1. aSqimSin

  aSqimSin Yeni Üye Üye

  Kayıt:
  11 Haziran 2007
  Mesajlar:
  3.030
  Beğenilen Mesajlar:
  16
  Ödül Puanları:
  0
  Şehir:
  İstanßuL

  Hukuka Giriş Ders Notları 170 soru cevap şeklinde

  Konu, 'Hukuk Başlangıcı' kısmında aSqimSin tarafından paylaşıldı.

  hukuk başlangıcı ders notları tüzükler hangi makam tarafından çıkarılır temel hukuk ders notları hukuka giriş başlangıcı soruları

  1) Tazminatın şekli aşağıdakilerden hangisinde tam ve doğru olarak verilmiştir?
  A)Örfi-hukuki
  B)Nazari-fiili
  C)Maddi-manevi …
  D)Miktaren-malen
  E)Nakdi-gayrinakdi

  2 )Hukuk niçin gereklidir?
  — Sosyal hayatı düzenlediği için

  3 ) Kişilerin kendi nefislerine karşı davranış biçimlerini hangi kurallar belirler?
  —Sübjektif ahlak kuralları

  4 ) Bir düğüne hediye götürmeyi gerektiren kural hangisidir?
  — Görgü kuralları

  5 ) Aşağıdakilerden hangisi sadece hukuk kurallarının bir özelliğidir?
  — Kamu kudreti ile desteklenmiş olması

  6 ) Verilmiş söze sadık kalmayı emreden ahlak kurallı aşağıdakilerden hangisidir?
  — Objektif ahlak kuralı

  7 ) Görgü kuralı ne ile ilgilidir?
  — Toplumda çoğunluğun benimsediği davranışlarla.

  8 ) Din kuralının koyduğu emir ve yasaklara aykırı biçimde davranan kimselerin karşılaşacakları tepki nedir?
  —Günahkâr sayma

  9 ) Cebri icra aşağıdaki sosyal kurallardan hangisi tarafından düzenlenmiştir?
  — Hukuk kuralları

  10 ) Başkalarına karşı dürüst davranmayı emreden ahlak kuralları aşağıdakilerden hangisidir?
  - Objektif ahlak kuralları

  11 ) Aşağıdakilerden hangisinde müeyyide ayıplamalı değildir ?
  - Hukuk kuralı

  12 ) Aşağıdakilerden hangisi sübjektif ahlak kurallarındandır ?
  - Kimseye yalan söylememek

  13 ) Türk Ceza Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi ahlak kurallarının hukuk kuralı haline dönmesine bir örnek teşkil etmez ?
  a ) Irza Geçme
  b ) Hırsızlık
  c ) Adam öldürme
  d ) Dolandırıcılık
  e ) Konkordato
  Cevap : E

  14 ) Aşağıdakilerden hangisi kamu hukuku dallarından birisi değildir ?
  a ) Borçlar hukuku
  b ) İş hukuku
  c ) İdare hukuku
  d ) Anayasa Hukuku
  e ) Vergi hukuku
  Cevap : A

  15 ) Aşağıdakilerden hangisi sosyal devlet ilkesini açıklar ?
  - Bireylere asgari bir hayat düzeyi sağlamayı amaç edinen devlet .

  16 ) Anayasamıza göre yasama yetkisi kimindir
  - TBMM nin

  17 ) Bakanlar kim tarafından seçilir ?
  - başbakan tarafından

  18 ) Aşağıdakilerden hangisi Ceza Hukukunun ilkelerinden biridir ?
  - Kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi

  19 ) Aşağıdakilerden hangisi bir kabahat cezasıdır ?
  a ) Ölüm
  b ) Bir meslek ve sanatının icrasını geçici olarak durdurulması
  c ) Ağır hapis cezası
  d ) Ağır para cezası
  e ) Müebbet hapis cezası
  Cevap : B

  20 ) Suçun maddi unsuruna ne ad verilir ?
  - Hareket

  21 ) Aşağıdaki gruplardan hangisine hiçbir surette ceza verilmez ?
  - 0 - 11 yaş

  22 ) Aşağıdakilerden hangisi vergi Hukukunun temel ilkelerinden değildir ?
  a ) Vergide eşitlik ,
  b ) Vergide genellik ,
  c ) Vergide nisbilik
  d ) Vergide kanunilik ,
  e ) Vergide adalet ,

  23 ) Aşağıdakilerden hangisi servet üzerinden alınan vergilerden değildir ?
  a ) Emlak vergisi
  b ) Kurumlar vergisi
  c ) Taşıt - alım vergisi
  d ) Motorlu taşıtlar vergisi
  e ) Veraset ve intikal vergisi

