1. MaWiM

  MaWiM ♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥ Yetkili Kişi

  Kayıt:
  25 Temmuz 2007
  Mesajlar:
  31.444
  Beğenilen Mesajlar:
  2.302
  Ödül Puanları:
  113

  ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanun!

  Konu, 'Hukuk Tartışma Köşesi' kısmında MaWiM tarafından paylaşıldı.

  Kanun Numarası : 6136
  Kabul Tarihi : 1O/7/1953
  Yayımlandığı R. Gazete: Tarih : 15/7/1953 Sayı: 8458
  Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 34 Sayfa: 1542

  *
  * *

  Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız
  "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı",
  Cilt: 1 Sayfa: 393

  *
  * *

  Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren
  yönetmelik için, "Yönetmelikler Külliyatı" nın kanunlara göre
  düzenlenen nümerik fihristine bakınız.

  *
  * *


  Madde 1 - (Değişik: 12/6/1979 - 2249/2 md.)
  Ateşli silahlarla mermilerinin ve bıçaklarla salt saldırı ve savunmada kul-
  lanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan diğer aletlerin memlekete sokulma-
  sı, yapılması, satılması, satınalınması, taşınması veya bulundurulması bu kanun
  hükümlerine tabidir.


  Madde 2 - (Değişik: 23/6/1981 - 2478/1 md.)
  (Değişik: 12/5/1988 - 3448/1. md.) Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel
  Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı-
  nın ihtiyaçları ile Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlı-
  ğınca, kamu kurumlarına ve bu Kanuna göre silah taşımaya hak kazanmış hakiki
  şahısların uygun görülen taleplerini karşılamak için yurt dışından yapılacak
  alımlar ve 6551 sayılı Barut ve Patlayıcı Maddelerle Silah ve Teferruatı ve Av
  Malzemesinin İnhisardan Çıkarılması Hakkında Kanun Hükümleri saklı kalmak üze-
  re, ateşli silahlarla mermilerinin ve bıçaklarla salt saldırı ve savunmada
  kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan sair suç aletlerinin ülkeye so-
  kulması yasaktır.

  Ancak;(2)
  A) Tek bir silaha ve bu silahın mermilerine mahsus olmak üzere;
  1. Memleketimizde akredite olup diplomatik ayrıcalık ve bağışıklıklardan
  yararlanan kişilerin, (Karşılıklı olmak koşuluyla)
  -------------------------
  (1) Daha önce "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun" şeklinde olan kanun
  başlığı, 12/6/1979 tarih ve 2249 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle bu şekilde
  değiştirilmiştir.
  (2) Bu hükmün uygulamasında ek 4 üncü maddeye bakınız.

  KANUNLAR, ŞUBAT 1991 (Ek - 7)

  2. Memleketimizdeki yabancı elçilik ve konsolosluklarda görevli olup da
  diplomatik ayrıcalık ve bağışıklıklardan yararlanmayan kişilerden gerek görül-
  dügü için Dışişleri Bakanlığınca önerilen ve İçişleri Bakanlığınca uygun görü-
  lenlerin, (Karşılıklı olmak ve saptanan belirli tiplerden bulunmak koşulu ile)
  B) Resmi görevle yurt dışına giden kişilerden, gittikleri yabancı ülkenin
  devlet veya hükümet başkanları ya da hükümet üyeleri yahut genelkurmay başkan-
  ları veya kuvvet komutanları tarafından veya hükümetleri adına, kendilerine si-
  lah ve mermi armağan edilenlerin, (silahın ve merminin armağan olarak verildi-
  ğinin belgelenmesi koşulu ile ve gümrük vergi ve resmi ödenmeksizin)
  C) Memuriyetleri devamınca bir defaya ve tek bir silaha mahsus olmak üzere,
  dış temsilciliklerimizde elçi sınıfından olanlar ile konsolosların ve daimi gö-
  revlerde bulunan subaylarla güvenlik memurlarının,
  Getirdikleri silah ve mermisinin yurda sokulmasına izin verilir.
  (Üçüncü ve dördüncü fıkralar Mülga: 22/11/1990 - 3684/6 md.)
  Yurt dışına kıta ile gönderilen subay ve astsubayların kimlik kartlarında
  kayıtlı silahları için yurda girişlerinde izin şartı aranmaz.
  (Altıncı fıkra Mülga : 22/11/1990 - 3684/6 md.)

