Etiketler:
 1. PaSikA

  PaSikA Yeni Üye Üye

  Kayıt:
  28 Kasım 2007
  Mesajlar:
  19.755
  Beğenilen Mesajlar:
  601
  Ödül Puanları:
  0
  Şehir:
  İstanbul

  Küçük Ve Orta Büyüklükteki Işletmelerin Malî Sektöre Olan Borçlarinin Yeniden Yapilan

  Konu, 'Borçlar Hukuku' kısmında PaSikA tarafından paylaşıldı.

  KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERİN MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 5569  Kabul Tarihi : 27/12/2006


  Amaç

  MAD*DE 1- (1) Bu Ka*nu*nun ama*cı; kü*çük ve or*ta bü*yük*lük*te*ki iş*let*me*le*rin, Tür*ki*ye’de fa*ali*yet*te bu*lu*nan ban*ka*lar ve di*ğer ma*lî ku*rum*lar*dan al*mış ol*duk*la*rı ve 31/10/2006 ta*ri*hi iti*ba*riy*le bu ku*ru*luş*lar nez*din*de do*nuk ve*ya şüp*he*li ala*cak*lar he*sa*bı*na in*ti*kal et*miş bu*lu*nan kre*di borç*la*rı*na iliş*kin ola*rak, çer*çe*ve an*laş*ma ve söz*leş*me*le*ri kap*sa*mın*da; a) Söz ko*nu*su kre*di borç*la*rı*nın va*de*le*ri*ni uzat*mak,
  b) Bu iş*let*me*le*rin kre*di*le*ri*ni ye*ni*le*mek,
  c) İş*let*me*le*re ila*ve ye*ni kre*di ver*mek,
  ç) Ana*pa*ra ve/ve*ya as*li fa*iz ve/ve*ya te*mer*rüt fa*izi ve*ya kâr pay*la*rı*nı in*dir*mek ve*ya bunlar*dan vaz*geç*mek,
  d) Ana*pa*ra, fa*iz ve*ya kâr pa*yı ala*cak*la*rı*nı; kıs*men ve*ya ta*ma*men iş*ti*ra*ke çe*vir*mek, aynî, nak*dî ya da tah*sil şar*tı*na bağ*lı bir be*del kar*şı*lı*ğı de*vir ve*ya tem*lik et*mek, borç*lu ya da üçüncü ki*şi*le*re ait aynî de*ğer*ler kar*şı*lı*ğın*da kıs*men ve*ya ta*ma*men tas*fi*ye et*mek,
  e) Di*ğer ban*ka*lar*la bir*lik*te ha*re*ket ede*rek pro*to*kol*ler yap*mak,
  şek*lin*de alı*na*cak ted*bir*ler*le, malî ke*si*me olan ge*ri öde*me yü*küm*lü*lük*le*ri*ni ye*ri*ne getirebil*me*le*ri*ne ve is*tih*da*ma kat*kı*da bu*lun*ma*ya de*vam et*me*le*ri*ne im*kân ve*ril*me*si*ni sağlamak*tır.
  (2) Bi*rin*ci fık*ra*da be*lir*ti*len, kre*di*le*ri kıs*men ve*ya ta*ma*men iş*ti*ra*ke çe*vir*me iş*le*mi, 4603 sa*yı*lı Tür*ki*ye Cum*hu*ri*ye*ti Zi*ra*at Ban*ka*sı, Tür*ki*ye Halk Ban*ka*sı Ano*nim Şir*ke*ti ve Tür*ki*ye Em*lak Ban*ka*sı Ano*nim Şir*ke*ti Hak*kın*da Ka*nu*na tâbi ban*ka*lar ile yö*ne*ti*mi ve de*ne*ti*mi Tasar*ruf Mev*du*atı Si*gor*ta Fo*nu*na dev*re*di*len ban*ka*lar ta*ra*fın*dan ya*pı*la*maz.
