Ladİk Denİzlİ BeylİĞİ

  • Konbuyu başlatan *MeleK*
  • Başlangıç tarihi
Ladİk Denİzlİ BeylİĞİ

Bunlara, Denizli'nin eski adının (Ladik) olmasından dolayı Ladik beyleri de denilir. Tarihte Laodisa denilen şehir, şimdiki Denizli kasabasının bir saat kadar kuzey doğusunda Koncalı ile Denizli istasyonları arasında olup halen harabeleri görülmektedir.
Laodisa veya Ladik bir kaç defa Türk istilâsına uğramış ve nihayet onüçüncü asır başlarında Birinci Giyasüddin Keyhusrev tarafından zabt edilmiştir ki onun zamanına ait kitabelerle sabittir. Ladik yahut Denizli, Selçukîlerin uc yani hudut vilâyetlerinden olup bir zamanlar Sahib Ata oğulları idaresinde bulunmuş ve daha sonra Germiyanlılar'ın işgaline uğrayarak onlar tarafından Ali Bey adında bir emîr burada uç beyi olarak bulunmuştu; fakat bu Ali Bey'in Moğollara aleyhdar olması ve Cimri hâdisesinde selçukilere yardım etmemesi sebebiyle buradan alınarak Afyon Karahisar'da hapsedilmiş ve orada ölmüştür (1277). Germiyanlılar daha sonra, yani 1288'de Denizli'yi almışlar, bir sene sonra yine Selçukîlere geçmiş ve nihayet ondördüncü asır başlarında Germiyan hükümdarı Birinci Yakub Bey Denizli ve havalisini nüfuzu altına almıştır.
1312 ile 1319 seneleri arasında Denizli'ye gelen Ulu Arif Çelebi burada İnanç Bey ve kardeşi Doğan Paşa ile görüşmüştür ki bunlar yukarıda adı geçen Germiyanlı Ali Bey'in oğullarıdır. 1333'de Anadolu'yu gezmiş olan İbn-i Batuta Denizli'ye gelerek İnanç Bey ve oğlu M ur a d Bey'le görüşmüştür. Denizli'deki bir tesisin kitabesinden İnanç Bey'in 735 H./ 1335 M. tarihinden sonra vefat ettiği anlaşılıyor.
İnanç Bey'den sonra oğlu Murad Arslan ve anın da oğlu İshak Bey'ler Germiyan beyliğine tâbi (vasal) olarak Denizli beyliğinde bulunmuşlardır. Murad Bey'le oğlu İs hak Bey'in sikkeleri vardır. İshak Bey'in bir sikkesinin 763 (1362) tarihli olduğuna göre babası Murad bey, bu tarihten evvel vefat etmiştir. 1390'da Osmanlılar tarafından Germiyan beyliği işgal edildiği zaman İshak Bey hayatta ise de Denizli beyliğinde kalıp kalmadığı bilinmiyor. İshak Bey'in Denizlide medresesi varıdır. Germiyan hükümdarı Süleymanşah'ın Denizlide 1368 tarihli camii ve burada kesilmiş sikkeleri vardır. Şahabeddin ömerî, Denizli beyliğinin köy ve çiftliklerinin dörtyüz kadar olup atlı ve yaya onbin kadar asker çıkardığını beyan ediyor.
Murad Arslan namına yazılmış türkçe Fatiha ve Ihlâs tefsirleri vardır.
 
Thread starter Similar threads Forum Replies Date
*MeleK* Hamamayağı Kaplıcası (Ladik) Kaplıcalar 0
*MeleK* Ladik Resimleri Karadeniz Bölgesi 0
*MeleK* Ladik Tarihi Karadeniz Bölgesi 0
*MeleK* ladik-carpet Diğer Sanat Alanları 0
Similar threads
Üst