DOĞRUDAN PARA CEZALARI ve TEMYİZ

#1
DOĞRUDAN PARA CEZALARI ve TEMYİZ
[FONT=&amp]2.000,00 Türk Lirasına kadar hükmolunan para cezalarının kesinliğine ilişkin 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu'nun 305. maddesinin ikinci fıkrasının 1 numaralı bendinin 07.10.2009 tarihli ve 27369 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesi'nin 23.07.2009 tarihli ve 2006/65 esas, 2009/114 sayılı kararı ile iptal edildiği ve iptal hükmünün, kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasından başlayarak bir yıl sonra yürürlüğe girmesine karar verilmiştir. [/FONT][FONT=&amp]Ceza adalet sisteminde “önemsiz sayılabilecek suçlar” kategorisi içerisinde mütalaa edilebilmeleri mümkün bulunan doğrudan para cezası verilmesini gerektiren suçlar için öngörülen temyiz edilebilme sınırının, paranın bugünkü satın alma gücü karşısında adalet duygusunu rencide edecek veya hukuk devleti kavramıyla bağdaşmayacak sonuçlara yol açacak boyutta bulunmaması nedeniyle, itiraz konusu kuralın doğrudan hükmedilen adli para cezaları yönünden Anayasa’nın 2., 36., 141. ve 142. maddelerine aykırı bir yönü bulunmamaktadır.
[/FONT][FONT=&amp]Buna karşılık, hapis cezasını gerektiren suçları ve dolayısıyla da bu suçlardan ötürü verilen adli para cezalarını “önemsiz” olarak kabul ekmek mümkün değildir. Nitekim, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin Ek 7 numaralı protokolünün 2. maddesinde iki dereceli yargılanma hakkının istisnası olarak gösterilen “az önemli suçlar” ya da “hafif suçlar” tabirinin, aynı Sözleşme’nin maddeye ilişkin açıklamasında suçun cezasının hapis cezasını gerektirip gerektirmeyeceğine bakılarak saptanması gerektiğinin ifade edilmesi karşısında, itiraz konusu kuralla getirilen düzenlemenin hapis cezasından çevrili adli para cezaları bakımından adil yargılanma hakkıyla bağdaşmadığı açıktır.
[/FONT][FONT=&amp]Diğer taraftan, hapisten çevrilen adli para cezalarına ilişkin mahkumiyet kararlarının mevzuatımızda hükümlü bakımından dolaylı olarak hak yoksunluğu sonucunu doğurabilecek suçlara ilişkin olması durumunda, sanıkların bu kararları temyiz edememesi hakkaniyete aykırı bir takım sonuçlara da yol açabilecektir. Örneğin hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik veya güveni kötüye kullanma suçlarında, malın değerinin azlığı, etkin pişmanlık veya diğer cezai indirim nedenlerinin uygulanması sonucunda, sonuç olarak hükmedilecek hapisten çevrili adli para cezalarının temyiz edilebilirlik sınırının altında kalma olasılığı mevcuttur. Bu durumda, temyiz sınırının altında kalan hapisten çevrili bir adli para cezasına mahkum olan kişi devlet memuru olamayacak, milletvekili seçilemeyecek veya bir siyasi partiye üye olamayacaktır. Kişi hakkında böylesi ağır sonuçlar doğurabilecek bir suçtan dolayı verilecek mahkumiyet kararını önemsiz veya hafif saymaya olanak bulunmadığı gibi, korunan hukuki yarar ve yasakoyucuya tanınan takdir yetkisi birlikte değerlendirildiğinde, söz konusu düzenlemenin adalet ve hakkaniyet ilkeleriyle de bağdaşmadığı açıktır.[/FONT]
[FONT=&amp]

Bu kuralla yalnızca sonuç olarak hükmedilen adli para cezası esas alınarak, hapisten çevrili adli para cezalarının nitelikleri ve kişi bakımından sonuçları göz ardı edilerek, bunları da kapsayacak biçimde temyiz yoluna getirilen parasal sınır, Anayasa’nın 2. ve 36. maddelerine aykırıdır.* [/FONT]
[FONT=&amp]Av. Gökhan ARICAN[/FONT]
[FONT=&amp]Barbaros Mh. Tunalı Hilmi Caddesi Kuğulu İş Hanı [/FONT]

[FONT=&amp]A Blok No:123/56, Kavaklıdere/Çankaya/ANKARA[/FONT]
[FONT=&amp]Tel: 0 312 466 56 34 – Faks: 0 312 466 56 40 – Gsm: 0 533 372 36 89[/FONT]
[FONT=&amp]www.gokhanarican.av.tr – e-mail: info@gokhanarican.av.tr[/FONT][FONT=&amp]
[/FONT]
[FONT=&amp]
*[/FONT]
[FONT=&amp]Anayasa Mahkemesi Esas Sayısı: 2006/65, Karar Sayısı : 2009/114, Karar Günü: 23.7.2009[/FONT]
 