  (3) 30/1/2002 ta*rih*li ve 4743 sa*yı*lı Malî Sek*tö*re Olan Borç*la*rın Ye*ni*den Ya*pı*lan*dı*rıl*ma*sı ve Ba*zı Ka*nun*lar*da De*ği*şik*lik Ya*pıl*ma*sı Hak*kın*da Ka*nun uy*gu*la*ma*sın*dan ya*rar*lan*mış olan*lar bu Ka*nun kap*sa*mı*na gir*mez.
  Ta*nım*lar
  MAD*DE 2- (1) Bu Ka*nu*nun uy*gu*lan*ma*sın*da;
  a) Ban*ka: 19/10/2005 ta*rih*li ve 5411 sa*yı*lı Ban*ka*cı*lık Ka*nu*nu*nun 3 ün*cü mad*de*sin*de geçen ban*ka ta*nı*mı*nı,
  b) Bir*lik: Tür*ki*ye Ban*ka*lar Bir*li*ği ve/ve*ya Tür*ki*ye Ka*tı*lım Ban*ka*la*rı Bir*li*ği*ni,
  c) Çer*çe*ve An*laş*ma*la*rı: Bu Ka*nu*nun 3 ün*cü mad*de*si uya*rın*ca im*za*la*na*cak Fi*nan*sal Yeni*den Ya*pı*lan*dır*ma Çer*çe*ve An*laş*ma*la*rı*nı,
  ç) Di*ğer malî ku*rum*lar: Ana fa*ali*yet ko*nu*la*rı pa*ra ve ser*ma*ye pi*ya*sa*la*rı olan ve bu konular*da ken*di özel mev*zu*atı uya*rın*ca alı*nan izin ve ruh*sat ile fa*ali*yet gös*te*ren kurumlardan, fi*nan*sal ki*ra*la*ma şir*ket*le*ri, fak*to*ring şir*ket*le*ri, tü*ke*ti*ci fi*nans*man şir*ket*le*ri ve var*lık yö*ne*tim şir*ket*le*ri ile Kre*di Ga*ran*ti Fo*nu İş*let*me ve Araş*tır*ma A.Ş.’yi,
  d) Ku*rul: Ban*ka*cı*lık Dü*zen*le*me ve De*net*le*me Ku*ru*lu*nu,
  e) Kü*çük ve or*ta bü*yük*lük*te*ki iş*let*me (KO*Bİ): İki yüz el*li ki*şi*den az yıl*lık ça*lı*şan istihdam eden ve*ya yıl*lık net sa*tış ha*sı*la*tı ya da bi*lan*ço ak*tif top*la*mı yir*mi*beş mil*yon Ye*ni Türk Li*ra*sı*nı aş*ma*yan iş*let*me*le*ri,
  f) Söz*leş*me: Fi*nan*sal Ye*ni*den Ya*pı*lan*dır*ma Çer*çe*ve An*laş*ma*la*rı kap*sa*mın*da ya*pı*lan finan*sal ye*ni*den ya*pı*lan*dır*ma söz*leş*me*le*ri*ni,
  ifa*de eder.
  Fi*nan*sal ye*ni*den ya*pı*lan*dır*ma çer*çe*ve an*laş*ma*la*rı
  MAD*DE 3- (1) Ban*ka*lar ile di*ğer malî ku*rum*la*rın ve Ta*sar*ruf Mev*du*atı Si*gor*ta Fo*nu ile Tas*fi*ye Ha*lin*de Tür*ki*ye Em*lak Ban*ka*sı Ano*nim Şir*ke*ti*nin ala*cak*la*rı; Bir*lik ta*ra*fın*dan hazırla*na*cak, ala*cak*lı ku*rum*la*rın yet*ki*li tem*sil*ci*le*rin*ce im*za*la*na*cak ve onay*la*ma ve ka*bu*le iliş*kin ge*nel şart*la*rı Ku*rul ta*ra*fın*dan bu Ka*nu*nun yü*rür*lü*ğe gir*me*sin*den iti*ba*ren bir ay içerisin*de çı*ka*rı*la*cak yö*net*me*lik*te gös*te*ri*le*cek olan Fi*nan*sal Ye*ni*den Ya*pı*lan*dır*ma Çer*çe*ve An*laş*ma*la*rı kap*sa*mın*da ve bu an*laş*ma*la*rın Ku*rul ta*ra*fın*dan onay*lan*dı*ğı ta*rih*ten iti*ba*ren iki yıl*lık bir sü*re için*de fi*nan*sal ye*ni*den ya*pı*lan*dır*ma söz*leş*me*le*ri*ne bağ*lan*mak şar*tıy*la gerekti*ğin*de, ih*ti*yaç du*ya*cak*la*rı ma*ki*ne-ekip*ma*nın te*mi*ni*ne yö*ne*lik bun*la*rın reh*ni kar*şı*lı*ğı kre*di kul*lan*dı*rı*mı da da*hil ol*mak üze*re, ila*ve fi*nans*man sağ*lan*mak su*re*tiy*le ye*ni*den yapılan*dı*rı*la*bi*lir ve*ya ye*ni it*fa plan*la*rı*na bağ*la*na*bi*lir.
