G-Ğ Harfleri İle Başlayan Erkek İsimleri ve Anlamları

M

Misafir

Forum Okuru
G-Ğ Harfleri İle Başlayan Erkek İsimleri ve Anlamları
g - ? ile ba?layan erkek isimleri,
? ile ba?layan erkek adlar?,
g ve ? harfi erkek bebek isimleri,


G-? Harfleri ?le Ba?layan Erkek ?simleri ve Anlamlar?

Merhaba Sevgili Melek'ler, bu yaz?m?zda g ve ? ile ba?layan erkek bebek isimlerini ve bu isimlerini anlamlar?n? sizlerle ve bebe?ine ? hartfi ile ba?layan bir isim vermek isteyen tüm misafirlerimiz ile payla??yoruz.


bebek_uyku_tulumu_ornekleri%20(3)-155.jpg


Gaffar 1. Kullar?n?n günahlar?n? affeden, Allah. 2. Çok merhamet eden. Allah'?n isimlerinden Arapça
Gafur Ma?firet eden, yarl??ayan, affeden, ba???layan, merhamet eden Allah. Allah'?n isimler Arapça
Gagauz 1. Göko?uzlar. 2. Hristiyanlar?n Ortodoks mezhebine ba?l? Türk kavmi. Balkanlar ve Ru Türkçe
Galib 1. Galebe çalan, muzaffer, yenen. 2. Güçlü kuvvetli, kudretli, hükmeden. 3. Üstün bas Arapça
Galip Yenen, üstün gelen Arapça
Gani 1. Zengin varl?kl?, bol doygun. 2. Sahip oldu?unda fazlas?n? istemeyen. Allah'?n isim Arapça
Ganim Ganimet alan. Arapça
Garib 1. Yabanc?, acaib. Kimsesiz, memleketinden uzak. Türk dil kurallar? aç?s?ndan "b/p" o Arapça
Garip Kimsesiz, yaln?z, yabanc? / Tuhaf Türkçe
Gavs 1. Suya dalma, dalg?çl?k. 2. Yard?m muavenet. 3. Yard?m istemek için ba??rmak. 4. Yar Arapça
Gaza Din u?runa sava?. Arapça
Gazal 1. Ceylan. 2. Geyik, âhû. 3. Geyik yavrusu. 4. Güzel göz, irigöz. Arapça
Gazanfer 1. ?ri arslan, ?ir. 2. Cesur, yürekli, yi?it adam. 3. Hz. Ali'nin lakab?. Arapça
Gazel 1. Latif. 2. Kuruyarak dökülmü? a?aç yapra??. 3. Divan, Fars ve Arap edebiyatlar?nda Arapça
Gazi 1. Allah yolunda sava?an ki?i. 2. Gaza s?ras?nda yaralanan kimse. 3. Gaza s?ras?nda y Arapça
Gazir 1. Yumu?ak, mülayim. Tatl?, nazik, uysal. Arapça
Gaziyüddin Din u?runda yara alan, yaralanan. Sava?an. Arapça
Gazzal ?plikçi. Arapça
Gazzali ?slam aleminin büyük mütefekkirlerinden. Babas? "Gazzal-iplikçi" sanatç?s? oldu?u içi Arapça
Genç 1.Hazine define. 2. (a.) Naz, eda, cilve. Farsça
Gencal Genç kal. -(bkz. Genç). Türkçe
Gencay Ay?n bir haftal?k oluncaya kadar ki ?ekli, hilal. Türkçe
Gence Kuzey Azerbaycan'?n Baku'dan sonra en büyük ?ehri. Farsça
Gencer Yeni taze, körpe kimse, yi?it. Türkçe
Genco Genç Türkçe
Gerçel Astrolojide ö?le zamani, Reel Sayi, Gercek Türkçe
German Hisar, kale Farsça
Gevan Kahramanlar, yi?itler. Farsça
Gezegen Güne? etraf?nda dolanan, ondan ald?klar? ????? yans?tan gök cisimlerinin ortak ad?. Türkçe
Gilman 1. Tüyü, b?y??? ç?kmam?? delikanl?lar gençler. 2. Köleler, esirler. 3. Cennette hizme Arapça
