meslek hastalıkları sigortasından gelir almakta olanlarla gelir bağlanmasına hak kazanmış olup henüz işlemi tamamlanmamış bulunanların gelirleri, 01/04/1973 tarihinden başlamak üzere, iş kazasının vuku bulduğu veya meslek hastalığının anlaşıldığı yıllara göre, aşağıda yazılı katsayılarla çarpılmak suretiyle arttırılır.

  1968 veya daha eski yıllar 1.40
  1969 1.30
  1970 1.20
  1971 1.10

  Ancak yukarıdaki fıkra hükmünün 18 liradan daha az günlük kazançlara göre bağlanmış olup 25/08/1971 tarih 1474 sayılı Kanunla bu sınıra yükselmiş olan gelirlere uygulanmasında, bu yükseltmeler nazara alınmaz.

  Artırılan gelir tutarı 78 inci maddede öngörülen günlük kazancın alt sınırına göre hesaplanacak gelir tutarından az ve üst sınıra göre hesaplanacak gelir tutarından fazla olamaz.

  Yukarıdaki fıkralar, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra bağlanacak gelirler için de uygulanır.

  Geçici Madde 29-(07/03/1973-1698/2 md. ile gelen Geçici 2 inci md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)

  Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, malüllük, yaşlılık veya ölüm aylığı almakta olanlarla bu aylıklara hak kazanmış olup henüz işlemi tamamlanmamış bulunanların aylıkları, 01/04/1973 tarihinden başlamak üzere, aylığın hesabına esas olan ortalama yıllık kazancın tayininde nazara alınan son takvim yıllarına göre, aşağıda yazılı katsayılarla çarpılmak suretiyle artırılır:

  1968 veya daha eski yıllar 1.40
  1969 1.30
  1970 1.20
  1971 1.10
  Ancak, malullük veya yaşlılık aylıklariyle ölen sigortalıların hak sahibi kimselerine bağlanan aylıklara esas olan aylığın yıllık tutarı 6480 liradan az olup 25/08/1971 tarih ve 1474 sayılı kanunla bu hadde yükselmiş olan aylıkların artırılmasında, yukarıda yazılı katsayılar, aylığın bu hadde yükselmesinden önceki tutarlarına uygulanır.

  Yukarıdaki fıkralar, bu kanun yürürlüğü girdiği tarihten sonra bağlanacak aylıklar için de uygulanır.

  506 sayılı Kanunun 1186 sayılı Kanunla değiştirilen 96 ncı maddesi hükmü saklıdır.

  Geçici Madde 30-(07/03/1973-1698/2 md. ile gelen Geçici 3 üncü md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)

  991 sayılı Kanunla Sosyal Sigortalar Kurumuna devredilen Askeri Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığı ile Devlet Demiryolları ve Limanları İşletmesi Genel Müdürlüğü İşçileri Emekli Sandığı mevzuatına göre bağlanmış iş kazası, emekli, adi malullük, vazife malullüğü, dul ve yetim aylığı almakta olanlarla bu aylıklara hak kazanmış olup henüz işlemleri tamamlanmamış bulunanların bu aylıkları 01/04/1973 tarihinden başlamak üzere geçici 28 veya geçici 29 uncu maddelerde belirtilen katsayılarla çarpılmak suretiyle ve bu maddelerde belirtilen esaslara göre artırılır.

  Geçici Madde 31-(7/3/1973-1698/2 md. ile gelen Geçici 4 üncü md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)

  Geçici 28 inci ve 29 uncu maddeler gereğince yapılacak aylık ve gelir artırmaları, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en çok 9 ay içinde tamamlanır.

  Sosyal Sigortalar Kurumunun bu işler için görevlendirilecek personeline, yukarıda yazılı süre içinde, ay da 80 saati geçmemek üzere fazla çalışma yaptırılabilir. Ödenecek fazla çalışma ücreti, bütçe Kanunundaki sınırları aşmamak üzere, Kurumun Müdürler Kurulunca tespit edilir.

  Geçici Madde 32-(21/06/1973-1753/4 md. ile gelen Geçici 1 nci md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)

  Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ölen sigortalıların, gelir veya aylıkları kesilmiş olan yahut gelir veya aylık bağlanmamış bulunan kimselerinden, bu kanun gereğince gelir veya aylığa hak kazananlarına kanunun yürürlük tarihinden sonra yazılı talepte bulunmaları halinde, bu kanunun yürürlük tarihini takibeden dönem başından itibaren gelir veya aylık bağlanır.

  Bu kanunun 1 inci maddesi ile değiştirilen 23 üncü maddenin V, VI ve VII nci bölümleri ile 2 nci maddesi ile değiştirilen 68 inci maddenin IV, V ve VI ncı bölümleri hükümleri saklıdır.

  Çeşitli sigorta kanunlarına göre eş ve çocuklara ödenmekte olan gelir ve aylıklar aynı dönem başından itibaren bu kanunla değiştirilen 23 ve 68 inci maddeler de belirtilen esaslara uygun olarak bağlanacak gelir ve aylıklar seviyesine getirilir.

  Geçici Madde 33-(21/06/1973 - 1753/4 md. ile gelen Geçici 2 nci md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)

  991 sayılı Kanunla Sosyal Sigortalar Kanununa devredilen Askeri Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığı ile Devlet Demiryolları ve Limanları İşletmesi Genel Müdürlüğü İşçileri Emekli Sandığı Mevzuatına göre bağlanmış ölüm aylıklarının ödenmesine, 23 üncü madde nin V, VI ve VII nci fıkraları ile 68 inci maddesinin IV, V ve VI ncı fıkralarındaki şartlarla devam olunur.

