1. aSqimSin

  aSqimSin Yeni Üye Üye

  Kayıt:
  11 Haziran 2007
  Mesajlar:
  3.030
  Beğenilen Mesajlar:
  16
  Ödül Puanları:
  0
  Şehir:
  İstanßuL

  Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Il Adlî Yargı Adalet Komisyonları

  Konu, 'Ceza Mahkemesi Hukuku' kısmında aSqimSin tarafından paylaşıldı.

  adli komisyonlar adalet komisyonları adli komisyon CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNA GÖRE İL ADLÎ YARGI ADALET KOMİSYONLARINCA BİLİRKİŞİ LİSTELERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

  Yönetmelik no :
  BİRİNCİ BÖLÜM
  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar


  Amaç ve kapsam

  Madde 1 - Bu Yönetmelik, her yıl için il adlî yargı adalet komisyonları tarafından düzenlenecek olan bilirkişi listelerinin hazırlanmasında, uzmanlık alanlarının belirlenmesini, başvurabilecek olanların niteliklerini, müracaat usulünü, değerlendirme esaslarını, listelerin oluşturulmasını ve gerekli durumlarda bu listelerde yer verilenlerin çıkarılma usul ve esaslarını düzenler.

  Dayanak

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 64 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen;

  Bakanlık: Adalet Bakanlığını,

  Bilirkişi: Çözümü; uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hâllerde oy ve görüşünü sözlü ya da yazılı olarak vermesi için başvurulan gerçek veya tüzel kişiyi,

  Komisyon: İl adlî yargı adalet komisyonunu,

  Liste: İl adlî yargı adalet komisyonu tarafından her yıl için oluşturulan bilirkişi listesini,

  Yıl: Takvim yılını

  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM

  Genel Hükümler

  Uzmanlık alanlarının belirlenmesi

  Madde 4 - Komisyonlar, her yıl en geç 15 Eylül tarihine kadar, il merkezi ve ilçe Cumhuriyet başsavcılıklarından savcılık ve ceza mahkemelerinde hangi alanlarda bilirkişiye müracaat edildiğini 30 Eylül tarihine kadar bildirilmesini ister.

  Komisyonlar topladığı bilgiler ve başvurulardan yararlanmak suretiyle uzmanlık alanlarını belirler.

  İlân

  Madde 5 - Komisyonlar, bilirkişi olarak görev yapmak isteyenlerin komisyon başkanlığına müracaat etmelerini 15 Ekim tarihine kadar ilân eder ve bu hususu il ve ilçelerdeki gerekli görülen kamu kurum ve kuruluşlarıyla, kamu kurumu niteliğini haiz meslek kuruluşlarına yazıyla bildirir.

  İlân, duyuru metninin adliye divanhanesine asılması ve mahallî bir gazetede yayımlanması suretiyle yerine getirilir. Bu konuda gerekirse diğer mutad vasıtalar da kullanılabilir.

  İlânda, listeye kabul edilenlerin yemin için hazır bulunmaları gereken tarih ya da tarihler de gösterilir.

  Listeye kabul şartları

  Madde 6 - Listeye kayıt olabilmek için:

  1) Gerçek kişilerin;

  a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

  b) Başvuru tarihinde yirmibeş yaşından küçük olmaması,

  c) Bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıllık meslekî deneyime sahip olması,

  d) Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile Devlete karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs gibi bir suçtan veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık suçlarından biriyle hükümlü bulunmaması,

  e) Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından geçici olarak yasaklanmamış olması,

  f) Komisyonun bağlı bulunduğu il çevresinde oturması veya meslekî faaliyeti icra etmesi,

  g) Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmaması,

  2) Tüzel kişilerin;

  a) Hâlen faaliyetine devam ediyor olması,

  b) Listeye kabul edilen tüzel kişiler adına incelemeyi yapacak olan gerçek kişi ya da kişilerin de listeye kabul şartlarını taşımaları

  gerekir.

  Başvuru usulü

  Madde 7 - Başvurular şahsen yapılabileceği gibi, kayıtlı olunan oda, çalışılan kurum ve kuruluş aracılığıyla da yapılabilir.