  Madde 3 -(Değişik: 12/6/1979 - 2249/4 md.)
  Memleket içinde ateşli silahlarla mermilerinin yapılması, Türkiye'de Harp
  Silah ve Mühimmatı Yapan Hususi Sanayi Müesseselerinin Kontrolü Hakkındaki
  3763, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hakkındaki 5591 ve Barut ve Patlayıcı
  Maddelerle Silah ve Teferruatı ve Av Malzemesinin İnhisardan Çıkarılması Hak-
  kındaki 6551 sayılı Kanunların hükümlerine tabidir.


  Madde 4 - (Değişik: 12/6/1979 - 2249/5 md.)
  Ülke içinde kama, hançer, saldırma, şişli baston, sustalı çakı, pala,kılıç,
  kasatura, süngü, sivri uçlu ve oluklu bıçaklar, topuz, topuzlu kamçı, boğma
  teli veya zinciri, muşta ile salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel
  nitelikteki benzeri aletlerin yapımı yasaktır.
  Bunlardan bir sanat veya mesleğin icrası için kullanılması zorunlu bulunan-
  ların yapımına İçişleri Bakanlığınca yapılacak bir yönetmelikte belirlenen ku-
  rallara göre izin verilir.
  (Değişik fıkralar: 23/6/1981 - 2478/2 md.):
  Yalnız sporda kullanılan yivli ateşsiz silahlar ve mermileri ile yivsiz av
  tüfekleri ve mermilerinin, ev gereçlerinden olan veya tababet, sanayi, tarım,
  spor için kullanılan aletlerle bir meslek veya sanatın icrası için gerekli bı-
  çak, şiş, raspa ve benzerlerinin kullanılması bu Kanun hükümlerine tabi değil-
  dir.
  Avda veya sporda kullanılan her nevi ateşli yivli silahlar bu Kanunun 7 nci
  maddesine göre ruhsata tabidir.


  Madde 5 - (Değişik: 12/6/1979 - 2249/6 md.)
  Yurda sokulması ve yapımı yasaklanan ve 4 ncü maddenin 1 nci fıkrası kapsa-
  mına giren bıçak ve aletlerin satılması, satınalınması, taşınması ve bulundu-
  rulması yasaktır.
  Bir sanat veya mesleğin icrası için kullanılmasına 4 ncü maddeye göre izin
  verilen bıçaklar bu yasağın dışındadırlar.

  Madde 6 - (Değişik: 22/11/1990 - 3684/1 md.)
  Bu Kanun kapsamına giren silahlar için verilen taşıma ve bulundurma ruhsat-
  ları yenileme harcı alınmak şarti ile beş yıl için geçerlidir. Ruhsatların ve-
  riliş sebeplerinin ortadan kalk-
  ması halinde ruhsat sahibi durumu ruhsatı veren makama altı ay içinde bildir-
  mekle yükümlüdür. Aksine hareket edenlere bir daha silah ruhsatı verilmez.
  Ancak, Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Hükümet Üyeleri, Tür-
  kiye Büyük Millet Meclisi Üyeleri, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı,
  Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Başbakanlık ile İçişleri Bakanlığı Müsteşar-
  ları, Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Müsteşarı, Emniyet Genel
  Müdürü ve Sahil Güvenlik Komutanı ve bu görevlerde bulunmuş olanların ruhsatla-
  rında süre kaydı aranmaz.
  Ruhsata bağlanmış silahlara ait yerli ve yabancı menşeli mermiler için ay-
  rıca ruhsat aranmaz. Bu ruhsatlar mermiler için de geçerlidir.
  Silah taşıma ruhsatları nereden verilmiş olursa olsun Ek 1 inci maddede sa-
  yılan yerler dışında geçerlidir.
  Birden fazla silaha sahip olanlardan bu Kanun Hükümlerine göre, durumları
  silah taşımaya uygun olanlara istekleri halinde, mevcut silahlarının hepsi için
  ayrı ayrı taşıma ruhsatı verilir.
  Ruhsatların renk, şekil, muhtevası ile diğer hususlar yönetmelikte belirle-
  nir.


