Mihrimah Sultan ve Mimar Sinan Muhteşem aşk.

AySum

Yeni Üye
Üye
Mihrimah Sultan ve Mimar Sinan Muhteşem aşk.
mihrimah sultan mimar sinan a?k? a?k hikayesi hayat? burada arkada?lar

hurrem%20sultan7-37d.jpg


Osmanl?'n?n büyük cihan padi?ah? Kanuni Sultan Süleyman'?n ve büyük a?k'? Hürrem Sultan'?n bir k?z çocu?u gelir Dünya'ya .
Efsane bir ask'?n meyvesidir bu çocuk ve bu yüzden belki efsane a?klar?n en temeline en masals? olan?na ithafen ismi Mihrimah konulur Mihr-ü Mah Farsça da Güne? ve Ay demektir.
Zaman h?zla geçmi? Mihrimah Sultan büyümü? 17 ya??na gelmi?tir ki o zamanlar için evlendirilmesi uygun olan bir ya?tad?r. ?ki talibi olur biri Diyarbak?r valisi Rüstem Pa?a d?rdi?eri ise saray'?n ba? mimar? Mimar Sinan. Padi?ah biricik k?z?n? Rüstem pa?a ile evlendirir Sinan evlidir ve 50 ya??ndad?r ama bilinen odur ki Mihrimah Sultan'a deliler gibi a??kt?r.
Mimar Sinan o derece derin bir tutku ile a??k oldu?u Mihrimah Sultan'a kavu?amam??t?r fakat o'na olan a?k?n? olanca güzelli?iyle sanat?na yans?tm??t?r.
?stanbul'un en güzel yerlerinden birine Üsküdar'a Mihrimah Sultan ad?na bir cami yapmas? istenir kendisinden.1540 y?l?nda in?a etmeye ba?lad??? cami'yi 1548 y?l?nda tamamlar.Cami in?a edilirken bir yandan kendi a?k?n? anlat?r hiç ?üphesiz ve eserine sanki 'eteklerini giymi? bir kad?n' siluetini verir ayr?ca cami için mimari olarak esinlendi?i örnek ald??? yer ise bir ba?ka a?ka kutsal bir a?ka adanm?? bir ?aheserdir ; Ayasofya.
Bahsi geçen bu cami 2 Minareli olup padi?ah ferman? ile yapt?r?lan bir eserdir ama Sinan'?n söyleyecekleri bununla bitmemi? olacak ki bu eserden 14 y?l sonra o güne kadar ilk defa padi?ah ferman? olmaks?z?n Edirnekap? da surlar?n yak?n?na pek kimsenin ilgilenmedi?i ?ss?z yaln?z ama ?stanbul' un en yüksek tepesi olan bir yere sanki a?k?n?n gizli?ss?z ve yaln?zl???n? ama bir o kadar büyüklü?ünü hayk?rmak istermi?cesine ikinci bir eser yapmaya koyulur.
Mihrimah Sultan'a ithafen.
Derler ki; cami Mihrimah sultan?n o duru gösteri?siz ve bir o kadar asil güzelli?ine istinaden küçücüktür ve sadece 38 mt bir minareye sahiptir. Bir adet incecik kubbesinin üzerindeki 161 pencere ise iç güzelli?inin ne kadar ayd?nl?k ve berrak oldu?unu temsil eder bu sayede gün ?????n?n her kö?ede adeta dans etti?i kad?ns? edal?. ( o tarihte bu aç?kl?ktaki ve bu kal?nl?ktaki bir kubbeye o kadar pencere dünya üzerinde sadece Mimar Sinan taraf?ndan yap?labilirdi) cami içindeki pandatiflerde ve minare kenarlar?ndaki upuzun i?lemelerde de Mihrimah Sultan'?n o çok güzel ayak topuklar?n? döven upuzun saçlar? tasvir edilmi?tir.
Ve yine denir ki Mihrimah Sultan'?n statüsü iki minareli cami yapt?rmaya yetmesine ra?men yaln?zl???n? simgelemesi anlam?nda tek minareli yap?lm??t?r bu cami.a?k'?n? öyle sihirli bir t?ls?mla mühürlemi?tir ki bu s?rra ?a??rmamak o sevdalar?n naifli?ine imrenmemek elde de?il. Sinan Usta'n?n a?k'?n?n vesikas?d?r sanki iki caminin de yeri özenle seçilmi?tir. Güne?in do?um ve bat?m yerleri tespit edilerek yap?lm?? camilerdir. Edirnekap?'daki Mihrimah Sultan Camii'ni ayn? anda görebilece?iniz bir yer tespit edin. Günbat?m?nda (elbette y?l?n sadece bir gününde ki o gün 21 Mart gece ile günün birbirinre e?it olarak kavu?tu?u gün'dür daha enteresan? o gün Mihrimah Sultan'?n do?um günüdür) görece?iniz muhte?em manzara ?udur:
Edirnekap? Camii'nin tek minaresinin arkas?ndan güne? batarken Üsküdar'daki caminin minareleri aras?ndan ay do?maktad?r! 'Bu nas?l bir hesaplama bu nas?l bir estetik anlay???d?r!'
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
M

Misafir

Forum Okuru
Paylaşımın için tşkler tatlşım, böyle güzel konularının devamını bekliyor ve + 100 rep veriyorum:D
 
Üst