1. Misafir

  Misafir Forum Okuru

  Cumhuriyet Döneminde Kadın Eğitimi

  Konu, 'Eğitim ve Kadın' kısmında Misafir tarafından paylaşıldı.

  cumhuriyet dönemi kadınları cumhuriyet döneminde kadın kadınların eğitimi kadının eğitimi döneminde kadının yeri Küreselleşme sürecine kolay ve etkin bir şekilde uyum sağlamak, toplumların vatandaşlarına vereceği eğitimin niteliği ve etkinliği ile mümkündür. Nüfusun yarısını oluşturan ve gelecek kuşakların yetişmesinde temel roller üstlenen kadın ve genç kızların eğitimi; bir taraftan onların statülerinin yükseltilmesini, üretime, dolayısıyla kalkınmaya daha fazla katılımlarını sağlarken, diğer taraftan da bu hızlı değişikliklere uyum sağlanmasında önemli bir ön koşuldur.
  Kadınların genel, meslekî ve teknik eğitimine verilen önem, onların aile içindeki konumlarından, çalışma hayatına daha fazla girmelerine, teknoloji kullanımından, teknoloji üretimine, siyasal hayata katılımlarına kadar çok çeşitli alanda daha etkili olmalarını kolaylaştırmaktadır. Bu katılımın artması, toplum refahını daha ileriye götürücü bir ortam hazırlamakta, kadın gücü ve üretkenliği bu sayede artırılarak değerlendirilmektedir(MEB 1992:5).
  Günümüzde, dünya ülkelerinde gelişmişlik düzeyi, o toplumlardaki kadın kesiminin eğitim seviyesiyle ölçülmektedir.
  O hâlde günümüz Türk kadını; bilinçli, kişilikli, yaratıcı, üretici, kendine güvenen ve toplumda kendine yakışır bir statüye sahip olmak durumundadır. Bu da ancak her kademede nitelikli bir eğitimle sağlanabilir.
  Türk eğitim tarihi incelendiğinde her dönemde kadın eğitimine yer verildiği gözlenmektedir. Ancak kadın eğitimiyle ilgili olarak dinamik ve köklü değişiklikler cumhuriyet döneminde başlamıştır.
  Kadının eğitimi konusunda Atatürk’ün düşüncesi kesin ve açıktır. 1 Mart 1922’de Büyük Millet Meclisinde yaptığı bir konuşmasında Türkiye’de eğitime verilecek yönü belirlerken şöyle demektedir(Caporal 1982:248);
  “Kadınlarımızın da aynı dereceyi tahsilden geçerek yetişmelerine atf-ı ehemmiyet olunacaktır.”
  Ertesi yıl, aynı konuyu yeniden geliştirdiği konuşmasında da, şunları söylüyordu;
  “Bugünün levazımından biri de kadınlarımızın her hususta yükselmelerini temindir. Binanaleyh kadınlarımızda alim ve mütefennin olacaklar ve erkeklerin geçtikleri bütün derecatı tahsilden geçeceklerdir.”
  Mustafa Kemal açısından, Türk kadını için eğitim görmek yalnızca bir hak değil, aynı zamanda bir ödevdir. Çocukların ilk eğiticisi olarak o erkek kadar, hatta ondan da fazla kendini yetiştirmelidir.
  “Kadınlarımız erkeklerden daha çok münevver, daha çok feyizli, daha fazla bilgili olmaya mecburdurlar. Eğer hakikaten milletin anası olmak istiyorlarsa böyle olmalıdırlar.”
  diyerek söylemlerindeki kararlığı uygulamalara dönüştürmüş ve 1924 yılında çıkarılan Tevhid-i Tedrisat Kanunu ve Teşkilât-ı Esasiye Kanunu ile “ilköğretim devlet okullarında mecburi ve parasızdır” ilkesi getirilmiş, Seriye ve Evkaf Vekâletine ve özel vakıflara bağlı bütün okullar Millî Eğitim Bakanlığına bağlanarak her Türk vatandaşın ilköğretim görebilmesi için gerekli tedbirlerin alınması devlete bir görev olarak verilmiştir(MEB 1992:10).
  1925 yılında toplanan Üçüncü Heyet-i ilmiye’de, kızların eğitimine ilişkin olarak;
  1. Tek okul düzeninin kurulması,
  2. Kızların eğitimindeki eksikliklerin giderilmesi,
  3. Kızların ve erkeklerin bir arada eğitim görmeleri,
  4. Üretici eğitimine ağırlık verilmesi, ilkeleri kabul edilmiştir.
  1927-1928 öğretim yılında, ilkokula dayalı 5 yıl süreli Kız Enstitüleri açılmıştır. Latin harflerinin kabulü, eğitmen kurslarının açılması, köylere öğretmen gönderilmesi, meslekî ve teknik okulların açılmasına yönelik çalışmalar bu dönemde hız kazanmıştır(MEB 1992:10).
  Eğitim sisteminin her alan ve kademesinde, kadınlarımızın eğitim imkanlarından cinsiyet farkı gözetilmeksizin faydalandırılması, 1739 sayılı “Millî Eğitim Temel Kanunu”nda da belirtilmektedir. Diğer taraftan eğitimde eşitlik ilkesi, 1982 Anayasasının 10, ve 40. maddelerinde de yer almaktadır.
  Ancak yıllara göre eğitim kademelerine yönelik çıkartılan istatistiki kayıtlar kadınların lehine alınan kararlara paralel bir gelişmenin tam anlamıyla gerçekleşmediğini göstermek-tedir.
  Tablo 1. Cinsiyete Göre Okuryazarlık Oranı
  Sayım
  Yılı

  Okuryazarlık Durumunun Toplam içindeki
  Oranı (%)