  (2) Ge*rek*ti*ğin*de ila*ve fi*nans*man da sağ*lan*mak su*re*tiy*le ye*ni*den ya*pı*lan*dı*rı*la*cak ve*ya ye*ni bir it*fa pla*nı*na bağ*la*na*cak ala*cak*la*rın kap*sa*mı; borç*lu*la*rın ni*te*lik*le*ri, as*ga*ri tu*tar ve şart*la*rı ve ala*cak*lı*lar ile borç*lu*lar ara*sın*da ay*rı ay*rı im*za*la*na*cak fi*nan*sal ye*ni*den yapılandırma söz*leş*me*le*ri*nin as*ga*ri un*sur*la*rı bi*rin*ci fık*ra*da*ki usûl*le sap*ta*nan Fi*nan*sal Yeniden Ya*pı*lan*dır*ma Çer*çe*ve An*laş*ma*la*rıy*la be*lir*le*nir. Fi*nan*sal Ye*ni*den Ya*pı*lan*dır*ma Çer*çe*ve An*laş*ma*la*rı*nı im*za*la*ma*yan*lar ta*ra*fın*dan ya*pı*la*cak söz*leş*me ve iş*lem*ler için bu Kanun hü*küm*le*ri uy*gu*lan*maz.
  (3) Fi*nan*sal Ye*ni*den Ya*pı*lan*dır*ma Çer*çe*ve An*laş*ma*la*rı hü*küm*le*ri kap*sa*mın*da düzenlene*cek fi*nan*sal ye*ni*den ya*pı*lan*dır*ma söz*leş*me*le*ri*ni im*za*la*mış KO*Bİ’le*rin, 31/10/2006 ta*ri*hi*ne ka*dar va*de*si gel*di*ği hal*de öden*me*miş bu*lu*nan; elek*trik, do*ğal*gaz, telefon ve*ya su kul*la*nı*mın*dan kay*nak*la*nan borç*la*rı ile Ma*li*ye Ba*kan*lı*ğı*na bağ*lı ver*gi dairele*ri ile sos*yal gü*ven*lik ku*rum*la*rı*na olan ve 21/7/1953 ta*rih*li ve 6183 sa*yı*lı Am*me Alacak*la*rı*nın Tah*sil Usu*lü Hak*kın*da Ka*nun ve*ya tâbi ol*duk*la*rı mev*zu*at hü*küm*le*ri*ne gö*re ta*kip edi*len borç*la*rı, il*gi*li*le*rin söz*leş*me ta*ri*hin*den iti*ba*ren iki ay için*de baş*vur*ma*la*rı halinde, teminat aranmaksızın ka*nu*nî fa*iz ora*nı uy*gu*lan*mak su*re*tiy*le yir*midört aya ka*dar tecil edi*le*bi*lir. Bu kapsamdaki borçlar nedeniyle daha önce uygulanmış hacizler, yapılan ödemelere paralel olarak kaldırılır.
  (4) Ala*cak*lı ve borç*lu ta*raf*lar ara*sın*da im*za*la*na*cak fi*nan*sal ye*ni*den ya*pı*lan*dır*ma sözleşme*le*ri*ne ban*ka*lar ve di*ğer malî ku*rum*lar dı*şın*da ka*lan ala*cak*lı*lar da ta*raf sı*fa*tıy*la katı*la*bi*lir.
