Avrupa Birliği Eğitim Programları(Coıneınus)

Avrupa Birliği Eğitim Programları(Coıneınus)


COMENIUS


Comenius ,okul öncesi, ilk ve ortaöğretime ağırlık veren bir programdır.Bu bağlamda geniş kitlelere hitap etmektedir.. Bunlar öğrenciler, öğretmenler, eğitim personeli ve diğer yetkililer, aile kuruluşları, sivil toplum örgütleridir.
Comenius, okulların ortak çalışmalarını, okul eğitim personelinin eğitimi ile ilgili projeleri ve okul eğitim ağlarını destekleyen bir program olarak dikkati çekmektedir.. Böylece Comenius öğretimin kalitesini arttırmayı, Avrupa boyutunu güçlendirmeyi, ve dil öğrenimi desteklemeyi amaç edinmiştir. Bu program aynı zamanda önemli konular üzerinde de durmaktadır. Bunlar Avrupa vatandaşlığı için önemli olan çok kültürlü bir eğitim, dezavantajlı guruplar için destek, okulda başarısızlıkla başetme ve dışlamayı önleme olarak özetlenebilir.

Comenius’un Yapısı

Comenius, üç ana bölüme ayrılmaktadır. Bunlar;

Comenius 1: Okul İşbirliği

-Comenius okul projeleri
-Comenius dil projeleri
-Comenius okul gelişim projeleri
-Comenius dil yardımları
-Hazırlık ziyaretleri

Comenius 2: Okul eğitim personelinin eğitimi

-Okul Eğitim personelinin eğitimi için Avrupa işbirliği projeleri
-Okul Eğitim personeli için bireysel eğitim yardımları
-Başlangıç eğitimi
-Comenius dil yardımcılığı
-Hizmet içi eğitimi
-Hazırlık ziyaretleri

Comenius 3: Ağlar

-Okul işbirliği ile ilgili ağlar
-Okul eğitim personelinin eğitimi ile ilgili ağlar
-Hazırlık ziyaretleri

Yukarıdaki kategorilere uymayan ancak okul eğitimi ile ilgili olan diğer bazı projeler ve çalışmalar da Comenius’dan destek alabilmektedir.

Comenius’ın birinci aşamasından(1995-1999) ikinci aşamasına(2000-2006) geçişteki değişiklikler


Comenius ‘un ikinci aşamasına geçişte, içerik ve yapı açısından bir takım değişiklikler yapılmıştır. Dil öğrenimi, Comenius için önceliklerden biri olmuştur. Comenius’a Lingua’da yer alan 5 uygulamadan 4 ü eklenerek yeniden oluşturulmuştur. Comenius 3 ise tamamen yenidir.

Comenius Hedefleri

Comenius’un genel hedefi kaliteyi zenginleştirmek ve okul eğitiminin Avrupa boyutunu geliştirmektir. Bu da okullarda uluslararası işbirliğinin teşvik edilmesi, eğitimde doğrudan görev alan personelin mesleki gelişimine katkıda bulunulması, dil öğreniminin desteklenmesi ve kültürler arası bilincin arttırılması ile yapmaktadır.
Comenius, Avrupa Topluluğunda daha geniş bir sahiplenme duygusunu geliştirecek olan öğretim ve öğrenime yardımcı olmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda Comenius;
-Ülkelerarası işbirliği ve eğitim kurumları arasında öğretmen–öğrenci değişimi,
-Yeni öğretim yöntem ve materyallerin geliştirilmesi ve yaratılması,
-Okul yönetimindeki yeniliklerin ve faydalı uygulamaların ülkelerarası paylaşımı,
-Eğitimsel dışlama ve okul başarısızlığı ile mücadelede kullanılan yöntemlerin geliştirilmesi ve paylaşımı,
-özel eğitim ihtiyaçları ile öğrencilerin sisteme kazandırılması için yapılan çalışmaları ,
-eğitimin bütün alanlarında eşit imkanların yaygınlaştırılması,.
-Okul eğitiminde ve sektörede çalışan personelin eğitimi için bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımını desteklemektedir..