  Okuryazarlık Durumunun
  Kendi İçindeki Oranı (%)
  Okuma Yazma Bilmeyen
  Okuma Yazma Bilen
  Okuma Yazma
  Bilmeyen
  Okuma Yazma
  Bilen
  Toplam
  Erkek
  Kadın
  Toplam
  Erkek
  Kadın
  Erkek
  Kadın
  Erkek
  Kadın
  1935
  80,75
  70.65
  90,19
  19.25
  29.35
  9.81
  42.26
  57.74
  73.65
  26.35
  1940 (1)
  75,45
  63,80
  87,08
  24.55
  36.20
  12.92
  42.22
  57.78
  73.64
  26.36
  1945 (2)
  69,78
  56,33
  83,16
  30.22
  43.67
  16.84
  40.27
  59.73
  72.08
  27.92
  1950 (3)
  67,18
  54,26
  80,15
  32.37
  45.34
  19.35
  40.45
  59.55
  70.16
  29.84
  1955
  58,83
  43,94
  74,14
  40.87
  55.79
  25.52
  37.87
  62.13
  69.22
  30.78
  1960
  60,44
  46,33
  75.11
  39.49
  53.59
  24.83
  39.08
  60.92
  69.18
  30.82
  1965
  51,20
  35,86
  67.11
  48.72
  64.04
  32.83
  35.68
  64.32
  66.95
  33.05
  1970
  43,79
  29,69
  58.20
  56.21
  70.31
  41.80
  34.28
  65.72
  63.23
  36.77
  1975
  36,22
  23,74
  49.45
  63.62
  76.02
  50.47
  33.73
  66.27
  61.50
  38.50
  1980
  32,51
  20,01
  45.32
  67.45
  79.94
  54.65
  31.17
  68.83
  60.01
  39.99
  1985
  22,51
  13,45
  31.77
  77.29
  86.35
  68.02
  30.23
  69.77
  56.49
  43.51
  1990
  19,50
  11,18
  28.01
  80.46
  88.78
  71.95
  28.99
  71.01
  55.79
  44.21
  Kaynak; DİE, 1990 Nüfus Sayımı İstatistikleri
  Kadın ve erkeklerin okuryazarlık durumlarına ilişkin sayısal veriler cumhuriyetin ilk yıllarında nerdeyse kadın nüfusun tamamına yakınının (90.19) okuryazar olmadığını ortaya koymaktadır. Sonraki dönemlerde okuryazarlık oranının arttığı gözlense bile bu oran erkeklerin oranına ve yıllara göre yavaş seyrettiği söylenebilir.
  İlköğretimdeki Gelişmeler
  İlköğretim, inkılapları, laikliği topluma benimsetecek, özellikle geniş kırsal kitlelerin davranışlarını değiştirecek bir araç olarak görüldüğü için Cumhuriyet döneminde çok önem verilmiş ve Anayasalarda da “İlköğretim kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve Devlet okullarında parasızdır” şeklinde yer almıştır(Akyüz 1994:303).
  1973 tarihli Millî Eğitim Temel Kanunu İlköğretimi 8 yıl halinde düzenlemiş ve bu uygulamaya 1981-1982’de deneme halinde başlanmıştır.1997 yılından itibaren de bütün yurtta uygulanmaya başlanmıştır.
  Tablo 2’de Cinsiyete göre ilköğretimdeki gelişmeler yer almaktadır.
  Tablo 2:Cinsiyete Göre İlköğretimde Gelişim Oranları
  Öğretmen
  Öğrenci
  Diploma Alan
  Yıllar
  Okul
  Toplam
  Erkek
  Kadın
  Toplam
  Erkek
  Kız
  Toplam
  Erkek
  Kız
  1923-24
  4894
  10238
  9021
  1217
  341941
  273107
  62954
  -
  -
  1933-34
  6383
  15123
  10320
  4803
  591169
  385247
  205922
  26680
  18417
  8263
  1943-44
  12182
  22387
  15865
  6522
  995999
  680384
  315615
  76663
  56157
  20506
  1953-54
  17948
  37932
  27542
  10390
  1762351
  1104477
  657874
  170033
  119227
  50806
  1963-64
  27775
  76544
  57667
  18877
  3652140
  2181648
  1380492
  391989
  257858
  134131
  1973-74
  40327
  157435
  99165
  58270
  5324034
  2984655
  2339379
  818260
  483338
  334922
  1983-84
  47324
  208393
  122161
  86232
  6495916
  3462358
  3033558
  1004365
  548139
  456226
  1991-92
  50669
  234154
  135675
  98479
  6870638
  3634240
  3236398
  1296338
  691809
  604529
  1998-99
  44525
  316991
  177625
  139366
  9512044
  5189963
  4322081
  .......
  .......
  .......
  1999-00
  43324
  324835
  182493
  142342
  9915280
  5369958
  4545322
  .......
  .......
  .......
  Tablo verilerine dayanılarak Cumhuriyet döneminde ilköğretimin zorunlu olmasının kız ve erkek sayıları arasındaki farkın azalmasında en büyük etken olduğu söylenebilir.
  Ortaöğretimde Gelişmeler
  1924 yılında ortaöğretim; 3 yıl ortaokul, 3 yıl lise olarak klasik yapısına kavuşturuldu. Liselerde fen ve edebiyat şubeleri açma sistemi Cumhuriyetin başlarında getirildi.
  İlkokulu bitiren kız ve erkek öğrenciler üç yıllık bir eğitim sonunda ortaokul diploması edinirlerdi. 1930 yılından önce ortaokul, hem ilkokulun bir devamı sayılıyor hem de liseye giriş için eğitim veren bir kurum olarak kabul ediliyordu. Bu tarihten itibaren ortaokullara öğrencileri liseye hazırlamakla birlikte meslekî ve teknik liselere hazırlama görevi de verilmiştir.
  Genç cumhuriyetin eğitimcileri, kız öğrencileri bir yandan yükseköğretime ve hayatın her alanına ilişkin mesleklere yöneltirken, diğer yandan büyük bir kısmının bu hedefe erişemeyeceğini biliyorlardı. Bu nedenle özellikle “Aile bilgisi” dersleriyle “bilinçli ev kadını” yaratma amacı güdüldü.
  Genel olarak Cumhuriyet döneminde, kadınların toplumsal yaşama aktif olarak katılması amaçlanmış ve bu anlayış ders kitaplarına yansıyarak aktif, haklarını elde etmiş ve meslek sahibi eğitimli bir kadın hedeflenmiştir. Ancak bu düşünülürken toplumun içinde bulunduğu şartların bu kadın tipine ulaşmaya izin vermeyeceği göz önünde bulundurulmuştur.
  Dolayısıyla o dönemde kız çocukları için “Cumhuriyet kadını” yaratılmak isteniyordu. Cumhuriyet kadını olamayanlar ise “Cumhuriyet ev kadını” olmalıydı(Öztoprak 1999:71-73).
  Tablo 3. Cinsiyete Göre Ortaokullardaki Gelişim Oranları
  Öğretmen
  Öğrenci
  Diploma Alan
  Yıllar
  Okul
  Toplarr
  Erkek
  Kadın
  Toplam
  Erkek
  Kız
  Toplam
  Erkek
  Kız
  1923-24
  72
  796
  -
  -
  5905
  -
  -
  1933-34
  201
  2136
  1620
  516
  42332
  31038
  11294
  5116
  3980
  1136
  1943-44
  245
  3851
  2224
  1627
  75319
  53314
  22005
  14486
  10608
  3878
  1953-54
  507
  5311
  2904
  2407
  92339
  68053
  24286
  15827
  11847
  3980
  1963-64
  824
  15059
  10355
  4704
  344139
  255435
  88704
  66661
  49501
  17160
  1973-74
  2299
  26849
  17499
  9350
  926887
  663702
  263185
  196336
  136065
  60271
  1983-84
  4258
  42365
  28043
  14322
  1450624
  938125
  512499
  297375
  183140
  114235
  1991-92
  7070
  51046
  32492
  18554
  2402692
  1497770
  904922
  680098
  423636
  256462
  1992-93
  7544
  56055
  35331
  20724
  2556339
  1575026
  981313
  731451
  451906
  479545
  1993-94
  8318
  61968
  38244
  23724
  2636558
  1612355
  1024203
  789269
  484167
  305102
  1994-95
  8897
  64871
  38619
  26252
  2674986
  1623762
  1051224
  813692
  489222
  324471
  1995-96
  9385
  70661
  41502
  29159
  2645440
  1605478
  1039962
  -
  -
  -
  1996-97
  9891
  72,373
  45,220
  45,220
  2609514
  1,569,008
  1,040,506
  ......
  ......
  ......
  Kaynak: MEB, istatistikleri, 1998
  Tablo 4. Cinsiyete Göre Liselerdeki Gelişim Oranları
  Öğretmen

