Hukuka Giriş Ders Notları 170 soru cevap şeklinde

aSqimSin

Yeni Üye
Üye
Hukuka Giriş Ders Notları 170 soru cevap şeklinde
hukuk başlangıcı ders notları tüzükler hangi makam tarafından çıkarılır temel hukuk ders notları hukuka giriş başlangıcı soruları


1) Tazminatın şekli aşağıdakilerden hangisinde tam ve doğru olarak verilmiştir?
A)Örfi-hukuki
B)Nazari-fiili
C)Maddi-manevi …
D)Miktaren-malen
E)Nakdi-gayrinakdi

2 )Hukuk niçin gereklidir?
— Sosyal hayatı düzenlediği için

3 ) Kişilerin kendi nefislerine karşı davranış biçimlerini hangi kurallar belirler?
—Sübjektif ahlak kuralları

4 ) Bir düğüne hediye götürmeyi gerektiren kural hangisidir?
— Görgü kuralları

5 ) Aşağıdakilerden hangisi sadece hukuk kurallarının bir özelliğidir?
— Kamu kudreti ile desteklenmiş olması

6 ) Verilmiş söze sadık kalmayı emreden ahlak kurallı aşağıdakilerden hangisidir?
— Objektif ahlak kuralı

7 ) Görgü kuralı ne ile ilgilidir?
— Toplumda çoğunluğun benimsediği davranışlarla.

8 ) Din kuralının koyduğu emir ve yasaklara aykırı biçimde davranan kimselerin karşılaşacakları tepki nedir?
—Günahkâr sayma

9 ) Cebri icra aşağıdaki sosyal kurallardan hangisi tarafından düzenlenmiştir?
— Hukuk kuralları

10 ) Başkalarına karşı dürüst davranmayı emreden ahlak kuralları aşağıdakilerden hangisidir?
- Objektif ahlak kuralları

11 ) Aşağıdakilerden hangisinde müeyyide ayıplamalı değildir ?
- Hukuk kuralı

12 ) Aşağıdakilerden hangisi sübjektif ahlak kurallarındandır ?
- Kimseye yalan söylememek

13 ) Türk Ceza Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi ahlak kurallarının hukuk kuralı haline dönmesine bir örnek teşkil etmez ?
a ) Irza Geçme
b ) Hırsızlık
c ) Adam öldürme
d ) Dolandırıcılık
e ) Konkordato
Cevap : E

14 ) Aşağıdakilerden hangisi kamu hukuku dallarından birisi değildir ?
a ) Borçlar hukuku
b ) İş hukuku
c ) İdare hukuku
d ) Anayasa Hukuku
e ) Vergi hukuku
Cevap : A

15 ) Aşağıdakilerden hangisi sosyal devlet ilkesini açıklar ?
- Bireylere asgari bir hayat düzeyi sağlamayı amaç edinen devlet .

16 ) Anayasamıza göre yasama yetkisi kimindir
- TBMM nin

17 ) Bakanlar kim tarafından seçilir ?
- başbakan tarafından

18 ) Aşağıdakilerden hangisi Ceza Hukukunun ilkelerinden biridir ?
- Kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi

19 ) Aşağıdakilerden hangisi bir kabahat cezasıdır ?
a ) Ölüm
b ) Bir meslek ve sanatının icrasını geçici olarak durdurulması
c ) Ağır hapis cezası
d ) Ağır para cezası
e ) Müebbet hapis cezası
Cevap : B

20 ) Suçun maddi unsuruna ne ad verilir ?
- Hareket

21 ) Aşağıdaki gruplardan hangisine hiçbir surette ceza verilmez ?
- 0 - 11 yaş

22 ) Aşağıdakilerden hangisi vergi Hukukunun temel ilkelerinden değildir ?
a ) Vergide eşitlik ,
b ) Vergide genellik ,
c ) Vergide nisbilik
d ) Vergide kanunilik ,
e ) Vergide adalet ,

23 ) Aşağıdakilerden hangisi servet üzerinden alınan vergilerden değildir ?
a ) Emlak vergisi
b ) Kurumlar vergisi
c ) Taşıt - alım vergisi
d ) Motorlu taşıtlar vergisi
e ) Veraset ve intikal vergisi

24 ) Aşağıdakilerden hangisi denetim mahkemesidir ?
- Yargıtay

25 ) aşağıdakilerden hangisi çekişmesiz yargının alanına girer ?
- Vakıfların mahkeme siciline tescilline karar vermesi

26 ) Bir fiilin ceza kanununda yazılı olmasına ne ad verilir ?
- Tipiklik

27 ) Vatandaşlara insan haysiyetine yakışır bir yaşam düzeyi sağlamak hangi anayasal ilke ile yakından ilişkilidir ?
- Sosyal Devlet

28 ) Aşağıdakilerden hangisi iş hukukunun konularından biri değildir ?
a ) Grev ve lokavt
b ) Sendikalar
c ) Hizmet akdi
d ) Şirketler
e ) Toplu iş sözleşmeleri

29 ) Taşra teşkilatındaki kademelerin hangisinde her bakanlığın temsilcisi olarak birer müdür bulunur
- İl

30 ) Ceza yargılama hukukunun temel kanunu aşağıdakilerden hangisidir ?
- Türk Ceza Kanunu

31 ) Kanuni grev için aranan şartlar gerçekleşmeden yapılan grev aşağıdakilerden hangisine yol açar ?
- Grevin kanun dışı olarak nitelendirmesine ,

32 ) Ailenin korunmasına ilişkin hükümler Anayasanın hangi temel ilkesi kapsamındadır ?
- Sosyal devlet ilkesi

33 ) Vatandaşlar arasında herhangi bir fark yapılmaksızın herkesin vergi vermekle yükümlü olması ilkesi aşağıdakilerden hangisidir ?
- Genellik

34 ) Seçimlerin serbest , eşit , gizli , tek dereceli , genel oy , açık sayım ve döküm esaslarına göre , Yargı yönetim ve denetimi altında yapılmasına ilişkin hükümler anayasanın hangi temel ilkesinin gereğidir ?
- Demokratik devlet ilkesi

35 ) Şahısları temel hak ve hürriyetlerini düzenleyen hukuk dalı aşağıdakilerden hangisidir ?
- Anayasa Hukuku

36 ) Şahısların kamu yönetimi ile olan ilişkilerini ve anlaşmazlıklarını düzenleyen hukuk kuralları aşağıdakilerden hangisinin kapsamına girer ?
- İdare Hukuku

37 ) Kanunun suç saydığı bir eylemi ve onu meydana getirecek haraketin sonuçlarını bilerek ve isteyerek yapmaya ne ad verilir ?
- Kast

38 ) Devletler Genel Hukukuna hakim ilke aşağıdakilerden hangisidir ?
- Eşitlik

39 ) Herkesin mali gücüne göre vergiye tabi tutulmasına ne ad verilir ?
- Vergide adalet

40 ) Sendikalar hangi esasa göre düzenlenmiştir ?
- iş kolu

41 ) aşağıdakilerden hangisi özel hukukun dallarından değildir ?
a ) Eşya hukuku
b ) Miras hukuku
c ) İş hukuku
d ) Ticaret Hukuku
e ) Aile Hukuku

42 ) Aşağıdakilerden hangisi Ticaret Kanununun bölümlerinden değildir ?
a ) Tİcaret şirketleri
b ) Eşya Hukuku
c ) Tahvil
d ) Sigorta Hukuku
e ) Deniz ticareti Hukuku

43 ) Aşağıdakilerden hangisi kıymetli evraktır ?
- Tahvil , kambiyo senetleri , bono , poliçe , çek , hisse senedi , konşimento , makbuz senedi , varant ...

