hadislerden seçmeler!

*MeleK*

*MeleK*

♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥
Yönetici
hadislerden seçmeler!
Hadislerden seçmeler Bir insan yer doyar,içer kanar ve şunu söylerse; “Elhamdülillahillezi et’ameni ve eşbaani ve sekani ve ervani” anasından doğduğu gün gibi günahlarından çıkar.

Bir kimse yemek yediği kabı sünnetlerse kab ona istiğfar eder, kendisinden fakirlik,çocuklarından da ahmaklık gider.

Bir kimse çalınan şeyi bile bile yerse,günahta hırsıza ortak olur.

Bir kimseye yanında bir cemaat varken bir hediye verilirse o cemaatte ona ortaktır.

Bir kimse çarşıya girdiğinde “La ilahe illallahu vahdehu la şerikeleh,lehül mülkü velehül hamdü yuhyi veyumitu ve hüve hayyün la yemutu biyedihil hayr ve hüve ala külli şey’in kadir.”derse,Allah ona bir milyon sevap verir.Onun bir milyon günahını siler ve onu bir milyon mertebe yükseltir ve onun için Cennette bir köşk bina eder.

Karada veya denizde telef olan mal,zekatın verilmemesinden dolayı olmuştur.Onun için malınızı zekatla koruyun.Hastanızı sadaka ile tedavi edin.Belayı’da dua ile karşılayın.Muhakkak ki “dua”indirilene de indirilmeyene de fayda verir.İndirilenden açar kurtarır,indirilmeyeni tutar.

Bir kimse abdestli yatarsa Allah onun için bir melek tahsis eder ve o melek şu duada bulunur:Allah’ım falan kulunu bağışla,çünkü o abdestli olarak yattı.

Dişler misvaklanarak kılınan iki rekat namaz ,misvaksız kılınan yetmiş rek’at namazdan daha hayırlıdır.
Medine halkından bir zat ticaret maksadıyla Şam’a hareket etmiş.Yolda önüne bir hırsız çıkmış hem malına hem de canına kast etmiş.Hırsıza:
Ne olur!İşte mallarım,paralarım!Al hepsini,yeter ki canıma kıyma!diye yalvarmış ise de hırsız,razı olmamış.Bunun üzerine hırsızdan abdest alıp iki rek’at namaz kılmasına müsaade etmesini rica etmiş.Hırsız buna müsaade edince kalkıp abdest almış,iki rek’at namaz kıldıktan sonra ellerini açıp Cenab-ı Hakka üç defa şu niyazda bulunmuş:
Ya Vedudu,Ya Vedudu,Ya Zel-arşil mecidi.Ya Mubdiu,Ya Muıdu,Ya Fe’alün lima yuridu’l es’elüke bi nuri vechikellezi edae erkane arşike ve es’elüke bi kudretikelleti gaderte biha ala halgıke ve bi rahmetikelleti vesiat külle şey’in La ilahe illa ente,Ya Muğısu eğisni,Ya Muğısu eğisni.Manası: (Ey Vedud,Ey Vedud,Ey yüce arşın sahibi,Ey Mubdi,Ey istediğini tam yapan,arşının temellerini aydınlatan Cemalinin nur’u ile senden diliyorum!Mahlukatına güç yetirdiğin kudretinle,ve her şeyi kapsayan rahmetinle senden niyaz ediyorum!Ey imdada yetişici imdadıma yetiş!Ey i,mdada yetişici imdadıma yetiş(beni kurtar)!..)
Bu duayı okuyup ellerini yüzüne sürdükten sonra,aniden gayet heybetli,ve güçlü bir ata binmiş yeşil elbiseli elinde mızrağı bulunan bir yiğit belirmiş.Hırsızla savaşa başlamış.Hırsızın başına bir darbe indirmiş ve onu yere sermiş.Gelip tacire haydi gel,öldür bu hırsızı,demiş ise de tacir korkudan yerinden kımıldayamamış.Bunu üzerine yine kendisi ikinci bir darbe indirip hırsızı öldürmüş.Hırsızın öldüğünü gören tacir gelip o yiğite teşekkür etmiş ve sormuş:
Nereden geldin!Beni bu gözü dönmüş hırsızın elinden kurtardın?
Yiğit konuşmuş:
Ben üçüncü katın meleklerindenim!Sen bu duayı bir kere okuduğun zaman gök kapıları yıldırım çarpmış gibi oldu!İkinci defa okuduğun zaman,göğün kapıları açılıverdi,ve bir takım ateş ve kıvılcımlar etrafa saçılıverdi.Üçüncü kez okuduğunda,hemen Cebrail Aleyhisselam Allah tarafından bir ferman ile gelip,bana bu hırsızı öldürmemi emretti.Ben de verilen emri yerine getirdim.Hepsi o kadar…
Tacir Medine’ye döndüğü zaman başından geçen bu ilginç hadiseyi Efendimiz Sallallahü Aleyhi ve Selleme anlatınca,Peygamberimiz(S.A.V)ona şöyle hitab etti:
Allah sana Esma-i hüsnayı öğretmiş…Zira bu isimlerle, kim Allah’tan bir şey isterse Allah ona verir.Dua ederse kabul eder.