  Anılan Sandıkların Sosyal Sigortalar Kurumuna devrinden önce ölen sandık üyelerinin, aylıkları kesilmiş olan veya aylık bağlanmamış bulunan kimseleri hakkında da geçici 32 inci madde hükmü uygulanır.
  Geçici Madde 34- (16/06/1975- 1912/7 md. ile gelen Geçici 1 nci md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)

  31/12/1974 ve daha önceki yıllarda iş kazaları ve Meslek Hastalıkları Sigortasından gelir almakta olanlarla, bu gelirlere hak kazanmış olup henüz işlemi tamamlanmamış bulunanların aylık gelirlerine, gelir bağlamaya esas olan hisse ve oranları nazarı itibara alınmak şartıyla aşağıda gösterilen miktarlarda zam yapılmıştır.

  Üç aylık gelir grubu Aylık zam miktarı
  0-3.600 450.--Lira
  3.601-6.000 400.--Lira
  6.001-Daha Yukarı 350.--Lira

  Ancak; iş kazaları, Meslek Hastalıkları Sigortasından bağlanacak gelirlerin hesabına esas tutulan gelirlerin tutarı, 506 sayılı Kanunun, bu kanunla değiştirilen 97'nci maddesine göre hesaplanan asgari gelirlerin tutarından aşağı olduğu takdirde, artırma, gelirin asgari hadde yükseltilmesinden önceki tutarlarına uygulanır.

  Şu kadar ki, artırılan gelir tutarları İş Kanunu gereğince tespit edilen en düşük asgari ücrete göre hesaplanacak gelir tutarından az olamaz.

  Yukarıdaki fıkralar; esas hak doğurucu olayın vuku bulduğu tarih, 1974 ve daha önceki yıllara ait olmak kaydı ile, 506 sayılı Kanunun 19, değişik 23, değişik 24 ve 25 inci maddeleri uyarınca sonradan gelire hak kazanacak olanlar hakkında da uygulanır.  Geçici Madde 35-(16/06/1975-1912/7 md. ile gelen Geçici 2 nci md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)

  31/12/1974 ve daha önceki yıllarda Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortalarından aylık talebinde bulunarak halen aylık almakta olanlarla, bu aylıklara hak kazanmış olup henüz işlemi tamamlanmamış bulunanların malullük ve yaşlılık aylıkları ile, ölen kimsenin hak sahiplerinin aylıklarına da hisseleri oranında olmak şartıyla aşağıda gösterilen miktarlarda zam yapılmıştır.

  Üç aylık ,gelir grubu Aylık zam miktarı
  0-3.600 450.--Lira
  3.601-6.000 400.--Lira
  6.001-Daha Yukarı 350.--Lira

  Ancak malullük, yaşlılık aylıkları ile ölenlerin hak sahiplerine bağlanacak aylıkların hesabına esas tutulan aylığın tutarı, 506 sayılı Kanunun, bu Kanunla değiştirilen 96 ncı maddesine göre hesaplanan asgari aylıkların tutarından aşağı olduğu takdirde, artırma, aylığın asgari hadde yükseltilmesinden önceki tutarlarına uygulanır.

  Şu kadar ki; artırılan aylık tutarları 506 sayılı Kanunun 1474 sayılı Kanunla değişik 78 inci maddesinde öngörülen üst sınıra göre hesaplanacak aylık tutarından fazla olamaz.

  Yukarıdaki fıkralar; esas hak doğurucu olayın vuku bulduğu tarih, 1974 ve daha önceki yıllara ait olmak kaydı ile 506 sayılı Kanunun 57, 58, 63, değişik 68 ve 69 uncu maddeleri uyarınca sonradan aylık bağlanmasına hak kazanacak olanlar hakkında da uygulanır.

  Geçici Madde 36-(16/06/1975-1912/7 md. ile gelen Geçici 3 üncü md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)

  991 sayılı Kanunla Sosyal Sigortalar Kurumuna devredilen sandıklar mevzuatına göre çeşitli aylık almakta olanlarla bu aylıklara hak kazanmış olup henüz işlemleri tamamlanmamış bulunanların aylıkları için de bu Kanunun geçici 34 ve 35 nci maddeleri uygulanır.

  Geçici Madde 37-(16/06/1975-1912/7 md. 1 ile gelen Geçici 4 ncü madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)

  Bu Kanun gereğince yapılacak aylık ve gelir artırmaları, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 6 ay içinde tamamlanır.

  Sosyal Sigortalar Kurumunun bu işler için görevlendirilecek personeline yukarıda yazılı süre içinde ayda 80 saati geçmemek üzere fazla çalışma yaptırılabilir. Ödenecek fazla çalışma ücreti, Kurumun Müdürler Kurulunca tespit edilir.

  Borçlanma:

  Geçici Madde 38-(16/06/1975-1912/7 md. ile gelen Geçici 5 nci md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)

  Bu kanunun yayımı tarihinden önce:

  A)

  a-) 506 sayılı kanuna göre malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tescil edilmiş bulunan,
  b- ) Borçlanma isteğinin yapıldığı tarihte 506 sayılı Kanuna tabi işte çalışmakta olan,

  Sigortalıların hizmet akdine dayanarak çalıştıkları süredeki en çok on yıllık hizmetleri talepleri halinde borçlandırılır.

  Borçlandırılan hizmetler prim veya kesenek ödeyerek geçmiş hizmetlere katılır. Şu kadar ki, 506 sayılı Kanuna göre tespit edilen sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki süreler için borçlandırılma halinde, sigortalılığın başlangıç tarihi, borçlandırılan gün sayısı kadar geriye götürülür.

  Borçlanılması talep edilen hizmet için evvelce Sosyal Sigortalar Kurumuna prim veya Emekli Sandıklarına kesenek ödenmemiş olması şarttır.

