1. İzmirella

  İzmirella Yeni Üye Üye

  Kayıt:
  24 Mart 2008
  Mesajlar:
  1.370
  Beğenilen Mesajlar:
  10
  Ödül Puanları:
  0

  İşyeri Bildirgesi” ve “e-bildirge” Sözleşme

  Konu, 'Mevzuat' kısmında İzmirella tarafından paylaşıldı.

  e bildirge sözleşme 4 1 a kapsamındaki sigortalılar için işyeri bildirgesi e bildirge sözleşmesi şifremi unuttum şifre sözleşmesi T.C

  MALİYE BAKANLIĞI
  Gelir İdaresi Başkanlığı

  Sayı : B.07.01.GİB.0.10.19 / 1902-

  Konu :

  Bilindiği üzere, 31/05/2006 tarihli ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 16/06/2006 tarihli ve 26200 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup, 01/01/2007 tarihinde yürürlüğe girecektir.

  Söz konusu Kanunun 4 üncü maddesinde “Bu Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları uygulaması bakımından;

  a)Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar,

  b)Köy ve mahalle muhtarları, hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan ise:

  1)Ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar,

  2)Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkar sicili ile birlikte kanunla kurulan meslek odalarına usulüne uygun olarak kayıtlı olanlar,

  3)Anonim şirketlerin kurucu ortakları ve/veya yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları,

  4)Tarımsal faaliyette bulunanlar,

  c)Kamu idarelerinde;

  1)(a) bendine tabi olmayanlardan, kadro ve pozisyonlarda sürekli olarak çalışıp, ilgili kanunlarında (a) bendi kapsamına girenler gibi sigortalı olması öngörülmemiş olanlar.

  2)(a) ve (b) bentlerine tabi olmayanlardan, sözleşmeli olarak çalışıp ilgili kanunlarında (a) bendi kapsamına girenler gibi sigortalı olması öngörülmemiş olanlar ile
  657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 86’ ncı maddesi uyarınca açıktan vekil atananlar, sigortalı sayılırlar.” hükmü yer almaktadır.

  Anılan Kanunun 8’ inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin beşinci alt bendinde, “4’üncü maddenin birinci fıkrasının ( c) bendi kapsamında sigortalı sayılan kişileri çalıştıracak işverenler, çalıştırmaya başlattıkları kişileri, 7’ nci maddenin birinci fıkrasının
  ( c) bendinde belirtilen sigortalılık başlangıcından itibaren, onbeş gün içinde sigortalı işe giriş bildirgesi ile Kuruma bildirmekle yükümlüdürler.” hükmüne yer verilmiştir.

  Aynı Kanunun 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasında da, “İşveren örneği Kurumca hazırlanacak işyeri bildirgesini en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihte, Kuruma vermekle yükümlüdür. Şirket kuruluşu aşamasında, çalıştıracağı sigortalı sayısını ve bunların işe başlama tarihini, ticaret sicili memurluklarına bildiren işverenlerin, bu bildirimleri Kuruma yapılmış sayılır. Ticaret sicili memurlukları, kendilerine yapılan bu bildirimi en geç on gün içinde Kuruma bildirmek zorundadır.”, yedinci fıkrasında da “Bu maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında, 102’ nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca idari para cezası uygulanır

  İdari para cezası uygulaması, bu yükümlülüklerin yerine getirilmesine engel teşkil etmez.” hükümleri yer almaktadır.

  Kanunun 88’ inci maddesinin altıncı fıkrasında ise, “4’üncü maddenin birinci fıkrasının ( c) bendinde belirtilen sigortalıları çalıştıran işverenler, çalıştırdığı sigortalıların primlerine esas tutulacak kazançlar toplamı üzerinden bu Kanun gereğince hesaplanacak prim tutarlarını ücretlerinden keserek ve kendisine ait prim tutarlarını da bu tutara ekleyerek,
  en geç ödemenin yapıldığı tarihi takip eden 15 gün içinde Kuruma öderler” denilmektedir.

  Ayrıca, Kanunun uygulanmasına ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca 07/12/2006 tarihli ve 26369 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İdarelerinde Çalışanlar ile Bunlara Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişilerin Tesciline İlişkin 2 Seri Nolu Tebliğin üçüncü fıkrasının (3) üncü bendinde, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4’ üncü maddesinin birinci fıkrasının (c ) bendi kapsamındaki kişileri çalıştırmakta olan, aynı Kanunun 3’ üncü maddesinde tanımlanan kamu idarelerinin, daha sonra cezai yaptırımla karşılaşmamaları için en geç 22/12/2006 tarihine kadar Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilen SSK Sigorta İl Müdürlüklerine başvurarak yine aynı Kanun içeriğinde belirtilen “İşyeri Bildirgesi”ni vermek suretiyle işyeri tescillerini yaptırmaları ve
  “e-bildirge sözleşmesi”ni yapmaları, işyeri bildirgesi verildikten sonra alacakları kullanıcı adı ve şifre yardımıyla zorunlu sigortalılar ve sosyal güvenlik destek primine tabi sigortalılar için her ay “Aylık Prim ve Hizmet Belgesi”ni göndermeleri istenilmektedir.

