İdari Hukuk Soru-Cevap

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
İdari Hukuk Soru-Cevap
milli güvenlik kurulu kimlerden oluşur mahkemeler kaça ayrılır kaymakam kimi temsil eder vali kime bağlıdır bakanlar kurulu kaç kişiden oluşur
1. Türkiye'de İdari Teşkilat esas olarak kaça ayrılır ve bunlar nedir?
Türkiye’de idari teşkilat merkezi idare ve mahalli idare olmak üzere ikiye ayrılır.

2. Bütün ülkeyi kapsayan idari teşkilat hangisidir? Merkezi (genel) idare

3. Merkezi idare kaça ayrılır ve bunlar nelerdir? Merkezi idare, merkezi idarenin merkez teşkilatı ve merkezi idarenin taşra teşkilatı olmak üzere ikiye ayrılır.

4. Türkiye merkezi idare sisteminin başında kim bulunur? Cumhurbaşkanı

5. Merkezi idarenin merkez teşkilatı nelerden oluşur? Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Bakanlar Kurulu, Bakanlıklar ile bunlara bağlı ve yardımcı kuruluşlar.

6. Merkezi idarenin taşra teşkilatı nelerden oluşur? Bölge, il, ilçe ve bucak

7. Merkezi idarenin taşradan merkeze oluşturduğu bütünlüğe ne denir? Hiyerarşi

8. Merkezi idare kuruluşlarının yerel idare kuruluşlarına karşı sahip olduğu konuma ne ad verilir? İdari vesayet

9. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün hiyerarşik en üst makamı neresidir? İç İşleri Bakanlığı

10. İl idaresinin hiyerarşik amiri kimdir? Vali

11. İlçe idaresinin hiyararşik amiri kimdir? Kaymakam

12. Belediye idaresinin idari vasisi kimdir? İç İşleri Bakanı

13. Tabibler Birliği, Türkiye Borolar Birliği gibi kanunla kurulan ve alanlarında kamusal yetkiler kullanan kuruluşlara ne ad verilir? Kamu Kurumu Vasfında Meslek Kuruluşları

14. Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, vazife ve yetkileri ile oluşumları hangi düzenleyici işlemle belirlenir?
Kanun


15. Milli Güvenlik Kurulu kimlerden oluşur?
Cumhurbaşkanı Başbakan Genel Kurmay Başkanı Başbakan Yardımcıları Adalet Bakanı Milli Savunma Bakanı Dış İşleri Bakanı Kara Kuvvetler Komutanı Hava Kuvvetler Komutanı Deniz Kuvvetler Komutanı Deniz Kuvvetler Komutanı Jandarma Genel Komutanı16. Milli Güvenlik Kurulu kararlarının Bakanlar Kurulu üzerindeki etkisi ne şekildedir? Bağlayıcı değildir, bir tavsiye şeklindedir.

17. Milli Güvenlik Kurulu’nun gündemini kim belirler? Cumhurbaşkanı

18. Devlet Planlama Teşkilatı kararlarının hukuki etkisi nasıldır? Planlar kamu için emredici, özel sektör için özendiricidir.

19. Devlet Denetleme Kurulu hangi kuruluşları denetemez? DDK silahlı kuvvetler ve yargı organlarını denetemez.

20. Vali ilde kimin temsilcisidir? Vali, ilde devletin, Bakanlar Kurulu’nun ve ayrı ayrı her bakanlığın temsilcisidir.

21. Bir il merkezinde, belediye sınırları içinde mahalle kurulması nasıl olur? Belediye Meclisi, İl İdare Kurulu ile valinin oluru gereklidir.

