Devlet Memurlari Kanunu 9-10

PaSikA

PaSikA

Yeni Üye
Üye
Devlet Memurlari Kanunu 9-10
KISIM - IX

Geçici Hükümler

Sınıf hakkındaki tekliflerin iki ay zarfında bildirilmesi:

Geçici Madde 1 – (Mülga: 31/7/1970 - 1327/76 md.)

Düzenlenecek kadroların Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye Bakanlığına bildirilmesi:

Geçici Madde 2 – (Mülga: 31/7/1970 - 1327/76 md.)

İntibak işlemlerinin başlangıç tarihi:

Geçici Madde 3 – (Mülga: 23/12/1972 - KHK-2/5 md.)

Sınıflara girecek personelin intibakını yapacak merci:

Geçici Madde 4 – (Mülga: 23/12/1972 - KHK 2/5 md.)

Memurların intibakında mali esaslar:

Geçici Madde 5 – (Değişik: 23/12/1972 - KHK 2/3 md.)Bu kanuna tabi kurumlardaki memurların bu Kanunda belirtilen nitelik ve diğer şartlara göre girebilecekleri sınıfların derece ve kademelerinde alacakları aylık ile 1327 sayılı Kanunun 71 inci maddesiyle getirilen ek madde gereğince yapılan ödemeler toplamı; 7244 sayılı Kanunla tesbit edilen aylıklara 263 sayılı Kanunla yapılan zam ile 819 sayılı Kanunla verilen avansın ve 1/3/1970 tarihine kadar çıkmış kanunlarla kabul olunmuş tazminat ve ödeneklerin eklenmesi suretiyle bulunacak tutardan aşağı olduğu takdirde, aradaki fark, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi suretiyle giderilinceye kadar, kendilerine ödenmekte devam olunur.

Daimi hizmetlilerin intibakında mali esaslar:

Geçici Madde 6 – (Değişik: 23/12/1972 - KHK 2/3 md.)

Bu kanuna tabi kurumlarda 3656 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine göre istihdam edilen daimi hizmetliler ile bütçelere ekli (S) cetveline dahil kadrolarda çalışanların bu kanunda belirtilen nitelik ve diğer şartlara göre girecekleri sınıfların derece ve kademelerinden alacakları aylıklar ve 1327 sayılı Kanunun 71 inci maddesiyle getirilen ek madde gereğince yapılan ödemeler toplamı; 7244 sayılı Kanunla tesbit edilen aylıklara, 263 sayılı Kanunla yapılan zam ile 819 sayılı Kanunla verilen avansın eklenmesinden sonra elde edilecek tutardan aşağı olduğu takdirde, aradaki fark, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi suretiyle giderilinceye kadar, kendilerine ödenmekte devam olunur.

Milli İstihbarat Teşkilatında 3656 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine göre istihdam edilen daimi hizmetlilerin bu kanunda belirtilen nitelik ve diğer şartlara göre girecekleri sınıfların derece ve kademelerinden alacakları aylıklar ile 1327 sayılı Kanunun 71 inci maddesiyle getirilen ek madde gereğince yapılan ödemelerin toplamı; eski kanunlarına göre fiilen almakta oldukları ücret ile 644 sayılı Kanuna göre aldıkları tazminat, ödenek ve tayın bedeli toplamından aşağı ise, aradaki fark, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi suretiyle giderilinceye kadar kendilerine ödenmekte devam olunur.

Geçici hizmetlilerin intibakında mali esaslar:

Geçici Madde 7 – (Mülga: 23/12/1972 - KHK 2/5 md.)

Kadroya bağlı yevmiyeli personel ile işçilerin intibakında mali esaslar:

Geçici Madde 8 – (Değişik: 23/12/1972 - KHK 2/3 md.)

Bu Kanuna tabi kurumlarda 4/10195 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararına bağlı "Muayyen ve Muvakkat Müddetli Hizmetlerde Çalıştırılacak Yevmiyeli Personel Yönetmeliği"ne göre alınan yevmiyeli kadrolarında çalışan personelden bu kanunda belirtilen nitelik ve diğer şartlara göre girebilecekleri sınıfların derece ve kademelerinde alacakları aylık tutarları, 4/10195 Sayılı Kararnameye göre almakta oldukları 30 günlük yevmiye tutarından aşağı olduğu takdirde,aradaki fark, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi suretiyle giderilinceye kadar kendilerine ödenmekte devam olunur

Yukarıdaki fıkra hükmü, bu kanuna göre intibakları yapılan işçiler hakkında da uygulanır.

Belirli sınıflara döneceklerin kıdem hakkı:

Geçici Madde 9 – (Mülga: 31/7/1970 - 1327/82 md.)

Belirli sınıflara dönecekler:

Geçici Madde 10 – (Mülga: 31/7/1970 - 1327/82 md.)

Öğretmenlik mesleğine döneceklere tanınan kıdem hakkı:

Geçici Madde 11 – (Mülga: 31/7/1970 - 1327/82 md.)

Memuriyet dışında sağlık hizmetleri ve teknik hizmetlerde çalışmış olanların geçmiş hizmetlerinin değerlendirilmesi:

Geçici Madde 12 – (Değişik: 30/5/1973 - KHK 5/9 md.)

Halen sağlık hizmetleri ve teknik hizmetlerde çalışmakta olanların Devlet memuriyeti dışında geçen bu nitelikteki hizmetleri, Sınıfların tesisi ile ilgili 36 ncı maddenin II nci teknik hizmetler sınıfı ve III üncü sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri bölümündeki esaslara göre değerlendirilir.

Bu değerlendirme, aynı şekilde parlamentoda bulunan sağlık ve teknik hizmetler sınıfları mensupları için de uygulanır.

Yapılacak intibak neticesinde ilgililerin girecekleri dereceler, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri derecenin son kademe aylığını geçemez. Ancak bu intibaklarda ek geçici 2 ve ek geçici 3 üncü madde hükümleri saklıdır.

Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesinde çalıştırılan personele uygulanacak mali hükümler:

Geçici Madde 13 – (Değişik: 23/12/1972 - KHK 2/3 md.)

5/1/1961 tarihli ve 224 Sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkındaki Kanun hükümlerine göre sözleşme ile çalışmakta olan sağlık personeli, aynı görevde kaldıkları sürece, bu kanunda belirtilen nitelik veya diğer şartlara göre derece ve kademelerinden alacakları aylıklar ile 1327 Sayılı Kanunun 71 inci maddesiyle getirilen ek madde gereğince yapılan ödemelerin toplamı; eski kadrolarından fiilen almakta oldukları, bu ödemeler yerine geçecek yeni ödemeler tesbit olununcaya kadar mahrumiyet şartları ve seyyar hizmet tazminatı dışında kalan sözleşme ücretleri toplamından aşağı ise, aradaki fark, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi suretiyle giderilinceye kadar kendilerine ödenmekte devam olunur.

İntibak işlerinde uyulacak esas ve ölçüler:

Geçici Madde 14 – (Mülga: 31/7/1970 - 1327/85 md.)

Eski hükümlerin kimlere uygulanacağı:

Geçici Madde 15 – (Mülga: 31/7/1970 - 1327/85 md.)

Ödeneklerle ilgili eski hükümlerin uygulanma süresi:

Geçici Madde 16 – (Mülga: 23/12/1972 - KHK 2/5 md.)

Kademelerde ve kademe içinde intibak:

Geçici Madde 17 – (Mülga: 31/7/1970 - 1327/85 md.)

334 sayılı kanundan faydalananların emekli ikramiyesi:

Geçici Madde 18 – (Mülga: 31/7/1970 - 1327/85 md.)

İntibak hükümlerinin şekil ve şartlarının yönetmelikte belirtilmesi:

Geçici Madde 19 – (Mülga: 31/7/1970 - 1327/85 md.)

Bu Kanunda öngörülen tüzük ve yönetmelikler yürürlüğe konuluncaya kadar eskilerinin hükümlerinin uygulanmasına devam olunacağı:

Geçici Madde 20 – (Değişik: 23/12/1972 - KHK 2/3 md.)

Bu Kanunda öngörülen tüzük ve yönetmelikler yürürlüğe konuluncaya kadar, bunlara tekabül eden eski kanun, tüzük ve yönetmelikler hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

Eski kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre yapılacak ödemelerden hangilerinin bu Kanun uyarınca yapılabilecek ödemelere tekabül ettiği hususu, Maliye Bakanlığının teklifi üzerine, Bakanlar Kurulunca tesbit olunur.

134 üncü maddede öngörülen tüzük yürürlüğe konuluncaya kadar, bu madde sözü edilen yüksek disiplin kurulu ilgili bakanın onayı; disiplin kurulları ise kanunlarında hüküm bulunan kurumlarda söz konusu hükümlere göre, kuruluş kanunu olmayan kurumlarla kuruluş kanunu olup da kanunlarında hüküm bulunmayan kurumlarda ilgili bakanın onayı ile kurulur.

Ödemelerin başlangıç tarihi:

Geçici Madde 21 – (Mülga: 31/7/1970 - 1327/87 md.)

İntibak ve uygulama komisyonu:

Geçici Madde 22 – (Mülga: 23/12/1972 - KHK 2/5 md.)

Geçici Madde 23 – (Değişik: 31/7/1970 - 1327/89 md.)

İlkokul mezunu olmayıp bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte maaşlı kadrolarda veya bütçelerin (D) ve (S) cetvellerinden alınan kadrolarda çalışmakta olanların intibakları durumlarına göre ilkokul mezunu olanlar gibi yapılır.

Geçici Madde 24 – (Mülga: 23/12/1972 - KHK 2/5 md.)

Geçici Madde 25 – (Ek: 19/3/1969 - 1136/196; Mülga: 26/2/1975 - 1238/6 md.)

Geçici Madde 26 – (12/5/1982 - 2670/43 md. ile gelen Geçici 1 inci md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte "asli Devlet memuru" olanlar 657 sayılı Kanunun değişik 6 ncı maddesinde öngörülen yemini yapmış sayılırlar ve imzalı "yemin belgesi" kurumlarınca bunların özlük dosyalarına konulur.

Geçici Madde 27 – (12/5/1982 - 2670/43 md. ile gelen Geçici 2 nci md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.) 92 nci maddenin uygulamasında; 29/6/1981 tarih

ve 2485 sayılı Kurucu Meclis Kanunu hükümlerine göre Danışma Meclisi üyeliğine seçilenler hakkında, üyeliklerinin sona ermesinden sonra, 2485 sayılı Kanunun 12 nci maddesi hükmüne göre işlem yapılır.

Geçici Madde 28 – (12/5/1982 - 2670/43 md. ile gelen Geçici 3 üncü md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte "Aday Memur" olarak görevde bulunanlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bu Kanunla değişik adaylıkla ilgili 56, 57 ve 58 inci madde hükümleri hariç eski mevzuatın uygulanmasına devam olunur.

Halen 2 yıllık adaylık süresini tamamlamış olup da asli memurluğa atanması yapılmamış olanlar hakkında, bu Kanunun yürürlüğü girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde kurumlarınca gerekli işlemler yapılır.

Geçici Madde 29 – (12/5/1982 - 2670/43 md. ile gelen Geçici 4 üncü md. hükmü olup numarası teselsül ettirilmiştir.) Bu Kanunun disipline ilişkin hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihten önce işlenmiş olan disiplin fiil ve hareketleri hakkında bu konuları düzenleyen önceki hükümler uygulanır.

Bu uygulamayla ilgili işlemlerden;

a) Kanunun yayımından önce işlenmiş fiil ve hareketlere ilişkin işlemler Kanunun yayımı tarihinden itibaren iki yıl içerisinde,

b) Kanunun yayımı ile disiplin işlemine ait hükümlerin yürürlüğe girdiği tarih arasında işlenen fiil ve hareketlere ilişkin işlemler bu fiil ve hareketlerin işlendiği tarihten itibaren 2 yıl içerisinde sonuçlandırılır.

Geçici Madde 30 – (12/5/1982 - 2670/43 md. ile gelen Geçici 5 inci md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.) Bu Kanun uyarınca düzenlenecek disiplin bölümüne ilişkin yönetmelik en geç üç ay içinde, diğer yönetmelikler ile sınav ve hizmetiçi eğitim yönetmelikleri ve eğitim genel planı en geç bir yıl içinde hazırlanarak yürürlüğe konulur. Bu yönetmelikler yürürlüğe konuncaya kadar önceki hükümlerin uygulanmasına devam olunur.

Geçici Madde 31 – (16/6/1988 - KHK - 331/8 md. ile gelen geçici madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)

Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ek ve geçici maddelerine göre aylık almakta olan veya aylıksız izinli sayılan personelden mezkür Kanunun derece yükselmesine dair hükümlerinde yeralan şartları taşımakla beraber, 1/3/1975 tarihinden sonra kadrosuzluk sebebiyle derece yükselmesi yapamayanların bu şekilde geçen başarılı hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla her yılı bir kademe ve her üç yılı bir derece verilmek suretiyle kadro şartı aranmaksızın değerlendirilir. (20/2/1979 tarihli ve 2182 sayılı Kanuna göre kazanılmış olan haklar saklıdır)

Bu madde hükmü, 1/3/1975 tarihi ile bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarih arasında emekli olanlar hakkında da uygulanır.

İlgililere bu şekilde yapılacak değerlendirme sonucunda ulaşacakları derece ve kademeler üzerinden aylık ödenmesine bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımını takip eden aybaşından itibaren başlanır. Bu madde hükümlerinin uygulanmasında memur lehine doğan durumlar dolayısıyla 1/3/1975 tarihinden bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen süre için bir fark ödemesi yapılmaz. Aynı süre içinde haklarında emeklilik hükümleri uygulanmış olanlara da aylık ve ikramiye farkı ödenmez.

Geçici Madde 32 (1) – (Ek:12/5/1989 - KHK 368/3 md.)

Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar 657 sayılı Kanunun 114 üncü maddesinde sözü edilen "Sicil Not Defteri"ne uyulmadan düzenlenen siciller geçerlidir.

Geçici Madde 33 – (Ek : 4/7/2001 - KHK- 631/9 md.)

67 nci madde uyarınca, diğer şartları taşımakla birlikte üst derecelerde kadro olmadığı için derece yükselmesi yapamamış olan memurlardan öğrenim durumları ve bulundukları derece ve kademelerdeki çalışma süreleri itibarıyla birden fazla üst derecelere yükselebilecek durumda olanların kazanılmış hak aylıkları, 1/1/2002 tarihinden itibaren, kademe ilerlemelerine müstehak oldukları tarih itibarıyla ve her yıl azami bir derece uygulanmak suretiyle yükseltilir.

________________

(1) Madde numarası, 4/7/2001 tarih ve 631 sayılı KHK ile tesellsül ettirilmiştir.

Geçici Madde 34- (Ek: 29/6/2006-5535/3 md.)

78 inci maddeye göre yurt dışına gönderilenlerden, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, eğitimin herhangi bir aşamasında istifa etmiş olmaları nedeniyle kadrolarıyla ilişikleri kesilenler, sürelerinin bitiminde mecburi hizmetlerini tamamlamak üzere görevlerine başlamayıp çekilmiş sayılanlar, görevlerine başlayıp da yükümlü bulundukları mecburi hizmetini bitirmeden görevlerinden ayrılanlar, mecburi hizmetle yükümlü bulundukları süre içerisinde memurluktan çıkarılmış olanlar ile yükümlü bulundukları mecburi hizmetini bitirmeden mecburi hizmetin devredilmesine imkân bulunmayan başka bir göreve geçmiş olanlardan haklarında borç takibi işlemi devam edenler, bu maddenin yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay içerisinde başvurmaları halinde, kendilerine döviz olarak yapılmış olan her türlü masraflar için, imzaladıkları yüklenme senedi ile muteber imzalı müteselsil kefalet senedi hükümleri dikkate alınmaksızın ve ilgililere ödeme yapma sonucunu doğurmaksızın, kendilerine döviz olarak yapılmış olan her türlü masraflar için;

a) Bunlardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 34 üncü maddesinin yürürlüğe girdiği 5/8/1996 tarihinden sonra yüklenme senedi ile muteber imzalı müteselsil kefalet senedi alınanlar hakkında, anılan maddenin ikinci fıkrası hükümlerine göre bu Kanunun yayımı tarihinden önceki süreler için faiz uygulanmaksızın hesaplama yapılır.

b) 5/8/1996 tarihinden önce yüklenme senedi ile muteber imzalı müteselsil kefalet senedi alınanlar hakkında, ilgili adına fiilen ödemenin yapıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankasınca tespit ve ilân edilen efektif satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek bulunacak tutar ile bu tutara sarf tarihinden bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen süre için 1/1/2006 tarihinden geçerli olmak üzere tespit ve ilân edilen kanunî faiz işletilerek hesaplama yapılır. Ancak, bu hükümlere göre hesaplama yapılması sonucunda borçlunun aleyhine bir durum ortaya çıkması halinde (a) bendi hükümleri uygulanır.

Hesaplanan borç miktarı, ilgilinin durumu ve ödettirilecek meblağ dikkate alınarak azamî beş yıla kadar taksitlendirilebilir. Bunların daha önce ödemiş oldukları tutar ile mecburi hizmetlerinde değerlendirilen sürelere isabet eden tutar, anılan madde uyarınca belirlenecek tutardan düşülür.

Bu Kanun uyarınca mecburi hizmet karşılığı yurt dışına gönderilenlerden, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, borcunun tamamını ödemeden veya mecburi hizmetini tamamlamadan vefat edenlerin borç yükümlülükleri ortadan kalkar. Buna bağlı olarak, borçlunun kendisi, mirasçıları ve kefilleri hakkında her türlü borç yükümlülükleri ortadan kaldırılır ve her türlü borç takibi işlemlerine son verilir.

Avukatlık vekâlet ücreti

Geçici Madde 35 – (Ek: 1/7/2006-5538/6 md.)

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünde hukuk müşaviri olarak görev yapanlar ile 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 27 nci maddesiyle anılan genel müdürlükler adına ihdas edilen hukuk müşaviri kadrolarına atanan personele, mahkemelerce takdir edilip ilgili idarelerin hesaplarında avukatlık vekâlet ücreti olarak yer alan tutarlardan karşılanmak üzere 146 ncı maddede belirtilen limit çerçevesinde 2006, 2007 ve 2008 yıllarında da avukatlık vekâlet ücreti ödenir. İlgili genel müdürlüklerin muhasebe hizmetlerinin yürütüldüğü taşra muhasebe birimlerinin hesaplarında bulunan avukatlık vekâlet ücretlerinin tamamı bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ayın sonunda, merkez muhasebe birimlerinin hesaplarında 31/12/2008 tarihi itibarıyla kalan avukatlık vekâlet ücretlerinin tamamı ise anılan tarihte gelir kaydedilir.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilâtı kadrolarında hukuk müşaviri ve avukat olarak görev yapanlara, mahkemelerce takdir edilip ilgili idarelerin hesaplarında avukatlık vekâlet ücreti olarak yer alan tutarlardan karşılanmak üzere 2003, 2004, 2005 ve 2006 yıllarına ilişkin olarak, bu yıllarda avukatlık vekâlet ücretinden yararlanmamış olmaları kaydıyla 146 ncı maddede belirtilen limit çerçevesinde 2/2/1929 tarihli ve 1389 sayılı Devlet Davalarını İntaç Eden Avukat ve Saireye Verilecek Ücreti Vekalet Hakkında Kanun hükümleri kıyas yolu ile uygulanmak suretiyle avukatlık vekâlet ücreti ödenir.

EK GEÇİCİ MADDELER

Sınıflara intibak:

Ek Geçici Madde 1 (Ek: 31/7/1970 - 1327/90 md.)

Bu kanuna tabi kurumlarda, her ne ad altında olursa olsun çalışan personelden bu kanunun 4 üncü maddesinin (A) fıkrasına göre Devlet memuru sayılacak olanlar, bu kanunun yürürlüğe

girdiği tarihte, 36 ncı madde ile tesis olunan sınıfların tarifleri ve kapsamları dikkate alınarak ve fiilen yaptıkları görev gözönünde tutularak sınıflara dahil edilirler.

Öğrenim durumu değişmeyenlerin derece ve kademelere intibak:

Ek Geçici Madde 2 – (Ek: 31/7/1970 - 1327/90. md; Değişik: 15/5/1975 - 1897/2 md.)

1/3/1970 tarihi ile 30/11/1970 tarihi arasında görevde bulunmaları nedeniyle intibakı yapılmış olanlar ile 30/11/1970'den 1/3/1975 tarihine kadar olan sürede göreve alınanlardan bu madde gereğince değerlendirmeye esas alınan, hizmetlerde öğrenim durumları değişmemiş olanların derece ve kademelere intibakı aşağıdaki esaslara göre yapılır.

A) Başlangıç derece ve kademesi olarak 1/3/1975 tarihindeki öğrenim durumuna göre 36 ncı maddede tesbit olunan hizmete giriş derece ve kademesi esas alınır.

B) 18 yaşın bitirilmesinden sonra, 87 nci maddede belirtilen kurumlarda geçen başarılı hizmet süreleri değerlendirilir.

C) Aşağıda gösterilen görevlerde başarılı olarak geçen süreler (B) fıkrasındaki sürelere eklenir.

a) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinde, Belediye Başkanlığında, illerin daimi komisyon üyeliğinde,

b) Subay, askeri memur, gedikli subay, astsubay, uzman jandarma çavuş (Jandarma uzatmalı er, onbaşı, çavuş), ordu uzman çavuş olarak orduda,

c) Hazırlık kıtası ile okul dönemi dahil yedek subaylıkta (Muvazzaflık dışında geçen süre dahil), yedek subay öğretmenlikte, muvazzaf ve ihtiyat erlikte, (84 üncü madde hükümleri saklıdır.)

d) Özel kanunlarındaki ve 657 sayılı Kanundaki hükme dayanılarak kazai rüşt kararı alınmak suretiyle veya mecburi hizmetin ifası nedeniyle öğrenimleri ile ilgili görevlere atananların, 18 yaşını bitirilmesinden önce bu görevlerde,

e) Teknik hizmetler sınıfı, sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında bulunanlar ile bu sınıflara girecek nitelikte olanların yurt içinde veya yurt dışında 87 nci madde kapsamına girmeyen yerlerde, (12 yılı geçmemek üzere, meslekleri ile ilgili hizmetlerin 3/4'ü),

f) Özel okullarda yöneticilik ve öğretmenlik yapanlardan Milli Eğitim Bakanlığı emrinde görev kabul etmiş olanların, özel öğretim kurumlarında (12 yılı geçmemek üzere bu hizmetlerin 2/3'ü),

g) Serbest avukatlıkta, (12 yılı geçmemek üzere bu sürenin 3/4'ü),

h) Basın kartları yönetmeliğine göre, basın kartına sahip olmak suretiyle gazetecilik yaparak memurluğa girenlerin; meslekleriyle ilgili görevlerde istihdam edilmeleri şartıyle; fiilen gazetecilik yaparak geçirdikleri sürenin 2/3'ü,

i) Vekil imam olup da sonradan din hizmetleri sınıfında asli kadrolara geçmiş olanların vekillikte geçen hizmetlerinin tamamı,

k) Yabancı memleketlerde öğretmen olarak Türk kültürüne hizmet edenlerden Türk vatandaşlığına geçmiş ve Devlet memuru olmuş olanların, yurt dışında öğretmenlikte geçen hizmetlerinin, (12 yılı geçmemek üzere 2/3'ü),

D) 1/3/1970 tarihinden önce çeşitli kanunlara dayanılarak kazanılmış bulunan kıdemler ile aşağıda gösterilen kıdemler (B) fıkrasındaki sürelere ayrıca eklenir.

a) Devlet lisan imtihanını vermek,

b) Fevkalade başarıdan dolayı verilen takdirnamelere dayanılarak barem kanunlarıyle, tespit edilen normal süreden erken terfi etmek,

c) 7163, 1323, 1134, 4273, 4454, 4489, 5442, 2556 ve 5931 sayılı Kanunlardan veya benzer nitelikteki hükümleri taşıyan kanunlardan yararlanmak suretiyle kazanılan kıdemler,

d) 1/3/1970 tarihinden önce barem veya emeklilikte kazanılmış hak aylığının tespitinde sayıldığı halde bu maddede gösterilmeyen süreler,

E) 36 ncı maddenin (A) bendinin çeşitli fıkralarında kademe veya derece verilmesi öngörülen durumları bu fıkralardaki esaslar dairesinde 1/3/1975 tarihinden önce ibraz etmiş bulunanlara sözü edilen hükümler uyarınca durumlarına göre verilmesi gereken derece ve kademeler, bu maddenin (B) fıkrasındaki süreler ayrıca eklenir.

F) Aşağıdaki süreler bu maddeye göre yapılacak değerlendirmede nazara alınmaz.

a) Saat ücreti karşılığında veya sözleşmeli olarak, normal çalışma saatleri ile kayıtlı olmaksızın ve normal çalışma saatlerinden daha az süre çalışılmak suretiyle yapılan işlerde geçen,

b) Emekli aylığı almak suretiyle geçen,

Hizmet süreleri,

G) Emekliliğe tabi olmaksızın doktora öğrenimi yapanların yurt içinde veya yurt dışında geçirdikleri normal doktora öğrenim sürelerinin 3 yılı,

H) Aynı süre ve aynı neden hiçbir şekilde mükerreren değerlendirilemez.

İ) (A) bendi uyarınca başlangıç olarak alınacak derece ve kademe üzerine, yukarıdaki bentler esas alınmak suretiyle değerlendirilmesi gerektiği tespit olunacak sürelerin her yılı için bir kademe ve her üç yılı için bir derece verilmek suretiyle bulunacak derecenin ilgili kademesine intibak ettirilir. Bu kanunun 92 nci maddesinin 6 ncı fıkrası hükmü mahfuzdur.

1327 sayılı Kanun ve ondan sonra çıkarılmış bulunan Kanun Hükmündeki Kararnamelerle yapılmış ve bu Kanun hükümlerine göre yapılacak intibaklar ve bu intibaklar sonucu varılacak yükselme dereceleri ilgili memurlar için kazanılmış haktır.