44 ) Bir Türk ile evlenen yabancı bir kadının Türk vatandaşlığını nasıl kazanmıştır ?
- Müktesep .

45 ) Anonim şirketi en az kaç kişi ile kurulur ?
- 5

46 ) Sigorta hukukunun kolları aşağıdakilerden hangisidir ?
- Sosyal - özel sigorta

47 ) Aynı uyrukluktan olmayan kişiler arasındaki özel hukuk ilişkilerine , hangi devletin kanunlarının uygulanacağını gösteren hukuk dalı aşağıdakilerden hangisidir ?
- Devletler özel hukuku

48 ) Ölmüş kişinin mirasa konu olan hak ve borçlarının toplanmasına ne ad verilir ?
- Miras

49 ) Aşağıdakilerden hangisi Türk ticaret kanununda düzenlenen şirketlerden biri değildir ?
a ) Anonim şirket
b ) Limitet şirket
c ) Kolektif şirket
d ) Komandit şirket
e ) Adi şirket

50 ) Hak sahibinin ismen belirtildiği , üzerinde emre veya havalesine kayıtlı bulunmayan kıymetli evraklara ne ad verilir ?
- Nama yazılı senetler

51 ) Deniz yoluyla eşya taşıma karşılığı ödenen ücrete ne ad verilir ?
- Navlun

52 ) limitet şirketler hangi faaliyet konuları ile uğraşamaz ?
- Bankacılık - sigortacılık

53 ) Doğum ile kazanılan uyrukluğa ne ad verilir ?
- Asli uyrukluk

54 ) Bir Türk ile evlenen yabancı devlet vatandaşı kadının türk vatandaşlığını kazanması hangi tür uyrukluktur ?
- Kazanılmış ( müktesep ) uyrukluk .

55 ) Bir anonim şirkette ortağın pay sahipliğini gösteren belgeye ne ad verilir ?
- Hisse senedi

56 ) Tarafların karşılıklı hak ve borçlarını gösteren ve sigortacı tarafından sigorta ettirene verilen yazılı belgeye ne ad verilir ?
- Sigorta poliçesi

57 ) Sonradan kazanılmış uyrukluğa ne ad verilir ?
- Müktesep uyrukluk .

58 ) Aşağıdakilerden hangisi özel sigorta türlerinden biri değildir?
a ) Trenler
b ) Gerçek kişiler
c ) Tüzel kişiler
d ) Gemiler
e ) Uçaklar

59 ) Sigorta ettirenin sigortacıya ödemekle yükümlü olduğu ücrete ne ad verilir ?
- Sigorta primi

60 ) Kişiler veya şeyleri devlete bağlayan hukuki ve siyasi bağa ne ad verilir ?
- Uyrukluk

61 ) korumaya muhtaç kişilerin koruma altına alınmasına ne ad verilir ?
- Vesayet

62 ) A.Ş. sermaye unsuru en az kaç TL dir ?
- 50 Milyar

53 ) Limitet şirketinin sermayesi en az kaç TL dir ?
- 5 Milyar

54 ) Ülkemizdeki yabancıların sınırlama olmaksızın tamamen yararlanabildiği hak grubu aşağıdakilerden hangisidir ?
- Özel haklar

55 ) Aşağıdakilerin hangisi hukukun yazılı kaynakları arasında yer almaz ?
a ) Kanunlar
b ) Bilimsel Görüşler
c ) Tüzükler
d ) Yönetmelikler
e ) Kanun Hükmünde kararnameler

56 ) Aşağıdakilerin hangisi kanunun özellileri arasında gösterilmez ?
a ) Genel olması
b ) Soyut olması
c ) Sürekli olması
d ) Yardımcı - tali kaynak olması
e ) Yazılı olması

57 ) Tüzüklerin iptaline ilişkin davalar hangi mahkemeye açılır ?
- Danıştay

58 ) Aşağıdakilerden hangisinde örf ve adet hukukunun uygulanması olanaksızdır ?
- Ceza Hukuku

59 ) Paftos nasıl bir hukuk kuralıdır ?
- Özel ve adet hukuku

60 ) Milletvekilleri tarafından TBMM ye sunulan kanun projelerine ne denir ?
- Kanun Teklifi

61 ) Bir kanun kendi metininde yürürlülük tarihini göstermemişse yayınlandıktan kaç gün sonra yürürlüğe girer ?
- 45

62 ) Kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi kime aittir ?
- Bakanlar kuruluna

63 ) Bir kuralın örf ve adet hukuku kuralı olabilmesi için gereken manevi unsur nedir ?
- Genel inanış

64 ) Yönetmeliklerin kanunlara ya da tüzüklere aykırı olması halinde bunların iptali için hangi merci tarafından gerçekleştirilir ?
- Danıştay

65 ) Yetkili bir merci tarafından olan ve yürürlükte bulunan hukuk kurallarının tümüne uygulamada ne ad verilir ?
- Mevzuat

66 ) Olağan hallerde aşağıdakilerden hangisi kanun hükmünde kararname ile düzenlenmez ?
- Temel Haklar

67 ) Metninde yürürlük tarihi gösterilmeyen bir kanun resmi gazetede yayınlanmasından kaç gün sonra yürürlüğe girer ?
- 45

68 ) Yargısal kararlar , hukukun hangi tür kaynaklarındandır ?
- Yardımcı

69 ) Yönetmeliklerin kanunlara ya da tüzüklere aykırı olmaları halinde bunların iptali işlemi hangi merci tarafından gerçekleştirilir ?
- Danıştay

70 ) Kanunların anayasaya uygunluğunun yargısal denetimi aşağıdaki organlardan hangisi yapar ?
- Anayasa Mahkemesi

71 ) Genellikle tartışmalı olan hukuki konularda hukuk bilginlerinin ileri sürmüş oldukları görüş , düşünce ve kanaatlerden oluşan kaynaklara ne ad verilir ?
- Bilimsel görüş

72 ) Örf ve adet hukukunun maddi unsuru aşağıdakilerden hangisidir ?
- Örf ve adetin devamlılığı ve tekrarlanması

73 ) Tüzükler hangi makam tarafından çıkarılır ?
- Bakanlar kurulu

74 ) Bir örf ve adet hukuku kuralı olabilmesi için gereken manevi unsur nedir ?
- Genel inanış

75 ) Yönetmeliklerin kanunlara ya da tüzüklere aykırı olması halinde bunların iptal işlemleri hangi merci tarafından gerçekleştirilir ?
- Danıştay

76 ) Yargıtay da iki farklı dairesinin belirli bir konuda farklı intihabatların bulunması halinde gidilecek yol aşağıdakilerden hangisidir ?
- İçtihadı birleştirme yoluna gidilir .

77 ) Adli yargı alanında içtihatları birleştirme kararlarını aşağıdakilerden hangisi verir ?
- Danıştay

78 ) Alıcının ayıplı bir malı değiştirmesini satıcıdan isteme hakkı , ne tür bir haktır ?
- Değiştirici yenilik doğuran haktır

79 ) Çalışma hakkı nasıl bir haktır ?
- Ekonomik ve sosyal

80 ) Maddi mallar üzerindeki mutlak haklara ne ad verilir ?
- Ayni haklar

81 ) Memur olma hakkı ne tür bir haktır ?
- Kamu hakkı

82 ) Aşağıdakilerden hangisi başkalarının üzerindeki mutlak haklara bir örnektir ?
- Velayet hakkı

83 ) Konularına göre özel haklar ikiye ayrılır . Bunlardan biri malvarlığı haklarıdır . Diğeri aşağıdakilerden hangisidir ?
- Kişilik hakları

84 ) Anne ve babanın çocuklar üzerindeki tedip hakkını kullanmaları halinde yeni bir hukuki durumun meydana gelmemesi tedip hakkının hangi özelliğini ifade eder ?
- Alelade hak olması

85 ) Sahibine bir evde oturmak veya onun bir kısmını işgal etmek konusunda yetki veren sınırlı ayni haklara ne ad verilir ?
- Oturma hakkı

86 ) Ekonomik ve sosyal haklar hangi hak kategorisinde yer alır ?
- Kamu hakları

87 ) Maddi olmayan mallar üzerindeki mutlak haklara örnek veriniz ?
- Kamu hakkı

88 ) Vesayet hakkı aşağıdakilerden hangisini kapsamına girer ?
- Kişinin başkalarının kişiliği üzerindeki mutlak hakkı .