  24 ) Aşağıdakilerden hangisi denetim mahkemesidir ?
  - Yargıtay

  25 ) aşağıdakilerden hangisi çekişmesiz yargının alanına girer ?
  - Vakıfların mahkeme siciline tescilline karar vermesi

  26 ) Bir fiilin ceza kanununda yazılı olmasına ne ad verilir ?
  - Tipiklik

  27 ) Vatandaşlara insan haysiyetine yakışır bir yaşam düzeyi sağlamak hangi anayasal ilke ile yakından ilişkilidir ?
  - Sosyal Devlet

  28 ) Aşağıdakilerden hangisi iş hukukunun konularından biri değildir ?
  a ) Grev ve lokavt
  b ) Sendikalar
  c ) Hizmet akdi
  d ) Şirketler
  e ) Toplu iş sözleşmeleri

  29 ) Taşra teşkilatındaki kademelerin hangisinde her bakanlığın temsilcisi olarak birer müdür bulunur
  - İl

  30 ) Ceza yargılama hukukunun temel kanunu aşağıdakilerden hangisidir ?
  - Türk Ceza Kanunu

  31 ) Kanuni grev için aranan şartlar gerçekleşmeden yapılan grev aşağıdakilerden hangisine yol açar ?
  - Grevin kanun dışı olarak nitelendirmesine ,

  32 ) Ailenin korunmasına ilişkin hükümler Anayasanın hangi temel ilkesi kapsamındadır ?
  - Sosyal devlet ilkesi

  33 ) Vatandaşlar arasında herhangi bir fark yapılmaksızın herkesin vergi vermekle yükümlü olması ilkesi aşağıdakilerden hangisidir ?
  - Genellik

  34 ) Seçimlerin serbest , eşit , gizli , tek dereceli , genel oy , açık sayım ve döküm esaslarına göre , Yargı yönetim ve denetimi altında yapılmasına ilişkin hükümler anayasanın hangi temel ilkesinin gereğidir ?
  - Demokratik devlet ilkesi

  35 ) Şahısları temel hak ve hürriyetlerini düzenleyen hukuk dalı aşağıdakilerden hangisidir ?
  - Anayasa Hukuku

  36 ) Şahısların kamu yönetimi ile olan ilişkilerini ve anlaşmazlıklarını düzenleyen hukuk kuralları aşağıdakilerden hangisinin kapsamına girer ?
  - İdare Hukuku

  37 ) Kanunun suç saydığı bir eylemi ve onu meydana getirecek haraketin sonuçlarını bilerek ve isteyerek yapmaya ne ad verilir ?
  - Kast

  38 ) Devletler Genel Hukukuna hakim ilke aşağıdakilerden hangisidir ?
  - Eşitlik

  39 ) Herkesin mali gücüne göre vergiye tabi tutulmasına ne ad verilir ?
  - Vergide adalet

  40 ) Sendikalar hangi esasa göre düzenlenmiştir ?
  - iş kolu

  41 ) aşağıdakilerden hangisi özel hukukun dallarından değildir ?
  a ) Eşya hukuku
  b ) Miras hukuku
  c ) İş hukuku
  d ) Ticaret Hukuku
  e ) Aile Hukuku

  42 ) Aşağıdakilerden hangisi Ticaret Kanununun bölümlerinden değildir ?
  a ) Tİcaret şirketleri
  b ) Eşya Hukuku
  c ) Tahvil
  d ) Sigorta Hukuku
  e ) Deniz ticareti Hukuku

  43 ) Aşağıdakilerden hangisi kıymetli evraktır ?
  - Tahvil , kambiyo senetleri , bono , poliçe , çek , hisse senedi , konşimento , makbuz senedi , varant ...

  44 ) Bir Türk ile evlenen yabancı bir kadının Türk vatandaşlığını nasıl kazanmıştır ?
  - Müktesep .