  Borçlanma isteği, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren örneği Kurumca hazırlanacak belge ile bir yıl içinde Kuruma yapılır. Borçlanılan hizmetlere ilişkin primler, 01/04/1950 tarihinden sonraki sürelere ait borçlanmalarda cari asgari günlük kazanç, 01/04/1950 tarihinden evvelki sürelere ait borçlanmalarda talep tarihindeki son 3 aylık kazanç ortalaması esas alınmak suretiyle hesaplanır ve toptan veya 5 yıl içinde eşit taksitlerle ödenir. Borçlanan sigortalının ölümü halinde hakkının doğumuna yetecek prim miktarı hak sahiplerinden alınır.

  B)

  a-) 506 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci bendi uyarınca sigorta kapsamına girmeyen hizmetler,
  18 yaşından önce geçmiş hizmetler,

  506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde sayılan sandıklarda geçen hizmetler,

  Sigorta mevzuatına göre kendilerine toptan ödeme yapılmak suretiyle tasfiye edilmiş hizmetler, borçlanılamaz.

  b- ) 1186 sayılı Kanuna göre borçlanılmış ve bu Kanunla borçlanılacak hizmetler toplamı 10 yılı aşamaz.

  c- ) Borçlandırılan süreler 506 sayılı Kanunun değişik geçici 8 inci maddesi uygulamasında nazara alınmaz.

  Geçici Madde 39-(16/06/1975- 1912/7 md. ile gelen Geçici 6 ncı md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)

  Geçici 38 inci maddenin (A) bendinin 4 üncü fıkrasında belirtilen belgeleri, işverenler, sigortalının isteği halinde doğru, eksiksiz ve usulüne uygun olarak düzenleyip onaylamakla yükümlüdürler.

  Kurum, belgelerdeki bilgilerin sahte veya gerçeğe aykırılığı konusunda re'sen inceleme yapabilir ve yaptırabilir. Sahteliği ve gerçeğe aykırılığı saptanan borçlanma belgeleri geçerli olmaz.

  Borçlanma belgelerinin gerçeğe uymadığı anlaşılırsa bunları düzenleyenler ve ilgili sigortalılar, Kurumun bu yüzden uğrayacağı zararları müştereken ve müteselsilen tazmin etmekle yükümlüdürler. Genel hükümlere göre ceza kovuşturması da yapılır.

  Geçici Madde 40-(16/06/1975-1912/7 md. ile gelen Geçici 7 nci md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)

  36 ve 42 nci maddeler gereğince, ana ve babalara yapılacak sağlık yardımı uygulaması, bu kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç üç yılda bütün illeri uygulama kapsamına alacak şekilde Bakanlar Kurulunca düzenlenir.
  Sigortaya tabi olma halinin devamı:

  Geçici Madde 41-(11/05/1976-1992 sayılı Kanunun 3 üncü md.si ile gelen geçici md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)

  Bu kanunun yayımı tarihinden önce sigortalı sayılan çiftçi mallarını koruma bekçilerinden primleri ödenmemiş olanların, 506 sayılı kanuna göre tahakkuk ettirilecek prim borçlarının tamamı, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içinde ödendiği takdirde bu süreye ilişkin sigortalılık hakları saklıdır.

  Geçici Madde 42-(11/08/1977-2098/1 md. ile gelen Geçici 1 inci md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)

  a) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar, bu Kanuna tabi işyerlerinde çalışan sigortalının hizmet hesabında bulunacak itibari hizmet günü sayısı toplamı (prim borçları; borçlanma suretiyle sigortalıca ödenmek kaydıyla) sigortalılık süresinden indirilir.

  b) Borçlanmada, borçlanma isteği, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren örneği kurumca hazırlanacak belge ile azami bir yıl içinde kuruma yapılır. Borçlanılan itibari hizmetlere ilişkin primler, 01/04/1950 tarihinden sonraki sürelere ait borçlanmalarda cari asgari günlük kazanç, 01/04/1950 tarihinden evvelki sürelere ait borçlanmalarda talep tarihindeki son 3 aylık kazanç ortalaması esas alınmak suretiyle hesaplanır ve toptan veya 5 yıl içinde eşit taksitle ödenir.

  Geçici Madde 43-(11/08/1977-2099 sayılı Kanunun 3 üncü md.si ile gelen geçici md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)

  Bu Kanunun birinci maddesi ile tespit olunan oranlar bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce aylık bağlanmış olan hak sahipleri hakkında da Kanunun yayımlandığı tarihi takibeden dönem başından itibaren uygulanır.

  Geçici Madde 44- (29/06/1978-2167/14 md. ile gelen Geçici 1 inci md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)

  Bu kanunun yayımı tarihinden önce:
  A) a) Bu kanuna göre Malullük, Yaşlılık ve Ölüm sigortalarına tescil edilmiş bulunan,

  b) Borçlanma isteğinin yapıldığı tarihte bu kanuna tabi işte çalışmakta olanlarla, isteğe bağlı veya topluluk sigortasına prim ödemekte bulunan kimselerin hizmet akdine dayanarak çalıştıkları işlerden en çok 10 yıllık hizmetleri talepleri halinde borçlandırılır.

  Borçlandırılan hizmetler prim veya kesenek ödeyerek geçmiş hizmetlere katılır; şu kadar ki, bu Kanuna göre tespit edilen sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki süreler için borçlandırılma halinde sigortalılığın başlangıç tarihi, borçlandırılan gün sayısı kadar geriye götürülür.

  Borçlanması talep edilen hizmet için evvelce Sosyal Sigortalar Kurumuna prim veya emekli sandıklarına kesenek ödenmemiş olması şarttır.

  Borçlanma isteği, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde kuruma yapılır. Borçlanılması istenen hizmetin örneği kurumca hazırlanacak belgeler ile tevsik edilmesi şarttır.

