1. Misafir

  Misafir Forum Okuru

  Atm Dolandırıcılıkları Ve Bankanın Sorumluluğu

  Konu, 'Hukuk Tartışma Köşesi' kısmında Misafir tarafından paylaşıldı.

  internet dolandırıcılığında bankanın sorumluluğu İnternet veya cep telefonları
  gibi yaşamımızı kolaylaştıran yeni teknolojilerden çok daha önce yaşamımıza
  giren ATM’ler veya yaygın kullanılan diğer deyimiyle bankamatikler bugüne kadar
  birçok hukuki problemin de konusu olmuştur.

  ATM denilince ondan ayrı olarak
  düşünülmesi imkansız olan banka kartları akla gelmektedir. Banka kartlarının
  temel özelliği, kart kullanıcısına bir kredi olanağı sağlamaması ve kartın

  kullanıcısı kişinin kartı, bankanın bilişim sisteminin bir parçası olan ATM’ye sokarak banka nezdindeki hesabına ulaşması ve hesap bakiyesindeki tutar kadar
  nakit para çekilmesini sağlamasıdır. Banka kartlarında mülkiyet bu kartı çıkaran
  bankaya ait olmakta, müşteriye yalnızca kullanım hakkı verilmektedir. Banka
  kartının ön yüzünde ait olduğu kurumun ayırıcı işaretleri, kullanıcının adı,
  soyadı, kart numarası ve kartın geçerlilik süresi bulunmakta; kartın arka
  yüzünde ise kart ve kullancısına ait bilgilerin sayısal veri halinde bulunduğu
  manyetik şerit yer almaktadır.[1]

  Ülkemizde ATM’ler ve banka
  kartları ile ilgili hukuki problemler genellikle bu cihazların ve kartların bir
  suça konu olması ile gündeme gelmiştir. Hatta ATM’ler kullanılarak
  gerçekleştirilen eylemlerin hukuki niteliği Yargıtay’ın daireleri arasında
  içtihat ayrılıklarına dahi yol açmıştır. Ceza mahkemelerinde görülen davaların
  bir kısmında mahkemeler , ATM’ler kullanılarak gerçekleştirilen eylemlerin
  dolandırıcılık teşkil ettiğini, bir kısmında ise bu eylemlerin dolandırıcılık
  değil Ceza Kanunu’nun Bilişim Suçları babında yer alan bilgileri otomatik işleme
  tabi tutmuş bir sistemi kullanarak hukuka aykırı yarar sağlamak suçunu
  oluşturduğuna karar vermiştir. Nihayet Yargıtay Ceza Daireleri Genel Kurulu 2001
  yılında verdiği bir kararla bu farklılıkları gidererek bu tür eylemler için Türk
  Ceza Kanunu’nun 525/b.2 fıkrasının uygulanması gerektiğine karar vermiştir.[2]

  Fakat Türk hukukunda bugüne
  kadar bankaların ATM dolandırıcılıklarından dolayı hukuki sorumluluklarının olup
  olmadığı konusu çok fazla gündeme gelmemiştir. Bu yazıda bankaların hukuki
  sorumluluğu, bankaların güven kurumu nitelikleri çerçevesinde incelenecektir.

  ATM dolandırıcılıkları sebebiyle
  zarara uğrayanlar, banka aleyhine dava açabilirler mi? Bankaların sözleşmelere
  koydukları sorumsuzluk kayıtları geçerli olacak mıdır? Bankaların özen borcunun
  sınırları nelerdir? Bu tür soruları aşağıda cevaplamaya çalışacağız.

  Bankaların güven kurumu olması
  nitelendirmesi ışığında bankaların sorumluluğunun temeldeki hukuki dayanağı
  Medeni Kanun m.2’den kaynaklanan güven teorisidir. Nitekim bu hususu Yargıtay da
  çeşitli kararlarında vurgulamıştır.

  Bankalar için hukukumuzda
  sorumluluğu ağırlaştıran birtakım hükümler bulunmaktadır. Borçlar Kanunu m.99’a
  göre, sözleşmeye konulacak hükümler yardımı ile borçlunun hafif kusurdan sorumlu
  olmayacağını kararlaştırması mümkündür. Ancak imtiyazlı işletmelerin
  sözleşmelere koydukları sorumsuzluk kayıtları hakim tarafından geçersiz
  kılınabilir.[3]

  Bankalar da bankacılık
  faaliyetlerini kendilerine tanınan imtiyaz ile yürütmektedirler. Bu sebeple
  taraf olduğu sözleşmelerde yer alan hafif kusurdan sorumsuzluğuna dair kayıtlar
  hakimin denetimine açıktır.

  Bankaların özen borcuna ilişkin
  diğer bir hüküm de Türk Ticaret Kanunu’nun 20/2. maddesinde düzenlenen, her
  tacirin ticaretine ilişkin bütün faaliyetlerinde basiretli bir işadamı gibi
  hareket etmesi zorunluluğudur. Yani bankalar, bankacılık mesleğinin gerektirdiği
  özeni göstermek zorundadırlar. Bu açıdan bakıldığında TTK m.20/2 bankalar için
  ağırlaştırılmış özen borcu getirmektedir.