  45 ) Anonim şirketi en az kaç kişi ile kurulur ?
  - 5

  46 ) Sigorta hukukunun kolları aşağıdakilerden hangisidir ?
  - Sosyal - özel sigorta

  47 ) Aynı uyrukluktan olmayan kişiler arasındaki özel hukuk ilişkilerine , hangi devletin kanunlarının uygulanacağını gösteren hukuk dalı aşağıdakilerden hangisidir ?
  - Devletler özel hukuku

  48 ) Ölmüş kişinin mirasa konu olan hak ve borçlarının toplanmasına ne ad verilir ?
  - Miras

  49 ) Aşağıdakilerden hangisi Türk ticaret kanununda düzenlenen şirketlerden biri değildir ?
  a ) Anonim şirket
  b ) Limitet şirket
  c ) Kolektif şirket
  d ) Komandit şirket
  e ) Adi şirket

  50 ) Hak sahibinin ismen belirtildiği , üzerinde emre veya havalesine kayıtlı bulunmayan kıymetli evraklara ne ad verilir ?
  - Nama yazılı senetler

  51 ) Deniz yoluyla eşya taşıma karşılığı ödenen ücrete ne ad verilir ?
  - Navlun

  52 ) limitet şirketler hangi faaliyet konuları ile uğraşamaz ?
  - Bankacılık - sigortacılık

  53 ) Doğum ile kazanılan uyrukluğa ne ad verilir ?
  - Asli uyrukluk

  54 ) Bir Türk ile evlenen yabancı devlet vatandaşı kadının türk vatandaşlığını kazanması hangi tür uyrukluktur ?
  - Kazanılmış ( müktesep ) uyrukluk .

  55 ) Bir anonim şirkette ortağın pay sahipliğini gösteren belgeye ne ad verilir ?
  - Hisse senedi

  56 ) Tarafların karşılıklı hak ve borçlarını gösteren ve sigortacı tarafından sigorta ettirene verilen yazılı belgeye ne ad verilir ?
  - Sigorta poliçesi

  57 ) Sonradan kazanılmış uyrukluğa ne ad verilir ?
  - Müktesep uyrukluk .

  58 ) Aşağıdakilerden hangisi özel sigorta türlerinden biri değildir?
  a ) Trenler
  b ) Gerçek kişiler
  c ) Tüzel kişiler
  d ) Gemiler
  e ) Uçaklar

  59 ) Sigorta ettirenin sigortacıya ödemekle yükümlü olduğu ücrete ne ad verilir ?
  - Sigorta primi

  60 ) Kişiler veya şeyleri devlete bağlayan hukuki ve siyasi bağa ne ad verilir ?
  - Uyrukluk

  61 ) korumaya muhtaç kişilerin koruma altına alınmasına ne ad verilir ?
  - Vesayet

  62 ) A.Ş. sermaye unsuru en az kaç TL dir ?
  - 50 Milyar

  53 ) Limitet şirketinin sermayesi en az kaç TL dir ?
  - 5 Milyar

  54 ) Ülkemizdeki yabancıların sınırlama olmaksızın tamamen yararlanabildiği hak grubu aşağıdakilerden hangisidir ?
  - Özel haklar

  55 ) Aşağıdakilerin hangisi hukukun yazılı kaynakları arasında yer almaz ?
  a ) Kanunlar
  b ) Bilimsel Görüşler
  c ) Tüzükler
  d ) Yönetmelikler
  e ) Kanun Hükmünde kararnameler

  56 ) Aşağıdakilerin hangisi kanunun özellileri arasında gösterilmez ?
  a ) Genel olması
  b ) Soyut olması
  c ) Sürekli olması
  d ) Yardımcı - tali kaynak olması
  e ) Yazılı olması

  57 ) Tüzüklerin iptaline ilişkin davalar hangi mahkemeye açılır ?
  - Danıştay

  58 ) Aşağıdakilerden hangisinde örf ve adet hukukunun uygulanması olanaksızdır ?
  - Ceza Hukuku

  59 ) Paftos nasıl bir hukuk kuralıdır ?
  - Özel ve adet hukuku

  60 ) Milletvekilleri tarafından TBMM ye sunulan kanun projelerine ne denir ?
  - Kanun Teklifi

  61 ) Bir kanun kendi metininde yürürlülük tarihini göstermemişse yayınlandıktan kaç gün sonra yürürlüğe girer ?
  - 45

  62 ) Kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi kime aittir ?
  - Bakanlar kuruluna

  63 ) Bir kuralın örf ve adet hukuku kuralı olabilmesi için gereken manevi unsur nedir ?
  - Genel inanış

  64 ) Yönetmeliklerin kanunlara ya da tüzüklere aykırı olması halinde bunların iptali için hangi merci tarafından gerçekleştirilir ?
  - Danıştay

  65 ) Yetkili bir merci tarafından olan ve yürürlükte bulunan hukuk kurallarının tümüne uygulamada ne ad verilir ?
  - Mevzuat

