1. almira

  almira Yeni Üye Üye

  Kayıt:
  7 Kasım 2007
  Mesajlar:
  624
  Beğenilen Mesajlar:
  1
  Ödül Puanları:
  0
  Şehir:
  istanbul

  BaŞini Vermeyen Şehİt

  Konu, 'Komik Yazılar Duvar Yazıları' kısmında almira tarafından paylaşıldı.

  BAŞINI VERMEYEN ŞEHİT "...Hak budur ki o gazilerin içinde böyle gaziler olma-
  sa, Zigetvara bu kadar yakında dört yan kafir hisarı
  iken bekleyiş, duraklama özellikle böyle cenge çalışma
  ne mümkün idi."


  Yarın arifeydi. Öbür günkü bayram için hazırlanan
  beyaz kurbanlar, küçük Grigal palankasının etrafında
  otluyorlardı. Karşıda... Yarım mil ötede Toygun Paşa'nın
  son kuşatmasındân çılgın kışın hiddeti sayesinde kurtu-
  lan Zigetvar Kalesi, sönmüş bir yanardağ gibi, simsiyah
  duruyordu. Hava bozuktu. Ufku, küflü demir renginde,
  ağır bulut yığınları eziyor, sürü sürü geçen kargalar tam
  hisarın üstünden uçarken sanki gizli bir kara haber gö-
  türüyorlarmış gibi, acı acı bağırıyorlardı. Palanka kapı-
  sının sağındaki beden siperinde sahipsiz bir gölge kadar
  sakin duran Kuru Kadı yavaşça kımıldadı; ikindiden be-
  ri rutubetli rüzgârın altında düşünüyor, uzakta, belirsiz
  sisler içinde süzülen kurşuni kulelere bakıyordu. Bunla-
  nn hepsi Türklerin elindeydi. Yalnız şu Zigetvar... yıkıl-
  maz bir ölüm seddi halinde "Kızılelma" yolunu kapatı-
  yordu. Sanki bu uğursuz kargalar hep onun mazgalla-
  rından taşıyor, anlaşılmaz bir lisanın çirkin küfürlerine
  benzeyen sesleriyle her tarafı gürültüye boğuyorlardı.
  Kuru Kadı içini çekti. Sonra "Ah..." dedi. İncecik, sinirli
  boynunun üstünde bir taş topuz gibi duran çıkık alınIı iri
  kafasını salladı. Yeşil sarığını arkaya itti. Islak gözlerini
  oğuşturdu. Şimdiye kadar, asker olmadığı halde, her
  muharebeye girmişti. Birkaç bin yeniçeriyle dört beş to-
  pu olsa... bir gece içinde şu kaleyi alıvermek işten bile
  değildi. Şimdi vakıa müstakildi. Ne isterse yapabilirdi.
  Palankanın kumandanı Ahmet Bey öteki boy beyleriyle
  beraber Toygun Paşa ordusuna katılıp Kapuşvar fethine
  gitmiş... Kapuşvardan sonra Zigetvarı saran ordu kışın
  aman vermez zoruyla, zaptı yarı bırakarak Budin'e dö-
  nünce, o da askerleriyle tekrar palankasına gelmemiş,
  Toygun Paşa'nın yanında kalmıştı. Bugün Grigal'den al-
  tı mil uzaktaydı. Palankaya yalnız Kuru Kadı karışıyor-
  du; esmer, zayıf yüzünü buruşturdu: "Palanka... amma
  topu tüfeği kaç kişi?" dedi. Bütün genç savaşçıları Ahmet
  Bey beraberinde götürmüştü.. Hisardakiler zayıflardan,
  bekçilerden, hastalardan, ihtiyar sipahilerden ibaretti.
  Hepsi yüz on üç kişiydi! Düşman, galiba öteki palanka-
  lardan çekiniyordu: Yoksa burasını bırakmaz, mutlaka
  almağa kalkardı. Biraz eğildi. İnce yosunlu, soğuk sipe-
  re dirseklerini dayadı. Aşağıya baktı. İki üç asker beyaz
  koyunların arasında dolaşıyordu. Bir tanesi karşısına
  geçtiği iri bir koçu, başına dokunarak kızdırıyordu, tos
  vuruyordu. Öbürleri, elleri silahlarında, bu oyunu seyre-
  diyorlardı. Bağırdı:
  - Oynamayın şu hayvanla...
  Askerler, başlarını tepelerden gelen sese doğru kal-