  (5) Tür*ki*ye Cum*hu*ri*ye*ti Zi*ra*at Ban*ka*sı Ano*nim Şir*ke*ti, Tür*ki*ye Halk Ban*ka*sı Ano*nim Şir*ke*ti, Fi*nan*sal Ye*ni*den Ya*pı*lan*dır*ma Çer*çe*ve An*laş*ma*la*rı*na ve bu An*laş*ma*lar kapsamında borç*la*rı ge*rek*ti*ğin*de ila*ve fi*nans*man da sağ*lan*mak su*re*tiy*le ye*ni*den yapılandırılan ve*ya ye*ni bir it*fa pla*nı*na bağ*la*nan borç*lu*lar*la ya*pı*la*cak fi*nan*sal ye*ni*den yapılan*dır*ma söz*leş*me*le*ri*ne ta*raf ol*ma*ya yet*ki*li*dir.
  (6) Ta*sar*ruf Mev*du*atı Si*gor*ta Fo*nu ve Tas*fi*ye Ha*lin*de Tür*ki*ye Em*lak Ban*ka*sı Ano*nim Şir*ke*ti, Fi*nan*sal Ye*ni*den Ya*pı*lan*dır*ma Çer*çe*ve An*laş*ma*la*rı*na ve bu An*laş*ma*lar kapsamında borç*lu KO*Bİ’ler*le ya*pı*la*cak fi*nan*sal ye*ni*den ya*pı*lan*dır*ma söz*leş*me*le*ri*ne ila*ve fi*nans*man sağ*la*ma*mak kay*dıy*la ta*raf ola*bi*lir*ler.
  (7) Fi*nan*sal Ye*ni*den Ya*pı*lan*dır*ma Çer*çe*ve An*laş*ma*la*rı kap*sa*mın*da fi*nan*sal ye*ni*den yapı*lan*dır*ma söz*leş*me*si im*za*lan*dı*ğı tak*dir*de, bu söz*leş*me*le*ri im*za*la*yan KO*Bİ’ler*den olan ala*cak*la*ra iliş*kin za*ma*na*şı*mı, söz*leş*me ta*ri*hi iti*ba*rıy*la ke*sil*miş sa*yı*lır.
  (8) Ala*cak*lı ban*ka ya da di*ğer malî ku*rum*lar ta*ra*fın*dan bu Ka*nun kap*sa*mın*da*ki kredilere, 4/12/1984 ta*rih*li ve 3095 sa*yı*lı Ka*nu*ni Fa*iz ve Te*mer*rüt Fa*izi*ne İliş*kin Ka*nu*na da*ya*nı*la*rak bi*le*şik fa*iz yü*rü*tü*le*mez.
  Ver*gi is*tis*na*la*rı ve teş*vik bel*ge*le*ri
  MAD*DE 4- (1) Fi*nan*sal Ye*ni*den Ya*pı*lan*dır*ma Çer*çe*ve An*laş*ma*la*rı hü*küm*le*ri kapsamın*da dü*zen*le*ne*cek fi*nan*sal ye*ni*den ya*pı*lan*dır*ma söz*leş*me*le*ri ve bu söz*leş*me*ler kapsa*mın*da ya*pı*la*cak iş*lem*ler*le il*gi*li ola*rak aşa*ğı*da*ki hü*küm*ler uy*gu*la*nır.
  a) Çer*çe*ve an*laş*ma*lar ile söz*leş*me*ler ve bun*la*rın be*lir*le*di*ği esas*lar uya*rın*ca ya*pı*la*cak işlem*ler ve dü*zen*le*ne*cek kâ*ğıt*lar 1/7/1964 ta*rih*li ve 488 sa*yı*lı Dam*ga Ver*gi*si Ka*nu*nu*na göre öde*ne*cek dam*ga ver*gi*si ve 2/7/1964 ta*rih*li ve 492 sa*yı*lı Harç*lar Ka*nu*nu*na gö*re ödenecek harç*lar*dan,
  b) Çer*çe*ve an*laş*ma*lar ve söz*leş*me*ler uya*rın*ca ala*cak*lı ban*ka*lar ta*ra*fın*dan her ne nam altın*da olur*sa ol*sun tah*sil edi*le*cek tu*tar*lar 13/7/1956 ta*rih*li ve 6802 sa*yı*lı Gi*der Ver*gi*le*ri Kanu*nu ge*re*ği öde*ne*cek ban*ka ve si*gor*ta mu*ame*le*le*ri ver*gi*sin*den,
  c) Çer*çe*ve an*laş*ma*sı ve dü*zen*le*nen söz*leş*me*ler kap*sa*mın*da kul*lan*dı*rı*lan kre*di*ler kay*nak kul*la*nı*mı des*tek*le*me fo*nun*dan,
