epilepsi türleri

SadmiN

♥ Evli Mutlu Çocuklu ♥
Yönetici
epilepsi türleri
epilepsi türleri epilepsi çeşitleri çeşitleri ve belirtileri jeneralize çocuklarda
sinir_sist.gif
Halk arasında sara olarak adlandırılan epilepsi, Santral Sinir Sisteminin ( SSS ), kortikal ve subkortikal bölgelerinde yer alan nöron gruplarının içindeki elektriksel boşalımların yarattığı; kasılmalar, bilinç kaybı gibi belirtilerle ortaya çıkan bir klinik semptom kompleksidir. Bir çok değişik nedene bağlı olarak ortaya çıkan epileptik nöbetler, aşağıda sınıflandırıldığı gibi çok değişik formlarda görülmektedir.
 1. Jeneralize :
  • Jeneralize Tonik - Klonik ; Eski adı Grand - Mal epilepsi. Ani bilinç kaybı ile başlar vücudun her iki yanında önce tonik sonra klonik kasılmalar olur, hastanın bilinçsizliği derin bir koma ile sürer, fokal başlangıç yoktur.
  • Absans ; Eski adı Petit - Mal epilepsi. Hafif derecede motor tutulum ile veya hiç motor tutulum olmaksızın bozulmuş bilinç durumu ( 5 - 7 sn gibi çok kısa süreli bilinç bozukluğu olur ve hastanın çevresi ile ilgisi kesilir ) post iktal konfüzyon yok ( nöbet sonrası koma ya da uyku hali görülmez ), nadiren aura ( hastanın nöbeti, bir şekilde hissetme duygusu ).
  • Bilateral Myokloni
  • İnfantlar ve çocuklar ; İnfantil spazmlar, atonik spazmlar, tonik nöbetler.
 2. Parsiyel : Bu tür epilepside beyin korteksinde bir epileptik fokus vardır ve foküsün bulunduğu bölgenin işlevine uygun olarak motor, duyusal veya psişik belirtilerin aniden belirip kaybolduğu nöbetler söz konusudur. Lokal olarak başlar eski adı fokal epilepsidir. Yeni başlamış bir fokal epilepsi aksi kanıtlanıncaya kadar yapısal bir patolojiyi gösterir. Parsiyel epilepsinin basit tipinde genellikle bilinç kaybı yok, lokal olarak başlayan motor belirtiler ( Örn. Elde, kola yayılan kasılmalar ) ile birlikte sensoriyel ve otonom belirtiler de beraber bulunur. Kompleks Tip te genellikle bilinç kaybı veya otomatizm bulunur psikosensoriyel ve psikomotor belirtiler bulunur.
 3. Sınıflandırılamayan epileptik nöbetler.
Yeni Başlamış Nöbetler
İlk defa ortaya çıkan nöbet ile gelen hastalardaki nedenler şöyle sıralanabilir.
 1. Serebro - vasküler hastalığı takiben akut olarak ( 1 haftadan daha erken ) veya daha eski olay.
  • Serebro - vasküler patoloji.
  • Kafa Travması
  • SSS enfeksiyonu
  • Febril nöbetler ( yüksek ateş )
  • Doğum Asfeksisi ( Doğumda oksijensiz kalma )
 2. Altta bir SSS bozukluğunun olması ;
  • Doğumsal SSS anomalileri
  • Dejeneratif SSS hastalığı
  • Beyin tümörleri ( primer veya :):):):)statik )
  • Hidrosefali
  • AVM ( Arterio - Venöz Malformasyonlar )
 3. Akut sistemik :):):):)bolik bozukluk
  • Elektrolit bozuklukları; üremi, hiponatremi, hipoglisemi, hiperkalsemi
  • Alkol kesilmesi
  • Eklampsi
 4. İdiopatik ( nedeni belli olmayan )
İlk nöbet ile gelen hastaların genel istatistik olarak % 70 i febril nöbet, % 20 si idiopatik ve yaklaşık % 10 u da semptomatiktir. Belirli bir neden olmadan ( Örn. Alkol kesilmesi ) erişkinde yeni başlamış bir nöbet altta yatan nedeni araştırmaya yöneltmelidir. BT veya MR gerçekleştirilmelidir. Ayrıca sistemik bir inceleme yukarıda belirtilen nedenleri ekarte etmek için gereklidir. Bunların hepsi negatif ise ve yapılmamış ise MR tetkiki yapılmalı, yine negatif ise tümör olasılığını elimine etmek için 1 -2 yılda BT veya MR kontrolleri gerçekleştirilmelidir.
Status Epileptikus
Bir epileptik nöbetin kesilmeksizin ardışık olarak devam etmesi Status Epileptikus olarak adlandırılır ve acil bir durumdur. Status epileptikus 30 dakikadan daha fazla süren nöbetler olarak tanımlanmasına rağmen 10 dakikadan daha uzun süren herhangi bir nöbet için süratle nöbeti önleyici tedavi uygulanmalıdır. Genellikle, Antiepileptik ilaç kullandığı bilinen bir kişide tedavi esnasında ilacın ani olarak kesilmesi, enfeksiyon, ateş yükselmesi gibi nedenlere bağlı olabilir. Serebrovasküler aksidanlar, Santral sinir sistemi enfeksiyonları elektrolit dengesizliği, özellikle kokain olmak üzere drog entoksikasyonları, travma, beyin tümörü ve anoksi de status epileptikus nedenleri arasında sayılabilir. Çocuklarda % 70 SSS enfeksiyonu ve elektrolit dengesizliğine bağlı olarak çıktığı halde erişkinlerde eğer nöbet hastalığı biliniyorsa status epileptikusun en sık nedeni subterapötik ( tedavi düzeyi normalde olması gereken seviyenin altında )antiepileptik ilaç seviyesidir.
Status epileptikus ta ölüm oranı % 10 un altındadır, bu oran çocuklarda % 6 olup % 1 i nöbet esnasında gerçekleşir. Ölüm; nöbete bağlı sistemik nedenlerden ( kardiyak, respiratuvar, renal, :):):):)bolik ) veya nöbet esnasında beyinde gelişen geri dönüşümsüz hasarlardan ya da nöbeti ortaya çıkaran beyindeki primer hasardan dolayı olmaktadır.
Tedavi
Epilepsi tedavisinde amaç nöbetleri tamamen kontrol altına almak veya nöbet sayılarını mümkün olduğunca azaltmaktır. Bu da ancak iyi bir hasta hekim diyaloğu ve kullanılan ilacın düzenli ve yeterli tedavi edici dozda alınması ile mümkündür.
 
Geri
Üst