  dırdılar. Kuru Kadı'dan hepsi çekinirlerdi. Gayet sert,
  gayet titiz, gayet sinirli bir adamdı. Adeta deli gibi bir
  şeydi. Sabahtan akşama kadar namaz kılar, zikreder,
  geceleri hiç uyumazdı. Daha yatıp uyuduğunu kalede
  gören yoktu. Vali Ahmet Bey ona "bizim yarasa" derdi.
  Zavallının sabahı bekleme denilen hastalığını kerame-
  tine de yoranlar vardı. Tekrar bağırdı: .
  - Haydi, artık akşam oluyor, içeri alın onları.
  Askerler koyunları toplamağa başladılar. Kuru Ka-
  dı'nın dirsekleri acıdı. Doğruldu. Tekrar Zigetvar'a bak-
  tı. Üst tarafındaki göl, kirli bakır bir levha gibi yeri
  kaplıyordu. Kargalar, havaya boşaltılmış bir çuval can-
  lı kömür ellemeleri gibi karmakarışık geçiyorlar, sükû-
  tu parçalayan keskin, sivri sesleriyle gaklıyorlardı.
  Kalbinde ağır bir elem duydu. "Hayırdır inşallah" dedi.
  Canı o kadar sıkılıyordu ki... Elleri arkasında, başı
  önüne eğik, bastığı siyah kaplama taşlarına görmez bir
  dikkatle bakarak yavaş yavaş yürüdü. Derin bir karan-
  lık kuyusunu andıran merdivenin dar basamaklarında
  kayboldu.
  ... Arife sabahı, herkes uyurken, o, her vakitki gibi
  yine uyanıktı! Mescit odasının önündeki taş yalakta, iki
  büklüm, abdestini tazeliyordu. Giden gece, daha gölge-
  den eteklerini toplayamamıştı. Bahçeye çıkan kapı ke-
  merinde asılı kandil, sönük ışığıyla, duvarları titreti-
  yordu.
  - Hey, çavuşbaşı... Hey!...
  Elindeki ibriği bıraktı. Kulak kabarttı. Bu, kulede-
  ki nöbetçinin sesiydi. Kolları sıvalı, ayakları çıplak, ba-
  şında takke, hemen yukarı koştu. Merdivende çavuşa
  rastgeldi. Onu itti. Yürüdü. Nöbetçinin yanına atıldı:
  - Ne var?
  - Kaleden düşman çıkıyor.
  Erguvani bir esmerlik içinde siyah bir kaya gibi du-
  ran Zigetvara baktı. Bu kayadan yine koyu, uzun bir
  karartı süzülüyor, palankaya doğru akıyordu.
  - Bize geliyorlar... dedi:
  Çavuşa döndü:
  - Haydi, gazileri uyandır. Kurban bayramını bu-
  günden yapacağız. Koş. Bana da çabuk topçuyu gönder.
  Çavuş, bir eliyle bakır tolgasını tutarak, koştu.
  Merdivene daldı. Kuru Kadı, uzakta, kara yerin üstün-
  de daha kara bir leke gibi yavaş yavaş ilerleyen düş-
  man alayına dikkatle baktı. Gözlerini küçülttü, büyült-
  tü. Önlerinde birkaç top da sürüklüyorlardı. Binden
  fazla idiler. Halbuki hisardaki gaziler? Kendisiyle bera-
  ber yüz on dört kişi... "Ama, yine haklarından geliriz!"
  dedi. Uyanan, yukarı koşuyordu. Hisar kapısının iyice
  bağlanmasını emretti. Sarığını, cübbesini, kılıcını, tüfe-
  ğini getirtti. İhtiyar topçu gelince, ona da, hemen "ha-
  ber topları"nı atmasını söyledi. Bu bir adetti. Taarruza
  uğrayan bir palanka hemen "İşaret topu" atarak etra-
  fındaki kuleleri imdadına çağırırdı.
  Biraz sonra düşman hisarın önünde, harp düzenine
  girmiş bulunuyordu. Zaplar başsız, gür ejderha yavru-
  ları gibi siyah ağızlarını bedenlere çevirmişti. Türkçe
  bağırdılar:
  - Size teklifimiz var. Elçimizi içeri alır mısınız?
  Kuru Kadı:
  - Alırız. Gönderin, gelsin! cevabını verdi.
  Bedenler, kalkanlı, tüfekli, oklu gazilerle dolmuştu.
  Palankanın ruhu, neşesi, keyfi olan iki arkadaş, bu es-