  66 ) Olağan hallerde aşağıdakilerden hangisi kanun hükmünde kararname ile düzenlenmez ?
  - Temel Haklar

  67 ) Metninde yürürlük tarihi gösterilmeyen bir kanun resmi gazetede yayınlanmasından kaç gün sonra yürürlüğe girer ?
  - 45

  68 ) Yargısal kararlar , hukukun hangi tür kaynaklarındandır ?
  - Yardımcı

  69 ) Yönetmeliklerin kanunlara ya da tüzüklere aykırı olmaları halinde bunların iptali işlemi hangi merci tarafından gerçekleştirilir ?
  - Danıştay

  70 ) Kanunların anayasaya uygunluğunun yargısal denetimi aşağıdaki organlardan hangisi yapar ?
  - Anayasa Mahkemesi

  71 ) Genellikle tartışmalı olan hukuki konularda hukuk bilginlerinin ileri sürmüş oldukları görüş , düşünce ve kanaatlerden oluşan kaynaklara ne ad verilir ?
  - Bilimsel görüş

  72 ) Örf ve adet hukukunun maddi unsuru aşağıdakilerden hangisidir ?
  - Örf ve adetin devamlılığı ve tekrarlanması

  73 ) Tüzükler hangi makam tarafından çıkarılır ?
  - Bakanlar kurulu

  74 ) Bir örf ve adet hukuku kuralı olabilmesi için gereken manevi unsur nedir ?
  - Genel inanış

  75 ) Yönetmeliklerin kanunlara ya da tüzüklere aykırı olması halinde bunların iptal işlemleri hangi merci tarafından gerçekleştirilir ?
  - Danıştay

  76 ) Yargıtay da iki farklı dairesinin belirli bir konuda farklı intihabatların bulunması halinde gidilecek yol aşağıdakilerden hangisidir ?
  - İçtihadı birleştirme yoluna gidilir .

  77 ) Adli yargı alanında içtihatları birleştirme kararlarını aşağıdakilerden hangisi verir ?
  - Danıştay

  78 ) Alıcının ayıplı bir malı değiştirmesini satıcıdan isteme hakkı , ne tür bir haktır ?
  - Değiştirici yenilik doğuran haktır

  79 ) Çalışma hakkı nasıl bir haktır ?
  - Ekonomik ve sosyal

  80 ) Maddi mallar üzerindeki mutlak haklara ne ad verilir ?
  - Ayni haklar

  81 ) Memur olma hakkı ne tür bir haktır ?
  - Kamu hakkı

  82 ) Aşağıdakilerden hangisi başkalarının üzerindeki mutlak haklara bir örnektir ?
  - Velayet hakkı

  83 ) Konularına göre özel haklar ikiye ayrılır . Bunlardan biri malvarlığı haklarıdır . Diğeri aşağıdakilerden hangisidir ?
  - Kişilik hakları

  84 ) Anne ve babanın çocuklar üzerindeki tedip hakkını kullanmaları halinde yeni bir hukuki durumun meydana gelmemesi tedip hakkının hangi özelliğini ifade eder ?
  - Alelade hak olması

  85 ) Sahibine bir evde oturmak veya onun bir kısmını işgal etmek konusunda yetki veren sınırlı ayni haklara ne ad verilir ?
  - Oturma hakkı

  86 ) Ekonomik ve sosyal haklar hangi hak kategorisinde yer alır ?
  - Kamu hakları

  87 ) Maddi olmayan mallar üzerindeki mutlak haklara örnek veriniz ?
  - Kamu hakkı

  88 ) Vesayet hakkı aşağıdakilerden hangisini kapsamına girer ?
  - Kişinin başkalarının kişiliği üzerindeki mutlak hakkı .

  89 ) Aşağıdakilerin hangisi maddi olmayan mallar üzerindeki mutlak haklardır ?
  - Telif hakkı

  90 ) Aşağıdakilerden hangisi özel hakların gayelerine göre ayrımlanmasıdır ?
  - Yenilik doğuran haklar
  - Alalede haklar

  91 ) Aşağıdakilerden hangisi kamu haklarından değildir ?
  A ) Konut hakkı
  B ) Fikri haklar
  C ) Özel hayatın gizliliği
  D ) Sosyal ve ekonomik haklar
  E ) Kamu hakları .