  ve di*ğer fon*lar ile malî yü*küm*lü*lük*ler*den is*tis*na edi*lir.
  (2) İs*tis*na, ala*cak*lı ku*ru*luş*la*rın çer*çe*ve an*laş*ma*sı ve dü*zen*le*nen söz*leş*me*ler uya*rın*ca edin*dik*le*ri var*lık*la*rı el*den çı*kar*dık*la*rı hal*ler*de de uy*gu*la*nır.
  (3) İs*tis*na uy*gu*la*ma*sı, söz*leş*me hü*küm*le*ri*nin borç*lu KO*Bİ’ler ta*ra*fın*dan ye*ri*ne getirileme*me*si ve*ya ge*ti*ril*me*me*si hal*le*rin*de ala*ca*ğın hu*ku*kî yol*lar*dan tah*si*li aşa*ma*la*rın*da öden*me*si ge*re*ken ver*gi, re*sim ve harç*lar açı*sın*dan da ge*çer*li*dir.
  (4) 5411 sa*yı*lı Ban*ka*cı*lık Ka*nu*nu*nun 53 ün*cü mad*de*si*nin ikin*ci fık*ra*sı uya*rın*ca karşı*lık ay*rıl*mış olan kı*sım*lar ha*riç ol*mak üze*re, söz*leş*me hü*küm*le*ri uya*rın*ca tah*si*lin*den vaz*ge*çi*len ala*cak tu*tar*la*rı Ver*gi Usul Ka*nu*nu hü*küm*le*ri*ne gö*re ala*cak*lı için de*ğer*siz ala*cak, borç*lu için ise vaz*ge*çi*len ala*cak ola*rak dik*ka*te alı*nır.
  (5) Söz*leş*me ile uy*gu*la*ma*ya ko*nu*lan iş*lem*le*rin ger*çek*leş*me*me*si ha*lin*de da*hi, uy*gu*lan*mış olan ver*gi, re*sim ve harç is*tis*na*la*rı ge*ri alın*maz.
  (6) Fi*nan*sal ye*ni*den ya*pı*lan*dır*ma söz*leş*me*le*ri*ne gö*re borç*la*rı ye*ni*den ya*pı*lan*dı*rı*lan ve ye*ni bir it*fa pla*nı*na bağ*la*nan borç*lu KO*Bİ’ler ta*ra*fın*dan alın*mış olan teş*vik bel*ge*le*ri*nin sü*re*le*ri ile ih*ra*cat ta*ah*hüt sü*re*le*ri, söz*leş*me*ler ile be*lir*le*nen sü*re*ler ka*dar uza*tıl*mış sa*yı*lır.
  (7) Bu mad*de kap*sa*mın*da*ki is*tis*na*la*ra iliş*kin ola*rak KO*Bİ’le*re uy*gu*la*na*cak mü*ey*yi*de*ler*den ban*ka*la*ra rü*cu edi*le*cek*ler için, ye*ni*den ya*pı*lan*dır*ma*ya ko*nu borç tu*ta*rı*nın yüz*de be*şi*nin öden*me*miş ol*ma*sı şar*tı ara*nır.
  (8) Kre*di*le*rin te*mi*nat*la*rı*nın ya da ala*cak*lı malî ku*rum ta*ra*fın*dan iş*ti*rak ola*rak edi*ni*le*cek KO*Bİ’nin var*lık ve yü*küm*lü*lük*le*ri*nin ger*çe*ğe uy*gun de*ğe*ri*ne iliş*kin de*ğer*le*me, borç*lu ta*ra*fın*dan ta*lep edil*me*si du*ru*mun*da, Ku*rul*ca ya da Ser*ma*ye Pi*ya*sa*sı Ku*ru*lun*ca de*ğer*le*me yap*ma*ya yet*ki*len*di*ril*miş ki*şi ve*ya ku*ru*luş*lar ta*ra*fın*dan ya*pı*lır.
  Yü*rür*lük
  MAD*DE 5- (1) Bu Ka*nun ya*yı*mı ta*ri*hin*de yü*rür*lü*ğe gi*rer.
  Yü*rüt*me
  MAD*DE 6- (1) Bu Ka*nun hü*küm*le*ri*ni Ba*kan*lar Ku*ru*lu yü*rü*tür.