  nada tuhaf tuhaf laflar söyleyip yine herkesi güldürü-
  yordu. Bunların ikisine de "deli" derlerdi: Deli Mehmet,
  Deli Hüsrev... Serhatın muharebelerinde, hayale sığ-
  mayacak yararlılıklarıyla masal kahramanlan gibi ina-
  nılmaz bir şöhret kazanan bu iki deli, hiçbir nizama
  hiçbir kayda, hiçbir disipline girmeyen, dünya şerefin-
  de gözleri olmayan Anadolu dervişlerindendi. Her za-
  ferden sonra kumandanlar onlara rütbe, hil'at, muras-
  sa kılıç gibi şeyler vermeye kalkınca gülerler: "İsteme-
  yiz, fani vücuda kefen gerektir. Hil'at nadanları sevin-
  dirir..." derler, hak uğrundaki gayretlerine ücret, mü-
  kafat, övgü kabul etmezlerdi. Harp onların bayramıydı.
  Tüfekler, oklar, atılmağa; toplar gürlemeğe; kılıçlar,
  kalkanlar şakırdamağa başladı mı, hemen coşarlar,
  kendilerinden geçerler; naralar savunarak düşman saf-
  larına saldırırlar... alevi gözlerle takip edilemeyen bi-
  rer canlı yıldırım olup tutuşurlardı.
  Kuru Kadı, onların herkesi güldüren münakaşala-
  rını, saçma sapan sözlerini gülümseyerek dinlerken, el-
  çiyi yanına getirdi, iki deli de sustu. Herkes kulak ke-
  sildi. Bu elçi Türkçe biliyordu. Küstahça tekliflerini
  söyledi.
  Palankayı saran Zigetvar kumandanı Kıraçin'di.
  Yanında iki bine yakın savaşçısı vardı. Grijgal'in "Vire
  ile verilmesini istiyordu. Ateşe, nura, haça, İncil"e, Ze-
  bur'a yemin ediyor; çıkıp giderlerken muhafızlara hiç-
  bir ziyanı dokunmayacağına dair söz veriyordu.
  Kuru Kadı:
  - Pekâlâ!... Haydi git. Biz aramızda anlaşalım, ka-
  rarımızı size öğleden sonra bildiririz! diye elçiyi aşağı
  gönderip kapıdan attırdı. Sonra etrafındakilere döndü.
  Şöyle bir göz gezdirdi. Sırtının hafıf kamburu içeri çe-
  kildi:
  - İşittiniz ya, gaziler! dedi, Kıraçin haini bizim yüz
  on kişiden ibaret olduğumuzu anlamış... üzerimize iki
  bin kişi ile geldi. Teklif ettiği "Vire"yi kabul etmek iste-
  yenler vârsa ellerini kaldırsın!
  Kimsenin eli kalkmadı.
  - Öyleyse hazır olalım. Haydi...
  Bir gürültüdür koptu;
  - Hazırız...
  - Hepimiz, hepimiz...
  - Hepimiz, hepimiz hazırız.
  - Kılıçlarımız, kalkanlarımız yağlı.
  -(~klanmı~ havlı_
  - Yatağanlanmız keskin...
  - Bugün nusret bizim.
  - Amin, amin...
  Kuru Kadı, "Ey alemlerin rabbi" diye ellerini kaldır-
  dı. Bir duaya başlayacaktı. Deli Mehmet yalın kılıç kar-
  şısına dikildi. Palabıyık, gök gözlü, geniş beyaz çehresi,
  yeni doğmuş bir ay gibi parlıyordu:
  - Duayı bırak, efendi dedi, gaza duadan faziletli-
  dir. Gel... Lütfet. Bize şu kapıyı aç. Kalbindeki korkuyu
  at. İşte hepimiz hazırız. Şu ayağımıza gelen gaza fırsa-
  tını kaçırmayalım.
  Kuru Kadı'nın elleri aşağı düştü. Deli Hüsrev de ar-
  kadaşının yanına sokulmuştu. Bütün gaziler bu iki de-
  linin arkasına üşüştü. Sanki hepsi bir anda deli oldu-
  lar... bir ağızdan.
  - Aç bize kapıyı, aç... diye bağırmaya başladılar.
  Kuru Kadı'nın iri patlak gözleri yaşardı. Yüzü sap-
  sarı oldu. Uzun siyah sakalı kımıldadı. İki deliyi bile
  titreten, bütün gazilerin saçlarını ürperten ilahi bir
  ağıt ahengi kadar etkili sesiyle haykırdı.
