Ender Saraç Hayatı Hakkında Bilgiler ve Resimleri

T

TİTAN

Forum Okuru
Ender Saraç Hayatı Hakkında Bilgiler ve Resimleri
Ender Saraç Hayat? ve Fotolar?


Ender Saraç BiyografisiSevgili melekler, son dönemin en önemli diyetisyen ve sa?l?kl? beslenme uzmanlar?ndan biri olan, bitkisel tedavileri ile tan?d???m?z Dr. Ender Saraç hayat? ve fotolar? ile kar??n?zday?z ..ender_sarac-292.jpg
1959 y?l?nda ?zmir Bornova’da dünyaya gelen Ender SARAÇ, Bornova Anadolu lisesi ve ard?ndan Ege T?p Fakültesini bitirdi. Erzurum’un ?spir ilçesinde K?r?k Nahiyesi ve Civar köylerde mecburi hizmetini tamamlad?. Askerli?ini Çorlu’da Alay Tabibi olarak bitirdikten sonra ?zmir’de aile hekimli?i ihtisas?n? tamamlad?.


ender_sarac%20(1)-3e5.jpgTürkiye’nin ilk Do?al T?p Estetik Merkezi olarak 1994 y?l?nda HAY SA?LIK Merkezini kurdu. Ve ayn? zamanda Türkiye’nin ilk Do?al Ar?nma Merkezi olarak Ulustaki Do?a Ar?nma Merkezi’nin de kurucular?ndand?r. Do?al ve Sa?l?k ya?am üzerine yaz?lm?? olan “Ayurveda” Kitab? k?sa sürede büyük tirajlar elde ederek 14. bask?ya ula?m??t?r.Türkiye’de sa?l?kl? ya?am konusunda insanlar?m?z? bilinçlendirmek amac? ile birçok Televizyon program?, Röportajlar, Seminer ve Konferanslarla yararl? bilgileri payla?m??t?r. 1994 y?l?nda kurmu? oldu?u Do?al T?p Derne?i’nin Genel Ba?kanl???n? da yürüttü.


ender_sarac%20(2)-125.jpgDr. Ender SARAÇ ?uanda kendi klini?inde görevine devam etmektedir. ?uanda birçok ünlü isimin koruyucu hekimli?ini yapmakta ve hastal?klar?n?n üstesinden gelebilmelerine yard?mc? olabilmektedir.

Ender SARAÇ 2002 y?l?nda 2. kitab?n? olan “Ayruveda Sa?l?kl?” isimli kitab? ile 21 bask? yaparak Türkiye’nin en çok satan kitaplar? aras?na girdi.
 
Üst