  Madde 7 - (Değişik: 23/6/1981 - 2478/3 md.)
  Ateşli silahları ancak;
  1. (Değişik: 26/11/1986 - 3323/1 md.) Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanlar,
  Yasama Organı Üyeleri ile bu görevlerde bulunmuş olanlar,
  2. Özel kanunlarına göre silah taşıma yetkisine sahip bulunanlar,
  3. Bakanlar Kurulu Kararı ile silah taşıyabileceklerine karar verilen Dev-
  let, belediye, özel idare ve kamu iktisadi teşebbüsleri memur ve mensupları,
  4. A) Mahkeme kararı ile ya da haklarında verilen mahkümiyet kararının so-
  nucu olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinden tart veya ihraç edilenler, rütbesinin
  geri alınmasına hükmolunanlar ile 926 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin (c) ben-
  di uyarınca disiplinsizlik veya ahlaki durum sebebiyle ayırma işlemine tabi tu-
  tulanlar veya 1402 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince emekli edilenler ha-
  riç olmak üzere emekli subay ve astsubaylar,
  B) Disiplin kurulları veya mahkeme kararıyla meslekten veya Devlet memurlu-
  ğundan çıkarılanlar ya da haklarında verilen mankümiyet kararı sonucu memuri-
  yetle ilişiği kesilenler veya sicillen ya da 1402 sayılı Kanunun 2 nci maddesi
  gereğince emekli edilenler hariç olmak üzere,
  a) Vali ,vali muavini, kaymakam ve bucak müdürlüğünden veya mülki idare
  amirliği hizmetlerinden,
  b) Hakim, C. Savcısı ve C. Savcı yardımcısı ile bu meslekten sayılanlardan,
  c) Emniyet hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda çalışan personelden,
  d) MİT hizmetleri mensuplarından,
  Emekli olanlar
  5. Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte belirlenecek esaslara göre
  valiler tarafından verilecek izin vesikasını alanlar,
  Taşıyabilirler veya mesken ya da iş yerinde bulundurabilirler.
  Emekli subay ve astsubaylar ilgili Kuvvet Komutanlıkları veya Jandarma Ge-
  nel Komutanlığının kayıtlarına geçmek ve bu makamlarca verilen kimlik kartları-
  na işlenmek şartıyla ateşli silah taşıyabilir veya bulundurabilirler. Bu şekil-
  de düzenlenen kimlik kartları taşıma ve bulundurma izin belgesi yerine geçer.

  KANUNLAR, ŞUBAT 1991 (Ek - 7)

  1, 2, 3 ve 4 numaralı bentlerde sayılan kişilerin taşıyacakları veya bulun-
  duracakları ateşli silahların taşınmasına veya bulundurulmasına yetki veren ka-
  yıt ve belgeler harca tabi değildir.
  1, 2, 3 ve 4 numaralı bentlerde sayılan kişilere ait silahlar hariç olmak
  üzere mesken veya, iş yerinde bulundurulmasına izin verilen ateşli silahlar
  için bulundurma vesikası düzenlenirken yürürlükteki Harçlar Kanunu hükümlerine
  göre bir defaya mahsus olmak üzere harç alınır.
  Silah taşımaya yetki veren kimlik kartları ile belgelerin düzenlenmesi ve
  gerektiğinde yenilenmesi ya da geri alınmasına ilişkin usul ve esaslar Milli
  Savunma ve İçişleri Bakanlıklarınca müştereken hazırlanacak bir yönetmelikte
  düzenlenir.
  Ateşli silahla işlenen cürümlerden hükümlü bulunanlar ile taksirli suçlar
  hariç olmak üzere bir yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlara;
  affa uğramış olsalar bile hiçbir suretle ateşli silah taşıma veya bulundurma
  izni verilemez.

