Bebekte Anemi'nin Önlenmesi

ßeLeN

Paylaşımcı Melek
Üye
Bebekte Anemi'nin Önlenmesi
bebek sa?l???, bak?m?, nas?l olmal?d?r, anemi nedir, önlenmesi nas?l olur, bebekteki yeri nas?ld?r, hakk?nda bilgiyi buradan bulabilirsiniz

Emzirme bebek için her yönden yararl? zaten bunu hepimiz biliyorum meleklerim.

Günümüzde emzirmenin anemi ve demir eksikli?ini önlemedeki de?eri tart???lmaz, insan sütündeki demir miktar? az olmas?na ra?men (0,3-0,5 mg/l) bu mineral yine yüksek oranda emilebilecek bir formda bulunur ve büyümekte olan çocu?un ihtiyac?n? uygun bir ?ekilde kar??lar. Sadece emzirme ile besleme yenido?an?n en az ilk 6 ayl?k demir ihtiyac?n? kar??lar, devam?nda sütten mamaya geçerken al?nan besinler ihtiyaç duyulan demir deste?ini sa?lar.


bebek%20emzirme-29.jpg


ÇÜRÜKLER?N ÖNLENMES?:

Emzirilen çocuklar biberonla beslenen çocuklara oranla di? çürüklerine daha az maruz kal?rlar. Bu, anne sütü ile mama aras?nda var olan farklara çok da ba?l? gibi görünmemektedir (hatta anne sütündeki florür miktar? azd?r), daha ziyade emme ?ekli farkl?l???na ba?l?d?r, emme s?ras?nda dama?a kar?? tutulan (ve ço?unlukla uzun süre tutulan) biberonun memesi üst di?lerin zarar görmesine neden olur.


Sonuç olarak anne sütü K vitamini eksikli?inden kaynaklanan hemorajinin önlenmesinde etkili olan, özellikle de A ve K vitamini gibi ya?da çözünen vitaminleri yüksek oranda içerir. Bu anlat?lanlaranne sütünün günümüzde kan?tlanm?? özellikleridir, ancak bu alanda devam eden ara?t?rmalar?n anne sütünün beklenmeyen etkilerini de ortaya ç?karmalar? oldukça olas?d?r.


Çocuk odalar?nda bebe?i annenin gö?süne vermek için saatlerce bekleniyordu, bu s?rada bebe?e su ve ?eker (glikozlu bir solüsyon) veriliyordu. Sonuç olarak hemen hemen her zaman çocu?a ek besin destekleri veriliyordu. Günümüzde bebek odalar?n?n büyük bir bölümünde, halen çok iyi ?ekilde ara?t?r?lmas? gereken ancak binlerce y?ld?r ayn? ?ekilde tekrar eden biyolojik olaylar?n hat?r?na, i?in içine “yapayl?k” kar??t?rmadan bebek hemen annenin gö?süne veriliyor. Fakat do?um sonras?nda kar??la??lan baz? sorunlar emzirmeyi elveri?siz duruma getirirler.Örne?in emzirme saatleri genellikle yenido?an?n beslenme ihtiyac?na göre de?il, personelin çal??ma düzenine göre belirlenir; bu da yenido?anlann açl??a göre de?il saate göre beslendi?i sonucunu ortaya ç?kar?r. Bu elveri?siz durumlar? azaltmak için baz? hastanelerde bebe?in annesiyle ayn? odada kalmas? tercih edilir. Hastane ortam? bazen düzenli süt salg?lama ba?lang?c?na engel olabilir. Ancak hastanede kalma süresi birkaç gün gibi k?sa bir süre oldu?u ic?n rahats?zl?k ortadan kalkar.
Do?umdan hemen sonra emzirmek
Neredeyse tüm kad?nlar?n belirli tablolar ve zorlay?c? mama saatleri olmadan kendi bebeklerini emzirme olanaklar? vard?r. Güncel bilgiler yenido?an? do?umun ilk saatlerinde bir besinsel “dinlenme” sürecine zorlaman?n ne kadar zararl? oldu?unu anlamam?z? sa?l?yor.

 
Üst