EŞ Ya Da Çocuklara YÖnelİk Şİddet Ceza Yasasi

EŞ Ya Da Çocuklara YÖnelİk Şİddet Ceza Yasasi
kadına şiddetin cezası kadına şiddet cezası çocuğa şiddetin nedir
SORU: AİLE BÜYÜKLERİ, EŞ YA DA ÇOCUKLARA YÖNELİK ŞİDDET CEZA YASASI KAPSAMINDA MIDIR?
YANIT: TCK, bu tür suçları, vücut dokunulmazlığına karşı suçlar olarak nitelemektedir. Şiddet, her biçimde suçtur. Aile bireylerinden biri olmak, diğerine şiddet uygulamaya izin vermez. Hukuk, bireyin yaşama hakkını, en temel değer olarak kabul eder. Bu nedenle, TCK’nın 86. ve 87. maddelerinde, bir başka kişiye karşı kasıtlı olarak, zarar veren, onun sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişinin cezalandırılacağı belirtilmektedir. Bu fiil, ‘üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe karşı’ yapılmışsa ceza, artırılacaktır.
Şayet kasten yaralama, gebe bir kadına karşı işlenir de çocuğun vaktinden önce doğmasına neden olursa ya da sürekli bir bedensel zaafa yol açarsa veya yaşam tehlikesi yaratırsa verilecek ceza bir kat artırılacaktır. Yaralama, mağdurun bitkisel yaşama girmesine, iyileşmesi olanağı olmayan bir hastalığa yakalanmasına, duyularından ya da organlarından birinin işlevini yitirmesine, konuşma ya da çocuk yapma yeteneğinin yitirilmesine, yüzünde sürekli değişikliğe, gebe kadının çocuğunun düşmesine neden olursa, verilecek ceza iki kat artırılacaktır. Kasten yaralama vücutta kemik kırılmasına neden olduysa kırığın yaşam fonksiyonlarındaki etkisine göre ceza artırılarak verilebilecektir.
 
AV. GÖKHAN ARICAN

AV. GÖKHAN ARICAN

Üye
Üye
Şiddetin cezai boyutu yanında şiddet uygulayan hakkında alınabilecek tedbirleri de unutmamak gerekir. 4320 sayılı Kanun fiziksel, cinsel, ekonomik veya psikolojik zarar görmesiyle veya acı çekmesiyle sonuçlanması muhtemel olan, bu tip hareketlerin tehdidini, baskıyı ya da özgürlüğün keyfi engellenmesini de içeren, toplumsal veya özel alanda meydana gelen fiziksel, cinsel, psikolojik, sözel ve ekonomik nitelikte şiddet içeren davranışa maruz kalmaları hâlinde aynı veya ayrı çatı altında yaşayan ve çocuk ile aynı çatı altında yaşayan diğer aile bireylerine uygulanır. 4320 s. Kanuna göre haklarınızın bir kısmı http://www.meleklermekani.com/kadin-ve-hukuk/204378-kadin-ve-siddet-1-4320-s-yasa.html linkinde irdelenmiştir.

Ayrıca Aile bireylerine kötü davranma suçu; yaralama, tehdit, sövme gibi Türk Ceza Kanunu’nun başka maddelerinde açıkça düzenlenmiş suçlar dışında kalan, çıplak gezdirme, aç bırakma, sürekli alay etme, korkutma gibi merhamet ve şefkatle bağdaşmayan eylemleri kapsamaktadır.

Örnek karar:
Eşine karşı korku ve şiddete yönelik davranışta bulunmamasına ilişkin tedbir kararı verilen sanığın, tedbir süresi dolmadan gerçekleşen tartışma sırasında, iki gün önce doğum yapan eşini kolundan tutup "defol git" diyerek evden dışarıya atma biçimindeki merhamet ve şefkatle bağdaşmayan eyleminin, 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Yasanın 2/4 maddesindeki özel gerçek içtima hükmü uyarınca, hem 4320 sayılı yasa hükümlerine göre verilen koruma kararına aykırı davranma, hem de T.C.Y.'nın 232/1 maddesine uyan kötü muamele suçlarını oluşturduğu gözetilerek her iki yasa ile AYRI AYRI MAHKUMİYET HÜKMÜ kurulması gerekirken eşe karşı kötü muamele suçundan sanığın beraatine karar verilmesi” (Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2009/1540 E., 2011/2345 K.)