  Madde 8 - Lüzum görülen mıntakalarda Vekiller Heyeti karariyle valiler ta-
  rafından halka silah bulundurma ve taşıma müsaadesi verilebileceği gibi toplu
  silah aranması da yapılabilir.

  Madde 9 - Ateşli silah taşımak müsaadesini haiz olanlar, bu silahları resmi
  ruhsatı haiz bulunanlardan başkasına satamıyacakları gibi muvakkaten de olsa
  başkalarına veremezler.
  Silah bulundurma ve taşıma ruhsatını haiz olan kimsenin bu silahla suç iş-
  lemesi veya silahın muhafazasındaki ihmal ve kusurlu neticesi başkaları tara-
  fından bir suç işlenmesi veya intihar ve intihara teşebbüs edilmesi hallerinde
  silah vesikası geriye alınır ve bir daha silah bulundurma ve taşıma izni veril-
  mez.

  Madde 10 - (Değişik: 23/6/1981 - 2478/4 md.)
  Mahkemelerce zoralımına karar verilen veya güvenlik kuvvetlerince herhangi
  bir şekilde ele geçirilen ateşli silahlarla mermiler ve bıçaklar bir tutanak
  karşılığı Milli Savunma Bakanlığı emrine verilir.
  Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlü-
  ğü, MİT Müsteşarlığı ve Gümrük ve Muhafaza Genel Müdürlüğünün ihtiyaçları bu
  silah ve mermilerden öncelikle karşılanır.
  Birinci fıkra gereğince Milli Savunma Bakanlığı emrine verilen ateşli si-
  larlardan, Türk Silahlı Kuvvetleri ile ikinci fıkrada belirtilen kurumların ih-
  tiyaçları karşılandıktan sonra artan miktarından bir kısmını, özel kanunlarına
  göre silah taşıma yetkisini haiz olan veya Bakanlar Kurulu kararı ile silah ta-
  şımalarına ve zati silah edinmelerine izin verilen kişilere bedel takdiri sure-
  tiyle ve Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu aracılığı ile satmaya Milli Savunma
  Bakanlığı yetkilidir.
  (Ek Fıkra: 9/1/1985 - 3147/1 md.):
  Emniyet Genel Müdürlüğünce zati silah edinmelerine izin verilen polisler,
  bu silahlardan, tabanca niteliğinde olanlarını, takdir olunan bedellerinin ya-
  rısı bir bedelle ve bir adet olarak satın almada, öncelik hakkına sahiptirler.
  (Beşinci fıkra Mülga: 22/11/1990 - 3684/6 md.)

