1. Bilge Gökçen

  Bilge Gökçen Yeni Üye Üye

  Kayıt:
  27 Ağustos 2007
  Mesajlar:
  11.882
  Beğenilen Mesajlar:
  120
  Ödül Puanları:
  0

  KPSS Hukuk 2002

  Konu, 'KPSS Genel' kısmında Bilge Gökçen tarafından paylaşıldı.

  KPSS 2002 HUKUK
  1. Cumhurbaşkanımızın, TBMM’ye bir yasayı bir kez daha görüşülmek üzere geri göndermesinden sonra söz konusu yasanın TBMM tarafından aynen kabul edilmesi durumunda, Cumhurbaşkanının ne yapması gerekir?
  A. Yasayı yayımlaması gerekir.
  B. Yasayı yayımlamadan önce Anayasa Mahkemesine götürmesi gerekir.
  C. Yasanın uygun bulmadığı maddelerini yeniden TBMM’ye geri göndermesi, uygun bulduğu maddelerini yayımlaması gerekir.
  D. Yasanın uygun bulmadığı maddelerini yeniden TBMM’ye geri göndermesi, uygun bulduğu maddeleri meclis söz konusu maddeleri görüşüp bir karara varıncaya kadar elinde tutması gerekir.
  E. Yasayı halkoyuna sunması gerekir.
  Cevap: A

  2. Yasaların anayasaya uygunluğunun itiraz yoluyla denetiminde, aşağıdakilerden hangisi varlığı gerekli olan bir unsurdur?
  A. İtirazın Cumhurbaşkanı veya 1/5 oranında milletvekili tarafından yapılması
  B. İtirazın yasa yayımlandıktan sonra 60 gün içinde yapılması
  C. İtirazın görülmekte olan bir davaya ilişkin olarak bir mahkemeye yapılmış olması
  D. Hakkında anayasaya aykırılık itirazında bulunulan yasaya ilişkin olarak geriye doğru 20 yıl içinde Anayasa Mahkemesine karar vermemiş olması
  E. İtirazın bir kamu kurumu tarafından yapılmış olması
  Cevap: C

  3. 2001 yılı değişikliği göz önüne alındığında, 1982 anayasasında yer alan temel hak ve özgürlüklere ilişkin “genel sınırlama” sebepleriyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
  A. Genel sınırlama sebepleri tüm temel hak ve özgürlükleri için geçerlidir
  B. Genel sınırlama sebepleri sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler dışındaki temel hak ve özgürlükler için geçerlidir.
  C. Genel sınırlama sebepleri sadece olağanüstü hallerde uygulanır.
  D. Bir temel hak ve özgürlüğe ilişkin özel sınırlama sebebi varsa genel sınırlama sebebi uygulanmaz.
  E. 1982 anayasasında genel sınırlama sebepleri kaldırılmıştır.
  Cevap: E

  4. 1982 Anayasasına göre, milletvekili dokunulmazlığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
  A. Milletvekilinin meclis çalışmalarında sarf ettiği bir sözden ötürü yargılanabilmesi için önce dokunulmazlığının kaldırılması gerekir.
  B. Milletvekilinin dokunulmazlığı, ancak üye tamsayısının salt çoğunluğu ile kaldırılabilir.
  C. Milletvekilinin görevi ile ilgili bir suçtan ötürü dokunulmazlığı, hakkında açılan meclis soruşturmasından sonra kaldırılabilir.
  D. Milletvekilinin ağır cezayı gerektiren suçüstü halinde, dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek olmadan yargılanması mümkündür.
  E. Milletvekiline karşı açılacak ceza davalarında da, hukuk davalarında da önce dokunulmazlığının kaldırılması gerekir.
  Cevap: D

  5. Aşağıdakilerden hangisi kamulaştırma bedelinin taksitli ödenmesinde geçerli olan kurallarından biri değildir?
  A. Taksitlendirme süresinin 5 yılı geçememesi
  B. Taksitlerin eşit olması
  C. İdarenin, kamulaştırma bedelini taksitle ödemeye genel yetkisinin olması
  D. Peşin ödenmeyen kamulaştırma bedeli için devlet borçlarına uygulanan en yüksek faiz haddinin uygulanması
  E. Turizm amacıyla yapılacak kamulaştırmalarda kamulaştırma bedelinin taksitle ödenmesinin kanunla öngörülebilmesi
  Cevap: C