T.C.K madde 232 / Kötü muamele

(1) Aynı konutta birlikte yaşadığı kişilerden birine karşı kötü muamelede bulunan kimse, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) İdaresi altında bulunan veya büyütmek, okutmak, bakmak, muhafaza etmek veya bir meslek veya sanat öğretmekle yükümlü olduğu kişi üzerinde, sahibi bulunduğu terbiye hakkından doğan disiplin yetkisini kötüye kullanan kişiye, bir yıla kadar hapis cezası verilir.

Av. Gökhan ARICAN
Barbaros Mh. Tunalı Hilmi Caddesi Kuğulu İş Hanı
A Blok No:123/56, Kavaklıdere/Çankaya/ANKARA
Tel: 0 312 466 56 34 – Faks: 0 312 466 56 40 – Gsm: 0 533 372 36 89
www.gokhanarican.av.tr – e-mail: info@gokhanarican.av.tr
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
K

Kayıtsız Üye

Forum Okuru
15 yaşındayım. babam beni yalan söylediğim için sürekli ama sürekli dövüyor. tokatla felan dövse dert değil, kemer ve yumrukla vurdu bu defa. kemerle vurduğu yerlerde izi kaldı, çeneme yumruk attığında ise çenemin ağrısından şikayetçiyim. nolur yardım edin çaresizim ne anneden yana ne de akraba....
 
AV. GÖKHAN ARICAN

AV. GÖKHAN ARICAN

Üye
Üye
15 yaşındayım. babam beni yalan söylediğim için sürekli ama sürekli dövüyor. tokatla felan dövse dert değil, kemer ve yumrukla vurdu bu defa. kemerle vurduğu yerlerde izi kaldı, çeneme yumruk attığında ise çenemin ağrısından şikayetçiyim. nolur yardım edin çaresizim ne anneden yana ne de akraba....
Sayın kayıtsız üye,

Uğradığınız şiddet ev içi şiddettir. Ev içi şiddet ise; şiddet mağduru ve şiddet uygulayanla aynı haneyi paylaşmasa da aile veya hanede ya da aile mensubu sayılan diğer kişiler arasında meydana gelen her türlü fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik şiddeti kapsamaktadır. Hukuki olarak size söyleyebileceğim derhal en yakın polis merkezine veya Cumhuriyet Savcılığına şikâyette bulunmanız. Şikayetinizde olayları çok ayrıntılı bir şekilde anlatınız. Daha sonra uğradığınız fiziksel şiddet ile ilgili olarak adli tıp’tan rapor aldırılacaktır. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun da sizi korumaktadır.

Bu Kanunun amacı; şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, ÇOCUKLARIN, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirlerdir.