89 ) Aşağıdakilerin hangisi maddi olmayan mallar üzerindeki mutlak haklardır ?
- Telif hakkı

90 ) Aşağıdakilerden hangisi özel hakların gayelerine göre ayrımlanmasıdır ?
- Yenilik doğuran haklar
- Alalede haklar

91 ) Aşağıdakilerden hangisi kamu haklarından değildir ?
A ) Konut hakkı
B ) Fikri haklar
C ) Özel hayatın gizliliği
D ) Sosyal ve ekonomik haklar
E ) Kamu hakları .

92 ) Aşağıdakilerden hangisi mutlak haklardan değildir ?
A ) Mülkiyet hakkı
B ) İrtifak hakkı
C ) Rehin hakkı
D ) Alacak hakkı
E ) Oturma hakkı

93 ) Aşağıdakilerden hangisi kamu haklarında değildir ?
A ) Fikri hakları
B ) Siyasi haklar
C ) Velayet hakkı
D ) Mutlak haklar
E ) Vesayet hakkı

94 ) Haberleşme hürriyeti hakkı hangi haklara girer ?
- Kişisel haklar

95 ) Aşağıdakilerden hangisi “ Kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardan bir değildir ?
A ) Telif hakkı
B ) Boşanma davası açma hakkı
C ) Nişan bozma hakkı
D ) Soy bağının reddi hakkı
E ) Eğrin kılmayı talep etme hakkı

96 ) Hangi hakkın kullanılması mevcut durumu tamamen ortadan kaldırır ?
- Bozucu yenilik doğuran haklar

97 ) Vatandaşlık hakkı nasıl bir haktır ?
- Siyasi bir haktır ?

98 ) Aşağıdakilerden hangisi kişinin manavı haklarından biridir ?
- İnançları

99 ) Doğun nasıl bir hukuki oğludur ?
- Hukuki olay

100 ) Bir kimse denizde tuttuğu balık üzerindeki mülkiyet hakkını nasıl kazanmıştır?
- Aslen


101 ) Aşağıdakilerden hangisinde iyi niyet rol oynar ?
- Kaybedilmiş para

102 ) Kendisini vahşi bir hayvandan kurtarmak için , başkasının camını kırıp , evine girmek eylemi ne teşkil eder ?
- Zaruret hali

103 ) Davalının , kefalet sözleşmesinin hükümsüz olduğunu ileri sürmesine ne ad verilir ?
- İtiraz

104 ) İyi niyet hangi durumda rol oynar ?
- Hakların kazanılmasında .

105 ) Aşağıdakilerin hangisi dürüstlük kuralına aykırılık teşkil eder ?
A ) suç
B ) Kusur
C ) Kabahat
D ) Meşru müdafaa
E ) Hakkın kötüye kullanılması


106 ) Sahipsiz bir taşınmazın aslen kazanılmasına ne denir ?
- işgal

107 ) Bir kişinin hakkına saygı gösterilmesini isteme yetkisi nedir ?
- Talep hakkı .

108 ) Başkasına ait keresteleri kullanmak suretiyle evine mobilya yaparak mobilyalar üzerinde kanunun aradığı şartlarda mülkiyet hakkını elde etmek ne teşkil eder ?
- Hukuki fiil

109 ) Sahipsiz taşınır mallar üzerindeki aslen kazanılmasına ne ad verilir ?
- Sahiplenme

110 ) Deprem sebebi ile balkondan atlayıp aşağıdaki otomobile önemli ölçüde zarar veren kimsenin içinde bulunduğu hukuki durum nasıl açıklanabilir ?
- Zaruret hali

111 ) Bir kimsenin Devletin bağımsız ve tarafsız yargı organlarına başvurarak hakkın elde edilmesini isteme yetkisine ne ad verilir ?
- Fava hakkı

112 ) Zina yapan eşini affetmek suretiyle dava hakkını yitiren kişinin , bu hak kaydı hangi sebebe dayanmaktadır ?
- Hukuki fiille

113 ) Gerçekte hak sahibi olmayan bir kimseden satın alınan bir taşınır eşya üzerinde hakkın kazanılması sonucu doğuran müessese hangisidir ?
- İyi niyet

114 ) Ana ve Babanın ergin olmaya çocukları üzerindeki velayet hakkını kötüye kullanmaları halinde hakim onlara hangi yaptırımı uygular ?
- Velayetin kaldırılması .

115 ) Begüm çantasını çaldırmıştır . Hırsız , çantanın çalıntı olduğunu bilmeyen Alev’e satıp teslim etmiştir . Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?
- Alev mülkiyet hakkı kazanamaz .

116 ) Bir kişinin kendi fiiliyle haklar ve borçlar yaratabilmesi iktidarına ne denir ?
- Fiil ehliyeti.

117 ) Bir kimsenin davacı ve davalı olabilme ehliyetine ne ad verilir ?
- Taraf ehliyeti

118 ) Akıl hastası fiil ehliyeti bakımından nerede yer alır ?
- Tam ehliyetsizler

119 ) Sınırlı ehliyetsizler hangi işlemleri yasal davranışlarının rızasıyla yapabilirler ?
- Kendilerine borç altına sokan muameleleri

120 ) Aşağıdakilerden hangisi , gerçek kişilerin fiil ehliyetine sahip olmaları açısından önem taşımaz ?
- Vücut bütünlüğü

121 ) Aşağıdakilerden hangisi , gerçek kişilerin fiil ehliyetine sahip olmaları açısından önem taşımaz ?
A ) Ayırt etme gücü
B ) Kısıtlı olmamak
C ) Ergin olmak
D ) Vücut bütünlüğü
E ) Sağ doğmuş olmak

122 ) Aşağıdakilerden hangisi ayırt etme gücü ortadan kalkmaz ?

A ) Akıl hastalığı
B ) Sarhoşluk
C ) Akıl hastalığı
D ) Yaş küçüklüğü
E ) Sabıka

123 ) Aşağıdakilerden hangisi eğrin sayılmanın yollarından bir değildir ?
A ) Eğrin kılınmayı isteme
B ) İdari yoldan ergin olma
C ) Normal ergenlik
D ) Evlenme ile erginlik
E ) Mahkeme kararı ile erginlik .