  Madde 11 - (Değişik: 23/6/1981 - 2478/5 md.)
  Hatıra teşkil eden veya antika olan ateşli silahlarla bıçakların bulundu-
  rulmasına izin verilmesi zorunludur.
  Ancak, görevleri nedeniyle Devletçe verilen veya kendilerince bu amaçla te-
  min edilen ve bu görevleri sona erdikten sonra meskenlerinde kalan veya kanuni
  yakınlarına intikal eden kılıç, meç ve benzeri aletler için izin belgesi aran-
  maz.  Antika olan ateşli silahlarla bıçaklar için verilen izin bunların yalnız
  sahibine bırakılmasına veya nakline müsaadeyi tazammun edip üstte taşımaya ce-
  vaz vermez. Antika olan ateşli silahlarla bıçakların izin vesikalarıyla birlik-
  te satışı serbesttir.
  Bu Kanunun uygulanmasında hatıra silah deyimi:
  a) Yurt içinde ve yurt dışında yabancı Devlet veya hükümet başkanları ya da
  hükümet üyeleri tarafından ya da hükümet adına kendilerine hediye edilip, hedi-
  ye edildiği usulüne göre belgelenmiş olan,
  b) Devlet Başkanı, Başbakan veya Genelkurmay Başkanı tarafından hediye edi-
  len ve hediye edildiği belgelendirilen,
  c) 6136, 6768, 1308 ve 2313 sayılı kanunların geçici maddeleriyle belirle-
  nen süreler içinde başvurularak vesikaları alınmış olması koşulu ile;
  1. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi azalarına zafer hatırası olarak ve-
  rilen veya mirasçılarına intikal eden muayyen alameti havi bulunan,
  2. İstiklal Savaşından önceki savaşlardan yanlarında kalan veya mirasçıla-
  rına intikal ettiği belgelendirilen,
  3. İstiklal Savaşına katılan subay ve erat ile cephe gerisinde ulvi maksa-
  dın husulü için gayret gösterenlerin ellerinde kaldığı veya mirasçılarına inti-
  kal ettiği tespit olunan,
  4. İstiklal Savaşında cephe komutanları tarafından hizmetlerine karşılık
  hatıra olarak verildiği veya mirasçılarına intikal ettiği tespit edilen,
  Ateşli veya ateşsiz silah ve bıçakları ifade eder.
  Bu maddenin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bendleri kapsamındaki si-
  lahların satışı yapılamaz.
  Antika silah deyimi; eskiden kalma, değerli belli bir özelliği olan, ben-
  zerlerine az rastlanan ve artık imal edilmeyen ateşli, ateşsiz silah ve bıçak-
  ları ifade eder. Silahın antika olup olmadığı çıkarılacak yönetmelikte belirle-
  necek usul ve esaslara göre tespit olunur.


  Madde 12 - (Değişik: 12/6/1979 - 2249/7 md.)
  Her kim bu Kanunun kapsamına giren ateşli silahlarla bunlara ait mermileri
  ülkeye sokar veya sokmaya kalkışır veya bunların ülkeye sokulmasına aracılık
  eder veya bunları Türkiye'de Harp Silah ve Mühimmatı Yapan Hususi Sanayi Mües-
  seselerinin Kontrolu Hakkındaki 3763 ve Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hak-
  kındaki 5591 sayılı Kanunların hükümleri dışında ülkede yapar veya bu suretle
  ülkeye sokulmuş ve ülkede yapılmış olan ateşli silahları veya mermileri bir
  yerden diğer bir yere taşır veya yollar veya taşımaya bilerek aracılık eder,
  satar veya satmaya aracılık ederse veya bu amaçla bulundurursa beş yıldan sekiz
  yıla kadar ağır hapis ve onbeşbin liradan altmışbin liraya kadar ağır para ce-
  zasiyle cezalandırılır.
  Üçüncü fıkradaki hal dışında iki veya daha çok kişinin toplu olarak birinci
  fıkrada yazılı suçları işlemeleri halinde sekiz yıldan oniki yıla kadar ağır
  hapis ve yirmibeşbin liradan yetmişbeşbin liraya kadar ağır para cezası hükmo-
  lunur.

  (Değişik üç ve dördüncü fıkra: 23/6/1981 - 2478/6 md.)
  Birinci fıkradaki eylemleri işlemek amacıyla teşekkül kuranlarla yönetenler
  veya teşekküle mensup olanlar tarafından sözü geçen fıkrada yazılı suçlar işle-
  nirse failler hakkında on yıldan onbeş yıla kadar ağır hapis ve ellibin liradan
  yüzbin

  KANUNLAR, ŞUBAT 1991 (Ek - 7)  liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. Bu fıkrada yazılı teşekkül, iki veya
  daha fazla kimsenin birlikte cürüm işlemek amacı etrafında birleşmesi ile olu-
  şur.
  Ateşli silahın tüfek veya (...) (1) seri ateşli kısa sürede çok sayıda ve
  etkili biçimde mermi atabilen tam otomatik veya dürbünlü tüfek veya dürbünlü
  tabanca veya bu fıkrada sayılanların benzerleri olması ya da bu niteliği taşı-
  mayan ateşli silahlar veya her türlü mermilerin miktar bakımından vahim olması
  halinde yukarıdaki fıkralarda yazılı cezalar yarı oranında artırılarak hükmolu-
  nur.
  Dördüncü fıkrada niteliği belirtilen ateşli silahlar ile benzerlerinin mik-
  tar bakımından vahim olması halinde 1, 2 ve 3 üncü fıkralarda yazılı cezalar
  bir kat artırılarak hükmolunur.
  Ateşli silahlar ile mermiler ve bunların yapımında veya taşınmasında bile-
  rek kullanılan her türlü araç ve gereçlerin başkasına ait olsa ve başka amaçla
  kullanılmak üzere verilmiş bulunsa bile zoralımına hükmolunur. (2)