22. Kaymakam ilçede kimi temsil eder? Kaymakam sadece Bakanlar Kurulu’nun temsilcisidir.

23. Bucaklar nasıl kurulur? Bucaklar İçişleri Bakanlığı’nın kararı ve cumhurbaşkanının olumlu görüşüyle kurulur.

24. İl Özel İdaresi’nin organları nedir? Vali İl Genel Meclisi İl Daimi Encümeni

25. İl Özel İdaresi’nin genel karar organı hangisidir? İl Genel Meclisi
 
Ce: İdari Hukuk Soru-Cevap

26. Belediye idaresinin organları nedir?

Belediye Başkanı Belediye Meclisi Belediye Encümeni

27. Belediye bütçesinin kabulü nasıl gerçekleşir? Belediye Başkanınca hazırlanır, Belediye Encümeni’nin görüşü alındıktan sonra Belediye Meclisi’nce kabul edilir.

28. Belediyelerin seçimle gelen karar organlarının düşürülmesi nasıl gerçekleşir? İçişleri Bakanlığı’nın bildirisi ve Danıştay’ın kararıyla düşürülür.

29. İdari davaların da diğer davalar gibi genel mahkemelerde görüldüğü, ayrı bir idari yargı kolunun benimsenmediği sisteme ne ad verilir? Adli idare düzeni

30. İdare hukukunun kaynağını oluşturan hukuk devleti ilkesinin öne çıkan unsurları nelerdir? – Temel hak ve özgürlüklerin korunması – Kanunların hukuka uygun olması İdarenin kanuni olması Kanuna saygı ilkesi İdarenin kuruluş ve teşkilatlanmasında asli yetkinin yasa yapıcıya aid olması İdari eylem ve işlemlerin kanuni dayanağa sahip olması – Hukuki istikrar, belirlilik ve kesinlik – İdarenin hukuki denetimi – Mahkemelerin bağımsızlığı ve yargıçlık teminatı İdarenin mali sorumluluğu

31. Merkezden idare düzeninin yararları nelerdir? – Güçlü bir devlet idaresinin sağlanması – Büyük çaplı hizmetlerin kolayca yapılabilmesi – Milli birliğin oluşması

32. Merkezi idare hiyerarşisine dahil olmakla beraber merkeze danışmadan, merkez adına karar alabilme yetkisine ne ad verilir? Yetki genişliği

33. İdari işlemlerin özellikleri nelerdir? – Tek yanlılık ve icrailik – Hukuka uygunluk karinesinden yararlanma – Kazai denetime tabi olma

34. Bir idari işlemi yapmış olan idari makamın aksine bir hüküm bulunmadıkça o idari işlemi değiştirmeye ve geri almaya da yetkili olmasına ne denir? Yetki koşutluğu ilkesi

35. Devlet ve diğer kamu hukuki kişilerinin, kamu yararına dayanarak, karşılığını peşin olarak ödemek şartıyla özel mülkiyete bağlı bir gayrimenkulün tamamına veya bir kısmına el koymasına ne denir? Kamulaştırma


 
Ce: İdari Hukuk Soru-Cevap

36. İdare kamulaştırma bedelini belirlemek için nereye başvurabilir?

Asliye hukuk mahkemesi

37. İdarenin olağanüstü durumlarda kamu gücünü kullanarak menkul malları elde etme yetkisine ne denir? İstimval

38. Kamu hizmetlerine hakim olan ilkeler nelerdir? – Süreklilik ve düzenlilik – Değişkenlik – Nesnellik ve eşitlik – Bedelsizlik, kar amacı güdülmemesi

39. Başlıca kamu hizmeti görme usulleri nelerdir? – Emanet usulü – Müşterek emanet usulü – İltizam usulü – İmtiyaz usulü – Ruhsat usulü – Yap - işlet usulü

40. Bakanlıkların hukuki kişiliklerinin durumu nedir? Bakanlıkların devlet kişiliğinden ayrı kişilikleri yoktur.

41. Bakanlar ilgili oldukları hizmetlerin görülmesiyle ilgili olarak kime karşı sorumludur? Başbakana karşı
42. Adliye mahkemelerinde bakanlıkları kim temsil eder? Maliye bakanlığına bağlı hazine savunmanı

