1. MaWiM

  MaWiM ♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥ Yetkili Kişi

  Kayıt:
  25 Temmuz 2007
  Mesajlar:
  31.451
  Beğenilen Mesajlar:
  2.302
  Ödül Puanları:
  113

  gayrimenkul kiraları hakkırda kanun!!!

  Konu, 'Hukuk Tartışma Köşesi' kısmında MaWiM tarafından paylaşıldı.

  Kanun Numarası : 6570
  Kabul Tarihi : 18/5/1955
  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 27/5/1955 Sayı: 9013
  Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 36 Sayfa:1469


  Madde 1 - Belediye teşkilatı olan yerlerle, iskele, liman ve istasyonlardaki
  gayrimenkullerin (Musakkaf olmıyanları hariç) kiralanmalarında kiralıyanla kira-
  cı arasındaki hukuki münasebetlerde bu kanun ile Borçlar Kanununun bu kanuna ay-
  kırı olmayan hükümleri tatbik olunur.
  Mabetler kiraya verilemez ve ibadethane haricinde hiçbir iş için de kullanı-
  lamaz.


  Madde 2 - 3 - (İptal: Ana.Mah. nin 26/3/1963 tarih ve E. 1963/3, K. 1963/67
  sayılı kararı ile.)


  Madde 4 - Mobilyalı olarak kiraya verilen gayrimenkulerin, bu kanuna göre
  taayyün eden yıllık kira bellerine mobilya için belediye encümenlerince takdir
  edilen kıymetin yüzde yirmisinden fazla zam yapılamaz. Şu kadar ki bu suretle
  zam olunacak miktar kira bedelinin yıllık tutarını geçemez.
  Kira müddetinin hitamından bir ay evvel yazı ile haber vermek şartiyle kira-
  layan mobilyalarını kısmen veya tamamen geri alabilir. Bu takdirde mobilyalar
  için yapılan zam nispetinde kiradan indirme yapılır.


  Madde 5 - Kaloriferli gayrimenkullerde mahrukat fiyatlarındaki değişiklikle-
  rin kira bedellerine inikası nispeti hükümetçe tesbit ve ilan olunur.


  Madde 6 - Kısmen mesken olarak kısmen de meskenden gayrı bir şekilde kulla-
  nılmak üzere kiralanmış bulunan veya tamamen mesken olarak kullanılmak üzere ki-
  ralanmış iken fiilen meskenden gayrı surette kullanılan gayrimenkullerin kira
  bedelleri zam bakımından mesken olmayan yerlere ait hükümlere tabidir.


  Madde 7 - Kira şartlarına ve Borçlar Kanununun bu kanuna aykırı olmayan hü-
  kümlerine riayet edilse bile aşağıdaki yazılı hallerde kiralayan
  a) Kiracı tarafından gayrimenkulün tahliye edileceği yazı ile bildirilmiş
  olmasına rağmen tahliye edilmezse icra dairesine müracaatla tahliye istiyebile-
  ceği gibi,
  b) Gayrimenkulü kendisi veya eşi veya çocukları için mesken olarak kullanma
  ihtiyacında kalırsa kira akdinin hitamında,
  c) Gayrimenkulü kendisinin veya eşinin veya çocuklarının bir meslek veya
  sanatı bizzat icra etmesi için kullanma ihtiyacında ise kira akdinin hitamında,
  ç) Gayrimenkulü yeniden inşa veya imar maksadiyle esaslı bir surette tamir,
  tevsi veya tadil için ve ameliye esnasında içinde ikamet veya iştigal mümkün olmadığı fennen anlaşıldığı takdirde kira akdinin hitamında,
  d) Gayrimenkulü Medeni Kanun hükümlerine göre iktisabeden kimse kendisi veya
  eşi veya çocukları için tamamen veya kısmen mesken olarak ve yine kendisi veya
  eşi veya çocukları için bir meslek veya sanatın bizzat icrası maksadiyle iş yeri
  olarak kullanma ihtiyacında ise iktisap tarihinden itibaren bir ay zarfında ki-
  racıyı keyfiyetten ihtarname ile haberdar etmek şartiyle altı ay sonra,
  e) Kira bedelini vaktinde ödememelerinden dolayı haklı olarak bir yıl içinde
  kendilerine iki defa yazılı ihtar yapılan kiracılar aleyhine, ayrıca ihtara
  hacet kalmaksızın, kira müddettinin hitamında,
  Tahliye davası açabilirler.
  Aynı şehir veya belediye hudutları içinde kendisinin veya birlikte yaşadığı
  eşinin uhdesinde kayıtlı oturabileceği meskeni bulunan kimse, kirada oturduğu
  yeri, malikin isteği üzerine tahliye etmeye mecburdur.