124 ) Evlenme ile ergin olma yaşı kaçtır ?
- 17 – 17

125 ) Aşağıdakilerden hangisi tek taraflı hukuki bir olaydır ?
A ) kira
B ) Vakıf kurma
C ) Alım – Satım
D ) Bağışlama
E ) Vekalet

126 ) Hak ehliyetine sahip olma bakımından kişiler arasındaki ayırım yapılmaması hangi ilkelerin gereğidir?
- Eşitlik

127 ) Sınırlı ehliyetsizler aşağıdakilerden hangisini bizzat yapabilirler ?
A ) Satım akdi
B ) Vakıf kurma
C ) Alım – satım
D ) Bağışlama
E ) Vekâlet

128 ) Zengin bir akıl hastasının, yoksul bir kimseye, bir haksız fiil ile zarar vermesi halinde bu zararı ödemekle kim yükümlü olacaktır ?
- Akıl hastasının kendisi

129 ) Ayırt etme gücüne sahip bir küçüğün ana ve abasının muvafakatiyle mahkemece ergin kılınabilmesi için kaç yaşını bitirmiş olması gerekir ?
- 15

130 ) Aşağıdaki hukuki muamelelerden hangisi kendilerine yasal danışman atanmış olanlar tarafından hiçbir şekilde yapılmayacak muameledir ?
- Kefalet

131 ) Pek önemli sebeplerle hakim tarafından izin verilen olağanüstü evlenme yaşı kadınlar için kaçtır ?
- 16

132 ) 15 yaşını doldurmuş bir küçüğün ana ve babasının muvafakatiyle yargısal erginliğine hangi makam karar verir ?
- Asliye hukuk mahkemesi

133 ) Gerçek kişilik hangi anda başlar ?
- Çocuğun tam ve sağ doğumuyla .

134 ) Kendisinden uzun sure haber alınamayan bir kimsenin gerçek kişiliğini sona erdiren mahkeme kararına ne ad verilir ?
- Gaiplik

135 )
1. Sağ doğum
2. Tam Doğum
3. Reşit olmak
4. Ayırt etme gücü
5. Kısıtlı olmamak

Gerçek kişilerde hak ehliyetinin kazanılması için yukarıdakilerden hangisi gereklidir ?
- 1 ve 2

136 ) Ölümüne kesin gözle bakılacak halde kaybolan gaibin mirası kaç yıl sonra mirasçılarına kesin olarak geçer ?
- 5 Yıl

137 ) Ölümüne kesin gözle bakılacak halde kaybolmuş kimsenin ölmüş sayılabilmesi aşağıdaki kavramlardan hangisinin tanımıdır ?
- Ölüm karinesi

138 ) Bir kişi hakkında verilmiş gaiplik kararı , hangi andan itibaren hüküm ifade eder ?
- Gaip olan kimseden son haber alındığı tarihten itibaren .

139 ) Aşağıdakilerin hangisinin yaptırımı küçük görmedir ?
- Ahlak kurallarının

140 ) Başkalarına karşı dürüst davranmayı emreden ahlak kuralı aşağıdakilerden hangisidir ?
- Objektif ahlak kuralı

141 ) Kirasını ödemeyen Ali’ye karşı ev sahibinin yargı yoluna başvurarak alacağını zorla alması ne tür yaptırımdır ?
- Cebri icra

142 ) Bir kimseyi hukuk kurallarının emrini yerine getirmeye zorlayan yaptırım türü aşağıdakilerden hangisidir ?
- Cebri icra

143 ) Aşağıdakilerden hangisi idarenin yargı dışı denetimine girmektedir ?
- Sayıştay’ın mali alanındaki kontrol rolü

144 ) Seçimlerin serbest , eşit , gizli , tek dereceli , genel oy , açık sayım ve döküm esaslarına göre yargı yönetim ve denetimi altında yapmasına ilişkin hükümler Anayasanın hangi temel ilkesinin gereğidir ?
- Demokratik devler ilkesi

145 ) Aşağıdakilerin hangisi devletler umumi hukukunun kaynaklarından birisi değildir ?

A ) Andlaşmalar
B ) Vatandaşlık Kanunu
C ) Milletler arası teamüller
D ) İçtihatlar
E ) Doktrin

146 ) Aşağıdakilerden hangisi özel sigorta türlerinden biri değildir ?

A ) Kara sigortası
B ) Deniz Sigortası
C ) Mal sigortası
D ) Can Sigortası
E ) Hastalık sigortası

147 ) Yönetmelikler ne tür bir hukuk kuralıdır ?
- Yazılı

148 ) Bilim adamlarının belli konulardaki görüş ve kanaatlerine ne ad verilir ?
- Bilimsel görüşler

149 ) Aşağıdakilerin hangisi hakkın mahiyetini açıklayan görüşlerden biri değildir ?

A ) İrade nazariyesi
B ) Menfaat nazariyesi
C ) Kamu çıkarı nazariyesi
D ) Hürriyet nazariye
E ) Karma nazariyesi

150 ) Tüzüğün işlevi nedir ?
- Bir kanunun uygulanmasını göstermek ya da emrettiği işleri belirtmektir .

151 ) Nisbi hakların ayırıcı özelliği nedir ?
- Belli kişilere karşı ileri sürülebilmesi

152 ) Velayet hakkı nedir ?
- Ana-babanın henüz ergin olmayan çocuğu üzerindeki sahip oldukları haktır .

153 ) İyi niyet aşağıdaki hallerden hangisinde rol oynar ?
- Hakkın kazanılmasında

154 ) Kişi ( şahıs ) nedir ?
- Hak ve borçlara sahip olabilen varlıktır .

155 ) Gerçek kişilik ne zaman başlar ?
- Sağ ve tam doğumla

156 ) Ölümüne muhtemel gözü ile bakılan bir durum içinde kaybolan kişi hakkından ne kadar zaman sonra gaiplik kararı verilir ?
- 1 yıl

157 ) Sınırlı ehliyetsizler , hangi işlemleri yasal danışmanın razısıyla yapabilirler ?
- Kendilerini borç altına sokan muamelelerde

158 ) Aşağıdakilerden hangisi kişinin kişilik hakları kapsamına girer ?
- Bedensel bütünlük üzerindeki haklar ,

159 ) Medeni kanuna göre normal ergenlik kaç yaşının doldurulması ile kazanılır ?
- 18

160 ) Sahibi tarafından hukuki bir işlem ile başkasına belli bir süre için verilen mallara ne ad verilir ?
- Bırakılmış mallar

161 ) Maddi mallar üzerindeki mutlak haklara ne denir ?
- Ayni haklar

162 ) Tereke mirasçıya ne zaman geçer ?
- Murisin ölümü ile

163 ) Aşağıdakilerden hangisi nafaka alacaklısı konumunda olan kişilerden değildir ?
A ) Dede
B ) Baba
C ) Torun
D ) Teyze
E ) Evlat

164 ) Aşağıdakilerin hangisi “ müflis kavramını tanımlamaktadır ?
- İflasın açılması ile birlikte borçlunun aldığı addır

165 ) Türk Karı – Kocanın İngiltere de boşanmak istemesi sonucu ortaya çıkan sorunları hangi kurallar düzenler ?
- Kanunlar ihtilafı

166 ) Bir malın sahibinin isteği dışında bilerek veya bilmeyerek başka bir kişi tarafından başka birine satılması durumunda malın asıl sahibi mülkiyet hakkını geri almak için aşağıdakilerden hangisini açar ?
- İstihkak Davası

167 ) Bir örf-adet kuralının , örf-adet hukuku haline dönüşebilmesi için aşağıdakilerden hangisi gereklidir ?
- Manevi yaptırım

168 ) Aşağıdakilerden hangisi kamu haklarından olan kişisel hak ve hürriyetlerinden değildir ?
A ) Kişi dokunulmazlığı
B ) Kişi Özgürlüğü
C ) Çalışma hakkı
D ) Mülkiyet hakkı
E ) Düşünce Özgürlüğü

169 ) Ahmet , mümessili olduğu , Ali’ye mümessillikten istifa ettiğini bildirmiştir. Ahmet’in kullandığı hak , aşağıdakilerden hangisidir ?
- Bozucu yenilik doğuran haklar

170 ) Uzun zamandan beri haber alınamayan bir kişinin mirası mirasçılara ne zaman kesin olarak geçer ?
- 15 yıl sonra