  - Meydan erleri! Ey mertler! Padişahımız Süley-
  man Gazi aşkına şu sözümü dinleyin. Benim muradım
  sizi gazadan engellemek değildir. Bugün can, baş feda
  olsun... Özellikle yarın kurban bayramı... Fakat bakı-
  nız maksadım ne? Bugün cuma... hem de arife. Bugün
  hacılarımız Arafat'ta, diğer mü'minler camilerde bizim
  gibi gazilerin zaferi için dua etmekteler... Bunda şüp-
  hesi olan var mı?
  - Hayır.
  - Hayır, asla...
  - Hayır.
  - O halde münasip olan budur ki, biz de namazla-
  rımızı eda edelim. Gözlerimizin yaşını dökelim. Dua
  edelim. Birbirimizle helallaşalım. Sonra gazaya girişe-
  lim. Kalanlarımız gazi, ölenlerimiz şehit olsun! Dünya-
  da iyi nam ile anılalım. Ahirette peygamberimizin âle-
  mi dibinde toplanalım... Ne dersiniz?
  - Hay hay!
  - Uygun...
  - Pekâlâ!
  Gazilerin hepsi buna razı oldu. Öğleye kadar durdu-
  lar. Abdest aldılar, namaz kıldılar, tekbir çektiler, helal-
  laştılar. Kıraçin'in askeri, sardıkları palankadan yükse-
  len derin uğultuyu hep teklif ettikleri "Vire" münakaşa-
  sının gürültüsü sanıyorlardı.
  Ansızın, uzaktaki Türk kulelerinden atılan "işaret
  topları" işitildi. Bu, "Biz, dörtnala geliyoruz" demekti.
  Kuru Kadı eliyle hisarın kapısını açtı. Grijal gazileri
  "Allah, Allah" naralarıyla müthiş bir taşkın deniz gibi
  fışkırdılar. İki koldan hücum olunuyordu. Kollardan bi-
  risine Deli Hüsrev, birisine Deli Mehmet baş olmuştu.
  Ovada, Grijgal'e gelen yollardan bir toz dumanıdır
  kalkıyordu. Nice bin atlı imdada koşuyor sanılırdı. Düş-
  man, bu hali görünce şaşırdı. İki ateş arasında kaldığı-
  nı anladı. Halbuki toz duman içinde yaklaşan ancak
  beş on gaziydi.
  ... Bozgun başladı.
  Deli Mehmet'le Deli Hüsrevin takımları düşmanı
  kaçırmamak için iyice sarıyordu. Kara Kadı cübbesini
  atmış. Elindeki kılıç, cesaretlendirdiği gazileri arkasın-
  dan yürüyordu. Deli Hüsrev, bir sarhoş gibi Kıraçin'in
  alayına dalmış kesiyor, kesiyor... inanılmaz bir çabuk-
  lukla kaçanlara yetişiyor, ikiye biçiyordu.
  Kuru Kadı'nın gözleri Deli Mehmet'i aradı.
  Bakındı, bakındı.
  Göremedi.
  Acaba o muydu? Yüreği ağzına geldi. Düşman safı-
  na karışıp kaynaşan kolun arkasında iri bir vücut yere
  uzanmıştı... Elli altmış adım kadar kendisinden uzak-
  tı... Siyah, yüksek atlı bir şövalye, uzun bir kargıyı bu
  uzanmış vücuda saplıyordu. Durmadı. İlerledi. Koşar-
  ken ayağı bir taşa takıldı. Yuvarlanıyordu. Kılıcı ile fır-
  ladı. Hemen toplandı. Kalktı. Düşen kılıcını aldı. Doğ-
  ruldu. Koşacağı tarafa baktı. Şövalye atından inmiş,
  kargıladığı şehidin başını teninden ayırmıştı. Bu anda,
  bu kestiği baş elinde, yine siyah bir şeytan gibi şahla-
  nan atma sıçradı. Kaçacaktı... Kuru Kadı, bütün kuv-
  vetiyle ona yetişmek için koşarken, baktı ki sol ilerisin-
  de Deli Hüsrev kalkanını sallayarak, avazı çıktığı ka-
  dar bağınyor,
  - Mehmet, Mehmet!... Canını verdin!... Bâşını
  verme Mehmet!...
  Bu nara o kadar müthiş, o kadar tesirli, o kadar ya-
  nıktı ki... Kuru Kadı: "Vah Deli Mehmet'miş!" diye ol-
  duğu yerde dikildi kaldı. Durur durmaz, o an, kırk adım