  Borçlanılan hizmetlere ilişkin primler, 1 Nisan 1950 tarihinden sonraki sürelere ait borçlanmalarda istek tarihindeki asgari günlük kazanç, 1 Nisan 1950 tarihinden önceki sürelere ait borçlanmalarda talep tarihinden önceki son üç aylık kazanç ortalaması esas alınmak sureti ile hesaplanır ve toptan veya beş yıl içinde eşit taksitlerle ödenir.


  Borçlanan sigortalının ölümü halinde hakkın doğumuna yetecek prim miktarı hak sahibinden alınır.
  B) a) 506 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci bendi uyarınca sigorta kapsamına girmeyen hizmetler,

  18 yaşın tamamlanmasından önce geçmiş hizmetler,

  Bu Kanunun geçici 20 nci maddesinde sayılan sandıklarda geçen hizmetler,

  Sigorta mevzuatına göre kendilerine toptan ödeme yapılmak suretiyle tasfiye edilmiş hizmetler bu maddeye göre,

  Borçlandırılmaz.

  b) 1186, 1912 ve 991 sayılı kanunlara göre borçlanılmış ve bu Kanunla borçlanılacak hizmetler toplamı 10 yılı aşamaz.

  c) Borçlandırılan süreler, bu Kanunun geçici 8 inci maddesinin uygulanmasında nazara alınmaz,

  İşbu geçici maddenin (A) bendinin 5 inci fıkrasında belirtilen belgeler; işverenler, sigortalının isteği halinde doğru, eksiksiz ve usulüne uygun olarak düzenleyip onaylamakta yükümlüdürler.

  Kurum, belgelerdeki bilgilerin sahte ve gerçeğe aykırılığı konusunda resen inceleme yapabilir ve yaptırabilir. Sahteliği ve gerçeğe aykırılığı saptanan borçlanma belgeleri geçerli olmaz.

  Borçlanma belgelerinin gerçeğe uymadığı anlaşılırsa bunları düzenleyenler ve ilgili sigortalılar, kurumun bu yüzden uğrayacağı zararları müştereken ve müteselsilen tazmin etmekle yükümlüdürler. Genel hükümlere göre ceza kovuşturması da yapılır.

  Geçici Madde 45-(29/06/1978- 2167/14 md. ile gelen Geçici 2 nci md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)

  1136 sayılı Kanunun 1238 sayılı Kanunla değişik geçici 1 inci maddesine göre düzenlenecek avukatlık süresi belgesi ile, 1512 sayılı Kanunun geçici 14 üncü maddesine göre düzenlenecek noterlik süresi belgesini sigortalılıklarının başladığı tarihten itibaren en geç 2 yıl içinde kuruma vermeyenlerden, bu belgeleri bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 6 ay içinde kuruma verenler de yukarıda belirtilen geçici madde hükümlerinden yararlandırılır.

  Geçici Madde 46-(29/06/1978-2167/14 md. ile gelen Geçici 3 üncü md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)

  23 üncü maddenin 8 inci fıkrasına ilişkin hüküm, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki ölümler için de hak sahiplerinin istemleri halinde uygulanır.

  Ancak gelire hak kazanma, bu Kanunun yürürlük tarihini takip eden aybaşından itibaren başlar.

  Geçici Madde 47-(29/06/1978-2167/14 md. ile gelen Geçici 4 üncü md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)

  Bu Kanunun 3 ve 12 nci maddeleriyle, ek 11 nci maddesinde belirtilen yönetmelikler bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde düzenlenir.

  Yönetmelikler yürürlüğü girinceye kadar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak genelgelere göre işlem yapılır.


  Geçici Madde 48-(29/06/1978-2167/14 md. ile gelen Geçici 5'inci md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)

  A) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, iş kazası ve meslek hastalıkları sigortası ile malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından gelir veya aylık almakta olanlar ile gelir veya aylık talebinde bulunmuş olup da henüz işlemleri tamamlanmamış bulunanların göstergeleri aşağıdaki şekilde tayin edilir.

  Aylık veya gelir bağlama oranları ile maluliyet derecelerine göre halen ödenmekte olan aylık veya gelirlerin yüzde yüz değeri, on bire bölünmek suretiyle göstergeler tesbit edilir.

  Ancak, asgari kazanç üzerinden aylık ve gelir alanların, yukarıdaki fıkra nazara alınmadan, gösterge tablosunda en düşük gösterge esas alınarak yeni aylık ve gelirleri hesap edilir.

  B) 991 Sayılı Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü İşçileri Emekli Sandığı ile, Askeri Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığının Sosyal Sigortalar Kurumuna devri hakkındaki Kanun ile ek ve değişikliklerine göre, kurumdan aylık almakta olanların bu aylıkları, 1189 sayılı Kanunun geçici 2'nci madde esasları uygulanmak suretiyle yeniden hesaplanır.
  (*)

  (*) Bu maddede sözü edilen geçici 2 nci madde kanunları tek metin haline getirmek amacı ile 13/11/1969 tarih ve 1189 sayılı Kanunun 23/01/1968 tarih ve 991 sayılı Kanunla birleştirilmesi ve madde numaralarının teselsül ettirilmesi için 991 sayılı Kanunun geçici 12 nci maddesi haline getirilmiştir.

  Geçici Madde 49-(29/06/1978-2167/14 md. ile gelen Geçici 6 ncı md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)

  506 sayılı Yasanın geçici 20 nci maddesinde sözü edilen sandıklardan bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce tasfiye edilen veya tasfiye halinde olanların borç ve alacakları ve diğer bütün mameleki bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde çıkarılacak yönetmelik esasları dahilinde Sosyal Sigortalar Kurumuna devredilir.

  Bu yönetmelikte devir şekilleri, aktüeryal hesapların nasıl yapılacağı belirtilir.