Şiddet uygulayan hakkında Hâkim tarafından birtakım önleyici tedbir kararları derhal alınır. Şiddet uygulayanlarla ilgili olarak aşağıdaki önleyici tedbirlerden birine, birkaçına veya uygun görülecek benzer tedbirlere hâkim tarafından karar verilebilir:
a) Şiddet mağduruna yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması.
b) Müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhâl uzaklaştırılması ve müşterek konutun korunan kişiye tahsis edilmesi.
c) Korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta, okula ve işyerine yaklaşmaması.
ç) Çocuklarla ilgili daha önce verilmiş bir kişisel ilişki kurma kararı varsa, kişisel ilişkinin refakatçi eşliğinde yapılması, kişisel ilişkinin sınırlanması ya da tümüyle kaldırılması.
d) Gerekli görülmesi hâlinde korunan kişinin, şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin hâller saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaşmaması.
e) Korunan kişinin şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına zarar vermemesi.
f) Korunan kişiyi iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesi.
g) Bulundurulması veya taşınmasına kanunen izin verilen silahları kolluğa teslim etmesi.
ğ) Silah taşıması zorunlu olan bir kamu görevi ifa etse bile bu görevi nedeniyle zimmetinde bulunan silahı kurumuna teslim etmesi.
h) Korunan kişilerin bulundukları yerlerde alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmaması ya da bu maddelerin etkisinde iken korunan kişilere ve bunların bulundukları yerlere yaklaşmaması, bağımlılığının olması hâlinde, hastaneye yatmak dâhil, muayene ve tedavisinin sağlanması.
ı) Bir sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi için başvurması ve tedavisinin sağlanması.
(2) Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan tedbirler, ilgili kolluk amirlerince de alınabilir. Kolluk amiri evrakı en geç kararın alındığı tarihi takip eden ilk işgünü içinde hâkimin onayına sunar. Hâkim tarafından yirmidört saat içinde onaylanmayan tedbirler kendiliğinden kalkar.
(3) 6284 sayılı Kanunda belirtilen tedbirlerle birlikte hâkim, 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununda yer alan koruyucu ve destekleyici tedbirler ile 4721 sayılı Kanun hükümlerine göre velayet, kayyım, nafaka ve kişisel ilişki kurulması hususlarında karar vermeye yetkilidir.
(4) Şiddet uygulayan, aynı zamanda ailenin geçimini sağlayan yahut katkıda bulunan kişi ise 4721 sayılı Kanun hükümlerine göre nafakaya hükmedilmemiş olması kaydıyla hâkim, şiddet mağdurunun yaşam düzeyini göz önünde bulundurarak talep edilmese dahi tedbir nafakasına hükmedebilir.

Ayrıca T.C.K madde 232. maddesi“aynı konutta birlikte yaşadığı kişilerden birine karşı kötü muamelede bulunan kimse, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası … verilir” hükmünü içermektedir.

Avukatlık ücretini ve yargılama giderlerini karşılama olanağınız bulunmuyorsa; hak arama özgürlüklerinizin önündeki engelleri aşmak ve hak arama özgürlüğünüzün kullanımında eşitliği sağlamak üzere kurulmuş olan ve her baro merkezinde bulunan adli yardım bürolarına başvurarak avukatlık hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanabilirsiniz. Sizin için atanacak avukatla ilgili olarak adli yardımdan yararlandığınız için herhangi bir ücret ödemeyeceksiniz. Avukatınız da adli müzaharet talepli olarak davanızı açacaktır. Adli müzaharet talebinizin kabulü durumunda yargılama giderlerinden de muaf olursunuz.

Ayrıca şiddet mağduru olduğunuzdan Ankara Barosu’nca hayata geçirilen Gelincik Projesi kapsamında şimdilik sadece Ankara için 444 43 06 nolu telefondan her türlü hukuki yardımı alabilirsiniz.

Av. Gökhan ARICAN
Barbaros Mh. Tunalı Hilmi Caddesi Kuğulu İş Hanı
A Blok No:123/56, Kavaklıdere/Çankaya/ANKARA,
Tel: 0 312 466 56 34 – Faks: 0 312 466 56 40 – Gsm: 0 533 372 36 89
www.gokhanarican.av.tr – e-mail: info@gokhanarican.av.tr
 
?

...