  Bilirkişilik yapmak amacıyla listeye kaydolmak isteyenler her yıl 31 Ekim tarihine kadar komisyona bir dilekçeyle başvurur. Bu tarihten sonra komisyona ulaşan dilekçeler değerlendirmeye alınmaz.

  Başvuru dilekçesinde ayrıca Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile vergi kimlik numarasının belirtilmesi gerekir.

  Başvuru dilekçesine eklenecek belgeler

  Madde 8 - Başvuru dilekçesine;

  a) Nüfus cüzdanı örneği,

  b) Komisyonun bulunduğu il çevresinde oturduğu ya da bu ilde meslekî faaliyetlerini yürüttüğüne dair belge,

  c) Adlî sicil kaydı,

  d) Uzmanlık alanına ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin onaylı örneği,

  e) Bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıllık meslekî deneyime sahip olduğunu gösteren belge,

  f) İki adet vesikalık fotoğraf

  eklenir.

  Bir önceki yıla ait listede kayıtlı olanlardan (a), (d), (e) ve (f) bentlerinde sayılan belgeler istenmez.

  Tüzel kişiler tarafından yapılacak müracaatlarda; şirketler için ticaret sicil memurluğundan alınacak ticaret sicil tasdiknamesi, diğer tüzel kişiler için hâlen faaliyetine devam ettiğini gösterir ilgili resmî kurumdan alınacak belgenin ibraz edilmesi gerekir.

  Başvuruların değerlendirilmesi

  Madde 9 - Başvurular, komisyonca tutulacak ayrı bir deftere başvuranların adları, bölüm ve uzmanlık dalları, varsa çalıştıkları kurum ve kuruluşların adları, açık adresleri ve telefonları yazılmak suretiyle kaydedilir.

  Başvurular, komisyon tarafından 30 Kasım tarihine kadar değerlendirilerek bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen belgelerin eksik olması ya da başvuru sahibinin bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesindeki şartları haiz olmaması hâlinde talebin reddine karar verilir. Redde ilişkin karar ilgilisine tebliğ olunur.

  Talepleri uygun görülenlerin adları, bölüm ve uzmanlık alanları, varsa çalıştıkları kurum ve kuruluşların adları, açık adresleri, telefon numaraları yazılarak, uzmanlık alanlarına göre sınıflandırılmak suretiyle oluşturulan liste en az yedi gün süre ile adliye divanhanesine asılır.

  Yemin

  Madde 10 - Listeye kabul edilenlere, komisyonca daha önce belirlenen ve ilân edilen gün veya günlerde 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 64 üncü maddesinin beşinci fıkrası uyarınca yemin ettirilir.

  Listelerin ilânı

  Madde 11 - Yemin eden bilirkişilerden oluşan listenin bir örneği, 31 Aralık tarihine kadar Bakanlığa, il çevresindeki adlî yargı adalet komisyonlarına, mahkemelere de duyurulmak üzere merkez ve bağlı ilçe Cumhuriyet başsavcılıklarına dağıtımlı olarak gönderilir. Liste, adliye divanhanesine asılarak ayrıca ilân edilir.

  Komisyonlarca yazılı ve disket hâlinde hazırlanarak Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına gönderilen listeler bu birimlerce birleştirilerek Yargı Mevzuatı Bülteni ve elektronik ortamda yayımlanır.

  Listeden çıkarılma sebepleri
  Madde 12 - Listede yer alan bilirkişilerin:

  a) Listeye kabul şartlarını sonradan kaybetmesi,

  b) Kanunî bir sebep olmaksızın bilirkişilik yapmaktan kaçınması,

  c) 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 66 ncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca listeden çıkarılması teklifinin komisyonca uygun bulunması,

  d) Listeden çıkarılmayı talep etmesi,

  e) Bilirkişilikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunulması

  durumunda adı listeden çıkarılır.

  Listeden çıkarılma usulü

  Madde 13 - Bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde sayılan çıkarılma sebeplerinin gerçekleşmesi hâlinde bilirkişinin adı komisyon kararıyla listeden çıkarılır.

