Nazar değmesine karşı dualar

  • Konbuyu başlatan Misafir
  • Başlangıç tarihi

Misafir

Forum Okuru
Nazar değmesine karşı dualar
nazar dualar?
nazara kar?? dualarMerhaba Sevgili Melek'ler... Bu yaz?m?zda nazar (göz)de?mesine kar?? koruyucu dualar? ve o dualar hakk?nda ki bilgileri sizlerle payla??yoruz.

NAZAR%20BONCUGU-336.jpgHadis-i ?eriflerde buyuruldu ki:
(Nazar insan? mezara, deveyi kazana sokar.) [?. Adiy]
(?nsanlar?n yar?s? nazardan ölür.) [Taberani]
(Nazar hakt?r.) [Müslim]1-

Resûl-i Ekrem Efendimiz, torunlar? Hasan ve Hüseyin (r.a.)'e, nazar de?mesin diye duâ okurlarm??. Bu duâ:

"Euzu bi kelimâtillâhi't-tâmmeti min kulli ?eytanin ve hammetin ve min külli aynin lammeh."

"Her türlü ?eytandan, zararl? ?eylerden ve kem gözlerden bütün kelimeleri yüzü hürmetine Allah'a s???n?r?m."

2-

Peygamber efendimiz nazar için ( Allahümme barik fihi ve la tedarruhü ) okurdu. (?bni Sünni)

"Allâh'im, bunu mübârek eyle. Ona zarar dokunmasina izin verme."

3-

Büyük velîlerden Hasan Basrî Hazretleri göz de?mesine kar?? (Kalem Sûresinin 51-52. ayetleri olan) ?u âyetleri okurdu:

"Ve in yekadullezîne keferû leyuzlikûneke biebsarihim lemmâ semiu'z-zikre ve yekulûne innehu le mecnûnun ve ma huve illâ zikrun lil âlemîn."

"Gerçekten o küfredenler Kur'an-? i?ittikleri zaman az kald? seni gözleriyle y?kacaklard?. "O, mutlaka bir mecnundur" diyorlar. Oysa Kur'an bütün alemler için büyük bir uyar?c?d?r.." (Kalem Sûresi, 51-52)

4-

Nazar de?en kimse ?ifa için:

Fatiha Suresi,
Ayetü'l-Kürsî,
Felâk Suresi,
Nâs Suresi, okumal?d?r.

5-

Bismillâhirrahmânirrahîm bismillâhi azîm-i?- ?âni ?edîd-il birri mâ ?âallahü kâne habese hâbisün min hacerin yâbisin ve ?ihâbin kâbisin. Allahümme innî radedtü ayn-el âini aleyhi ve alâ men ehabb-en-nâsi ileyhi ve fî keyedihî ve kilyetihî lahmün rakîkun ve azmün dakîkun fîmâ lehû yelîku ferci-il basara hel terâ min fütûrin sümmerci-il basara kerrateyni yenkalib ileyk-el basaru hâsian ve hüve hasîr ve in yekâdüllezîne keferû leyüzlikûneke biebsârihim lemmâ semi-uz- zikra ve yekûlûne innehû lemecnûnün ve mâ hüve illâ zikrun lilâlemîne lâ havle velâ kuvvete illâ billâh-il aliyy-il azîmi Lâ ilâhe illallâhü h?snî, men kâle-hâ dehale h?snî, ve men dehale h?snî emine min azâbî. Sadaka rasûlullahi sallallahü teâlâ aleyhi ve selleme.

6-

Sabah-ak?am, Besmele ile 3 defa "Bismillahillezi la yedurru maasmihi ?eyün fil erdi vela fissemai ve hüvessemiulalim" okuyan, büyü, nazar ve zulümden korunur."
7-

Fatiha, Âyet-el kürsi ve ( Kâfirun, ?hlas, Felak, Nas sureleri ) 7?er defa okunup üflenirse, büyü, nazar ve her dert için iyi gelir. Tuza okunup, suda eritilerek içmek de olur. Bir hadisi ?erifte de, (Fatiha ile Âyet-el kürsiyi okuyana, o gün nazar de?mez) buyuruldu.
 
Üst