İkİz Gebelİk

M

Misafir

Forum Okuru
İkİz Gebelİk
ikiz gebelikte hafta hafta gelişim ikiz gebelik ne zaman belli olur gebelikte beslenme hamilelikte ne zaman belli olur bebek
İKİZ GEBELİK

Çoğul gebelikler aynı adet döngüsü içinde birden fazla yumurta hücresinin ayrı ayrı döllenip gelişmeye başlamasıyla (Çift yumurta ikizi = dizigotik) veya tek bir yumurta hücresinin döllenme sonrasında iki veya daha fazla eşit hücreye bölünmesi ve bölünen hücrelerden her birinin ayrı ayrı embriyolar halinde gelişmeye devam etmesiyle (Tek yumurta ikizi = monozigotik) ortaya çıkan gebeliklerdir. Bebek sayısının ikiden daha fazla olduğu durumlarda bebekler ayrı ayrı yumurta hücrelerinden köken alabilecekleri gibi, tümü tek yumurta hücrtesinden köken almış olabilir.

Çoğul gebelikler arasında en sık olarak ikiz gebelikler görülmektedir. İkiz gebelikler doğal yollar ile oluşmuş her 85 gebeliğin 1'inde gerçekleşmektedir. Tüm ikiz gebeliklerin üçte ikisi çift yumurta ikizi şeklinde, üçte biri ise tek yumurta ikizi şeklinde ortaya çıkarlar.


Gebe kalamama nedeniyle yapılan tedavilerde, yumurtlamayı sağlayıcı ilaçların kullanılması bu tedavilerde genellikle birden fazla yumurta hücresi oluşması nedeniyle çift yumurta ikizliği oranını artırır. Tüp bebek ve mikroenjeksiyon yöntemiyle oluşturulan gebeliklerde rahim içine transfer edilen embriyo sayısı çoğunlukla birden fazla ve genellikle ikiden fazla olduğundan bu gebeliklerde de çift yumurta ikizliği oranı yüksektir. Kendisi çift yumurta ikiz eşi olan bir anne adayının gebeliğinde de çift yumurta ikizliği görülme olasılığı yaklaşık iki kat daha fazladır.


Riskler;

o Çoğul gebeliklerde salgılanan plasental hormon miktarı fazla olduğundan gebeliğin erken dönemlerinde görülen bulantı ve kusmalar yoğun ve daha uzun süreli olabilir.

Bu bulantı ve kusmaların sebebi plasentadan salgılanan HCG hormonudur. İkiz gebeliklerde plasenta tekil gebeliklere göre daha büyük olduğundan kandaki HCG seviyesi daha yüksek olup bulantıları daha şiddetli kılmaktadır.

o Gebeliğe bağlı demir eksikliği anemisi (kansızlık) daha derin olur. Kan plazma hacmi tekil gebeliklere göre %10-20 daha fazla artar. Buna bağlı olarak kalp yükü de tekil gebeliklere göre daha fazla olur.

o Çoğul gebeliklerde annenin besin ihtiyacı tekil gebeliklere göre günde 300 kalori daha fazladır.

o Çoğul gebeliklerde preterm eylem (erken doğum) riski daha fazladır. Buna bağlı olarak prematürite nedeni ile doğum sırasında ve doğumdan sonra deneyimli tıbbi ekip gerektirir. Bebek sayısı arttıkça doğum zamanı daha erkene gelmektedir. Yapılan bir çalışmada bebek sayısı ile ilgili olarak "ortalama gebelik süreleri" :
Tek gebelikte - 40 Hafta
İkiz gebelikte - 36-1/2 Hafta
Üçüz gebelikte - 33 Hafta
Dördüz gebelikte - 29-1/2 Hafta
Beşiz gebelikte - 26 Haftadır.

o Erken doğum ve düşük riski nedeni ile bu gebelerde fiziksel aktivite kısıtlaması uygun olur. Bu tür gebelerin 28-30. haftalardan sonra çalışma hayatına veda etmeleri yararlı olur. (İkiz gebeliği olanlarda kanuni doğum öncesi izin 10 haftadır)

o Çoğul gebeliklerde yüksek tansiyon ile seyreden gebelik toksemisi (preeklempsi ve eklempsi) daha sık görülür. Yapılan çalışmalarda preeklempsiye çoğul gebeliklerde tekil gebeliklere göre 3 ile 5 misli fazla rastlandığı, hastalığın daha erken dönemde ortaya çıktığı ve daha şiddetli seyrettiği saptanmıştır. Bu artışın kesin nedeni ise bilinmemekle beraber artan plasental volümün salgıladığı hormonlara bağlı olabileceği düşünülmektedir.

o İkiz gebeliklerde "plasenta previa" ve "abrubtio plasenta" gibi plasenta anomalileri daha sık rastlanır. Plasenta previa plasentanın doğum kanalının önünde olması ile doğuma izin vermemesine, abruptio plasenta ise plasentanın gününden önce rahimden ayrılması durumudur. Her iki durum da hem bebek hem de anne için hayati bir takım riskler oluşturur.

o Her iki kesede veya keselerin birinde amniyon suyu normalden fazla olabilir (polihidramniyos). Amniyon mayisinin normalden fazla olması erken doğum, fetal distress ve doğum sonrası rahimin kasılamaması (uterin atoni, uterin inertia) gibi durumlara sebep olabilir.

o Bebeklerin doğum kanalına geliş (prezentasyon) problemleri nedeni ile zor doğum sıklığı fazladır.