  92 ) Aşağıdakilerden hangisi mutlak haklardan değildir ?
  A ) Mülkiyet hakkı
  B ) İrtifak hakkı
  C ) Rehin hakkı
  D ) Alacak hakkı
  E ) Oturma hakkı

  93 ) Aşağıdakilerden hangisi kamu haklarında değildir ?
  A ) Fikri hakları
  B ) Siyasi haklar
  C ) Velayet hakkı
  D ) Mutlak haklar
  E ) Vesayet hakkı

  94 ) Haberleşme hürriyeti hakkı hangi haklara girer ?
  - Kişisel haklar

  95 ) Aşağıdakilerden hangisi “ Kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardan bir değildir ?
  A ) Telif hakkı
  B ) Boşanma davası açma hakkı
  C ) Nişan bozma hakkı
  D ) Soy bağının reddi hakkı
  E ) Eğrin kılmayı talep etme hakkı

  96 ) Hangi hakkın kullanılması mevcut durumu tamamen ortadan kaldırır ?
  - Bozucu yenilik doğuran haklar

  97 ) Vatandaşlık hakkı nasıl bir haktır ?
  - Siyasi bir haktır ?

  98 ) Aşağıdakilerden hangisi kişinin manavı haklarından biridir ?
  - İnançları

  99 ) Doğun nasıl bir hukuki oğludur ?
  - Hukuki olay

  100 ) Bir kimse denizde tuttuğu balık üzerindeki mülkiyet hakkını nasıl kazanmıştır?
  - Aslen


  101 ) Aşağıdakilerden hangisinde iyi niyet rol oynar ?
  - Kaybedilmiş para

  102 ) Kendisini vahşi bir hayvandan kurtarmak için , başkasının camını kırıp , evine girmek eylemi ne teşkil eder ?
  - Zaruret hali

  103 ) Davalının , kefalet sözleşmesinin hükümsüz olduğunu ileri sürmesine ne ad verilir ?
  - İtiraz

  104 ) İyi niyet hangi durumda rol oynar ?
  - Hakların kazanılmasında .

  105 ) Aşağıdakilerin hangisi dürüstlük kuralına aykırılık teşkil eder ?
  A ) suç
  B ) Kusur
  C ) Kabahat
  D ) Meşru müdafaa
  E ) Hakkın kötüye kullanılması


  106 ) Sahipsiz bir taşınmazın aslen kazanılmasına ne denir ?
  - işgal

  107 ) Bir kişinin hakkına saygı gösterilmesini isteme yetkisi nedir ?
  - Talep hakkı .

  108 ) Başkasına ait keresteleri kullanmak suretiyle evine mobilya yaparak mobilyalar üzerinde kanunun aradığı şartlarda mülkiyet hakkını elde etmek ne teşkil eder ?
  - Hukuki fiil

  109 ) Sahipsiz taşınır mallar üzerindeki aslen kazanılmasına ne ad verilir ?
  - Sahiplenme

  110 ) Deprem sebebi ile balkondan atlayıp aşağıdaki otomobile önemli ölçüde zarar veren kimsenin içinde bulunduğu hukuki durum nasıl açıklanabilir ?
  - Zaruret hali

  111 ) Bir kimsenin Devletin bağımsız ve tarafsız yargı organlarına başvurarak hakkın elde edilmesini isteme yetkisine ne ad verilir ?
  - Fava hakkı

  112 ) Zina yapan eşini affetmek suretiyle dava hakkını yitiren kişinin , bu hak kaydı hangi sebebe dayanmaktadır ?
  - Hukuki fiille

  113 ) Gerçekte hak sahibi olmayan bir kimseden satın alınan bir taşınır eşya üzerinde hakkın kazanılması sonucu doğuran müessese hangisidir ?
  - İyi niyet

  114 ) Ana ve Babanın ergin olmaya çocukları üzerindeki velayet hakkını kötüye kullanmaları halinde hakim onlara hangi yaptırımı uygular ?
  - Velayetin kaldırılması .

  115 ) Begüm çantasını çaldırmıştır . Hırsız , çantanın çalıntı olduğunu bilmeyen Alev’e satıp teslim etmiştir . Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?
  - Alev mülkiyet hakkı kazanamaz .

  116 ) Bir kişinin kendi fiiliyle haklar ve borçlar yaratabilmesi iktidarına ne denir ?
  - Fiil ehliyeti.