  Öğrenci
  Diploma Alan
  Yıllar
  Okul
  Toplam
  Erkek
  Kadın
  Toplam
  Erkek
  Kız
  Toplam
  Erkek
  Kız
  1923-24
  23
  513
  -
  -
  1241
  -
  -
  -
  -
  -
  1933-34
  72
  945
  740
  205
  9563
  7326
  2237
  1379
  1067
  312
  1943-44
  80
  1694
  1105
  586
  28906
  22876
  6030
  5383
  4122
  1261
  1953-54
  100
  2234
  1205
  1029
  31420
  24584
  6836
  4863
  3736
  1127
  1963-64
  217
  6097
  3484
  2613
  102384
  75916
  26468
  19578
  14392
  5186
  1973-74
  718
  13438
  8613
  4825
  304371
  207966
  96405
  71200
  47954
  23246
  1983-84
  1190
  49697
  30727
  18970
  529765
  308388
  221377
  131171
  75736
  55435
  1991-92
  1991
  64069
  37634
  26435
  893590
  510134
  383456
  213709
  121079
  92633
  1992-93
  2020
  69413
  40631
  28782
  990760
  571049
  419711
  309502
  180977
  128525
  1993-94
  2167
  71859
  41927
  29932
  1078483
  623518
  454965
  289529
  161283
  128246
  1994-95
  2137
  68839
  39608
  29231
  1155827
  673509
  482318
  269860
  152941
  116919
  1995-96
  2196
  71105
  40344
  30761
  1201138
  693322
  507816
  -
  -
  -
  Kaynak: MEB, istatistikleri, 1998
  Tablo 5. 2000-2001 öğretim yılında ortaöğretimde cinsiyete göre gelişim oranları
  Okul Türü
  Okul Sayısı
  Öğrenci Sayısı
  Öğretmen Sayısı
  Toplam
  Erkek
  Kız
  Genel Ortaöğretim
  2 746
  1 324 083
  727 315
  596 768
  71344
  Resmî
  2 289
  1 267 480
  696 107
  571 373
  62 875
  Özel
  457
  56 603
  31208
  25 395
  8 469
  Meslekî ve Tek. Ortaöğretim
  3 221
  804 874
  513 264
  291 610
  63 471
  Resmî
  3196
  803 419
  512 279
  291 140
  63 341
  Özel
  25
  1455
  985
  470
  130
  Genel Toplam
  5 967
  2 128 957
  1 240 579
  888 378
  134 815
  Kaynak: MEB, istatistikleri, 2000-2001
  Tablo 6. 2000-2001 Öğretim yılında genel ortaöğretimde cinsiyete göre gelişim oranları
  Okul Türü
  Okul Sayısı
  Öğrenci Sayısı
  Öğretmen Sayısı
  Toplam
  Erkek
  Kız
  Lise
  1555
  987 457
  543 131
  444 326
  46 025
  Çok Programlı Lise
  142
  30 042
  18 752
  11290
  2 206
  Anadolu Lisesi
  415
  202 872
  109 691
  93181
  11352
  Fen Lisesi
  48
  9 992
  6 688
  3 304
  724
  Anadolu Güzel Sanatlar Lises
  38
  4159
  1289
  2 870
  444
  Anadolu Öğretmen Lisesi
  91
  32 958
  16 556
  16 402
  2124
  Özel Lise
  457
  56 603
  31208
  25 395
  8 469
  Toplam
  2 746
  1 324 083
  727 315
  596 766
  71344
  Kaynak: MEB, istatistikleri, 2000-2001
  2000-2001 Öğretim yılında genel ortaöğretimde sayısal gelişmeler incelendiğinde toplam 1 324 083 öğrenci sayısının 727 315’ini erkek 596 766’sını ise kız öğrenciler oluşturmaktadır.
  Mesleki ve Teknik Öğretimdeki Gelişmeler
  Türkiye’de kızların meslek eğitimi erkeklerinkinden daha farklı bir gelişme göstermiştir. Rejimin kadın haklarına verdiği önemle orantılı olarak kızların meslek eğitimi gelişmiştir. Teknik eğitim okullarına devam eden erkek öğrenci sayısı, 1924’le 1935 arasında devamlı olarak düşerken, aynı yıllarda kız teknik okulu öğrencilerinin genel nüfus içindeki oranı artmıştır. Bu oran 1924’te binde 28, 1930 da binde 35, 1936’da binde 37 idi.
  1927 yılında, erkek sanat okullarında yapılan reformla birlikte, kız sanat okullarında da ilk değişiklikler yapılmıştır. Zaten o tarihte, ikisi de istanbul’da bulunan, iki kız sanat okulu vardı. Bu okullar erkek sanat okulları gibi, ilkokul üzerine beş yıl eğitim veren sanat enstitüleri haline getirildiler. Bir yandan da istanbul’un dışında sanat okulları açılmasına girişildi. Her yıl bir iki yeni okul açılarak, 1938 yılında, Türkiye’nin her yanına yayılmış olan kız sanat okullarının sayısı 14’ü buldu. Bu okulların öğretmen ihtiyacını karşılamak için, 1935 yılında Ankara’da Kız Sanat Öğretmen Okulu açıldı. Sanat okullarının öğretmenleri buradan yetişmeye başladı(Öztoprak 1999:74-78).
  Meslek okullarının her yıl sayılarının artması ve gelişmesi sonucunda bu okulların merkez teşkilatı içinde ayrı bir genel müdürlüğe bağlanarak yönetilmesine ihtiyaç duyuldu. Bu amaçla 22.6.1933 tarihinde yayımlanan 2287 sayılı kanunla Meslekî ve Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü Kuruldu. 1935 yılında bu okulların tüm masrafları devlet tarafından karşılanmaya başlandı.