1. - 30/11/1970 tarihinden (bu tarih dahil) önce;

a) Çeşitli barem ve teadül kanunlarına göre kazanılmış hak aylıkları,

b) T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emeklilik keseneğine esas aylıkları, (87 nci maddeye tabi kurumlar dışında sigorta primi ödenmek suretiyle geçen süreler nedeniyle emeklilik keseneğine esas aylıkta yapılan yükselmeler hariç),Öğrenim durumlarına göre 36 ncı maddenin (A) bendindeki tabloda gösterilen hizmette yükselebilme derecesinden daha yukarı derecelerde olanların intibakı, daha yukarıda olan bu aylık derecelerine yapılır.

Ayrıca, intibak ettikleri derecenin aylığını kazanılmış hak olarak aldıkları veya emeklilik keseneği ödedikleri sürenin her yılı için bir kademe ilerlemesi uygulanır.

Bunların 30/11/1970 tarihinden sonra geçirdikleri ve geçirecekleri her başarılı hizmet yılları için, intibak ettirildikleri derecenin son kademesi aylığını geçmemek üzere, bir kademe ilerlemesi uygulanır.

2. - Durumları 2 nci fıkra kapsamına girenlerden 1 inci fıkraya göre yapılacak intibakları lehlerine olanların intibakı 1 inci fıkra hükümlerine göre yapılır.

Öğrenim durumları değişenlerin intibakı:

Ek Geçici Madde 3 – (Ek: 31/7/1970 - 1327/90 Md.; Değişik: 15/5/1975 - 1897/2 md.)

1/3/1970 - 30/11/1970 tarihleri arasında görevde bulunmaları nedeniyle intibakı yapılmış olanlarla, 30/11/1970 tarihinden 1/3/1975 tarihine kadar olan sürede göreve alınanlardan, değerlendirmeye esas alınan hizmetlerden ilkinde (Askerlik dahil) göreve başladıktan sonra öğrenim durumları 36 ncı maddeye göre daha ileri kademe veya yüksek derecede hizmete alınma hakkı verecek şekilde değişenlerin, derece ve kademelere intibakı 36 ncı maddenin (A) bendinin 12/d fıkrası uyarınca ve ek geçici 2 nci madde esaslarına göre yapılır. Öğrenim durumları bir defadan fazla değişenlerin intibakı aynı esaslara göre yeniden tespit olunur.

İntibakta esas alınacak derece ve kademeleri ayrıca tespit olunanlar:

Ek Geçici Madde 4 – (Ek: 31/7/1970 - 1327/90 md.; Değişik: 15/5/1975 - 1897/2 md.)

(Öğrenim ve hizmet durumlarına göre bu Kanunun 36 ncı maddesine göre daha yüksek derece ve kademeden hizmete alınma hakkı olanlar hariç) intibakta başlangıç derece ve kademesi olarak:

a) Mülga Maden Teknisyen Okulu mezunları için 11 inci derecenin 2 nci kademesi, Yıldız Teknik Okulunun mülga Fen Memurluğu kısmından mezun olanlar ile mülga Orta Orman Okulu ve Orman Tatbikat Okulu mezunları için 10 uncu derecenin 2 nci kademesi,

b) Bunlardan ve Nafıa Fen Mektebini bitiren fen memurlarından özel statüsüne göre mühendis unvanını almış bulunanlar için 9 uncu derecenin birinci kademesi,

c) (Değişik: 12/6/1978 - 2156/1 md.) 30/11/1970 tarihinden önce göreve başlamış olanlardan 36 ncı maddedeki hizmete giriş dereceleri, 3656 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile tespit olunan giriş derecesinin altında olanlarla emniyet hizmetleri sınıfına girenlerden ilkokulu bitirenler; 3656 sayılı Kanunun 3 üncü maddesindeki giriş derecesinin 1 inci kademesi esas alınarak, hizmet özelliklerine göre 36 ncı madde gereğince verilen kademe ve dereceler intibakın yapılmasında ayrıca değerlendirilir.

d) 644 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında istihdam edilmekle beraber Milli Emniyet Teşkilatında fiilen emniyet hizmeti gören personelden lise veya dengi okul mezunları için 12 nci derecenin ikinci kademesi,

e) Ordudan ayrılmış subay, astsubay ve askeri memurlar için 1323 sayılı Kanunun öngördüğü giriş derecesinin birinci kademesi,

f) (Değişik: 23/12/1988 - KHK 351/6 md.) 633 sayılı Kanunla müktesep hakları saklı tutulan ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar dahil müftü, müftü yardımcısı ve vaizler için 12 nci derecenin 1 inci kademesi, imam-hatip ve müezzinler için 14 üncü derecenin 3 üncü kademesi; Kur'an öğreticileri ve mülhak vakıf camilerinde görev yapan imam-hatip ve müezzin-kayyımlar için 14 üncü derecenin 3 üncü kademesi,

g) Mülga 3437 sayılı Kanuna göre yetiştirilen ve 1177 sayılı Kanun hükümlerine göre yüksek öğrenime intibak hakları saklı tutulan Tütün Eksperleri 10 uncu derecenin 2 nci kademesi,

Alınır.h) Bunlardan, 36 ncı maddenin (A) bendinin 6/a fıkrasında gösterilenlerin intibakında ve ilerlemesinde aynı maddenin (B) bendinin 1 inci fıkrasındaki şartlar, 1/3/1975 tarihinde görevde bulunmaları kaydıyle, yerine getirilmiş sayılır.

30/11/1970 tarihinden önce göreve başlamış olanlardan, ilkokul mezunu olmayanların intibakında, ilkokul mezunu olanlar gibi işlem yapılır.

i) (a) ve (g) fıkrası şumulüne girenler 2 nci derecenin son kademesine, (f) fıkrası şümulüne girenler 3 üncü derecenin son kademesine kadar yükselebilirler.

İstisnai memuriyet kadrolarında olanların durumu:

Ek Geçici Madde 5 – (Ek: 31/7/1970 - 1327/90 md.; Mülga: 15/5/1975 - 1897/2 md.)

Sonsuz izinli cami görevlilerinin durumu:

Ek Geçici Madde 6 – (Ek: 31/7/1970 - 1327/90 md.; Değişik: 30/5/1974 - KHK/12; Aynen kabul: 15/5/1975 - 1897/2 md.)

5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun geçici 86 ncı maddesinde belirtilen şekilde sonsuz izinli sayılan cami görevlilerinin intibakı yapılmaz. Bunlara 31/5/1974 tarihinde işgal ettikleri kadronun tekabül ettiği derecenin ilk kademe aylığının yarısı ödenir. Diğer yarısı ise hizmeti fiilen yürüten vekile ödenir.

Hakimler, hakim yardımcıları, savcılar, savcı yardımcıları, Danıştay ve Sayıştay meslek mensupları:

Ek Geçici Madde 7 – (Ek: 31/7/1970 - 1327/90 md.)

(Anayasa Mahkemesi asıl ve yedek üyeleri ve raportörleri, hakimlik ve savcılık mesleklerinde bulunanlarla bu meslekte sayılan görevlerde olanlar, Danıştay ve Sayıştay meslek grupları ve Sayıştay savcı ve savcı yardımcıları) hakkında kendi özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar 788 sayılı Memurin, 1108 sayılı Maaş, 2556 sayılı Hakimler, 44 sayılı Anayasa Mahkemesi, 521 sayılı Danıştay, 832 sayılı Sayıştay kanunları ile 3656 sayılı Kanuna ek ve tadillerinin aylık ve ödeneklerle ilgili hükümleri hariç, diğer hükümlerinin uygulanmasına devam olunur ve bu kanunla Devlet memurlarına sağlanan diğer haklardan faydalanırlar.

(Ek: 12/2/1982 - 2595/14 md.; Değişik: 26/6/1984 - KHK 241/13 md.) Birinci fıkrada sayılanlara, ilgili Kanunlarında gerekli düzenleme yapılıncaya kadar bu Kanunlarda yer alan hükümlere göre verilmekte olan hakim ödeneği veya yargı ödeneği oranları % 108 olarak uygulanır. (Ek İbare : 18/5/1987 - KHK - 281/2 md.) Ancak, bu şekilde ödenecek miktar birinci fıkrada sayılanlara verilecek en yüksek aylık tutarının % 50'sinden az olamaz.(1)(2)(3)

(Ek: 30/12/1987 - KHK - 306/7 md.) Bu maddeye göre yapılacak hakim ve Yargı ödeneği ödemeleri damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz.

Ek Geçici Madde 8 – (Ek: 31/7/1970 - 1327/90 md.; Değişik: 30/5/1974 - KHK 12; Aynen kabul: 15/5/1975 - 1897/2 md.)

Anayasa Mahkemesi raportörleri ile hakimlik ve savcılık mesleğinde, bu meslekten sayılan görevlerde bulunanların ve Danıştay ve Sayıştay meslek mensupları ile Sayıştay savcı ve yardımcılarının aylıkları, fiilen almakta bulundukları aylıkların derecelerinin gösterge tablosunda tekabül ettiği derecelere intibak ettirilmek suretiyle hesaplanır. 44 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin son fıkrasındaki geçici raportörlere ilişkin ödenek hükmü mahfuzdur. (2)

——————————

(1 ) Ek geçici 7 nci maddeyle tesbit edilen % 90 oranı 29/11/1984 tarih ve 243 sayılı K.H.K.' nin 33 üncü maddesi ile % 95'e yükseltilmiş daha sonra 27/6/1989 Tarih ve 375 sayılı K.H.K.'nin 29 uncu maddesi ile % 100'e, 15/8/1991 tarih ve 450 sayılı KHK'nin 2 nci maddesi ile de metne işlendiği şekilde % 108 olarak değiştirilmiş olup, 15/1/1992 tarihinden itibaren de bu artırımlı orana 7 puan ilave edileceği hüküm altına alınmıştır.

(2) 24/2/1983 tarih ve 2802 sayılı Kanunun 122 nci maddesi; ek geçici 7. ve 8 inci maddelerin Hakim ve Savcılar Kanunu kapsamına girenlere uygulanmayacağı hükmünü getirmiştir.

(3) Bu fıkrada yer alan % 35 oranı, 3/11/1991 tarih ve 461 sayılı KHK'nin 1 inci maddesiyle % 50'ye yükseltilmiş olup, metne işlenmiştir.

Bunların kademelerinin tesbiti, intibaklarını esas alan aylıklarında geçirdikleri süre esas alınmak ve bu sürenin her bir yılı için bir kademe verilmek suretiyle yapılır. Artan yıl kesirleri girdikleri kademede geçmiş sayılır.

(Üçüncü ve dördüncü fıkra mülga: 9/4/1990 - KHK - 418/13 md.)

(Ek: 9/4/1990 - KHK - 418/13 md.; İptal: Ana. Mah'nin 5/2/1992 tarih ve E. 1990/22, K. 1992/6 Sayılı Kararı ile.)

3659 ve 2847 sayılı kanunlar ile bunların ek ve değişikliklerine tabi kurumlar:

Ek Geçici Madde 9 - (Ek: 31/7/1970 - 1327/90 md.; Değişik: 30/5/1974 - KHK/12; Aynen kabul: 15/5/1975 - 1897/2 md.)

3659 sayılı Kanunla ek ve değişiklikleri, 2847 sayılı Kanun ile ek ve değişikliklerine tabi olan kurumların (Et ve Balık Kurumu ve Petrol Ofisi dahil) personeli hakkında kendi özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar, söz konusu kanunların ilgili hükümleri ile özel kanunlarındaki hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

Ancak, bu kurumlarda çalışan personelin aylıklarının hesabında aşağıdaki esaslar uygulanır.

A) Söz konusu kurumlar bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren hizmetlerinin gerektirdiği görevler için 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinde belirtilen sınıflara göre ve 35 inci maddedeki esaslar dairesinde kadrolarını tespit ederler.

B) Bu kurumlar personelinin aylıklarının hesabında bu Kanuna ekli (1) sayılı gösterge tablosu esas alınır.

Bu kurumlar için tespit edilen sınıflara giriş ve hizmette derece yükselmeleri ve kademe ilerlemeleri ve öğrenim derecelerine göre yükselebilecekleri en yüksek dereceler hususunda bu kanunun ilgili hükümleri uygulanır.

Bu kurumlarda 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerden alınabilecek kadrolar ve ek gösterge verilecek görevler genel ve katma bütçeli kuruluşlarda bu derecelere tahsis edilmiş kadroların sayısı ve görev nitelikleri gözönünde bulundurulmak suretiyle her yıl Bakanlar Kurulu tarafından tespit edilir.

Bu kurumlarda yönetim kuruluna katılacak işçi üyeler ile kamu kesimi dışından gelecek işveren temsilcisi üyelere diğer yönetim kurulu üyelerine ödenen tutarda (ek gösterge dahil) ödeme yapılır.

Bu madde kapsamına giren kurumların genel müdürleri ile genel müdür muavinleri hakkında 657 sayılı Kanunun istisnai memurlarla ilgili hükümleri uygulanır.Ek Geçici Madde 10 – (Ek: 31/7/1970 - 1327/90 md.; Mülga: 11/11/1983 - 2954/64 md.)

Ek Geçici Madde 11 – (Ek: 31/7/1970 - 1327/90 md.)

Ek geçici 9 uncu ve 10 uncu maddelerde yazılı kurumlarda çalışan personelin sınıflara ve derecelere intibaklarında bu kanunun intıbak hükümleri uygulanır.

Tiyatro, opera, bale sanatkarları ve orkestra teknik personeli:

Ek Geçici Madde 12 – (Ek: 31/7/1970 - 1327/90 md.; Değişik: 23/12/1972 - KHK 2/4 md.)

Devlet Tiyatro, Opera ve Balesinin özel kanunlarına göre, stajyer, uzman memurlar, uygulatıcı uzman memurlar, sanatkar olarak çalışan personeli hakkında, bu Kanun esasları çerçevesinde hazırlanacak kendi özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar, 10/6/1949 tarihli ve 5441 sayılı Kanun, 14/7/1970 tarihli ve 1309 Sayılı Kanun, 14/7/1970 tarihli ve 1310 Sayılı Kanun ile bu kanunlarda atıf yapılan kanun hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. Ancak:

A) 14/7/1970 tarihli ve 1309 sayılı Kanunun 12 nci maddesi ile 14/7/1970 tarih ve 1310 Sayılı
Kanunun 10 uncu maddesinde idari sözleşme ücret limitleri aşağıdaki tutarlara ükseltilmiştir.

Stajyerler 1650

Sahne uygulatıcıları (Uzman memurlar) 1100 - 3700

Sanat uygulatıcıları (Uygulatıcı uzman memurlar) 1500 - 5000

Sanatkar memurlar 2000 - 7000

Bu tutarlara 1309 Sayılı Kanunun 17 nci, 1310 Sayılı Kanunun ek 4 üncü maddesine göre herhangi bir zam yapılamaz. Yukarıdaki limitler Devlet memurları göstergelerine uygulanacak katsayı nedeniyle husule gelecek artış veya eksiliş oranında artırılır veya eksiltilir.

B) Devlet Memurları Kanununun derece yükselmesi ve kademe ilerlemesine ilişkin hükümleri gözönünde bulundurulmak suretiyle;

1 - Stajyerlerin emekli keseneklerine esas ücret dereceleri, 1327 Sayılı Kanuna ekli gösterge tablosundaki 10 uncu derecenin ilk kademesinden başlar ve bu derecenin;

2 - Sanatkarların emeklilik keseneklerine esas ücret dereceleri, 9 uncu derecenin ilk kademesinden başlar ve 1 inci derecenin;

3 - Sanat uygulatıcıların (uygulatıcı uzman memurların) emekli keseneğine esas ücret dereceleri 10 uncu derecenin ilk kademesinden başlar ve 4 üncü derecenin;

4 - Sahne uygulatıcılarının (uzman memurların) emekli keseneklerine esas ücretleri 13 üncü derecenin ilk kademesinden başlar ve 6 ncı derecenin;

son kademesine kadar yükselir.

C) Devlet Tiyatrosu ile Devlet Opera ve Balesinin, Orkestra üyeleri hakkında da (A) ve (B) bentlerinde yazılı hükümlere göre işlem yapılır.

D) Devlet Tiyatro, Opera ve Balesinin (A) bendinde tespit edilen personelin dışında kalan personeli hakkında Devlet Memurları Kanununun (1327 Sayılı Kanunun 90 ıncı maddesiyle eklenen ek geçici 20 nci maddesi hükümleri hariç) bütün hükümleri uygulanır.

Bu madde kapsamına giren kurumlarda hizmet sözleşmeleri Maliye Bakanlığının olumlu görüşüne dayanılarak yapılır.

(Ek: 29/11/1984 - KHK - 243/35 md.; Değişik: 4/3/1987 - KHK 272/1 md.) Kültür ve Turizm Bakanlığının sanatla ilgili merkez ve taşra birimlerine bağlı olarak çalışan orkestra, koro ve topluluk sanatçıları, sanatkarları ve sanatçı öğretmenleri ile stajyerleri hakkında da bu maddenin (B) ve (D) bendlerinde yer alan hükümler uygulanır. Halen görevde bulunanların durumları da buna göre yeniden düzenlenir.

Belediye Opera ve Tiyatroları, Şehir ve Belediye Konservatuvar ve Orkestrası:

Ek Geçici Madde 13 – (Ek: 31/7/1970 - 1327/90 md.; Değişik: 23/12/1972 - KHK 2/4 md.)

Belediye Opera ve Tiyatroları ile Şehir ve Belediye Konservatuvar ve Orkestralarının teknik bünyeye dahil olan stajyer, uzman memurlar uygulatıcı uzman memurlar ve sanatkarlar hakkında kendi özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar 29/7/1960 tarih ve 37 sayılı Kanun ile bu Kanunla atıf yapılan kanun hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. Ancak;

A) Teknik bünyeye dahil stajyer ve sanatkarların sözleşme ücretleri ve emeklilik keseneğine esas aylıkları bakımından başlangıç ve en son yükselebilecekleri derece ve kademeleri hakkında, bu Kanunun ek geçici 12 nci maddesinin (A) bendi ile (B) bendinde tesbit edilen taban ve tavan rakamları uygulanır.

Şu kadar ki, belediye meclisleri bahsi geçen sanatkarlar ve stajyerler için ek geçici 12 nci maddenin (A) bendi ile yükseltilen sınırlardan daha aşağı ücret tesbitine yetkilidir.

B) Belediye Opera ve Tiyatroları ile Şehir ve Belediye Konservatuvar ve Orkestralarında çalışan ve (A) bendinin dışında kalan personel hakkında bu Kanunun belediyeler personeli ile ilgili hükümleri uygulanır.

Bu madde kapsamına giren kurumlarda hizmet, sözleşmeleri Maliye Bakanlığının olumlu görüşüne dayanılarak yapılır.

(Ek: 30/5/1973 - KHK 5/13 md.) Bu madde kapsamına giren Kuruluşların 29/7/1960 tarihli ve 37 sayılı kanun kapsamına girmeyen teknik bünyeye dahil stajyer, uzman memur, uygulatıcı uzman memur ve sanatkarları hakkında ek geçici 12 nci maddenin (B) bendi hükmü uygulanır.

Cumhurbaşkanlığı senfoni orkestrası üyeleri:

Ek Geçici Madde 14 – (Ek: 31/7/1970 - 1327/90 md.; Değişik: 23/12/1972 - KHK 2/4 md.)

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının 6940 Sayılı Kanuna göre teknik kuruluşuna dahil olan personeli hakkında bu Kanun esasları çerçevesinde hazırlanacak kendi özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar, 6940 Sayılı Kanun hükümleri ile bu Kanunun atıf yaptığı kanun hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

Ancak;

A - Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası teknik kuruluşuna dahil üyelerinin aylıklarının hesabında bu kanuna ek gösterge tablosu esas alınır.

B - Devlet Memurları Kanununun derece yükselmesi ve kademe ilerlemesine ilişkin hükümleri gözönünde bulundurulmak suretiyle;

1) Stajyerler 10 uncu derecenin ilk kademesinden işe başlarlar ve bu derecenin son kademesine,

2) Sanatkarlar 9 uncu derecenin ilk kademesinden işe başlarlar ve 1 inci derecenin son kademesine,

kadar yükselebilirler.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının özel kanununa göre teknik kuruluşu dışında kalan personeli hakkında Devlet Memurları Kanununun bütün hükümleri uygulanır.

(Ek: 30/5/1973 - KHK 5/14 md.) Bu madde hükümleri Devlet Senfoni Orkestrası personeli hakkında da uygulanır.

Tiyatro, opera, bale sanatkarları ile orkestra teknik personelinin intibakı:

Ek Geçici Madde 15 – (Ek: 31/7/1970 - 1327/90. md.; Değişik: 15/5/1975 - 1897/2 md.)

Ek geçici 12 ve 13 üncü maddelerde yazılı personelin emeklilik, ek geçici 13 üncü maddenin son fıkrasında ve ek geçici 14 ve 17 nci maddede yazılı personelin aylık bakımından intibakında bu maddelerin başlangıç dereceleri esas alınmak suretiyle ve söz konusu maddelerde yazılı görevler ile 87 nci maddede sayılan kurumlarda; ek geçici 12, 13 ve 14 üncü maddelerde yazılan sanatkar, sanatkar öğretmen, stajyer sanatkar ve sanatkar niteliğindeki hizmetlerde ve hazırlık kıtası ile okul dönemi dahil yedek subaylıkta (muvazzaflık dışında geçen süre dahil), yedek subay öğretmenlikte ve muvazzaf ve ihtiyat erlikte geçen süreler her yıl için bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir.

Ancak, ek geçici 12 nci maddenin (B) bendinin 3 üncü fıkrasında belirlenen sanat uygulatıcılarından yüksek öğrenim görmüş olanlarla, 4 üncü fıkrasında belirlenen sahne uygulatıcılarından lise, lise dengi veya yüksek öğrenim görmüş olanların emekli keseneğine esas başlangıç dereceleriyle yükselebilecekleri derecelerin tespitinde 36 ncı madde hükümleri uygulanır

1309 ve 1310 sayılı kanunlarda yazılı orkestra yönetim kurulu, teknik kurul ve sanat ve yönetim kurulu tarafından tespit edilen ücretler ek geçici 12 ve 13 üncü maddelerde yazılı personelin halen almakta oldukları brüt aylık tutarlarından az olduğu takdirde, ilgililerin ücretleri bu aylık seviyesine yükselinceye kadar aradaki fark ödenmeye devam olunur. Bunların, ücretlerinin azaltılmış olması, emeklilik keseneğine esas aylık derece ve kademeleri yönünden kazanılmış haklarını ihlal etmez.

Ek geçici 12 nci maddenin (B) bendinin 2 nci fıkrasında belirtilen sanatkarlardan 4 yıllık yüksek öğrenim üstü öğrenim yapan sanatkarlar ve daha ileri uzmanlık öğrenimi yapan sanatkarlarla, 3 üncü fıkrada belirlenen sanat uygulatıcılarından yüksek öğrenim görmüş olanlarla 4 üncü fıkrasında belirlenen sahne uygulatıcılarından lise, lise dengi veya yüksek öğrenim görmüş olanların emekli keseneğine esas başlangıç dereceleriyle yükselebilecekleri derecenin tespitinde 36 ncı madde hükümleri uygulanır.

Bu madde kapsamına giren personelin intibakları bir defa da ek geçici 2, 3 ve 4 üncü maddeler hükümlerine göre yapılır ve bu iki intibaktan personelin lehine olan esas alınır.

Devlet sanatçıları ve sanatkarlar: (1 )

Ek Geçici Madde 16 – (Ek: 31/7/1970 - 1327/90 md.; Değişik:12/2/1982 - 2595/16 md.)

Teknik bünyeye dahil olmayan ve haklarında Devlet Memurları Kanunu hükümlerinin uygulanması gerekenler hariç, bu Kanunun Ek Geçici 12, l3 ve 14 üncü maddeleri kapsamına dahil personel ile Kültür ve Turizm Bakanlığının sanatla ilgili merkez ve taşra birimlerine bağlı olarak çalışan orkestra, koro ve topluluk sanatçıları, sanatkarları ve sanatçı öğretmenleri ile Devlet sanatçıları söz konusu maddelerin mali hükümlerine bağlı kalınmaksızın sözleşmeli olarak çalıştırılabilirler. (2)

Sanatçı sıfatını kazananlardan yönetici kadrolara atananlar da, bu kadrolar karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılabilirler.

(Değişik: 22/8/1989 - KHK - 378/5 md.) Yukarıdaki fıkralara göre sözleşmeli olarak çalıştırılacakların sözleşme esasları, bunlara ödenebilecek ücretin üst sınırları ve sağlanacak sosyal yardımlar ile diğer mali haklar; ilgili bakanlığın önerisi ve Maliye ve Gümrük Bakanlığının görüşü üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır.

(Değişik: 9/4/1990 - KHK - 418/14 md.; İptal: Ana. Mah.nin 5/2/1992 tarih ve E. 1990/22, K. 1992/6 sayılı Kararı ile; Yeniden düzenleme: 18/5/1994 - KHK - 527/12 md.) Bu şekilde sözleşme ile çalıştırılanlar, kesenekleri kendilerince ve kesenek karşılıkları da kurumlarınca karşılanmak üzere, T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilirler. Sanatçı, Sanatkar, Sanatçı Öğretmenler ile Devlet sanatçılarının emeklilik kesenekleri bu Kanuna ekli (I) sayılı Ek gösterge cetvelinde kadroları teknik hizmetler sınıfında yer alan mühendisler için öngörülen ek göstergeler esas alınır. Ancak yönetici kadrolar karşılık gösterilerek sözleşme ile çalıştırılanların emeklilik kesenekleri bu kadrolar için saptanmış bulunan ek göstergelerden düşük olamaz.