  Madde 8 - Bu kanunla Borçlar Kanununda gösterilen haller dışındaki sebepler-
  le açılacak tahliye davaları, mukavelelerde aksine şart bulunsa dahi mesmu ol-
  maz.


  Madde 9 - Kira mukavelelerinde; bu Kanunun kira bedellerinin tayinine mü-
  taalik hususlar müstesna kiracı aleyhine değişiklik yapılamaz.


  Madde 10 - (Mülga: 30/4/1973-1711/3 md.)


  Madde 11 - Kiracı kira müddetinin bitmesinden en az on beş gün evvel mecuru
  tahliye edeceğini yazı ile bildirmediği takdirde sözleşme aynı şartlarla bir yıl
  uzatılmış sayılır.


  Madde 12 - Kiracı, mukavelede hilafına sarahat olmadıkça, kiralanan yeri
  kısmen veya tamamen başkasına kiralayamaz yahut istifade hakkını veya mukavele-
  sini başkasına devredemez veyahut kendisi gayrimenkulü bırakmış olduğu halde
  hiç bir sebeple bu yeri kısmen veya tamamen başkalarına işgal ettiremez.
  Kira akdinin esas gayesi itibariyle başkalarına kiralanması lazım ve mütat
  olan (Otel, pansiyon, talebe yurdu ve benzerleri) gayrimenkuller bütün gayrimen-
  kulün devri veya kiralanması hali müstesna olmak üzere yukardaki fıkra hükmüne
  tabi değildir.
  Bu maddenin birinci fıkrası hükmüne riayet etmeyerek bir gayrimenkule kiracı
  veya devir alan sıfatiyle girenler veya bu gayrimenkulü işgal edenler hakkında
  hiç bir ihtara hacet kalmaksızın sulh mahkemelerinde tahliye davası açılabilir.
  Fuzuli şagiller hakkında 5917 sayılı kanun hükümlerinin tatbikı da istenebi-
  lir.


  Madde 13 - Kira mukavelelerinin ve Borçlar Kanununun bu kanuna mugayir olma-
  yan vecibelerine kiracılar veya ortaklariyle sanat, meslek ve ihtısasları dola-
  yısiyle aynı meslek veya sanatı idame ettirecek olan mirasçıları ve meskenlerde
  ölen kiracı ile birlikte ikamet edenler tarafından tamamen riayet edildiği müd-
  detçe bu kanunun yürürlükten kaldırılmasından üç ay sonraya kadar aleyhlerine
  tahliye davası açılamaz.


  Madde 14 - 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununa tabi olarak kira-
  ya verilen gayrimenkuller hakkında da bu kanun hükümleri tatbik olunur.


  Madde 15 - Kiralayan 7 nci maddenin b, c, d bentlerinde yazılı sebeplerden
  dolayı tahliye ettirdiği gayrimenkulü mücbir sebep olmaksızın üç sene müddetle
  eski kiracısından başkasına kiralayamaz.
  ç fıkrasına göre tahliye edilen gayrimenkuller eski hali ile, mücbir sebep-
  ler olmadıkça üç sene müddetle başkasına kiraya verilemez.
  ç fıkrasına istinaden tahliye edildikten sonra imar planına göre yeniden
  inşa veya esaslı şekilde tadil veya tevsi edilen gayrimenkullerin yeni hali
  ile ve yeni kira bedeli ile bir mesken veya bir ticarethane yerini eski kiracı-
  nın kiralamağa tercih hakkı vardır. Bu hakkın, kiralayanın, yapacağı tebliğ
  tarihinden itibaren bir ay içinde kullanılması şarttır.
  Bu maddeye göre tercih hakkı bertaraf edilmedikçe, gayrimenkul üç yıl müd-
  detle başkasına kiralanamaz.


