Bağımsız olup olmama açısından:Bağımsız Haklar-Bağlı Haklar

Bağımsız olup olmama açısından:Bağımsız Haklar-Bağlı Haklar
bağımsız haklar bağımlı bağımsız olaylarla ilgili sorular bağımlı ve olaylarla ilgili sorular ve olaylara örnekler olaylara örnekler
1)Bağımsız Haklar:Hak sahibinin doğrudan doğruya sahip olduğu haklardır. (şahsiyet,mülkiyet alacak,iştira)

2)Bağlı Haklar:Bağlı oldukları hak ve ilişkiye göre ayrılırlar.a)Eşyaya bağlı haklar: Bir kimsenin şahsıyla değil bir mala malik olması sebebiyle sahip olduğu haklardır.Hakkın bağlı olduğu mülkiyetin kaderine tabidir.b)Alacağa bağlı Haklar: Kişinin alacağa sahip olduğu için sahip olduğu haklardır.Bir alacağı teminat altına alan rehin hakkı alacağa bağlı bir ayni haktır.Bir alacağa bağlı haklara fer’i haklar denir(ikincil).Bağlı oldukları alacağın kaderine bağlıdır.c)Borç İlişkisine Bağlı Haklar: Kira ilişkisinde kiralayanın fesih hakkı borç ilişkisine bağlıdır.Kiralayan bu ,ilişkiden doğan alacağını başkasına temlik etse dahi akdi fesih yetkisi kendisinde kalır çünkü alacağa değil borç ilişkisine bağlı bir haktır.d)Bir Topluluğa Mensup Olmaya Bağlı Haklar: Derneklerde üyelerin hakları böyledir.(toplantıya katılma oy kullanma)3)Hak Sahibi: Menfaati hukuken korunan şahıstır.Şahıslar sadece insanlar değildir.Dernekler ve ticari şirketler de şahıstır.İnsanlara gerçek kişiler diğerlerine tüzel kişiler denir.Bağımsız haklarda hakkın sahibi belli olduğu halde bağlı haklarda hakkın sahibi hakkın bağlı olduğu ilişkiye göre değişir.4)Hakların İktisabı ve Kaybedilmesi:
Bir şahsın bir hakkın sahibi olmasına hakkın iktisabı;hak sahibi durumundan çıkmasına ise hakkın kaybedilmesi denir.Bunlar bir hukuki muamele ya da hukuki fiil sonucu olur.
 
Üst