İYİ ÇALIŞMALAR...!!!
 

neval kanat

Forum Okuru
hukuk başlangıcı ders notları tüzükler hangi makam tarafından çıkarılır temel hukuk ders notları hukuka giriş başlangıcı soruları

1) Tazminatın şekli aşağıdakilerden hangisinde tam ve doğru olarak verilmiştir?
A)Örfi-hukuki
B)Nazari-fiili
C)Maddi-manevi …
D)Miktaren-malen
E)Nakdi-gayrinakdi

2 )Hukuk niçin gereklidir?
— Sosyal hayatı düzenlediği için

3 ) Kişilerin kendi nefislerine karşı davranış biçimlerini hangi kurallar belirler?
—Sübjektif ahlak kuralları

4 ) Bir düğüne hediye götürmeyi gerektiren kural hangisidir?
— Görgü kuralları

5 ) Aşağıdakilerden hangisi sadece hukuk kurallarının bir özelliğidir?
— Kamu kudreti ile desteklenmiş olması

6 ) Verilmiş söze sadık kalmayı emreden ahlak kurallı aşağıdakilerden hangisidir?
— Objektif ahlak kuralı

7 ) Görgü kuralı ne ile ilgilidir?
— Toplumda çoğunluğun benimsediği davranışlarla.

8 ) Din kuralının koyduğu emir ve yasaklara aykırı biçimde davranan kimselerin karşılaşacakları tepki nedir?
—Günahkâr sayma

9 ) Cebri icra aşağıdaki sosyal kurallardan hangisi tarafından düzenlenmiştir?
— Hukuk kuralları

10 ) Başkalarına karşı dürüst davranmayı emreden ahlak kuralları aşağıdakilerden hangisidir?
- Objektif ahlak kuralları

11 ) Aşağıdakilerden hangisinde müeyyide ayıplamalı değildir ?
- Hukuk kuralı

12 ) Aşağıdakilerden hangisi sübjektif ahlak kurallarındandır ?
- Kimseye yalan söylememek

13 ) Türk Ceza Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi ahlak kurallarının hukuk kuralı haline dönmesine bir örnek teşkil etmez ?
a ) Irza Geçme
b ) Hırsızlık
c ) Adam öldürme
d ) Dolandırıcılık
e ) Konkordato
Cevap : E

14 ) Aşağıdakilerden hangisi kamu hukuku dallarından birisi değildir ?
a ) Borçlar hukuku
b ) İş hukuku
c ) İdare hukuku
d ) Anayasa Hukuku
e ) Vergi hukuku
Cevap : A

15 ) Aşağıdakilerden hangisi sosyal devlet ilkesini açıklar ?
- Bireylere asgari bir hayat düzeyi sağlamayı amaç edinen devlet .

16 ) Anayasamıza göre yasama yetkisi kimindir
- TBMM nin

17 ) Bakanlar kim tarafından seçilir ?
- başbakan tarafından

18 ) Aşağıdakilerden hangisi Ceza Hukukunun ilkelerinden biridir ?
- Kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi

19 ) Aşağıdakilerden hangisi bir kabahat cezasıdır ?
a ) Ölüm
b ) Bir meslek ve sanatının icrasını geçici olarak durdurulması
c ) Ağır hapis cezası
d ) Ağır para cezası
e ) Müebbet hapis cezası
Cevap : B

20 ) Suçun maddi unsuruna ne ad verilir ?
- Hareket

21 ) Aşağıdaki gruplardan hangisine hiçbir surette ceza verilmez ?
- 0 - 11 yaş

22 ) Aşağıdakilerden hangisi vergi Hukukunun temel ilkelerinden değildir ?
a ) Vergide eşitlik ,
b ) Vergide genellik ,
c ) Vergide nisbilik
d ) Vergide kanunilik ,
e ) Vergide adalet ,

23 ) Aşağıdakilerden hangisi servet üzerinden alınan vergilerden değildir ?
a ) Emlak vergisi
b ) Kurumlar vergisi
c ) Taşıt - alım vergisi
d ) Motorlu taşıtlar vergisi
e ) Veraset ve intikal vergisi

24 ) Aşağıdakilerden hangisi denetim mahkemesidir ?
- Yargıtay

25 ) aşağıdakilerden hangisi çekişmesiz yargının alanına girer ?
- Vakıfların mahkeme siciline tescilline karar vermesi

26 ) Bir fiilin ceza kanununda yazılı olmasına ne ad verilir ?
- Tipiklik

27 ) Vatandaşlara insan haysiyetine yakışır bir yaşam düzeyi sağlamak hangi anayasal ilke ile yakından ilişkilidir ?
- Sosyal Devlet

28 ) Aşağıdakilerden hangisi iş hukukunun konularından biri değildir ?
a ) Grev ve lokavt
b ) Sendikalar
c ) Hizmet akdi
d ) Şirketler
e ) Toplu iş sözleşmeleri

29 ) Taşra teşkilatındaki kademelerin hangisinde her bakanlığın temsilcisi olarak birer müdür bulunur
- İl

30 ) Ceza yargılama hukukunun temel kanunu aşağıdakilerden hangisidir ?
- Türk Ceza Kanunu

31 ) Kanuni grev için aranan şartlar gerçekleşmeden yapılan grev aşağıdakilerden hangisine yol açar ?
- Grevin kanun dışı olarak nitelendirmesine ,

32 ) Ailenin korunmasına ilişkin hükümler Anayasanın hangi temel ilkesi kapsamındadır ?
- Sosyal devlet ilkesi

33 ) Vatandaşlar arasında herhangi bir fark yapılmaksızın herkesin vergi vermekle yükümlü olması ilkesi aşağıdakilerden hangisidir ?
- Genellik

34 ) Seçimlerin serbest , eşit , gizli , tek dereceli , genel oy , açık sayım ve döküm esaslarına göre , Yargı yönetim ve denetimi altında yapılmasına ilişkin hükümler anayasanın hangi temel ilkesinin gereğidir ?
- Demokratik devlet ilkesi

35 ) Şahısları temel hak ve hürriyetlerini düzenleyen hukuk dalı aşağıdakilerden hangisidir ?
- Anayasa Hukuku

36 ) Şahısların kamu yönetimi ile olan ilişkilerini ve anlaşmazlıklarını düzenleyen hukuk kuralları aşağıdakilerden hangisinin kapsamına girer ?
- İdare Hukuku

37 ) Kanunun suç saydığı bir eylemi ve onu meydana getirecek haraketin sonuçlarını bilerek ve isteyerek yapmaya ne ad verilir ?
- Kast

38 ) Devletler Genel Hukukuna hakim ilke aşağıdakilerden hangisidir ?
- Eşitlik

39 ) Herkesin mali gücüne göre vergiye tabi tutulmasına ne ad verilir ?
- Vergide adalet

40 ) Sendikalar hangi esasa göre düzenlenmiştir ?
- iş kolu

41 ) aşağıdakilerden hangisi özel hukukun dallarından değildir ?
a ) Eşya hukuku
b ) Miras hukuku
c ) İş hukuku
d ) Ticaret Hukuku
e ) Aile Hukuku

42 ) Aşağıdakilerden hangisi Ticaret Kanununun bölümlerinden değildir ?
a ) Tİcaret şirketleri
b ) Eşya Hukuku
c ) Tahvil
d ) Sigorta Hukuku
e ) Deniz ticareti Hukuku

43 ) Aşağıdakilerden hangisi kıymetli evraktır ?
- Tahvil , kambiyo senetleri , bono , poliçe , çek , hisse senedi , konşimento , makbuz senedi , varant ...

44 ) Bir Türk ile evlenen yabancı bir kadının Türk vatandaşlığını nasıl kazanmıştır ?
- Müktesep .