  Madde 16 - Hava parası olarak veyahut her ne nam ve suretle olursa olsun
  bu kanuna göre taayyün eden kira bedelinden fazla para alanlar, bunlar namına
  hareket edenler veya bunlara tavassut edenlere 15 inci madde hükmüne aykırı
  hareket edenler hakkında altı aydan bir seneye kadar hapis ve üç yıllık kira
  bedeli tutarınca ağır para cezası hükmolunur. Mükerrirler hakkında bu cezalar
  bir misli artırılır.

   
gayrimenkul kiraları hakkırda kanun!!! konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. Gayrimenkuller hakkındaki herşey

  Gayrimenkuller hakkındaki herşey

  ŞINMAZ SATIŞI NASIL YAPILIR? Bir gayrımenkul sadece Tapu Sicil Müdürlüğü’nde satılır. Satış tapuda sicil muhafızı önünde yapılmalıdır. Noterler satış yetkilerine sahip değildir. Noterde sadece “SATIŞ VAADİ” yapılıbilir. Satış için noterler başka bir işlem yapamazlar. Taşınmazın bulunduğu bölge Tapu Sicil Müdürlüğü’ne 2 vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdanıyla başvurulur. Tüzel kişilerin satış...
 2. Gayrimenkulde Genel Hizmete Vergi Muafiyeti

  Gayrimenkulde Genel Hizmete Vergi Muafiyeti

  Danıştay, süresinde imar planına alınmamış olsa dahi, genel hizmetlere ayrılan taşınmazların sahiplerinin emlak vergisi ödemesi gerekmediğine karar verdi. İzmir'de imar planına göre umumi hizmete ayrılarak yol, eğitim alanı, sağlık tesisi ve yeşil alan olarak düzenlenen taşınmazın sahiplerinin, 2001 - 2005 arasında ödedikleri emlak vergisinin yasal faiziyle birlikte iadesi istemiyle İzmir 2....
 3. kiraya vermek

  kiraya vermek

  Kıraya vermek Rüyada kiraya vermek veya kiralamak hile, kandirma ve kabul ettirme ile yorumlanir. Birinin kendisine bir sey kiraladigini görmek, o kimse tarafindan kandirildigina, kendisinin birine bir seyi kiraladigini görmek, o kimseyi kandirip kabul ettirdigine delalet eder. Bir baska rivayete görede: Bir kimsenin rüyada mülkünden bir seyi birine kiraya vermesi, korkudan emin olmasina...
 4. Gayrimenkul Mükellefiyeti

  Gayrimenkul Mükellefiyeti

  gayrimenkul mükellefiyeti gayrimenkul mükellefiyeti nedir Gayrimenkul Mükellefiyeti Bir GM malikinin mülkü dolayısıyla o GM karşılık olmak üzere diğer bir kimse lehine bir şey yapmaya ya da vermeye mecbur tutulmasıdır. b)Eşya üzerinde doğrudan doğruya hakimiyet: Ayni haklar hak sahibine tanınan yetki bakımından ona hakkın konusu eşya üzerinde doğrudan...
 5. Tatlıtuğ parasını gayrimenkule yatırıyor!

  Tatlıtuğ parasını gayrimenkule yatırıyor!

  behlul Maşallah allah daha çok versin:D AŞK-I MEMNU DİZİSİNİN BEHLÜL’Ü KIVANÇ TATLITUĞ’UN, “GÜMÜŞ” DİZİSİYLE BAŞLAYAN BOL KAZANÇLI YAŞAMI AŞK-I MEMNU İLE SÜRÜYOR. Gümüş dizisinin Arap ülkelerinde de büyük ilgi görmesi üzerine ünlü oyuncuya Mısır’ın önde gelen seramik firması reklam teklifi götürmüştü. Tatlıtuğ, bu reklamdan yaklaşık 300 bin dolar almıştı. Tüm...

Sayfayı Paylaş