Genelkurmay Başkanlığı Mehteran Bölüğü Sanatkarları:

Ek Geçici Madde 17 – (Ek: 31/7/1970 - 1327/90 md.; 30/5/1974 - KHK/l2; Aynen kabul: 15/5/1975 - 1987/2 md.)

Genelkurmay Başkanlığı Mehteran Bölüğü sanatkarları hakkında kendi özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar aşağıdaki hükümler uygulanır.

A) Sözü edilen sanatkarların aylıklarının hesabında bu kanuna ekli gösterge tablosu esas alınır.

B) Bu Kanunun derece yükselmesi ve kademe ilerlemesine ilişkin hükümleri gözönünde bulundurulmak suretiyle;

1) Stajyerler 10 uncu derecenin ilk kademesinden işe başlarlar ve bu derecenin son kademesine,

2) Sanatkarlar 9 uncu derecenin ilk kademesinden işe başlar, birinci derecenin son kademesine,

kadar yükselebilirler.

Bunların intibakları ek geçici 15 inci maddedeki hükümler dairesinde yapılır.

——————————

(1 ) 2/9/1983 tarih ve 78 sayılı K.H.K.'nin 6 ncı maddesi ile getirilen istisna: "657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik ek geçici 16 ncı maddesine göre üniversitelere bağlı konservatuvarlarda istihdam edilecek sanatçılar için kadro şartı aranmaz."

(2) Birinci fıkrada yer alan "Kültür ve Turizm Bakanlığının sanatla ilgili merkez ve taşra birimlerine bağlı olarak çalışan orkestra, koro ve topluluk sanatçıları" ibaresi 4/3/1987 tarih ve 272 sayılı K.H.K. ile getirilmiş ve metne işlenmiştir.

Bu Kanuna tabi kurumlarda işçi statüsünde çalışanlar ile sözleşmeli personel hakkında uygulanacak hükümler:

Ek Geçici Madde 18 – (Ek: 31/7/1970 - 1327/90 md.; Değişik: 15/5/1975 - 1897/2 md.)

Bu Kanuna tabi kurumlarda işçi statüsünde çalışmakta olup da fiilen yaptıkları iş dolayısıyle memur tanımına girenlerden memur statüsüne geçirilenler ile 30/11/1970 tarihinde özel kanunlarına göre veya dış teknik yardım fonlarından ücret alarak, bu kanunun 4 üncü maddesine göre sözleşmeli çalışanlardan intibakı yapılanlar ve sözleşmelerinde yazılı süreler 30/11/1970 tarihinden sonra sona erip de sözleşmelerini yenilemiş bulunan personelden yeni sürenin sonunda memurluğa geçmek isteyenlerin intibakı, ek geçici 2 ve 3 üncü maddeler hükümlerine göre yapılır.

657 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan kurumlar mensuplarına uygulanacak katsayı:

Ek Geçici Madde 19 – (Ek: 31/7/1970 - 1327/90 md.; Değişik: 23/12/1972 - KHK 2/4 md.)

Bu Kanunun ek geçici 6, 7, 9, 12, 13 ve 14 üncü maddelerinde yazılı olanların aylık miktarlarının tesbitinde de Genel Bütçe Kanunu ile Devlet memurları için kabul olan katsayı uygulanır.

Memur Yardımlaşma Kurumu Keseneği:

Ek Geçici Madde 20 – (Ek: 31/7/1970 - 1327/90 md.; Mülga: 12/2/1982 - 2595/19-a md.)

Ek geçici 7, 9, 12,13 ve 14 üncü maddeler kapsamına giren personele, bu kanuna tabi memurlara, ödenenler dışında ödeme yapılamıyacağı ve bunlara uygulanacak diğer hükümler:

Ek Geçici Madde 21 – (Ek: 31/7/1970 - 1327/90 md.; Değişik: 15/5/1975 - 1897/2 md.)

(Değişik: 22/10/1981 - 2543/1 md.) Ek Geçici 7, 9, 12, 13 ve 14 üncü maddeler kapsamına giren personele bu Kanuna tabi memurlara ödenenler dışında herhangi bir ödeme yapılamaz. Ancak, 440 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi hükümleri ile 30. ve geçici 7 nci maddesindeki haklar saklıdır.

178 inci maddenin, (1, 2, 3 üncü derece yönetici kadrolarında bulunanlara fazla mesai ödenmez) hükmü, TRT'nin haber ve program hizmetlerinde çalışan elemanlarla Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi personeline uygulanmaz.

Bu Kanunun : İkinci görev yasağı, ikinci görev verilecek memurlar ve görevler ders görevi ve konferans ücreti, iş güçlüğü zammı, iş riski zammı, mali sorumluluk tazminatı (Kasa açığından sorumlu olan veznedarlar, nakit ve kıymet muhafızları ve diğer görevlilere verilen kasa tazminatları) eleman temininde güçlük zammı, avukatlık ücreti, fazla çalışma ücreti ile diğer özlük ve sosyal haklarla ve istihdan şekilleriyle ilgili hükümleri birinci fıkrada yazılı personel hakkında da uygulanır.

Ek geçici 12 nci ve 13 üncü maddeler kapsamına giren personel hakkında 5441, 1309, 1310, 37 ve 6940 sayılı kanunların bütün hükümleri aynen uygulanır, Devlet Tiyatroları, Devlet Opera ve Balesi, Senfoni Orkestraları ve Devlet Konservatuvarlarında görevli sanatkar ve sanatkar yöneticileri ile, belediyelere bağlı tiyatro, opera ve orkestralarda görevli sanatkarların sahne ve sanatla ilgili çalışmalarında bütün hizmetlerin yürütülmesinde başka iş ve hizmet yasağına ilişkin hükümler uygulanmaz.Ek Geçici Madde 22 – (Ek: 31/7/1970 - 1327/90 md.)

Bu kanunun ek geçici 1 - 6, 8, 10, 11, 15, 16, 17 ve 18 inci maddeleri uyarınca yapılacak intıbaklarda, personelin Genel Kadro Kanununun yürürlüğe girdiği tarihteki hukuki durumları esas alınır.

Ek Geçici Madde 23 – (Ek: 31/7/1970 - 1327/90 md.)

Bu kanunun uygulanmasında yeterli hüküm olmaması dolayısiyle kesin bir şekilde halledilmesine imkan bulunmıyan durumları, kanunun benzer hükümleri ile genel ilkelerini dikkate almak suretiyle çözümlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. (1)

Bakanlar Kurulu karariyle çözümlenen haller için en kısa zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisine gerekli Kanun tasarısı sevk edilir.

Ek Geçici Madde 24 – (Ek: 31/7/1970 - 1327/90 md.)

Bu kanunun 43 üncü maddesi uyarınca gösterge rakamlarına 50, 100, 150 veya 200 rakamları eklenmek suretiyle hangi görevlere ödeme yapılacağı ve 50 ila 70 arasındaki göstergelerin hangi memuriyetler için alınacağı, kanunun ilk uygulama yılında Bakanlar Kurulunca tespit edilir ve tespit tarihini takip eden ay başından itibaren ödeme yapılmaya başlanır. Tespit edilen bu görevler 1971 yılı Bütçe Kanunu ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgisine sunulur.

Ek Geçici Madde 25 – (Ek: 31/7/1970 - 1327/90 md.)

Yasama organı üyeleriyle dışardan atanan bakanlardan emekliliklerini devam ettirenler, Yasama organından veya memuriyetten emekli olanların, kazanılmış haklarını teşkil eden emekli keseneklerine, esas olan derecelerine gösterge tablosunda tekabül eden dereceler üzerinden intıbakları yapılır ve emeklilikleri düzenlenir.

Ek Geçici Madde 26 – (Ek: 31/7/1970 - 1327/90 md.)

Halen teşkilat kanunu ve kadroları bulunmıyan bakanlıklar için Genel Kadro Kanunu ile alınacak kadrolara, bu bakanlıklarda çalışıp kadroları bağlı ve ilgili kuruluşlarda bulunan personelden, bakanlıkça lüzum görülenlerin fiilen ifa ettikleri görevlere tayin ve intıbakları bu kanun hükümlerine göre yapılır.

Ek Geçici Madde 27 – (Ek: 31/7/1970 - 1327/90 md.; Mülga 15/5/1975 - 1897/2 md.)

36 ncı maddenin (A) bendinin 11 inci fıkrasında sayılan memurlukları özel kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine dayanılarak almış bulunanların durumları:

Ek Geçici Madde 28 – (Ek: 31/7/1970 - 1327/90 md.; Değişik: 15/5/1975 - 1897/2 md.)

36 ncı maddenin (A) bendinin 11 inci fıkrasında sayılan unvanları ve belediyelerdeki teftiş heyetlerine dahil müfettiş unvanlarını söz konusu fıkrada belirtilen

——————————

(1 ) Bu madde hükmü; Anayasa Mahkemesi'nin 15/2/1977 tarih ve E. 1976/50, K. 1977/13 sayılı Kararı ile 28/11/1970 tarih ve 7/1636 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 inci maddesinin kapsamına girenler açısından iptal edilmiştir: (R.G.: 31/7/1977-15952).

şartlarla kazanmamış olmakla beraber, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine dayanarak almış bulunanların intibakları yapılırken, bunların söz konusu fıkrada belirtilen unvanları bu fıkrada gösterilen şekilde almış oldukları kabul edilmek suretiyle bir defaya mahsus olmak üzere işlem yapılır.

Doktora Master ve Uzmanlık yapanların intibaklarında değerlendirilecek süre:

Ek Geçici Madde 29 – (Ek: 31/7/1970 - 1327/90 md.; Mülga; 15/5/1975 - 1897/2 md.)

Ek Geçici Madde 30 – (Ek: 31/7/1970 - 1327/90 md.; Değişik: 30/5/1974 - KHK - 12/2, Aynen kabul: 15/5/1975 - 1897/2 md.)

Bu Kanunun ek geçici 9 uncu maddesinde yazılı kurumlardan özel kanunlarla kurulmuş ve sermayesinin % 60'ından fazlası Hazineye ait olanların, mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alınan genel müdürlük müfettiş yardımcıları, kendi özel kanunları çıkıncaya kadar, Devlet Personel Başkanlığınca düzenlenecek özel yeterlik sınavı yönetmeliklerine göre yapılacak sınavda başarı göstererek müfettişliğe atanmaları sırasında, 36 ncı maddenin (A) bendinin 11 inci fıkrası ile Bakanlık müfettişlerine tanınan haklardan yararlanırlar.

Söz konusu kurumlar müfettişlerinden bu unvanı ek geçici 28 inci maddede belirtilen şartlarla almış olanlar hakkında ek geçici 28 inci madde hükümleri uygulanır.

Bu Kanun kapsamı dışında kalan kurumlar personeline 68 inci maddenin uygulanacağı:

Ek Geçici Madde 31 – (Ek: 31/7/1970 - 1327/90 md.; Değişik: 23/12/1972 - KHK - 2/4 md.)

Kendi özel kanunları çıkıncaya kadar bu Kanun kapsamı dışında kalıp da aylıklarını bu Kanuna göre almakta olan ve bu kanunun ek geçici 6, 9, 10, 12, 13 ve 14 üncü maddeleri kapsamına giren kurumlarda, sınıfların 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerindeki kadrolarına 68 inci maddedeki şartlar ve atanmasındaki usule göre aşağı derecelerden memur atanabilir.

Ek Geçici Madde 32 – (Ek: 31/7/1970 - 1327/90 md.)

"Maarif Vekaleti tarafından idare edilecek mektep pansiyonları hakkındaki 1838 numaralı Kanunun bazı maddelerinin tadiline ve bu kanuna bazı hükümler ilavesine dair" 2005 sayılı Kanuna dayanılarak Bütçe Kanununa bağlı "N" cetveli ile alınan kadrolarda istihdam olunanlar hakkında, 2005 sayılı Kanunda değişiklik yapılıncaya kadar; bu kanun hükümleri uygulanır.

Ek Geçici Madde 33 – (Ek: 31/7/1970 - 1327/90 md.)

Bu kanunun mali hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihle 28/2/1971 tarihi arasında bağlanacak emekli, malûllük dul ve yetim aylıkları, yapılacak intıbakların sona erdirilmesine intizaren bu kanunun yürürlüğünden önceki aylık tutarlarına göre hesap edilir.

Ek Geçici Madde 34 – (Ek: 31/7/1970 - 1327/90 md.)

Bu kanunun mali hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihle 28/2/1971 tarihi arasında T.C. Emekli Sandığına tabi iştirakçilerden alınacak kesenek, (giriş aidatı ve artış farkları dahil) karşılık ve % 1 nispetindeki ek karşılıklar yeni tutarlar üzerinden tespit edilmekle beraber, bunlardan eski aylık tutarlarına veya emekli keseneğine esas aylıklara isabet eden miktarlar T.C. Emekli Sandığına gönderilir. Sandığa ödenmiyecek miktarlar hakkında 1970 yılı Bütçe Kanununun 21 inci maddesi hükmü uygulanır.

Ek Geçici Madde 35 – (Ek: 31/7/1970 - 1327/90 md.)

Evvelce, 36 ncı maddede yazılı genel idare sınıfının 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerindeki görevlerde bulunmuş olup da sonradan daha aşağı derecelerdeki görevlere atananların, emeklilik kesenekleri evvelce iktisap etmiş oldukları yukarı derecelerdeki aylıkları üzerinden kesilir ve emeklilikleri bu derecelerden düzenlenir.

Ek Geçici Madde 36 – (Ek: 31/7/1970 - 1327/90 md.; Mülga: 15/5/1975 - 1897/2 md.)

Ek Geçici Madde 37 – (Ek: 31/7/1970 - 1327/90 md.)

Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce burslu olarak öğrenim yapmak veya bilgi, görgü, ihtisaslarını artırmak veya incelemelerde bulunmak üzere yurt dışına çıkmış Devlet memurları ile burslu olarak yurt dışında öğrenim yapmaları kurumları ve ilgili yabancı ülkenin görevli kuruluşu arasında kararlaştırılmış olanlara, yurt dışındaki öğrenimleri süresince aylık ve ücretleri, bu Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümlerle tespit edilmiş tutarlar üzerinden kendilerine ödenir.

Ek Geçici Madde 38 – (Ek: 1/9/1972 - KHK 1/1. md.; İptal: 23/10/1972 tarih ve 7/5225 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı.)

Memurlardan üst derecede öğrenim sayılmayan mesleki öğrenim görenlere kademe ilerlemesi uygulanacağı:

Ek Geçici Madde 39 – (Ek: 23/12/1972 - KHK - 2/4 md.; Mülga: 15/5/1975 - 1897/2 md.)

Dışişleri Bakanlığı dış kuruluşlarında çalışan hizmetlilerin intibakı:

Ek Geçici Madde 40 – (Ek: 23/12/1972 - KHK - 2/4 md.; Değişik: 8/10/1973 - KHK 8/20 md.)

Dışişleri Bakanlığı dış kuruluşlarında (D) cetvelinden alınan torba kadrolarda istihdam edilmeleri sebebiyle emeklilikle ilgilendirilmeleri gerekirken ücretlerinden emeklilik keseneği kesilmeyen hizmetlilerin, 4644 ve 5434 sayılı Kanunlar hükümlerine göre 1/12/1944 tarihinden sonra geçen hizmet süreleri dikkate alınmak ve aldıkları ücretler uygun olmak şartıyla ek geçici 3 üncü madde esasları dairesinde emeklilik keseneğine esas aylık dereceleri tespit edilir ve bunlardan 30/11/1970 tarihinde görevde bulunanlar bu dereceler üzerinden Devlet memurluğuna intibak ettirilirler.

Bu suretle, intibakları yapılanların her derecede geçirdikleri süre içinde almaları lazım gelen emeklilik keseneğine esas aylıklardan bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar kesilmesi gereken kesenekler adlarına borç kaydedilir ve aylıklarından ayrıca % 10 kesilmek süretiyle Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına ödenir. Karşılıkları aynı süre içinde kurumlarınca Sandığa ödenir.

Ancak yukarıdaki esaslara göre intibakları yapılanlardan, bu Kanunun 4 üncü maddesinin (D) fıkrası uyarınca Bakanlar Kurulu Kararı ile işçiler eliyle gördürülmesi kararlaştırılacak olan hizmetlerde çalışmakta bulunanlar, 1/6/1973 tarihinden itibaren işçi statüsüne geçirilirler ve haklarında Sosyal Sigortalar Kanunu hükümleri uygulanır.

Dışişleri Bakanlığı dış kuruluşlarında bütçe kanunlarındaki hükümler uyarınca 1/12 / 1970 tarihi ile 31 / 5 / 1973 tarihleri arasında torba kadrolarda istihdam edilmek üzere yeniden işe alınan personelden öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceyi aşmamak şartiyle belirli bir barem veya emeklilik derecesi olanlar bu derecelerden, açıktan atananlar ise 36 ncı maddedeki giriş derecesinden Devlet memurluğuna intibak ettirilirler.

Bunların göreve başladıkları tarih ile 31/5/1973 tarihi arasında geçen hizmet süreleri kademe ilerlemesi olarak verilir. Öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceyi aşmamak kaydiyle 68 inci maddedeki kanuni bekleme süresini dolduranlarda bu süre derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir. Bunlara durumlarına uygun unvan, sınıf ve derecelerden Bakanlar Kurulunca ihdas edilecek kadrolar tahsis edilir.

(Ek: 15/1/1974 - KHK - 9/5 md.) Yukarıki fıkralara göre intibakı yapılanların, intibakları neticesi girecekleri sınıfların derece ve kademelerinden alacakları emsalli aylığa tekabül eden döviz miktarı, 31/5/1973 tarihinde aldıkları döviz miktarından aşağı olduğu takdirde aradaki fark kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi suretiyle giderilinceye kadar, kendilerine ödenmekte devam olunur.

İntibaklar sırasında görevde olmayanlar hakkında uygulanacak işlem:

Ek Geçici Madde 41 – (Ek: 23/12/1972 - KHK- 2/4 md.; Değişik: 15/5/1975 - 1897/2 md.)

Personelinin intibakı bu Kanun hükümlerine göre yapılan kurumlarda 1/3/1970 veya 1/3/1975 tarihlerinde yahut bu iki tarih arasında görevde bulunmamış olanların intibakı yapılmaz.

Bu durumda olanlardan sonradan göreve girmek isteyenler hakkında aşağıdaki şekilde işlem yapılır.

A) 1/3/1975 tarihinde;

a) Askerlik görevini yapmakta olanlar,

b) Özel okullarda yöneticilik ve öğretmenlik görevlerinde bulunanlar (Sadece Milli Eğitim Bakanlığı emrinde görev kabul etmiş olmaları şartıyle),

c) 1416 sayılı Kanuna göre yurt dışında öğrenim yapmakta olanlar,

d) 4489 sayılı Kanun ile bu Kanunun 77 nci maddesine dayanılarak yabancı bir memleket veya uluslararası bir kuruluşta görevli bulunanlar,

e) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinde, belediye başkanlığında, illerin daimi komisyon üyeliğinde bulunanlar,

Bu Kanunun ek geçici maddeleri ile getirilmiş bulunan intibak hükümleri dairesinde intibak ettirilecekleri derece ve kademe ile göreve alınabilirler.

B) Görevde bulunmamaları (A) bendinde belirtilen nedenlere dayanmıyanlardan, çeşitli barem ve personel kanunlarına veya T.C. Emekli Sandığı Kanununa göre kazanılmış hakkı olanlar evvelce kazandıkları barem veya emeklilik dereceleri (Bu derece sınıf ve öğrenim durumlarına göre 36 ncı madde ile tespit edilen yükselebilme derecesini geçmişse, 36 ncı maddede tespit edilen yükselebilme derecesi) ve bu derecede geçirilen süre gözönüne alınmak suretiyle tespit edilecek kademe ile göreve alınabilirler.

Mecburi hizmetlilerin yükümlülüklerinin ortadan kalkması:

Ek Geçici Madde 42 – (Ek: 23/12/1972 - KHK - 2/4 md.)

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mecburi hizmetle yükümlü olup da, hizmetlerine lüzum olmadığına ilgili kurumun teklifi ve Maliye Bakanlığının uygun görüşüne dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilenlerin bu yükümlülükleri ortadan kalkar.

1, 2, 3 ve 4 üncü derece görevlere 1/12/1971 tarihinden sonra atananların bu görevlerde evvelce geçen sürelerinin değerlendirilmesi:

Ek Geçici Madde 43 – (Ek: 23/12/1972 - KHK - 2/4 md.)

Kurumların, Bakanlar Kurulunca tespit edilen 1, 2, 3 ve 4 üncü derece görevlerine 1/12/1971 tarihinden sonra atananların, bu tesbitle belirlenen aynı derecedeki görevlerde evvelce bulundukları süreler (emeklilik bakımından kazanılmış hak sayılmamak şartıyla) atandıkları yeni görevlerde kademe ilerlemesi verilmek suretiyle değerlendirilir.

Aylık ve yevmiye tutarları arasındaki farkın tanımı:

Ek Geçici Madde 44 – (Ek: 23/12/1972 - KHK 2/4 md.)

Geçici 5, 6, 8 ve 13 üncü maddelerde geçen aylık ve yevmiye tutarları arasındaki fark bu maddelerde sözü edilen ödemelerin net tutarları arasındaki farktan Memur Yardımlaşma Kurumu keseneği ile tasarruf bonosu kesintisi düşüldükten sonra artan kısmı ifade eder.

Yeni vergi kanunları çıkarılması vergi oranlarında veya emekli keseneklerinde artış veya katsayıdaki düşme gibi sebepler bu farkı arttırıcı yönde etkilemez.

İntibak işlemlerini yapacak mercii:

Ek Geçici Madde 45 – (Ek: 23/12/1972 - KHK - 2/4 md.; Mülga: 15/5/1975 - 1897/2 md.)

68 inci madde uyarınca yapılacak atamalarda dikkate alınacak süreler:

Ek Geçici Madde 46 – (Ek: 23/12/1972 - KHK - 2/4 md.)

Kararnamenin 1 inci maddesi ile değiştirilen 68 inci maddenin (yasama organı üyeliğinde ve muvazzaf askerlikte-yedek subaylıkta okul devresi dahil-geçen süreler 10 yıllık sürenin hesabında dikkate alınır) hükmü, 1327 sayılı Kanunla değişik 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesi uyarınca 1/12/1970 tarihinden sonra yapılan atamalar hakkında da uygulanır.

Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı ile Geliştirilecek Haşhaş İkame Bölgesi Teşkilatında çalıştırılacakların istihdam esasları:

Ek Geçici Madde 47 – (Ek: 23/12/1972 - KHK - 2/4 md.)

Toprak ve Tarım Reformu uygulamaları ve Geliştirilecek Haşhaş İkame Bölgesi Projeleri ile ilgili hizmetlerde bu hizmetlerin devamı süresince ve karşılıkları bu amaçla kurulan fonlardan ödenmek üzere, çalıştırılacaklar hakkında aşağıdaki hükümler uygulanır.

A) Devlet memurları ile bu Kanunun ek geçici 6 ve 9 uncu maddeleri kapsamına giren kuruluşların personeline, Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığının ve Geliştirilecek Haşhaş İkame Bölgesi Teşkilatının kadrolu veya kadrosuz hizmetleri (175 inci madde hükümleri saklı kalmak şartiyle) Bakanlar Kurulunca tespit edilecek ücret karşılığında ikinci görev olarak verilebilir.

B) Sözü edilen kuruluşlarda, Bakanlar Kurulunca tespit edilecek ücret karşılığında, Devlet Memurları ile ek geçici 6 ve 9 uncu maddeler kapsamına giren kuruluşların personelinin de sözleşme ile çalıştırılmaları mümkündür.

Bu şekilde sözleşme ile çalıştırılacak personel, görevlerinden aylıksız izinli ayrılmış sayılırlar. Ve memuriyetleri ile buna ait her türlü hak ve yükümlülükleri devam eder. Bu gibilerin izinli oldukları süre genel hükümler çerçevesinde kademe ilerlemesinde ve derece yükselmesinde değerlendirilir.

Ancak, 68 inci maddeye göre kazanılmış hak aylıklarının üzerindeki kadroları işgal edenlerin bu süreleri kadro aylığını kazanılmış hak olarak alıncaya kadar kademe ilerlemesi ve derece yükselmesinde doğrudan doğruya dikkate alınır. Ayrıca 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa göre verilmesi gereken kesenek ve karşılıklar ilgililer tarafından ödenmek şartiyle bu süreler fiili hizmet olarak emeklilik mükteseplerinde hesaba katılır.

Bu memurlara, yukarıda anılan teşkilatta aylıksız izinli olarak çalıştıkları süreler karşılığında, asıl bağlı oldukları Kuruluşa karşı herhangi bir mecburi hizmet yüklenemez.

Ek Geçici Madde 48 – (Ek: 23/12/1972 - KHK - 2/4 md.)

Özel kanununda değişiklik yapılıncaya kadar;

a – MİT Müsteşarlığında özel görevlerin ifası için sözleşmeli olarak çalıştırılacaklar hakkında 4 üncü maddedeki sözleşmeli personel istihdamına ilişkin şartlar aranmaz. Bunların hizmete alınmalarında, Başbakan yetkilidir.

b - MİT Mensuplarından Teşkilat'ta çalışmalarında hizmetin gereği olarak sakınca görülenler, Başbakanlık Teşkilatında başka bir göreve, MİT Müsteşarlığının teklifi ve Başbakanın onayı ile atanırlar.

Ek geçici 8 inci madde kapsamına girenlerin intibakı:

Ek Geçici Madde 49 – (Ek: 30/5/1973 - KHK - 5/18 md.; Değişik: 15/5/1975 - 1897/2 md.)

Ek geçici 8 inci madde kapsamına girenlerden 30/11/1970 tarihinden önce yüksek öğrenimlerini tamamlamış ve hizmete başlamış olanların 10 ve 11 inci derecelerdeki kanuni yükselme süreleri ile master ve doktora yapanların girdikleri ilk ve bunu takibeden derecelerde geçirdikleri süreleri, 30/11/1970 tarihindeki hukuki durumları esas alınarak, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi, kanuni yükselme sürelerinden artan kısmı ise üst derecede intibak ettirildikleri kademede sayılmak suretiyle değerlendirilir.

