Haciz Tutanaği Tanzimi:

*jellibon*

*jellibon*

Daimi Üye
Üye
Haciz Tutanaği Tanzimi:
icra tutanağı haciz tutanağı haciz tutanağına itiraz mahallinde alınan taahhüt nasıl tutulur
Madde 102 - Taşınır bir malı haciz için mahallinde bir tutanak tutulur. Zabıt varakasında alacaklı ve borçlunun isim ve şöhretleri, alacağın miktarı, haczin hangi gün ve saatte yapıldığı, haczedilen mallar ve takdir edilen kıymetleri ve varsa üçüncü şahısların iddiaları yazılır ve haczi icra eden memur tarafından imza edilir.

Haczi talep edilen mal taşınmaz ise icra dairesi 91 inci madde mucibince haczi ait olduğu daireye tebliğ eder ve mahallinde tutulacak tutanakta taşınmazın nevi ve mahiyeti ve hududu ve lüzumlu vasıfları dercolunur.

Evvelce ihtiyaten haczedilen şeylere icra haczi vazedildiği surette zabıt varakasına ihtiyati haciz sahibinin dahi iştirak hakkı işaret olunur.

Haczi kabil mallar kafi gelmezse veya hiç bulunmazsa bu hal tutanağa kaydolunur.
 

Benzer İçerikler

*jellibon*
Cevaplar
0
Görüntüleme
951
*jellibon*
*jellibon*
*jellibon*
Cevaplar
0
Görüntüleme
580
*jellibon*
*jellibon*
M
Cevaplar
0
Görüntüleme
3K
Misafir
M
Üst