Karia suresi

*MeleK*

♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥
Yönetici
Karia suresi
karia duası elkariatü el karia duası el suresi seyyid ahmet hüsamettin hazretleri


Bismillahirrahmanirrahim

ELKARİATU * MELKARİA * VE MA EDRAKE MELKARİA * YEVME YEKUNUNNASU KELFERAŞİL’MEBSUSİ VE TEKUNUL’CİBALU KEL IHNİL’MENFUŞ * FEEMMA MEN SEKULET MEVAZİNUHU * FEHUVE Fİ IYŞETİN RADİYE * VE EMMA MEN HAFFET MEVAZİNUHU * FEUMMUHU HAVİYE * VE MA EDRAKE MAHİYEH * NARUN HAMİYE *Tercümesi

Gürültü koparacak olan kıyamet! Nedir o gürültü koparacak olan? O gürültü koparacak olanı ne olduğunu sen bilir misin? O gün insanlar, ateş etrafında çırpılıp dökülen pervaneye dönecekler. Dağlar, atılmış renkli yüne benzeyecekler. Ama tartıları ağır gelen kimse hoş bir hayat içinde olacaktır. Tartıları hafif gelenler ise, onun yeri bir çukurdur. O çukurun ne olduğunu sen bilir misin? O, kızgın bir ateştir.

Seyyid Ahmed Hüsameddin (1847-1925) Hazretlerinin Tevil 'i

Açıklaması

“ELKARİATU * MELKARİA * VE MA EDRAKE MELKARİA”

<Karia>; insanların, ilime dayanarak icat edip, meydana getirmeyi düşündükleri bir şeydir ki, bu tasavvur düşünceden çıkarak zuhur alanına girdiği takdirde halka korkunç sesler ve şiddetli ızdıraplar arasında bırakır.

Ey soran kimse! Karia’yı sormak ve ondan haber almak istersen, Karia’nın meydana gelmesinden evvel anlaşılması imkansızdır. Böyle olunca tamamıyla benzeri zuhur etmediyse de bugün gördüğümüz toplar ve bombalar Karia’dan bir kısımdır.“ YEVME YEKUNUNNASU KELFERAŞİL’MEBSUSİ”

Karia’nın meydana çıkma zamanı günümüzdür. Karia’nın kullanıldığı günde insanın aklının almayacağı, fakat gelmesi imkan dahilinde olan hali, <Feraşi mebsus>’a benzer, yani kendisini ateşe çarpıp helak olan kelebekler gibi insan yığınları teşkil eder.“VE TEKUNUL’CİBALU KEL IHNİL’MENFUŞ”

Biz bugün <Karia> nın icadının alametlerine eriştik ve onu görüyoruz. Bunlar, harp silahlarından büyük mermiler atan toplardır ki, şiddetli tesirleri ile yerin muhtelif tabakalarına kadar nüfuz ederek renkli toprakları etrafa saçar ve dağların halini boyanmış yünler gibi renk renk gösterir. Dağlar, insanların sığınacağı yerlerdir. Bunlardan başka, insanlar tarafından tahkimat ve sığınaklar ve çeşitli etkileri görülen büyük harp gemileri de bu kabildendir.“ FEEMMA MEN SEKULET MEVAZİNUHU * FEHUVE Fİ IYŞETİN RADİYE”

Bir millet; savunma işlerinde gayet dengeli bulunursa yani askerlik san’atının gereklerine uyarak kara, deniz ve hava kuvvetlerinin bütün silah, araç ve gereçlerini temin ve tamamlama ağırlığına göğüs gererse, o millet, kendi isteğine uygun bir geçinme tarzına kavuşur. Yani, askeri harekatı gereği şekilde bilerek ve harp malzemesinin tamamına sahip olarak, bu sayede bolluk ve mutluluğa erişir.

“VE EMMA MEN HAFFET MEVAZİNUHU * FEUMMUHU HAVİYE * VE MA EDRAKE MAHİYEH * NARUN HAMİYE ”

Bir millet kendi güçsüzlüğüne bakmayıp harp etmeye kalkarsa düşünce veya dengesi hafif olan kısımdandır. Hafiflik iki kısımdır. Bir milletin ya mali kuvvetinde, veyahut da cesaretinde hafiflik olur. Eğer bir millette bu kuvvetler hafif olursa, onun dayanağı daima <Haviye>dir.

<Haviye> iki anlama gelir: Birincisi, lügat manası olan cehennemin yedinci katı, en şiddetlisi demektir. Diğeri, hakikatinin manasıdır ki; meydana gelmeden evvel tesirine akıl erdirmek imkansız olan, icat gibidir.

Bilgisizlik ve zaruretlerle yurdun korunma ve savunması hazırlıklarını tamamlamamak, korkunç ve dehşetli düşmanın saldırı ve işgaline karşı dikkatsiz ve aciz kalacak bir haldir. Bunların bulundukları ve yaşadıkları mahaller tahrip edici çeşitli silahların tesirine hedef olan yerlerdir. Bu hal, başına gelenler tarafından anlaşılacağından düşmanın tecavüzüne uğramış olanlarca bilinmektedir.
 
Üst