M.Kemal ATATÜRK 'ün Samsuna ulaştığında İstanbul'a yazdığı mektup

*MeleK*

*MeleK*

♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥
Yönetici
M.Kemal ATATÜRK 'ün Samsuna ulaştığında İstanbul'a yazdığı mektup
M.Kemal ATATÜRK 'ün Samsuna ulaştığında İstanbul'a yazdığı mektup
Devlet-i Osmaniye
Telgraf ve Posta ve Telefon Nezâreti
Mahreci: Samsun

Numara: 1029
Târîh: 20/5/[13]35
Numara: 2

Beyoğlu Mutasarrıflık Dâiresi karşısında
Sempatyan Apartmanı'nda Dâhiliye Nâzırı
Ali Kemal Bey'[e]

Dâhiliye Nezâreti 'ne
Bugün öğleden evvel saat sekizde Samsun'a muvâsalat ve vazîfe-i mevdû‘a-i âcizîye mübâşeret olunduğunu arzeylerim.

Fî 19 Mayıs sene [13]35
Dokuzuncu Ordu Kıta‘âtı Müfettişi
Fahrî Yâverân-ı Hazret-i Şehriyârî'den Mirlivâ
Mustafa Kemal

 

Benzer İçerikler

Üst