   
Küçük Ve Orta Büyüklükteki Işletmelerin Malî Sektöre Olan Borçlarinin Yeniden Yapilan konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. ordu gelenek ve görenekleri

  ordu gelenek ve görenekleri

  ordu gelenekleri ordunun gelenekleri ordu gelenek ve görenekleri ordunun gelenek ve görenekleri düğün adetleri ORDU ÖRF-ADET-GELENEK-GÖRENEKLERİ Ordu ve çevresinde eski çağlardan bu yana birçok millet ve kültür hâkim olmuşsa da, 1071 Malazgirt Zaferinden sonra devamlı Türkmen boyları gelerek 12. asırda tamâmen Türkleşmiştir. Çepni Türkmenlerinin...
 2. Halkla İlişkiler Mezunları ve İletişim Sektörü

  Halkla İlişkiler Mezunları ve İletişim Sektörü

  halkla ilişkiler mezunları halkla ilişkiler mezunlarının çalışma alanları mezunlarının iş imkanları iletişim mezunlarına iş iletişim fakültesi mezunları olanakları Halkla İlişkiler Sektöründe İletişim fakültesi mezunlarına öncelik tanınmalı mı?* Öyle bir ülkede yaşıyoruz ki; mühendisten polis, öğretmenden manav, mankenden halkla ilişkiler uzmanı olabiliyor! Hayır, elbette bu zıtlıkların...
 3. Gebelİkte Doktor Kontrollerİ Ve Yapilan İncelemeler

  Gebelİkte Doktor Kontrollerİ Ve Yapilan İncelemeler

  Gebelikte Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı tarafından belli aralıklarla yapılan doktor kontrollerine antenatal (doğum öncesi) muayene adı verilir. Hiçbir şikayeti olmasa bile anne adayının belli aralıklarla doktor kontrolüne gitmesi hem kendi sağlığı hem de gelişmekte olan bebeğinin sağlığı açısından son derece önemlidir. Gebelikte yapılan doktor kontrollerinin önemi Anne adaylarının...
 4. Lot Büyüklükleri ve Emir Çeşitleri - IMKB

  Lot Büyüklükleri ve Emir Çeşitleri - IMKB

  borsada lot nedir hacim lot hacim ne demek nedir bir İMKB’de işlem gören şirketler için standart işlem birimi veya standart “lot” büyüklüğü, 1 TL nominal hisse senedidir. Rüçhan hakkı kuponları için bir lot, 1 TL değerli rüçhan hakkı kullanım kuponunu temsil eder. Sistem üyelerin “limit”, “limit değerli”, “özel limit fiyatlı”, “kalanı iptal et”, “özel emir” ve “tarihli emir” gibi farklı...
 5. Sigorta ve Bilişim Sektörü

  Sigorta ve Bilişim Sektörü

  İyi eğlenceler MELEKLER... Sizlere bu konuda sigortacılık hakkında edindiğim bilgileri sunacağım. Umarım sizler için yararlır konu açmışımdır. Bu konuda sormak istediklerinizi çekinmeden sorunuz lütfen.Bilgilerim doğrultusunda cevaplamaya gayret göstereceğim. Biliniz ki o an cevap veremesem araştırıp size mutlaka dönüş yapacağımdır. SAYGILARIMLA

Sayfayı Paylaş