45 ) Anonim şirketi en az kaç kişi ile kurulur ?
- 5

46 ) Sigorta hukukunun kolları aşağıdakilerden hangisidir ?
- Sosyal - özel sigorta

47 ) Aynı uyrukluktan olmayan kişiler arasındaki özel hukuk ilişkilerine , hangi devletin kanunlarının uygulanacağını gösteren hukuk dalı aşağıdakilerden hangisidir ?
- Devletler özel hukuku

48 ) Ölmüş kişinin mirasa konu olan hak ve borçlarının toplanmasına ne ad verilir ?
- Miras

49 ) Aşağıdakilerden hangisi Türk ticaret kanununda düzenlenen şirketlerden biri değildir ?
a ) Anonim şirket
b ) Limitet şirket
c ) Kolektif şirket
d ) Komandit şirket
e ) Adi şirket

50 ) Hak sahibinin ismen belirtildiği , üzerinde emre veya havalesine kayıtlı bulunmayan kıymetli evraklara ne ad verilir ?
- Nama yazılı senetler

51 ) Deniz yoluyla eşya taşıma karşılığı ödenen ücrete ne ad verilir ?
- Navlun

52 ) limitet şirketler hangi faaliyet konuları ile uğraşamaz ?
- Bankacılık - sigortacılık

53 ) Doğum ile kazanılan uyrukluğa ne ad verilir ?
- Asli uyrukluk

54 ) Bir Türk ile evlenen yabancı devlet vatandaşı kadının türk vatandaşlığını kazanması hangi tür uyrukluktur ?
- Kazanılmış ( müktesep ) uyrukluk .

55 ) Bir anonim şirkette ortağın pay sahipliğini gösteren belgeye ne ad verilir ?
- Hisse senedi

56 ) Tarafların karşılıklı hak ve borçlarını gösteren ve sigortacı tarafından sigorta ettirene verilen yazılı belgeye ne ad verilir ?
- Sigorta poliçesi

57 ) Sonradan kazanılmış uyrukluğa ne ad verilir ?
- Müktesep uyrukluk .

58 ) Aşağıdakilerden hangisi özel sigorta türlerinden biri değildir?
a ) Trenler
b ) Gerçek kişiler
c ) Tüzel kişiler
d ) Gemiler
e ) Uçaklar

59 ) Sigorta ettirenin sigortacıya ödemekle yükümlü olduğu ücrete ne ad verilir ?
- Sigorta primi

60 ) Kişiler veya şeyleri devlete bağlayan hukuki ve siyasi bağa ne ad verilir ?
- Uyrukluk

61 ) korumaya muhtaç kişilerin koruma altına alınmasına ne ad verilir ?
- Vesayet

62 ) A.Ş. sermaye unsuru en az kaç TL dir ?
- 50 Milyar

53 ) Limitet şirketinin sermayesi en az kaç TL dir ?
- 5 Milyar

54 ) Ülkemizdeki yabancıların sınırlama olmaksızın tamamen yararlanabildiği hak grubu aşağıdakilerden hangisidir ?
- Özel haklar

55 ) Aşağıdakilerin hangisi hukukun yazılı kaynakları arasında yer almaz ?
a ) Kanunlar
b ) Bilimsel Görüşler
c ) Tüzükler
d ) Yönetmelikler
e ) Kanun Hükmünde kararnameler

56 ) Aşağıdakilerin hangisi kanunun özellileri arasında gösterilmez ?
a ) Genel olması
b ) Soyut olması
c ) Sürekli olması
d ) Yardımcı - tali kaynak olması
e ) Yazılı olması

57 ) Tüzüklerin iptaline ilişkin davalar hangi mahkemeye açılır ?
- Danıştay

58 ) Aşağıdakilerden hangisinde örf ve adet hukukunun uygulanması olanaksızdır ?
- Ceza Hukuku

59 ) Paftos nasıl bir hukuk kuralıdır ?
- Özel ve adet hukuku

60 ) Milletvekilleri tarafından TBMM ye sunulan kanun projelerine ne denir ?
- Kanun Teklifi

61 ) Bir kanun kendi metininde yürürlülük tarihini göstermemişse yayınlandıktan kaç gün sonra yürürlüğe girer ?
- 45

62 ) Kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi kime aittir ?
- Bakanlar kuruluna

63 ) Bir kuralın örf ve adet hukuku kuralı olabilmesi için gereken manevi unsur nedir ?
- Genel inanış

64 ) Yönetmeliklerin kanunlara ya da tüzüklere aykırı olması halinde bunların iptali için hangi merci tarafından gerçekleştirilir ?
- Danıştay

65 ) Yetkili bir merci tarafından olan ve yürürlükte bulunan hukuk kurallarının tümüne uygulamada ne ad verilir ?
- Mevzuat

66 ) Olağan hallerde aşağıdakilerden hangisi kanun hükmünde kararname ile düzenlenmez ?
- Temel Haklar

67 ) Metninde yürürlük tarihi gösterilmeyen bir kanun resmi gazetede yayınlanmasından kaç gün sonra yürürlüğe girer ?
- 45

68 ) Yargısal kararlar , hukukun hangi tür kaynaklarındandır ?
- Yardımcı

69 ) Yönetmeliklerin kanunlara ya da tüzüklere aykırı olmaları halinde bunların iptali işlemi hangi merci tarafından gerçekleştirilir ?
- Danıştay

70 ) Kanunların anayasaya uygunluğunun yargısal denetimi aşağıdaki organlardan hangisi yapar ?
- Anayasa Mahkemesi

71 ) Genellikle tartışmalı olan hukuki konularda hukuk bilginlerinin ileri sürmüş oldukları görüş , düşünce ve kanaatlerden oluşan kaynaklara ne ad verilir ?
- Bilimsel görüş

72 ) Örf ve adet hukukunun maddi unsuru aşağıdakilerden hangisidir ?
- Örf ve adetin devamlılığı ve tekrarlanması

73 ) Tüzükler hangi makam tarafından çıkarılır ?
- Bakanlar kurulu

74 ) Bir örf ve adet hukuku kuralı olabilmesi için gereken manevi unsur nedir ?
- Genel inanış

75 ) Yönetmeliklerin kanunlara ya da tüzüklere aykırı olması halinde bunların iptal işlemleri hangi merci tarafından gerçekleştirilir ?
- Danıştay

76 ) Yargıtay da iki farklı dairesinin belirli bir konuda farklı intihabatların bulunması halinde gidilecek yol aşağıdakilerden hangisidir ?
- İçtihadı birleştirme yoluna gidilir .

77 ) Adli yargı alanında içtihatları birleştirme kararlarını aşağıdakilerden hangisi verir ?
- Danıştay

78 ) Alıcının ayıplı bir malı değiştirmesini satıcıdan isteme hakkı , ne tür bir haktır ?
- Değiştirici yenilik doğuran haktır

79 ) Çalışma hakkı nasıl bir haktır ?
- Ekonomik ve sosyal

80 ) Maddi mallar üzerindeki mutlak haklara ne ad verilir ?
- Ayni haklar

81 ) Memur olma hakkı ne tür bir haktır ?
- Kamu hakkı

82 ) Aşağıdakilerden hangisi başkalarının üzerindeki mutlak haklara bir örnektir ?
- Velayet hakkı

83 ) Konularına göre özel haklar ikiye ayrılır . Bunlardan biri malvarlığı haklarıdır . Diğeri aşağıdakilerden hangisidir ?
- Kişilik hakları

84 ) Anne ve babanın çocuklar üzerindeki tedip hakkını kullanmaları halinde yeni bir hukuki durumun meydana gelmemesi tedip hakkının hangi özelliğini ifade eder ?
- Alelade hak olması

85 ) Sahibine bir evde oturmak veya onun bir kısmını işgal etmek konusunda yetki veren sınırlı ayni haklara ne ad verilir ?
- Oturma hakkı

86 ) Ekonomik ve sosyal haklar hangi hak kategorisinde yer alır ?
- Kamu hakları

87 ) Maddi olmayan mallar üzerindeki mutlak haklara örnek veriniz ?
- Kamu hakkı

88 ) Vesayet hakkı aşağıdakilerden hangisini kapsamına girer ?
- Kişinin başkalarının kişiliği üzerindeki mutlak hakkı .

