Anayasa Hukuku Soru-Cevap Çalışması

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
Anayasa Hukuku Soru-Cevap Çalışması
anayasa hukuku soruları anayasa hukuku soruları ve cevapları ve cevapları soru test
(Kpss sorularından alınmıştır, sadece doğru cevaplar var altında)

ANAYASA HUKUKU

1- Yasama sorumsuzluğu ile ilgili olarak hangisi yanlıştır ?

TBMM üyelerinin meclis çalışmaları sırasındaki hakaret ve sövmeleri Anayasada açıkça suç olarak düzenlenmiştir. ( Anayasamız hakaret ve sövme suçlarını sorumsuzluk kapsamı dışında tutmamıştır)


2-183 TBMM üyesi ile 1 tane de milletvekili olmayan bakanın katılımı neticesinde toplam 184 kişinin verdiği teklifle anaysanın bir maddesi değiştirilmek isteniyor. Birinci maddenin görüşmesinde 340 kabul ikinci maddenin görüşülmesinde 380 kabul tüm değişikliğin görüşülmesinde ise 370 kabul oyu veriliyor.buna göre hangisi doğru?

140 milletvekilinin anayasa değişikliği teklif yeter sayısı oluşmadığından bahisle açtığı iptal davası kabul edilir.

3-Hangi yetki TBMM tarafından KHK ile devredilemez?

Bütçede giderlerin arttırılmasına ilişkin yetki

5-Kanunun yürürlüğü ile ilgili hangisi yanlıştır?

TBMM Başkanı olağanüstü durumlarda kanunun yürürlüğünü 30 gün erteler.

6-Cumhurbaşkanının yasama ile ilgili olmayan görevi hangisidir?

Milletlerarası antlaşmaları onaylamak.

7-Kanunların şekil bakımından denetimi ile ilgili hangisi doğrudur?

Kanunların şekil bakımından denetimi değişikliğin resmi gazetede yürürlüğe girmesinden itibaren 10 gün içinde yapılır.

8-TBMM’NİN hükümet üzerindeki dolaylı denetim yolu hangisiyle sağlanır ?

Bütçenin kabul edilmemesi.

9-Yasama dokunulmazlığı ile ilgili olarak hangisi doğrudur?

Dokunulmazlığı kaldırılıp yargılama neticesi beraat eden milletvekilinin milletvekilliği sırasında yeniden yargılanması dokunulmazlığın yeniden kaldırılmasına bağlıdır.

10- Dilekçe hakkıyla ilgili olarak hangi ifade yanlıştır?

Cevap sözlü olarak da bildirilebilir.


ANAYASA VE İDARE HUKUKU

S-1) Aşağıdakilerden hangisi devletin mali imkanları ölçüsünde yerine getirebileceği haklardan biri değildir.

-Çalışanların sendika kurma hakkı.

S-2) Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesinin denetimi içerisindedir.

-Eylemli iç tüzük niteliğindeki parlamento kararı.

S-3) KHK’lerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesinin içtihatları uyarınca zorunlu bir unsurdur.

- Acil durumlar için KHK çıkarılması

S-4) Def’i yoluyla denetimde Anayasa Mahkemesi aşağıdakilerden hangisini ilk inceleme olarak denetler.

- Mahkemenin yetkili olması. ( Kanunun eşitlik ilkesine uygunluğunu inceleme de bu kapsamda olabilir. Mahkemenin bir mahkeme olmasını AYM denetler ama mahkemenin yetkili olup olmadığını inceleme yetkisi Danıştayın ya da Yargıtayın yetkisinde olması gerekir.)

-S-5) Yüksek Seçim Kurulu üyelerini aşağıdakilerden hangisi seçer.

-Bir kısmını Danıştay bir kısmını Yargıtay.

S-6) Aşağıdakilerden hangi durumda TBMM’nin yaptığı toplantı olağanüstü toplantı niteliğindedir.

- Ara verme zamanında ve meclis tatildeyken yapılan toplantı.

S-7) Aşağıdakilerden hangisi laiklikle ilgili olarak 1982 Anayasasında yer almamıştır.
- Olağanüstü ve sıkıyönetim durumunda din hürriyetinin sınırlandırılabilmesi.


S-8) 1982 Anayasasına göre Bakanlar Kurulu ile ilgili olarak hangisi yanlıştır.
-Bakanlar kurulu güvenoyu aldıktan sonra kurulur.


S-9) Aşağıdakilerden hangisi yönetmelikler için yanlıştır.

- Bütün yönetmeliklerin Resmi Gazetede yayınlanması zorunludur.

S-10) Aşağıdakilerden hangisi yapılan değişiklikle Danıştay’ın denetim alanı dışına çıkarılmıştır.
-Başbakanca alınan kararlar.


S-11) Aşağıdakilerden hangisinin tüzel kişiliği yoktur.

- Dış Ticaret Müsteşarlığı

S-12) Aşağıdakilerden hangisi istisnai memur değildir.

-Müsteşar.

S-13) Aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alan bir kişi aşağıdakilerden hangisini olabilir.

- Fakülte dekanı.

S-14) Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasasında yer almamıştır.

-İdari işlemlerin gerekçeli olması.

S-15) Aşağıdakilerden hangisi kamulaştırma ile ilgili olarak getirilen yeni bir düzenleme değildir.

-Özel kişiler lehine de kamulaştırma yapılabilmesi.


S-16) Aşağıdakilerden hangisi Bölge İdare Mahkemesinin yetkisi dışındadır.

- İlk derece mahkemesi olarak memurların görevden uzaklaştırma dışındaki disiplin cezalarına bakmak.

S-17) Adli kollukla ilgili olarak hangisi yanlıştır.

-Adli kolluk Adalet Bakanlığına bağlıdır.

S-18) Memur olma ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır.

- Bir yıl Taksirli bir suçtan mahkumiyeti olan bir kişi memur olamaz.

S-19) 1982 Anayasasında oy kullanma ile ilgili olarak hangisi yanlıştır.

-Tutuklular oy kullanamaz.

S-20) Hangisi kuvvetler ayrılığını güçlendirmek için getirilen bir kıstas değildir.

-Milletvekili dokunulmazlığı.


 
Üst