Bu suretle değerlendirilecek süreler; hizmete girmeden önce yüksek öğrenimlerini tamamlayanlar ile hizmet sırasında dört yıllık yüksek öğrenimlerini tamamlayanlarda dört yılı ve hizmet sırasında dört yıldan az sureli yüksek öğrenimi tamamlayanlarda üç yılı geçemez.

Yüksek öğrenimlerini tamamladıktan sonra memuriyete girenlerin 3656 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre 12 nci derecede geçirdikleri sürelerinden en çok altı ayı değerlendirmede, ayrıca nazara alınır.

Mesleğe ilk defa avukatlıktan geçenlerden avukatlık stajının tamamını memuriyet dışında yapanlara iki yılın, memuriyet sırasında yapanlara bir yılın 2/3'ü kadar kıdem verilir.

30/11/1970 tarihi ile 1/3/1975 tarihi arasında geçen başarılı hizmet süreleri, ilgililerin 30/11/1970 tarihi itibariyle intibak ettirilecekleri derece ve kademeler üzerine eklenerek derece ve kademe verilmek suretiyle değerlendirilir.

Bu değerlendirmeden sonra kanuni bekleme sürelerinden artan süreler, üst derecede dikkate alınır.

Mesleğe 30/11/1970 tarih ile 1/3/1975 tarihleri arasında girenlerin, bu tarihler arasındaki başarılı hizmet süreleri 36 ncı maddenin (A) bendi ile öğrenim durumlarına göre tespit olunacak derece ve kademeleri dikkate alınarak intibaklar yapılır.

Bunlardan mesleğe ilk defa avukatlıktan geçenler hakkında avukatlık stajı ile ilgili yukarıdaki hükümler uygulanır.

Ek geçici 40 ıncı madde kapsamına girenlerin intibakı:Ek Geçici Madde 50 – (Ek: 8/10/1973 - KHK - 8/22 md.; Değişik: 30/5/1974 - KHK -12; Aynen kabul: 15/5/1975 - 1897/2 md.)

Dışişleri Bakanlığı dış kuruluşlarında çalışanlardan ek geçici 40 ıncı madde kapsamına girenlerin intibakı, sözü edilen maddenin değerlendirilecek hizmet ile değerlendirme esasları da gözönünde bulundurulmak suretiyle ek geçici 2 ve 3 üncü maddeler esasları dairesinde yapılır.

Emeklilik keseneği ve karşılıklarına ait borçları yeni intibaklarına göre hesap edilerek, tespit edilmiş bulunan borç buna göre düzeltilir ve söz konusu maddedeki esaslar dairesinde ilgililerce ödenir.

Ek Geçici Madde 51 – (Ek: 8/10/1973 - KHK - 8/22 md.)

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 1322 sayılı Genel Kadro Kanununa istinaden öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri derecelerin üstündeki kadro aylığını alan personel, aynı dereceden diğer unvanlı memuriyetlere aldıkları aylıkla naklen atanabilirler.

Yukarıdaki fıkraya göre atama yapılması, genel hükümler dairesinde ilgililerin kazanılmış hak aylık derecelerine eşit kadrolara atanmalarına engel teşkil etmez.

Yukarıdaki fıkralara girenler ile yüksek öğrenim görmüş olup da kadro derecelerinin üstünde aylık alanlara, aynı dereceden diğer unvanlı memuriyetlere naklen atanmaları halinde, kazanılmış hak olarak aldıkları üst derece aylığının verilmesine devam olunur. Bu fıkra hükmü dış kuruluşlara atamada uygulanmaz. Bunların fiilen almakta oldukları aylıkların altındaki dereceden bir kadroya atanmaları halinde, haklarında 161 inci madde hükmü uygulanır.

Bu madde hükümleri ek geçici 6, 9 ve 10 uncu maddeler kapsamına giren personel hakkında da uygulanır.

Ek Geçici Madde 52 – (Ek: 8/10/1973 - KHK - 8/22 md.)

Bu Kanuna göre intibakı yapılanlardan yüksek öğrenim görmemiş olanlar; bu Kanunun genel hükümleri gözönüne alınmak ve hiç bir şekilde 4 üncü derecenin son kademe aylığını geçmemek şartiyle, değişik 36 ncı maddede, tespit olunan sınıflarında öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri derecelerin bir üst derecesinin son kademesine kadar yükseltilebilirler.

Şu kadar ki, bunlar hakkında derece yükselmesi yapılabilmesi için; ilgililerin intibak ettirildikleri derecelerde, öğrenim durumları itibariyle değişik 68 inci maddede tespit olunan asgari bekleme süreleri kadar fiilen çalışmış olmaları şarttır.

Bu madde hükmü, bu Kanuna göre yapılacak intibaklarda dikkate alınmaz.

Bu madde ile 4 üncü dereceden kadrolara atanma hakkı tanınanlar, yüksek öğrenim şartı aranmaksızın değişik 68 inci maddenin 4 ve 5 inci fıkralarına göre 4 üncü derecedeki görevlere 31/12/1973 tarihine kadar atanabilirler.

Ek Geçici Madde 53 – (Ek: 8/10/1973 - KHK - 8/22 md.; Mülga: 15/5/1975 - 1897/2 md.)

Ek Geçici Madde 54 – (Ek: 19/2/1980 - 2261/5 md.)

Emniyet Örgütü mensupları hakkında uygulanmakta olan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu; ek ve değişiklikleri, ilgili kanun hükmünde kararnameler ve bu yasalara dayanılarak yürürlüğe konulan yönetmelikler hükümlerinin kapsamına giren konular, Emniyet Örgütünün hizmet ve kuruluşunun nitelik ve özelliği gözönüne alınarak özel bir kanunla düzenlenir.

Bu düzenleme yapılıncaya kadar, Emniyet Örgütü mensupları hakkında halen yürürlükte bulunan söz konusu hükümlerin uygulanmasına devam olunur.

Ek Geçici Madde 55 – (20/2/1979 - 2182/1 md. ile gelen Ek Geçici 1 inci md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.) Bu Kanun ve Ek Geçici Maddelerine göre aylık almakta olan personelin bu Kanunla iktisap ettikleri kazanılmış hak aylıkları bir defaya mahsus olmak üzere öğrenim durumlarına bakılmaksızın ve kadro koşulu aranmaksızın bir üst derecenin aynı kademesine getirilir ve alt derecede bulundukları kademede geçen süre, üst derecedeki kademede geçmiş sayılır.

Birinci fıkra esaslarına göre verilen derece, ek geçici 12 ve 13 üncü maddeler kapsamına giren personelin, emekli keseneğine esas aylık derece ve kademelerine eklenir.

Emekli keseneğine esas aylığı bu Kanuna göre kazanılmış hak aylığının üstünde bulunanlara, birinci fıkra esaslarına göre verilecek derece, kazanılmış hak aylığı ile emekli keseneğine esas aylık derece ve kademelerine ayrı ayrı uygulanır.

Ek Geçici Madde 56 – (20/2/1979 - 2182/1 md. ile gelen Ek Geçici 2 nci md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.) Kanunun yürürlük tarihinde askerlik görevini yapmakta olanlar bu Kanun hükmünden faydalandırılır.

Ek Geçici Madde 57 – (20/2/1979 - 2182/1 md. ile gelen Ek Geçici 3 üncü md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.) Bu Kanun hükümleri, birinci madde kapsamına girenlerden yürürlük tarihinden önce bağlanmış olan emekli, adi malullük, vazife malullüğü aylıkları ile dul ve yetim aylıkları alanlar hakkında da uygulanır.

Ek Geçici Madde 58 – (26/6/1984 - KHK - 241/15 md. ile gelen ek geçici madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)

Bu Kanuna tabi kurumlarda halen sürekli işçi statüsü ile çalışanlarla sözleşmeli personelden 1984 yılı sonuna kadar memurluğa geçmek için yazılı olarak başvuranlar,öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri tavanı aşmamak kaydı ile, bu Kanunun ek geçici 1,2 ve 3 üncü maddeleri hükümleri, 8/6/1984 tarih ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde sayılan kuruluşlarda 1/3/1979 tarihinde görevli olanlar için ayrıca 20/12/1979 tarih ve 2182 sayılı Kanun hükümleri de dikkate alınarak derece ve kademeleri tespit edilmek suretiyle sınav şartı aranmaksızın boş memur kadrolarına intibak ettirilebilirler.

87 nci maddede belirtilen kurumlarda işçi veya sözleşmeli olarak çalışmakta iken 1/3/1975-1/3/1982 tarihleri arasında memuriyete geçmiş olanların bu statülerde geçen hizmetleri ile memuriyette geçmiş olan hizmetleri kadro şartı aranmaksızın kazanılmış hak aylıklarının tespitinde birinci fıkra hükümlerine göre değerlendirilir.

Ek Geçici Madde 59 – (Ek: 28/12/1994 - 4065/2 md.)

Bu kanuna tabi kurumlarda halen sürekli işçi statüsü veya sözleşmeli statüde çalışmakta olan Ahıska Türkleri ve Bulgaristan'dan zorunlu göçe tabi tutulan soydaşlardan Türk vatandaşlığına geçmiş olup bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren 1995 yılı sonuna kadar memurluğa geçmek için yazılı olarak başvuranlar, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri tavanı aşmamak kaydı ile bu Kanunun Ek Geçici 1, 2 ve 3 üncü maddeleri hükümlerine göre; 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri de dikkate alınarak derece ve kademeleri tespit edilmek suretiyle sınav şartı aranmaksızın boş memur kadrolarına intibak ettirilebilirler.

Bu Kanunun yayımı tarihinden sonra hizmete alınan Ahıska Türkleri ve Bulgaristan'dan zorunlu göçe tabi tutulan soydaşlardan Türk vatandaşlığına geçmiş olanlardan göreve başladıkları tarihten itibaren 6 ay içinde memurluğa geçmek için yazılı olarak başvuranlar hakkında da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.

Ek Geçici Madde – (Ek: 9/4/1990 - KHK - 418/15 md.; İptal: Ana. Mah'nin 5/2/1992 tarih ve E. 1990/22, K. 1992/6 sayılı Kararı ile.)

Ek Geçici Madde – (Ek : 22/9/1991 - KHK - 458/1 md.)

Bu Kanun ve ek geçici maddelerine göre aylık almakta olan personelden (2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ile 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununa tabi olanlar dahil) 20/2/1979 tarihli 2182 sayılı, 19/2/1980 tarihli ve 2260 sayılı kanunların hükümlerinden yararlanmamış olanların kazanılmış hak aylıkları bir defaya mahsus olmak üzere öğrenim durumlarına bakılmaksızın ve kadro aranmaksızın bir üst derecenin aynı kademesine getirilir ve alt derecede bulunulan kademede geçirilen süre üst derecedeki kademede geçmiş sayılır.

Birinci fıkra esaslarına göre verilen derece, ek geçici 12 ve 13 üncü maddeler kapsamına giren personelden 20/2/1979 tarihli ve 2182 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmamış olanların emekli keseneklerine esas aylık derece ve kademelerine eklenir.

Emekli keseneklerine esas aylıkları kazanılmış hak aylıklarının üzerinde bulunanlara, birinci fıkra esaslarına göre verilecek derece kazanılmış hak aylıkları ile emekli keseneklerine esas aylık derece ve kademelerine ayrı ayrı uygulanır.

Birinci, ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri, bu fıkraların kapsamına girenlerden bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bağlanmış olan emekli, adi malûllük, vazife malûllüğü aylıkları ile dul ve yetim aylıkları alanlar hakkında da uygulanır.

Daha önce memuriyeti olanlardan 2182 ve 2260 sayılı kanun hükümlerinden yararlanmamış bulunanlardan bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar hakkında da bu madde hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan hükümler :

Madde 237 – Bu kanunun birinci maddesi kapsamına giren kurumlardaki memurlar hakkında:

a) 31/3/1926 tarih ve 788 sayılı Kanun ile ek ve tadilleri (238 inci maddenin 3 ve 4 üncü fıkralarında söz konusu edilen maddelerin düzenlediği konularla ilgili hükümler, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi izliyen mali yıl başına kadar saklı kalmak şartiyle) bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte;

b) (Değişik: 31/7/1970 - 1327/91 md.) 20/6/1927 tarih ve 1108 sayılı, 30/6/1939 tarih ve 3656 sayılı, 28/2/1959 tarih ve 7244 sayılı kanunlarla bu kanunların ek ve tadilleri, 23 Temmuz 1965 tarihinden evvel ve sonra yürürlüğe giren teşkilat kanunları ile diğer kanunların bu kanuna aykırı hükümleri ve Devlet memurlarının hizmet şartlarını, niteliklerini,atanma ve yetiştirilmelerini, ilerleme ve yükselmelerini, ödev, hak, yüküm ve sorumluluklarını, aylıklarını, ödenek*

lerini ve diğer özlük işlerini düzenliyen hükümler Genel Kadro Kanununun yürürlüğe girdiği ayın son gününden itibaren yürürlükten kalkar.

c) (Ek: 31/7/1970 - 1327/91 md.) Ancak, Atom Enerjisi Komisyonunda hangi hizmetlerin 234 sayılı Kanun hükumleri uyarınca sözleşme ile yürütülmesine devam olunacağı Atom Enerjisi Komisyonunun teklifi üzerine Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığının mütalaası alınmak suretiyle Bakanlar Kurulunca tespit olunur.

d) (Ek : 31/7/1970 – 1327 /91 md.) 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu hükümleri saklıdır.

e) (Ek : 31/7/1970 – 1327/91 md.) 30/9/1960 tarihli ve 91 sayılı Kanunun 17 ve 19 uncu maddeleri, 12/10/1960 tarihli ve 99 sayılı Kanunun 1 inci maddesi, 933 sayılı Kanunun 4 ve 8 inci maddeleri hükümleri saklıdır.

Hizmet sözleşmesi esasları Bakanlar Kurulu kararı ile tespit olunur.

f ) (Ek : 25/6/1973 – 1757/224 md.) Toprak ve Tarım Reformu Kanununun 189, 191, 192, 193, 195, 197, 199 ve 200 üncü maddeleri hükümleri saklıdır. (1)

Kanunun yürürlüğe girmesi :

Madde 238 – (Mülga : 23/12/1972 - KHK - 2/5)

Madde 239 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

———————————

(1) 25/6/1973 tarih ve 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanunu Anayasa Mahkemesinin 19/10/1976 tarih ve E. 1973/42, K.1976/48 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.I SAYILI CETVEL (Ek:9/4/1990-KHK-418/3 md.; iptal:Ana.Mah.nin 5/2/1992 tarih ve E.1990/22, K.1992/6 sayılı Kararı ile; Yeniden düzenleme: 18/5/1994-KHK-527/3 md.)

HİZMET SINIFLARI İTİBARİYLE UNVAN VEYA AYLIK ALINAN

DERECELERE GÖRE EK GÖSTERGELERÜNVANI


Derece
1/1/1994'den

İtibaren Uygulanacak Ek Göstergeler
1/1/1995'den İtibaren Uygulanacak Ek Göstergeler

I - GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI

a) Başbakanlık Müsteşarı,

b) Müsteşarlar, Avrupa Birliği Genel Sekreteri (1)

c) Diyanet İşleri Başkanı,Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı,Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkanı,Devlet Personel Başkanı, Gelir İdaresi Başkanı, Talim veTerbiye Kurulu Başkanı, Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı, (…) (17) , Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı (5)(8)(9)(13)(14)

d) GAP İdaresi Başkanı,Atatürk Kültür,Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı,Toplu Konut İdaresi Başkanı ve (...) 11 Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanı,Başbakan Başmüşaviri,Başbakanlık Müsteşar Yardımcıları, Devlet Planlama Teşkilatı Genel Sekreteri, (10) Büyükelçi ve Daimi Temsilci Unvanını kazanmış olanlar, Müsteşar Yardımcıları ve Genel Müdürler, Strateji Geliştirme Başkanları, (16) Avrupa Birliği Genel Sekreter Yardımcıları (2) , Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı, (18) Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı, (8) Bakanlıklar merkez teşkilatına dahil Kurul Başkanları, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanı, Özürlüler İdaresi Başkanı, Hazine Müsteşarlığı Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu Başkanı, Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanı, Gümrük Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Başkanı, Denizcilik Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Başkanı (6) ile Sigorta Denetleme Kurulu Başkanı, Türk Patent Enstitüsü Başkanı, (3) Dış Ticaret Müsteşarlığı Dış Ticaret Kontrolörleri Kurulu Başkanı, Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanı (4) , Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanı (17)

e) (...) (10) Başbakan Müşavirleri, (…) (18) Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Yardımcıları (13)(15)

f) Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları ile Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı, Bakanlar Kurulu Sekreteri, Başbakanlık Başkanları, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkan Yardımcıları ile Atatürk Araştırma Merkezi,Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezi Başkanları, Başbakanlık Özel Kalem Müdürü, Adli Tıp Kurumu Başkanı, Milli Kütüphane Başkanı, (7) (Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Üyesi,Yüksek Öğretim Kurulu Genel Sekreteri,Büyük Şehir Belediye Genel Sekreteri (12), Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi, GAP İdaresi Başkan Yardımcısı, (19) Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı, Vergi Dairesi Başkanı (Ankara, İstanbul, İzmir) (5) (13)


111

1

11
700066006100

5500

45004100
800076007000

6400

53004800


(1) "Avrupa Birliği Genel Sekreteri " ibaresi, 27/6/2000 tarihli ve 4587 sayılı Kanun ile cetvele eklenmiş olup, metne işlenmiştir.

(2) "Avrupa Birliği Gen.Sek.Yardımcıs" ibaresi, 27/6/2000 tarihli ve 4587 sayılı Kanun ile cetvele eklenmiş olup, metne işlenmiştir.

(3) Bu bölümde 19/6/1994 tarih ve 544 sayılı, 25/3/1997 tarih ve 571 sayılı KHK'ler ve 9/12/1994 tarih ve 4059 Sayılı Kanun ile değiştirilen ya da eklenen unvanlar metne işlenmiştir.544 sayılı KHK ile eklenen "Türk Patent Enstitüsü Başkanı" ibaresi, 6/11/2003 tarihli ve 5000 sayılı Kanun ile Kanunlaşmıştır.

(4) "Milli.S.Bak.Akaryakıt ik.ve NATO POL Tes.iş.Bşk." ibaresi , 6/7/2000 tarihli ve 613 sayılı KHK ile metne eklenmiş olup, sözkonusu KHK, 5/4/2001 tarih ve 4636 sayılı Kanun ile değiştirilmek suretiyle kanunlaştırılmıştır.

(5) Türk İş Bir. Kal.İd.Baş., Başk. Yar. ibareleri; 2/5/2001 tarihli ve 4668 sayılı Kanunla eklenmiştir.

(6) "Denizcilik Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Başkanı" ibaresi, 7/2/2002 tarihli ve 4745 sayılı Kanunla eklenmiştir.

(7) "Milli Kütüphane Başkanı" ibaresi, 16/4/2003 tarihli ve 4848 sayılı Kanunun 33 üncü maddesiyle eklenmiştir.

(8) (1/c) bendinde yer alan, "Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı" ve (1/d) bendinde yer alan "Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı" ibareleri, 16/7/2003 tarihli ve 4947 sayılı Kanunun 37 nci maddesiyle eklenmiştir.

(9) “Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanı” ibaresi 29/7/2003 tarihli ve 4958 sayılı Kanunun 20 nci maddesiyle eklenmiştir.

(10) 31/7/2003 tarihli ve 4969 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle, (I/e) bendinde yer alan "Devlet Planlama Teşkilatı Genel Sekreteri" ibaresi bu bentten çıkarılarak "Müsteşar Yardımcıları" ibaresinden sonra gelmek üzere (1/d) bendine eklenmiştir.

(11) Bu arada yer alan “Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanı”na yapılan atıfların 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun Geçici 7 nci maddesiyle Özelleştirme İdaresi Başkanına yapılmış sayılacağı, ayrıca aynı Kanunun 6 ncı maddesiyle Özelleştirme İdaresi Başkan ve başkan yardımcılarının aylık, ek gösterge,zam ve tazminatları ile statüleri bakımından Başbakanlığa bağlı müsteşarlıkların müsteşar ve müsteşar yardımcıları hakkında uygulanan hükümlere tabi olacakları hükme bağlanmıştır.

(12) Büyükşehir belediye genel sekreteri ile ilgili olarak 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Kanunun 22 nci maddesine bakınız.

(13) Bu bölümünün (c) bendine,5/5/2005 tarihli ve 5345 sayılı Kanunun 34 üncü maddesiyle, “Devlet Personel Başkanı,” ibaresinden sonra gelmek üzere "Gelir İdaresi Başkanı,", (e) bendine "Başbakan Müşavirleri," ibaresinden sonra gelmek üzere "Gelir İdaresi Başkan Yardımcıları", (f) bendine "Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı" ibaresinden sonra gelmek üzere ",Vergi Dairesi Başkanı (Ankara, İstanbul, İzmir)” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

(14) 10/11/2005 tarihli ve 5429 sayılı Kanunun 57 nci maddesiyle; bu bölümünün (d) bendinde geçen "DİE Başkanı" ibaresi aynı bölümün (c) bendine "Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı" olarak eklenmiş ve metne işlenmiştir.

(15) 10/11/2005 tarihli ve 5429 sayılı Kanunun 57 nci maddesiyle; II sayılı Cetvelin "2-Yargı Kuruluşları, Bağlı ve İlgili Kuruluşlar ile Yüksek Öğretim Kuruluşlarında" başlığını taşıyan bölümünde yer alan "Devlet İstatistik Enstitüsü Başkan Yardımcısı" ibaresi bu bende "Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Yardımcıları" olarak eklenmiş ve metne işlenmiştir.

(16) 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle, bu bende “Genel Müdürler,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Strateji Geliştirme Başkanları” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

(17) 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Kanunun 42 nci maddesiyle; bu bölümün (c) bendinde yer alan "Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanı" ibaresi çıkarılmış, (d) bendine "Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanı" ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

(18) 1/7/2006 tarihli ve 5538 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle (d) bendine "Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı" ibaresinden önce gelmek üzere "Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı," ibaresi eklenmiş, (e) bendinde yer alan "Gelir İdaresi Başkan Yardımcıları," ibaresi cetvelden çıkartılmıştır.

(19) Bu bentte yer alan “GAP İdaresi Başkan Yardımcısı” ibaresi, Ana.Mah.nin 27/6/2006 tarihli ve E:2006/97 K: 2006/74 sayılı Kararı ile iptal edilmiş olup, iptal Kararının Resmi Gazete'de yayım tarihi olan 1/11/2006 tarihinden geçerli olmak üzere bir yıl sonra yürürlüğe girmesi kararlaştırılmıştır.

Sayfa 120Sayfa 121
ÜNVANI
Derece
1/1/1994'den

İtibaren Uygulanacak Ek Göstergeler
1/1/1995'den İtibaren Uygulanacak Ek Göstergeler

g) En az üç yıl süreli yükseköğrenim veren fakülte ve yüksekokulları bitirerek mesleğe özel yarışma sınavı ile giren ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda (veya yüksek öğrenimli olup,özel kanunların öngördüğü şartları taşıyanlardan en az sekiz yıl mesleki görev yaptıktan sonra yine bu kanunların öngördüğü usule göre seçilerek) atanan Başbakanlık, Bakanlık, Müsteşarlık, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Bağımsız Genel Müdürlük ve Büyük Şehir Belediyesiyle Büyük Şehir Belediye sınırları içindeki ilçe Belediyeleri Müfettişleri, Başbakanlık Uzmanları, Devlet Planlama Uzmanları, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Uzmanları, Dışişleri Meslek Memurları, Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları ile Hazine Müsteşarlığı Bankalar Yeminli Murakıpları ve Hazine Kontrolörleri, Hazine Uzmanları (1) Sigorta Denetleme Uzmanları ile Aktüerleri, Dış Ticaret Müsteşarlığı Dış Ticaret Uzmanları ve Dış Ticaret Kontrolörleri, Gelirler Kontrolörleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş ve İş Güven liği Müfettişleri ve Bakanlıkların Merkez Teşkilatına dahil Genel Müdürlükleri Kont rolörleri ve İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçileri ile Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişleri, Sosyal Güvenlik Uzmanları, Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Müfettişleri, Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanları ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre atanan İç Denetçiler (1)(9)(10)(14)(15) (16)(17)

h) En az 3 yıl süreli yükseköğrenim veren fakülte ve yüksekokulları bitirerek mesleğe özel yarışma sınavı ile giren ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda atanan Devlet Personel Uzmanları, Maliye Bakanlığı Devlet Bütçe Uzmanları, (…) (17) , Çalışma Uzmanları, Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzmanları, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanları, (7) Mali Suçları Araştırma Uzmanları Devlet Muhasebe Uzmanları, Devlet Gelir Uzmanları, Devlet Malları Uzmanları, Gelir Uzmanları, Mali Hizmetler Uzmanları, (16) Milli Emlak Uzmanları,Vergi İstihbarat Uzmanları, Maliye Uzmanı, Bakanlık ve bağlı kuruluşların A.B Uzmanları, İçişleri Bakanlığı Planlama Uzmanları, Çevre ve Orman Uzmanları, (5) Özürlüler Uzmanı, Sosyal Yardım Uzmanları, (13) Aile ve Sosyal Araştırma Uzmanları, (12) Kadının Statüsü uzmanları, (11) (…) (17) , (8) Kültür ve Turizm Uzmanları, (4) Tüketici ve Rekabet Uzmanları (...) (2) Denizcilik Uzmanları, Gümrük Uzmanları, (…) (17) , Teknik Yardım Uzmanları (3) , (Ek İbare:19/6/1994-KHK-543) En az üç yıl süreli Yüksek Öğretim veren Fakülte veya Yüksekokulu bitirerek yapılacak sınav sonucunda denetmen yardımcısı kadrolarına atanmış ve en az üç yıl bu kadrolarda çalıştıktan sonra bu süredeki çalışmaları olumlu bulunmak kay-dıyla Muhasebe Denetmeni, Vergi Denetmeni ve Milli Emlak Denetmeni, Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri, Tapu ve Kadastro Denetmenleri, İstihdam ve Meslek Uzmanları, (6) Marka Uzmanı, Patent Uzmanı, kadrosuna atanmış olanlar. (1)(10)


1

2

3

4

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8


3200

2600

1900

1450

1450

1100

950

850

750

1900

1350

1000

900

800

700

450

400
3600

3000

2200

1600

1600

1300

1150

950

850

2200

1600

1200

1100

900

800

500

450
(1) Bu bölümde 19/6/1994 tarih ve 543, 544 sayılı ve 6/7/1995 tarih ve 562 sayılı 25/3/1997 tarih ve 571 sayılı KHK'ler ve 9/12/1994 tarih ve 4059 sayılı, 13/11/1996 tarih ve 4208 sayılı, 7/6/2000 tarih ve 4576 sayılı Kanunlar ve 616, 617, 618 ve 619 sayılı KHK'ler ile eklenen Sosyal Sigorta Uzmanları, Başkanlık Müfettişleri, İstihdam ve Meslek Uzmanları, Sosyal Güvenlik Uzmanları, Çalışma Uzmanları, Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzmanları, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları, Bağ-Kur Denetmenleri unvanları, sözkonusu KHK'lerin Anayasa Mahkemesince iptal edilmeleri nedeniyle metinden çıkarılmıştır. 6/7/2000 tarihli ve 613 sayılı KHK ile eklenen ve 5/4/2001 tarihli ve 4636 sayılı, 544 sayılı KHK ile eklenen "Marka Uzmanı","Patent Uzmanı" ibareleri 6/11/2003 tarihli ve 5000 sayılı Kanun ile Kanunlaşmış, değiştirilerek kanunlaşan "Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Bakanlığı Müfettişleri" ibaresi metne işlenmiştir.