  Birinci fıkrada sözü edilen sandıklara ait işyerlerinde 506 sayılı Yasaya tabi işlerde çalışanların hizmetleri Sosyal Sigortalar Kurumunda geçen hizmetleri ile birleştirilir .

  Birleştirilen hizmetlere göre gelir ve aylık almaya hak kazanmış olanların gelir ve aylıkları ile, birinci fıkra da sözü edilen sandıklarca bağlanmış gelir ve aylıklar Sosyal Sigortalar Kurumunca ödenir.

  Yapılacak aktüeryal hesaplar sonunda tespit olunacak teknik açıklar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren % 5 faizle ve 5 yılda eşit taksitler halinde, ilgili banka veya sigorta şirketi tarafından Sosyal Sigortalar Kurumuna ödenir.

  Teknik açığın Sosyal Sigortalar Kurumuna ödenmesindeki gecikme, Kurumca bu Kanuna göre yapılması gereken ödemeleri durdurmaz.

  Göstergelerin Yeniden Tespiti:

  Geçici Madde 50-(06/03/1981-2422/18 md. ile gelen Geçici 1 inci md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)

  Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte gelir veya aylık almakta olanlar ile gelir veya aylık bağlanmasına hak kazanmış olup, henüz işlemleri tamamlanmamış olanların gelir ve aylık hesabına esas göstergeleri aşağıdaki şekilde yeniden tesbit edilir.


  a) İş Kazaları ile meslek hastalıkları sigortasından bağlanan gelirler için, 1967 yılından itibaren bu Kanunun ek 21 nci maddesinin (a) ve (d) fıkraları uyarınca hazırlanan gösterge tespit tablolarından, sigortalının 506 sayılı Kanunun 88 inci maddesine göre hesaplanan yıllık kazancı esas alınarak göstergesi tespit olunur.
  Gelire esas kazancının hesabına giren son takvim ayı 1967'den önceki yıllara ait olan sigortalıların göstergesi, 1186 sayılı Kanuna göre hesaplanan kazançları esas alınarak 1967 yılına ait gösterge tespit tablosundan belirlenir.

  b) Malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından bağlanan aylıklar için gösterge tespit tabloları, 1969 yılından itibaren aylık talep veya ölüm yılları gözönünde tutularak, bu tarihten önceki 3 takvim yılına ait prim hesabına esas asgari günlük kazançların 3 yıllık tutarının yıllık ortalaması taban sayısını aynı yıllara ait azami günlük kazançların 3 yıllık tutarının yıllık ortalaması tavan sayısını oluşturmak üzere bu Kanunun ek 21 nci maddesinin (2) fıkrasına göre hazırlanır.

  Bu tabloların hazırlanması sırasında asgari ve azami kazançların yıllık ortalaması hesap edilirken, hesaba 1969 ve daha önceki yıllar girdiği takdirde, bu yıllar için asgari ve azami kazançların hesabına, 506 sayılı Kanuna 1186 sayılı Kanunla eklenen geçici 23 üncü madde hükmü uygulanmak suretiyle tesbit edilen miktarlar esas alınır.

  Sigortalıların aylık talep veya ölüm yıllarına ait gösterge tesbit tablosundan, aylık bağlamaya esas alınan ortalama yıllık kazançlarının karşılıkları olan göstergeleri tespit edilir. Aylık bağlamaya esas ortalama yıllık kazancın hesabına 1969 ve daha önceki yıllar girdiği takdirde bu yıllar için, sigortalının, 1186 sayılı Kanuna göre hesaplanan kazançları nazara alınır.

  Aylık talep veya ölüm yılları 1969 ve daha önceki yıllara ait olanların aylık hesabına esas göstergeleri, 1969 yılına ait gösterge tespit tablosundan tespit edilir.

  c) 991 Sayılı Kanunla Kuruma devredilen sandıklar mevzuatına göre çeşitli aylık alanlardan 01/07/1978 tarihinde ve daha evvel aylık bağlanmış olup, 2167 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesi uyarınca intibakı yapılmış olanların, 18/05/1979 tarih ve 7/17515 sayılı Kararnameye göre tespit edilen göstergelerine (60) sayısı eklenmek suretiyle yeni göstergeleri tespit edilir ve aylıklar bu yeni göstergeler üzerinden hesaplanarak ödenmeye devam olunur. 01/07/1978 tarihinden sonra aylık bağlanıp halen aylık almakta olanlar ile aylık bağlanmasına hak kazananların aylıklarının hesabına esas göstergeleri, bu Kanunun ek 2 nci maddesinin (c) ve (d) fıkralarına göre hazırlanan gösterge tespit tablolarına göre tespit edilir.

  d) Gelir veya aylık almakta olanların yukarıdaki fıkralara göre yeniden tesbit edilen göstergesi, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tespit edilmiş olan göstergesine (60) sayısı eklenmek suretiyle bulunan gösterge sayısından küçük olamaz.

  e) 01/03/1981- 31/03/1981 tarihleri arasında gelir veya aylık bağlanmasına hak kazananların gelir veya aylık hesabına esas göstergeleri, durumlarına uyan yukarıda ki (a), (b) veya (c) fıkrası hükümlerine göre düzenlenecek gösterge tespit tablosu esas alınarak tespit edilir.