89 ) Aşağıdakilerin hangisi maddi olmayan mallar üzerindeki mutlak haklardır ?
- Telif hakkı

90 ) Aşağıdakilerden hangisi özel hakların gayelerine göre ayrımlanmasıdır ?
- Yenilik doğuran haklar
- Alalede haklar

91 ) Aşağıdakilerden hangisi kamu haklarından değildir ?
A ) Konut hakkı
B ) Fikri haklar
C ) Özel hayatın gizliliği
D ) Sosyal ve ekonomik haklar
E ) Kamu hakları .

92 ) Aşağıdakilerden hangisi mutlak haklardan değildir ?
A ) Mülkiyet hakkı
B ) İrtifak hakkı
C ) Rehin hakkı
D ) Alacak hakkı
E ) Oturma hakkı

93 ) Aşağıdakilerden hangisi kamu haklarında değildir ?
A ) Fikri hakları
B ) Siyasi haklar
C ) Velayet hakkı
D ) Mutlak haklar
E ) Vesayet hakkı

94 ) Haberleşme hürriyeti hakkı hangi haklara girer ?
- Kişisel haklar

95 ) Aşağıdakilerden hangisi “ Kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardan bir değildir ?
A ) Telif hakkı
B ) Boşanma davası açma hakkı
C ) Nişan bozma hakkı
D ) Soy bağının reddi hakkı
E ) Eğrin kılmayı talep etme hakkı

96 ) Hangi hakkın kullanılması mevcut durumu tamamen ortadan kaldırır ?
- Bozucu yenilik doğuran haklar

97 ) Vatandaşlık hakkı nasıl bir haktır ?
- Siyasi bir haktır ?

98 ) Aşağıdakilerden hangisi kişinin manavı haklarından biridir ?
- İnançları

99 ) Doğun nasıl bir hukuki oğludur ?
- Hukuki olay

100 ) Bir kimse denizde tuttuğu balık üzerindeki mülkiyet hakkını nasıl kazanmıştır?
- Aslen

101 ) Aşağıdakilerden hangisinde iyi niyet rol oynar ?
- Kaybedilmiş para

102 ) Kendisini vahşi bir hayvandan kurtarmak için , başkasının camını kırıp , evine girmek eylemi ne teşkil eder ?
- Zaruret hali

103 ) Davalının , kefalet sözleşmesinin hükümsüz olduğunu ileri sürmesine ne ad verilir ?
- İtiraz

104 ) İyi niyet hangi durumda rol oynar ?
- Hakların kazanılmasında .

105 ) Aşağıdakilerin hangisi dürüstlük kuralına aykırılık teşkil eder ?
A ) suç
B ) Kusur
C ) Kabahat
D ) Meşru müdafaa
E ) Hakkın kötüye kullanılması

106 ) Sahipsiz bir taşınmazın aslen kazanılmasına ne denir ?
- işgal

107 ) Bir kişinin hakkına saygı gösterilmesini isteme yetkisi nedir ?
- Talep hakkı .

108 ) Başkasına ait keresteleri kullanmak suretiyle evine mobilya yaparak mobilyalar üzerinde kanunun aradığı şartlarda mülkiyet hakkını elde etmek ne teşkil eder ?
- Hukuki fiil

109 ) Sahipsiz taşınır mallar üzerindeki aslen kazanılmasına ne ad verilir ?
- Sahiplenme

110 ) Deprem sebebi ile balkondan atlayıp aşağıdaki otomobile önemli ölçüde zarar veren kimsenin içinde bulunduğu hukuki durum nasıl açıklanabilir ?
- Zaruret hali

111 ) Bir kimsenin Devletin bağımsız ve tarafsız yargı organlarına başvurarak hakkın elde edilmesini isteme yetkisine ne ad verilir ?
- Fava hakkı

112 ) Zina yapan eşini affetmek suretiyle dava hakkını yitiren kişinin , bu hak kaydı hangi sebebe dayanmaktadır ?
- Hukuki fiille

113 ) Gerçekte hak sahibi olmayan bir kimseden satın alınan bir taşınır eşya üzerinde hakkın kazanılması sonucu doğuran müessese hangisidir ?
- İyi niyet

114 ) Ana ve Babanın ergin olmaya çocukları üzerindeki velayet hakkını kötüye kullanmaları halinde hakim onlara hangi yaptırımı uygular ?
- Velayetin kaldırılması .

115 ) Begüm çantasını çaldırmıştır . Hırsız , çantanın çalıntı olduğunu bilmeyen Alev’e satıp teslim etmiştir . Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?
- Alev mülkiyet hakkı kazanamaz .

116 ) Bir kişinin kendi fiiliyle haklar ve borçlar yaratabilmesi iktidarına ne denir ?
- Fiil ehliyeti.

117 ) Bir kimsenin davacı ve davalı olabilme ehliyetine ne ad verilir ?
- Taraf ehliyeti

118 ) Akıl hastası fiil ehliyeti bakımından nerede yer alır ?
- Tam ehliyetsizler

119 ) Sınırlı ehliyetsizler hangi işlemleri yasal davranışlarının rızasıyla yapabilirler ?
- Kendilerine borç altına sokan muameleleri

120 ) Aşağıdakilerden hangisi , gerçek kişilerin fiil ehliyetine sahip olmaları açısından önem taşımaz ?
- Vücut bütünlüğü

121 ) Aşağıdakilerden hangisi , gerçek kişilerin fiil ehliyetine sahip olmaları açısından önem taşımaz ?
A ) Ayırt etme gücü
B ) Kısıtlı olmamak
C ) Ergin olmak
D ) Vücut bütünlüğü
E ) Sağ doğmuş olmak

122 ) Aşağıdakilerden hangisi ayırt etme gücü ortadan kalkmaz ?

A ) Akıl hastalığı
B ) Sarhoşluk
C ) Akıl hastalığı
D ) Yaş küçüklüğü
E ) Sabıka

123 ) Aşağıdakilerden hangisi eğrin sayılmanın yollarından bir değildir ?
A ) Eğrin kılınmayı isteme
B ) İdari yoldan ergin olma
C ) Normal ergenlik
D ) Evlenme ile erginlik
E ) Mahkeme kararı ile erginlik .