Cuma’anın ilk saatinde camiye giden bir deve,ikinci saatinde giden bir sığır,üçüncü saatinde giden bir koç boğazlamış gibi sevap alır.Dördüncü saatinde giden bir tavuk kesmiş gibi, beşinci saatinde giden ise bir yumurta tasadduk etmiş gibi sevap alır.İmam minbere çıkınca,artık sahifeler dürülür,kalemler kaldırılır,Melekler minberin yanında toplanır,hutbeyi dinlemeye koyulurlar.O anda gelen,artık sadece namaz için gelmiş olur,faziletten bir şeye hakkı olmaz.

Kim cum’a gecesi Kehf suresini okursa,bulunduğu yerden Mekke’ye kadar Ona bir nur verilir;diğer Cum’aya kadar üç gün fazlasıyla,mağfiret olunur;sabaha kadar yetmişbirbin melek de onun için Allah’tan mağfiret dilerler;hastalıktan muaf tutulur,sıraca,Zatü’l Cenb,Baras,Cüzzam hastalığından,Deccal’in fitnesinden de emin olur.

Her hastalığın başı; mideyi yemekle doldurup bozmaktır!

Perhiz her ilacın en başta gelenidir!

Kim bir kabristana uğrayıp da onbir defa ihlas suresini okuyup ecrini oradaki ölülere bağışlarsa, orada bulunan mevtalar sayısınca ona ecir verilir

Bir müm’in Ayet’el Kürsi’yi okuyup da sevabını kabirde yatanların ruhuna hibe ederse,Allah doğudan batıya kadar her ölünün kabrine kırk nur idhal eder(sokar).Kabirlerini genişletir,derecelerini yükseltir,okuyana da altmış peygamber sevabını verir.Allah ayrıca her harfine karşılık, kıyamete kadar onun için tesbih edecek bir melek yaratır.

Babalarınıza iyilik ediniz ki,çocuklarınız da size iyilik etsinler!

Herhangi bir adam,evde hanımına yardım ederse Allah ona Eyyüb,Davud,Ya’kup ve İsa’ya (A.S)verdiği sevabı verir.

Sizden aşağı olana bakın,sizden yukarı olana bakmayın ki Allah’ın size vermiş olduğu ni’meti küçümsememiş olunuz ,size yakışan da budur.

Kim tabutu dört yan direğine girip taşırsa,Allah onun tam kırk büyük günahını amel defterinden düşürüverir.

Her istediğini yemen de israftan sayılır.

Üç şey ikram edildiğinde red edilmez:Yastık,yağ ve süt.

Çocuk akikası karşılığında alınmış bir rehindir!

En iyi ilaç şunlardır:Ağızdan içilen ilaç,buruna çekilen damla,yürümek,kan aldırmak ve sülük taktırmaktır.