Comenius Avrupa’daki örgün eğitim içinde dil öğreniminin gelişimine aşağıdaki hedefler çerçevesinde katkıda bulunmaktadır.
-Avrupa dillerinin yabancı dil olarak öğretim kalitesini artırmak,
-Dil öğretmenlerinin öğretme becerilerini artırmak,
-Az kullanılan ve az öğretilen dillerin öğretmenlerinin dil becerilerini artırmak,
-Öğretilen yabancı dillerin farklılığını artırmak,
-Bütün öğretmenlerin ve öğrencilerin bildikleri yabancı dil sayı ve standardını arttırmalarını desteklemek

Comenius, Avrupa örgün eğitiminde kültürlerarası bilinci arttırmak için ülkelerarası çeşitli etkinliklerle katkıda bulunmaktadır. Hedeflenenler ise,
-Değişik kültürel zenginlik bilincini desteklemek
-Örgün eğitimde kültürlerarası eğitimi teşvik etmek
-Öğretmenlerin kültürlerarası eğitim alanındaki becerilerini arttırmak
-xenophobia (şövenizim) ve ırkçılıkla mücadeleye destek vermek
-göçmenlerin, mesleki gezginlerin, çingenelerin, ve seyahat edenlerin çocuklarının eğitimini arttırmak.Comenıus’un Yönetimi

Comenius programının genel sorumluluğu Avrupa Komisyonundadır. Socrates Komitesi ve üye ülkelerin temsilcilerininden oluşan Socrates Okul Eğitimi Alt komitesi de Avrupa Komisyonuna yardımcı olmaktadır.
Katılımcı ülkeler ulusal kurumlar kurmak suretiyle programın ulusal seviyede eşgüdüm içinde yürütülmesi için destek verilmektedir.
Ulusal kurumların projelerin seçimi, yardımların paylaşımı için belli bazı yükümlülüklerinin yanısıra, izleme ve finansal yönetim görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. Bunlara ek olarak, kurumlar bazı önemli fonksiyonları da yerine getirmektedir. Bunlar bilginin paylaşımı, uygun proje katılımcıları bulmak için yardım sağlama, başvurular ve diğer konular için fikir verme ve Comenius çalışması hakkında geri dönüt sağlamadır.
Comenius içinde, Socrates programında da olduğu gibi, merkezi ve merkezi olmayan iki temel işletim sistemi vardır.
Merkezi İletişim Sistemi: Seçim,uygulama, taşeronluk prosedürleri Komisyon tarafından yürütülmektedir. Genel kural olarak, projedeki taraf kurumlardan biri eşgüdümü sağlayan kurum olarak çalışmakta ve Komisyona karşı projeden sorumlu olmaktadır.
Merkezi Olmaya İletişim Sistemi: Seçim,uygulama, taşeronluk prosedürleri katılımcı ülkelerin ulusal yetkililer tarafından yürütülmekte ve ulusal kurumlar tarafından yardım edilmektedir. Genel kural olarak, programla ilgili ülkenin Ulusal kurumu ile doğrudan bir ilişki kurulmaktadır. Bireysel mübadeleler (öğretmenler, öğrenciler, ve ilkokul öğrencileri için) ya ulusal kurumlar tarafından ya ilgili kişiler ile doğrudan/dolaylı temaslar yoluyla organize edilmektedir.
Merkezi düzenlemeler Comenius 2 (okul eğitim personelinin Avrupa işbirliği projesi) ve Comenius 3 (Comenius Ağı) çerçevesinde uygulanmaktadır. Merkezi olmayan düzenlemeler ise Comenius 1 (okul katılımcıları) ve Comenius 2 çerçevesinde uygulanmaktadır.
 
Üst