  kadar yaklaştığı kesik başlı şehidin yerden fırladığını
  gördü. Nefesi tutuldu. Şaşırdı. Bu başsız vücut uçar gi-
  bi koşuyordu. Kendi kellesini götüren zırhlı şövalyeye
  yetişti. Eliyle öyle bir vuruş vurdu ki... Lanetli hemen
  yüksek atından tepesi üstü yuvarlandı. Götürmek iste-
  diği baş elinden yere düştü. Deli Mehmet'in başsız vü-
  cudu canlıymış gibi eğildi. Yerden kendi kesik başını al-
  dı. Hemen oracığa yorgun bir kahraman gibi, uzanıver-
  di. Bunu Kuru Kadı'dan başka kimse görmemişti. Her-
  kes kaçan düşmanı kovalıyordu. Yalnız Deli Hüsrev,
  - Yüzün ak olsun, ey yiğit! diye bağırdı. Sonra Ku-
  ru Kadı'ya doğru koşarak sordu.
  - Nasıl, gördün mü bu civanı?
  - Görmedin mi?
  Kuru kadı sesini çıkaramadı. Gördüğü harika onu
  dondurmuştu. Olduğu yerde öyle dimdik kaldı. Sanki
  ölmüştü. Deli Hüsrev, onu hızla sarstı.
  - Ne durursun be can! Ne olsun, haydi gazaya.
  Düşman kaçıyor... Deli Hüsrev'in kalkması Kuru Ka-
  dı'yı baştan can verdi, "Allah Allah" diyerek ileri atıldı.
  Mücahitlere karıştı.
  Cenk akşama kadar sürdü.
  Er meydanının kanlı yüzüne "gece siyah saçlarını"
  dağıtırken çağırıcının
  - Gaziler hisara!
  Sesi duyuldu. Dönen gaziler içinde kılıcından kan-
  lar damlayan Kuru Kadı, birkaç sipahi ile dışarda kal-
  dı. Yaralıları taşıttı. Şehit olanları saydırdı. Bunlar tam
  ondokuz kahramandı.:. Düşman altmış dört ceset bı-
  rakmış, diğer ölülerinin hepsini kaçırmıştı. Kuru Kadı
  sabahtan beri yemek yememiş, su içmemiş, durup din-
  lenmemişti... Toplattığı şehitleri hisarın önündeki mey-
  dana yığdırdı. Şehit Deli Mehmet'in cesedini kendi bul-
  du. Kesik başı koltuğunda, uyur gibi, sakin yatıyordu.
  Olduğu yerde gömdürdü. Sonra yanındakileri. savdı. Bu
  taze mezarın başına çöktü. Ezberden "Yasin" okumağa
  başladı. Dışarılarda kimse yoktu, yalnız uzakta palan-
  ka kapısındaki nöbetçi dolaşıyordu. Kuru Kadı okur-
  ken, önündeki mezarın birden yeşil yeşil nurlarla tu-
  tuştuğunu gördü. Sesi kısıldı. Dudaklarını oynatamadı.
  Çeneleri kitlendi. Bu yeşil nurun içinde Deli Mehmet'in
  kanlı boynuna sarılmış beyaz kanatlı bir melaike, hem
  onu nurdan elleriyle okşuyor, hem açık alnını öpüyor-
  du. Bu sıcak, bu yeşil nur büyüdü, taştı, bütün âlem bu
  nurun içinde kaldı. Kuru Kadı'nın gözleri kamaştı. Ru-
  hu yandı. Kendinden geçti.
  Onu, daha ilk defa böyle derin bir uykuya dalmış
  gören yoldaşları zorla kaldırdılar. Koltuklarına girdiler:
  - Haydi, kapı kapanacak dediler, içeri gir.
  Kuru Kadı'nın dili tutulmuştu. Cevap veremedi.
  Sarhoş gibi sallana sallana hisara girdi. Hâlâ titriyor-
  du. Palankanın içinde Deli Hüsrev'in menzilinden ge-
  çerken durdu. Kulak verdi; ağlıyor mu, inliyor mu di-
  ye... Hayır, Deli şıkır şıkır atını kaşağılıyor, keyifli bir
  türkü söylüyordu. Seslendi:
  - Hüsrev.
  - Efendim?...
  Kapı açıldı. Kaşağı elinde, kolları, paçaları sıvalı,
  başı kabak Deli Hüsrev... daha Kuru Kadı bir şey sor-
  madan,
  - Gördün mü Deli Mehmet'in zevkini? dedi.
  - Siz de benim gibi buradan gördünüz mü?
  - "Gözlüye hotti gizli yoktur!"
