Boğa Burcu Eylül 2012 Aylık Burç Yorumunuz...Boğa Burcu Meleklerimize...

LaViNYaM

>>>ιкιz αηηєѕι<<<
Boğa Burcu Eylül 2012 Aylık Burç Yorumunuz...Boğa Burcu Meleklerimize...
Bo?a Burcu Eylül 2012 Burç Yorumu
Bo?a Burcu Ayl?k Burç YorumuEvet Bo?a burcu meleklerimiz sizleri para a?k sa?l?k neler bekliyor dersiniz...??te merak ediyorsan?z.Eylül ay?n?z nas?l geçecek y?ld?zlar hayat?n?za nas?l yön verecekler bilmek istemezmisiniz....??te buyrun...boga%20burcu-26a.jpg
Yeniden a?k zaman? diyerek bu ay?n yorumlar?na ba?lamak istiyorum. Bu haberim hem bekar Bo?alara hem de ili?kisi olanlara…
Öncelikle bekarlardan ba?layal?m. Bir süredir tan?d???n?z, ho?land???n?z, ancak ilerlemeyen, a?k ili?kisine dönemeyen durumlar?n?z var ise ilerlemelerin olabilece?i bir dönemdesiniz. Bu sefer oturup beklemek yerine neden siz bir ?eyler yapm?yorsunuz? Yak?nla?man?n, romantik titre?imler göndererek niyetinizi belli etmenin tam zaman?. A?ustos ay?n?n son gününde olu?an dolunay bu konuda rahat ilerlemenizi sa?layacakt?r. Ay?n hemen ba??nda d??ar?larda olun. Giyinin, süslenin, tüm çekicili?iniz üzerinizde. Kalabal?klarda olun ve bu keyifli dönemin tad?n? ç?kar?n.

“Etraf?mda kimse yok, böyle bir olas?l?k yok” diye dü?ünenlerdenseniz de üzülmeyin. Çünkü yeni ay romantik yeni ba?lang?çlar? sizlere ta??yacak etkilere de sahip. Etraf?n?za bir bak?n. Beklemedi?iniz bir anda sürpriz bir ki?i ile tan??abilir ve ili?kilerinizin, günlük rutinlerinizin yönünü tamamen de?i?tirebilirsiniz.

Halihaz?rda ili?kisi olan Bo?a’lara ise tavsiyem ay?n ilk döneminde partnerleri ile romantik titre?imler yaratacak ortamlar? haz?rlamalar? olacak. ?li?kinizi derinle?tirmek, yak?nla?mak, birbirinize ?ifa olmak için ne güzel bir dönem!
Bu ay tüm Bo?a’lar?n yarat?c?l?klar?n?n artaca?? etkiler var. Günlük i?lerinizi yoluna koymak, neyi nas?l yapaca??n?z? planlamak, ve yeteneklerinizi sergilemek için müthi? bir döneme giriyorsunuz. Son dönemin karma?alar?n?, s?k??malar?n? ve isteksizli?ini unutaca??n?z parlak bir dönem. Özellikle yarat?c?l?k gerektiren i?ler, sahneler, artistik yetenek gibi temalarla ilgiliyseniz bu ay yapacaklar?n?za siz de ?a??racaks?n?z. Harika ba?lang?çlar dönemi!

Bu ay Bo?alar?n bir di?er güzelli?i ise partnerlik konular?nda. Yapmak istedi?iniz i?ler için tam da arad???n?z ki?ilerle ba?lant?ya geçebilirsiniz. Yararl? ortakl?klar?n ve i?birliklerinin tohumlar?n? atabilirsiniz.
Eylül ay?, bebek haberleri ald???n?z bir ay da olacakt?r. Etraf?n?zda yak?n ili?kide oldu?unuz ki?ilerden bir bebek haberi alabilir ve bunun mutlulu?una siz de ortak olabilirsiniz. Belli olmaz, belki de bu haber sizin haberiniz bile olabilir.

Çocuklar? olan Bo?a’lar için bu ay yine güzel ve rahatlat?c? etkilerle dolu. Malum okul dönemi geldi. Endi?eleriniz olmas?n. ??lerin yolunda gidece?ini ve çocuklar?n?z?n mutlulu?u ile sizin de mutlulu?unuzun artaca??n? tahmin ediyorum.

Ay?n ikinci yar?s?ndan itibaren gündeminiz rahatlarken, i?ler yoluna girerken, ?atafat, lüks ve gösteri? temalar?n?n da hayat?n?za dahil olaca??n? söyleyebilirim. Gelirleriniz konusunda ?ans?n?z devam ediyor. Bu temalarla u?ra?mak, gelirlerinizi beklemedi?iniz ?ekilde canland?rabilir. Yeteneklerinizin ve emeklerinizin kar??l???n? iyi ald???n?za emin olun.
Ay?n sonlar?na do?ru biraz dinlenmek ve kendinize odaklanma zaman?. Ki?isel bir projeniz üzerine yo?unla?abilir, kapal? kap?lar arkas?ndaki haz?rl?klar?n?z? yapabilirsiniz.
Mutlulu?unuz ta?t??? bir ay diliyorum.
BURCU VURKAÇ
 
Son düzenleme:
Üst