  117 ) Bir kimsenin davacı ve davalı olabilme ehliyetine ne ad verilir ?
  - Taraf ehliyeti

  118 ) Akıl hastası fiil ehliyeti bakımından nerede yer alır ?
  - Tam ehliyetsizler

  119 ) Sınırlı ehliyetsizler hangi işlemleri yasal davranışlarının rızasıyla yapabilirler ?
  - Kendilerine borç altına sokan muameleleri

  120 ) Aşağıdakilerden hangisi , gerçek kişilerin fiil ehliyetine sahip olmaları açısından önem taşımaz ?
  - Vücut bütünlüğü

  121 ) Aşağıdakilerden hangisi , gerçek kişilerin fiil ehliyetine sahip olmaları açısından önem taşımaz ?
  A ) Ayırt etme gücü
  B ) Kısıtlı olmamak
  C ) Ergin olmak
  D ) Vücut bütünlüğü
  E ) Sağ doğmuş olmak

  122 ) Aşağıdakilerden hangisi ayırt etme gücü ortadan kalkmaz ?

  A ) Akıl hastalığı
  B ) Sarhoşluk
  C ) Akıl hastalığı
  D ) Yaş küçüklüğü
  E ) Sabıka

  123 ) Aşağıdakilerden hangisi eğrin sayılmanın yollarından bir değildir ?
  A ) Eğrin kılınmayı isteme
  B ) İdari yoldan ergin olma
  C ) Normal ergenlik
  D ) Evlenme ile erginlik
  E ) Mahkeme kararı ile erginlik .

  124 ) Evlenme ile ergin olma yaşı kaçtır ?
  - 17 – 17

  125 ) Aşağıdakilerden hangisi tek taraflı hukuki bir olaydır ?
  A ) kira
  B ) Vakıf kurma
  C ) Alım – Satım
  D ) Bağışlama
  E ) Vekalet

  126 ) Hak ehliyetine sahip olma bakımından kişiler arasındaki ayırım yapılmaması hangi ilkelerin gereğidir?
  - Eşitlik

  127 ) Sınırlı ehliyetsizler aşağıdakilerden hangisini bizzat yapabilirler ?
  A ) Satım akdi
  B ) Vakıf kurma
  C ) Alım – satım
  D ) Bağışlama
  E ) Vekâlet

  128 ) Zengin bir akıl hastasının, yoksul bir kimseye, bir haksız fiil ile zarar vermesi halinde bu zararı ödemekle kim yükümlü olacaktır ?
  - Akıl hastasının kendisi

  129 ) Ayırt etme gücüne sahip bir küçüğün ana ve abasının muvafakatiyle mahkemece ergin kılınabilmesi için kaç yaşını bitirmiş olması gerekir ?
  - 15

  130 ) Aşağıdaki hukuki muamelelerden hangisi kendilerine yasal danışman atanmış olanlar tarafından hiçbir şekilde yapılmayacak muameledir ?
  - Kefalet

  131 ) Pek önemli sebeplerle hakim tarafından izin verilen olağanüstü evlenme yaşı kadınlar için kaçtır ?
  - 16

  132 ) 15 yaşını doldurmuş bir küçüğün ana ve babasının muvafakatiyle yargısal erginliğine hangi makam karar verir ?
  - Asliye hukuk mahkemesi

  133 ) Gerçek kişilik hangi anda başlar ?
  - Çocuğun tam ve sağ doğumuyla .

  134 ) Kendisinden uzun sure haber alınamayan bir kimsenin gerçek kişiliğini sona erdiren mahkeme kararına ne ad verilir ?
  - Gaiplik

  135 )
  1. Sağ doğum
  2. Tam Doğum
  3. Reşit olmak
  4. Ayırt etme gücü
  5. Kısıtlı olmamak

  Gerçek kişilerde hak ehliyetinin kazanılması için yukarıdakilerden hangisi gereklidir ?
  - 1 ve 2

  136 ) Ölümüne kesin gözle bakılacak halde kaybolan gaibin mirası kaç yıl sonra mirasçılarına kesin olarak geçer ?
  - 5 Yıl

  137 ) Ölümüne kesin gözle bakılacak halde kaybolmuş kimsenin ölmüş sayılabilmesi aşağıdaki kavramlardan hangisinin tanımıdır ?
  - Ölüm karinesi

  138 ) Bir kişi hakkında verilmiş gaiplik kararı , hangi andan itibaren hüküm ifade eder ?
  - Gaip olan kimseden son haber alındığı tarihten itibaren .

