1. İzmirella

  İzmirella Yeni Üye Üye

  Kayıt:
  24 Mart 2008
  Mesajlar:
  1.370
  Beğenilen Mesajlar:
  10
  Ödül Puanları:
  0

  Kıyı Kanunu nedir ?

  Konu, 'Mevzuat' kısmında İzmirella tarafından paylaşıldı.

  kıyı kanunu nedir rekreaktif nedir kanu kıyı kanunu 2010 Kanun Numarası : 3621
  Kabul Tarihi : 4.4.1990
  Yayımlandığı R. Gazete Tarih : 17.4.1990 Sayı: 20495
  Yayımlandığı Düstur Tertip : 5 Cilt : 29 Sayfa: 76

  Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız
  "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı" Cilt : 2, Sayfa : 1339
  BİRİNCİ BÖLÜM

  Genel Hükümler
  Amaç
  Madde 1 - Bu Kanun, deniz, tabii ve suni göl ve akarsu kıyıları ile bu yerlerin etkisinde olan ve devamı niteliğinde bulunan sahil şeritlerinin doğal ve
  kültürel özelliklerini gözeterek koruma ve toplum yararlanmasına açık, kamu yararına kullanma esaslarını tespit etmek amacıyla düzenlenmiştir.

  Kapsam
  Madde 2 - Bu Kanun, deniz, tabii ve suni göller ve akarsu kıyıları ile deniz
  ve göllerin kıyılarını çevreleyen sahil şeritlerine ait düzenlemeleri ve bu yerlerden kamu yararına yararlanma imkan ve şartlarına ait esasları kapsar.

  İstisnalar
  Madde 3 - Askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgelerinde veya ülke güvenliği
  ile doğrudan ilgili, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait harekat ve savunma amaçlı
  yerlerde (konut ve sosyal tesisler hariç) özel kanun hükümlerine, diğer özel kanunlar uyarınca belirlenmiş veya belirlenecek yerlerde ise özel kanunların bu
  Kanuna aykırı olmayan hükümlerine uyulur.

  Tanımlar
  Madde 4 - Bu Kanunda geçen deyimlerden;
  Kıyı çizgisi : Deniz, tabii ve suni göl ve akarsularda, taşkın durumları dışında, suyun karaya değdiği noktaların birleşmesinden oluşan çizgiyi,

  Kıyı Kenar çizgisi : Deniz, tabii ve suni göl ve akarsularda, kıyı çizgisinden sonraki kara yönünde su hareketlerinin oluşturulduğu kumluk, çakıllık, kayalık, taşlık, sazlık, bataklık ve benzeri alanların doğal sınırını,

  Kıyı : Kıyı çizgisi ile kıyı kenar çizgisi arasındaki alanı,
  Sahil şeridi: Kıyı kenar çizgisinden itibaren kara yönünde yatay olarak en
  az 100 metre genişliğindeki alanı,(1)

  Dar Kıyı : Kıyı kenar çizgisinin, kıyı çizgisi ile çakışmasını,
  Toplumun yararlanmasına açık yapı: Mevzuata göre tespit ya da tasdik edilmiş
  kural ve ücret tarifelerine uygun biçimde, getirdiği kullanımdan belirli kişi ya
  da topluluklara ayrıcalıklı kullanım hakkı tanımaksızın yararlanmak isteyen herkese eşit ve serbest olarak açık bulundurulan ve konut dokunulmazlığı olmayan
  yapıları,

  İfade eder.
  --------------------------------
  (1) Bu tanım 1/7/1992 tarih ve 3830 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile değişti-
  rilmiş olup, metne işlenmiştir.

  KANUNLAR, AĞUSTOS 1992 (Ek - 13)

  (Son fıkra iptal: Ana. Mah.'nin 18/9/1991 tarih ve E.: 1990/23, K.: 1991/29
  sayılı kararı ile)