43. Devlet Denetleme Kurulu hangi kurumları denetmez? Silahlı kuvvetler ve yargı mercileri

44. Sayıştay, merkezi idare bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal emniyet kurumlarının gelir ve giderleri ile mallarını kim adına denetir? TBMM adına

45. Bir ilçe sınırları içinde bulunan genel ve özel kolluk kuvvetlerinin amiri kimdir? Kaymakam

46. İl içerisinde vergi, resim, harç ve diğer mali yüklerin miktar, nisab ve tarifelerini bekleyen merci neresidir? İl genel meclisi

47. Yeni bir köy kurulmasına kim karar verir? İç İşleri Bakanlığı

48. Cumhurbaşkanınca atanan üniversite rektörünün vazife süresi kaç yıldır? 4 yıl

49. Kanuna aykırı bir emri alan memur hangi halde bu emri yapmak zorunda kalır? Amir emri yazıyla yenilerse

 
Ce: İdari Hukuk Soru-Cevap

50. Amirce yazılı olarak tekrarlanan bir emrin, suç teşkil etmesine rağmen memurca yerine getirilmesi durumunda cezai sorumluluk kimdedir?

Memurdadır.

51. Vazifesiyle ilgili bir eylemiyle memurun bir kişiye zarar vermesi durumunda, kişi kime karşı dava açar? Memurun bağlı olduğu hukuki kişi olan kuruma

52. Stajyer olarak memurluğa başlamış kişinin asaleti ne kadar süre içerisinde tasdik edilmelidir? En az 1, en çok 2 yıl.

53. İki yıl içerisinde asaleti tasdik olunmayan stajyer memurlar kaç yıl boyunca memurluğa alınmazlar? 3 yıl

54. İdari mahkemeler nelerdir? – Danıştay – Bölge İdare Mahkemesi – İdare Mahkemesi – Vergi Mahkemesi

55. İdari mahkemelerde hangi yargılama usulü uygulanır? Yazılı yargılama usulü

56. Kaç tür idari dava vardır? İki: a) İbtal davası b) Tam yargı davası

57. Aksi gösterilmediği sürece Danıştay’da ve idare mahkemelerinde dava açma süresi kaç gündür? 60 gün

58. İlgililerin başvurusuna rağmen 60 gün içinde bir cevap verilmezse başvurunun akibeti ne olur? Talep reddedilmiş sayılır. (zımni red)

59. Danıştay ve idare mahkemelerinde yürütmenin durdurulması kararı verilebilmesi için gereken şartlar nelerdir? İdari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması İdari işlemin açıkça hukuka aykırı olması

60. İdari davalarda genel yetkili mahkeme neresidir? Dava konusu olan idari işlem veya idari sözleşmeyi yapan idari makamın bulunduğu yerdeki mahkemedir.

61. Memurların atanması ve nakilleri ile ilgili davalarda yetkili mahkeme neresidir? Memurun yeni veya eski vazife yeri idare mahkemesidir.

62. Taşınır mallara ilişkin davalarda yetkili mahkeme neresidir? Taşınır malın bulunduğu yer idare mahkemesidir.

63. İdare ve vergi mahkemelerinin tek yargıçlı olarak verdiği nihai kararlara karşı nereye itiraz edilebilir? Bölge İdare Mahkemesi

 
Ce: İdari Hukuk Soru-Cevap

64. İdare mahkemelerinin kararlarına karşı temyiz mercii neresidir?