  Avans ödenmesi:

  Geçici Madde 51-(06/03/1981 - 2422/18 md. ile gelen Geçici 2 nci md, hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)

  Ödenmekte olan gelir ve aylıklar, yukarıdaki geçici 50 inci madde hükümleri uyarınca göstergelerin yeniden tespiti işlemlerinin tamamlandığı tarihi takip eden ödeme dönemi başına kadar, avans mahiyetinde olmak ve sonradan mahsubu yapılmak üzere gelir ve aylıkların hesaplanmasına esas alınan gösterge sayılarına (60) sayısı eklenmek suretiyle bulunacak yeni gösterge sayıları üzerinden hesaplanarak ödenir.
  Geçici Madde 52 -(06/03/1981- 2422/18 md. ile gelen Geçici 3 üncü md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)

  Bu Kanunun 5, 7 ve 9. maddelerinin yürürlüğe gireceği tarihe kadar tahsis talebinde bulunan veya ölen sigortalılar için 506 sayılı Kanunun 1186 sayılı Kanunla değişik 55. 61 ve 67 nci maddelerinin uygulanmasında, aylık hesabına esas alınacak gösterge; sigortalının işten ayrıldığı veya öldüğü tarihten önceki Malullük,Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları primi ödenmiş son 5 takvim yılının prim hesabına esas tutulan kazanç tutarları toplamı en yüksek olan 4 takvim yılına göre bulunacak ortalama yıllık kazanç esas alınarak tespit edilir.

  5 Takvim yılından daha az takvim yılında prim ödemiş olan sigortalı için ortalama yıllık kazanç prim ödediği takvim yılları esas alınmak suretiyle hesaplanır.

  Geçici Madde 53-(06/03/1981-2422/18 md. ile gelen Geçici 4 üncü md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)

  Bu Kanunun ek 21 nci maddesinin (b) fıkrasının uygulanmasında, 31/12/1981 (dahil) tarihine kadar, aylıkların hesabına esas alınacak göstergelerin tespitinde kullanılmak üzere, aşağıda belirtilen şekilde "Gösterge Tespit Tabloları" düzenlenir.

  Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları için düzenlenecek gösterge tespit tablosunda, sigortalının aylık talep veya ölüm tarihinden önceki 4 takvim yılında prim hesabına esas asgari günlük kazançların 4 yıllık tutarının yıllık ortalaması taban sayısını, aynı yıllara ait azami günlük kazançların yıllık ortalaması tavan sayısını oluşturur.

  Taban sayısı, gösterge tablosundaki en düşük göstergenin, tavan sayısı en yüksek göstergenin karşılığı olarak alınır. Tavan sayısı ile taban sayısı arasındaki fark, en düşük göstergenin karşılığı olan kademe hariç tutularak geriye kalan kademe sayısına bölünür. Bölüm sonucunun kesir kısmı tama çıkarılarak elde edilen sayı, en düşük göstergeyi takibeden göstergeden itibaren,her dilim bir göstergeyi karşılamak üzere, taban sayısına ard arda ilave edilerek takip eden göstergelerin karşılığı sayılar tespit edilir.

  Geçici Madde 54-(11/12/1981-2564/4 md. ile gelen Geçici 1 inci md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)

  01/04/1981 tarihinden önce malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tescil edilmiş olanlar hakkında 60 ıncı maddenin (G) fıkrası hükmü uygulanmaz.

  Geçici Madde 55-(24/10/1983-2934/5 md. ile gelen Geçici 1 inci md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)
  506 sayılı Kanunun 2100 sayılı Kanunla değişik 3 üncü maddesinin I/A bendinin yürürlüğe girdiği 24/11/1977 tarihinden 01/01/1984 tarihine kadar, özel sektöre ait tarım ve orman işlerinde ücretle ve süreksiz olarak çalışanların 506 sayılı Kanun yönünden sonuçlandırılan sigortalılık işlemleri ile malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından prim ödeme gün sayılarına ilişkin hakları saklıdır.

  Geçici Madde 56-(24/10/1983-2934/5 md. ile gelen Geçici 2 nci md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)

  Bu kanunun yayımı tarihinden önce kasıt ve kusuru sonucu meydana gelen iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle ölen sigortalıların hak sahiplerine karşı, Kurumca açılmış davalar düşer.

  Geçici Madde 57-(24/10/1983-2934/5 md. ile gelen Geçici 3'üncü md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)

  506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu gereğince alınacak prim ve verilecek ödenekler ile bağlanacak gelir ve aylıkların hesaplanmasında 1984 yılı için ekteki gösterge tablosu uygulanır.

  Geçici Madde 58-(17/11/1983-2959/1 md ile gelen Geçici 1 inci md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)

  506 sayılı Kanuna, 2167 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi ile eklenen Ek 10 uncu madde ile kanun kapsamına alınanlardan 11/07/1978 tarihinden bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar 506 sayılı Kanunun değişik Geçici 8 inci maddesinde belirtilen çalışma belgesi ile 2167 sayılı Kanuna göre borçlanmaya esas hizmet belgesi verenler veya bunların ölümü halinde hak sahipleri, bu belgelerde kayıtlı hizmetlerin tamamını;

  A) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç üç ay içinde Kuruma yazılı olarak başvurmak,

  B) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte geçerli olan prime esas asgari günlük kazanç üzerinden hesaplanacak malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim borcunu, tebliğ tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde kuruma ödemek,

  Şartı ile borçlanabilirler.

  Bunlar için ayrıca borçlanmaya esas hizmet belgesi istenmez.

  Kuruma tevdi edilen ve meslek kuruluşlarınca veya ilgili dernek veya vakıflarca onaylanmış bulunan borçlanma belgeleri için ayrıca işveren onayı aranmaz.

  Bu suretle borçlandırılan hizmetler prim veya kesenek ödemek suretiyle geçmiş veya daha önce borçlanılmış hizmetlere katılır.

  Sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki sürelerin borçlandırılması halinde sigortalılığın başlangıç tarihi,borçlandırılan gün sayısı kadar geriye götürülür.

  Geçici Madde 59-(17/11/1983-2959/1 md. ile gelen Geçici 2 nci md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)

  506 sayılı Kanuna 2167 sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle eklenen Ek 10 uncu madde ile Kanun kapsamına alınanlara, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar yapılan ödemeler geri alınmaz.