  Genel Esaslar
  Madde 5 - Kıyılar ile ilgili genel esaslar aşağıda belirtilmiştir:
  Kıyılar, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Kıyılar, herkesin eşit ve
  serbest olarak yararlanmasına açıktır,
  Kıyı ve sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir.
  Kıyıda ve sahil şeridinde planlama ve uygulama yapılabilmesi için kıyı kenar
  çizgisinin tespiti zorunludur.
  Kıyı kenar çizgisinin tespit edilmediği bölgelerde talep vukuunda, talep tarihini takip eden üç ay içinde kıyı kenar çizgisinin tespiti zorunludur.
  Ek: (1/7/1992 - 3830/2 md.) Sahil şeritlerinde yapılacak yapılar kıyı kenar
  çizgisine en fazla 50 metre yaklaşabilir.
  Ek: (1/7/1992 - 3830/2 md.) Yaklaşma mesafesi ve kıyı kenar çizgisi arasında
  kalan alanlar, ancak yaya yolu, gezinti, dinlenme, seyir ve rekreaktif amaçla
  kullanılmak üzere düzenlenebilir.
  Ek: (1/7/1992 - 3830/2 md.) Sahil şeritlerinin derinliği, 4 üncü maddede belirtilen
  mesafeden az olmamak üzere, sahil şeridindeki ve sahil şeridi gerisindeki
  kullanımlar ve doğal eşikler de dikkate alınarak belirlenir.
  Ek: (1/7/1992 - 3830/2 md.) Taşıt yolları, sahil şeridinin kara yönünde
  yapıyaklaşma sınırı gerisinde kalan alanda düzenlenebilir.
  Ek1/7/1992 - 3830/2 md.) Sahil şeridinde yapılacak yapıların kullanım
  amacına bağlı olarak yapım koşulları yönetmelikte belirlenir.


  İKİNCİ BÖLÜM


  Kıyı, Kıyı Kenar Çizgisi, Sahil Şeridi, Planlama ve Yapılanma
  Kıyının Korunması, Yapı Yasağı ve Kıyıda Yapılacak Yapılar

  Madde 6 - Kıyı, herkesin eşitlik ve serbestlikle yararlanmasına açık olup,
  buralarda hiçbir yapı yapılamaz; duvar, çit, parmaklık, telörgü, hendek, kazık
  ve benzeri engeller oluşturulamaz.
  Kıyılarda, kıyıyı değiştirecek boyutta kazı yapılamaz; kum, çakıl vesaire
  alınamaz veya çekilemez.
  Kıyılara moloz, toprak, cüruf, çöp gibi kirletici etkisi olan atık ve artıklar dökülemez.
  Kıyıda, uygulama imar planı kararı ile;

  a) İskele, liman, barınak, yanaşma yeri, rıhtım, dalgakıran, köprü, menfez,
  istinat duvarı, fener, çekek yeri, kayıkhane, tuzla, dalyan, tasfiye ve pompaj
  istasyonları gibi, kıyının kamu yararına kullanımı ve kıyıyı korumak amacına yönelik alt yapı ve tesisler,

  b) Faaliyetlerinin özellikleri gereği kıyıdan başka yerde yapılmaları mümkün olmayan tersane, gemi söküm yeri ve su ürünlerini üretim ve yetiştirme tesisleri gibi, özelliği olan yapı ve tesisler,
  Yapılabilir.
  Bu yapı ve tesisler yapım amaçları dışında kullanılamazlar.

  Doldurma ve Kurutma Yoluyla Arazi Kazanma ve Bu Araziler Üzerinde Yapılabilecek Yapılar
  Madde 7 - Kamu yararının gerektirdiği hallerde, uygulama imar planı kararı
  ile deniz, göl ve akarsularda ekolojik özellikler dikkate alınarak doldurma ve
  kurutma suretiyle arazi elde edilebilir.

  Bu gibi yerlerde doldurma veya kurutmayı yapacak ilgili idarenin valiliğe
  iletilen teklifi, valilik görüşü ile birlikte Bayındırlık ve İskan Bakanlığına
  gönderilir. Bakanlık, konusuna göre ilgili kuruluşların görüşünü de almak suretiyle teklifi inceler. Uygun bulunması halinde ilgili idare tarafından uygulama imar planı hazırlanır. Bu yerler için yapılacak planlar hakkında İmar Kanunu hükümleri uygulanır. Ancak, bu planlar Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında kalan alanlardaki planlar ise, anılan Kanunun 7 nci maddesine göre tasdik edilir. Doldurma ve kurutma işlemleri yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre yapılır. Bu araziler Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır, özel mülkiyet konusu olamaz.
  Bu alanlar üzerinde 6 ncı maddede belirtilen yapılar ile yol, açık otopark, park, yeşil alan ve çocuk bahçeleri gibi teknik ve sosyal altyapı alanları düzenlenebilir.

  Sahil Şeridinde Yapılabilecek Yapılar
  Madde 8 - Uygulama imar planı bulunmayan alanlardaki sahil şeritlerinde, 4 üncü maddede belirtilen mesafeler içinde hiç bir yapı ve tesis yapılamaz.
  Uygulama imar planı bulunan yerlerde duvar, çit, parmaklık, telörgü, hendek,
  kazık ve benzeri engeller oluşturulamaz. Moloz, toprak, curuf, çöp gibi kirletici ve çevreyi bozucu etkisi olan atık ve artıklar dökülemez, kazı yapılamaz.
  Ancak bu alanlarda; uygulama imar planı kararıyla altı ve yedinci maddede belirtilen yapı ve tesislerle birlikte toplum yararına açık olmak şartıyla konaklama hariç günü birlik turizm yapı ve tesisleri yapılabilir.