  Madde 13 - (Değişik: 12/6/1979 - 2249/8 md.)
  Bu Kanun hükümlerine aykırı olarak ateşli silahlarla bunlara ait mermileri
  satın alan veya taşıyanlar veya bulunduranlar hakkında bir yıldan üç yıla kadar
  hapis ve üç bin liradan beş bin liraya kadar ağır para cezası hükmolunur.
  Ateşli silahın, bu Kanunun 12 nci maddesinin 4 üncü fıkrasında sayılanlar-
  dan olması ya da silah veya mermilerin sayı veya nitelik bakımından vahim olma-
  sı halinde beş yıldan sekiz yıla kadar hapis ve yirmibeşbin liradan az olmamak
  üzere ağır para cezası hükmolunur.
  Bu Kanunun 12 nci maddesinin 4 üncü fıkrasında sayılanlar dışındaki ateşli
  silahın bir adet olması ve mutat sayıdaki mermilerinin ev veya işyerinde bulun-
  durulması halinde verilecek ceza bir yıldan iki yıla kadar hapis ve beşyüz li-
  radan ikibin liraya kadar ağır para cezasıdır.
  Ateşli silahlara ait mermilerin pek az sayıda bulundurulmasının veya taşın-
  masının mahkemece vahim olarak takdir edilmemesi durumunda hükmolunacak ceza
  bir aydan altı aya kadar hapis ve beşyüz liradan ikibin liraya kadar ağır para
  cezasıdır. (2)

  Madde 14 - (Değişik: 12/6/1979 - 2249/9 md.)
  Her kim, bu Kanun hükümlerine aykırı olarak 4 üncü maddede yazılı olan bı-
  çak veya başkaca aletler yahut benzerlerini ülkeye sokar, sokmaya kalkışır veya
  bunların ülkeye sokulmasına aracılık eder veya bunları ülkede yapar veya bir
  yerden diğer bir yere taşır veya yollar veya taşımaya aracılık ederse iki yıl-
  dan dört yıla kadar hapis ve onbin liradan yirmibeşbin liraya kadar ağır para
  cezası ile cezalandırılır. Az vahim hallerde hükmolunacak ceza yarı oranında
  indirilir.
  (Değişik: 23/6/1981 - 2478/7 md.) Birinci fıkradaki eylemleri işlemek ama-
  cı ile teşekkül kuranlar ile yönetenler veya teşekküle mensup olanlar tarafın-
  dan sözü geçen fıkrada yazılı suçlar işlenirse failler hakkında beş yıldan on
  yıla kadar hapis ve ellibin liradan az olmamak üzere ağır para cezası hükmolu-
  nur. Bu maddede yazılı teşekkül, iki veya daha fazla kimsenin birlikte cürüm
  işlemek amacı etrafında birleşmesi ile oluşur.
  İkinci fıkradaki hal dışında iki veya daha çok kişinin toplu olarak birinci
  fıkrada yazılı suçları işlemeleri halinde dört yıldan yedi yıla kadar hapis ve
  yirmibeşbin liradan az olmamak üzere ağır para cezası hükmolunur.
  ---------------------
  (1) Bu fıkrada yeralan "mermi yatağı dahil mermi kapasitesi 10 adetten fazla
  tabanca veya" ibaresi, 22/11/1990 tarihli ve 3684 sayılı Kanunun 6 ncı madde-
  siyle madde metninden çıkarılmıştır.
  (2) Bu hükmün uygulanmasında ek 5 nci maddeye bakınız.