(2) Bu arada yeralan 2/6/1994 tarih ve 536 sayılı KHK ile eklenen unvanlar, Anayasa Mahkemesinin 8/7/1994 tarih ve E.1994/58, K.1994/53 sayılı Kararıyla iptal edildiğinden metinden çıkarılmıştır.

(3) "Teknik Yardım Uzmanları" ibaresi,, 2/5/2001 tarihli ve 4668 sayılı Kanunla getirilmiştir.

(4) "Kültür ve Turizm Uzmanları" ibaresi, 16/4/2003 tarihli ve 4848 sayılı Kanunun 33 üncü maddesiyle eklenmiştir.

(5) "Çevre Uzmanları" ibaresi, 1/5/2003 tarihli ve 4856 sayılı Kanunun 42 inci maddesiyle, "Çevre ve Orman Uzmanları" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

(6) "İstihdam ve Meslek Uzmanları" ibaresi, 25/6/2003 tarihli ve 4904 sayılı Kanunun 24 üncü maddesiyle eklenmiş ve metne işlenmiştir

(7) "Sosyal Güvenlik Uzmanları, Çalışma Uzmanları, Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzmanları, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanları" ibareleri, 16/7/2003 tarihli ve 4947 sayılı Kanunun 37 nci maddesiyle eklenmiştir.

(8) "Bağ-Kur Denetmenleriı" ibaresi, 24/7/2003 tarihli ve 4956 sayılı Kanunun 46 ncı maddesiyle eklenmiş ve metne işlenmiş, 27/6/2000 tarihli ve 4587 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesi uyarınca; "A.T." ibaresi, "A.B." olarak değiştirilmiştir.

(9) "Emniyet Genel Müdürlüğü Dernek Denetçisi” ibaresi, 31/7/2003 tarihli ve 4970 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle “İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçileri” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

(10) “Sosyal Sigortalar Kurumu” ibaresinden sonra gelen “Başkanlık Müfettişleri” ile “Sosyal Sigorta Uzmanları” ibareleri 29/7/2003 tarihli ve 4958 sayılı Kanunun 20 nci maddesiyle eklenmiştir.

(11) "Kadının Statüsü uzmanları" ibaresi, 27/10/2004 tarihli ve 5251 sayılı Kanunun 26 ncı maddesiyle eklenmiş ve metne işlenmiştir.

(12 ) "Aile ve Sosyal Araştırma Uzmanları" ibaresi, 10/11/2004 tarihli ve 5256 sayılı Kanunun 27 nci maddesiyle eklenmiş ve metne işlenmiştir.

(13 ) "Sosyal Yardım Uzmanları" ibaresi, 1/12/2004 tarihli ve 5263 sayılı Kanunun 16 ncı maddesiyle eklenmiş ve metne işlenmiştir.

(14) Bu bende, 5/5/2005 tarihli ve 5345 sayılı Kanunun 34 üncü maddesiyle "Dış Ticaret Müsteşarlığı Dış Ticaret Uzmanları ve Dış Ticaret Kontrolörleri," ibaresinden sonra gelmek üzere "Gelirler Kontrolörleri," ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

(15) Bu bende, 10/11/2005 tarihli ve 5429 sayılı Kanunun 57 nci maddesiyle "Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanları" ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

(16) 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle, (g) bendinin sonuna "ile 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre atanan İç Denetçiler," ibaresi; (h) bendine "Gelir Uzmanları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Malî Hizmetler Uzmanları," ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

(17) 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Kanunun 42 nci maddesiyle; (g) bendinde yer alan "Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlık Müfettişleri, Sigorta Müfettişleri," ibaresi "Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişleri, Sosyal Güvenlik Uzmanları," şeklinde değiştirilmiş, (h) bendinde yer alan "Bağ-Kur Denetmenleri,", "Sosyal Sigorta Uzmanları" ve "Sosyal Güvenlik Uzmanları" ibareleri metinden çıkarılmıştır.

ÜNVANI
Derece
1/1/1994'den

İtibaren Uygulanacak Ek Göstergeler
1/1/1995'den İtibaren Uygulanacak Ek Göstergeler

i) Bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışında kalanlardan,

1. Yükseköğretim görenler,

2.Diğerleri,


II- TEKNİK HİZMETLER SINIFI

a) Kadroları bu sınıfa dahil olup, en az 4 yıl süreli yükseköğretim veren fakülte veya yüksekokullardan mezun olarak yürürlükteki hükümlere göre Yüksek Mühendis, Mühendis, Yüksek Mimar ve Mimar ile şehir plancısı ve Bölge Plancısı unvanını almış olanlar (1)b) (Değişik: 1/5/2003-4856/42/d md.) Kadroları bu sınıfa dahil olup, en az 4 yıl süreli yükseköğretim veren fakülte ve yüksekokullardan mezun olarak yürürlükteki hükümlere göre Jeolog, Hidrojeolog, Hidrolog, Jeomorfolog, Jeofizikçi, Fizikçi, Matematikçi, İstatistikçi, Yöneylemci (hareket araştırmacısı), Matematiksel İktisatçı, Ekonomici ve Kimyager unvanını almış olanlarla Teknik Yüksek Öğretmen Okulu mezunları,c) Kadroları bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışındaki yüksek öğrenim mezunları ile Yüksek Tekniker ve Tekniker unvanını almış olanlar,d) Kadroları bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışında kalanlar,

III– SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI (Yeniden düzenleme: 31/7/2003-4969/4 md.) (2)

a) Uzman Tabip, Tabip, Diş Hekimi, Uzman Veteriner Hekim, Veteriner Hekim, Eczacı, Biyolog, Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen dallarda uzmanlık belgesi alanlar veya bu dallarda uzmanlık unvanını doktora aşaması ile kazanmış bulunanlarb) Diğer sağlık bilimleri lisansiyerleri


1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

41

2

3

4

1

2

3

4

5

6

7

81

2

3

4

5

6
1900

1350

900

700

1350

1000

750

600

3200

2600

1900

1450

1100

950

850

750

2600

1900

1350

1300

1000

9800

800

700

1900

1350

1300

9001350

1000

570

600

3200

2600

1900

1450

1100

950

850

7501900

1350

1000

900

800

700
2200

1600

1100

800

1500

1100

800

650

3600

3000

2200

1600

1300

1150

950

850

3000

2200

1600

1500

1200

1100

900

800

2200

1600

1500

11001500

1100

800

650

3600

3000

2200

1600

1300

1150

950

8503000

2200

1600

1500

1200

1100


(1)Anayasa Mahkemesinin 30/1/1997 tarih ve E.1997/17, K.1997/6 sayılı Kararı ile “Şehir Plancısı, Bölge Plancısı” sözcükleri iptal edilmiş olup, daha sonra 3/4/1998 tarih ve 4359 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle (a) sırasına “ile Şehir Plancısı ve Bölge

Plancısı” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

(2)10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde “yeniden düzenleme” ibaresi yer aldığı için metne bu şekilde işlenmiştir.


Sayfa 125
ÜNVANI
Derece
1/1/1994'den

İtibaren Uygulanacak Ek Göstergeler
1/1/1995'den İtibaren Uygulanacak Ek Göstergeler

c) Kadroları bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışında kalanlardan;

1. Yüksek öğrenim görenler

2. Diğerleri

IV - EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ SINIFI (Değişik: 03/04/1998 - 4359/3 md.)

Kadroları bu sınıfa dahil olanlardan;

a) İlköğretim müfettişlerib) Öğretmen ve diğer personel

V. AVUKATLIK HİZMETLERİ SINIFI ( Yeniden düzenleme:17/9/2004-5234/1 md.) (1)

Kadroları bu sınıfa dahil olanlardan

VI. DİN HİZMETLERİ SINIFI

Kadroları bu sınıfa dahil olanlardan

a) Yüksek öğrenimlilerb) DiğerleriVII. EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI

a) Emniyet Genel Müdürü,

b) Teftiş Kurulu Başkanı, Polis Akademisi Başkanı ve Emniyet Genel Müdür Yardımcıları ile Ankara, İstanbul, İzmir Emniyet Müdürleri,

c) Daire Başkanları ile Diğer Birinci Sınıf Emniyet Müdürleri, (2)

d) Kadroları bu sınıfa dahil olupda Emniyet Müdürü sıfatını kazanmış olanlar
7

81

2

3

41

2

3

41

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

81

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

1

2

3

411

1

1

2

3

4
450

400

2600

1900

1350

1300

1000

900

800

700

1900

1350

900

700

1350

1000

750

60061003800

3200

2600

1900

1350

900
900

8002200

1600

1100

8001500

1100

800

6503000

2200

1600

1300

1150

950

850

750

3000

2200

1600

1100

900

800

500

4503000

2200

1600

1500

1200

1100

900

800

2200

1600

1100

800

1500

1100

800

65070004300

3600

3000

2200

1600

1100


(1) 1 inci ve 3 üncü derecelerin ek göstergeleri, Ana.Mah.nin 11/9/2003 tarihli ve E.:2003/77, K.:2003/81 sayılı ve 27/1/2004 tarihli ve E.:2004/6, K.:2004/5 sayılı Kararı ile iptal edilmiş, daha sonra 17/9/2004 tarihli ve 5234 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle Avukatlık Hizmetleri Sınıfının ek göstergeleri yeniden düzenlenmiştir

(2) 31/7/2003 tarihli ve 4970 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle, “İl Emniyet Müdürleri” ibaresi, “Diğer Birinci Sınıf Emniyet Müdürleri” olarak

Sayfa 127
ÜNVANI
Derece
1/1/1994'den

İtibaren Uygulanacak Ek Göstergeler
1/1/1995'den İtibaren Uygulanacak Ek Göstergeler

e) Kadroları bu sınıfa dahil olup da, yukarıda sayılanlar dışında kalanlardan

aa) Yüksek Öğrenimlilerbb) DiğerleriVIII. MÜLKİ İDARE AMİRLİĞİ HİZMETLERİ SINIFI

a) Müsteşar,

b) Vali,

c) (Ek: 1/7/2006-5540/6 md.) Birinci Sınıf Mülki İdare Amirlerinden (Genel İdare Hizmetleri Sınıfında aynı görev unvanları için belirlenen ek gösterge rakamlarından düşük olmamak üzere)

d) Kadroları bu sınıfa dahil olup da; yukarıda sayılanlar dışında kalanlar (1 inci derecenin kademelerinden aylık alanlar için Genel İdare Hizmetleri Sınıfında aynı görev unvanları için belirlenen ek gösterge rakamlarından düşük olmamak üzere) (1)
1

2

3

41

2

3

4

1

1

1 inci dere cenin 4 üncü kademesi

1 inci dere cenin 4 üncü kademesi1

2

3

4

5

6

7

8

9
1900

1350

900

7001350

1000

750

600

6600

610041003500

3200

2600

1900

1800

1450

1350

1100

950
2200

1600

1100

8001500

1100

800

650

7600

7000

5800

48004000

3600

3000

2300

2200

1600

1500

1300

1150
II SAYILI CETVEL (Ek cetvel: 9/4/1990 – KHK-418/3 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi'nin 5/2/1992 tarih ve E.1990/22, K.1992/6 sayı kararı ile; Yeniden düzenleme:18/5/1994 – KHK – 527/3 md.)

KADROLARI GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFININ BİRİNCİ DERECESİNDE BULUNANLARIN EK GÖSTERGELERİ
ÜNVANI
Derece
1/1/1994'den

İtibaren Uygulanacak Ek Göstergeler
1/1/1995'den İtibaren Uygulanacak Ek Göstergeler


1. BAŞBAKANLIK VE BAKANLIKLARDABaşbakanlık Müşaviri, Başbakanlık Başkan Yardımcısı, Bakanlık Müşaviri, Başbakanlık Basın Müşaviri, I. Hukuk Müşaviri, Elçi, Müsteşar, I.Sınıf Başkonsolos, Büyükelçilik I.Müsteşarı,(1) 1/7/2006 tarihli ve 5540 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle “(c)” bendi eklenmiş ve mevcut “(c)” bendi, “(d)” bendi olarak teselsül ettirilmiştir.


Sayfa 129


ÜNVANI


Derece
1/1/1994'den

İtibaren Uygulanacak Ek Göstergeler
1/1/1995'den İtibaren Uygulanacak Ek Göstergeler

Daire Başkanı (Ana ve Yardımcı Hizmet Birimi), Milli Kütüphane Başkan Yardımcısı (1) , Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkan Yardımcısı, Genel Müdür Yardımcısı, Maliye Bakanlığı Hukuk Müşaviri, Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi, Dışişleri Bakanlığı Eğitim Merkezi Sekreteri, İl İdare Kurulu üyesi Bakanlık İl Müdürleri ile Ankara, İstanbul ve İzmir illerindeki diğer Bakanlık İl Müdürleri (…) (11) , Bakanlık Bölge Müdürü, Yüksek Fen Kurulu Üyesi,(...) (2) , Maliye Başkanı, (…) (11) ,Milli Emlak Dairesi Başkanı olanlar (3) (13)

2. YARGI KURULUŞLARI, BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLAR İLE YÜKSEK ÖĞRETİM KURULUŞLARINDA

Vakıflar Meclisi Üyesi, Yönetim Kurulu Üyesi, A.O.Ç. Müdürü, Devlet Personel Başkanlığı Başkan Yardımcısı, Türk Patent Enstitüsü Başkan Yardımcısı. (3) Atom Enerjisi Kurumu Başkan Yard., Özel Çevre Koruma Kurumu Başkan Yardımcısı, Özürlüler İdaresi Başkan Yardımcısı, Toplu Konut İdaresi Başkan Yard. Kamu Ortaklığı İdaresi Başkan Yardımcısı, Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcısı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Denetleme Kurulu Başkanı ile Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi Başkan Yardımcıları, Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkan Yardımcısı, Devlet Planlama Teşkilatı Genel Sekreter Yardımcısı, Devlet Planlama Teşkilatı Daire Başkanı (Ana Hizmet Birimi), Hazine Müsteşarlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Daire Başkanı (Ana ve Yardımcı Hizmet Birimi), Türkiye İstatistik Kurumu Daire Başkanı, Gelir İdaresi Daire Başkanı, Vergi Dairesi Başkanı,Genel Müdür Yardımcısı, Sosyal Güvenlik Kurumu Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanı, Sosyal Güvenlik Kurumu İnsan Kaynakları Daire Başkanı, Sosyal Güvenlik Kurumu Destek Hizmetleri Daire Başkanı, Sosyal Güvenlik İl Müdürü (Ankara, İstanbul, İzmir) (14) ,Teftiş Kurulu Başkanı, Teftiş ve Kontrol Kurulu Başkanı, Teftiş ve Tetkik Kurulu Başkanı, Yükseköğretim Kurulu Genel Sekreter Yardımcısı, Üniversitelerarası Kurul Sekreteri, Üniversite Genel Sekreteri, Çalışma ve Sasyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanı, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi, Mushafları İnceleme Kurulu Başkanı, İl Müftüsü (Ankara, İstanbul, İzmir), Müşavir (Müsteşarlıklarda), I. Hukuk Müşaviri, Dış Ticaret Müsteşarlığı Bölge Müdürü, Gümrük ve Muhafaza Başmüdürü (Ankara,İstanbul,İzmir), Serbest Bölge Müdürü, (3) Türkiye İstatistik Kurumu Bölge Müdürü, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Daire Başkanları, Sosyal Güvenlik Kurumu Daire Başkanları (Ana ve Yardımcı Hizmet Birimi) (4)(6)(7) (8)(10)(12)

3. MAHALLİ İDARELER İLE BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLARDA

Büyükşehir Belediye Teftiş Kurulu Müdürü, Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Yardımcısı (9) ,Teftiş Kurulu Başkanı, Genel Müdür Yardımcıları, (5)
111


320032003200


360036003600


(1) Burada yeralan, "Milli Kütüphane Başkanı" ibaresi, 16/4/2003 tarihli ve 4848 sayılı Kanunun 33 üncü maddesiyle çıkarılmış ve söz konusu Kanun ile aynı yere "Milli Kütüphane Başkan Yardımcısı ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

(2) Bu arada yer alan”Gümrükler Başmüdürü (Ankara,İstanbul,İzmir),Gümrükler Muhafaza Başmüdürü (Ankara,İstanbul,İzmir)”ibareleri19/4/2004 tarihli ve 2004/7173 sayılı Kararname ile 24/9/2003 tarihinden geçerli olmak üzere metinden çıkarılmıştır.

(3) Bu bölümde 19/6/1994 tarih ve 544 sayılı, 25/3/1997 tarih ve 571 sayılı KHK'ler ve 9/12/1994 tarih ve 4059 sayılı 13/11/1996 tarih ve 4208 sayılı Kanunlar 6/7/2000 tarihli ve 613 sayılı ve KHK'ler ile değiştirilen ya da eklenen unvanlar metne işlenmiştir. 613 sayılı KHK, 5/4/2001 tarihli ve 4636, 544 sayılı KHK ile eklenen "Türk Patent Enstitüsü Başkan Yardımcısı" ibaresi, 6/11/2003 tarihli ve 5000 sayılı Kanun ile Kanunlaşmıştır. 24/8/2000 tarihli ve 618 sayılı KHK ile eklenen "Yakın ve Orta Doğu Çalışma Eğitim Merkezi Başkanı" ibaresi sözkonusu KHK'nin Anayasa Mahkemesince iptali nedeniyle metinden çıkarılmıştır.

(4) “Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Daire Başkanları” ibaresi 27/6/2000 tarihli ve 4587 sayılı Kanun ile cetvele eklenmiş olup metne işlenmiştir.

(5) 24/8/2000 tarihli ve 616 sayılı KHK ile eklenen Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Finansman ve Aktüerya Daire Başkanı, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Daire Başkanı unvanları sözkonusu KHK'nin Anayasa Mahkemesince iptal olması nedeniyle metinden çıkarılmıştır.

(6) "Sosyal Güvenlik Kurumu Daire Başkanları (Ana ve Yardımcı Hizmet Birimi)" ve "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanı" ibareleri, 16/7/2003 tarihli ve 4947 sayılı Kanunun 37 nci maddesiyle eklenmiştir.

(7) “Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığına Bağlı Daire Başkanları” ibaresi 29/7/2003 tarihli ve 4958 sayılı Kanunun 20 nci maddesiyle eklenmiştir.

(8) “Dış Ticaret Müsteşarlığı Bölge Müdürü” ibaresinden sonra yer alan “Gümrük ve Muhafaza Başmüdürü (Ankara,İstanbul,İzmir)”îbaresi 19/4/2004 tarihli ve 2004/7173 sayılı Kararname ile 24/9/2003 tarihinden geçerli olmak üzere eklenmiştir.

(9) Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı ile ilgili olarak 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Kanunun 22 nci maddesine bakınız.

(10) Bu bölüme 5/5/2005 tarihli ve 5345 sayılı Kanunun 34 üncü maddesiyle, "Genel Müdür Yardımcısı" ibaresinden önce gelmek üzere "Gelir İdaresi Daire Başkanı, Vergi Dairesi Başkanı," ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

(11) Bu aralarda yer alan "Defterdar" ibaresinden sonra gelen "(Ankara, İstanbul, İzmir)" ve "Gelirler Bölge Müdürü, Vergi Dairesi Başkanı" ibareleri, 5/5/2005 tarihli ve 5345 sayılı Kanunun 35 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.

(12) 10/11/2005 tarihli ve 5429 sayılı Kanunun 57 nci maddesiyle; bu bölümde yer alan "Devlet İstatistik Enstitüsü Başkan Yardımcısı" ibaresi I sayılı Cetvelin (e) bendine "Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Yardımcıları" olarak, ayrıca Hazine Müsteşarlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Daire Başkanı (Ana ve Yardımcı Hizmet Birimi)" ibaresinden sonra gelmek üzere "Türkiye İstatistik Kurumu Daire Başkanı" ibaresi, "Serbest Bölge Müdürü" ibaresinden sonra gelmek üzere "Türkiye İstatistik Kurumu Bölge Müdürü" ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

(13) 21/3/2006 tarihli ve 5473 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle; bu bölümde yer alan "Bakanlık İl Müdürü (Ankara, İstanbul, İzmir), Defterdar, Bayındırlık ve İskân Müdürü (Ankara, İstanbul, İzmir)" ibaresi "İl İdare Kurulu üyesi Bakanlık İl Müdürleri ile Ankara, İstanbul ve İzmir illerindeki diğer Bakanlık İl Müdürleri" şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

(14) 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Kanunun 42 nci maddesiyle; bölümünde yer alan "Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığına Bağlı Daire Başkanları" ibaresi çıkarılarak yerine "Sosyal Güvenlik Kurumu Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanı, Sosyal Güvenlik Kurumu İnsan Kaynakları Daire Başkanı, Sosyal Güvenlik Kurumu Destek Hizmetleri Daire Başkanı, Sosyal Güvenlik İl Müdürü (Ankara, İstanbul, İzmir)" ibareleri eklenmiş ve metne işlenmiştir.

ÜNVANI
Derece
1/1/1994'den

İtibaren Uygulanacak Ek Göstergeler
1/1/1995'den İtibaren Uygulanacak Ek Göstergeler4. BAŞBAKANLIK VE BAKANLIKLARDAHukuk Müşaviri, Bakanlık Özel Kalem Müdürü, (...) (1) , Genel Müdürlük ve Başbakanlık Daire Başkanı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Başbakanlık Merkez Teşkilatında Araştırmacı (2) , Dışişleri Bakanlığı Özel Müşaviri, Savunma Sekreteri, Bütçe Dairesi Başkanı Saymanlık Müdürü, Bakanlık İl Müdürü, (…) (6) , Askeri Defterdar, (…) (6) Muhasebe Müdürü, (…) (6) Muvazzaf Uzlaşma Komisyonu Başkanı, (…) (6) Milli Emlak Müdürü, Cezaevi Müdürü, Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü, (...) (3) , Bayındırlık ve İskan Müdürü, İstanbul Atatürk Kül.Mer.Müdürü, Müze Müdürü (İstanbul Topkapı), Okul Müdürü (Unvanlılar dahil), Maliye Kursu Müdürü, Muhakemat Müdürü, Hastane Müdürü, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Ens. Müd., Gemi Sürvey Kurulu Başkanı, İst.Validebağ Sanatoryum ve Öğr. Hst. Başk., Sivil Savunma Koleji Müdürü, Defterdar Yardımcısı,(...) (3) , Mal Müdürü,(...) (4) (…) (6) Emlak Müdürü (Maliye Bakanlığı), Müze Başkanı (Kültür ve Turizm Bakanlığı), (5)

5-YARGI KURULUŞLARI BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLAR İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURULUŞLARINDAAtatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Denetleme Kurul Üyesi,
1


2600


3000


______________

(1) Bu arada yeralan, "Milli Kütüphane Başkan Yardımcısı" ibaresi, 16/4/2003 tarihli ve 4848 sayılı Kanunun 33 üncü maddesiyle çıkartılmıştır.

(2) 19/2/1998 tarih ve 98/10668 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile “Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri” ünvanından sonra gelmek üzere, 19/1/1998 tarihinden geçerli olarak, “Başbakanlık Merkez Teşkilatında Araştırmacı” ünvanı eklenmiştir.

(3) Bu aralarda yer alan “Gümrükler Başmüdürü, Gümrükler Muhafaza Başmüdürü”, “Gümrükler Başmüdür Yrd.,Gümrük Muhafaza Başmüdür Yrd.”ibareleri 19/4/2004 tarihli ve 2004/7173 sayılı Kararname ile 29/4/2003 tarihinden geçerli olmak üzere metinden çıkarılmıştır.

(4) Bu arada yeralan unvanlar 19/6/1994 tarih ve 543 sayılı KHK'nin 18 inci maddesi ile metinden çıkarılmıştır.