Her iki bebek Baş-baş, Baş-makad, Makad-makad olarak doğum kanalına inebilir. Her iki bebeğin başla doğum kanalına ilerlediği (Baş-baş) durumu haricindeki durumlarda doğum şekli olarak genelde sezaryen tercih edilir.

o Rahimin fazla gerilmesi nedeni ile doğum sonrası atoni ve kanama riskleri daha fazladır.

o Bebekler arasındaki anormal plasental damarlanma nedeni ile bir bebekten diğerine kan akışı nedeni ile bebeklerden biri diğerinden iri, kanlı ve ödemli görünümdeyken diğeri ise normalden küçük, kansız ve sıkıntılı olabilir. Bu duruma "ikizden ikize transfizyon sendromu (twin to twin transfusion syndrome)" adı verilir.

o Çoğul gebeliklerde konjenital (doğuştan) anomali riski daha yüksektir. İkizlerde özellikle kalp-damar, iskelet sistemi ve genitoüriner anomali riskleri artmaktadır.

o Çoğul gebeliklerde serabral palsy (spastik özürlü) bebek doğurma riskleri artmaktadır. Bu risk taşınan bebek sayısının artışına paralel bir şekilde artmaktadır.
 
Ce: İkİz Gebelİk

SİYAM İKİZLERİ

Yapışık ikizler tek amnion keseli (monoamniyotik) ve tek koryonlu (monokoriyonik) tek yumurta ikizleri olup, döllenmiş yumurtanın organ gelişimi (organogenesis) başladıktan sonra bölünmesine bağlı olarak tam bir ayrılma olamaması sonucunda yanlış biçimde gelişen ikizlerdir.

Bölünme evresine göre bebekler değişik bölgelerden ve değişik derecelerde birbirlerine yapışıktırlar. Hatta bazen bir organı paylaşarak gelişmektedirler. Tek yumurta ikizi olduklarından cinsiyetleri her zaman aynıdır.

Yapışık ikizler yapışıklığın olduğu bölgeye göre adlandırılır ve sınıflandırılırlar. Yunanca sabitlenmiş anlamına gelen pagos kelimesinden üretilen bir terminoloji kullanılır.


Kalp veya Göbeği Kapsamayanlar;

Craniopagus:

Birleşme kafa bölgesindedir. Yapışık ikizlerin %2'sini oluşturur


Pygopagus:

Enseden olan birleşme (%19 oranında görülür)

Orta Hat Birleşmeleri;

(Her zaman göbeği kapsar.)

Thoracopagus:

Göğüsün üst yarısından (göğüsten) olan yapışma. En sık görülen şekildir ve hemen her zaman bir kalbi iki bebek ortak paylaşır.

Cephalopagus:

Gövdenin üst yarısı yapışıktır. Son derece nadir görülür.

Parapagus:

Gövdenin alt yarısının yanlarının yapışık olması.

Ischiopagus:

Gövdenin alt yarısının (kuyruk kemiğinden) yapışık olması

Omphalopagus:

Gövdenin orta kısımlarının (göbeklerin) önden yapışık olması

Nadir Görülen Durumlar;

Parazitik İkizler:

İkizlerin gelişimi asimetriktir. Biri büyükken diğeri çok küçüktür ve tamamen büyük olana bağımlıdır.


Fetus in Fetus:

Tam gelişmemiş bir ikiz tekinin gelişmiş olan diğerinin gövdesi içinde bir yerlerde yer almasıdır.

Yapışık ikizlere 40.000 doğumda bir rastlanır. Ancak canlı doğumlara bakıldığında her 200.000 canlı doğumdan biri bu şekildedir. Çünkü çoğu kısmı gebelik sürecinde tespit edilerek tahliye edilir veya kendiliğinden rahim içinde ölümle sonuçlanabilmektedir.

Kızlarda erkeklere göre 3 misli daha fazla görülür. Etki eden faktörler arasında genetik ve çevresel faktörler suçlanmaktadır, ancak kanıtlanmış kesin bir neden bulunamamıştır.

* ABD'nin Los Angeles eyaletinde 10 aylık siyam ikizleri Regina ve Renata Salinas Fierros'u 12 saatten fazla süren ameliyatla ayrıldı.
 