124 ) Evlenme ile ergin olma yaşı kaçtır ?
- 17 – 17

125 ) Aşağıdakilerden hangisi tek taraflı hukuki bir olaydır ?
A ) kira
B ) Vakıf kurma
C ) Alım – Satım
D ) Bağışlama
E ) Vekalet

126 ) Hak ehliyetine sahip olma bakımından kişiler arasındaki ayırım yapılmaması hangi ilkelerin gereğidir?
- Eşitlik

127 ) Sınırlı ehliyetsizler aşağıdakilerden hangisini bizzat yapabilirler ?
A ) Satım akdi
B ) Vakıf kurma
C ) Alım – satım
D ) Bağışlama
E ) Vekâlet

128 ) Zengin bir akıl hastasının, yoksul bir kimseye, bir haksız fiil ile zarar vermesi halinde bu zararı ödemekle kim yükümlü olacaktır ?
- Akıl hastasının kendisi

129 ) Ayırt etme gücüne sahip bir küçüğün ana ve abasının muvafakatiyle mahkemece ergin kılınabilmesi için kaç yaşını bitirmiş olması gerekir ?
- 15

130 ) Aşağıdaki hukuki muamelelerden hangisi kendilerine yasal danışman atanmış olanlar tarafından hiçbir şekilde yapılmayacak muameledir ?
- Kefalet

131 ) Pek önemli sebeplerle hakim tarafından izin verilen olağanüstü evlenme yaşı kadınlar için kaçtır ?
- 16

132 ) 15 yaşını doldurmuş bir küçüğün ana ve babasının muvafakatiyle yargısal erginliğine hangi makam karar verir ?
- Asliye hukuk mahkemesi

133 ) Gerçek kişilik hangi anda başlar ?
- Çocuğun tam ve sağ doğumuyla .

134 ) Kendisinden uzun sure haber alınamayan bir kimsenin gerçek kişiliğini sona erdiren mahkeme kararına ne ad verilir ?
- Gaiplik

135 )
1. Sağ doğum
2. Tam Doğum
3. Reşit olmak
4. Ayırt etme gücü
5. Kısıtlı olmamak

Gerçek kişilerde hak ehliyetinin kazanılması için yukarıdakilerden hangisi gereklidir ?
- 1 ve 2

136 ) Ölümüne kesin gözle bakılacak halde kaybolan gaibin mirası kaç yıl sonra mirasçılarına kesin olarak geçer ?
- 5 Yıl

137 ) Ölümüne kesin gözle bakılacak halde kaybolmuş kimsenin ölmüş sayılabilmesi aşağıdaki kavramlardan hangisinin tanımıdır ?
- Ölüm karinesi

138 ) Bir kişi hakkında verilmiş gaiplik kararı , hangi andan itibaren hüküm ifade eder ?
- Gaip olan kimseden son haber alındığı tarihten itibaren .

139 ) Aşağıdakilerin hangisinin yaptırımı küçük görmedir ?
- Ahlak kurallarının

140 ) Başkalarına karşı dürüst davranmayı emreden ahlak kuralı aşağıdakilerden hangisidir ?
- Objektif ahlak kuralı

141 ) Kirasını ödemeyen Ali’ye karşı ev sahibinin yargı yoluna başvurarak alacağını zorla alması ne tür yaptırımdır ?
- Cebri icra

142 ) Bir kimseyi hukuk kurallarının emrini yerine getirmeye zorlayan yaptırım türü aşağıdakilerden hangisidir ?
- Cebri icra

143 ) Aşağıdakilerden hangisi idarenin yargı dışı denetimine girmektedir ?
- Sayıştay’ın mali alanındaki kontrol rolü

144 ) Seçimlerin serbest , eşit , gizli , tek dereceli , genel oy , açık sayım ve döküm esaslarına göre yargı yönetim ve denetimi altında yapmasına ilişkin hükümler Anayasanın hangi temel ilkesinin gereğidir ?
- Demokratik devler ilkesi

145 ) Aşağıdakilerin hangisi devletler umumi hukukunun kaynaklarından birisi değildir ?

A ) Andlaşmalar
B ) Vatandaşlık Kanunu
C ) Milletler arası teamüller
D ) İçtihatlar
E ) Doktrin

146 ) Aşağıdakilerden hangisi özel sigorta türlerinden biri değildir ?

A ) Kara sigortası
B ) Deniz Sigortası
C ) Mal sigortası
D ) Can Sigortası
E ) Hastalık sigortası

147 ) Yönetmelikler ne tür bir hukuk kuralıdır ?
- Yazılı

148 ) Bilim adamlarının belli konulardaki görüş ve kanaatlerine ne ad verilir ?
- Bilimsel görüşler

149 ) Aşağıdakilerin hangisi hakkın mahiyetini açıklayan görüşlerden biri değildir ?

A ) İrade nazariyesi
B ) Menfaat nazariyesi
C ) Kamu çıkarı nazariyesi
D ) Hürriyet nazariye
E ) Karma nazariyesi

150 ) Tüzüğün işlevi nedir ?
- Bir kanunun uygulanmasını göstermek ya da emrettiği işleri belirtmektir .

151 ) Nisbi hakların ayırıcı özelliği nedir ?
- Belli kişilere karşı ileri sürülebilmesi

152 ) Velayet hakkı nedir ?
- Ana-babanın henüz ergin olmayan çocuğu üzerindeki sahip oldukları haktır .

153 ) İyi niyet aşağıdaki hallerden hangisinde rol oynar ?
- Hakkın kazanılmasında

154 ) Kişi ( şahıs ) nedir ?
- Hak ve borçlara sahip olabilen varlıktır .

155 ) Gerçek kişilik ne zaman başlar ?
- Sağ ve tam doğumla

156 ) Ölümüne muhtemel gözü ile bakılan bir durum içinde kaybolan kişi hakkından ne kadar zaman sonra gaiplik kararı verilir ?
- 1 yıl

157 ) Sınırlı ehliyetsizler , hangi işlemleri yasal danışmanın razısıyla yapabilirler ?
- Kendilerini borç altına sokan muamelelerde

158 ) Aşağıdakilerden hangisi kişinin kişilik hakları kapsamına girer ?
- Bedensel bütünlük üzerindeki haklar ,

159 ) Medeni kanuna göre normal ergenlik kaç yaşının doldurulması ile kazanılır ?
- 18

160 ) Sahibi tarafından hukuki bir işlem ile başkasına belli bir süre için verilen mallara ne ad verilir ?
- Bırakılmış mallar

161 ) Maddi mallar üzerindeki mutlak haklara ne denir ?
- Ayni haklar

162 ) Tereke mirasçıya ne zaman geçer ?
- Murisin ölümü ile

163 ) Aşağıdakilerden hangisi nafaka alacaklısı konumunda olan kişilerden değildir ?
A ) Dede
B ) Baba
C ) Torun
D ) Teyze
E ) Evlat

164 ) Aşağıdakilerin hangisi “ müflis kavramını tanımlamaktadır ?
- İflasın açılması ile birlikte borçlunun aldığı addır

165 ) Türk Karı – Kocanın İngiltere de boşanmak istemesi sonucu ortaya çıkan sorunları hangi kurallar düzenler ?
- Kanunlar ihtilafı

166 ) Bir malın sahibinin isteği dışında bilerek veya bilmeyerek başka bir kişi tarafından başka birine satılması durumunda malın asıl sahibi mülkiyet hakkını geri almak için aşağıdakilerden hangisini açar ?
- İstihkak Davası

167 ) Bir örf-adet kuralının , örf-adet hukuku haline dönüşebilmesi için aşağıdakilerden hangisi gereklidir ?
- Manevi yaptırım

168 ) Aşağıdakilerden hangisi kamu haklarından olan kişisel hak ve hürriyetlerinden değildir ?
A ) Kişi dokunulmazlığı
B ) Kişi Özgürlüğü
C ) Çalışma hakkı
D ) Mülkiyet hakkı
E ) Düşünce Özgürlüğü

169 ) Ahmet , mümessili olduğu , Ali’ye mümessillikten istifa ettiğini bildirmiştir. Ahmet’in kullandığı hak , aşağıdakilerden hangisidir ?
- Bozucu yenilik doğuran haklar

170 ) Uzun zamandan beri haber alınamayan bir kişinin mirası mirasçılara ne zaman kesin olarak geçer ?
- 15 yıl sonra

İYİ ÇALIŞMALAR...!!!
 

abdurrahman

Forum Okuru
soruları cevaplamak istiyorum
 
Üst