(5) 14/7/2004 tarihli ve 5226 sayılı Kanunun 26 ncı maddesiyle “Müze Başkanı (Kültür ve Turizm Bakanlığı)” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

(6) Bu aralarda yer alan sırasıyla "Defterdar,", "Vergi Dairesi Müdürü,", "Gelir Müdürü,", "Takdir Komisyonu Başkanı,", "Bilgi İşlem Merkezi Müdürü (Maliye Bakanlığı Bölgede), Vergi İstihbarat Müdürü (Maliye Bakanlığı), Vergi Müdürü (Maliye Bakanlığı)," ibareleri, 5/5/2005 tarihli ve 5345 sayılı Kanunun 35 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır
ÜNVANI
Derece
1/1/1994'den

İtibaren Uygulanacak Ek Göstergeler
1/1/1995'den İtibaren Uygulanacak Ek Göstergeler

Başhukuk Müşaviri, Hukuk Müşaviri, İstatistik Müşaviri, (7) Daire Başkanı, Gelir İdaresi Grup Başkanı, (6) Hazine Saymanı, Genel Sekreter, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkan Yardımcısı (1) R.S.Hıfzıssıhha Merkezi Başkanı,Gümrük ve Muhafaza Başmüdürü, Gümrük ve Muhafaza Baş Müdür Yardımcısı, (2) Bölge Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı, Serbest Bölge Müdür Yardımcısı, (3) İl Müdürü, (...) (4) , Türkiye İstatistik Kurumunda Müdür, (7) Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta İl Müdürü, Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta Müdürü, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık İşleri İl Müdürü, Sosyal Sigortalar Kurumu Hastane Müdürü, (8) İl Müftüsü, Savunma Sekreteri (5) , Meteoroloji Teknik Lisesi Müdürü, Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi Müdürü,Tapu ve Kadastro Kurs Müdürü,Yüksek Fen Kurulu Başkanı, Tetkik Kurulu Başkanı, Fen ve Tetkik Kurulu Başkanı, Araştırma Geliştirme Kurulu Başkanı, Tetkik ve İstişare Kurulu Başkanı, Devlet Opera ve Balesi Müdürü, Üniversite Genel Sekreter Yardımcısı, A.O.Ç. Müdür Yardımcısı, Araştırma ve Teknik Eğitim Merkezi Başkanı, S.S.K. Sağlık Meslek Lisesi Müdürü, Yurt Müdürü, Tapu Sicil Müdürü, Kadastro Müdürü, Kambiyo Müdürü, (...) (3) Borsa Komiseri, Üniversite Hastaneleri Başmüdürü, Nükleer Araştırma Eğitim Merkezi Müd, Bölge Başmüdürü, (6) Gelir İdaresi Grup Müdürü, Vergi Dairesi Müdürü,Bölge İstihbarat Müdürü, Bölge İnşaat Müdürü, Kandilli Rasathanesi Müdürü, Başmüdür, Güneydoğu Anadolu Fosfatları Grup Bşk, Müessese Müdürü, İşletme Müdürü, Fabrika Müdürü, Kombina Müdürü, Üniversitelerarası Kurul Genel Sekreter Yard. Fakülte Sekreteri, Şirket Müdürü, Enstitü Müdürü, Tesis Müdürü, Kırıkkale Yardımcı Tesisler Müdürü,____________________

(1) 24/8/2000 tarih ve 618 sayılı KHK ile değiştirilen "Yakın ve Orta Doğu Çalışma Eğitim Merkezi Başkan Yardımcısı" unvanı, sözkonusu KHK'nın Anayasa Mahkemesince iptal edilmesi nedeniyle metinden çıkarılmıştır. 16/7/2003 tarihli ve 4947 sayılı Kanunda yer alan ile yapılan "Yakın ve Orta Doğu Çalışma Eğitim Merkezi Müdürü" ibaresi, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkan Yardımcısı olarak değiştirilmiştir." hükmüne binaen bu değişiklik metne işlenmiştir.

(2) “Gümrük ve Muhafaza Başmüdürü, Gümrük ve Muhafaza Baş Müdür Yardımcısı”ibaresi 19/4/2004 tarihli ve 2004/7173 sayılı Kararname ile 24/9/2003 tarihinden geçerli olmak üzere eklenmiştir.

(3) 9/12/1994 tarih ve 4049 sayılı Kanunun Geçici 8 inci maddesiyle;“Bölge Müdür Yardımcısı, Serbest Bölge Müdür Yardımcısı” ibareleri bölüme eklenmiş,“İhracat Müdürü” ibaresi bölümden çıkartılmıştır.

(4) 24/8/2000 tarihli ve 616 sayılı KHK ile eklenen Sigorta İl Müdürü, Sağlık İşleri İl Müdürü, Sigorta Müdürü, SSK Sağlık İşletmesi Müdürü unvanları sözkonusu KHK'nin Anayasa Mahkemesince iptal edilmesi nedeniyle metinden çıkarılmıştır.

(5) 7/9/1999 tarih ve 99/13385 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile “İl Müftüsü” unvanından sonra gelmek üzere, 12/10/1999 tarihinden geçerli olarak, “Savunma Sekreteri” unvanı eklenmiştir.

(6) Bu bölüme 5/5/2005 tarihli ve 5345 sayılı Kanunun 34 üncü maddesiyle "Daire Başkanı," ibaresinden sonra gelmek üzere "Gelir İdaresi Grup Başkanı,” ve “Bölge Başmüdürü,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Gelir İdaresi Grup Müdürü, Vergi Dairesi Müdürü,” ibareleri eklenmiş ve metne işlenmiştir.

(7) Bu bölüme;10/11/2005 tarihli ve 5429 sayılı Kanunun 57 nci maddesiyle "İl Müdürü" ibaresinden sonra gelmek üzere "Türkiye İstatistik Kurumunda Müdür" ibaresi, "Hukuk Müşaviri" ibaresinden sonra gelmek üzere "İstatistik Müşaviri," ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

(8) 29/7/2003 tarihli ve 4958 sayılı Kanunun 20 nci maddesiyle;”İl Müdürü” ibaresinden sonra gelmek üzere ,” Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta İl Müdürü, Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta Müdürü, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık İşleri İl Müdürü, Sosyal Sigortalar Kurumu Hastane Müdürü,” ibareleri eklenmiş ve metne işlenmiştir.

Sayfa 134
Sayfa 135
ÜNVANI
Derece
1/1/1994'den

İtibaren Uygulanacak Ek Göstergeler
1/1/1995'den İtibaren Uygulanacak Ek Göstergeler

Çiftlik Müdürü,

Kuruluş Müdürü,

Banka Şubesi Müdürü,

T.C. Ziraat Bankası,

T.Emlak Bankası ve T. Halk Bankası Genel Müdürlüklerinde 1 inci derece kadrolu müdürlerden;

-Ticari Krediler Müdürü,

-Sanayi Kredileri Müdürü,

-Teşvik ve Geliştirme Kredileri Müdürü,

-Zirai Krediler Müdürü,

-Zirai Kalkınma Kredileri Müdürü,

-Su Ürünleri Kredileri Müdürü,

-Kooperatif Kredileri Müdürü,

-Kooperatifler Müdürü,

-İpotekli Krediler Müdürü,

-Fon Kredileri Müdürü,

-Para ve Tahvil Müdürü,

-Tahvilat Müdürü,

-Tevdiat ve Banka Hizmetleri Müdürü,

-Para ve Menkul Kıymetler Müdürü,

-Banka Hizmetleri Müdürü,

-Dış Muameleler Müdürü,

-Dış İlişkiler Müdürü,

-İstihbarat Müdürü,

-Proje Müdürü,

-Genel Muhasebe Müdürü,

-Muhasebe Müdürü,

-Personel Müdürü,

-Malzeme ve Satınalma Müdürü,

-İnşaat Müdürü,

-Emlak Müdürü,

-İnşaat ve Proje Müdürü,

-Emlak İşleri Müdürü,

-Otomasyon Müdürü,

-Bilgi İşlem Merkezi Müdürü,Özel tarımsal Krediler Müdürü, Proje Değerlendirme Müdürü,Sistem Servisleri Müdürü, Bankacılık Hizmetleri Müdürü, Fon Yönetimi Müdürü, Eğitim Müdürü, Haberleşme ve Arşiv Müdürü, Planlama, Bütçe ve Kontrol Müdürü, Sosyal Hizmetler Müdürü, Sağlık Hizmetleri Müdürü, İştirakler Müdürü, Halkla İlişkiler Müdürü, Kurumsal Bankacılık Müdürü, Sermaye Piyasaları Müdürü, G.A.P. Kredileri Müdürü, Krediler Kanuni Takip Müdürü, Bireysel Bankacılık Müdürü, Bankacılık Kartları Müdürü, Elektronik Fon Transferi Müdürü, Matbaa Müdürü, Araştırma ve Geliştirme Müdürü,

Sayfa 137
Sayfa 138


ÜNVANI
Derece
1/1/1994'den

İtibaren Uygulanacak Ek Göstergeler
1/1/1995'den İtibaren Uygulanacak Ek Göstergeler

Kredi ve Risk İzleme Müdürü, İstihbarat ve Kredi Değerlendirme Müdürü, Emlak İşleri Müdürü, Merkez Muhasebe Müdürü, İstihbarat ve Proje Değerlendirme Müdürü, Bireysel ve Özel Bankacılık Müdürü, Mevduat ve Banka Hizmetleri Müdürü, İnşaat ve Emlak Müdürü, Araştırma, Geliştirme ve Planlama Müdürü, Kredi Pazarlama Müdürü, Dış İlişkiler Operasyon Müdürü, Dış Muhabir İlişkiler Müdürü, Hukuk İşleri Müdürü, Büro Müdürü ve Disiplin Kurulu Başkanı olanlar ( 1) , Sosyal Güvenlik İl Müdürü (2)6- MAHALLİ İDARELER İLE BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLARDADaire Başkanı,Büyükşehir Belediye ile bağlı kuruluşlarındaki I. Hukuk Müşaviri, (3)Belediye Başkan Yardımcısı,Boğaziçi İmar Müdürü,Fen ve Tetkik Kurulu Başkanı
11


26002600


30003000


______________

(1)“Bilgi İşlem Merkezi Müdürü” ibaresinden sonra yer alan unvanlar; 7/9/1999 tarih ve 99/13385 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, 12/10/1999 tarihinden geçerli olarak eklenmiş olup, metne işlenmiştir.

(2) 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Kanunun 42 nci maddesiyle;bu bölüme “Sosyal Güvenlik İl Müdürü” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

(3)7/9/1999 tarih ve 99/13385 sayılı Bakanlar kurulu Kararı ile “Büyükşehir Belediyesi I.Hukuk Müşaviri” ibaresi, 12/10/1999 tarihinden geçerli olarak “Büyükşehir Belediyesi ile Bağlı Kuruluşlarındaki I. Hukuk Müşaviri” şeklinde değiştirilmiştir.

III SAYILI CETVEL

SAYIŞTAY BAŞKANI, DAİRE BAŞKAN VE ÜYELERİ İLE SAYIŞTAY MESLEK

MENSUPLARI VE SAYIŞTAY SAVCI VE SAVCI YARDIMCILARININ

EK GÖSTERGELERİ

(Ek: 9/4/1990 - KHK - 418/3 md.; İptal: Ana. Mah.'nin 5/2/1992 tarih ve E. 1990/22, K. 1992/6 sayılı Kararı ile


IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ: (Ek: 9/4/1990 - KHK - 418/10 md.;

Değişik: 20/3/1997 - KHK - 570/10 md.)

IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ

Sıra Tazminat

No Kadro ve Görev Ünvanı Göstergeleri

1 Başbakanlık Müsteşarı 15.000

2 Müsteşar, Diyanet İşleri Başkanı, Avrupa Birliği Genel Sekreteri (1) 10.000

3 Büyükelçiler (Türkiye'de sürekli görev yaptıkları süre ile sınırlı olmak şartıyla),

Genel Müdürler ile ek göstergeleri bu düzeyde veya daha yüksek tespit edilen

kadrolara atanmış olanlar, Milli Savunma Bakanlığı Akarya-

kıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanı, Sosyal Güvenlik Kurumu

Başkanı, (2)(4) 7.000

4 a) Başbakan Müşavirleri ile ek göstergeleri bu düzeyde veya daha yüksek tespit

edilen kadrolara atanmış olanlar (5)

b) 1, 2, 3 ve 4.sıralarda yazılı kadro ve görevlerde fiilen altı ay çalıştıktan sonra

bu Kanunun 43 üncü maddesinin 'B' bendinin üçüncü paragrafında belirtilen kadro

ve görevlere atananlar 4.500

c) (Ek:1/7/2006-5540/7 md.) Birinci Sınıf Mülki İdare amirleri

5 a) Bu Kanuna ekli 1 Sayılı Ek Gösterge Cetvelinin I-Genel İdare Hizmetleri Sınıfı

bölümünün (f) fıkrasında sayılanlar ile Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfından ek

göstergeleri bu düzeyde tespit edilen kadrolara atanmış olanlar

b) Başbakanlığa bağlı kuruluşların Kurum Başkan Yardımcıları ile ek göstergeleri

bu düzeyde tespit edilmiş diğer Kurum Başkan Yardımcıları

c) Genel Müdür Yardımcıları, Gelir İdaresi Daire Başkanı, Vergi Dairesi Başkanı,

Başbakanlık, Bakanlık ve Müsteşarlık Müstakil Daire Başkanları (Ana ve Yardımcı

Hizmet Birimi), Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Daire Başkanları (3) , Sosyal

Güvenlik Kurumu Daire Başkanları, Polis Akademisi Başkanı, Vakıflar Meclis

Üyesi, Maliye Başkanı, Milli Kütüphane Başkanı, Mali Suçları Araştırma Kurulu

Başkan Yardımcısı, Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL

Tesisleri İşletme Başkan Yardımcısı (2)(4)

d) Başbakanlık, Bakanlık, Müsteşarlık, Kurum Başkanlığı, Çalışma ve Sosyal

Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi ve Müstakil Genel Müdürlüklerin Birinci

Hukuk Müşavirleri (1 er kişi) ile Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve

Muhakemat Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirleri (6 kişi) (4)

e) 3 ve 4 üncü sıra kapsamında bulunmayan Teftiş Kurulu Başkanları

f) Ankara, İstanbul ve İzmir illerinin; İl İdare Kurulu Üyesi Bakanlık İl

Müdürleri ile aynı illerin; İl Emniyet Müdürleri ve Vali Yardımcıları 3.000

———————————

(1) Bu ibare 27/6/2000 tarihli ve 4587 sayılı Kanun ile cetvele eklenmiş olup, metne işlenmiştir.

(2) Bu ibareler, 6/7/2000 tarihli ve 613 sayılı KHK ile cetvele eklenmiş olup, metne işlenmiştir. 613 sayılı KHK, 5/4/2001 tarih ve 4636 sayılı Kanun ile değiştirilerek kanunlaşmıştır.

(3) Bu ibare 27/6/2000 tarihli ve 4587 sayılı Kanun ile cetvele eklenmiş olup, metne işlenmiştir.

(4) 3 üncü sırada yer alan "Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı", (5/c) bendinde yer alan "Sosyal Güvenlik Kurumu Daire Başkanları (Ana ve Yardımcı Hizmet Birimi)", (5/d) bendinde yer alan "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi" ibareleri, 16/7/2003 tarihli ve 4947 sayılı Kanunun 37 nci maddesiyle eklenmiş, daha sonra 16/5/2006 tarihli ve 5502 saylı Kanunun 42 nci maddesiyle; (5/c)bendinde yer alan "Sosyal Güvenlik Kurumu Daire Başkanları (Ana ve Yardımcı Hizmet Birimi)" ibareleri çıkartılarak, "Sosyal Güvenlik Kurumu Daire Başkanları," ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

(5) 31/7/2003 tarihli ve 4969 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle bu bentte yer alan “Devlet Planlama Teşkilatı Genel Sekreteri” ibaresi metinden çıkarılarak yerine “Başbakan Müşavirleri” ibaresi eklenmiştir.


Sıra Tazminat
No Kadro ve Görev Ünvanı Göstergeleri

6 a) Kazanılmış hak aylıkları birinci derecede olmak şartıyla;

1. (Değişik: 1/7/2006-5540/7 md.) Birinci Sınıf Mülki İdare amirleri

hariç kaymakamlar ile Kaymakamlık unvanını kazandıktan sonra İçişleri

Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında görev yapanlar,

2. Başkonsoloslar (Türkiye'de sürekli görev yaptıkları süre ile sınırlı

olmak şartıyla) 3.000

b) Birinci dereceli kadroya atanmış olmak şartıyla,

1. Kaymakamlar ile Kaymakamlık ünvanını kazandıktan sonra İçişleri

Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında görev yapanlar,

2. Başkonsoloslar (Türkiye'de sürekli görev yaptıkları süre ile sınırlı

olmak şartıyla) 2.000

7 Birinci dereceli kadroya atanmış olmak şartıyla; Başbakanlık, Bakanlık,

Müsteşarlık, Kurum Başkanlığı ve Müstakil Genel Müdürlüklerin merkez

teşkilatı Daire Başkanı kadrolarına atananlar (Bütçe Dairesi Başkanı dahil),

Gelir İdaresi Grup Başkanı, Milli Kütüphane Başkan Yardımcısı, (1) Bölge

Müdürleri (Kamu İktisadi Teşebbüsleri, Belediyeler ve bunlara bağlı kurum

ve kuruluşlar hariç), Gümrük Müsteşarlığı Başmüdürleri, Üniversite Genel

Sekreterleri ile Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları (5)(7) 2.000

8 a) En az dört yıl süreli yükseköğrenim veren fakülte veya yüksekokulları

bitirmiş, birinci dereceli kadroya atanmış ve Türkiye düzeyinde teftiş,

denetim veya inceleme yetkisine sahip merkez denetim elemanlarından;

Başbakanlık Müfettişleri, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Denetçileri,

Bakanlık Müfettişleri, Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları, Hazine

Müsteşarlığı Bankalar Yeminli Murakıpları, Sosyal Güvenlik Kurumu

Müfettişleri, Müsteşarlık ve Genel Müdürlük Müfettişleri, Diyanet İşleri

Başkanlığı Müfettişleri, Müsteşarlık ve Başkanlık Kontrolörleri, Bakanlıkların

merkez teşkilatına dahil Genel Müdürlüklerin Kontrolörleri ile Çalışma ve

Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişleri, Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt

İkmal ve NATOPOL Tesisleri İşletme Başkanlığı Müfettişleri, İçişleri Bakanlığı

Dernekler Denetçileri (2)(3)(4)(6) 2.000

b) En az dört yıl süreli yükseköğrenim veren fakülte veya yüksekokulları bitirmiş

ve kazanılmış hak aylıkları birinci derecede olmak şartıyla; Başbakanlık Uzmanları,

D.P.T. Planlama Uzmanları, Hazine Uzmanları ile Dış Ticaret Uzmanları 2.000

c) (Ek: 22/12/2005-5436/13 md.) Birinci dereceli kadroya atanmış İç Denetçiler 2.000

d) (Ek: 21/3/2006 – 5473/3 md.) En az dört yıl süreli yükseköğrenim veren

fakülte veya yüksekokulları bitirmiş, mesleğe özel yarışma sınavıyla girerek belirli

süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavında başarılı olmuş, birinci

dereceli kadroya atanmış ve doğrudan belediye başkanı veya genel müdür adına

teftiş, denetim ve inceleme yetkisine sahip büyükşehir belediyeleri ile bunlara bağlı

genel müdürlük müfettişleri ve büyükşehir belediye sınırları içindeki ilçe belediye

müfettişleri 1.000

9 Birinci dereceli kadroya atanmış olmak şartıyla;

a) Büyükşehir Belediyesi bulunan illerin İl İdare Kurulu Üyesi Bakanlık İl Müdürleri

ile aynı illerin İl Emniyet Müdürleri, Sosyal Güvenlik İl Müdürleri (Ankara, İstanbul,

İzmir) (8) 1.500

b) Diğer illerin İl İdare Kurulu Üyesi Bakanlık İl Müdürleri ile İl Emniyet Müdürleri,

Sosyal Güvenlik İl Müdürleri (8) 1.000

10 a) 5, 6 ve 7 nci sıralar ile 8 inci sıranın (a), (b) ve (c) bentlerinde yazılı kadro ve

görevlerde fiilen altı ay çalış tık_tan sonra bu Kanunun 43 üncü maddesinin

‘B' bendinin üçüncü parag rafında belirtilen kadro ve görevlere atananlar (9) 2.000

b) 8 inci sıranın (d) bendi ile 9 uncu sırada yazılı kadro ve görevlerde fiilen

altı ay çalıştıktan sonra bu Kanunun 43 üncü maddesinin ‘B' bendinin üçüncü

paragrafında belirtilen kadro ve görevlere atananlar (9) 1.000(1)Burada yer alan “Milli Kütüphane Başkan Yardımcısı” ibaresi, 16/4/2003 tarihli ve 4848 sayılı Kanunun 33 üncü maddesiyle eklenmiştir.

(2)“Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Müfettişleri” ibaresi, 6/7/2000 tarihli ve 613 sayılı KHK ile eklenen ve 5/4/2001 tarih ve 4636 sayılı Kanun ile değiştirilmek suretiyle kanunlaşan ibareler metne işlenmiş, 616 sayılı KHK ile eklenen “Sosyal Siortalar Kurumu Başkanlığı Müfettişleri ile Sigorta Müfettişleri” ibareleri ise sözkonusu KHK'nin Anayasa Mahkemesince iptal edilmeleri nedeniyle metinden çıkarılmıştır.

(3)“İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçileri” ibaresi, 31/7/2003 tarihli ve 4970 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle eklenmiş ve metne işlenmiştir.

(4) “ Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Müfettişleri ile Sigorta Müfettişleri” ibaresi, 29/7/2003 tarihli ve 4958 sayılı Kanunun 20 nci maddesiyle eklenmiş, daha sonra bu ibare 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Kanunun 42 nci maddesiyle “Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişleri" şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

(5) Bu sıraya, 5/5/2005 tarihli ve 5345 sayılı Kanunun 34 üncü maddesiyle Başbakanlık, Bakanlık, Müsteşarlık, Kurum Başkanlığı ve Müstakil Genel Müdürlüklerin merkez teşkilatı Daire Başkanı kadrolarına atananlar (Bütçe Dairesi Başkanı hariç)," ibaresinden sonra gelmek üzere "Gelir İdaresi Grup Başkanı,” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

(6) Bu bentteki "Müsteşarlık kontrolörleri," ibaresi, 5/5/2005 tarihli ve 5345 sayılı Kanunun 34 üncü maddesiyle "Müsteşarlık ve Başkanlık kontrolörleri," şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

(7) 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle, "(Bütçe Dairesi Başkanı hariç)" ibaresi, "(Bütçe Dairesi Başkanı dahil)" şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

(8) 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Kanunun 42 nci maddesiyle; (9/a) bendine "İl Emniyet Müdürleri" ibaresinden sonra gelmek üzere ",Sosyal Güvenlik İl Müdürleri (Ankara, İstanbul, İzmir)", (9/b) bendine "İl Emniyet Müdürleri" ibaresinden sonra gelmek üzere ",Sosyal Güvenlik İl Müdürleri" ibareleri eklenmiş ve metne işlenmiştir.

(9) 1/7/2006 tarihli ve 5538 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle, (a) bendinde yer alan "5, 6, 7 ve 8 inci sıralarda" ibaresi "5, 6 ve 7 nci sıralar ile 8 inci sıranın (a), (b) ve (c) bentlerinde" şeklinde, (b) bendinde yer alan "9 uncu sırada" ibaresi ise "8 inci sıranın (d) bendi ile 9 uncu sırada" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir..

14/7/1965 TARİHLİ VE 657 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN

HÜKÜMLER

15/5/1975 tarihli ve 1897 sayılı Kanunun geçici maddeleri:

Geçici Madde 1 – Bu kanundan önce çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin uygulanması sonunda bulunan yeni derece ve kademelere göre 5 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 3 ve 4; 8 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 1 inci maddeleri uyarınca intibak çizelgelerine müsteniden yapılan aylık ödemelerine ilgili kararname hükümlerine göre devam olunur. 1/3/1975 tarihine kadar yapılacak kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi işlemlemleri söz konusu Kararname hükümlerine göre yapılır.

Bu kanun gereğince yapılacak ödemelere 1/3/1975 tarihinden itibaren başlanır.

Kurumların yurt dışı kuruluşlarının daimi kadrolarında çalışanlar hakkında Bütçe kanunlarındaki hükümlere göre işlem yapılır.

Bu Kanuna göre yapılacak intibak esasları:

Geçici Madde 2 – Evvelce 1/3/1970 tarihi itibari ile intibak yapılmış olanlar ile bu tarihten sonra göreve alınanların intibakı 1/3/1975 tarihinden geçerli olmak üzere bu kanun hükümlerine göre düzenlenir.

Bu Kanun ile yapılan intibaklar sonunda bulunacak derece ve kademe üzerinden yapılacak ödemelere 1/3/1975 tarihinden itibaren başlanacağı:

Geçici Madde 3 – Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki kazanılmış hak aylıklarının ödenmesine devam olunur.

Bu kanun ile getirilen intibak hükümlerinin uygulanması sonunda memur (her ne suretle olursa olsun görevlerinden ayrılmış bulunanlar dahil) lehine doğan durumlar dolayısiyle, 1/3/1970 tarihinden 1/3/1975 tarihine kadar geçen süre için bir fark ödemesi yapılmaz. Aynı süre içinde haklarında emeklilik hükümleri uygulanmış olanlara da aylık veya ikramiye farkı ödenmez.

Ancak, 1/3/1970 - 30/11/1970 tarihleri arasına ait aylık farkları 1327 sayılı Kanun hükümlerine göre hesaplanarak ödenir.

Ayrıca, 12 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihle 1/3/1975 tarihi arasında yaş haddi, maluliyet veya ölüm sebebiyle haklarında emeklilik işlemleri uygulananların bu kanunun hükümlerine göre yapılacak intibakları sonunda kazanılmış hak aylıkları yükselmiş bulunduğu takdirde, emekli ikramiyeleri yeni tutarlara göre hesaplanır ve farkları 1/3/1975 tarihinde ödenir.

