Ha Erkek İsimleri

*jellibon*

Daimi Üye
Üye
Ha Erkek İsimleri
ha ile başlayan isimler hanlı isimler hanlı erkek isimleri sonu han ile biten erkek isimleri sonu ha biten
Habeşi: habeşler gibi derisinin rengi çok koyu esmer olan kimse

habeşi ırkına mensup
Habib: sevgili, dost

Habibullah: Allah' ın sevgilisi

hz. peygamber
Habil: havva ile adem' in ikinci oğlu

Habir: taze, haberli, bilgili, agah, vakıf

cenab-ı hak
Haccac: delil ikame eden

delille galip olan
Hace: hoca

bilgin, öğretmen
çelebi, sahip, muallim, profesör
daha çok lakab olarak kullanılır
Hacı: hicaz' a gidip hac törenine katılan

Hacib: eski islam dev. hükümdarının en yakın adamı

Hacim: hücum eden

Hacir: hicret eden, bir başka yere geçen

sayıklayan
Haddas: çabuk kavrayan, anlayışlı, kavrayışlı

Hadi: hidayete eriştiren

Hadic: erken doğan oğlan çocuğu

Hadid: keskin

demir
öfkeli, hiddetli, şiddetli, titiz
kur'an-ı kerim' in 50. suresinin adı
Hadim: birisine yol gösteren

Hadin: dost, yoldaş

Hadis: hz. muhammed' in söz ve davranışları

Hafız: koruyan, saklayan

kuran'ı ezberlemiş kişi
Hafi: çok ikramcı

Hafid: torun

Hafiz: koruyan, esirgeyen

Hafizüddin: dinin koruyucusu

daha çok unvan olarak verilir
Hakan: Türk, moğol ve tatar hanları için hükümdarlar hükümdarı anlamında kullanılan bir unvan

büyük han, hanlar hanı
Hakem: bir uzlaşmazlığın halli için tarafların üzerinde anlaştıkları kimse

çeşitli yarışmaları, müsabakaları idare eden kimse
jüri, bir yarışmada değerlendirme yapan kimse
Allah7 ın isimlerinden. hüküm veren, karar veren, bütün meselelerin kendisine döndüğü hüküm sahibi
Hakkı: doğrulukla, adaletle ilgili

Haktan: Allah' tan gelen anlamında

Haktanır: her anlamda haktan yana olan

Hakverdi: Allah' tan gelen anlamında

Haki: toprağa ait

yeşile çalan koyu renk
Hakim: hükmeden, emreden

Halas: kurtuluş, özgürlüğe kavuşmak

Halaskar: kurtarıcı

Haldun: kalp, yürek, ölümsüz olanlar

yüreklilik
Halef: hal, durum

Hallac: pamuk, yatak, yorgan atan kimse

Haluk: herkesle iyi geçinen, temiz huylu

Halid: sonsuz, daim, ebedi

bir yıldan çok yaşayan
Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır
Haliddin: dinin sonsuzluğu, ölümsüzlüğü

Halife: halef, naib

hz. peygamber' in vekili ve dünyadaki müslümanların başı olan kimse
Halil: içten, dost çok yakın arkadaş

Halilullah: Allah' ın dostu

hz. ibrahim (a.s)
Halim: sessiz, sakin

yumuşak huylu, sakin yaradılışlı
Halis: katıksız

saf, temiz, hilesiz
yalnız
Halit: bir yıldan çok yaşayan

süregelen, sürekli, geç yaşlanan
Haman: hz. musa' ya karşı acımasızca mücadele eden mısır firavunu' nun veziri

Hamase: yiğitlik, kahramanlık şiirleri, marşlar

Hamdullah: Allahın övgüsü

Hamdi: Allahı övmek, şükretmek

tanrı ile ilgili
Hammad: çok hamdeden, çok şükür ve dua eden

Hami: himaye eden, koruyan

Hamil: sahip olan

Hamit: övgüye değer

Hamit (d): şükredici, hamdedici

Hamza: heybetli, azametli

aslan
Han: eski Türk hakanına bağlı, hükümdar

Hanalp: han' a bağlı yiğit

Hanay: sofa bol

Hanbeli: ehli sünnetinin dört ana mezhebinden birisi olan hanbeli mezhebinin imamı

Hanedan: kökten, asil ve büyük aile

Hanef: doğruluk, istikamet

Hanefi: tanrı' nın birliğine iman eden

Hannan: çok acıyan, çok merhametli, şefkatli. Allahın isimlerindendir

Hannas: şeytan

isim olarak kullanılmaz
Hansoy: han soylu, bey soyundan gelen

Hanif: tek Allah' a, Allah7 ın birliğine inanan

islam inancına sıkı ve samimi olarak bağlanan
hz. muhammed (s.a.s)' in tebliğinden önce mekke' de tek Allah' a inananlar
Harabi: bekçi, gözcü