  Geçici Madde 60-(20/03/1985-3168/8 md. ile gelen Geçici 1 inci md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)

  Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ölen sigortalıların gelir veya aylık bağlanmamış dul kocalardan bu Kanun gereğince gelir veya aylığa hak kazananlara yazılı talepte bulunmaları halinde, bu Kanunun yürürlük tarihini takip eden ödeme dönemi başından itibaren gelir veya aylık bağlanır.

  Geçici Madde 61-(20/03/1985-3168/8 md. ile gelen Geçici 2 nci md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)

  506 sayılı Kanunun 23 ve 68 inci maddelerinin (1 ) numaralı bentlerinin yürürlükten kaldırılan (B) fıkralarına göre gelir veya aylık bağlanmış bulunanlardan, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte evli olanların yeniden evlendikleri tarihe kadar gelir veya aylıklarının ödenmesine devam olunur. Sonraki eşinden de gelir veya aylık almaya hak kazananlara bu gelir veya aylıklardan fazla olanı ödenir.

  Geçici Madde 62- (20/03/1985-3168/8 md. ile gelen Geçici 3 üncü md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)

  Askeri Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığı ile Devlet Demiryolları ve Limanları İşletmesi Genel Müdürlüğü İşçileri Emekli Sandığının Sosyal Sigortalar Kurumuna devrinden önce ölen sandık üyelerinin hak sahipleri hakkında bu Kanun hükümleri uygulanır.

  Geçici Madde 63-(20/03/1985-3168/8 md. ile gelen Geçici 4 üncü md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)

  Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, ödenecek ilk aylık ödeme, bir defaya mahsus olmak üzere bir aydan fazla müddeti kapsayabilir.

  Geçici Madde 64-(24/12/1985-3246/2 md. ile gelen Geçici 1 inci md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. Mülga: 20/02/1992-3774/6 md.)

  Geçici Madde 65-(24/12/1985- 3246/2 md. ile gelen Geçici 2 nci md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir; Mülga: 20/02/1992-3774/6 md.)

  Geçici Madde 66-(20/06/1987-3395/17 md. ile gelen Geçici 1 inci md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)

  Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerine muhalefetten açılan ve devam eden davalardan, Kanunun değiştirilen hükümlerine göre mahkemelerin görev alanı dışına çıkarılan suçlarla ilgili olanları hakkında görevsizlik kararı verilerek, dosyalarındaki tutanak ve belgeler para cezası vermeye yetkili Sosyal Sigortalar Kurumu ilgili ünitelerine gönderilir.

  Kurum, gönderilen tutanakların ilgilileri hakkında,tutanaklarında yazılı suçun Kanun değişikliğinden önceki para cezasının, asgari haddini uygulamak suretiyle para cezası tutanağı düzenler.

  Geçici Madde 67-(20/06/1987-3395/17 md. ile gelen Geçici 2 nci md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)

  Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Prim İtiraz Komisyonu nezdinde İtirazda bulunulmuş dosyalar tasfiye oluncaya kadar, Prim İtiraz Komisyonları görevlerine devam eder.

  Geçici Madde 68-(20/06/1987-3395/17 md. ile gelen Geçici 3 üncü md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)

  506 sayılı Kanuna 2167 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi ile eklenen ek 10 uncu madde ile Kanun kapsamına alınanlardan, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde 506 sayılı Kanunun değişik geçici 8 inci maddesine göre düzenlenecek çalışma belgelerini Kuruma verenler bu belgelerde kayıtlı hizmetlerinin tamamını:

  A) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde Kuruma yazılı olarak başvurmak,

  B) Borçlanma talebinde bulunduğu tarihte geçerli olan prime esas asgari günlük kazanç üzerinden hesaplanacak malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi borcunu, tebliğ tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde Kuruma ödemek,

  Şartı ile borçlanabilirler.

  Bu suretle borçlandırılan hizmetler, prim veya kesenek ödemek suretiyle geçmiş veya daha önce borçlanılmış hizmetlere katılır.

  Sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki sürelerin borçlandırılması halinde sigortalılığın başlangıç tarihi borçlandırılan gün sayısı kadar geriye götürülür.

  Çalışma belgelerinin gerçeğe uymadığı Kurumca tespit edildiği takdirde, gerek bunu düzenleyenler, gerek ilgili sigortalılar, Kurumun bu yüzden uğrayacağı zararları % 50 fazlası ile ve kanuni faizi ile birlikte Kuruma ödemekle yükümlüdürler.

  Bu gibiler hakkında ayrıca genel hükümlere göre ceza kovuşturması da yapılır.

  Geçici Madde 69-(20/06/1987-3395/17 md. ile gelen Geçici 4 üncü md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)

  Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden yıl başından itibaren 5 takvim yılından daha az süre için; Ek 2 nci maddenin (B) fıkrasının (b) bendine göre düzenlenecek üst gösterge tespit tablosunun tavan sayısının tespitine esas olan; sigortalının aylık talep veya ölüm tarihinden önceki beş takvim yılında üst gösterge tablosunun en yüksek göstergesi üzerinden hesaplanacak günlük kazançların beş yıllık tutarının yıllık ortalaması:

  1 inci takvim yılı için bir,
  2 nci takvim yılı için iki,
  3 üncü takvim yılı için üç,
  4 üncü takvim yılı için dört,

  Yıllık tutarlarının yıllık ortalaması alınmak suretiyle tespit edilir.