  139 ) Aşağıdakilerin hangisinin yaptırımı küçük görmedir ?
  - Ahlak kurallarının

  140 ) Başkalarına karşı dürüst davranmayı emreden ahlak kuralı aşağıdakilerden hangisidir ?
  - Objektif ahlak kuralı

  141 ) Kirasını ödemeyen Ali’ye karşı ev sahibinin yargı yoluna başvurarak alacağını zorla alması ne tür yaptırımdır ?
  - Cebri icra

  142 ) Bir kimseyi hukuk kurallarının emrini yerine getirmeye zorlayan yaptırım türü aşağıdakilerden hangisidir ?
  - Cebri icra

  143 ) Aşağıdakilerden hangisi idarenin yargı dışı denetimine girmektedir ?
  - Sayıştay’ın mali alanındaki kontrol rolü

  144 ) Seçimlerin serbest , eşit , gizli , tek dereceli , genel oy , açık sayım ve döküm esaslarına göre yargı yönetim ve denetimi altında yapmasına ilişkin hükümler Anayasanın hangi temel ilkesinin gereğidir ?
  - Demokratik devler ilkesi

  145 ) Aşağıdakilerin hangisi devletler umumi hukukunun kaynaklarından birisi değildir ?

  A ) Andlaşmalar
  B ) Vatandaşlık Kanunu
  C ) Milletler arası teamüller
  D ) İçtihatlar
  E ) Doktrin

  146 ) Aşağıdakilerden hangisi özel sigorta türlerinden biri değildir ?

  A ) Kara sigortası
  B ) Deniz Sigortası
  C ) Mal sigortası
  D ) Can Sigortası
  E ) Hastalık sigortası

  147 ) Yönetmelikler ne tür bir hukuk kuralıdır ?
  - Yazılı

  148 ) Bilim adamlarının belli konulardaki görüş ve kanaatlerine ne ad verilir ?
  - Bilimsel görüşler

  149 ) Aşağıdakilerin hangisi hakkın mahiyetini açıklayan görüşlerden biri değildir ?

  A ) İrade nazariyesi
  B ) Menfaat nazariyesi
  C ) Kamu çıkarı nazariyesi
  D ) Hürriyet nazariye
  E ) Karma nazariyesi

  150 ) Tüzüğün işlevi nedir ?
  - Bir kanunun uygulanmasını göstermek ya da emrettiği işleri belirtmektir .

  151 ) Nisbi hakların ayırıcı özelliği nedir ?
  - Belli kişilere karşı ileri sürülebilmesi

  152 ) Velayet hakkı nedir ?
  - Ana-babanın henüz ergin olmayan çocuğu üzerindeki sahip oldukları haktır .

  153 ) İyi niyet aşağıdaki hallerden hangisinde rol oynar ?
  - Hakkın kazanılmasında

  154 ) Kişi ( şahıs ) nedir ?
  - Hak ve borçlara sahip olabilen varlıktır .

  155 ) Gerçek kişilik ne zaman başlar ?
  - Sağ ve tam doğumla

  156 ) Ölümüne muhtemel gözü ile bakılan bir durum içinde kaybolan kişi hakkından ne kadar zaman sonra gaiplik kararı verilir ?
  - 1 yıl

  157 ) Sınırlı ehliyetsizler , hangi işlemleri yasal danışmanın razısıyla yapabilirler ?
  - Kendilerini borç altına sokan muamelelerde

  158 ) Aşağıdakilerden hangisi kişinin kişilik hakları kapsamına girer ?
  - Bedensel bütünlük üzerindeki haklar ,

  159 ) Medeni kanuna göre normal ergenlik kaç yaşının doldurulması ile kazanılır ?
  - 18

  160 ) Sahibi tarafından hukuki bir işlem ile başkasına belli bir süre için verilen mallara ne ad verilir ?
  - Bırakılmış mallar

  161 ) Maddi mallar üzerindeki mutlak haklara ne denir ?
  - Ayni haklar

  162 ) Tereke mirasçıya ne zaman geçer ?
  - Murisin ölümü ile

  163 ) Aşağıdakilerden hangisi nafaka alacaklısı konumunda olan kişilerden değildir ?
  A ) Dede
  B ) Baba
  C ) Torun
  D ) Teyze
  E ) Evlat

  164 ) Aşağıdakilerin hangisi “ müflis kavramını tanımlamaktadır ?
  - İflasın açılması ile birlikte borçlunun aldığı addır

  165 ) Türk Karı – Kocanın İngiltere de boşanmak istemesi sonucu ortaya çıkan sorunları hangi kurallar düzenler ?
  - Kanunlar ihtilafı

  166 ) Bir malın sahibinin isteği dışında bilerek veya bilmeyerek başka bir kişi tarafından başka birine satılması durumunda malın asıl sahibi mülkiyet hakkını geri almak için aşağıdakilerden hangisini açar ?
  - İstihkak Davası