  6. Aşağıdakilerden hangisi Mili Güvenlik Kurulunun üyesi değildir?
  A. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri
  B. Adalet Bakanı
  C. Dışişleri Bakanı
  D. Başbakan Yardımcısı
  E. Cumhurbaşkanı
  Cevap: A

  7. Aşağıdakilerden hangisi idari vesayet yetkisinin özelliklerinden biri değildir?
  A. Uygulanması için kanunla önceden düzenlenmiş olması
  B. Anayasada açıkça belirtilmiş olması
  C. Vesayet ilişkisinde iki ayrı kamu tüzel kişiliğinin sözkonusu olması
  D. Üzerinde vesayet yetkisi uygulanan kurumun işleminin yerindelik açısından da denetlenmesi
  E. Hem organlar hem işlemler üzerinde uygulanabilmesi
  Cevap: D

  8. İdare içindeki kurulların aldığı kararlar ne tür idari işlemdir?
  A. Karma işlem
  B. Düzenleyici işlem
  C. Zincir işlem
  D. Kollektif işlem
  E. Çok yanlı işlem
  Cevap: D

  9. Aşağıdaki davalardan hangisi, ilk derece mahkemesi olarak danıştayın görev alanı içinde değildir?
  A. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca çıkarılan ve ülke çapında uygulanacak olan düzenleyici işlemlere karşı açılacak davalar
  B. Maliye bakanlığı tebliğinin iptali istemiyle açılacak davalar
  C. Danıştay idari dairelerince verilen kararlar üzerine uygulanan işlemlere karşı açılacak davalar
  D. Birden çok idare mahkemesinin yetki alanına giren işlemlere karşı açılacak davalar
  E. Belde imar planlarının iptali istemiyle açılacak davalar
  Cevap: E

  10. Aşağıdakilerden hangisi tam yargı davasının özelliklerinden biridir?
  A. Açılabilmesi için menfaat ihlalinin yeterli olması
  B. Kişisel bir hakkın ihlal edilip edilmediğinin araştırılması
  C. Konusunu sadece idari işlemlerin oluşturması
  D. Bir idari işlemin hukuka uygunluğunun denetlenmesi
  E. Amacının, bir idari işlemin iptalini sağlamak olması
  Cevap: A

  11. Türkiye’de suç işleyen bir yabancının Türkiye’de cezalandırılmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
  A. Türk kanunlarına göre cezalandırılır.
  B. Vatandaşı olduğu ülkenin kanunlarına göre cezalandırılır.
  C. Vatandaşı olduğu ülke ya da Türk kanunlarından sanığın lehine olan kanuna göre cezalandırılır.
  D. Vatandaşı olduğu ülke ile Türkiye arasında bu konuda bir antlaşma olması şartıyla Türk kanunlarına göre cezalandırılır.
  E. Hiçbir şekilde Türkiye’de cezalandırılamaz.
  Cevap: A

  12. Suça iştirakle ilgili ifadelerden hangisi doğrudur?
  A. İştirak, cezai sorumluluğu genişleten bir müessesedir.
  B. İştirakten söz edilebilmesi için suçun işlenmesine katkıda bulunmak şart değildir.
  C. İştirakte her ortak için öngörülen ceza aynıdır.
  D. Çok failli suçlara iştirak mümkün değildir.
  E. Mahsus suçlara iştirak mümkün değildir.
  Cevap: A

  13. Bir ceza davasında en geç ne zamana kadar delil ibraz edilebilir?

  A. Hüküm verilinceye kadar B. Hüküm kesinleşinceye kadar
  C. Hazırlık soruşturmasının sonuna kadar
  D. Duruşma başlayıncaya kadar
  E. Duruşma sona erinceye kadar
  Cevap: B

  14. Açık denizde Türk bayrağını taşıyan bir gemide işlenen suçlarda, yer yönünden yetkili mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?
  A. Sanığın Türkiye’de yakalandığı yer mahkemesi
  B. Sanığın Türkiye’deki ikametgahı mahkemesi
  C. Geminin Türkiye’de ilk uğradığı yerin veya bağlama limanının mahkemesi
  D. Yargıtayın belirlediği mahkeme
  E. İlk usul işleminin yapıldığı yer mahkemesi
  Cevap: C