  Bu söylediklerimizi ATM’ler ve
  banka kartları açısından açmak gerekmektedir.

  Yukarıda da belirttiğimiz gibi
  bankalar güven kurumlarıdır. Müşterilerinin güveni nedeniyle bankanın özen
  borcunun arttırılacağı bir diğer konu da ATM’lerden yapılacak
  dolandırıcılıklardır.

  Banka öncelikle ATM’ler ve banka
  kartları hakkında müşterilerini bilgilendirmelidir. Bu bilgilendirme yüzeysel
  bir bilgilendirme değil doğru ve tam bir bilgilendirme olmalıdır. Bankacılık
  uygulamasına baktığımızda müşteriye bankacılık ürünleri neredeyse sadece en iyi
  yönleriyle sunulmaktadır. Reklamlarda, broşürlerde, web sitelerinde hep ürünün
  tanıtımı yapılmakta, getirdiği yararlar anlatılmaktadır. Oysa ki müşterinin
  ürünün ne olduğunu ve faydalarını öğrenmesi kadar önemli diğer hususlar da
  mevcuttur. Bunlar; sistemin çalışma prensibi, hukuki altyapısı, teknik ve hukuki
  riskleri gibi konular ile müşterinin kolayca bilgiye ulaşabilme hakkıdır. Bugün
  ülkemizde bankacılık sektöründe müşterinin doğru ve tam olarak
  bilgilendirildiğinden bahsedebilmek mümkün değildir.

  Bankanın ATM’ler ve banka
  kartları ile ilgili olarak özen borcunun ağırlaştırılacağı diğer bir husus ise
  müşterileri zarardan koruyucu her türlü önlemin banka tarafından alınmasıdır. Bu
  önlemlerin içine öncelikle ATM sisteminin ve banka kartlarının teknik
  güvenliğinin sağlanması gerekmektedir. Bankalar, dünya üzerinde endüstri
  standardı olarak kabul edilmiş standartların altında teknik güvenlik önlemi
  sunamazlar. Bunun anlamı, eğer banka olarak müşterilere bir hizmet sunuyorsanız
  maliyeti ne olursa olsun tüm dünyada en son çıkan ve endüstri standardı olarak
  kabul edilen teknolojiyi edinmek ve bunu ülke içinde yaygın hale getirmektir.
  Aksi hal, yani bankanın dünyada artık terkedilmiş veya terkedilmeye başlanmış
  teknolojiler ile sistemi devam ettirmesi Medeni Kanun m.2, TTK 20/2 ve Borçlar
  Kanunu hükümleri gereğince bankanın sorumluluğunu gerektirecektir.

  Teknik güvenlikten sonra

  bankanın sistemin fiziki güvenliğini de sağlaması gerekir. Doktrinde de bu hususun yerine getirilmemesinin bankanın sorumluluğunu gerektireceği
  belirtilmektedir. Örneğin bankanın, ATM’leri fiziksel olarak koruyucu önlemler
  alması, hatta ATM’lerden para çeken müşterileri koruyucu tedbirler alması
  gerektiği belirtilmektedir.[4]
  Bu koruyucu tedbirler arasında ATM’lerin içine ancak geçerli bir karta sahip
  olanların girebilmesi, ATM’lere kameralar yerleştirilmesi, çeşitli sebeplerle
  (teknik sebepler veya dolandırıcılık amaçlı olarak giriş kısmına çeşitli
  cisimlerin yerleştirilmesi veya diğer herhangi bir dolandırıcılık amaçlı
  düzeneğin kurulması gibi) kartın ATM cihazının içinde kalması durumunda otomatik
  olarak para çekiminin engellenmesi sayılabilir.

  ATM dolandırıcılıklarının içinde
  önemli bir yer tutan kartların kaybedilmesinden kaynaklanan dolandırıcılık
  vakalarında sorumluluğun kime ait olacağı da ayrıca incelenmesi gereken bir
  konudur. Bu konu çok tartışmalıdır. İsviçre ve Almanya’da “herkesin kendi
  alanında doğan rizikolardan doğan sonuçlara katlanması” ilkesi doğrultusunda
  müşteriye ait olması teklif edilmektedir. Burada müşteri için sorumluluğun
  doğacağı zaman dilimi, bankanın da üzerine düşeni tam olarak yapmış olması
  şartıyla, müşterinin bankaya yapacağı bildirime kadar geçen zaman dilimi olarak
  belirtilmektedir.

  Kanımca bu hukuki ilişki içinde
  güçlü durumda olan bankaların bu zararları üstlenmesi gerekir. Bu üstlenme basit
  bir şekilde halledilebilir. Banka kartı müşteriye verilirken kaybolma, çalınma
  gibi olaylar için banka sigorta yaptırabilir. Bankaların müşteri sayılarının
  yüksek olduğu düşünüldüğünde bir banka için böyle bir sigorta için bir havuz
  oluşturmak pek zor olmayacak ve bir olay vukua geldiğinde müşteri bu sigortadan
  faydalandırılarak mağdur edilmeyecektir. Çünkü hayatın olağan akışı içinde
  bankaya derhal bildirim yapmak her zaman mümkün olmayacaktır. İşte bu risk
  yukarıda önerdiğimiz biçimde karşılanabilir.

