Gebelikte Kan Uyuşmazlığı Sorunu Yaşayanlar Buraya

hatiss

Yeni Üye
Üye
Gebelikte Kan Uyuşmazlığı Sorunu Yaşayanlar Buraya
gebelikte kan uyu?mazl???,gebelikte kan uyu?mazl??? i?nesi,


Hami?ler kan uyu?mazl??? bir çok evli çiftte görülebilmektedir
bu durum annenin ve baban?n kan?ndan kaynaklanan uyu?mazl?k sebebiyle meydana gelmektedir peki sizlerde de böle bir durum söz konusu mudur?Ve tedavisi için neler yapt?n?z ?Kan uyu?mazl??? nedir bilmeyenler için konumuza bir göz atal?m.

aramizda%20bebek%20var%20filmi%20(2)-38a.jpgKan uyu?mazl??? ad?ndan da anla??laca?? üzere anne ve baban?n kan gruplar? aras?nda uygunsuzluk olmas?d?r. ?nsan kan gruplar? A, B, AB, ve O olarak 4 türdür. Bunun yan? s?ra D faktörü ad? verilen Rh faktörü de pozitif ya da negatif olabilir. Anne karn?ndaki bebe?in uyu?mazl?ktan etkilenebilmesi için bebe?in kan grubu ile anneninkinin uyumsuz olmas?, bebe?in kan?n?n anne kan? ile temas etmesi, ve annenin ba????kl?k sisteminin bu duruma cevap olarak antikor üretmesi gerekir. En s?k rastlan?lan uygunsuzluk Rh uygunsuzlu?udur. Bu durumda baba Rh(+) iken anne Rh(-)dir. E?er bebek de Rh (+) olursa bebe?in kan?ndaki bu Rh faktörü anne kan?na geçer ve annenin ba????kl?k sitemi Rh faktörünü ortadan kald?rmak için antikor ad? verilen maddeler üretir. Bu nedenle ilk bebek durumdan etkilenmez. Rh uygunsuzlu?undan sadece Baba pozitif anne negatif iken söz edilebilir. Baba negatif anne pozitif ise uyu?mazl?k önemli de?ildir.

Etki Mekanizmas?

Rh uygunsuzlu?u varl???nda (anne (-) baba (+)) e?er bebek de pozitif ise do?um esnas?nda anne kan? ile bebe?in kan? temas eder ve anne kan?na Rh faktörü geçer. Anne buna anti Rh üreterek cevap verir. Bir sonraki bebek e?er Rh (+) olur ise anne kan?ndaki bu anti Rh lar bebe?e geçer ve bebe?in kan?nda çökelmelere neden olur. Baz? durumlarda anne ve bebek kan? do?umdan önce de temas edebilir. Bu durumlar

Amniyosentez

Dü?ük

Gebelik s?ras?nda fazla miktarda kanamalard?r

Bazen Rh(-) bir kad?na hata ile Rh(+) kan verilebilir. Bu durumda ortada gebelik yokken bile kad?n?n kan?nda anti-Rh antikorlar bulunabilir ve ilk bebek uygunsuzluktan etkilenebilir.

Belirtiler

Kan uyu?maz???nda e?er bebek etkilenmi? i?e anneden geçen anti-Rh lar bebe?in kan hücrelerinin parçalanmas?na ve çökelmesine neden olur. Bu durumda bebekte kans?zl?k yani anemi görülür. Buna ba?l? olarak ultrasonda bebekte hidrops ad? verilen durum tespit edilir. Bebekteki anemi sonucu kalp yetmezli?i ve vücut bo?uklar?nda biriken s?v? hidrops tablosunun nedenidir. Hastal???n ?iddetine ve yok edilen kan hücrelerinin miktar?na ba??l? olarak bebekte anne karn?nda ölüm de dahil olmak üzere her türlü distres belirtisi görülür.

Te?his

Kan uyu?mazl???n?n te?hisi için hem anne hem de baba aday?n?n kan grubunun bilinmesi önemlidir. E?er anne Rh (+) ise baban?n kan grubu önemini yitirir. Gebelik takibi esnas?nda annenin kan?nda normalde olmamas? gereken anti-Rh aran?r. Bu teste indirek coombs ad? verilir. Do?um sonras? bebekte anneden geçen antikorlar?n aranmas?na ise direk coombs testi ad? verilir. Bebe?in kan uyu?mazl???ndan etkilenip etkilenmedi?ini anlamak için ayr?ca kordosentez de yap?labilir.

Tedavi

Kan uyu?mazl???nda amaç annenin Rh pozitiflere kar?? antikor olu?turmas?n? engellemektir. Bu nedenle kan grubu Rh(-) e?i Rh (+) olan gebelere 28. haftada anti-D i?nesi yap?lmal?d?r. Bu ilaçlara halk aras?nda uyu?mazl?k i?nesi ad? verilir. Do?umdan sonra bebe?in kan grubu pozitif ise ilk 72 saat içinde yeniden anti-D yap?lmal?d?r.

Benzer ?ekilde dü?ük, d?? gebelik, kürtaj gibi durumlarda da müdahaleden hemen sonra anti-D yap?lmal?d?r. Tan?sal amaçl? giri?imler olan amniyosentez, kordosentez, CVS gibi i?lemleri takiben anti-D yap?lmas? gebeli?in sa?l?kl? devam? aç?s?ndan son derece önemlidir.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Üst