  Tablo7. 2000-2001 öğretim yılında meslekî ve teknik ortaöğretimde okul, öğrenci ve öğretmen sayıları
  Okul Türü
  Okul Sayısı
  Öğrenci Sayısı
  Öğretmen Sayısı
  Toplam
  Erkek
  Kız
  Erkek Teknik Öğretim
  1223
  354 275
  316 690
  37 585
  27168
  Kız Teknik Öğretim
  656
  104 151
  15 043
  89108
  11887
  Ticaret ve Turizm Öğretim
  705
  252 390
  132 973
  119 417
  12 330
  Din Öğretimi
  600
  91620
  46 906
  44 714
  11877
  Özel Eğitim
  10
  866
  627
  239
  72
  Özel Öğretim
  25
  1455
  985
  470
  130
  Sağlık Eğitimi
  2
  117
  40
  77
  7
  Genel Toplam
  3 221
  804 874
  513 264
  291 610
  63 471
  Kaynak: MEB Araştırma, Plânlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı
  Erkek Teknik Öğretim Okulları
  Erkek teknik öğretim okulları; ülkemiz endüstrisinin gereksinim duyduğu iş alanlarına orta kademe teknik insan gücü yetiştiren ve yükseköğretime öğrenci hazırlayan ortaöğretim kurumlarıdır. Erkek teknik öğretim okulları; Anadolu teknik liseleri, teknik liseler, Anadolu meslek liseleri, endüstri meslek liseleri ve çok programlı liselerden oluşmaktadır.
  Tablo 8. 2000-2001 öğretim yılında erkek teknik öğretimde okul, öğrenci ve öğretmen sayıları
  Okul Türü
  Okul
  Sayısı
  Öğrenci Sayısı
  Öğretmen Sayısı
  Toplam
  Erkek
  Kız
  Endüstri Meslek Lisesi
  431
  262 343
  241 750
  20 593
  22 437
  Çok Programlı Lise
  151
  39 504
  29 660
  9 844
  9 844
  Teknik Lise
  278
  24106
  21639
  2 467
  207
  Anadolu Meslek Lisesi
  189
  5 316
  4 586
  730
  201
  Anadolu Teknik Lisesi
  174
  23 006
  19 055
  3 951
  976
  Toplam
  1223
  354 275
  316 690
  37 585
  27168
  Kaynak : MEB Araştırma, Plânlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı
  Kız Teknik Öğretim Okulları
  Kız teknik öğretim okulları; ülkemiz endüstrisinin gereksinim duyduğu iş alanlarına orta kademe teknik işgücü yetiştiren ve yükseköğretime öğrenci hazırlayan ortaöğretim kurumlarıdır. Kız teknik öğretim okulları; Anadolu kız teknik liseleri, kız teknik liseler, Anadolu kız meslek liseleri, kız meslek liseleri ve çok programlı liselerden oluşmaktadır.
  Tablo 9. 2000-2001 öğretim yılında kız teknik öğretimde okul, öğrenci ve öğretmen sayıları
  Okul Türü
  Okul
  Sayısı
  Öğrenci Sayısı
  Öğretmen Sayısı
  Toplam
  Erkek
  Kız
  Kız Meslek Lisesi
  381
  65 791
  3 451
  62 340
  9 685
  Çok Programlı Lise
  60
  12 338
  7163
  5175
  915
  Kız Teknik Lisesi
  34
  361
  50
  311
  -
  Anadolu Kız Meslek Lisesi
  180
  25 495
  4 332
  21163
  1287
  Anadolu Kız Teknik Lisesi
  1
  166
  47
  119
  -
  Toplam
  656
  104 151
  15 043
  89108
  11887
  Tablo 10. 2000-2001 öğretim yılında ticaret ve turizm öğretiminde okul, öğrenci ve öğretmen sayıları
  Okul Türü
  Okul
  Sayısı
  Öğrenci Sayısı
  Öğretmen Sayısı
  Toplam
  Erkek
  Kız
  Ticaret Meslek Lisesi
  318
  186 957
  94 951
  92 006
  7 959
  Çok Programlı Lise
  155
  25 964
  16 612
  9 352
  2 019
  Anadolu Mahallî İd.Mes.Lis.
  8
  974
  396
  578
  66
  Anadolu Ticaret Meslek Lis.
  135
  21408
  10109
  11299
  725
  Anadolu Dış Ticaret Mes.Lis.
  8
  1301
  593
  708
  108
  Anadolu Sekreterlik Mes.Lis.
  5
  798
  97
  701
  52
  Anadolu Otel.ve Tur. Mes.L.
  62
  12 671
  9107
  3 564
  1263
  Anadolu İletişim Mes.Lis.
  10
  1766
  596
  1 170
  116
  Anadolu Aşçılık Mes.Lis.
  4
  551
  512
  39
  22
  Toplam
  705
  252 390
  132 973
  119 417
  12 330
  Kaynak : MEB Araştırma, Plânlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı
  Din Öğretimi Okulları
  Din öğretimi; imamlık-hatiplik ve Kur’an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek üzere hem mesleğe hem de yükseköğretime hazırlayan programların uygulandığı ortaöğretim kurumlarıdır. Din öğretimi okulları; imam-hatip liseleri, Anadolu imam-hatip liseleri, çok programlı liselerden oluşmaktadır.
  Tablo 11. 2000-2001 öğretim yılında din öğretiminde okul, öğrenci ve öğretmen sayıları
  Okul Türü
  Okul Sayısı
  Öğrenci Sayısı
  Öğretmen Sayısı
  Toplam
