Medeni Hukuk Ders Notu 2

Medeni Hukuk Ders Notu 2
medeni hukuk ders notları medeni hukuk konuları hukukta yorum metodları yorum metodları kanun ders notları


Kanun Tüzük Ve Yönetmeliklerin Uygulanması:


Tüzük ve yönetmelikler Kanunların uygulanmasını kolaylaştıran ve kanuna aykırı olmamaları gereken yazılı hukuk kuralları olmaları itibariyle kanunun uygulanmasına ilişkin esaslar Tüzük ve yönetmeliklerin de uygulanmasında esas alınacaktır.

Kanunda Uygulanacak Hükmün Bulunması :

Kanunda düz veya zıt anlam itibariyle olayı kapsayan bir hükmün bulunduğu ve bu hükmün yer, zaman ve nitelik itibariyle uygulanabilir olduğu saptandığında kanunda uygulanacak bir hüküm var demektir.

-Kanun Hükmünün düz ve zıt anlam itibariyle kapsamı:
Düz anlam bir hükmün doğrudan doğruya ifade ettiği anlamdır.Zıt anlam ise bu ifadenin aksinden çıkarılan kavramdır.

-Kanun Hükümlerinin Yorumlanması:
a)Yorum kavramı ve çeşitleri:Kanun hükmünün anlamının tespitine o hükmün yorumlanması (tefsir edilmesi) denir.Bu anlamı tespit eden makama göre de yorum çeşitli adlar alır.Yasama organı tarafından yapılırsa “yasama yorumu”(teşrii tefsir).Bu yorum kişileri ve mahkemeleri bağlayıcı bir etki yapar.24 anayasasında buna imkan verilirken şimdiki anayasamızda böyle bir imkan söz konusu değildir.Hakimler tarafından davayı çözerken yapılan tefsire de “yargı yorumu(kazai tefsir) adı verilir.Bilim adamlarının yaptığı yorumlar ise ilmi tefsir “bilimsel yorum “ denir.
b)Yorumda başvurulacak yöntemler (Yorum metotları):

-Söze Göre Yorum (Lafzi tefsir):Kelimelerin sözlük anlamlarına metin içindeki yerlerini cümlenin kuruluş tarzını esas olan yorum yöntemidir.Bu metodun her zaman hükmün amacına uygun sonuç vermemesi yüzünden yetersizliği anlaşılmış bir metottur.Bu sebeple “amaca göre yorum” (gaî tefsir;interpretation teleologique) gerekli sayılır.Kanun hükümleri yorumlanırken kanun koyucunun bu hükümleri koyarken güttüğü amacın araştırılmasını arayan yorum metodu ise “sübjektif tarihi yorum metodudur.”.Fakat hukuk güvenliğini sarsma tehlikesinin varlığı bu metodun eksi yanıdır.Bu yüzden diğer bir tarihi metot öne sürülür.Kanun koyucunun gerçek iradesinin araştırılması yerine kanunun uygulanacağı dönemde kanuna tâbi olanların dürüstlük kuralı çerçevesinde kanunun hazırlanması sırasında geçirdiği aşamaları değerlendirerek kanun koyucuya izafe edecekleri amaca göre kanun metnine verecekleri anlam esas alınmalıdır.Bu metoda “objektif tarihi yorum metodu” denir. Zamana göre objektif yorum metodu ise yorumun kanun hükmünün uygulanacağı zamanın şartları içinde yapılması gerektiği; kanun koyucunun kanunu koyarken güttüğü amacın değil de kanun koyucunun kanunun uygulanacağı sıradaki şartları ve ihtiyaçlar karşısında bulunmuş olması halinde güdeceği amacın araştırılması ve hükmün ona göre yorumlanması gerektiği fikrine dayanan yorum metodudur.Medeni Hukuk Kurallarının Uygulanması:
---Yazılı Hukuk
---yürürlükteki kanun,tüzük,anayasa
---Mantık yapısı
---Yorum
---Örf ve Adet Hukuku
---Hukuk yaratır


Buyurucu hukuk Kuralları:

Olgu Sonuç

Haksız Fiil----------------------------------Tazminat/Ceza


Sözleşme ile vaad
Edilen edimi vermeme--------------------Tazminat----Aynen
----Nakden
Hukuka Aykırı sözleşme------------------Geçersizdir.

Evlenme yaşının altında evlenmek--------Geçersizdir.
Bağımlı Hukuk Kuralları:

1-)Açıklayıcı/tanımlayıcı kurallar MK.madde 11
2-)Sınırlandırıcı kurallar MK.madde129 madde 901-903


Bir menkulün sahibi eğer bunu bir başkasına verirse (emin sıfatı zilliyeti) ve bu kişi de aldığı malı hüsnüniyetli bir üçüncü kişiye satarsa bu menkulün yeni maliği 3.kişi olur.(901.mad.).malın ilk sahibi 2.kişiye tazminat davası açabilir.Eğer mal hırsızdan alınırsa iyiniyet dahi olsa 3. kişi malik olamaz.(902.mad.)Fakat hırsız eğer para çalıp bir üçüncü kişiye verirse malik 3.kişi olur.(903.mad.)

Trampa:mal karşılığı mal
 
Üst