  Buna göre, Başkanlığımız merkez ve merkez dışı birimlerine, 5510 Sayılı Kanuna göre Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilen SSK Sigorta İl Müdürlüklerinde işyeri tescillerinin yapılabilmesi için “İşyeri Bildirgesi” verilmesi, “e-bildirge sözleşmesi” yapılması ve sigorta il müdürlüklerinden alınacak kullanıcı adı ve şifre yardımıyla da zorunlu sigortalılar ve sosyal güvenlik destek primine tabi sigortalılar için her ay “Aylık Prim ve Hizmet Belgesi” nin gönderilmesi;

  1-Başkanlık merkez teşkilatında 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre tanımlanan her bir harcama birimi;(Başkanlığımız merkez teşkilatında işyeri tescil işlemi önce Başkanlık adı belirtilmek suretiyle harcama birimleri adına ayrı ayrı yaptırılacaktır. Örnek: İnsan Kaynakları Daire Başkanlığının tescil işlemi,
  Gelir İdaresi Başkanlığı-İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı, Gelirler Kontrolörleri Daire Başkanlığının tescil işlemi ise Gelir İdaresi Başkanlığı-Gelirler Kontrolörleri Daire Başkanlığı, gibi.)

  2-Vergi Dairesi Başkanlığı kurulan illerde, Vergi Dairesi Başkanı veya vekili;

  3-Vergi Dairesi Başkanlığı kurulmayan illerde, Defterdarlık bünyesinde bulunan müdürlükler ve vergi dairesi müdürlüklerinin her birinin müdürü veya vekili;

  4-İlçe malmüdürlüklerinde bulunan gelir servislerinin işyeri olarak malmüdürü veya vekili;

  Tarafından 22/12/2006 tarihine kadar Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilen SSK Sigorta İl Müdürlüklerine başvurularak işyeri bildirgesini vermek suretiyle işyeri tescilinin yaptırılması ve e-bildirge sözleşmesinin imzalanması gerekmekte olup, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatı birimlerince Başkanlığımızın merkez ve merkez dışı birimlerinden bilgi ve belge istenilmesi halinde her türlü yardım ve kolaylığın gösterilmesini rica ederim.
  Osman ARIOĞLU

  Gelir İdaresi Başkanı  ....../...../ 2006 MEMUR :S.ÖZKAN

  ...../...../ 2006 ŞEF :A.K.YASAN

  ...../...../ 2006 MÜDÜR :S.TÜRKERİ

  ...../...../ 2006 GRUP BŞK. :H.OYMAK  DAĞITIM

  Gereği

  Merkez Birimlerine

  52 İl Valiliğine

  29 Vergi Dairesi Başkanlığına


   
İşyeri Bildirgesi” ve “e-bildirge” Sözleşme konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. Sözleşme

  Sözleşme

  Karşılıklı dayanışma ve yardım olarak yorumlanır.
 2. Toplu iş sözleşmesinin tanımı ve muhtevası

  Toplu iş sözleşmesinin tanımı ve muhtevası

  Madde 2 - Toplu iş sözleşmesi, hizmet akdinin yapılması, muhtevası ve sona ermesi ile ilgili hususları düzenlemek üzere işçi sendikası ile işveren sendikası veya sendika üyesi olmayan işveren arasında yapılan sözleşmedir. Toplu iş sözleşmeleri, tarafların karşılıklı hak ve borçlarını, sözleşmenin uygulanmasını ve denetimini, uyuşmazlıkların çözümü için başvurulacak yolları düzenleyen...
 3. Toplu iş sözleşmelerinin süresi ve bitimi

  Toplu iş sözleşmelerinin süresi ve bitimi

  Madde 7 - Toplu iş sözleşmeleri, bir yıldan az ve üç yıldan uzun süreli olamaz. Toplu iş sözleşmesinin süresi, sözleşmenin imzalanmasından sonra taraflarca uzatılamaz, kısaltılamaz ve sözleşme süresinden önce sona erdirilemez. Faaliyetleri bir yıldan az süren işlerde uygulanmak üzere, toplu iş sözleşmelerinin süresi bir yıldan az olabilir. Şu kadar ki işin bitmemesi halinde bu sözleşmeler...
 4. Toplu iş sözleşmesinin imzalanması ve tevdi edilmesi

  Toplu iş sözleşmesinin imzalanması ve tevdi edilmesi

  Madde 20 - Toplu görüşmenin sonunda bir anlaşmaya varılırsa, beş nüsha olarak düzenlenecek olan toplu iş sözleşmesi taraf temsilcilerince imzalanır. Sözleşmenin birer nüshasını taraflar alırlar. Üç nüsha da, toplu görüşme için çağrıyı yapmış olan tarafça görevli makama imza gününden başlayarak altı iş günü içinde tevdi edilir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bölge müdürlükleri...
 5. Ssk işyeri bildirgesi formu

  Ssk işyeri bildirgesi formu

  işyeri bildirgesi formu ssk işyeri bildirgesi formu ssk 2011 sgk 2011 Merhaba melekler, ssk işyeri bildirgesini exel tablosu olarak indirebilir, üzerinde değişiklik yaparak döküm alabilirsiniz. Bu belgeliy indnirmek için TIKLAYINIZ

Sayfayı Paylaş