  Erkek
  Kız
  Anadolu İmam-Hatip Lisesi
  107
  14 097
  5 624
  8 473
  1025
  Imam-Hatip Lisesi
  462
  71430
  37 437
  33 993
  10 305
  Çok Programlı Lise
  31
  6 093
  3 845
  2 248
  547
  Toplam
  600
  91620
  46 906
  44 714
  11877
  Kaynak: MEB Araştırma, Plânlama Koordinasyon Kurulu Başkanlığı
  Yaygın Eğitimde Gelişmeler
  Yaygın eğitim, örgün eğitim sistemine hiç girmemiş veya herhangi bir kademesinde bulunan veya bu kademeden ayrılmış bireylere örgün eğitimin yanında veya dışında verilen bir eğitimdir.
  1926 yılında 789 sayılı Kanunla Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde kurulan İlk halk eğitim birimi 1983 yılında Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü adını almıştır.
  Yaygın eğitim faaliyetleri;
  • Tamamlama programları,
  • Mesleki ve teknik eğitim programları,
  • Sosyal kültürel programlar
  • Sosyal kültürel uygulamalar olmak üzere dört alanda sürdürülmekte olup, bu
  eğitim Millî Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü başta olmak üzere Meslekî ve Teknik Öğretim Daireleri ile bazı bakanlıklarca gerçekleştirilmektedir.
  Yaygın eğitim, büyük ölçüde yetişkinlere okuma-yazma öğretme ve gençlere bir meslek kazandırma niteliği taşımaktadır. 1928’de açılan Millet Mektepleri, yaygın eğitim çalışmalarının ilk örneklerindendir. Kız Teknik Öğretim bünyesinde yaygın eğitim hizmetleri de 1928 yılından itibaren başlamıştır. Bu hizmet;
  • Pratik Kız Sanat Okulları,
  • Köy Kadınları Gezici Kursları,
  • Kız Teknik Öğretim Olgunlaşma Enstitüleri
  tarafından yürütülmektedir (MEB 1992:28).
  Tablo 12.Yaygın Eğitim Kurumlarında Kursiyer Sayılarındaki Gelişim Oranları
  Pratik Kız Sanat Ok.
  Köy Kadınları Gez.Kur.
  Olgunlaşma Ens.
  Yıllar
  Okul
  Öğrenci
  Okul
  Öğrenci
  Okul
  Öğrenci
  1928-29
  3
  177
  -
  -
  -
  -
  1938-39
  16
  5.490
  1
  45
  -
  -
  1948-49
  82
  21.116
  284
  5.631
  1
  231
  1958-59
  161
  31.080
  635
  14.989
  2
  502
  1968-69
  297
  60.730
  1.167
  27.675
  5
  869
  1978-79
  440
  71.340
  -
  -
  6
  786
  1988-89
  484
  122.464
  -
  -
  11
  940
  1991-92
  489
  65.919
  -
  -
  11
  2.388
  1995-96
  481
  37819
  -
  -
  11
  1628
  Kaynak: MEB Araştırma, Plânlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı
  Tablo 13. 2000 yılında halk eğitimi merkezlerince açılan kurs ve kursiyer sayıları
  Kurs Türü
  Açılan Kurs Sayısı
  Katılan Kursiyer Sayısı
  Toplam
  Erkek
  Kadın
  Meslek Kursları
  37 336
  690 221
  163 880
  526 341
  Sosyal Kültürel
  9 617
  225 201
  88 485
  136 716
  Okuma-Yazma
  4 520
  102 937
  66 684
  36 253
  Toplam
  51473
  1 018 359
  319 049
  699 310
  Kaynak: MEB Araştırma, Plânlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı
  Yükseköğretimde Gelişmeler
  Türkiye’de ilk üniversite 12 Eylül 1914’de açılır, tabii bilimler, edebiyat, matematik şubelerine kız öğrenci alınır. Tıp ve Hukuk fakültesinin de açılmasını isteyenler vardır. 1924-1925 eğitim yılında, kadınlar, üniversitede erkek öğrencilerle beraber okumaya başlarlar. O tarihte, İstanbul Üniversitesi Fen fakültesinin matematik bölümünde 7, fizikte 8, tabii bilimlerde 48, kimyada 26, Tıp fakültesinde 17, dişçilikte 4, Hukuk fakültesinde 23 kız öğrenci okur. 1930-31 de Edebiyat fakültesinde 155, Fen fakültesinde 90, Hukukta 72, Tıp fakültesinde 11 kız öğrenci bulunur. Tezer Taşkıran’a göre, 1930-31 öğretim yılında, üniversitede kadın öğretim üyesi yoktur. Ancak kadın öğretim üyesi, giderek artmaya başlar. 1950’de İstanbul üniversitesinde 24, 1960 da 52, 1970 de 114 kadın öğretim üyesi vardır. 1946-47 öğretim yılında, İstanbul Üniversitesi Fen fakültesi toplam öğretim üyelerinin % 44’ünü, Edebiyat fakültesindekilerin % 22’sini kadınlar teşkil eder. Türkiye’de yeni üniversitelerin açılmasıyla, öğretim üyeleri arasında kadın oranı yükselir. 1960’da % 19, 1970’de % 23, 1980’de % 25,5, 1990’da % 32, 1998 % 34,2’ye ulaşır. Bugün üniversitedeki 50.000 öğretim elemanının üçte biri kadındır. Akademik hayatın her alanında çalışan kadınlar, fen bilimlerinde toplam sayının % 35,6, mühendislikte % 25,2, tıpta % 36,9’unu teşkil eder (Uğurcan 1999:TBMM 1998).