  167 ) Bir örf-adet kuralının , örf-adet hukuku haline dönüşebilmesi için aşağıdakilerden hangisi gereklidir ?
  - Manevi yaptırım

  168 ) Aşağıdakilerden hangisi kamu haklarından olan kişisel hak ve hürriyetlerinden değildir ?
  A ) Kişi dokunulmazlığı
  B ) Kişi Özgürlüğü
  C ) Çalışma hakkı
  D ) Mülkiyet hakkı
  E ) Düşünce Özgürlüğü

  169 ) Ahmet , mümessili olduğu , Ali’ye mümessillikten istifa ettiğini bildirmiştir. Ahmet’in kullandığı hak , aşağıdakilerden hangisidir ?
  - Bozucu yenilik doğuran haklar

  170 ) Uzun zamandan beri haber alınamayan bir kişinin mirası mirasçılara ne zaman kesin olarak geçer ?
  - 15 yıl sonra

  İYİ ÇALIŞMALAR...!!!

   
 2. neval kanat

  neval kanat Forum Okuru


   
 3. abdurrahman

  abdurrahman Forum Okuru

  soruları cevaplamak istiyorum
   
Hukuka Giriş Ders Notları 170 soru cevap şeklinde konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. Medeni Hukuk Ders Notu 2

  Medeni Hukuk Ders Notu 2

  medeni hukuk ders notları medeni hukuk konuları hukukta yorum metodları yorum metodları kanun ders notları Kanun Tüzük Ve Yönetmeliklerin Uygulanması: Tüzük ve yönetmelikler Kanunların uygulanmasını kolaylaştıran ve kanuna aykırı olmamaları gereken yazılı hukuk kuralları olmaları itibariyle kanunun uygulanmasına ilişkin esaslar Tüzük ve yönetmeliklerin de uygulanmasında esas alınacaktır....
 2. Türk Medeni Hukuku(Ders Notu)

  Türk Medeni Hukuku(Ders Notu)

  medeni usul hukuku ders notları Türk Medeni Hukuku Hukuk toplumda şahısların davranışlarını ve ilişkilerini düzenleyen ve uyulması devlet zoruna (müeyyidesine=yaptırım) bağlanmış olan kuralların bir bütünüdür. Belli bir zamanda belli bir toplumu düzenleyen hukuk kaidelerine “yürürlükteki hukuk” =pozitif hukuk=müsbet hukuk=mevzu hukuk denir. Doğal Hukuk...
 3. [1.Sınıf] Hukuka Giriş Ders Notları - Özeti

  [1.Sınıf] Hukuka Giriş Ders Notları - Özeti

  hukuk başlangıcı ders notları hukuka giriş ders notları hukuka giriş özeti hukuk 1 sınıf dersleri özet [1.Sınıf] Hukuka Giriş Ders Notları - Özeti Nafaka Yükümü", Yardım Edilmediği Takdirde Yoksulluğa Düşecek Olan Üstsoy, Altsoy Ve Kardeşlerine Yardım Etme Yükümlülüğüdür. Sosyal Hayatı Düzenleyen Kurallar: Din Kuralları, Ahlak Kuralları, Görgü Kuralları, Hukuk Kuralları 14...
 4. Hukuka Giriş Soru-Cevap

  Hukuka Giriş Soru-Cevap

  hukuka giriş soruları hukuk başlangıcı soruları gaiplik kaç yıl medeni hukuk test genel kurala göre para borçlarında ifa yeri neresidir Hukuka Giriş Soru-Cevap Hukukta zararın karşılığı olan müyeeyide tazminat ise, suçun karşılığı nedir? Cevap Cevap-Ceza Genellikle tartışmalı olan hukuki konularda hukuk bilginlerinin ileri sürmüş oldukları görüş, düşünce ve...
 5. HUKUKA GİRİŞ TÜM ÜNİTE DERS NOTLARI

  HUKUKA GİRİŞ TÜM ÜNİTE DERS NOTLARI

  hukuka giriş ders notları,hukuka giriş tüm ders notları,hukuka giriş tüm ünite ders notları,hukuka giriş ders kitabı,hukuka giriş ders notları hakkında bilgiler Hukuk Kavramı Hukuk kavramını, doğasını oluşturan iki temel öğeyi kullanarak tanımlayabilmek • Hukuk, bir toplum içindeki kişilerin birbirleri ile ve toplumla olan ilişkilerini düzenleyen, uyulması zorunlu, yani maddi yaptırımı...

Sayfayı Paylaş