  Kıyı Kenar Çizgisinin Tespiti
  Madde 9 - Kıyı kenar çizgisi, valiliklerce, kamu görevlilerinden oluşturulacak en az 5 kişilik bir komisyonca tespit edilir.
  Bu komisyon; jeoloji mühendisi, jeolog veya jeomorfolog, harita ve kadastro mühendisi, ziraat mühendisi, mimar ve şehir plancısı, inşaat mühendisinden oluşur.
  Komisyonca tespit edilip valiliğin uygun görüşü ile birlikte gönderilen kıyı kenar çizgisi, Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.
  Komisyonun çalışma usul ve esasları Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca hazırlanan yönetmelik ile belirlenir.

  Kıyı ve Sahil Şeridinde Planlar
  Madde 10 - Kıyıda ve sahil şeridindeki planlar bu Kanunun ve buna dayanılarak çıkarılacak yönetmeliğin hükümlerine aykırı olamaz. Bu yerlerde düzenlenen planlardan, imar mevzuatı veya yerin özelliği dolayısıyla 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamına girenler, anılan Kanunun 7 nci maddesine göre onaylanarak kesinleşir.

  Kıyıda ve Doldurma ve Kurutma Yoluyla Kazanılan Araziler Üzerinde Yapılanmalara İzin Verilmesi
  Madde 11 - Bu Kanun hükümlerine göre, kıyıda ve doldurma ve kurutma yoluyla
  kazanılan araziler üzerinde yapılması mümkün olan yapı ve tesislerin yapılabilmesi için, Maliye ve Gümrük Bakanlığından gerekli iznin alınması zorunludur.
  Yapı ruhsatı verilmesinde bu izin belgesi yeterlidir.
  İznin verilme şekil ve şartları Bayındırlık ve İskan ve Maliye ve Gümrük bakanlıklarınca birlikte tespit edilerek çıkarılacak uygulama yönetmeliğinde belirtilir.

  Tapuya Şerh Verilmesi
  Madde 12 - Sahil şeridinde, bu Kanunun 8 inci maddesinde belirtilen hükümlere uygun olarak yapılan yapıların bu niteliklerinin, tapu kütüğünün beyanlar hanesine işlenmesi zorunludur.

  KANUNLAR, ŞUBAT 1992 (Ek - 11)
  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  Kontrol, İmar Mevzuatına Aykırı Yapı ve Ceza Hükümleri


  Kontrol
  Madde 13 - Bu Kanun kapsamında kalan alanlardaki uygulamaların kontrolu; belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediye, dışında ise valilikçe yürütülür. İlgili bakanlıkların teftiş ve kontrol yetkileri saklıdır.

  İmar Mevzuatına Aykırı Yapı
  Madde 14 - Bu Kanun kapsamında kalan alanlarda ruhsatsız yapılar ile ruhsat ve eklerine aykırı yapılar hakkında 3l94 sayılı İmar Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

  Ceza Hükümleri
  Madde 15 -

  a) Kıyıda ve uygulama imar planı bulunan sahil şeritlerinde;

  1. Duvar, çit, parmaklık, telörgü, hendek, kazık ve benzeri engelleri oluşturanlara kum, çakıl alan veya çekenlere 5 milyon lira,
  2. Moloz, toprak, cüruf, çöp gibi kirletici ve çevreyi bozucu etkisi olan
  atık ve artıkları dökenlere 10 milyon lira,
  3. Kıyıyı değiştirecek boyutta kazı yapan, kum, çakıl alan veya çekenlere50 milyon lira, Para cezası verilir.


  b) Bu Kanun kapsamında kalan alanlarda, Kanun hükümlerine uyulmadan ruhsatsız, ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılan yapıların sahiplerine ve müteahhidine, 3l94 sayılı İmar Kanununda öngörülen para cezalarının iki misli para cezası verilir.
  Ancak, ruhsata bağlanması mümkün olmaması nedeniyle 3194 sayılı İmar Kanununun öngördüğü süre içerisinde yapısını yıkandan tahakkuk ettirilen para cezası alınmaz.
  Para cezası, ilgisine göre doğrudan doğruya Vali veya Belediye Başkanı tarafından verilir.
  Cezalara karşı, cezanın tebliğ tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz, idarece verilen cezanın uygulanmasını durdurmaz.
  Bu Kanunda öngörülen iş ve işlemleri süresinde yapmayan veya geciktirenlere veya Kanunu yanlış uygulayan mahalli yönetici ve diğer kamu görevlileri hakkında ayrıca kanuni takibat yapılır.
  Para cezalarının ödenmemesi halinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil
  Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

  Yönetmelik
  Madde 16 - Bu Kanunun uygulanması ile ilgili yönetmelik, Kanunun yayımından
  itibaren 3 ay içinde Maliye ve Gümrük, Turizm Bakanlıklarının yazılı görüşü alınarak Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca hazırlanır.