  Tablo 14. 2000-2001 öğretim yılında devlet üniversitelerindeki öğrenci sayıları
  Üniversite
  Öğrenci Sayısı
  Ön Lisans
  Lisans
  Toplam
  Erkek
  Kız
  Toplam
  Erkek
  Kız
  Toplam
  Erkek
  Kız
  Toplam
  Abant İzzet Baysal
  4 033
  2 136
  6 169
  3 948
  3 469
  7 417
  7 981
  5 605
  13 586
  Adnan Menderes
  604
  494
  1098
  1 791
  1230
  3 021
  2 395
  1 724
  4 119
  Kocatepe
  4 953
  3 873
  8 826
  4 323
  2 744
  7 067
  9 276
  6 617
  15 893
  Akdeniz
  3 973
  1487
  5 460
  4 536
  2 712
  7 248
  8 509
  4199
  12 708
  Anadolu
  1549
  902
  2 451
  7 466
  6 887
  14 353
  9 015
  7 789
  16 804
  Ankara
  2 838
  1957
  4 795
  14 332
  14 433
  28 765
  17170
  16 390
  33 560
  Atatürk
  2 988
  1 270
  4 258
  18 896
  11 180
  30 076
  21884
  12 450
  34 334
  Balıkesir
  2 380
  1 546
  3 926
  4 418
  3 152
  7 570
  6 798
  4 698
  11496
  Boğaziçi
  50
  10
  60
  4 312
  3 276
  7 588
  4 362
  3 286
  7 648
  Celal Bayar
  1893
  1 503
  3 396
  6 245
  5 140
  11385
  8 138
  6 643
  14 781
  Cumhuriyet
  3 521
  2 084
  5 605
  6 386
  3 953
  10 339
  9 907
  6 037
  15 944
  Onsekiz Mart
  1302
  1578
  2 880
  3 839
  4 287
  8 126
  5 141
  5 865
  11 006
  Çukurova
  2 573
  1 733
  4 306
  8 939
  6 155
  15 094
  11 512
  7 888
  19 400
  Dicle
  1752
  730
  2 482
  8 430
  4 621
  13 051
  10 182
  5 351
  15 533
  Dokuz Eylül
  3 724
  2 000
  5 724
  16 865
  13 341
  30 206
  20 589
  15 341
  35 930
  Dumlupınar
  3 248
  3 255
  6 503
  10 744
  5 337
  16 081
  13 992
  8 592
  22 584
  Ege
  3 707
  2 605
  6 312
  9 489
  8 950
  18 439
  13 196
  11 555
  24 751
  Erciyes
  5 345
  2 679
  8 024
  8 913
  4 680
  13 593
  14 258
  7 359
  21617
  Fırat
  2 724
  1 147
  3 871
  7 472
  2 609
  10 081
  10 196
  3 756
  13 952
  Galatasaray
  -
  -
  -
  743
  705
  1448
  743
  705
  1448
  Gazi
  2 231
  1 820
  4 051
  20 652
  22 590
  43 242
  22 883
  24 410
  47 293
  Gaziantep
  1 106
  2 104
  3 210
  2 967
  1478
  4 445
  4 073
  3 582
  7 655
  Gaziosmanpaşa
  2 007
  1 452
  3 459
  2 045
  1 115
  3 160
  4 052
  2 567
  6 619
  Gebze Yüksek Tek.
  -
  -
  -
  993
  178
  1 171
  993
  178
  1 171
  Hacettepe
  1867
  1 708
  3 575
  9 623
  11768
  21 391
  11490
  13 476
  24 966
  Harran
  2 486
  1 246
  3 732
  2 888
  921
  3 809
  5 374
  2167
  7 541
  İnönü
  2 734
  1752
  4 486
  7 348
  4 473
  11821
  10 082
  6 225
  16 307
  İstanbul
  3 653
  2 323
  5 976
  34 963
  23 891
  58 854
  38 616
  26 214
  64 830
  İstanbul Teknik
  316
  316
  9 889
  3 465
  13 354
  10 205
  3 465
  13 670
  İzmir Yüksek Tek.
  -
  -
  -
  351
  205
  556
  351
  205
  556
  Kafkas
  1284
  911
  2 195
  1212
  570
  1 782
  2 496
  1481
  3 977
  Sütçü İmam
  3 128
  1 473
  4 601
  2 714
  1278
  3 992
  5 842
  2 751
  8 593
  Karadeniz Teknik
  5 250
  3 251
  8 501
  14 443
  9 378
  23 821
  19 693
  12 629
  32 322
  Kırıkkale
  2 565
  1324
  3 889
  2 710
  1 892
  4 602
  5 275
  3 216
  8 491
  Kocaeli
  7 019
  3 074
  10 093
  8 079
  3 302
  11 381
  15 098
  6 376
  21474
  Marmara
  1983
  2 094
  4 077
  22 225
  16 459
  38 684
  24 208
  18 553
  42 761
  Mersin
  4121
  2 416
  6 537
  2 879
  1856
  4 735
  7 000
  4 272
  11272
  Mimar Sinan
  21
  162
  183
  1942
  2 501
  4 443
  1963
  2 663
  4 626
  Muğla
  1997
  946
  2 943
  2 685
  1313
  3 998
  4 682
  2 259
  6 941
  Mustafa Kemal
  3 285
  1375'
  4 660
  2 597
  2 048
  4 645
  5 882
  3 423
  9 305
  Niğde
  4 420
  3 295
  7 715
  6 660
  4 174
  10 834
  11 080
  7 469
  18 549
  Ondokuz Mayıs
  3 004
  1 981
  4 985
  11 167
  9 623
  20 790
  14 171
  11604
  25 775
  ODTÜ
  62
  20
  82
  9 139
  4 879
  14 018
  9 201
  4 899
  14 100
  Osmangazi
  228
  241
  469
  5 168
  3 746
  8 914
  5 396
  3 987
  9 383
  Pamukkale
  725
  546
  1271
  5 373
  3 749
  9 122
  6 098
  4 295
  10 393
  Sakarya
  4 455
  2 764
  7 219
  8 006
  3 839
  11 845
  12 461
  6 603
  19 064
  Selçuk
  8 874
  4 441
  13 315
  21777
  17 245
