Hukuka Giriş Soru-Cevap

aSqimSin

Yeni Üye
Üye
Hukuka Giriş Soru-Cevap
hukuka giriş soruları hukuk başlangıcı soruları gaiplik kaç yıl medeni hukuk test genel kurala göre para borçlarında ifa yeri neresidir
Hukuka Giriş Soru-Cevap

Hukukta zararın karşılığı olan müyeeyide tazminat ise, suçun karşılığı nedir?

Cevap Cevap-CezaGenellikle tartışmalı olan hukuki konularda hukuk bilginlerinin ileri sürmüş oldukları görüş, düşünce ve kanaatlerden oluşan kaynaklara ne ad verilir?

Cevap Cevap-Bilimsel görüş1982 Anayasasına göre, Cumhurbaşkanının hangi kanunları bir daha görüşülmek üzere TBMM'ye gönderme yetkisi yoktur?

Cevap Cevap-Bütçe kanunlarını

Kişilerle devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarından doğan haklara ne ad verilir?

Cevap Cevap-Kamu haklarıHukuki fiil ne demektir?

Cevap Cevap-Kamu haklarıBir veya birden fazla kimsenin hukuki bir sonuca yöneltilmiş irade açıklamasına ne ad verilir?

Cevap Cevap-Hukuki işlemÖlüm tehlikesi içinde kaybolan gaip kimse hakkında gaiplik kararı alınabilmesi için son haber alma tarihinden itibaren kaç yıl geçmesi gerekir?

Cevap Cevap-1Ailevi durumu açığa vurulduğu için ruhi bunalıma düştüğünü iddia eden kişi, hangi davayla karşı taraftan 1.000.000TL talep edebilir?

Cevap Cevap-Manevi tazminat davasıBir derneğin kendiliğinden dağılma halinin tesbitine kim karar verir?

Cevap Cevap-Merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amiriŞu an ülkemizde geçerli olmayan sorumluluk türü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap Cevap-Kişi ile sorumlulukHazır olanlar arasında yapılan bir sözleşme hangi anda meydana gelmiş sayılır?

Cevap Cevap-Kabulün açıklanmasıylaSözleşmenin miktarında hata ne tür bir hatadır?

Cevap Cevap-Esaslı hataTemsilcinin hukuki işlemi kendi namına, temsil olunanın hesabına yaptığı temsil türü nedir?

Cevap Cevap-Dolaylı temsilBir temsil ilişkisinde bulunması gereken kişiler kimlerdir?

Cevap Cevap-Temsilci – Temsil olunan – 3. kişiAlacaklının, borcun ifasındaki menfaatinin gerçekleşmemiş olması yüzünden uğramış olduğu zarara ne denir?

Cevap Cevap-Olumlu zararBir borç ilişkisinde edimin ifasının mümkün olmasına rağmen, borçlu tarafından zamanında ifa edilmemesine ne ad verilir?

Cevap Cevap-Borçlunun temerrüdü6570 sayılı kanuna tabi kira sözleşmelerinde kiralayanın sözleşmeyi temerrüt sebebiyle feshedebilmesi için yazılı olarak ne kadar süre içinde kaç haklı ihtarda bulunmuş olması gerekir?

Cevap Cevap-1 yıl içinde 2 haklı ihtarBorçlunun ödeme yapmaması riskinin tamamen şirket tarafından üstlenildiği factoring sözleşmes hangisidir?

Cevap Cevap-Gerçek olan factoringAnayasa Mahkemesi, anayasa değişikliklerine ilişkin iptal kararlarını nasıl verir?Cevap Cevap-2/3 oy çokluğuylaAskeri olmayan makamlarca tesis edilmiş olsa bile, asker kişileri ilgilendiren ve askeri hizmete ilişkin bulunan idari işlem ve eylemlerden doğan uyuşmazlıkların yargı denetimini yapan ilk ve son derece mahkemesi hangisidir?Cevap Cevap-Askeri Yüksek İdare MahkemesiBorçlunun mesleğini ve hayatını devam ettirebilmesi için gerekli olan malların sınırsız sorumluluğun dışında tutulmasına ilişkin hükümler neyle düzenlenmiştir?Cevap Cevap-İcra ve İflas KanunuEşlerin birbirine sadakat yükümlülüğü hangi kurallar ile ilgilidir?Cevap Cevap-Ahlak kuralı-hukuk kuralıÖlmüş kişinin mirasa konu olan hak ve borçları toplamına ne ad verilir?Cevap Cevap-MirasBir Türk vatandaşı ile evlenerek Türk vatandaşlığını kazanan İngiliz kadın, Türk vatandaşlığını hangi yoldan kazanır?

Cevap Cevap-Müktesep uyruklukBakanlar Kurulunun TBMM'ye sunduğu kanun projesine ne ad verilir?Cevap Cevap-Kanun tasarısıKullanılmalarıyla yeni bir hukuki durum yaratmayan haklar hangisidir?Cevap Cevap-AleladeBir hak sahibinin hakkını kullanırken iyi ve doğru hareket edip etmediği neye göre belirlenir?

Cevap Cevap-Dürüstlük kuralıİyiniyet, hangi kanunda düzenlenmiştir?

Cevap Cevap-Medeni KanunGaiplik kararı ne zaman hüküm doğurur?

Cevap Cevap-Son haber alındığı tarihten itibarenOrmanda avlanmakta olan bir avcının geri dönmemesi halinde, gerçek kişilik ne ile sona erdirilir?

Cevap Cevap-GaiplikBir polis memurunun, hakkında tutuklama kararı verilmiş olan bir kimseyi yakalayıp bir süre karakolda alıkoyması, neden hukuka aykırı bir fiil sayılmaz?

Cevap Cevap-Emrin icrasıBorçlar kanununa göre, para borçlarının ifa yeri, taraflarca önceden belirlenmemiş ise borcun ödenme yeri neresidir?

Cevap Cevap-Alacaklının yerleşim yeriAlacaklının zamanaşımına uğramış bir borcu talep etmesi halinde, borçlu ne tür bir savunma gerçekleştirebilir?

Cevap Cevap-Zamanaşımı def'inde bulunabilirYargıtayın hangi dairesinin verdiği kararlar değiştirilemez?

Cevap Cevap-Büyük Genel Kurul
 
Üst