Icra Mahkemesi Hakiminin Reddi

Icra Mahkemesi Hakiminin Reddi
Madde 10/a - (Ek madde: 18/02/1965 - 538/7 md.;Değişik madde: 02/03/2005-5311 S.K./1.mad)

İcra mahkemesi hâkimi reddedildiği takdirde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunundaki hükümler uygulanır. Ret talebinde bulunan, dilekçesinde ret sebeplerini delilleri ile birlikte bildirmek zorundadır.

Ret talebinin reddi hakkındaki karara karşı istinaf yoluna başvurulması, hâkimin işe bakıp karar vermesine engel değildir. Ret talebinin reddi hakkındaki kararın kaldırılması hâlinde reddedilen hâkimin verdiği karar yerine getirilmez. Bu durumda dosya, bölge adliye mahkemesince icra mahkemesinin başka bir dairesine, o yerde icra mahkemesinin başka bir dairesi yoksa en yakın icra mahkemesine gönderilir. 40 ıncı madde hükümleri kıyas yoluyla uygulanır.
 
Thread starter Similar threads Forum Replies Date
*jellibon* Icra Mahkemesi: *1* İcra ve İflas Hukuku 0
K icra takibi ne demektir Soru-Cevap 1
K icra davaları ne kadar zamanda düşüyor Soru-Cevap 1
K icra davaları ne kadar sürüyor Soru-Cevap 1
Üst