İkİz Gebelİk - ÇoĞul GebelİkÇoğul gebelikler içinde en sık görülen ikiz gebeliklerdir. İkiz gebelikler doğal yollar ile oluşmuş her 85 gebeliğin 1’inde gerçekleşmektedir. Bu oran gebelik için ilaç tedavisi alanlarda ve özellikle de tüp bebek çalışmalarında daha da artmaktadır.


İkizler tek yumurta ikizleri (monozigotik) ve çift yumurta ikizleri (dizigotik) olarak ikiye ayrılır. Monozigotlara "eş (identik)", dizigotlara "kardeş (fraternal)" adı da verilmektedir. Tüm ikizlerin 1/3'ü monozitotik yani tek yumurta, 2/3'ü dizigotik yani çift yumurta ikizleridir.


Dizigotik ikizler (Çift yumurta ikizleri): Burada aynı anda iki yumurta hücresi 2 sperm tarafından döllenmiştir. Bunların genetik yapıları aynı değildir o yüzden cinsiyetleri, görünüşleri farklı olabilir. Aynı anda anne karnında bulunan iki ayrı kardeş gibilerdir. %70 oranında cinsiyetleriaynı olur, %30 farklı olur.

Bunlarda her zaman iki plesenta bulunur. Plesenta ve amniyonlari farklıdır.


Monozigotik ikizler (Tek yumurta ikizleri): Burada tekiz gebelikler gibi 1 yumurta 1 sperm tarafından döllenmiştir fakat daha sonra ikiye bölünecektir. Cinsiyetler her zaman aynı olur. Genetik yapıları aynıdır. Bu bölünme döllenmeden sonra ilk 3 içerisinde olursa diamniyotik dikoryonik (iki amniyon kesesi, iki plesenta), 4-8 günler arasında olursa diamniyonik monokoryotik (iki amniyon kesesi, tek plesenta), 8. günden sonra olursa diamniyotik dikoryonik (iki amniyon kesesi, iki plesenta) ikiz gebelik olur. En sık görülen diamniyotik monokoriyoniktir. Daha geç olan bölünmelerde ise Bu dönemden sonra olan bölünmelerin sonucu ise siyam ikizleri (veya yapışık ikizler) oluşur.


İkiz gebeliğin takibinde plesentanın tek yada iki tane (monokoryonik-dikoryonik) olması çok önemlidir. Bunun ayrımı için 13-15 hafta civarında yapılan ultrason çok faydalı olabilir.


Çoğul gebeliklerde:

- Erken doğum daha sıktır.
- Gebelikte yüksek tansiyon (preeklempsi ve eklempsi) daha sıktır.
- Bulantı kusma daha sıktır.
- Plesenta anomalileri daha sıktır. Plesenta previai dekolman plesenta...
- Kansızlık daha sıktır.
- Doğuştan anomali riski daha yüksektir.
- Serabral palsy (spastik özürlü) bebek daha sık görülür.
- ikizden ikize transfüzyon sendromu görülebilir.
- Kaybolan ikiz sendromu (vanishing twin syndrome) görülebilir.


Normal doğum mu sezaryen mi ?
Son yıllarda genellikle izlenen yaklaşım her iki bebeğinde başla geldiği durumlar dışında sezaryenle doğumdur. Her iki bebeğin başla geldiği durumlarda ise normal yada sezaryen doğum kararı muayene bulgularına göre değişebilmektedir.
İkiden fazla bebeğin bulunduğu gebeliklerde ise herzaman sezaryen tercih edilmektedir.Fetal redüksiyon (fetal indirgeme) nedir?
Fetal redüksiyon genellikle rahim içerisinde 3 yada daha fazla fetusun olduğu gebeliklerde çoğul gebeliğe bağlı erken doğum, düşük doğum ağırlığı gibi bazı riskleri azaltmak için fetus sayısını azaltmak için yapılan girişimdir. Bunun için ultrason eşliğinde fetuslardan bir ya da daha fazlasının kalbine potasyum klorür (KCl) denen madde annenin karnından ince bir iğne yoluyla verilir. Kalbi duran fetus zaman içinde (4–5 hafta olabilir) küçülür ve kaybolur. İşlemin diğer bebeklere zararı yoktur. İşlem yapılan gebelik %4-5'inde gebeliğin bütün fetuslarla beraber tamamen düşükle sonuçlanma riski vardır.
Bu işlem için en uygun zaman 10-12 gebelik haftaları arası dönemdir. Daha erken haftalarda yapılamama nedeni "eğer gelişim potansiyeli düşük ya da kendiliğinden sonlanabilecek olan gebeliklerin kendiliğinden sonlanmasını beklemek içindir".Daha sonraki haftalarda da eğer bebeklerden bir ya da ikisinde özel bir sorun görülüyor ve yaşamla bağdaşmayacağı düşünülüyorsa bu işlem uygulanmaktadır
 
regl günüm 6gün geçti 6.gün kantesti deyerim 544.01 çıktı çoğul gebelik olabilirmi
 
Geri
Üst