Danıştay

65. Temyiz başvurusunda bulunabilmek için kabul edilen süre ne kadardır? 30 gün

66. Danıştay’la hükümet arasındaki ilişki hangi makam aracılığıyla sağlanır? Başbakanlık


67. Yargı çevresindeki idare ve vergi mahkemeleri arasında çıkan görev ve yetki uyuşmazlıklarını çözümleyen mahkeme hangisidir? Bölge idare mahkemesi

68. Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün vazifeye gelmeyen memura hangi ceza verilebilir? Memurluktan çıkarma


69. İdare hukukunda asker kişileri ilgilendiren ve askeri hizmete ilişkin uygulamalardan kaynaklanan uyuşmazlıkların nerede çözümleneceği kabul edilmiştir? Askeri Yüksek İdare Mahkemesi

70. İdari hiyerarşi ve idari vesayet idare hukukundaki hangi ilkenin yansımasıdır? İdarenin bütünlüğü ilkesi


71. Vali atama işlemi nasıl bir idari işlemdir? Valiler üçlü kararnameyle atanırlar. Bu işlem karma idari işlemlerdendir.


72. İdarenin vazifeli olmadığı bir başka devlet organının vazife alanına giren konularda işlem yapmasıyla ortaya çıkan yetki sakatlığı haline ne ad verilir? Fonksiyon gasbı


73. İdare hukukunda hangi tür idari işlemlere karşı dava açılamayacağı ictihadlarla kabul edilmiştir? Hazırlık işlemleri

74. Hazırlık işlemi ne anlama gelmektedir? Bir idari merciden kaynaklanmasına rağmen tek başına sonuç doğurmaya elverişli olmayan, devamındaki yeni işlemlere hazırlık oluşturan işlemlere hazırlık işlemi denir. Mesela vali atamasında gereken üçlü kararnamenin ilk adımını oluşturan İçişleri Bakanının işlemi bir hazırlık işlemidir.

75. İdari sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıklarda çözüm yeri hangi yargı koludur? İdari yargı

 
Ce: İdari Hukuk Soru-Cevap

76. İdarenin özel hukuk sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar hangi yargı kolunda görülür?

Adli yargı

77. Yargıtay ile Anayasa Mahkemesi arasında hüküm uyuşmazlığı çıkarsa hangisi uygulanır? Anayasa Mahkemesinin kararının üstün olması kabul edilmiştir.


78. Belediyenin, mülkiyetindeki düğün salonunu bir yıllığına özel kişiye devretmek için özel kişiyle imzaladığı sözleşme idarenin hangi tür sözleşmelerindendir? İdarenin özel hukuk sözleşmeleri

79. Ferdlerin ve toplulukların idari düzene aykırı davranışları sebebiyle idarece tertib edilen cezalara ne denir? İdari ceza

80. İdare, kamu hukukundan doğan alacaklarını hangi kanuna göre, tahsil etmektedir? 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun

81. Kamulaştırma ancak hangi oluşumlarca yapılabilir? Devlet ve diğer kamu hukuki kişileri

82. Bir kamulaştırma işlemi hakkında ibtal davası hangi yargı kolunda açılabilir? İdari yargı

83. Milli İstihbarat Teşkilatı hangi makama bağlıdır? Başbakanlık

84. Türkiye’de siyasi kolluk faaliyetini hangi kurum yürütmektedir? Milli İstihbarat Teşkilatı

85. Jandarma Genel Komutanlığı nereye bağlıdır? İçişleri Bakanlığı


86. Yap - işlet usulüyle ancak hangi tür elektrik santrali açılabilir? Termik santral


87. Bir kamu hizmetinin kötü işlemesi veya geç işlemesi yahud hiç işlememesi hangi kavramla açıklanır? Hizmet kusuru

88. 1982 TC Anayasasına göre meclis dışından bir kişinin bakan seçilebilmesi için hangi yeterlilik şartları aranır? Kişinin milletvekili seçilebilme yeterliliğine sahip olması

89. Kurumun emrine verilen paraları harcama yetkisine sahib olan kişiye ne denir? İta amiri

90. Devlet Denetleme Kurulu ilk olarak hangi Türk anayasasıyla kabul edilmiştir? 1982 TC Anayasası

 
Geri
Üst