Harbiye: savaşla ilgili

Hare: meneviş

Harman: tahıl demetlerinin üzerinden düven geçirilerek tanelerin başaklarından ayrılması

birçok çeşitten birer parça alıp yeni bir bileşim oluşturmak
Harras: ekinci, çiftçi, toprağı işleyip ekin eken

Harun: huysuz at

postacı
inatçı
Harut: arkadaşı marut ile tanınan melek, büyü ve sihir ile uğraştıkları için kıyamete kadar kalmak üzere babil' de bir kuyuya hapsedilmişlerdir.

babil halkına korunmaları için büyü öğreten iki melekten biri, sihir yapar
isim olarak kullanılmaz
Harim: biri için kutsal olan şeyler

harem dairesi, harem
evin içi gibi, başkalarına kapalı olan yer
bir evin civarı
avlu
ortak, şerik
Haris: tarım işleriyle uğraşan, çiftçi

Harizm: amuderya' nın aşağı kısmının her iki yanında bulunan ülke

Harzem: amuderya' nın aşağı kısmının her iki yanında bulunan ülke

Has: hükümdara özgü olan

Hasafet: hükümde sağlamlık, kuvvet ve olgunluk

görüş sağlamlığı
Hasan: güzellik, iyi davranma, iyilik

Hasanalp: özel isim

Hasat: ürün toplama, ekin biçme

Hasbek: iyi, saf, dürüst

Hasbi: karşılık beklemeden, yürekten yapılan iyilik

Hasefe: iyi efe

Haseki: hükümdarların hizmetine tahsis edilmiş şahıs ve zümrelere verilen ad

Haskan: iyi kan

Haspolat: katışıksız, saf, çelik gibi

Hasret: özlem

ele geçirilemeyen bir şeye üzülmek
iç çekme, inleme
Hasib: soylu üstünlükleri olan

Hasif: hasafetli, aklı başında olgun adam

Hasip/hasbi: kişisel değeri olan, ünlü bir soydan gelen

Hatem: mühür

cömert
Hatem/hatemi: sonuncu en son olan

mühürcü
Hatemi: mühür yapan kimse

cömert kişi
Hatır: şan ve şeref sahibi

yüce, ulu
tehlikeli
Hatırsaz: gönül yapan, hoşnut eden

Hattat: el yazıları çok güzel olan

Hatib: hitab eden, söz söyleyen

camide hutbe okuyan
güzel, düzgün konuşan kimse
sahabe isimlerindendir
Hatif: sesi işitilip de kendisi görülmeyen kimse

Hatim: sona erdirme, bitirme

Hatip: güzel, etkili konuşan

Havi: boş çöl, ıssız, tenha yer

Hay: canlı, diri

Allah' ın sıfatlarından
"abd" takısı alarak kullanılır
Hayali: hayal ile ilgili

Hayati: dirilik, canlılık

yaşamsal, yaşamla ilgili önemli olan
büyük önem taşıyan
Haydar: aslan

çok cesur
Haykırı: haykırmak

Hayr: iyi, faydalı, hayırlı, yarar

Hayrat: sevap kazanmak için yapılan hayırlı işler, iyilikler

sevap için kurulan müessese
Hayreddin: dinin hayırlı eylediği, mübarek kıldığı insan

Türk dil kuralları açısından "d/t" olarak kullanılır
Hayrettin: dinin hayırlı, mübarek kıldığı

hayır eden, hayır sahibi
Hayrullah: Allahın hayırlı ettiği

Hayri: hayırla, iyilikle ilgili

Haysiyet: şeref, onur, itibar, değer

Hayyam: çadırcı

iran' ın meşhur şairlerinden ömer hayyam
Hayim: şaşkın, hayrette

sevgiden dolayı şaşkına dönmüş
Hazerfen: çok bilen, yetenekli

Hazım: akıllı, işbilir

hezimete uğratan
Hazlan: terketmek

Allah ilminde, Allah' ın insanı lütuf ve nusretinden mahrum edilmesi
isim olarak kullanılmaması daha uygundur
Hazmi: sindirimle ilgili

Hazni: değerli eşya, büyük servet

Hazrec: bir arap kabilesinin ismi

hz. peygamberi mekkeli muhacirlerle, medine' de kabul eden ve ilk islam devletinin temelini teşkil eden ensarın en önemli kolu
Hazim: zafer kazanan, galip, hazimete uğratan

Haziz: mesud, mutlu

hisse ve nasibi olan
Haşmeddin: dinin büyüklüğü, ihtişamı

Haşmet: görkem, gösteriş, büyüklük

Haşim: gösterişli, muhteşem

ezen, kıran, parçalayan
Haşimi: haşime mensup, haşimilerden olan
 
Geri
Üst