Forum Okuru
Ailemin bana uyguladığı şiddet

Ben 16 yaşındayım. Sırf sevgilim oldu ve ailem de bunu öğrendiği için babamdan dayak yedim ve bunun sonuncunda 2 gün çenem ağrıdığı için ısrar ederek bir süre sonra hastaneye gittim. Doktor yapacak bir şeyinin olmadığını ve bir başka hastaneye sevk etmesi gerektiğini ayrıca bu durumu aksatırsak da ameliyat olmam gerektiğini söyledi. Kısacası babamın bir tokatı yüzünden çenem 3 buçuk aydır dokununca acıyor ve ağzımı açıp kapattığımda cıtlıyor. Tabi babam da önemsemiyor geçer diyerek beni dinlemiyor. Daha sonra küçük küçük şiddetler oluyor fakat ben bunları çok görmüyorum ama daha sonra annemin dün akşam güya bana sinirlenmesi nedeniyle ( kendisi zaten yapıca kilolu ve eli ağır biri) sırtıma yumruk attı daha sonra arkadan boğazımı sıktı ve son olarak da kafama yumrukla vurdu ben en yakın zaman da ailemden gizli bir şekilde hastaneye gideceğim. Boynum şişti omurga kemiklerim çok ağrıyor ve ben ailemi şikayet etmekten de korkuyorum bir daha dövecekler diye değil sonuçta onlar benim ailem bu yüzden kararsızım. Ve elimde delil de yok sadece çenemin çıkması olayında ailem de ki herkes olaya şahit oldu fakat dün gece ki annemin boğazımı sıkması olayında ise evde sadece ikimiz vardık.. Ne olur bana bir akıl verin çok kararsızım
 
?

---

Forum Okuru
Ben 14 yaşındayım ve annem bana 5, sınıftan beri şiddet uyguluyor hergün olmasada sinirlendiğinde şiddet uyguluyordu hatta bir kere koluma metal vilada sopasıyla vurmuştu ve kolum morarmıştı acıya katlanamıyordum.

Artık son iki yılda daha çok yapmaya ve beni evden atıp "kafamı kırmakla" tehtid ediyor ve tehtid ederken eline ağır şeyler alıyor(metal sandalye,sopa,suluk,vilada sopası vs.). Ama ben yinede bişey yapmak istemiyorum çünkü hayatımdaki tek insan o babam var ama başkasıyla evli ve bize destek olmuyor elbet birşey olduğu durumda onda kalabilirim ama okul param dahil herşeyimi annem ödediği için babamda kalamam ve babam bana bakamaz bundan eminim. Sizce ne yapmalıyım? Ayrıca bu durumda yasalar ve kanunlar ne gerektiriyor...
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
İ

İsmimi vermek istemiyorum

Forum Okuru
Öncelikle yaşım 15:Babam beni her zaman annem yüzünden dövüyor en son dün akşam ders çalışmak istemediğim için kemer yumruk ve tokatla durmadan dövdü sabah kaltıpımda çenemin ağrısı dinmiyor bu dövme olayı 6-7- yıldır sürüyor annem hep beni diğer öğrenci karşılaştırıyor her zaman sınav donuu 75 alsam bşle kavga ediyoruz ve babam dövüyor artık annemden nefret eder hake geldşm şikayette edemiyorum babam doktora götürmedi bugun çenem çok sık ağrımaya başladı hareket edemiyorum ne yapabilirim ne olur yardım edin yaşama umudum kalmadı kurtulmak istiyorum bu aileden
 
Uzman SühaN

Uzman SühaN

Administrator
Yönetici
Merhaba,
Bazı ebeveynler çocuklarını disipline ederken farklı tutumlar sergiler. Kimi dayakla kimi de konuşarak bir takım şeyleri çocuklarına dikta eder. İki farklı disipline şekli kişilerin eğitim ve kültürel durumu ile ilgili. Ailenizin sizinle ilgili tutumu doğru olmasa da bilin ki sizin durumunuzda olan bir çok çocuk var. Biz ailenizin tutumunu savunmuyoruz lakin hiç bir ebeveyn de evlatlarının kötülüğünü de istemez. Çenenizde ki ağrı için mutlaka doktora görünün. Çene eklemin de problem olabilir. Mutlaka sigortanız vardır. Babanızın annenizin sizi doktora götürmesine gerek yok. Siz kendinizde gidebilirsiniz.
 
Üst