  Geçici Madde - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce mevzuat hükümlerine uygun olarak onanmış ve kısmen veya tamamen yapılaşmış 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının sahil şeritleri ile ilgili hükümleri geçerlidir. Ancak, 8 inci maddenin ikinci fıkra hükümleri saklıdır.

  Yürürlük
  Madde 17 - Bu Kanunun (...) (1) hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme
  Madde 18 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
  ----------------------------
  (1) Bu maddede yer alan "4 üncü maddesinin son fıkrası hükmü 1/3/1995 tarihinde,
  diğer..." ibaresi, Anayasa Mahkemesinin 18/9/1991 tarih ve E.: 1990/23,K.:
  1991/29 sayılı Kararıyla iptal edilmiş olup, metinden çıkarılmıştır.
  (Bkz. R.G.: 23/1/1992 - 21120)

  7124-1 4/4/1990 TARİHLİ VE 3621 SAYILI
  ANA KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER

  1) 1/7/1992 tarihli ve 3830 sayılı Kanunun geçici maddesi:
  Geçici Madde. - Kısmen veya tamamen yapılaşmamış alanlarla ilgili imar planı
  revizyonları bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içinde tamamlanır.

  KANUNLAR, AĞUSTOS 1992 (Ek - 13)

  7124-2 3621 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE


  Kanun Yürürlüğe
  No. Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler giriş tarihi
  -------- --------------------------------------- ------------
  3830 - 11/7/1992

  RESMİ GAZETE : 30.04.2004 SAYI : 25418

  BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞINDAN:

  KIYI KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

  MADDE 1— 3/8/1990 tarihli ve 20594 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesindeki "Liman" tanımından sonra gelmek üzere, aşağıdaki "Kruvaziyer Liman" tanımı eklenmiş ve aynı maddedeki "Teknik ve Sosyal Altyapı" tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  "Kruvaziyer Liman: Organize turlar ile seyahat eden kişilerin taşındığı yolcu gemilerinin (kruvaziyer gemilerin) bağlandığı, günün teknolojisine uygun yolcu gemisine hizmet vermek amacıyla liman hizmetlerinin (elektrik, jeneratör, su, telefon, internet ve benzeri teknik bağlantı noktaları ve hatlarının) sağlandığı, yolcularla ilgili gümrüklü alan hizmetlerinin görüldüğü, ülke tanıtımı ve imajını üst seviyeye çıkaracak turizm amaçlı (yeme-içme tesisleri, alışveriş merkezleri, haberleşme ve ulaştırmaya yönelik üniteler, danışma, enformasyon ve banka hizmetleri, konaklama üniteleri, ofis binalar) fonksiyonlara sahip olup, kruvaziyer gemilerin yanaşmasına ve yolcuları indirmeye müsait deniz yapıları ve yan tesislerinin yer aldığı limandır."

  "Sosyal ve Teknik Altyapı Tesisleri: Kıyıda yapılması zorunlu olan yapı ve tesislere hizmet veren ve kıyının kamu yararına kullanılmasını sağlayan, dalgakıran, kontrol kulesi, trafo, su deposu, çekek rampası, biyolojik ve kimyevî arıtma sistemi, pis su ve sintine boşaltma istasyonu, elektrik, su, sağlık ünitesi, PTT, Fax, TV teçhizatı, yağ ve çöp toplama konteynerleri, yangın şebekesi veya itfaiye tesisi, lift sistemi, saniter üniteleri, otopark, yaya yolları, meydan, yeşil alan, çocuk bahçesi ve parktır."

  MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki beşinci fıkra eklenmiştir.

  "b) Faaliyetlerinin özelliği gereği kıyıdan başka yerde yapılmaları mümkün olmayan yapı ve tesisler: Tersane, gemi söküm yeri, su ürünlerini üretim ve yetiştirme tesisleri, yat limanı, kruvaziyer liman, balıkçı barınağı ve yat çekek yeri."