  15. Aşağıdaki suçlardan hangisi, Türk Ceza Kanununda adliyeye karşı suçlar arasında düzenlenmiştir?
  A. Suç işlemeye tahrik
  B. Cürüm övmek
  C. Şantaj
  D. Cürüm eşyasını saklamak
  E. Suç tasnii
  Cevap: E

  16. Uyguladığı yanlış tedaviyle hastanın sağlığının daha çok bozulmasına neden olan hekim, aşağıdakilerden hangisinden sorumludur?
  A. Adam öldürmeye eksik teşebbüsten
  B. Adam öldürmeye tam teşebbüsten
  C. Müessir fiile tam teşebbüsten
  D. Taksirli müessir fiilden
  E. Müessir fiile eksik teşebbüsten
  Cevap: D

  17. Aşağıdakilerden hangisi, taşınmazların fevkalade zamanaşımıyla iktisabı için aranılan şartlardan biri değildir?
  A. Mülkiyeti kazanılacak taşınmazın tapulu veya tapusuz olabilmesi
  B. Taşınmaz üzerindeki zilyetliğin malik sıfatıyla olması
  C. Taşınmaz üzerindeki zilyetliğin iyi niyetle sürdürülmesi
  D. Taşınmaz üzerindeki zilyetliğin davasız ve aralıksız olması
  E. Taşınmaz üzerindeki zilyetliğin en az 20 yıl sürmesi
  Cevap: A

  18. İpotekle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A. Şarta bağlı bir alacak ipotek ile temin edilebilir.
  B. Miktarı belli olmayan bir alacak ipotekle temin edilebilir.
  C. İpoteğe ilişkin tescil, alacağın varlığına karine teşkil etmez.
  D. İpotekle temin edilen alacak sona erse dahi, ipoteğe ilişkin tescil rehinli alacaklının muvafakati ile terkin edilebilir.
  E. İpoteğin kurulmasıyla borçlunun kişisel sorumluluğu sona erer.
  Cevap: E

  19. A’nın taşınmazını S sahte bir vekaletname ile iyi niyetli B’ye satmış ve taşınmazın mülkiyetinin B adına tescilini sağlamıştır. Bir süre sonra iflas eden B, bu taşınmazı C’ye satıp temlik etmiştir.
  Bu olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
  A. İyiniyetli B, taşınmazın mülkiyetini kazanır.
  B. A, B’den sadece B’nin taşınmazdan elde ettiği kira gelirlerini isteyebilir.
  C. İflas, tapu kütüğüne şerh verilmedikçe iyi niyetli C, taşınmazın mülkiyetini adına yapılan tescille kazanmış olur.
  D. A ancak tapu sicilinin yolsuz tutulmasından dolayı devletten tazminat edebilir.
  E. Taşınmazın gerçek maliki hala A’dır.
  Cevap: D

  20. H. M’den çaldığı saati arkadaşı K’ye ödünç vermiş, K de bunu pazarda Ü’ye satmış ve teslim etmiştir.
  Bu olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
  A. K, emin sıfatıyla zilyet olduğundan Ü iyiniyetli ise saatin mülkiyetini kazanır.
  B. K, emin sıfatıyla zilyet olduğundan Ü iyiniyetli de olsa saatin mülkiyetini kazanır.
  C. Ü, kötüniyetli de olsa, pazardan satın aldığı için, saati ancak bedeli kendisine ödenmesi şartıyla M’ye iade etmek zorundadır.
  D. M, Ü iyiniyetli ise, ona karşı saatin çalındığı tarihten itibaren 5 yıl geçtikten sonra menkul davası açamaz.
  E. Ü, saati iyiniyetle, davasız aralıksız 5 yıl kullandığı takdirde onu ancak bedeli kendisine ödenmesi şartıyla, M’ye iade etmek zorundadır.
  Cevap: C

  21. Bir hakkın açıkça kötüye kullanılması ile aşağıdakilerden hangisi arasında sıkı bir ilişki vardır?
  A) Iyiniyet ilkesi B) Makimin açık boşluk doldurması
  C) Hakimin takdir yetkisi D) Dürüst davranma ilkesi
  E) Hakimin kural içi boşluk doldurması
  Cevap: D