  Bu madde kapsamına giren bıçak ve başkaca aletlerin veya benzerlerinin mik-
  tar bakımından vahim olması halinde yukarıdaki fıkralara göre hükmolunacak ce-
  zalar yarı oranında artırılır.
  Bıçak veya başkaca aletlerin veya benzerleri ile bunların yapımında veya
  taşınmasında bilerek kullanılan her türlü araç ve gereçlerin, başkasına ait ol-
  sa ve başka amaçla kullanılmak üzere verilmiş bulunsa bile zoralımına hükmolu-
  nur.

  Madde 15 - (Değişik: 12/6/1979 - 2249/10 md.)
  Bu Kanun hükümlerine aykırı olarak 4 üncü maddede yazılı olan bıçak veya
  diğer aletleri veya benzerlerini satanlar, satmaya aracılık edenler, satın
  alanlar, taşıyanlar veya bulunduranlar hakkında altı aydan bir yıla kadar ha-
  pis ve üçbin liradan onbin liraya kadar ağır para cezası hükmolunur.
  Bu madde kapsamına giren bıçak veya diğer aletlerin veya benzerlerinin sayı
  veya nitelik bakımından vahim olması halinde yukarıdaki fıkraya göre hükmoluna-
  cak cezalar yarıdan bir katına kadar artırılır.
  Bu Kanunun 4 üncü maddesine göre yapımına izin verilen bıçakları veya diğer
  aletleri veya benzerlerini kullanma amacı dışında satanlar, satmaya aracılık
  edenler, satın alanlar, taşıyanlar veya bulunduranlar hakkında birinci fıkrada-
  ki; o bıçak veya diğer aletlerin veya benzerlerinin sayı ve nitelik bakımından
  vahim olması halinde de ikinci fıkradaki cezalar hükmolunur.

  Madde 16 - (Değişik: 12/6/1979 - 2249/11 md.)
  Bu Kanunun kapsamına giren suçlarda Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair 1918
  Sayılı Kanun hükümleri uygulanmaz.

  Ek Madde 1 - (Ek:30/6/1970 - 1308/7 md.; Değişik:22/11/1990 - 3684/2 md.)
  A) Duruşmalarda, mahkeme salonlarında, hastanelerin psikiyatri bölümlerin-
  de, akıl hastanelerinde, ceza ve tutukevleri ile her türlü ıslah ve infaz
  kurumlarında veya bunların eklentilerinde,
  B) Öğrencilerin toplu olarak oturdukları yurtlarda, eğitim ve öğretim ku-
  rumlarında, siyasi partilerin açık hava ve kapalı yer toplantılarında, izinli
  veya izinsiz yapılan toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde, sendikalarda, dernek-
  lerde veya bunlara yönetim ve yapı olarak doğrudan doğruya bağlantılı olan yer-
  lerde veya bunların toplantı ve kongrelerinde, her türlü spor karşılaşma veya
  yarışmalarının yapıldığı yerlerde, kanuna uygun veya kanuna aykırı olarak grev
  ve lokavt yapılmakta olan iş yerlerinde,
  C) Türkiye Büyük Millet Meclisi ana binaları ile Meclis Başkanlığınca be-
  lirlenen yerlerde,
  Ateşli silahlar taşınamaz.
  Yukarıda sayılan yerlerde bu Kanuna aykırı olarak ateşli silahları veya
  bunların mermilerini 4 üncü maddede yazılı olan bıçakları veya sair aletleri
  veya benzerlerini veya Türk Ceza Kanunun 264 üncü maddesinde yazılı olanları
  taşıyan veya bulunduranlar hakkında ilgili kanunlarda belli edilen cezaların
  iki katı hükmolunur.
  (A) ve (B) bentlerinde sayılan yerlerde 7 nci maddenin 1,2,3 ve 4 numaralı
  bentlerinde belirtilen, kişiler ile bu yerlerin güvenliği için görevli bulunan
  polis ve jandarma personeli, (C) bendinde sayılan yerlerde ise yalnız bu yerle-
  rin güvenliği ile görevli bulunan polis, jandarma ve Türkiye Büyük Millet Mec-
  lisi Mumafız Taburu personeli silahlarını taşıyabilirler.
  (A),(B) ve (C) bentlerinde sayılan yerlere silahla giren veya buralarda si-
  lah taşıyan kişiler eylemleri başka bir cezayı gerektirmiyorsa ikiyüzbin lira-
  dan beşmilyon liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır, ayrıca silah
  ruhsatları bulundurmaya çevrilir ve kendilerine bir daha taşıma ruhsatı veril-
  mez