  5237 Sayili Türk Ceza Kanununda Isnat Yeteneği hakkında benzer konular Forum Cevap Tarih
Hükümlülerin Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılmaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Hükümlülerin Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılmaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Hükümlülerin Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılmaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de 08.06.2012 tarihinde yayınlanmıştır. Buna göre Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasındaki “beş yıl”...
Ceza Hukuku 0
5237 Sayili Türk Ceza Kanununun Yorumu Meselesi 5237 Sayili Türk Ceza Kanununun Yorumu Meselesi
5237 sayılı türk ceza kanunu 2011 1. Genel olarak 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, yürürlükten kaldırdığı 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun sadece madde numaralarını değiştirmekle kalmamış, birçok ceza hukuku kurumunu kaldırmış, birçoğunu değiştirmiş...
Ceza Hukuku 0
5237 Sayili Türk Ceza Kanununda Uzlaşma Müessesesi 5237 Sayili Türk Ceza Kanununda Uzlaşma Müessesesi
tck 53 1 tck 53 1 2 şikayete bağlı suçlar hangileridir 2 maddesi taksirli suçlar hangileridir CMK ile getirilen yeniliklerden birisi de uzlaşma müessesesidir. Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı suçlarda, şikâyetten vazgeçmeden ayrı...
Ceza Hukuku 0
5237 Sayili Türk Ceza Kanununda Fail 5237 Sayili Türk Ceza Kanununda Fail
1.Fail veya suçlu kavramı Fiilsiz suç mümkün değildir. Kanunda suç olarak öngörülen bir fiili işleyen kimse faildir. Elbette, failsiz suç da, mümkün değildir. Her fiil zorunlu olarak bir failin eseridir. Fail suçludur. Açıkçası, suçu işleyen...
Ceza Hukuku 0
5237 Sayili Türk Ceza Kanununda Isnat Yeteneği 5237 Sayili Türk Ceza Kanununda Isnat Yeteneği
suç isnat etmek mekan basmanın cezası mekan basma cezası II İSNAT YETENEĞİ 1.Genel olarak Suçun faili insandır. İnsanın ayrıca etik bir değerdir. Bu konuda tartışma yoktur. Etik bir değer olduğu içindir ki, insanın davranışlarının sorumluluğunu...
Ceza Hukuku 0

Benzer Konular

Hükümlülerin Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılmaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Hükümlülerin Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılmaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Hükümlülerin Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılmaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de 08.06.2012 tarihinde yayınlanmıştır. Buna göre Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasındaki “beş yıl”...
5237 Sayili Türk Ceza Kanununun Yorumu Meselesi 5237 Sayili Türk Ceza Kanununun Yorumu Meselesi
5237 sayılı türk ceza kanunu 2011 1. Genel olarak 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, yürürlükten kaldırdığı 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun sadece madde numaralarını değiştirmekle kalmamış, birçok ceza hukuku kurumunu kaldırmış, birçoğunu değiştirmiş...
5237 Sayili Türk Ceza Kanununda Uzlaşma Müessesesi 5237 Sayili Türk Ceza Kanununda Uzlaşma Müessesesi
tck 53 1 tck 53 1 2 şikayete bağlı suçlar hangileridir 2 maddesi taksirli suçlar hangileridir CMK ile getirilen yeniliklerden birisi de uzlaşma müessesesidir. Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı suçlarda, şikâyetten vazgeçmeden ayrı...
5237 Sayili Türk Ceza Kanununda Fail 5237 Sayili Türk Ceza Kanununda Fail
1.Fail veya suçlu kavramı Fiilsiz suç mümkün değildir. Kanunda suç olarak öngörülen bir fiili işleyen kimse faildir. Elbette, failsiz suç da, mümkün değildir. Her fiil zorunlu olarak bir failin eseridir. Fail suçludur. Açıkçası, suçu işleyen...
5237 Sayili Türk Ceza Kanununda Isnat Yeteneği 5237 Sayili Türk Ceza Kanununda Isnat Yeteneği
suç isnat etmek mekan basmanın cezası mekan basma cezası II İSNAT YETENEĞİ 1.Genel olarak Suçun faili insandır. İnsanın ayrıca etik bir değerdir. Bu konuda tartışma yoktur. Etik bir değer olduğu içindir ki, insanın davranışlarının sorumluluğunu...