  22. Aşağıdakilerden hangisinin tapu kütüğüne şerhi en çok 5 yıl için etkili olur?
  A) Kira
  B) Gayrimenkul satış vaadi
  C) Sözleşmeden doğarı şufa haltla
  D) Sözleşmeden doğan iştira hakta
  E) Boşalan rehin derecesinden yararlanma hakkı
  Cevap: B

  23.A, S'den evindeki televizyonunu satın almış re tarafları tele­
  vizyonun 10 Aralık günü A'ya teslim edilmesi konusunda
  anlaşmışlardır. S, 12 Aralık günü yapılacak milli maçı izlemek
  için vade günü televizyonu teslim etmemiş; 11 Aralık günü
  yan dairede çıkan yangının S'nin evine sıçramasıyla fcievi?-
  yon kullanılamayacak hale gelmiştir.
  Bu olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
  A) Satım sözleşmesi, konusunun imkânsızlaşması nedeniyle
  sona erer.
  B) Televizyonun Selef olmasında kusuru bulunmadığından,
  S'nin borcu sona erer; ancak hasar sözleşmenin yapılmasıyla
  A'ya geçtiğinden, A semeni ödemek zorundadır.
  C) Televizyonun telef olmasında kusuru bulunmadığından,
  S'nin borcu sona erer; fakat S temerrüde düşmüş olduğun­
  dan, hasardan sorumlu olup A'dan semenin ödenmesini
  isteyemez.
  D) S, temerrüde düşmüş olduğundan, kasadan sorumlu olup
  borcun ifa edilmemesi nedeniyle A'nın uğradığı zararları ö-
  demek zorunda kalır.
  E)Cins borcu söz konusu olduğundan, S bu borcunu aynı
  marka başka bir televizyonla ifa edebilir.
  Cevap: D

  24.A, onarması için malik M tarafından kendisine teslim edilen apartman dairesini kendi adına ve hesabına B ye kiralamıştır.
  Bu olayla ilgili aşağıdaki ifadelerde hangisi yanlıştır?
  A) Kira sözleşmesi, konusu imkânsız olduğundan geçersizdir.
  B) Kira sözleşmesi, M tarafından iptal edilebilir.
  C) Kira sözleşmesi, A ve B arasında hukuki sonuç, doğurur,
  M'yi bağlamaz.
  D) Yetkisiz temsil söz konusudur; B iyiniyetli ise sözleşme M'yi
  de bağlar.
  E) M sözleşmeye icazet vermezse, B'nin borcu ifa imkânsızlığı nedeniyle sona erer,
  Cevap: A

  25.A ile B arasında yapılan satım sözleşmesinde bedel 100 Amerikan Doları olarak kararlaştırılmıştır
  Bu durumda, alıcı bakımından aşağıdakilerden hangisi söz konusudur?
  A) Seçimlik yetki B) Seçimlik borç C) Parça borcu D) Sınırlı cins borcu E) Sürekli borç
  Cevap: B


   
 2. Bilge Gökçen

  Bilge Gökçen Yeni Üye Üye

  Kayıt:
  27 Ağustos 2007
  Mesajlar:
  11.882
  Beğenilen Mesajlar:
  120
  Ödül Puanları:
  0
  Ce: KPSS Hukuk 2002
  26.A ile B, A'nın Ü'ye olan para borcunu B'nin ödemesi konu­sunda anlaşırlar.
  Bu olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
  A) Üçüncü kişi yararına bir sözleşme söz konusudur.
  B) Bundan böyle Ü, borcun ifasını ancak B'den isteyebilir.
  C) Bu sözleşme A ile B arasında hüküm doğurur, Ü alacağını sadece A'dan talep edebilir.
  D) B'nin Ü'yeyapacağı ödeme, elden bağışlama sayılır.
  E) Ü, B'nin kendisine yaptığı ifayı kabul etmek zorunda değil­dir.
  Cevap: C

  27, Ahlaka aykırı amaç güden bit borç sözleşmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
  A) Borcun ifası imkânsız olduğundan, borç sona erer.
  B) Sözleşme kesin olarak hükümsüz olup hiçbir borç doğmaz,
  - ancak verilen şeyin ladesi istenemez,

  C)Sözleşme batıl olup alacaklı' kendisine bu sözleşmeden do­ğan borcun ifası amacıyla verilen şeyi iade etmek zorunda-
  dır.