1623 sayılı Kanunun yürürlüğünden önce, maluliyet veya ölüm sebepleriyle memuriyetleri sona erenlerin askerlikte geçen hizmetlerinin nazara alınmaması sebebi ile aylığa hak kazanma süresini dolduramamış olanların bu kanunun ek geçici 2 nci maddesinin (C) bendinin (c) fıkrasında gösterilen askerlikle ilgili olarak hesaplanacak sürelerinin eklenmesi suretiyle aylığa hak kazandıkları takdirde ilgililerin müracaatı üzerine bu süreler borçlandırılmak suretiyle, evvelce yapılan işlemler 1623 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden itibaren yeni duruma göre düzeltilir.

Geçici Madde 4 – 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 31/7/1970 tarihli ve 1327 sayılı Kanunun 71 inci maddesiyle getirilen ve 8/10/1973 tarihli ve 8 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değiştirilen Ek madde 1/3/1975 tarihine kadar uygulanmaz. Bu tarihe kadar hangi işi yapanlara ve hangi görevlerde bulunanlara, hangi miktarda iş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güçlük zammı verileceği ilgili kurum, Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca 1/7/1974 ten önce çıkarılacak kararname ile kararlaştırılır.

Geçici Madde 5 – 1/3/1975 tarihinde görevde bulunan Emniyet Müfettişi, Emniyet Müfettiş Muavini, sivil başmemur (dedektif), sivil memur (Dedektif), mali polis mütehassısı, mali polis eksperi, polis enstitüsü ve polis okulları dahiliye müdürlerinin intibakları emniyet hizmetleri sınıfına yapılır.

Bu kadrolar boşaldıkça yeniden atanma yapılmayarak kaldırılır.

Bu kadrolarda çalışanlar için tahsil durumlarına göre 36 ncı maddenin (A) bendinin 8 (a) ve (b) fıkralarındaki başlangıç dereceleri nazara alınır.

Geçici Madde 6 – Bu Kanunun değişik 33 üncü maddesine göre Genel Kadro Kanunu çıkıncaya kadar, 1322 sayılı Genel Kadro Kanunu ile kurumlara tahsis edilen kadrolar ile bütçe kanunları hükümlerine göre ihdas edilip kurumlara tahsis edilen kadrolar ve bu kadrolarda yapılan degişiklikler geçerlidir.

Geçici Madde 7 – 36 ncı maddenin (B) bendinin 1 inci fıkrasında sözü edilen yönetmelik çıkıncaya kadar ilgili bakanlığın tespit edeceği esaslar dairesinde yapılacak özel yükselme sınavını başaranlar da 1 inci derecenin son kademe aylığına kadar yükselebilirler.

Geçici Madde 8 – İntibak hatalarından doğan Devlet alacakları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri dairesinde tahsil edilir.

Geçici Madde 9 – 197 nci maddeden sonra gelen zam ve tazminatlar başlığı altındaki ek maddenin son fıkrasında yer alan ve yılda bir defa ve bütün kurumlar için toplu olarak tespiti öngörülen tazminat ve zamların 1975 Mali yılına münhasır olmak kaydı ile kurumların müracaatı üzerine yılda 2 defa diğer hükümler saklı kalmak kaydi ile Bakanlar Kurulunca tespit olunabilir.

2/2/1981 tarihli ve 2381 sayılı Kanunun geçici maddesi:

Geçici Madde – Halen sonuçlandırılmamış disiplin ve soruşturma işlemlerinde bu Kanun hükümleri uygulanır.(1)

20/8/1981 tarihli ve 2509 sayılı Kanunun geçici maddesi:

Geçici Madde – Adalet Bakanlığında mevcut Bakanlık Başmüşavirliği, Bakanlık Müşavirliği, Bakanlık özel Müşavirliği, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği unvanları ve kadroları kaldırılmıştır.

Yukarıdaki fıkra hükümleri gereğince unvanları ve kadroları kaldırılanların şahıslarına bağlı ve görevleri süresince geçerli olmak kaydıyla Adalet Bakanlığına aşağıdaki kadrolar ek olarak tahsis edilmiştir.

Birinci fıkrada belirtilen kadrolarda halen görevli bulunanlar bu Kanunla verilen emekli mükteseplerine uygun kadrolara en geç bir ay içinde atanırlar ve bunlar atandıkları görevin unvanını taşırlar.

——————————

(1) Bu madde 134 üncü maddenin ilk fıkrası ile ilgilidir.Ek Kadrolar

Derece Sınıf Adet

1 Genel İdare Hizmetleri 1

2 ” ” ” 4

5 ” ” ” 2

7 ” ” ” 1

9 ” ” ” 212/2/1982 tarihli ve 2595 sayılı Kanunun geçici maddeleri:

Geçici Madde 1 – Bu Kanun ile Aylık Gösterge Tablosunda yapılmış olan değişiklik nedeniyle aylıklarda meydana gelecek olan artışlar hakkında 5434 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin (c) fıkrası uygulanmaz.

Geçici Madde 2 – Genel ve Katma Bütçeli kurumlarda, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, kanunla kurulan fonlarda, kefalet sandıklarında ve Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde görevli olan memurlar hakkında Kadro Kanunu; bunlar dışında kalan diğer kamu kurum ve kuruluşlarının memurları hakkında ilgili mevzuatında yapılacak düzenleme yürürlüğe konuluncaya kadar; bunların Genel İdare Hizmetleri sınıfına dahil 1, 2, 3 ve 4 üncü derece kadrolarında bulunanlara, 657 sayılı Kanunun 43 üncü maddesinin bu Kanunla değiştirilmeden önceki hükümlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca tespit edilmiş olan ek göstergelerin uygulanmasına devam olunur.

Geçici Madde 3 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın 1, 2, 3 ve 4 üncü derece kadrolara atanmış olup da, 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin bu Kanunla yeniden düzenlenen (B) bendinde öngörülen şartları taşıyanlar herhangi bir işleme gerek kalmaksızın; bu şartları taşımayanlardan sicillerine göre başarılı olanlar Bakanlarının veya atamaya yetkili amirlerinin takdirleri ile bulundukları görevlerde çalıştırılabilirler ve bu sürece aynı haklardan yararlanmaya devam ederler. Bu nitelikte bulunmayanlar durumlarına uygun derecelerdeki kadrolara atanırlar.

Geçici Madde 4 – (Değişik: 30/12/1982 - 2771/8 md.) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bu Kanunla kaldırılan 190 ve Ek Geçici 20 nci maddeleri uyarınca T.C. Merkez Bankasında açılmış bulunan özel hesap Hazineye devredilmiştir.

Özel hesapta toplanmış olup 1/1/1983 tarihi itibariyle iadesine hak kazanılmamış olan Memur Yardımlaşma Kurumu kesenekleri % 60 fazlası ile ve Bakanlar Kurulunca belirlenecek usul ve esaslar dahilinde ilgililerine iade edilir.

Özel hesapta toplanmış bulunan keseneklerden konut edinme ve kullandırma programının finansmanında kullanılmış miktarı 8/7/1981 tarih ve 2487 sayılı Kanun gereğince kurulmuş Kamu Konut Fonuna maledilmesine; özel hesabın mevcut ve alacaklarının tasfiyesine; keseneklerin Bakanlar Kurulunca belirlenecek usul ve esaslar dahilinde ilgililerine iadesine; bu amaçla gerekli bütün işlemleri yapmaya ve bu işlemlerin gerçekleşmesi amacıyla yeterli tutarı bütçede mevcut veya yeniden açılacak tertiplere gelir, ödenek ve gider kaydettirmeye; özel hesabın karşılıklı borç ve alacaklarının tasfiyesine, mahsup işlemlerini tamamlamaya ve bu maddenin uygulanması ile ilgili diğer esas ve usulleri düzenlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Ancak, haklarında emeklilik hükümleri uygulananlar ile ölenlerin ve her ne suretle olursa olsun (T.C. Emekli Sandığına tabi görevlere naklen atananlarla, muvazzaf askerlik hizmeti için

ayrılanlar hariç) görevlerinden ayrılanlara, istedikleri takdirde, 1/3/1982 tarihinden sonraki süreler için vadeli mevduat munzam karşılıklarına T.C. Merkez Bankasınca uygulanan oran üzerinden tahakkuk ettirilecek faizi ile birlikte birikmiş kesenekleri iade edilir.

1/3/1982 tarihinden sonra ödenen faizler dahil, bu madde uyarınca yapılan ödemeler ve işlemler her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

Geçici Madde 5 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte görevde olup da 657 sayılı Kanunun değişik 146 ncı maddesinin son fıkrası uyarınca kendilerine daha önce tazminat ödenenlerin bu tazminatları, aşağıda yer alan aylık göstergelerin hizalarındaki brüt miktarlar üzerinden ve özlük hakları ile ilgilendirilmeksizin 31/12/1982 tarihine kadar ayrıca ödenmeye devam olunur.

Aylık Ödenecek

Göstergeler Miktar (TL.)

380 1 650

385 1 550

390 1 450

395 1 350

400 1 250

405 1 150

410 1 050

415 950

420 850

425 750

430 650

435 550

440 450

450 300

460 150Yukarıda belirtilen süre içinde 146 ncı maddenin son fıkrasının uygulanmasını gerektiren bir değişikliğin meydana gelmesi halinde bu miktarların ödenmesi durdurulur.

Geçici Madde 6 – Bu Kanunla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Zam ve Tazminatlar" başlıklı Ek Maddesine eklenen fıkra uyarınca ödenmesi öngörülen özel Hizmet Tazminatı, 31/12/1980 tarih ve 2368 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasında sayılan ödeme çeşitleri ile birlikte fark tazminatı mukayesesine dahil edilir.

Geçici Madde 7 – 1/4/1981 tarih ve 2443 sayılı Kanunda değişiklik yapılıncaya kadar, Devlet Denetleme Kurulu Başkan ve Üyeleri 657 sayılı Kanunun "Zam ve Tazminatlar" başlıklı maddesine bu Kanunun 13 üncü maddesi ile eklenen (c) bendi hükümlerinden yararlandırılırlar.

Buna göre ödenecek özel hizmet tazminatı miktarı 657 sayılı Kanuna göre en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) % 20'sini geçmemek üzere Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterince tespit olunur .(1)

———————————

(1) Bu fıkradaki % 20'lik tazminat oranı, 26/6/1984 tarihli ve 241 sayılı K.H.K.'nin 27 nci maddesi ile % 40'a yükseltilmiştir.

2443 sayılı Kanunun 8 inci maddesine göre Devlet Denetleme Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin tespitinde bu tazminat ayrıca dikkate alınmaz.

Geçici Madde 8 – 23/1/1981 tarih ve 2377 sayılı Öğretmenlere Eğitim ve Öğretim Tazminatı ödenmesi Hakkında Kanunda değişiklik yapılıncaya kadar, anılan Kanunun 1 inci maddesinde yer alan 1 000 lira 1 500 lira olarak ödenir.

Geçici Madde 9 – Bu Kanuna tabi kurumlarda sürekli işçi statüsü ile çalışanlarla sözleşmeli personelden bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde memurluğa geçmek için yazılı olarak müracaat edenler, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri tavanı aşmamak kaydı ile, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik Ek Geçici 1, 2 ve 3 üncü maddeleri hükümleri, 13/12/1960 tarih ve 160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde sayılan kuruluşlarda 1/3/1979 tarihinde görevli olanlar için ayrıca 20/2/1979 tarih ve 2182 sayılı Kanun hükümleri de dikkate alınarak derece ve kademeleri tespit edilmek suretiyle mevcut veya yeniden alınacak memur kadrolarına intibak ettirilebilirler.

Geçici Madde 10 – (Ek: 30/12/1982 - 2771/9 md.) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 43 üncü maddesinin (j) fıkrasında yazılı unvanları bu fıkrada yazılı şartlarla kazanmamış olmakla birlikte, 1/3/1982 tarihine kadar kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine dayanarak almış bulunanlardan yükseköğrenimli olanlar hakkında da anılan (j) fıkrası hükümleri uygulanır.

24/2/1988 tarih ve 3409 sayılı Kanunun Geçici 5 inci maddesi:

Geçici Madde 5 – 12.3.1986 tarihli ve 3268 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkındaki Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair ve 9.4.1987 Tarihli ve 3347 Sayılı, 12.3.1986 Tarih ve 3268 Sayılı Kanun ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Teşkilatlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanunları ile Bakanlar Kuruluna verilen Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi 6.6.1985 Tarihli ve 3221 Sayılı, 24.2.1983 Tarihli ve 2802 Sayılı, 14.7.1965 Tarihli ve 657 Sayılı Kanunlar için adı geçen yetki kanunları ile verilen süre bitimine kadar geçerlidir.

14/7/1965 TARİHLİ VE 657 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN KANUN

HÜKMÜNDE KARARNAME HÜKÜMLERİ

1) 23/12/1972 tarihli ve 2 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin hükümleri:

Bu kararnameye göre yapılacak intibakların esasları:

Geçici Madde 1 – 30/11/1970 tarihi ile bu Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarih arasında 1327 Sayılı Kanuna göre yapılan intibaklar, 30/11/1970 tarihindeki hukuki durumlar esas alınarak, bu Kararname ile getirilen hükümler çerçevesinde 1/6/1973 tarihinden geçerli olmak üzere ek geçici 45 inci maddede sözü edilen yönetmelik esaslarına göre yeniden düzenlenir.

Bu düzenlemede 1/12/1970 tarihi ile 1/6/1973 tarihi arasında geçen ve geçecek başarılı hizmet süreleri, ilgililerin intibakları sonunda kazandıkları derece ve kademeler üzerine eklenerek değerlendirilir. Bu değerlendirmede 68 inci maddedeki derece yükselmesine ilişkin kanuni bekleme sürelerinden artan süreler üst derecede kademe ilerlemesi verilmek suretiyle dikkate alınır.

Şu kadarki, öğrenim durumları itibariyle yükselebilecekleri dereceleri aşanlar hakkında yukarıdaki fıkra ile değerlendirilmesi öngörülen süreler sadece kademe ilerlemesinden sayılır.

Kazanılmış hak aylıklarının üstünde kadro aylıkları üzerinden aylık alanlarda değerlendirilecek bu süre öğrenim durumları gözönünde bulundurulmak suretiyle kazanılmış hak aylıklarının yükseltilmesinde dikkate alınır.

Bu Kararname ile yapılan intibaklar sonunda memurlar lehine doğan farkların 1/6/1973 den itibaren ödeneceği:

Geçici Madde 2 – (Birinci fıkra ile ikinci fıkra-son cümlesi hariç-iptal: Anayasa Mahkemesinin 8/10/1974 tarih E. 1974/18 K. 1974/42 sayılı kararı)

Aynı süre içinde haklarında emeklilik hükümleri uygulanmış olanlara da aylık veya ikramiye farkı ödenmez.

(Üçüncü fıkra İptal: Ana Mah. 8/10/1974 tarih ve E. 1974/18, K. 1974/42 sayılı kararı)

İntibaklar sonucunda bulunacak derece ve kademe, personelin halen bulunduğu derece ve kademeden aşağı ise, aradaki fark kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi suretiyle giderilinceye kadar ödenmeye devam olunur. Ancak, bu yükselmede, emeklilik keseneğine esas aylık dereceleri, ilgililerin öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri geçemez.

Şu kadar ki, bunlardan 1/6/1973 tarihinden itibaren bir yıl içinde emekliye ayrılma isteğinde bulunanlar ile maluliyet, yaş haddi veya ölüm sebebiyle görevlerinden ayrılanların emeklilik işlemleri, bu karaname ile getirilen intibak hükümlerinin uygulanmasından önceki emeklilik keseneğine esas aylık derece ve kademeleri üzerinden yapılır. Bu takdirde, kesenek farkları ilgililerce, karşılıkları da kurumlarınca T.C. Emekli Sandığına ödenir.

Ayrıca, bu Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihle 1/6/1973 tarihi arasında yaş haddi, maluliyet veya ölüm sebebiyle haklarında emeklilik işlemleri uygulananların kararname hükümlerine göre yapılacak intibakları sonunda kazanılmış hak aylıkları yükselmiş bulunduğu takdirde, emekli aylık ve ikramiyeleri yeni tutarlara göre hesaplanır.

2) 30/5/1973 tarihli ve 5 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 sayılı K.H.K.'ye eklenen hükümleri:

Geçici Madde 3 – Bu Kararname ile getirilen intibak hükümlerine ait işlemlerin 1/6/1973 tarihine kadar tamamlanamaması halinde yeni intibak çizelgelerinin tanzimini müteakip gerekli tediye ve kesinti işlemleri yapılmak kaydiyle aylıklarının geçici 2 nci maddenin 1 inci fıkrası uyarınca ödenmesine devam olunur.

İntibak işlemleri tamamlanan dairelerde, Devlet Memurları Kanunu ve 1973 yılı Bütçe Kanununun kadrolara ilişkin hükümlerine göre kadro işlemleri tamamlanıncaya kadar aylıklar, intibak çizelgelerine müsteniden yeni derece ve kademeler üzerinden ödenir.

Ancak intibak ve kadro işlemlerinin tamamlanması 1/10/1973 tarihini geçemez.

Kurumların yurt dışı kuruluşlarına dahil kadrolarda görevli Devlet Memurları hakkında intibak hükümlerinin uygulanması sonucunda ulaştıkları dereceleri, yurt dışı görevlerine ilişkin kadro derecesini aşanlar hakkında 161 inci maddenin (B) bendine göre işlem yapılır. Bu gibilerin yurt dışı aylıkları mezkür maddeye göre tespit edilecek aylıklarına yurt dışı emsaller uygulanmak suretiyle bulunur. Bu suretle tespit olunacak aylık tutarlarına tekabül eden döviz miktarı (yurt dışı emsallerde bir değişiklik yapılmadıkça) 31/5/1973 tarihinde aldıkları döviz miktarını geçemez.

Şu kadarki, bu şekilde ödeme yapılması ilgililerin intibak ettirildikleri derece ve kademeden emeklilik kesenekleri ödemelerine ve bu derece emeklilik yönünden kademe ilerlemesi yapmalarına engel teşkil etmez.

Geçici Madde 4 – A) Bu Kararname ile getirilen intibak hükümlerinin uygulanması sonunda Devlet Memuruna;

a) Ulaştığı derece 31/5/1973 tarihinde işgal etmekte olduğu kadro derecesinin üstünde olduğu takdirde bu kadroda değişiklik yapılmaksızın ulaştığı derece ve kademeden,

b) Ulaştığı derece 31/5/1973 tarihinde işgal etmekte olduğu kadro derecesine eşit olduğu takdirde bu derece ve bulunacak kademeden,

aylık ödenir.

Şu kadar ki, durumları (a) fıkrasına uyanlardan, 31/5/1973 tarihinde almakta oldukları aylıkların derece ve kademesinin göstergesi daha yüksek olanlara, ulaştıkları derecedeki bu göstergeye eşit veya en yakın göstergeye tekabül eden kademenin aylığı, kazanılmış hak oluncaya kadar ödenmeye devam olunur.

B) Ulaştığı derece 31/5/1973 tarihinde işgal etmekte olduğu kadro derecesinin altında olan Devlet Memuru hakkında bu Kararnamenin geçici 2 nci maddesine göre işlem yapılır.

(A) Fıkrasının kapsamına girip de kadrolarının üstündeki bir dereceden aylık ödenenlerin;

a) Ödemeye esas olan derecelerinde, genel hükümlere göre, kademe ilerlemesi yapmaları,

b) 68 inci maddedeki derece yükselmesi için öngörülen şartları ihraz etmeleri ve üst derecede boş kadronun bulunması halinde, üst dereceye yükselmeleri,

caizdir.

Geçici Madde 5 – Ek geçici 8 inci madde kapsamına girenlerin ek geçici 49 uncu madde gereğince yapılacak değerlendirmeler de dikkate alınarak 1/12/1970 tarihi ile 1/6/1973 tarihi arasında geçen başarılı hizmet süreleri, ilgililerin 30/11/1970 tarihi itibariyle intibak ettirilecekleri derece ve kademeler üzerine eklenerek derece ve kademe verilmek suretiyle değerlendirilir.

Bu değerlendirmeden sonra kanuni bekleme sürelerinden artan süreler, üst derecede dikkate alınır.

Şu kadar ki, haklarında bu Kararname hükümlerinin uygulanması sonucunda (her ne suretle olursa olsun görevinden ayrılmış bulunanlar dahil) lehe doğan durumlar dolayısiyle 1/3/1970 tarihinden 1/6/1973 tarihine kadar geçen süre için bir fark ödemesi yapılmaz.

3) 8/10/1973 tarihli ve 8 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici maddesi:

Geçici Madde 1 – Durumları bu Kararname ile değiştirilen veya yeniden getirilen hükümlere uyanların intibakları 657 sayılı Kanunun değişik 36 ncı maddesinin bu Kararnameyle değişik hükümleri ile 2 ve 5 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerin geçici 1-4 üncü maddeleri hükümleri de gözönünde bulundurularak ve söz konusu geçici maddelerdeki tarihlerden geçerli olmak üzere yeniden düzenlenir. Ancak intibak ve kadro işlemlerinin tamamlanması 28/2/1974 tarihini geçemez.

4) 15/1/1974 tarihli ve 9 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici maddeleri:

Geçici Madde 1 – Bu Kararnamenin yürürlük tarihinde 16 ncı derecede bulunanlar 15 inci dereceye yükseltilmiş sayılırlar ve bu gibilerin aylıkları, haklarında

genel hükümlere göre kademe ilerlemesi uygulanıncaya kadar, 15 inci derecenin ilk kademesi üzerinden ödenir. 16 ncı derece kadrolar Bütçe Kanunlarının intibak düzeltmelerine ilişkin hükümlerine göre Bakanlar Kurulunca karşılığı olan 15 inci derece kadroların ihdası suretiyle iptal edilir. Bu işlemler sırasında boş bulunan 16 ncı derecedeki diğer kadrolar, ilgili kurumlarca, 15 inci derece kadrolar olarak değiştirilmek üzere bu Kararnamenin yürürlük tarihinden itibaren 6 ay içinde Maliye Bakanlığına ve Devlet Personel Başkanlığına gönderilir.

Bu tarihe kadar işlem görmeyen kadrolar iptal edilmiş sayılır.

Geçici Madde 2 – 23/12/1972 tarihli ve 7/5519 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tesbit olunan katsayılarında değişiklik yapılıncaya kadar, sürekli görevle yurt dışında bulunan memurların aylıklarının hesabında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1327 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi ile değişik 43 üncü maddesi ile düzenlenen gösterge tablosu esas alınır.

5) 26/6/1984 tarihli ve 241 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici maddeleri:

Geçici Madde 1 – 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca personel rejimi ile ilgili düzenleme yapılıncaya kadar, anılan Kararname Kapsamına giren kuruluşlarda, 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerden alınabilecek kadrolar ve 500 veya 400 ek gösterge verilebilecek görevler, genel ve katma bütçeli kuruluşlarda bu derecelere tahsis edilmiş kadroların sayısı ve görev nitelikleri gözönünde bulundurulmak suretiyle ve yılda bir defa olmak üzere Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilir.

Geçici Madde 2 – Ek göstergeleri yeniden tespit olunan kadrolarda halen görevli bulunanların aylıklarının hesabında uygulanacak ek göstergeler, bu görevlerinde kaldıkları sürece, yararlanmakta oldukları ek göstergelerden düşük olamaz.

Geçici Madde 3 – Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uyarınca ek göstergelerin yeniden tespiti dolayısıyla aylıklarda meydana gelen artışlar hakkında 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 14 üncü maddesinin (c) fıkrası uygulanmaz.

Geçici Madde 4 – 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 43 üncü maddesinin (j) fıkrasına dahil edilen "Başbakanlık Uzmanı" ünvanı ile aynı maddeye eklenen (k) fıkrasında yazılı ünvanları ilgili fıkralarda yazılı şartlarla kazanmamış olmakla birlikte, kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük ve yönetmelik hükümlerine dayanarak almış bulunanlardan yükseköğrenimli olanlar hakkında da anılan fıkralar hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 5 – İlgili Kanunlarında gerekli düzenleme yapılıncaya kadar, Başbakanlık merkez teşkilatında, Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Başbakan Müşaviri ve Başbakanlık Müşavirleri, Teftiş Kurulu Başkanı, Hukuk Müşaviri, Basın Müşaviri, Genel Müdür ve Başbakanlık Başkanı ile Uzman ve Uzman Yardımcısı kadroları karşılık gösterilmek kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli personel çalıştırılabilir.

Ancak, uzman yardımcısı ve uzman kadrolarında çalıştırılacaklar için 8/6/1984 gün ve 203 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 33 üncü maddesinde belirtilen şartlar, yukarıda sayılan diğer görevlerde çalıştırılacaklar için yüksek öğrenim yanında, 657 Sayılı Kanunun 68 inci maddesinde belirtilen şartlar aranır.

Ayrıca, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünde özel bilgi ve ihtisası gerektiren konularda kadro aranmaksızın ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın yerli ve yabancı elemanlar sözleşmeli olarak çalıştırılabilir.

Bu suretle çalıştırılacakların sözleşme usul ve esasları ile ücret miktarı ve her çeşit ödemeler Bakanlar Kurulunca tespit edilir.

Sözleşme ile çalıştırılacak personel istekleri üzerine T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilir.

6) 29/11/1984 tarihli ve 243 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici maddesi:

Geçici Madde 2 – Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin öngördüğü yönetmelikler Devlet Personel Başkanlığınca en geç bir yıl içinde hazırlanarak uygulamaya konulur. Bu süre zarfında uygulanmakta olan mevcut tüzük ve yönetmeliklerin uygulanmasına devam edilir.

7) 23/1/1987 tarihli ve 269 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici maddesi:

Geçici Madde – Gerekli düzenleme yapılıncaya kadar yukarıdaki 2 nci maddedeki oran % 25 olarak uygulanır. (1)

8) 18/5/1987 tarih ve 281 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici maddesi:

Geçici Madde – Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun haber ve program hizmetleri ile teknik hizmetlerinde (yöneticiler dahil), Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına tabi olarak çalışanlardan, sözleşmeli personel statüsüne geçenlerle, daha önce bu statüye geçmiş olanlardan, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yazı ile müracaat edenlerin, müracaat tarihini takip eden aybaşından itibaren Sandıkla ilgileri devam ettirilir. Bunların emeklilik kesenekleri; emeklilik keseneğine esas aylıkları üzerinden % 15 olarak kesilir, kurumları da % 20 karşılık öderler.