  Listeden çıkarılmasına karar verilen bilirkişilere ilişkin komisyon kararı ilgiliye tebliğ edilir ve bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen usule göre ilân edilir.

  Listelerin yenilenmesi usulü

  Madde 14 - Listeler, her yıl bu Yönetmelik hükümlerine göre yeniden düzenlenir.

  Bu Yönetmeliğin 12 nci maddesi hükümlerine göre listeden çıkarılmasına karar verilenler bir yıl geçtikten sonra gerekli şartları taşımaları durumunda listeye yeniden yazılabilir. Ancak 12 nci maddenin (e) bendi gereğince çıkarılanlar bir daha listeye yazılamaz.

  Geçici Madde 1 - Bu Yönetmelik hükümlerine göre 2005 yılı için ayrıca bir liste oluşturulmaz.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  Yürürlük ve Yürütme

  Yürürlük

  Madde 15 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 16 - Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

   
Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Il Adlî Yargı Adalet Komisyonları konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun

  Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun

  Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Kanun No: 5320 Kabul Tarihi : 23.03.2005 RGT: 31.03.2005 RG NO: 25772 Amaç MADDE 1.- (1) Bu Kanunun amacı, 4.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun yürürlüğe konulmasına ve uygulanmasına ilişkin esas ve usûlleri belirlemektir. Kapsam MADDE 2.- (1) Bu Kanun, diğer kanunlarda, yürürlükten kaldırılan...
 2. Ceza Muhakemesi Kanununda öngörülen Telekomünikasyon Yoluyla Yapilan Iletişimi

  Ceza Muhakemesi Kanununda öngörülen Telekomünikasyon Yoluyla Yapilan Iletişimi

  CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNDA ÖNGÖRÜLEN TELEKOMÜNİKASYON YOLUYLA YAPILAN İLETİŞİMİN DENETLENMESİ, GİZLİ SORUŞTURMACI VE TEKNİK ARAÇLARLA İZLEME TEDBİRLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Yönetmelik no : BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ceza Muhakemesi Kanununda öngörülen telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi,...
 3. Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Uzlaştirmanin Uygulanmasina Ilişkin Yönetmelik

  Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Uzlaştirmanin Uygulanmasina Ilişkin Yönetmelik

  CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNA GÖRE UZLAŞTIRMANIN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Yönetmelik no : BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, uzlaşmaya ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 253 üncü maddesi ile diğer kanunlarda uzlaşma kapsamında olduğu belirtilen...
 4. Askeri Ceza Kanununda Yazili Cezanin Icrasi Ve Disiplin Cezalarinin Tatbiki:

  Askeri Ceza Kanununda Yazili Cezanin Icrasi Ve Disiplin Cezalarinin Tatbiki:

  Madde 18 - Bu kanunda yazılı olan bir ceza ancak bir mahkemenin karariyle infaz olunur. Aşağıdaki hallerde disiplin cezalariyle mücazat yapılabilir. A : 82, 96 ve 136 ncı maddelerin 1 numaralı ve 93, 116, 117 ve 150 ncimaddelerin 2 numaralı fıkralarında, B : 68, 83, 86, 108, 130, 137 ve 145 inci maddelerde yazılı kısa hapis cezaları.
 5. Türk ceza kanunlarının kadına getirdikleri!

  Türk ceza kanunlarının kadına getirdikleri!

  1. SORU: YENİ TCK’NIN, ‘KADIN’A TEMEL YAKLAŞIMI NEDİR? YANIT: Yürürlükten kalkmış olan TCK; kadının vücut bütünlüğüne yönelik tecavüz ve taciz gibi cinsel şiddet içeren suçları, birey - insan olarak kadına yöneltilmiş eylemler olarak değerlendirmiyordu. Cinsel şiddet içeren suçların, öncelikle, toplumun, genel ahlak ve adabını rencide ettiğini kabul ediyordu. Bu nedenle de bu tür suçları,...

Sayfayı Paylaş