   
ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanun! konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. Kanun No: 4922-denİzde Can Ve Mal Koruma Hakkinda Kanun

  Kanun No: 4922-denİzde Can Ve Mal Koruma Hakkinda Kanun

  ( Bu kanunun 4, 5, 6 ve 20 nci maddelerinde yazılı "Yola elverişlilik belgesi" terimi 29.6.1956 tarih ve 6763 sayılı kanunla "Denize elverişlilik belgesi" olarak değiştirilmiştir.) 10 Haziran 1946 (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı: 14 Haziran 1946 - Sayı: 6333) 3. t. Düstur, c. 27 - s. 1258 BİRİNCİ BÖLÜM Tarifler ve ticaret gemilerinin teknik nitelikleri MADDE l — Bu...
 2. Diğer kanunların uygulanması

  Diğer kanunların uygulanması

  Madde 66 - Bu Kanunda hüküm olmayan hallerde Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu ile hizmet akdini düzenleyen diğer kanunların bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır. Bu Kanunda aksi öngörülmedikçe tebligatlar Tebligat Kanunu hükümlerine göre yapılır. Bu Kanunun uygulanmasından doğan bütün uyuşmazlıklar iş davalarına bakmakla görevli mahkemelerde çözümlenir.
 3. Kanuna aykırı şekilde grev gözcülüğü ve diğer fiiller

  Kanuna aykırı şekilde grev gözcülüğü ve diğer fiiller

  Madde 79 - 48 inci maddede gösterilenden fazla sayıda veya işyerinde grevi ilân etmiş olan işçi sendikasının mensubu olmayan grev gözcüsü koyanlar veya aynı şekilde fazla sayıda ve bir arada veya işyerinde grevi ilân etmiş olan işçi sendikasının mensubu olmaksızın grev gözcülüğü yapanlar iki aydan altı aya kadar, aynı maddenin ikinci fıkrasına aykırı hareket eden grev gözcüleri de dört aydan...
 4. Ateşli silahların icadı, Ateşli silahları kim buldu

  Ateşli silahların icadı, Ateşli silahları kim buldu

  silahı kim icat etti ilk silahı kim buldu ilk icat etti silahın icadı ateşli silah ne zaman edildi Bu yazı: Ateşli silahların icadı, Ateşli silahları kim buldu içerik kısaca.. Ateşli silahların tarihi, ilk ateşli silahı kim buldu, ateşli silahlar ne zaman bulundu, ilk ateşli silahın icadı hakkında merak edilen tüm bilgileri içermektedir. Sevgili Melek'lerim, ateşli silah ilk kim tarafından...
 5. Bebek şampuanları ve diğer bakım ürünleri hakkında...

  Bebek şampuanları ve diğer bakım ürünleri hakkında...

  Merhabalar:) 10 aylık bir bebeğim var ve onun cildi hassaslaşınca fark ettim ki bebeklerimizin gıdaları kadar ciltlerinin de beslenmeye ihtiyacı var. O günden beri de dogal ürünler kullanmaya çalışıyorum. birkaç doğal ürün denedim. geçenlerde bir kozmetik markete girdiğimde bübchen markası hakkında bilgi verdiler dikkatimi çekti ve birkaç ürününü satın aldım iyi geldi bebeğime oldukça. belkı...

Sayfayı Paylaş