Iyi Analist(KISA BİR OLAY)

Iyi Analist(KISA BİR OLAY)
Amerikada ünlü bir avukatýn kaybettiði tek dava....
Ünlü bir futbolcu karýsýný öldürmekle suçlaniyordu. Futbolcu yakalanmýþtý. Ama karýsýnýn cesedi ortada yoktu.

Duruþma Amerikan filmlerindeki gibiydi. Futbolcu sanýk sandalyesinde oturuyordu.

Kucak dolusu parayla tuttuðu avukatý jüriyi ikna etmeye uðraþýyordu:

"Sayýn jüri üyeleri, müvekkilimin suçsuz olduðuna yürekten inaniyorum. Buna az sonra sizler de inanacaksiniz. Neden mi? Bakýn, þimdi 1' den 10' a kadar sayacaðým ve müvekkilimin öldürdüðü iddia edilen karisi bu kapidan içeri girecek...

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10..." Bütün jüri kapiya döndü. Kimse girmedi içeri. Avukat bir savunma dahisiydi, öldürücü hamlesini yaptý :

"Bakýn, siz de kadýnýn öldüðüne inanmýyorsunuz. Çünkü hepiniz içeri girecek diye kapýya baktýnýz. Ýþte kararý buna göre vermenizi talep ediyorum."
Ancak jüri ünlü futbolcuyu suçlu bulduðunu bildirdi ve dava bu sekilde sonuçlandi.

Mahkeme çýkýþýnda avukat, bayan jüri baþkanýna yaklaþtý :

" 10' a kadar saydýðýmda siz de diðer üyeler gibi kapýya bakmýþtýnýz. Neden böyle bir karara imza attýnýz?"

"Doðru" dedi jüri baþkaný;

"Ben de kapýya baktým, ama müvekkiliniz kapýya bakmýyordu!.."


NOT: En iyi analist herkes bir noktaya bakarken, o noktaya yönelen bakýþlarý izleyen kiþidir...
 
Üst