  Küttedek kapıyı, kapadı. Yine türküsüne başladı.
  ...
  Kuru Kadı palankada sabahı dar etti. Güneş doğ-
  madan, Deli Mehmet'in mezarına koştu. Artık bütün
  günlerini bu mezarın başında geçiriyordu. Bu mezarın
  daimi ziyaretçisi oldu. Büyük bir taş yontturdu. Yazdır-
  dı. Başına diktirdi. Beş vakit namazlarını bile cemaati-
  ne bu kabrin başında kıldırmak isterdi. Artık ne hacet
  dilese, ona nail oluyordu.
  Grijgal'de, komşu palankalarda Kuru Kadı için "De-
  li oldu" diyorlardı. Her an "sonsuzluk" badesini içmiş
  ezeli. bir sarhoş gibi nihayetsiz bir kendinden geçme,
  sonsuz sınırsız bir şevk, sükûn bulmaz bir heyecan için-
  de yaşıyordu. Fakat nasıl "deniz çanağa sığmaz"sa,
  onun büyük sırrı da ruhuna sığmadı. Taştı. Huruç gü-
  nü gördüğü harikayı herkese anlatmağa başladı. Hatta
  daha ileri gitti, çok iyi okuduğu "Mevlid-i Şerif" lisanıy-
  la o gün gördüğünü yazdı. Yüzlerce beyitlik bir destan
  düzdü.
  Ama o eski şevki kayboluverdi. Ruhuna koyu bir
  karanlık doldu. Kalbine acı bir ağırlık çöktü. Artık De-
  li Mehmet'in yeşil nurdan mezan içinde sürdüğü ilahi
  zevki göremez oldu. Bu mahrumiyet onu delirtti. Ye-
  mekten içmekten kesildi. Bir gün, yine perişan kırlarda
  dolaşırken Deli Hüsreve rastgeldi. Meğer o da gezini-
  yormuş. Elindeki yayıyla yavaşça Kuru Kadı'nın arka-
  sına dokundu.
  - Ahmak, dedi, niye gördüğünü halka söyledin?
  Adam gördüğünü kaale geçirirse kazandığı hali kaybe-
  der. Eğer sussaydın, gördüğün keramete ölünceye ka-
  dar şahit olacaktın...
  Kuru Kadı yere diz çöktü, ağlamaya başladı:
  - Çok perişanım diye inledi, lütfet. Gel, beni gaflet
  uykusundan uyandır. Benim o görnüş olduğum durum
  ne hikmettir? İçinde benimle senden başka onu gören
  oldu mu?
  - Bir gören daha var. O "can" herkese görünmez.
  - Kimdir?
  - Bilemezsin...
  - Başkaları görmedi de, biz ikimiz niçin gördük?
  - a şehitlik müjdesidir!" İkimiz de mutlaka şehit
  düşeceğiz!...
  Kuru Kadı, gittikçe öyle serseri, öyle perişan, öyle
  berbat oldu ki... kendisini o kadar seven Vali Ahmet
  Bey bile Budin'den gelince, onun hallerine dayanamadı.
  Nihayet "bu deli bir kişidir. Palankada hizmetinden is-
  tifade olunamaz" diye geriye göndermeye mecbur oldu.
  Aradan epey zaman geçti. Serhadde değil, hatta Grijgal
  hisarında bile herkes Kuru Kadı'yı unuttu. Yalnız yaz-
  dığı destan okunuyor, hiç unutulmuyordu.
  On iki sene sonra...
  Zigetvarın zaptı akabinde yaralılar toplanırken, meş-
  hur kahraman Deli Hüsrevin bir gülleyle parçalan-
  mış cesedi yanında, uzun boylu, ak saçlı, ak sakallı,
  yeşil cübbeli bir şehit buldular. Kıbleye yüzükoyun
  uzanmış yatan bu şehidin büyük, yeşil sarığı, henüz bo-
  zulmamıştı. Üzerinde hiçbir silah yoktu. Yarası nere-
  sinden olduğu belli değildi. Günlerce süren kuşatma es-
  nasında hiç kimse böyle bir adam görmemişti. İnceden
  inceye araştırma yapıldı. Kim olduğu bir türlü anlaşıla-
  madı.
  O vakit birçok gazilerin "gayb ordusundan imdada
  gelmiş bir veli" sandıkları bu şehit, acaba, Grijgal hisa-
  rının o eski deli kadısı mıydı?..........
   