Girami Aziz, muhterem, sayg?n ulu. Farsça
G?yas Yard?m, gavs, nusret. Arapça
G?yaseddin Dinin yay?lmas? için yard?m? dokunan zat. G?yaseddin Keyhüsrev I: Anadolu Selçuklu Su Arapça
Gökalp Göklerin yi?idi bahad?r. Türkçe
Gökay Gök ve Ay gibi güzel olan Türkçe
?sim Anlam? Kökeni
Gökberk Ye?il yaprak Türkçe
Gökcan Ye?ermi?, taze can, özlemle dolu can Türkçe
Gökçek 1. Güzel çok güzel. 2. Ho?, sevimli, cana yak?n al?ml?. 3. ?nce narin zarif. 4. Güler Türkçe
Gökdeniz Gök-deniz. Türkçe
Gökdo?an Kuzey yar?mkürede ya?ayan bir do?an türü. Türkçe
Göker Gökyüzü gibi er Türkçe
Gökhan Göklerin hakan?, Gök gibi büyük han Türkçe
Gökhun Eski Türk isimlerinden Gök+Hun Türkçe
Göksenin Gök sana ait. Türkçe
Göktepe Mavi tepe. Türkçe
Göktu? Gök renkli Tu? sahibi Türkçe
Göktu?han Gök renkli Tu? sahibi Han Türkçe
Göktürk Orta Asya'da ya?am?? eski bir Türk ulusu ve bu ulustan olan kimse. Türkçe
Güçlü 1. Gücü olan kuvvetli zorlu. 2. Bir musiki dizisinde duraktan sonraki en önemli perde Türkçe
Gülabi Gülsuyu. Farsça
Gulam 1. O?lan, u?ak. 2. ?ran ve Hindistan'da (abd) kelimesi yerine kullan?lm??t?r. Gulam A Arapça
Gülenbey (bkz. Gülenay). Türkçe
Gülhan Gül evi, ate?hane. Farsça
Gülname Sevgiliye yaz?lan mektup, kaside. Farsça
Gülnar Hisar, kule. Farsça
Gültekin Genç delikanl?, nazik. Türkçe
Gündüz Gecenin kar??t? Türkçe
Güner Güne?in do?ma zaman? Türkçe
Güngör ?yi günler ya?a anlam?nda Türkçe
Günhan O?uz'un alt? o?ulundan Güne?'i simgeleyenin ad? Türkçe
Günsel H?zl? akan sel. Türkçe
Güral Çok al, bol al Türkçe
Güray Yeni do?an ay. Türkçe
Gürbüz 1. ?yi, yeti?mi?, sa?lam ve kuvvetli. 2. Cesur, kuvvetli. 3. Sa?l?kl?, s?hhatli. Türkçe
Gürcan Herkesi seven, özveride bulunan Türkçe
Gürç?nar Çok büyümü?, geli?mi?, serpilmi?. Türkçe
Gürcü Gürcistan ahalisinden veya bu ahalinin soyundan olan. Gürcistan ahalisine ait. Türkçe
Gürdal Güçlü, geli?mi? dal. Türkçe
Gürel Maiyeti geni?, çevresi güçlü kuvvetli. Türkçe
Güren Bu isim hakk?nda bilgi sahibi olanlar, yorumlar? ile bizleri ayd?nlatabilirler. BiBilinmiyor
Gürgan 1. ?ran'?n kuzeydo?usunnda bir yer. 2. Aksak Timur'un lakab?. Farsça
Gürhan 1. Hanlar han?. 2. Kara-Hitay prenslerine verilen unvan. Türkçe
Gürkan 1. Bol kan. Genç, taze, geli?mi?, serpilmi?. Türkçe
Gürol Büyü, serpil, geli?. Türkçe
Gürsel Gürlükle ilgili, gür olan Türkçe
Güvenç 1. Güvenme, dayanma, itimat. 2.Övünme, gurur. Türkçe
Güzey Güne? görmeyen yer, kuzey
 

Benzer İçerikler

Bilge Gökçen
Cevaplar
0
Görüntüleme
747
Bilge Gökçen
Bilge Gökçen
Bilge Gökçen
Cevaplar
0
Görüntüleme
766
Bilge Gökçen
Bilge Gökçen
Bilge Gökçen
Cevaplar
0
Görüntüleme
628
Bilge Gökçen
Bilge Gökçen
Üst