  39 022
  30 651
  21686
  52 337
  Süleyman Demirel
  6 789
  4 737
  11 526
  9 005
  6 388
  15 393
  15 794
  11 125
  26 919
  Trakya
  6195
  4 583
  10 778
  4 933
  5 212
  10 145
  11 128
  9 795
  20 923
  Uludağ
  4 873
  3 302
  8 175
  16 805
  13 145
  29 950
  21678
  16 447
  38 125
  Yıldız Teknik
  540
  519
  1 059
  12 756
  5 178
  17 934
  13 296
  5 697
  18 993
  Yüzüncü Yıl
  2 657
  714
  3 371
  4 458
  1 684
  6 142
  7115
  2 398
  9 513
  Karaelmas
  2 321
  2 033
  4 354
  2 631
  1514
  4 145
  4 952
  3 547
  8 499
  Toplam
  145353
  91596
  236949
  423170
  299918
  723088
  568523
  391514
  960037
  Tablo 15. 2000-2001 öğretim yılında vakıf üniversitelerindeki öğrenci sayıları
  Üniversite
  Öğrenci Sayısı
  Ön Lisans
  Lisans
  Toplam
  Erkek
  Kız
  Toplam
  Erkek
  Kız
  Toplam
  Erkek
  Kız
  Toplam
  Atılım
  12
  19
  31
  704
  359
  1063
  716
  378
  1094
  Bahçeşehir
  24
  33
  57
  406
  270
  676
  430
  303
  733
  Başkent
  238
  244
  482
  1096
  1 163
  2 259
  1334
  1407
  2 741
  Beykent
  -
  -
  -
  706
  530
  1236
  706
  530
  1236
  Bilkent
  784
  1026
  1810
  4 451
  3 862
  8 313
  5 235
  4 888
  10 123
  Çağ
  37
  43
  80
  379
  295
  674
  416
  338
  754
  Çankaya
  61
  91
  152
  1468
  893
  2 361
  1529
  984
  2 513
  Doğuş
  69
  79
  148
  912
  370
  1282
  981
  449
  1430
  Fatih
  201
  418
  619
  1 535
  1305
  2 840
  1736
  1723
  3 459
  Haliç
  -
  -
  -
  364
  244
  608
  364
  244
  608
  Işık
  -
  -
  -
  1047
  423
  1470
  1047
  423
  1470
  İstanbul Bilgi
  116
  183
  299
  2 800
  3 032
  5 832
  2 916
  3 215
  6131
  istanbul Kültür
  97
  188
  285
  1 051
  507
  1 558
  1 148
  695
  1843
  Kadir Has
  183
  213
  396
  331
  224
  555
  514
  437
  951
  Koç
  0
  603
  663
  1266
  603
  663
  1266
  Maltepe
  25
  26
  51
  643
  481
  1124
  668
  507
  1175
  Okan
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  Sabana
  -
  -
  -
  345
  177
  522
  345
  177
  522
  Ufuk
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  Yeditepe
  478
  460
  938
  2 880
  2 370
  5 250
  3 358
  2 830
  6188
  Toplam
  2325
  3023
  5348
  21721
  17168
  38889
  24046
  20191
  44237
  Kaynak: MEB Yükseköğretim Genel Müdürlüğü
  Yükseköğretimdeki sayısal gelişmeler kız öğrenci sayılarında yıllara göre artışların olduğunu ortaya koymaktadır. Ancak bu sayının erkek öğrencilerdeki artış oranlarından daha az olduğu da görülmektedir. Bu oran öğretim üyeleri sayısında da benzer dağılım göstermektedir.
  Ancak bu sayıların gelişim eğiliminde olması gelişmekte olan ülkemiz için umut verici ve sevindiricidir.
  Sonuç ve Öneriler
  Modernleşmeyi gerçekleştirmek durumunda kalan gelişmekte olan toplumlarda “kadının özgürleşmesi”, ona tanınan “kadın hakları”nın bu toplumlardaki kadınlarca ne ölçüde yaşama geçirildiğine bağlı bulunmaktadır. Dolayısıyla, modern kültür öğelerinin benimsettirilmesine yönelik en temel faaliyet alanı “eğitim” olmaktadır. Eğitim yoluyla modern değerlerin benimsenmesi, bir yönüyle gelenekselliğin dönüştürülmesinde önemli bir adım, diğer yönüyle de kadın haklan bakımından gerçekleşmesi gereken bilinçlenmenin sağlanması için kaçınılmazdır.
  Kadının toplumda, erkeğin yanındaki yerini en az onun kadar sağlam alabilmesi, sağlamlaştırabilmesi için eğitim olanaklarından sonuna kadar yararlanması şarttır.
  Genç kızların ve kadınların eğitim imkanlarından daha çok yararlandırılmalarının yolları aranmalıdır. Bu yönde kararalı eğitim politikaları geliştirilmelidir.
  Örgün eğitimden bir şekilde yararlanamayan kadınlarımızın ihtiyaçlarına uygun güncel yaygın eğitim programlarıyla eğitilmesi yoluna gidilmelidir.
  Bu alanda hazırlanacak programlar gerçek ihtiyaçlara cevap verebilir nitelikte gerçekleştirilebilir olmalıdır.
  Kitle iletişim araçlarından en etkin yararlanmanın olanakları araştırılmalıdır.
  Genç kızların eğitimden koptuğu eğitim kademeleri doğru tespit edilerek problemin çözümüne ilişkin araştırmalar yapılmalıdır.
  Daha çok genç kızların üniversitelerden yararlanma olanakları araştırılmalıdır.
   
