Londra 2012 Paralimpik Olimpiyatları Açılış Töreni İle Başladı

T

TİTAN

Forum Okuru
Londra 2012 Paralimpik Olimpiyatları Açılış Töreni İle Başladı
paralimpik olimpiyatlar? 2012

2012 paralimpik olimpiyatlar?
2012 Londra Olimpiyatlar? kapan???n?n ard?ndan görkemli bir aç?l??la 2012 Paralimpik Olimpiyatlar? yine Londra'da ba?lad? melekler :) Engelli sporcular?n yar??aca?? paralimpik olimpiyatlar?n?n aç?l??? çok görkemli oldu. Türkiye'nin de kat?ld???, 9 Eylül'e kadar sürecek olan olimpiyatlar?n aç?l?? töreni ile ilgili detaylar ?öyle...paralimpik_olimpiyatlari_2012%20(1)-21f.jpg2012 Londra Paralimpik Oyunlar?, 80 bin ki?ilik Olimpiyat Stad?'nda düzenlenen görkemli aç?l?? töreniyle resmen ba?lad?.

Ba?kent Londra'daki Olimpiyat Park? içinde yer alan statta gerçekle?tirilen "Ayd?nlanma" temal? aç?l?? töreninde, dünyaca ünlü ?ngiliz fizikçi ve evrenbilimci Profesör Stephen Hawking ile "Yüzüklerin Efendisi" filmiyle de bilinen ünlü ?ngiliz aktör Sir Ian McKellen da yer ald?.paralimpik_olimpiyatlari_2012-387.jpgProfesör Hawking'in "Zaman?n K?sa Tarihi" isimli kitab?ndan k?sa bir bölümün okumas?yla ve dev bir ?emsiyenin sahnenin ortas?na yerle?tirilmesiyle ba?layan törende, 3 bin gönüllü görev yapt?.

Renkli görüntülere sahne olan tören boyunca dünyaca ünlü ?ngiliz oyun yazar? ve ?air William Shakespeare'in "The Tempest" oyunu ve bu oyundaki Miranda ve Prospero gibi baz? karakterler canland?r?ld?.

Birçok engelli ki?inin de rol ald??? törende, Newton'?n yerçekimi kanunu da anlat?ld?. Dev elmalar?n konuldu?u stadyumda, seyircilere tören öncesi da??t?lan elmalar? ?s?rmalar? söylendi ve 80 bin ki?ilik stadyumda seyirciler de aç?l?? ?ovuna dahil edildi.

Kraliçe'ye büyük sevgi gösterisi

Stadyumda Birle?ik Krall?k bayra?? ?eklinin olu?turulmas?n?n ard?ndan, ?ngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth ve Uluslararas? Paralimpik Komitesi (IPC) Ba?kan? Sir Philip Craven stada birlikte geldi.

Kraliçe Elizabeth, Olimpiyat Stad?'na geli?inde tribünlerde bulunan seyirciler taraf?ndan ayakta alk??land?. -Kraliçe'nin locadaki yerini almas?n?n ard?ndan ?ngiliz Milli Mar?? okundu ve Büyük Britanya bayra?? göndere çekildi.

2012 Olimpiyat Oyunlar?'n?n aç?l?? törenine kat?lan Kraliçe 2. Elizabeth'in e?i Edinburgh Dükü Philip ile son dönemde bas?na yans?yan foto?raflar? nedeniyle gündemde olan Prens Harry törene gelmedi.

Törene ayr?ca, kraliyet taht?n?n ikinci s?radaki varisi Cambridge Dükü William ile e?i Kate, ?ngiltere Ba?bakan? David Cameron ile e?i Samantha Cameron ve Londra Belediye Ba?kan? Boris Johnson da kat?ld?.

Türk bayra??n? Gizem Giri?men ta??d?

Londra Paralimpik Oyunlar?'n?n aç?l?? töreninde Türkiye'nin bayra??n? Milli okçu Gizem Giri?men ta??d?.

Törende, Paralimpik Oyunlar?'na kat?lan 166 ülkeden 4 binden fazla atlet, alfabetik s?raya göre ellerinde ülkelerinin bayraklar?yla stada girdi. Türk kafilesinin önünde bayra?? 2008 Pekin Oyunlar?'nda alt?n madalya kazanma ba?ar?s?n? gösteren Milli sporcu Gizem Giri?men ta??d?.

Bu arada 2012 Londra Olimpiyat Oyunlar?'nda, erkekler 400 metrede mücadele eden ve olimpiyatlarda yar??an ilk ampute atlet olarak tarihe geçen Oscar Pistorius da ülkesi Güney Afrika'n?n bayra??n? ta??yan isim oldu.

Yo?un güvenlik önlemleri al?nd?

Aç?l?? töreni öncesi ve s?ras?nda Olimpiyat Park? çevresi ile Olimpiyat Stad?'nda geni? güvenlik önlemleri al?nd?.

Seyirciler, çok say?daki güvenlik noktalar?nda x-ray cihazlar? ile arand?ktan sonra stada girdi. Tören öncesinde polis helikopterleri herhangi bir güvenlik zaaf? ya?anmamas? için Olimpiyat Stad?'n?n etraf?nda uçtu.

Kraliçe Elizabeth oyunlar? resmen ba?latt?

Kraliçe 2. Elizabeth, Londra Paralimpik Oyunlar?'n? resmen ba?latt?. -
Gösteriler ve sporcular?n geçit töreninin ard?ndan Londra Olimpiyat Oyunlar? Düzenleme Komitesi (LOCOG) Ba?kan? Sebastian Coe ile Uluslararas? Paralimpik Komitesi (IPC) Ba?kan? Sir Philip Craven konu?ma yapt?.

LOCOG Ba?kan? Coe, "Spor neyin yap?labilece?ini, nelere ula??labilece?ini gösterir. Biz de bunu burada, paralimpik oyunlarda görece?iz" dedi.
IPC Ba?kan? Craven da, Londra'n?n paralimpik oyunlara ev sahipli?i yapmas?ndan duydu?u memnuniyeti ifade etti ve paralimpik atletlere seslenerek, "Burada tüm dünyaya ilham kayna?? olacaks?n?z" diye konu?tu.

Konu?malar?n ard?ndan ?ngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, "2012 Londra Paralimpik Oyunlar?n? aç?yorum" diyerek oyunlara start verdi.

Paralimpik bayra?? göndere çekildi

Paralimpik bayra??, Birle?ik Krall?k 22 Ya? Alt? Paralimpik Basketbol Tak?m? taraf?ndan ta??nd? ve paralimpik mar?? e?li?inde göndere çekildi.
Paralimpik me?alesi stada, Afganistan'da bacaklar?n? kaybeden ?ngiliz asker Joe Townsend taraf?ndan getirildi. Townsend me?aleyi paralimpik sporcu David Clarke'a, Clarke ise paralimpik oyunlar?nda ?ngiltere'ye ilk alt?n madalyay? kazand?ran okçu Margaret Maughan'a devretti.

Maughan, stada getirilmeden önce ülkede 580 ki?i taraf?ndan ta??nan me?aleyle paralimpik ate?ini yakt?.

Aç?l?? töreni, Beverley Knight, Lizzie Emeh ve Caroline Parker'?n birlikte seslendirdi?i "I Am What I Am" ?ark?s? ve havai fi?ek gösterisiyle son buldu.

Londra Paralimpik Oyunlar? 9 Eylül'e kadar sürecek.
sporx
 
Üst