Kesenek ve karşılık yüzdelerinin artması halinde, bu maddedeki yüzdeler de aynı miktarda artırılır.

9) 30/12/1987 tarih ve 306 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici maddesi:

Geçici Madde – Gerekli düzenlemeler yapılıncaya kadar bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesi ile belirlenen özel hizmet tazminatının hangi miktarlarda uygulanacağı Bakanlar Kurulu Kararı ile tesbit edilir.

10) 28/3/1988 tarih ve 318 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici maddeleri:

Geçici Madde 1 – 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin Ortak Hükümler Bölümünün (A) bendinin 11 inci fıkrasında sayılan unvanları sözkonusu fıkrada belirtilen şartlarla kazanmamış olmakla birlikte ilgili kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine dayanarak almış bulunanlardan bir derece yükseltmesinden yararlanmamış olanlar hakkında, bir defaya mahsus olmak üzere sözkonusu unvanları fıkrada gösterilen şekilde almış oldukları kabul edilmek suretiyle işlem yapılır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek geçici 9 uncu maddesinde belirtilen kuruluşlarda görevli bulunanlar hakkında da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.

Geçici Madde 2 – İlgili kanunlarında değişiklik yapılıncaya kadar, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışında kalan ve yönetim kurulları ile idare edilen kanunla kurulu teşebbüs ve kurumların yönetim kurulu üyesi genel müdür ve genel müdür yardımcılarına kamu iktisadi teşebbüsleri yönetim kurulu üyeleri için öngörülen miktarda ücret ve ek ödemede bulunulur.

——————————

(1) Bu geçici maddede sözü edilen 2 nci madde, 23/1/1987 tarih ve 269 sayılı K.H.K.'nin 2 nci maddesi olup 14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun 213 üncü maddesinden sonra zam ve tazminatlar bölümü olarak eklenen ek maddenin (d) fıkrasına işlenmiştir.

11) 23/12/1988 tarih ve 351 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici maddesi:

Geçici Madde – Müsteşar, Vali ve Emniyet Genel Müdürü (Vali) unvanını almış olup, 13/11/1981 tarihli ve 2559 sayılı Kanunun Ek Geçici 1 inci ve 2 nci maddelerine göre emekli olanlardan 241 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değişik 39 uncu maddesinin (b) fıkrasında öngörülen şartları taşımayanlar hakkında da mezkur fıkra hükümleri uygulanır.

12) 27/6/1989 tarih ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Hükmüdür:

Madde 3 – 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca ek göstergeden yararlanan personelin ek gösterge rakamları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

a) Genelkurmay Başkanı, 4500

b) Orgeneral ve Oramiral olmak kaydıyla Kuvvet Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı, 4200

c) Orgeneral-Oramiraller, Anayasa Mahkemesi Başkanı, Yargıtay Başkanı,

d) Danıştay Başkanı ve Başbakanlık Müsteşarı, 4000

d) Korgeneral-Koramiraller, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı, Sayıştay Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, 3800

e ) (Değişik: 25/1/1990-KHK-402/2 md.) Tümgeneral-Tümamiraller, Anayasa Mahkemesi,Yargıtay ve Danıştay Üyeleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vekili, Birinci Sınıf Hakim ve Savcılar,Müsteşarlar,Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı, 3500

f) Başbakanlık Müsteşar Yardımcıları. 2600

g) (Ek: 23/10/1989-KHK-386/2 md.) Talim ve Terbiye Kurulu üyesi 2400

Yukarıda unvan olarak sayılanlar dışında kalan personelin halen uygulanmakta olan ek gösterge rakamları, aşağıda gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

30.6.1989 itibariyle 15.7.1989 tarihinden

uygulanmakta olan itibaren uygulanacak

Ek Göstergeler Ek Göstergeler

————————— —————————

3300 3800

3000 3500

2700 3200

2400 2900

1950 2400

1800 2150

1650 2000

1500 1800

1200 1500

900 1100

600 750

450 550

300 400

150 200

13) 27/12/1991 tarih ve 475 sayılı KHK'nin hükmü:

Geçici Madde 4 – 11 inci maddenin (a) bendi ile kaldırılan 657 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinin birinci fıkrasındaki hüküm uyarınca bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımından önce Müsteşar veya Müsteşar Yardımcılığna atanmış olanların, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinde görevleri sona erer, bunlar mükteseplerine uygun görevlere atanırlar.

657 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ

GÖSTERİR LİSTEYürürlükten Kaldıran Mevzuatın

Yürürlükten Kaldırılan

Kanun veya Kanun Hükümleri Tarihi Sayısı Maddesi

657 Sayılı Kanunun 191 inci ve 192 nci maddeleri; 31/7/1970 1327 68657 Sayılı Kanunun geçici 14,15,17,18 ve 19 uncu mad-

deleri; 31/7/1970 1327 85657 Sayılı Kanunun geçici 21 inci maddesi; 31/7/1970 1327 87657 Sayılı Kanunun 22, 49, 75, 152, 153, 168, 173, 234 ve

238 inci maddeleri ile geçici 3, 4, 7,16, 22 ve 24 üncü

maddeleri ve bu Kanuna 1327 sayılı Kanunun 74 üncü

maddesi ile getirilen ek 4 üncü maddesi; 23/12/1972 KHK-2 5657 sayılı Kanuna 1327 sayılı Kanunla ve 1589 sayılı

Kanuna dayanılarak çıkarılan Kanun Hükmünde

Kararnameler ile eklenen Ek Geçici maddelerden 27, 29, 36,

39, 45, 53 ve Ek Geçici 5 inci madde; 30/5/1974 KHK-12 2

15/5/1975 1897 2657 sayılı Kanunun değişik 32, 228, 229, 230 uncu

maddeleri ile 7 sayılı Kanun Hükmünde

Kararnamenin geçici maddesi; 30/5/1974 KHK-12 7

15/5/1975 1897 7657 sayılı Devlet Memurları Kanununun; 4 üncü maddesinin

(B) bendinin üçüncü fıkrasındaki "bu Kanunun 196 ncı

maddesi uyarınca tespit edilen mahrumiyet yerlerinde" ibaresi; 2/2/1982 2595 19154 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "Emek-

li Kanunu hükümleri dışında" ibaresi; 12/2/1982 2595 19190 ıncı maddesi ve Ek Geçici 20 nci maddesi; 12/2/1982 2595 191765 sayılı Üniversite Personel Kanununun değişik 16 ncı

maddesinin ikinci fıkrası; 12/2/1982 2595 195434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa 24/12/1980

tarih ve 2363 sayılı Kanun ile eklenen Ek 3 üncü madde-

nin yedinci fıkrasının (a) ve (b) bendleri; 12/2/1982 2595 19
Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın

Yürürlükten Kaldırılan

Kanun veya Kanun Hükümleri Tarihi Sayısı Maddesi

31/12/1980 tarih ve 2368 sayılı Kanunun 5 inci maddesi 12/2/1982 2595 19

13/6/1968 tarih ve 1046 sayılı Kadro Dolayısıyla

Açıkta Kalanların Açıkta geçirdikleri Sürelerin Kıdem

ve Emekliliklerine sayılmasına Dair Kanunun tümü;

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 93 üncü

maddesinin ikinci fıkrası ve diğer Kanunların bu

Kanuna aykırı hükümleri 12/5/1982 2670 41657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek Geçici

7 inci maddesinin son fıkrası

26/6/1984 KHK-241

40

926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun

Ek 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası 26/6/1984 KHK-241 40

2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemelerinin Kuruluş ve

İşleyişi Hakkındaki Kanunun 38 inci maddesinin birinci

fıkrası 26/6/1984 KHK-241 40

5/11/1980 tarih ve 2333 sayılı Kanun (1/1/1933 tarihin-

de) 18/12/1986 KHK-266 2

657 sayılı Kanunun değişik 92 inci maddesinin 2 nci fık-

rası ile 116 ncı maddesi 29/11/1984 KHK-243 56

6245 sayılı Kanunun değişik 34 üncü maddesinin ikinci

fıkrası 23/1/1987 KHK-269 4

26/6/1984 tarih ve 241 Sayılı KHK'nin 37.maddesinin (e) fıkrası 30/12/1987 KHK-306 18a) 10/10/1984 tarih ve 3056 sayılı Kanunun (değişik) 21 inci maddesinin ikinci fıkrası,

b) 27/10/1989 tarih ve 388 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası,

c) 2377 sayılı Öğretmenlere Eğitim ve Öğretim Hizmeti Tazminatı Ödenmesi Hakkında Kanun ile ek ve değişiklikleri,

d) (Değişik: 12/4/1990-KHK-420/15 md.) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 23 üncü maddesi ile Ek 28 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları,

e) 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Ek 9 uncu maddesi,

f) 2424 sayılı Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Tazminat Kanunu ile ek ve değişiklikleri,

g) 6/12/1989 gün ve 396 sayılı Kanun Hükmünde Ka-

rarnamenin 8 inci maddesinin 3 üncü fıkrası, 9/4/1990 KHK/418 45
Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın

Yürürlükten Kaldırılan

Kanun veya Kanun Hükümleri Tarihi Sayısı Maddesi

a) Fazla mesai ücreti ödenmesine ilişkin;

1) 17/8/1983 tarihli ve 2879 sayılı Kanunun 22/9/1988 tarihli 343 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 4 üncü maddesinin 5 inci fıkrası,

2) 13/10/1983 tarihli ve 2919 sayılı Kanunun 5/4/1988 tarihli ve 3424 sayılı Kanunla değişik 10 uncu maddesi,

3) 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Kanunun 351 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 31 inci maddesi,

4) 6/3/1991 tarihli ve 3701 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin son fıkrası ile geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrası,

5) 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Kanunun 14/3/1991 tarihli ve 3703 sayılı Kanunla değişik

16 ncı maddesinin son fıkrası,

6) 14/3/1991 tarihli ve 3703 sayılı Kanunun ek 7 nci maddesi,

7) 27/10/1989 tarihli ve 388 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesinin son fıkrasının son cümlesi,

8) 6/12/1989 tarihli ve 396 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 24 üncü maddesine 13/4/1990 tarihli ve 423 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen (d) bendi,

9) 8/4/1990 tarihli ve 417 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesi,

10) 11/8/1983 tarihli ve 2876 sayılı Kanunun 15/5/1991 tarihli ve 3742 sayılı Kanunla değişik 97 nci maddesinin (c) bendinin son fıkrası,

11) 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Kanuna 29/5/1991 tarihli ve 3745 sayılı Kanunla eklenen ek 2 nci maddesi,

b) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Kanunun 3418 sayılı Kanunun 32 nci maddesiyle eklenen ek 13 üncü maddesinin 4 numaralı fıkrasının 15/12/1990 tarihli ve 3689 sayılı Kanunla değişik (a) bendi,

c) 6/3/1991 tarihli ve 3701 sayılı Kanunun 42 nci maddesi,


Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın

Yürürlükten Kaldırılan

Kanun veya Kanun Hükümleri Tarihi Sayısı Maddesi

d) 8/5/1991 tarihli ve 3717 sayılı Adli Personel ile Devlet Davalarını Takip Edenlere Yol Gideri ve Tazminat Verilmesi ile 492 sayılı Harçlar Kanununun Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan "Bu hesaba yatırılan paraların % 10'u her ayın ilk haftası içinde Ankara'da bir kamu bankasında açtırılan Adalet Bakanlığı merkez hesabına gönderilir. Mahalli hesapta toplanan paraların arta kalanı o yargı çevresinde görevli adli yargı hakim ve savcıları ile adli yargıda görevli yazı işleri müdürü, zabıt katibi, mübaşir, icra müdürü, icra müdür yardımcısı ile diğer personeline (ceza infaz kurumları personeli hariç) ayda bir eşit miktarda ödenir." cümleleri ile 7 ve 8 inci fıkraları,

e) Diğer kanun ve kanun hükmünde kararnamelerin bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı hükümleri,

f) 9/4/1990 tarihli ve 418 sayılı Kanun Hükmünde

Kararnamenin 37 nci maddesinin 23/1/1987 tarih ve

270 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1, 2

ve 3 üncü maddelerinde yer alan Yüksek Hakimlik

Tazminatı göstergelerinin 1/1/1992 ve müteakip

yıllarda yükseltilerek uygulanmasına ilişkin hükümleri

ile 20 nci maddesi, 5/7/1991 KHK/433 16

a) 14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu maddesinin birinci fıkrasında geçen "Başbakanlık merkez ve bağlı kuruluşlarının müsteşarları ve yardımcıları (MİT hariç) ..." ibaresi,

b) 433 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendinin sonuna eklenen fıkra,

c) 10/10/1984 tarih ve 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin (a) bendi, 27/12/1991

KHK/475 11

657 sayılı Kanunun ek 26 ncı maddesinin (b) fıkrasın

da yer alan (Valiler için İl Valiliğinde) ibaresi, 1/7/1992 3828 1

657 sayılı Kanunun 195, 196, 197, 198 ve Ek 28 nci

maddeleri 2/12/1993 3920 2

657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin VIII yardımcı

Hizmetler Sınıfı bendine 527 sayılı KHK ile eklenen

fıkra; 28/2/1995 4081 3


657 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

Kanun Yürürlüğe

No. Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler giriş tarihi

819 (1/3/1966 tarihinden

geçerli olmak üzere)

31/12/1969

1069 – 1/1/1969

1127 – 28/2/1969

1136 – 7/7/1969

1327 – 14/8/1970

1449 – 30/11/1970

1503 – 1/12/1970 den geçerli

olarak 31/12/1971

KHK - 1 – 12/9/1972 KHK - 2 87, 88 ve 89

uncu maddeler 1/6/1973

Diğer hükümleri 30/12/1972

KHK - 3 – 7/4/1973

KHK - 4 – 9/4/1973

KHK - 5 – 31/5/1973

KHK - 6 – 16/6/1973

1757 – 17/7/1973

1765 – 8/7/1973

KHK - 7 4 üncü md. 15/9/1973

Diğer hükümleri 31/10/1973

KHK - 8 6 ncı madde 1/12/1973

Diğer hükümleri 18/10/1973

KHK - 9 1, 2, 4, 5, 6 ve geçici 1 ve 2 nci madde hükümleri 1/2/1974

3 üncü madde 1/3/1974

KHK - 10 – 30/1/1974

KHK - 11 – 15/2/1974

KHK - 12 65 nci madde, 68 nci maddenin (A) bendi, 1327 sayılı Kanunun

71 nci maddesi ile getirilen ek madde hükümleri 1/3/1975

99 uncu madde hükümleri 1/7/1974

Diğer hükümleri 31/5/1974

1897 59, 74, 77 nci maddeleri ve 68 inci maddenin (B) bendi hüküm-

leri 26/5/1975

Diğer madde hükümleri 1/3/1975
Kanun Yürürlüğe

No. Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler giriş tarihi

2156 – 1/3/1975

tarihinden geçerli olarak

29/6/1978

KHK - 14 – 1/11/1978

2182 – 1/3/1979

2183 – 28/2/1979

2228 – 28/2/1979

tarihinden geçerli olarak

25/4/1979

2261 – 23/2/1980

2381 – 5/2/1981

2509 – 1/9/1981

2543 – 24/10/1981

2595 – 1/3/1982

2670 - 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39 ve 40 ncı maddeler 16/8/1982

- 16 ncı maddesi (27/9/1983 tarih ve 2906 Sayılı Kanunun

1 nci mad. gereğince) 1/1/1985

- Diğer hükümleri 16/5/1982

2771 2 nci maddesi 16/5/1982

- 4, 6, 7 ve 10 uncu maddeleri 1/4/1983

- Diğer hükümleri 1/1/1983

2902 – 29/9/1983

2906 – (16/5/1982 den geçerli olmak üzere)

29/9/1983

KHK - 78 – 16/9/1983

2910 – 8/10/1983

2946 - 5 nci maddenin 6 ncı fıkrası ile 6 ncı madde 1/7/1984

- Diğer hükümleri – 11/11/1983

Kanun Yürürlüğe

No. Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler giriş tarihi

2954 -4,17,18,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ve 32 nci

maddeleri 14/11/1983

- Diğer hükümleri 1/1/1984

KHK - 199 – 21/5/1984

KHK - 241 – 1/7/1984

tarihinden geçerli

olarak 29/6/1984

KHK - 243 – 31/12/1984

KHK - 244 – 28/12/1984

KHK - 265 – 31/12/1986

tarihinden geçerli

olarak 1/1/1987

KHK - 269 4 üncü maddesi 1/3/1987

Diğer hükümleri 2/2/1987

KHK - 281 – 1/7/1987

KHK - 276 – 29/9/1987

KHK - 306 – 1/1/1988

KHK - 309 – 13/1/1988

KHK - 310 – 5/2/1988

KHK - 311 – 29/2/1988

KHK - 318 2 ve Geçici 2 15/4/1988

Diğer Hükümleri 31/3/1988

KHK - 331 – 30/6/1988

KHK - 333 – 5/8/1988

KHK - 351 2, 7, 15, 16 ve 20 Yayımı olan

30/12/1988

tarihini takibeden

aybaşı

3, 5, 9, 10, 11, 12, 17 ve 18 15/1/1989

Diğer hükümleri 30/12/1988

3520 – 10/2/1989

KHK - 366 – 15/4/1989

KHK - 368 – 14/6/1989

KHK - 375 2, 3, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 29 30 ve 31 15/7/1989

28 Tazminat

nisbetlerinin

tespit edildiği

tarihi izleyen

aybaşında

Diğer maddeleri 1/7/1989

KHK - 378 – 8/11/1989

KHK - 386 – 2/11/1989

Kanun Yürürlüğe

No. Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler giriş tarihi

KHK/402 – 15/2/1990

KHK/418 a) 2, 3, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 27, 28, 31, 32,

33, 35, 36, 37 ve 45 inci maddeleri 1/1/1991

b) 30 ve 38 inci maddeleri 1/7/1990

c) 34 üncü maddesi 15/1/1991

d) 4, 5, 11, 23, 24, 25, 26, 29 ve 40 ıncı maddeleri Yayımını izleyen aybaşında

(e )39 uncu maddesi 1990-1991 öğrenim döneminde uygulanmaya

başlanmak üzere, bu konuda Bakanlar Kurulunca esas ve usullerin tesbitini

izleyen aybaşında

f) Diğer maddeleri 11/4/1990

3649 – 25/5/1990

3657 – 20/6/1990

3697 – 18/1/1991

3698 – 1/1/1991

KHK/433 a) 1 ve 3 üncü maddeleri 1/1/1992

b) 11 inci maddesiyle değiştirilen 375 sayılı Kanun Hükmünde

Kararnamenin 1 inci maddesinin (B) fıkrasının 1 ve 2 nci bentleri

hükümleri;

1. 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu hükümlerine tabi olanlar,

2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi olan personelden

profesör, doçent ve yardımcı doçent unvanına sahip olanlar, 926 sayılı

Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa ve 3466 sayılı Uzman

Jandarma Kanununa tabi olanlarla 657 sayılı Devlet Memurları

Kanununa tabi personelden;kadroları Emniyet Hizmetleri Sınıfına

dahil olanlar ve Milli İstihbarat Teşkilatı personeli için 15/8/1991

2. 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu kapsamına giren

personelden öğretim üyeleri dışında kalan öğretim elemanları ile

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personelden; kadroları

Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri sınıfına dahil olanlar

ve Genel İdare Hizmetleri sınıfına dahil olup da anılan Kanunun 36 ncı

maddesinin "Ortak Hükümler"bölümünün (A) bendinin 11 inci fıkrasında

sayılan unvanlarda bulunanlar, Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür,

Bakanlık ve Bakanlıklarda Kurul Başkanları,Genel Müdür Yardımcısı ve Daire

Başkanlığı ile Bağlı Kuruluş Başkan ve Başkan Yardımcılığı ile Defterdar,Başkan,

Müdür ve Saymanlık görevlerinde bulunanlar için 15/1/1992

3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personelden kadroları Mülki İdare

Amirliği Hizmetleri,Teknik Hizmetler, Eğitim ve Öğretim Hizmetleri ve Avukatlık Hiz-

metleri sınıflarına ait bulunan personel için 15/7/1992

4. Kapsama dahil diğer personel için 15/1/1993

c) Diğer maddeleri 15/7/1991 tarihinden

geçerli olmak üzere 8/7/1991

KHK/450 – 15/9/1991 tarihinden

geçerli olmak üzere 3/9/1991

KHK/458 – 15/10/1991

KHK/449 – 15/10/1991

Kanun Yürürlüğe

No. Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler giriş tarihi

KHK/461 – 8/11/1991

KHK/475 8, 9 ve 10 uncu maddeleri ile 11 inci maddesinin (b) bendi 15/1/1992

Diğerleri 10/1/1992

3803 – 1/11/1992

3814 5 ve 6 ıncı maddeleri 1/1/1992

Diğerleri 3/7/1992

3828 – 11/7/1992

3872 – 1/1/1993 tarihinden

geçerli olmak üzere

23/3/1993

KHK/486 – 15/7/1993

KHK/494 – 9/9/1993

KHK/495 – 1/9/1993

KHK/501 – 8/9/1993

KHK/508 – 16/9/1993

KHK/514 – 13/9/1993

KHK/516 – 16/9/1993

3920 – 15/1/1994

tarihinden geçerli olarak

10/12/1993

KHK/527 – 20/5/1994

KHK/535 – 3/6/1994

4003 – 15/11/1994

4046 – 27/11/1994

4048 Geçici 1 inci maddesi 2/12/1994

3 üncü maddesi 1/1/1995

Diğer maddeleri 15/1/1995

4049 – 6/12/1994

4065 – 30/12/1994

KHK/547 – 15/4/1995

KHK/562 7 nci maddesi 15/8/1995

14 üncü maddesiyle geçici 1 inci maddesi 1/1/1996

Diğer maddeleri 25/7/1995

4160 Ek 35 inci maddesi 19/7/1996

Diğer maddeleri 05/08/1996

KHK/569 – 25/1/1997

Kanun Yürürlüğe

No. Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler giriş tarihi

KHK/570 – 15/4/1997 tarihinden geçerli olmak

üzere yayımı olan 3/4/1997 tarihinde

KHK/571 – 30/5/1997

KHK/572 53 üncü maddesinin ikinci fıkrası 1/1/2001

Diğer Maddeleri 6/6/1997

4275 – 17/6/1997

4359 1, 2, 3 üncü maddeleri 1/1/1998

Diğer maddeleri 4/4/1998

4375 – 2/8/1998

4382 – 24/10/1998

4576 – 13/6/2000

4587 – 4/7/2000

KHK/608 – 25/8/2000

KHK/610 – 4/10/2000

KHK/613 – 4/10/2000

KHK/616 – 4/10/2000

KHK/617 – 4/10/2000

KHK/618 – 4/10/2000

KHK/619 – 4/10/2000

4636 – 13/4/2001

KHK/631 – 12 nci maddesi 1/8/2001

– 2, 3 5, 6, 8 ve 9 uncu maddesi 1/1/2002

– 1, 11, 15, 16, 17 ve geçici 2 nci maddeleri 15/1/2002

– Diğer maddeleri 13/7/2001

4748 – 9/4/2002

4848 – 29/4/2003

4856 42 nci maddesinin (d) bendi 21/10/2001

- Diğer hükümleri 8/5/2003

4904 – 5/7/2003

4905 – 1/7/2003

4924 – 24/7/2003

4947 – 24/7/2003

4969 - 4 üncü madde 24/7/2003 tarihinden geçerli olmak üzere 12/8/2003

5176 29 8/6/2004

5204 152 1/1/2005

5223 104,108 21/7/2004

5234 36 16/7/2004 tarihinden geçerli olmak üzere 21/9/2004

5235 79, 80,125, 209, Ek madde 36, 21/9/2004

I sayılı Cetvelde yapılan değişiklik

171, Ek madde 34 ve 38 1/1/2005

5251 36,152, I sayılı Cetvelde yapılan değişiklik 8/11/2004

5256 36,152, I sayılı Cetvelde yapılan değişiklik 13/11/2004

5263 36,152, I sayılı Cetvelde yapılan değişiklik 9/12/2004

5335 4, 36, 48, 202, 206 ve 207 27/4/2005

202 15/1/2005

5345 36, 59 maddeler ve I, II, IV sayılı Cetvellerde yapılan değişikler 16/5/2005

5371 Madde 86, Ek madde 33 5/7/2005

5378 Madde 53, Ek madde 39 7/7/2005

5429 Madde 36,59,152, I ve II sayılı cetvellerde yapılan değişiklik 18/11/2005

• 36, 152 (II- Tazminatlar kısmı) (I Sayılı Ek

• Gösterge Cetveli), (IV Sayılı Makam Tazminatı

• Cetveli) 24/12/2005• 152, (II Sayılı Ek Gösterge Cetveli), (Ek IV Sayılı Makam

• Tazminatı Cetveli 31/3/2006 tarihini izleyen aybaşı

4,86,146,176,202 31/3/2006

5502 36,152,(I ve II Sayılı Ek Gösterge Cetveli), (Ek IV Sayılı

Makam Tazminatı Cetveli) 20/5/2006

5528 Madde 88 ve 175 4/7/2006

Kanun Yürürlüğe

No. Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler giriş tarihi

5540 152, (I) Sayılı Cetvel, (IV) Makam Tazminatı Cetveli 5/7/2006

5535 Geçici Madde 34 8/7/2006

5538 108 1/6/2006

tarihinden geçerli olmak

üzere

12/7/2006

152, Geçici Madde 35, (IV) Makam Tazminatı Cetveli,

(I) Sayılı Cetvel 12/7/2006

5548 Madde 36 Ortak Hükümler Bölümü 1/10/2006
 

Benzer İçerikler

Üst