  Geçici Madde 70-(Ek : 20/06/1987- 3395/17 md. İptal: Ana. Mah.Kar. 26/10/1988 - E. 1988/19, K. 1988/33)

  Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 991 Sayılı Kanuna göre malüllük,yaşlılık ve ölüm sigortalarından gösterge tablosunun en üst göstergesinden aylık almakta olanlar ile aylık talebinde bulunmuş olup, henüz işlemleri tamamlanmamış olanlardan gösterge tablosunun en üst göstergesinden aylık bağlanmaya hak kazananlar;

  1-Bakanlar Kurulunca tesbit edilecek geçici gösterge tablosundaki derece ve kademelerden hangisi üzerinden borçlanarak prim ödeyeceklerini tesbit ederek altı ay içinde Kuruma yazılı olarak bildirmek,
  2-Müracaat tarihini takip eden ay başından başlamak üzere her ay için 30 gün itibariyle ve 1. bende göre seçeceği derece ve kademenin karşılığı göstergenin, aynı tarihte yürürlükte olan katsayı ile çarpımına göre bulunacak borçlanmaya esas matrah üzerinden % 20 oranında prim ödemek.

  3- Zaman aşımı içerisindeki süreler için prime esas azami kazancın üzerinde ücret aldığını belgelemek,

  4- Zamanaşımı süreleri dışında kalan süreler için ise ücretini beyan etmek,

  Şartı ile borçlanabilirler.

  Aylıklıya, seçtiği derece ve kademe üzerinden, hesaplanacak 5 yıllık prim tutarı tebliğ edilir.

  Tebliğ edilen borcun azami beş yıl içinde ve her yıla isabet eden bölümünün o yılın sonuna kadar ödenmesi şarttır. Primlerin süresi içinde ödenmemesi halinde, primi ödenmeyen ilk aydan itibaren borçlanma hakkı düşer.

  Borçlanma hakkı düşenler bu maddeye göre yeniden borçlanma yapamazlar.

  Aylıklının borç ödeme süresi içinde ölümü halinde borçlanmaya ait primlerin bakiyesi aynı süre içinde olmak şartıyla hak sahipleri tarafından ödenebilir.

  Borçlanma sebebiyle prim veya kesenek ödemek suretiyle geçmiş veya daha önce borçlanılmış hizmetlere hizmet ilavesi yapılmaz.

  B) Borçlanmak suretiyle prim ödeyenlerin geçici göstergeleri ve geçici göstergelere göre bağlanacak aylıkları aşağıda belirtilen şekilde tespit edilir.

  a) Geçici Göstergenin Tespiti:

  1- Tebliğ edilen borcun tamamı süresi içinde ödendiği takdirde; aylıklının borçlandırıldığı derece ve kademenin karşılığı olan geçici gösterge esas alınır.   
506 Sayılı SSK Kanunu ( Geçici Maddeler ve Son Hükümler ) konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. 506 Sayılı SSK Kanunu ( Ölüm Sigortası )

  506 Sayılı SSK Kanunu ( Ölüm Sigortası )

  YEDİNCİ BÖLÜM Ölüm Sigortası Sağlanan yardımlar: Madde 65- Ölüm sigortasından sağlanan yardımlar şunlardır: a)Ölen sigortalının eşine, çocuklarına, ana ve babasına aylık bağlanması, b) Ölen sigortalının eşine, çocuklarına, ana ve babasına toptan ödeme yapılması, c) Ölen sigortalı için cenaze masrafı karşılığı verilmesi. Ölüm sigortasından aylık bağlama şartları: Madde 66-...
 2. 506 Sayılı SSK Kanunu ( Malüllük Sigortası )

  506 Sayılı SSK Kanunu ( Malüllük Sigortası )

  BEŞİNCİ BÖLÜM Malüllük Sigortası Sağlanan yardım: Madde 52- Malüllük sigortasından sağlanan yardım, malüllük aylığı bağlanmasıdır. Kimlerin malül sayılacağı: Madde 53- (Değişik : 29.07.2003 - 4958 / 33 md. Y.T. 06.08.2003) A) 1-a) Kurum hastanelerince düzenlenecek usulüne uygun sağlık kurulu raporları ve dayanağı tıbbi belgelerin incelenmesi sonucu çalışma gücünün en az...
 3. 506 Sayılı SSK Kanunu ( İş Kazalarıyla Meslek Hastalıkları Sigortası )

  506 Sayılı SSK Kanunu ( İş Kazalarıyla Meslek Hastalıkları Sigortası )

  506 sayılı kanun metni 506 sayılı yasa metni İKİNCİ BÖLÜM İş Kazalarıyla Meslek Hastalıkları Sigortası İş kazası ve meslek hastalığının tarifi : Madde 11- A-) İş kazası, aşağıdaki hal ve durumlardan birinde meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedence veya ruhça arızaya uğratan olaydır: a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş...
 4. 506 Sayılı SSK Kanunu ( Genel Hükümler )

  506 Sayılı SSK Kanunu ( Genel Hükümler )

  BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Kanunun amacı Madde 1- İş kazalarıyla meslek hastalıkları, hastalık, analık, malullük, yaşlılık ve ölüm hallerinde bu kanunda yazılı şartlarla sosyal sigorta yardımları sağlanır. Bu kanunda geçen (Kurum) deyimi (Sosyal Sigortalar Kurumu) anlamına gelir. Sigortalı sayılanlar Madde 2-(Değişik: 11.05.1976 - 1992/1 md.) Bir hizmet akdine dayanarak bir veya...
 5. SSK ve BAĞ-KUR prim affında son hafta

  SSK ve BAĞ-KUR prim affında son hafta

  SSK ve BAĞ-KUR prim borcu olan işveren ve sigortalılardan prim affından faydalanmak isteyenlerin başvuru için bir hafta süreleri kaldı. Alınan bilgiye göre, bugüne kadar toplam 580 bin 538 kişi, prim borçlarının yeniden yapılandırılması için Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) başvurdu. Şu ana kadar yeniden yapılandırılan borç tutarı 8 milyar 378 milyon 917 bin 586 YTL olurken, SGK'nın net...

Sayfayı Paylaş