İki kişi el sıkıştıkları zamanAllah her ikisinin üzerine gökten yüz rahmet indirir;doksanı ilk el uzatanın,onu da ikinci olarak el uzatanındır.

Kim kendi nefsi için dilenme babında bir kapı açarsa,Allah ona yetmiş tane fakirlik kapısı açar!

Farz ibadetleri ifa ettikten sonra,en efdal ibadet müslümanın kalbine sevinç koymaktır.

Kişi arkadaşının dini üzeredir!Biriniz, onun kiminle düşüp kalktığına iyice baksın!

Sofralarınızı yeşilliklerle süsleyiniz.Çünkü o,Besmele ile birlikte, şeytanı durdurmaz kovar.

Üç şeyden bereket kaldırılmıştır:Soğuyuncaya kadar sıcak yemekten,ucuzlayıncaya kadar pahalı şeyden,Besmele çekilmeyen şeyden.

Çörek otu ölüm hariç,bütün dertlere devadır.

Yemekten önce kavun yemek,karnı yıkar,hastalığı kökünden söküp atar.

Zeytin yağını yiyin.Onunla yağlanın.Çünkü cüzzam hastalığı dahil,tam yetmiş derde devadır!

Çiğ sarımsak ye!Eğer ben meleklerle konuşmasaydım,mutlaka onu yerdim.

Elbiselerinizi dürün!ki ruhu ona avdet etsin.Çünkü şeytan elbiseyi dürülmüş olarak gördüğünde giymez,ama dürülmemiş olarak gördüğü elbiseyi hemen giyer.

Kim abdestli olarak yatarsa,ibadet edici olarak yatmış olur.Ruhu da Allah’a secde edici olarak uruc eder(yükselir),göreceği rüya da sadık bir rüya olur.Böyle olmazsa tabii ki bu imkanlara sahip olamaz.
Kişinin rüyası tabir edilmedikçe bir kuştur.Tabir edeldiği zaman vaki olur,onun için onu ancak ileri görüşlü kişilere anlat!

En doğru rüya seher vakitlerinde görülen rüyadır.

Kişi evinden çıktığı zaman (Bismillahi tevekkeltü alellahi vela havla vala kuvvete illa billahi)derse bir melek şöyle der: ‘Kifayet olundun,hidayet olundun,ve korundun.’Şeytan yanından uzaklaşır.Ona diğer bir şeytan rastlar da şöyle der: ‘Kifayet olunan,hidayet olunan ve hıfz edilen bir adama sen nasıl musallat olabilirsin?’

Aşüre gününde oruç tutmak,bir yıllık günaha kefarettir.

Kim Aşüre günü müslümanlardan on kişiye selam verirse,bütün müminlere selam vermiş olur.
Kim bir kahini veya müneccimi gelip tasdik ederse,Muhammed (A.S) üzerine indirileni inkar etmiş olur.

Sizden birinizin kulağı çınladığında beni ansın ve bana salat-ü selam getirsin,sonra da şöyle desin ‘Zekerallahü men zekerani bi hayrin’.

Sakın güneşte oturmayınız!Çünkü o elbiseyi eskitir,tende çirkin koku peydah eder,içteki gizli hastalıkları hareket ettirip meydana çıkarır.

Tedbir geçinmenin yarısıdır,muhabbet aklın yarısıdır,üzüntü ihtiyarlığın yarısıdır,çoluk çocuğun azlığı kolay yaşayanların yarısıdır.

Kul için yedi husus vardır ki;ölümünden sonra kabrinde amel defterine sevap yazılır.İlim öğretenler,su akıtanlar(çeşme yaptıranlar),kuyu kazanlar,ağaç dikenler,mescit yapanlar,Mushaf’ı miras bırakanlar,ölümünden sonra kendisine dua edecek hayırlı evlad bırakanlar.
 

Benzer İçerikler

G
Cevaplar
2
Görüntüleme
1K
Ayışık
Ayışık
PaSikA
Cevaplar
8
Görüntüleme
15K
elmiray
E
*MeleK*
Cevaplar
1
Görüntüleme
3K
Ayışık
Ayışık
Üst