 2. Misafir Melek

  Misafir Melek Forum Okuru

  geröekten çok gzl bunu hazırlayan emeği geçenlere tşklerrrrrrrrrrrrrrr
   
Cumhuriyet Döneminde Kadın Eğitimi konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. cumhuriyet kadınıyım ben

  cumhuriyet kadınıyım ben

  İRAN'DA KADIN OLMAK ! sokaktan kovulan bir kadının , tara'nın kaleminden .... kış mevsiminin kırkıncı gecesiydi. ay ışığını arayan küçük kara balıklardık. bu topraklarda doğmuş, bu topraklarda ölecektik. bir başka dünya yoktu, ne de bir başka hayat. kış mevsiminin kırkıncı gecesiydi. vakit hızla sabaha yaklaşıyordu. biz binlerce küçük kara balıktık, kendi sularını arayan binlerce küçük...
 2. Cumhuriyet Eğitimi

  Cumhuriyet Eğitimi

  CUMHURİYET EĞİTİMİNİN GENEL DEĞERLENDİRMESİ Prof. Dr. Mustafa Ergün* Türkiye Cumhuriyeti, 1923 yılında genç bir devlet olarak kurulduğunda, 600 yılı aşkın ömrü olan bir devletin maddî ve manevî tecrübelerine de sahip bulunuyordu. Bu devleti yükselten ve yaşatan dinamikleri bildiği gibi, onu zayıflatan ve çökerten, parçalayan ve yıkan dinamikleri de iyi biliyordu. Esasen Türkiye...
 3. cumhuriyet döneminde çanakkale

  cumhuriyet döneminde çanakkale

  CUMHURİYET DÖNEMİNDE ÇANAKKALE Çanakkale 1915 yılında yasadıgı savaslar nedeniyle büyük bir tahribat gördü. Savas döneminde sivil nüfus tahliye edilmis oldugundan kentte ticaret azaldı ve sehir sönüklesti. Sehrin eski dönemlerini tekrar yakalaması Cumhuriyetin ilk yıllarını buldu.Cumhuriyet Dönemi'nin ilk nüfus sayımında (1927) sehirde sadece 8515 kisi sayılabilmisti. 1935 sayımında nüfus...
 4. cumhuriyet döneminde müzeler

  cumhuriyet döneminde müzeler

  Cumhuriyet döneminde Müzeler, Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde bulunan ve sonradan adı “Âsâr-ı Atika ve Müzeler Müdürlüğü” olan, Hars Müdürlüğüne bağlandı. Daha sonra, 1944’te “Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü” kurulmuştur. Bu tarihlerde müze sayısı 40’ı aşmıştır. Bunlardan bazılarının adları ve kuruluş yılları şöyledir: Adana (1924) Afyon (l921) Ankara Arkeoloji Müzesi (1923)...
 5. Cumhuriyet Döneminde Önce Kullanılan Geometrik Terimler Hangileri ?

  Cumhuriyet Döneminde Önce Kullanılan Geometrik Terimler Hangileri ?

  Cumhuriyetten Önce Kullanılan Geometri Terimleri Cumhuriyetten Önce Geometri Terimleri Nelerdir Sevgili melekler, Cumhuriyet dönemi öncesinde kullanılmasına rağmen bugün hala bazı büyükler ve hatta bizler tarafından sıkça kullanılan taksim kelimesi aslında bölme-bölü anlamına geliyor. Adres tarif ederken kullandığımız taksim kelimesi ve diğer Cumhuriyetten Önce Kullanılan Geometri...

Sayfayı Paylaş