  D)Taraflar sözleşmeyi 1 yıl içinde iptal edip verilen şeylerin
  iadesini talep edebilirler

  F) Sözleşme eksik borç doğurur
  Cevap: B

  28,A, tacir S'den iki yüz adet halı alıp Anadolu'da satabildikle-
  rini' satacak, kalanım S'ye iade edecektir,

  A ile S arasındaki bu sözleşme aşağıdakilerden hangi­sine bir örnektir?
  A) Satış vaadi sözleşmesi
  B) Art arda teslimli satış sözleşmesi
  C) Taksitle satım sözleşmesi
  D) Taşınır mal satış sözleşmesi
  E) Satış için tevdi sözleşmesi
  Cevap: E

  29, Çekte, düzeltme hakkı nedir?
  A) Çekin şekli şartlardaki eksikliğin giderilmesidir.
  B) Borçlar Kanununda yer alan ve çekle ilgili olan bir uygula­madır,
  C) Yabancı para üzerine düzenlenmiş bir çekin ihtiva ettiği
  meblağın Türk parası üzerinden hesaplanmasıdır.

  D) Muhatap bankanın, çekle işleyen hesaptaki önemsiz hataları,
  keşideciye sormadan düzeltebilmesi imkânsızdır,

  E) İbrazında karşılıksız çıkan bir çekin bedelinin, kanuni süresi
  içinde ve gerekli ilavelerle muhatap bankaya ödenmesidir.

  Cevap: E

  30. Aşağıdakilerden hangisi alacak senedidir?
  A) Tahvil B) İpotekli borç senedi
  C) Taşıma senedi D) Konişmento
  E) Hisse senedi
  Cevap: A


  31, Ticaret unvanının devriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
  A) Tek basma herhangi bit sınırlama olmaksızın devredilebilir.
  B) Ticari işletmeyle birlikte devredilebilir.
  C) Tacirin ismini ihtiva ettiğinden devri mümkün değildir.
  D) Tek basma devredilebilir, ancak devralan bu durumu göste­ren bir ek kullanmışa şarttır.
  E) işletmenin hakiki sahibinin kim olduğunun anlaşılmasını
  engelleyeceğinden devri, hiçbir şekilde mümkün değildir.

  Cevap:

  32, Aşağıdakilerden hangisi; acentanın temsil yetkisinin kapsamında değildir?
  Müvekkili adına kambiyo senedi imzalamak
  Müvekkili adına sözleşme yapmak
  Müvekkili adına hakkı koruyucu beyanlarda bulunmak
  Bizzat sattığı malların bedelini kabzetmek
  Müvekkilini mahkemede temsil etmek
  Cevap: A

  33. Kollektif şirketin idaresi ortak olmayan bir kişiye bıra­kıldığında, bu kişi hukuken hangi konumdadır?
  A) Ticari vekil
  B) Ticari mümessil
  C) Acenta
  D) Genel yetkili vekil
  E) Komisyoncu
  Cevap: B

  34.Limited şirkette, bir ortağın şahsi alacaklısının alaca­ğını elde edebilmek için sahip olduğu imkânlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) Ortağın şahsi alacaklısı, borçlu ortağın şirketteki sermaye
  payına ihtiyati haciz koydurabilir.

  B) Ortağın şahsi alacaklısı, borçlu ortağa düşen kar payını hac-
  zettirebilir.

  C) Ortağın şahsi alacaklısı, şirket mallarının satılmasını talep
  edebilir.

  D) Ortağın şahsi alacaklısı, borçlu ortağın sermaye payı üzerine
  ihtiyati haciz koydurur ve şirketin feshini talep edebilir.

  E) Ortağın şahsi alacaklısı, tasfiye sonunda borçlu ortağa düşe­cek tasfiye payı tespit edilince, alacağını tahsil imkânını sahip
  olur.