  "Kıyıda kalıp 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca tescil edilen yapılar korunur; bu yapıların kullanım kararları ve yapılaşma şartları, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından belirlenir ve uygulama imar plânları hazırlanırken bu kararlar esas alınır."

  MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin dokuzuncu fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar ilâve edilmiştir.

  "Özelleştirme kapsamına ve programına alınan ve 16 ncı maddenin (a) ve (b) bentlerine göre sahil şeridi belirlenen veya belirlenecek olan alanlar ile kıyı ve dolgu alanlarında yapılacak yat ve kruvaziyer limanlarının ihtiyacı olan yönetim birimleri, destek birimleri, bakım ve onarım birimleri teknik ve sosyal altyapı ve konaklama birimleri ile ilgili kullanım kararları ve yapılanma şartları imar plânı ile belirlenir.

  Özelleştirme kapsamı ve programı içinde olsun veya olmasın, sahil şeridinde kalan resmî kurum ve kuruluşlara ait alanlar, kısmî yapılaşma tanımı içinde değerlendirilmez. Bu alanlarda, ilgili kurum ve kuruluşların olumlu görüşleri alınmak suretiyle Kanunda öngörülen kullanımlar ile birlikte toplumun faydalanması amacıyla turizm yapıları ve tesisleri yapılabilir. Bu alanlara ilişkin imar plânları, 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca Bakanlıkça, Valilikçe ve Belediyesince onaylanarak yürürlüğe konulur."

  Yürürlük
  MADDE 4 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme
  MADDE 5 — Bu Yönetmelik hükümlerini Bayındırlık ve İskân Bakanı yürütür

  __________________


   
 2. SadmiN

  SadmiN ♥ Evli Mutlu Çocuklu ♥ Yetkili Kişi

  Kayıt:
  29 Mayıs 2007
  Mesajlar:
  15.232
  Beğenilen Mesajlar:
  1.173
  Ödül Puanları:
  113
  Cevap: Kıyı Kanunu
  teşekkürler
  güzel konu
   
 3. Misafir Melek

  Misafir Melek Forum Okuru

  Kıyı kanunu

  Bize bu bilgiyi sunduğunuz için teşekkürler.....
   
Kıyı Kanunu nedir ? konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. Kıyı Kanunu

  Kıyı Kanunu

  Kanun Numarası : 3621 Kabul Tarihi : 4.4.1990 Yayımlandığı R. Gazete Tarih : 17.4.1990 Sayı: 20495 Yayımlandığı Düstur Tertip : 5 Cilt : 29 Sayfa: 76 Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı" Cilt : 2, Sayfa : 1339 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Kanun, deniz, tabii ve suni göl ve akarsu...
 2. Yarasalar Neden Kan Emer?

  Yarasalar Neden Kan Emer?

  yarasa çeşitleri yarasa Yarasalar Neden Kan Emer? Çoğumuz belki hayatımızda hiç yarasa görmemişizdir. Çünkü yarasalar insanlardan uzaklarda, genellikle mağara kovuklarında yaşar ve geceleri zifiri karanlıkta ortaya çıkarlar. Yarasalar tabiatın harikulade yaratıklarından biridir. İnanılmaz özelliklere ve örnek bir toplumsal dayanışmaya sahiptirler. Dünyada dokuz yüz değişik yarasa çeşidi...
 3. Kan basıncı nedir?

  Kan basıncı nedir?

  kan basinci doktorlar düsük kan hastalik kalp hakkindaki bilgiler icin meleklermekani.com selam kizlar! doktorlar bize kan basinci dediklerinde, kalbimizin vücudumuzu dolaşacak olan kanı pompaladığında büyük kan damarlarında oluşan basıncı anlatmak istediklerini biliyormuydunuz? Genel olarak, kan basıncımız ne kadar düşükse (aşırı düşük kan basıncının bir hastalığın parçası olduğu çok...
 4. Hamilelikte Kan Pıhtılaşması Nedir?

  Hamilelikte Kan Pıhtılaşması Nedir?

  gebelikte kan sorunları,gebelikte kanda pıhtılaşma,hamilelikte pıhtılaşma neden olur,gebelikte kan pıhtılaşmasının tedavisi,gebelikte kan pıhtılaşması hakkında bilgiler Kanın, kan damarlarında pıhtılaşması olan tromboz, hamilelikte ciddi ama az rastlanan bir sorundur. Tromboz meydana geldiğinde, hamileliğin tüm kalan kısmı ve doğum sonrası birkaç haftada tedavi gerektirir. Ağrılı bir doğum...

Sayfayı Paylaş