  Sistem arızaları veya yazılım
  hatalarından dolayı banka yukarıda saydığımız diğer hükümlerin yanında Borçlar
  Kanunu m.100 gereğince sorumlu olmalıdır. Sistem arızası veya yazılım hatasından
  kaynaklanabilecek dolandırıcılık vakalarında, müşteriler açacakları davalarda
  yukarıda andığımız yasa maddeleri yanında Borçlar Kanunu m.100’de düzenlenen
  yardımcı şahısların fiillerinden sorumluluk hükmüne de dayanabileceklerdir.

  Bankaların sözleşmelere
  koyacakları ağır kusur, kusur veya hafif kusurlarından sorumsuzluk hükümleri ile
  yardımcı şahısların fiillerinden sorumluluğu kaldıran hükümleri, bankaların
  güven kurumu olması, imtiyaz olarak verilmiş bir hizmeti yürütüyor olmaları
  Borçlar Kanunu’nun 99. maddesi karşısında geçersiz sayılmalı ve ATM
  dolandırıcılığına maruz kalan müşterilerin talepleri bu sorumsuzluk kayıtları
  sebebiyle reddedilmemelidir.

  Sonuç olarak bir bankanın,
  müşterisi banka kartını kaybettiği veya çaldırdığı için veya ATM cihazını
  kullanırken gerek cihaza yapılan müdahale gerekse hazırlanan bir mizansen
  sebebiyle parasını çaldırdığı zaman, yüzeysel bir yaklaşımla “müşterinin kendi
  hatası benim sorumluluğum yok” deme hakkı ve lüksü yoktur. Ülkemizde meydana
  gelen vakıaların ve bunların hukuki nitelendirmelerinin derinlemesine analizinin
  yapılmıyor olmasına ve bankaların ekonomik olarak güçlü olmalarına
  bakılmaksızın, her olayı dikkatle ele alarak hukukun ince süzgeçlerinden
  geçirmeli ve hakkaniyete ve hukuka uygun bir sonuca gidilmelidir.

  kaynak:Av.Ali Osman Özdilek


   
Atm Dolandırıcılıkları Ve Bankanın Sorumluluğu konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. trafik kazalarında sorumluluk ve sigorta

  trafik kazalarında sorumluluk ve sigorta

  İşleten: Araç sahibi olan veya mülkiyeti muhafaza kaydıyla satışta alıcı sıfatıyla sicilde kayıtlı görülen veya aracın uzun süreli kiralama, ariyet veya rehni gibi hallerde kiracı, ariyet veya rehin alan kişidir. Ancak ilgili tarafından başka bir kişinin aracı kendi hesabına ve tehlikesi kendisine ait olmak üzere işlettiği ve araç üzerinde fiili tasarrufu bulunduğu ispat edilirse, bu kimse...
 2. Öğretmenin Görev Ve Sorumlulukları

  Öğretmenin Görev Ve Sorumlulukları

  öğretmenin hak ve sorumlulukları öğretmenlerin hak ve sorumlulukları öğretmenin öğretmen hakları öğretmenliğin gerektirdiği sorumluluklar 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen ; Devlet memurları, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve kanunlarına sadakatla bağlı kalmak ve milletin hizmetinde Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını sadakatla uygulamak zorundadırlar. Devlet memurları bu hususu...
 3. ATM Havayolları

  ATM Havayolları

  ATM Havalimanı Yapım ve İşletme A.Ş., AKSA-Turkuaz-Manas şirketleri tarafından oluşturulmuş bir anonim şirkettir. Şirket ortaklarından Aksa AŞ, YDA Şirketler Grubunun inşaat sektöründeki şirketlerinden biridir. YDA Şirketler Grubu kurulduğu günden bu yana birçok inşaat projesi gerçekleştirmiş olup, 30. yılını Dalaman Havalimanı ATM Dış Hatlar Terminali projesiyle kutlamıştır. Turkuaz...
 4. Borç ve Sorumluluk

  Borç ve Sorumluluk

  eksik borçlar nelerdir borç senedi örneği borç senet örneği sözleşmesi sözleşme örnekleri Sorumluluğun 2 anlamı vardır. 1. Sorumluluk: Alacaklının alacağına karşılık borçlu borcunu yerine getirmezse icra dairesine baş vurulup alacağın alınmasıdır. Borç varsa sorumluluk da vardır. Ender olarak borç var da sorumluluk olmayabilir. Eksik borç denir. 2. Bir zararı giderme hükümlülüğüdür. 4.1 Eksik...
 5. Sorumluluk:

  Sorumluluk:

  Madde 5 - (Değişik madde: 06/06/1985 - 3222/1 md.) İcra ve İflas Dairesi görevlilerinin kusurlarından doğan tazminat davaları, ancak idare aleyhine açılabilir. Devletin, zararın meydana gelmesinde kusuru bulunan görevlilere rücu hakkı saklıdır. Bu davalara adliye mahkemelerinde bakılır.

Sayfayı Paylaş