BaŞini Vermeyen Şehİt konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. Şehİt

  Şehİt

  ŞEHİT EFENDİMİZ(S.A.V.), HAYBER KALESİNİN KUŞATILMASI SIRASINDA YESAR ADLI BİR ÇOBANI İSLAMİYETE DAWET ETTİ WE ONA ŞEHİTLİK MAKAMINI ANLATARAK CENNETEN BAHSETMİŞTİR PEYGAMBERİMİZİ GÖRÜR GÖRMEZ İSLAMİYETİ KABUL EDEN YESAR , YAŞADIĞI MUHİTTEKİ İNSANLARIN MAKAM WE ZENGİNLİĞE GÖRE İTİBAR GÖRDÜKLERİNİ BİLDİGİ İÇİN ________________YA RESULLLAH , DİYE SORDU . BEN HABEŞ Lİ(SİYAH TENLİ),ÇİRKİN YÜZLÜ,...
 2. Şehitlerimize

  Şehitlerimize

  Ben, havran'da seyit onbaşı, ezine'de yahya çavuş'um, Kıbrıs'ta, albay ibrahim karaoğlanoğlu'yum. Tarihte hep destan yazdı soyum, ben buyum, Uğraşma benimle, ben mustafa kemal'in torunuyum. Ben, tavas'ta şehit bekir matrak polisim, Son can göçünceye kadar, hiç dinmeyecek sesim. Korku nedir bilmem, yaram kanasa da silmem, Boşuna çağırmayın, gül bahçesi burası gelmem. Ben, yukarıboğaz...
 3. Şehitlerim...

  Şehitlerim...

  Hiç telefon eden oldu mu size �baba ben ölüyorum, hakkınızı helal edin, anama söyle üzülmesin, gurur duyun benimle..� diye? ŞEHİTLERİM Hiç hesapladınız mı kaç şehit olmuş terör can almaya başladığından beri? Biliyor musunuz siz çocukları ne yapar? Gördünüz mü hiç mezarı başında selam veren babasına küçük bir çocuk? Hiçbir dilekçe yazdınız mı ya da okudunuz mu...
 4. Şehit

  Şehit

  Bu topraklarda rahatlıkla yaşamamızı sağlayan ve bunun bedelini de kanları ile ödeyen fedakar insanlar,cennetin yiğitleri...
 5. Diyarbakırda Şehit Düşen Askerlerimizin Ailesine ve Tüm Türkiyeye Başımız Sağolsun

  Diyarbakırda Şehit Düşen Askerlerimizin Ailesine ve Tüm Türkiyeye Başımız Sağolsun

  Arkadaşlar dün akşam hiç televizyon izleyemediğim için bu sabah gazeteyi açtığımda gördüğüm haberle içim kan ağladı. Allahım onları cennetinin en güzel mekanına girmeyi nasip eylesin inşallah. Buradan ülkemizi bölmeye çalışan ve daha 18'li 20'li yaşlarda 13 askerimizin yaşam hakkını elinden alan insan olarak bile tabir edemeyeceğim teröristlerlere sesleniyorum. Sonunuz bundan daha kötü olacak....

Sayfayı Paylaş