  Cevap: C

  35. İflas ödeme emrinde aşağıdakilerden hangisi yeralmaz?
  A) Mal beyanında bulunma zorunluluğu
  B) Borçlu olunmadığı yolundaki itirazın 7 gün içinde yapılması
  gerektiği

  C) İflasa tabi olunmadığı yolundaki itirazın 7 gün içinde yapıl­ması gerektiği
  D) Borç miktarı
  E) Borcun 7 gün içinde ödenmesi gerektiği
  Cevap: A

  36. İflas masasına giren malların bedeli tamamen tahsil edildikten ve sıra cetveli kesinleştikten sonra, iflas idaresince düzenlenen ve bütün alacaklılara düşen iflas hisselerini gösteren cetvele ne ad verilir?
  A) Sıra cetveli
  B) Nihai sıra cetveli
  C) Aciz belgesi
  D) Pay cetveli
  E) Son hesap
  Cevap: D

  37. Konkordato mühleti içinde borçlunun yaptığı aşağıda­ki işlemlerden hangisi hükümsüzdür?
  A) Otobüsünü sarmak
  B) Kefil olmak
  C) Eser yapını sözleşmesi yapmak
  D) Leasing sözleşmesi yapmak
  E) Limited şirket ortağı olmak
  Cevap: B

  38, Aşağıdakilerden hangisi ilam niteliğinde bir belge değildir?
  A) Temyiz kefaletnamesi
  B) İcra dairesindeki kefalet
  C) Mahkeme huzurunda kabul
  D) Onaylama biçimindeki noter senedi
  E) Mahkeme huzurunda sulh
  Cevap: D

  39, İcra tetkik merciinin gördüğü işlerden hangisi, maddi anlamda kesin hüküm oluşturur?
  A) Temyiz kefaletnamesi
  B) İtirazın kesin kaldırılması
  C) İhalenin feshi
  D) Şikayet
  E) Konkordato talebi
  Cevap: C

  40, Aşağıdakilerden hangisi telinin paraya çevrilmesi yo­luyla takip yapılmasına imkan vermez?
  A) İrat senedi
  B) Gayrimenkul mükellefiyeti
  C) Hapis hakkı
  D) Alacak rehni
  E) Üst hakkı
  Cevap: E
   
KPSS Hukuk 2002 konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. KPSS Anayasa Hukuku - Konu Anlatımı

  KPSS Anayasa Hukuku - Konu Anlatımı

  kpss anayasa konu anlatımı kpss anayasa konu anlatımı hukuk hukuku Hukuk: Toplum hayatını düzenleyen kurallar bütünü (ihlal durumunda devlet otoritesi tarafından yaptırım uygulanır) Anayasa: Devlet faaliyetlerini düzenleyen yasa metni.Devletin oluşum biçimini düzenler.Hem devleti hem bireyi kapsar.Devletle birey ilişkilerini hukuk kurallarına bağlı olarak düzenler Pozitif Hukuk:...
 2. Office War 2002 oyunu

  Office War 2002 oyunu

  http://www.oyuncinim.com/veri/officewar2002.swf
 3. Kadın Haberleri 2002

  Kadın Haberleri 2002

  Basında Kadın İlköğretim okulunda "ped soruşturması" Pülümür'de, tuvalette bulduğu kirli pedin sahibini arayan okul müdiresi tuhaf yöntemlere başvurunca olay Tunceli Valiliği'ne yansıdı Tunceli'nin Pülümür İlçesi'nde, Dede Korkut İlköğretim Okulu'nun kızlar tuvaletinde bulunan "kanlı ped"in hangi öğrenciye ait olduğunu öğrenmek isteyen okul...
 4. KPDS 2002 Kasım Sorular - Cevaplar

  KPDS 2002 Kasım Sorular - Cevaplar

  KPDS 2002 KASIM SORULARI 01-25. sorularda, cümlede boş bırakılan yere uygun düşen ifadeyi bulunuz. 1-Acid rain only became a ............ environmental issue in the 1980s following groundbreaking studies in the 1970s. a-previous b-deceitful c-reckless d-destructive e- prominent 2-Using the dam to genarate power would not ............... the treaty with the...
 5. kpss

  kpss

  Melekler ilgilenenler için haber vermek istedim eylülde yapılacak olan kpss sınavı ertelenmiş.

Sayfayı Paylaş